ΝΟΜΟΣ 4889/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4889 ΦΕΚ Α 21/10.2.2022

Κύρωση της από 29.7.2021 Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς Έργο ΙΙ, Παράρτημα 11 της από 6.9.2018 κύριας Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος»  και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α’ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.7.2021 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΩΡΕΑΣ ΈΡΓΟ ΙΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΊΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο πρώτο Κύρωση σύμβασης ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΡΓΟ ΙΙ

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΤΟΥ ν. 4564/2018) Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο Άρθρο 2 Όροι υλοποίησης της δωρεάς του Έργου ΙΙ Τεχνικά δεδομένα Άρθρο 3 Προϋπολογισμός Έργου ΙΙ Άρθρο 4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Έργου ΙΙ Άρθρο 5 Πιστοποίηση ολοκλήρωσης και δωρεά του

Έργου ΙΙ Άρθρο 6 Μετεγκατάσταση Άρθρο 7 Ονομασία Άρθρο 8 Διαχείριση και λειτουργία του Έργου ΙΙ Άρθρο 9 Συντήρηση και φύλαξη του Έργου ΙΙ Άρθρο 10 Διατήρηση αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ Άρθρο 11 Ασφάλιση του Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ Άρθρο 12 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Άρθρο 13 Λοιποί όροι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ Β’)

ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID-19 Άρθρο δεύτερο Μοριοδότηση νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού Άρθρο τρίτο Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) στο Δημόσιο

Άρθρο τέταρτο Παράταση συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο πέμπτο Παράταση της δυνατότητας πραγματοποίησης εμβολιασμών από τους φορείς υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 4831/2021

Άρθρο έκτο Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021

Άρθρο έβδομο Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020

Άρθρο όγδοο Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020

Άρθρο ένατο Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής

Άρθρο δέκατο Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο ενδέκατο Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.7.2021 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΡΓΟ ΙΙ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο πρώτο
Κύρωση σύμβασης
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 29.7.2021 Επιμέρους Σύμβαση Δωρεάς Έργο ΙΙ (Παράρτημα 11) της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4564/2018 (Α’ 170), καθώς και τα συνημμένα σε αυτήν Παραρτήματα 3 και 4, που υπεγράφησαν μεταξύ των ανωτέρω μερών για την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύματος που αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Π.Π.Ν.Θ.ΙΣΝ), το κείμενο των οποίων έχει ως ακολούθως:

Σημ.: για το κείμενο της σύμβασης ανατρέξτε στο ΦΕΚ

ΜΕΡΟΣ Β
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ COVID 19

Άρθρο δεύτερο
Μοριοδότηση νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού

1. Για τις τρεις (3) αμέσως επόμενες από την έναρξη ισχύος του παρόντος προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για επιλογή προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), και ειδικά για την πρόσληψη νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» και τo Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4551/2018 (Α’ 116), περί της διενέργειας διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. για κάλυψη θέσεων νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, για τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), και της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021, περί των κριτηρίων επιλογής με σειρά προτεραιότητας, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα, για το χρονικό διάστημα από τις 25.2.2020 έως τη δημοσίευση των ανωτέρω κατά περίπτωση προκηρύξεων, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων και με εφτά (7) μονάδες ανά μήνα έως τη συμπλήρωση ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών, εφόσον έχει αποκτηθεί από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό, λόγω της συμβολής του στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, ως εξής:

α) από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που υπηρέτησε σε αντίστοιχες θέσεις στους ανωτέρω φορείς και στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας:

αα) δυνάμει σύμβασης ως επικουρικό προσωπικό του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81), περί του επικουρικού προσωπικού, του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί της πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί του προσωπικού των κλάδων υγείας, του άρθρου δέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, περί των προσλήψεων στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, και του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), περί της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, ή

αβ) στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), περί της ένταξης ομάδων ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης για τον δημόσιο τομέα της υγείας, καθώς και

αγ) κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), περί της κάλυψης αναγκών σε προσωπικό των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), και άλλων φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, και της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, περί της ένταξης στο Ε.Σ.Υ. εθελοντικού ή συμβατικά ή αναγκαστικά διατιθέμενου ιατρικού, νοσηλευτικού, πάσης φύσεως Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης βοηθητικού προσωπικού και πάσης φύσεως Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα,

β) από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 86 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί της διάθεσης επιμέρους χώρων ιδιωτικών θεραπευτηρίων, δομών υγείας, παρόχων υπηρεσιών υγείας, κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού, ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας προς το Δημόσιο, ή του άρθρου τέταρτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020, περί της διάθεσης κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.), που:

βα) υπηρέτησε, δυνάμει οποιασδήποτε σχέσης εργασίας, σε αντίστοιχες θέσεις ιδιωτικών θεραπευτηρίων ή Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας (Κ.Α.Α.) στο πλαίσιο της διάθεσης κλινών ή επιμέρους χώρων, καθώς και ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού προσωπικού προς το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, μετά από απόφαση αποδοχής της διάθεσης που εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας και για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε αυτή, ή

ββ) διατέθηκε από αυτά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, για την παροχή υπηρεσιών σε χώρους δημοσίων νοσοκομείων, για την κάλυψη αναγκών νοσηλείας ασθενών από κορωνοϊό και για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσε αυτή,

γ) από νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό που υπηρέτησε στα στρατιωτικά νοσοκομεία, το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δυνάμει σύμβασης, ως επικουρικό προσωπικό του άρθρου εικοστού όγδοου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί της πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, περί του προσωπικού των κλάδων υγείας, του άρθρου δέκατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, περί των προσλήψεων στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, καθώς και στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, και του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α’ 157), περί της πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου.

2. Για το νοσηλευτικό και λοιπό, πλην ιατρών, προσωπικό των υποπερ. αα) έως αγ) της περ. α) της παρ. 1 που υπηρέτησε στις δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα από τις 25.2.2020 έως τη δημοσίευση των προκηρύξεων της παρ. 1, λόγω της συμβολής του στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μοριοδοτείται κατά τις προκηρύξεις της παρ. 1 με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα έως τη συμπλήρωση των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών.

3. Ειδικώς για τις προκηρύξεις της παρ. 1 οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά περίπτωση σε ενιαίο πίνακα κατάταξης και εφαρμόζονται, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν. 4765/2021 (Α’ 15), τα άρθρα 1, 2 και 4 του ν. 2643/1998 (Α’ 220) κατά το μέρος που αφορούν σε διορισμούς ή προσλήψεις προστατευόμενων προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και των δύο βαθμών και Ν.Π.Ι.Δ. που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω Α.Σ.Ε.Π., το άρθρο 3 περί διορισμού ή πρόσληψης προστατευόμενων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Ι.Δ. του ν. 2643/1998, καθώς και οι παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 14 περί της έκτασης εφαρμογής και του τρόπου πρόσληψης του ν. 2190/1994 (Α’ 28). Ο τρόπος τεκμηρίωσης της υπαγωγής στην ειδική μοριοδότηση των παρ. 1 και 2, καθώς και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια ή Κ.Α.Α. που υπάγονται στην περ. β) της παρ. 1, ορίζονται στις σχετικές προκηρύξεις. Οι Υγειονομικές Περιφέρειες, στην αρμοδιότητα των οποίων ανήκουν οι δομές υγείας που υπηρετούν οι υποψήφιοι, ή το Ε.Κ.Α.Β., ή το κατά περίπτωση ιδιωτικό θεραπευτήριο, Κ.Α.Α., στρατιωτικό νοσοκομείο ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οφείλουν να παρέχουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, κατόπιν αιτήματός του, κάθε πρόσφορο στοιχείο, για την επιβεβαίωση της συνδρομής του κριτηρίου της κατά τα ανωτέρω ειδικής εμπειρίας που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτησή τους.

4. Όσοι προσλαμβάνονται σε θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού δυνάμει των προκηρύξεων της παρ. 1, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί επτά (7) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό τους. Εξαιρούνται οι αποσπάσεις λόγω συνυπηρέτησης και οι μετατάξεις σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών. Το προσωπικό του πρώτου εδαφίου δεν μπορεί να μεταταχθεί σε άλλον κλάδο για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.

Άρθρο τρίτο
Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) στο Δημόσιο

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.3.2022, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομικών, δύναται να παραχωρούνται άνευ αντιτίμου στο Δημόσιο οι εγκαταστάσεις, θάλαμοι, κλίνες νοσηλείας, κλίνες αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό τρόπο. Με την ίδια ή όμοια κοινή απόφαση ορίζονται οι ανάγκες δημόσιας υγείας, οι δεσμευόμενες ποσότητες υλικών και εγκαταστάσεων, ο χρόνος δέσμευσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών και εγκαταστάσεων, ο διοικητικός φορέας εποπτείας των ιατρικών και λοιπών υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Στο πλαίσιο της παραχώρησης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, το προσωπικό των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., λόγω συμμετοχής του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., εφαρμόζονται αναλόγως οι κείμενες διατάξεις για την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., καθώς και οι διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.900/9/568018/Σ.942/3.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Υγείας (Β’ 5821). Για την αποζημίωση του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. Α.1, Α.2 και Α.3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), περί αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις ανώτατα όρια ωρών απασχόλησης.

3. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από την 1η.1.2022.

Άρθρο τέταρτο
Παράταση συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Οι συμβάσεις έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού, που έχουν συναφθεί κατ’εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 4737/2020 (Α’ 204), διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι και την 31η.3.2022, ανεξαρτήτως του χρόνου λήξης τους. Η παρούσα καταλαμβάνει και συμβάσεις που έληξαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον συνέτρεξαν οι ανωτέρω συνθήκες και προϋποθέσεις.

Άρθρο πέμπτο
Παράταση της δυνατότητας πραγματοποίησης εμβολιασμών από τους φορείς υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών Τροποποίηση του άρθρου 140 του ν. 4831/2021

1. Η ισχύς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68), περί της δυνατότητας πραγματοποίησης εμβολιασμών από ιδιωτικά πολυιατρεία, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια, μέσω του ιατρονοσηλευτικού τους προσωπικού, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.3.2022.

2. Στο άρθρο 140 του ν. 4831/2021 (Α’ 170), περί της σύναψης συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) τροποποιείται το παλαιό δεύτερο εδάφιο, ώστε οι ιατροί και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, να δύνανται για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών να εμβολιάζουν με διαφορετικούς τύπους εμβολίων, και το άρθρο 140 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 140 Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών Οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 268) που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υλοποίηση των σκοπών του εμβολιαστικού προγράμματος από τον Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Για τη σύναψη της σύμβασης του πρώτου εδαφίου τα μέρη δύνανται να κάνουν χρήση της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού» του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 40912 ΕΞ 2021/18.11.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 5354) η οποία εφαρμόζεται αναλογικά. Οι ιατροί και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 δύνανται για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών να εμβολιάζουν με διαφορετικούς τύπους εμβολίων.».

Άρθρο έκτο
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), περί της αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τροποποιείται, ώστε να μην εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής, και η παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για χρονικό διάστημα έως την 31η.3.2022, ιδιώτες ιατροί ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας, πνευμονολογίας-φυματιολογίας και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη έξι (6) μήνες. Η αμοιβή των ιατρών του πρώτου εδαφίου για την εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά εφημερία.».

Άρθρο έβδομο
Παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία  κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020

1. Η παρ. 1 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 4690/2020 (Α’ 104), περί της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19 μέσω ψηφιακών υποδομών, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας υγείας και του περιορισμού της νόσου, και πάντως για χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.3.2022, οι συμβεβλημένοι ιατροί του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οικογενειακοί ιατροί των μονάδων της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και οι ιδιώτες μη συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατροί (ελεύθεροι επαγγελματίες), δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασφαλισμένων ή ανασφάλιστων ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους και των συνοίκων τους, για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται από τους οικογενειακούς ιατρούς των μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ. εκτός του τακτικού ωραρίου τους.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 4690/2020, τροποποιείται α) με την προσθήκη του Υπουργού Οικονομικών στα όργανα που εξουσιοδοτούνται για τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας και των τεχνικών χαρακτηριστικών της ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της οποίας επαγγελματίες υγείας παρέχουν συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19, β) με την αναφορά όχι σε επαγγελματίες υγείας γενικώς, αλλά ειδικώς σε επαγγελματίες υγείας της παρ. 1 και γ) με την πρόβλεψη ότι με την κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται, επιπλέον, οι ειδικότητες των ιατρών, το ύψος και ο τρόπος της αποζημίωσης των ιατρών, ο φορέας τον προϋπολογισμό του οποίου επιβαρύνει η αποζημίωση, η διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση των εν λόγω ψηφιακών εφαρμογών με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότητες των ιατρών, το ύψος και ο τρόπος της αποζημίωσης των ιατρών, ο φορέας τον προϋπολογισμό του οποίου επιβαρύνει η αποζημίωση, η διαλειτουργικότητα και η διασύνδεση των εν λόγω ψηφιακών εφαρμογών με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου, ο τρόπος λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες υγείας της παρ. 1 παρέχουν συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας τους και την ορθή ενημέρωσή τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται:

α) όλα τα θέματα λειτουργίας της εφαρμογής, οι διαπιστευμένοι χρήστες της και ο τρόπος εισαγωγής τους στην εφαρμογή,

β) τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας και, ιδίως, τα σχετικά με την καταγραφή του ονόματος του χρήστη και του χρόνου εισαγωγής του στην εφαρμογή,

γ) οι λεπτομέρειες συλλογής, τήρησης και περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων,

δ) κάθε οργανωτικό και τεχνικό μέτρο για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων που έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, της καταγραφής των δεδομένων του χρήστη που εισέρχεται στο σύστημα, της χρήσης τεχνικών ανωνυμοποίησης, ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης, της διάρκειας τήρησης ανά κατηγορία δεδομένων, ανωνυμοποιημένων, ψευδωνυμοποιημένων και μη, ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας τους για επιδημιολογικούς, επιστημονικούς και στατιστικούς λόγους,

ε) τα θέματα οργάνωσης και διαχείρισης της εφαρμογής, με βάση τους σκοπούς δημιουργίας και λειτουργίας της,

στ) ο τρόπος άσκησης και ικανοποίησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων,

ζ) οι αποδέκτες των δεδομένων, η) οι ακριβείς όροι της διάθεσης στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικών στοιχείων, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων και

θ) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο όγδοο
Αποζημίωση φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020
Στο άρθρο 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), περί της δημιουργίας συστήματος και πλατφόρμας διαχείρισης συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Η αμοιβή των φαρμακοποιών και των ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και προγραμματισμού ημερομηνίας της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού στο Σύστημα της παρ. 1, ορίζεται στο ποσό των τριών (3) ευρώ. Η αμοιβή εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται μόνο εφόσον διενεργηθεί η αναμνηστική δόση εμβολιασμού του φυσικού προσώπου για το οποίο προγραμματίστηκε ο εμβολιασμός.

Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από τις 14.9.2021.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία εκκαθάρισης της αμοιβής, με τον τρόπο αμοιβής των φαρμακοποιών και ιατρών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού, καθώς και κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα.».

Άρθρο ένατο
Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής
Λόγω των έκτακτων αναγκών που προκαλεί για τη δημόσια υγεία η συνεχιζόμενη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που ασκούνται στις ειδικότητες της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής και ολοκληρώνουν τον νόμιμο χρόνο για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 30.6.2022, δύνανται, για χρονικό διάστημα έως και έξι (6) μηνών από τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου, να παραμείνουν με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί, με ισόχρονη παράταση της σύμβασής τους. Για την παράταση του πρώτου εδαφίου απαιτείται απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία εκδίδεται αμελλητί έπειτα από αίτηση του ειδικευόμενου νοσηλευτή, η οποία υποβάλλεται προς την οικεία Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της σύμβασής του. Η λήψη του τίτλου της νοσηλευτικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της παράτασης του πρώτου εδαφίου δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, για τον οποίο χορηγήθηκε η παράταση, με τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τις ίδιες αποδοχές. Η παρ. 21 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), περί της μοριοδότησης του χρόνου που έχει διανυθεί στην ειδίκευση/εξειδίκευση, εφαρμόζεται και για το χρονικό διάστημα της παράτασης του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο δέκατο
Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), περί του επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, τροποποιείται α) ως προς την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να είναι ενεργές οι συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, προκειμένου να είναι δυνατή η παράτασή τους, και β) ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος για το οποίο δύνανται να παραταθούν, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 όλες οι ενεργές κατά την 31η.3.2022 συμβάσεις επικουρικού προσωπικού των κλάδων ιατρικού, νοσηλευτικού και πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας, του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), καθώς και των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2022. Για την υλοποίηση των ανωτέρω μεριμνά ο Διοικητής κάθε επιμέρους φορέα, οι δε αναγκαίες πιστώσεις καλύπτονται κατόπιν ισόποσης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου εικοστού του ν. 4737/2020 (Α’ 204), περί των συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δύνανται να παραταθούν, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Ε.Ο.Φ., διαφόρων ειδικοτήτων, δυνάμει της υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 50604/4.7.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δύναται να παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 31η.12.2022 με τους ίδιους όρους, προκειμένου να συνεπικουρούν το έργο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.».

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο ενδέκατο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ