ΝΟΜΟΣ 4898/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4898

Κύρωση της Σύμβασης της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση Σύμβασης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 2 Έννοια «ενηλίκου» Άρθρο 3 Προβλεπόμενα μέτρα Άρθρο 4 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Άρθρο 5 Διεθνής δικαιοδοσία αρχών κράτους συνήθους διαμονής Άρθρο 6 Διεθνής δικαιοδοσία σε ειδικές περιπτώσεις Άρθρο 7 Διεθνής δικαιοδοσία αρχών κράτους ιθαγένειας Άρθρο 8 Μέτρα για την προστασία του προσώπου και της περιουσίας Άρθρο 9 Μέτρα προστασίας για τα περιουσιακά στοιχεία Άρθρο 10 Μέτρα προστασίας σε επείγουσες περιπτώσεις Άρθρο 11 Μέτρα προσωρινού χαρακτήρα Άρθρο 12 Διάρκεια ισχύος των μέτρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Άρθρο 13 Εφαρμοστέο δίκαιο Άρθρο 14 Εφαρμοστέο δίκαιο για την εφαρμογή των μέτρων σε άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος Άρθρο 15 Εξουσία αντιπροσώπευσης Άρθρο 16 Αφαίρεση τροποποίηση εξουσίας αντιπροσώπευσης Άρθρο 17 Προϋποθέσεις ισχύος εξουσίας αντιπροσώπευσης Άρθρο 18 Εφαρμογή δικαίου μη Συμβαλλομένου Κράτους Άρθρο 19 Έννοια «δικαίου» Άρθρο 20 Κανόνες αμέσου εφαρμογής Άρθρο 21 Επιφύλαξη ως προς τη δημόσια τάξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Άρθρο 22 Αναγνώριση μέτρων Άρθρο 23 Αίτηση αναγνώρισης μέτρων Άρθρο 24 Δεσμεύσεις αρχών Άρθρο 25 Κήρυξη εκτελεστότητας ή καταχώριση προς εκτέλεση μέτρων Άρθρο 26 Απαγόρευση αναθεώρησης μέτρων Άρθρο 27 Κράτος εκτέλεσης μέτρων ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 28 Ορισμός Κεντρικής Αρχής Άρθρο 29 Συνεργασία Κεντρικών Αρχών Άρθρο 30 Καθήκοντα Κεντρικών Αρχών Άρθρο 31 Διαμεσολάβηση Συμφιλίωση Συναινετικές λύσεις Άρθρο 32 Διαβίβαση πληροφοριών Συνδρομή Άρθρο 33 Διαδικασία τοποθέτησης ενηλίκου σε ίδρυμα ή ανάλογο θεσμό Άρθρο 34 Υποχρεώσεις σε περίπτωση έκθεσης ενηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο Άρθρο 35 Περιορισμοί διαβίβασης πληροφοριών Άρθρο 36 Δαπάνες Άρθρο 37 Συμβάσεις διευκόλυνσης συνεργασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 38 Χορήγηση πιστοποιητικού Άρθρο 39 Προστασία προσωπικών δεδομένων Άρθρο 40 Προστασία απορρήτου πληροφοριών Άρθρο 41 Μη επικύρωση εγγράφων Άρθρο 42 Αρμόδια αρχή για την υποβολή αιτημάτων Άρθρο 43 Γνωστοποιήσεις Άρθρο 44 Σύγκρουση μεταξύ δικαιικών συστημάτων ή συνόλων κανόνων δικαίου Άρθρο 45 Εφαρμογή περισσότερων δικαιικών συστημάτων ή συνόλων κανόνων δικαίου Άρθρο 46 Εφαρμοστέο δίκαιο επί εδαφικών ενοτήτων Άρθρο 47 Εφαρμοστέο δίκαιο επί δικαιικών συστημάτων ή συνόλων κανόνων δικαίου Άρθρο 48 Αντικατάσταση της Σύμβασης της Χάγηςτου 1905 Άρθρο 49 Σχέσεις Σύμβασης με άλλα διεθνή συμβατικά κείμενα Άρθρο 50 Ειδικότερες προβλέψεις για την εφαρμογή της ΣύμβασηςΆρθρο 51 Επίσημες γλώσσες αλληλογραφίας Άρθρο 52 Σύγκληση Ειδικής Επιτροπής ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 53 Υπογραφή Κύρωση Σύμβασης Άρθρο 54 Διαδικασία προσχώρησης Άρθρο 55 Υπογραφή κύρωση προσχώρηση κράτους με δύο ή περισσότερες εδαφικές ενότητες Άρθρο 56 Επιφυλάξεις Άρθρο 57 Έναρξη ισχύος Σύμβασης Άρθρο 58 Καταγγελία Σύμβασης Άρθρο 59 Γνωστοποιήσεις Θεματοφύλακα Σύμβασης

Άρθρο δεύτερο Ορισμός Κεντρικής Αρχής

Άρθρο τρίτο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Σύμβασης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Σύμβαση για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων, που υπεγράφη στη Χάγη στις 13 Ιανουαρίου 2000, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:

Σημ.:για το κείμενο της σύμβασης ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Ορισμός Κεντρικής Αρχής

1.Ως Κεντρική Αρχή του άρθρου 28 της Σύμβασης, επιφορτισμένη με τα καθήκοντα που επιβάλλονται από τη Σύμβαση στις Αρχές αυτές, ορίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

2. Οι αιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 32 της Σύμβασης διαβιβάζονται μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

3. Τα αιτήματα των άρθρων 8 και 33 της Σύμβασης απευθύνονται, σύμφωνα με το άρθρο 42 της Σύμβασης, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

4. Ως Αρχές της παρ. 3 του άρθρου 38 της Σύμβασης ορίζονται οι Γραμματείες των Δικαστηρίων, που λαμβάνουν τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση μέτρα προστασίας ή χορηγούν πιστοποιητικό απόδειξης των εξουσιών αντιπροσώπευσης.

Άρθρο τρίτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 57 αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ