ΝΟΜΟΣ 4881/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4881 ΦΕΚ Α 6/17.1.2022

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Άρθρο 1 Ορισμοί

Άρθρο 2 Βασικές αρχές της συνεργασίας

Άρθρο 3 Εξαίρεση από τη συνεργασία

Άρθρο 4 Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 5 Παροχή τεχνικής βοήθειας

Άρθρο 6 Ελεύθερος ανταγωνισμός

Άρθρο 7 Όροι φόρτωσης και εκφόρτωσης σε λιμάνια

Άρθρο 8 Ίση μεταχείριση πλοίων

Άρθρο 9 Ρήτρα μάλλον ευνοούμενου κράτους

Άρθρο 10 Μέτρα ναυτιλιακής κίνησης

Άρθρο 11 Ναυτιλιακά έγγραφα

Άρθρο 12 Αποδεικτικά ταυτότητας μελών πληρώματος

Άρθρο 13 Έγγραφα ταυτότητας ναυτικών

Άρθρο 14 Είσοδος, παραμονή και αναχώρηση αλλοδαπού πληρώματος

Άρθρο 15 Πιστοποίηση ικανότητας ναυτικών

Άρθρο 16 Ναυτολόγηση πληρώματος

Άρθρο 17 Ποινική, αστική και πειθαρχική δικαιοδοσία μερών

Άρθρο 18 Αστική δικαιοδοσία αρχών

Άρθρο 19 Ναυτικό ατύχημα

Άρθρο 20 Ενίσχυση μηχανισμών ελέγχων πλοίων και εξάλειψη πειρατείας

Άρθρο 21 Ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Άρθρο 22 Συνεργασία στη ναυτική εκπαίδευση και έρευνα

Άρθρο 23 Ασφάλεια ναυσιπλοΐας και εμπορίου

Άρθρο 24 Εισόδημα από διαχείριση πλοίων

Άρθρο 25 Κοινή Τεχνική Ναυτιλιακή Επιτροπή

Άρθρο 26 Συμμόρφωση με διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Άρθρο 27 Επίλυση διαφορών

Άρθρο 28 Τροποποίηση Συμφωνίας

Άρθρο 29 Έναρξη ισχύος, διάρκεια, ανανέωση και καταγγελία

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Συμφωνίας
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας για τις θαλάσσιες μεταφορές, που υπογράφηκε στην Τύνιδα, στις 29 Ιουνίου 2020, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 29 αυτής.

2. Από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας κατά την παρ. 1 παύει να ισχύει η Συμφωνία επί της Ναυτιλίας μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος και της Δημοκρατίας της Τυνησίας της 9ης Ιουλίου 1966 και καταργείται ο κυρωτικός αυτής α.ν. 133/1967 (Α΄ 176).

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.