ΝΟΜΟΣ 4879/2022

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4879 ΦΕΚ Α 4/17.1.2022

Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και του συνημμένου σε αυτήν Πρωτοκόλλου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο πρώτο Κύρωση Σύμβασης και Πρωτοκόλλου αυτής Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Άρθρο 1 Πρόσωπα που καλύπτονται

Άρθρο 2 Φόροι που καλύπτονται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 3 Γενικοί ορισμοί

Άρθρο 4 Κάτοικος

Άρθρο 5 Μόνιμη εγκατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 6 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

Άρθρο 7 Κέρδη επιχειρήσεων

Άρθρο 8 Ναυτιλιακές και αεροπορικές μεταφορές

Άρθρο 9 Συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Άρθρο 10 Μερίσματα

Άρθρο 11 Τόκοι

Άρθρο 12 Δικαιώματα

Άρθρο 13 Ωφέλεια από κεφάλαιο

Άρθρο 14 Εισόδημα από απασχόληση

Άρθρο 15 Αμοιβές Διευθυντών

Άρθρο 16 Καλλιτέχνες και αθλητές

Άρθρο 17 Συντάξεις

Άρθρο 18 Κυβερνητικές υπηρεσίες

Άρθρο 19 Σπουδαστές

Άρθρο 20 Άλλα εισοδήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 21 Κεφάλαιο

Άρθρο 22 Εισόδημα από υδρογονάνθρακες και φυσικούς πόρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Άρθρο 23 Εξάλειψη της διπλής φορολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24 Μη διακριτική μεταχείριση

Άρθρο 25 Χορήγηση των προνομίων της Σύμβασης

Άρθρο 26 Διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού

Άρθρο 27 Ανταλλαγή πληροφοριών

Άρθρο 28 Μέλη διπλωματικών και προξενικών αποστολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 29 Θέση σε ισχύ

Άρθρο 30 Λήξη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας και την αποφυγή της φοροδιαφυγής αναφορικά με φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και το συνημμένο σε αυτήν Πρωτόκολλο, που υπογράφηκαν στη Σιγκαπούρη στις 30 Μαΐου 2019, το πρωτότυπο κείμενο των οποίων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τις 30.12.2021 και της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου αυτής που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 29 της Σύμβασης αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2022

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2022

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ