ΝΟΜΟΣ 4872/2021

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4872 ΦΕΚ Α 247/10.12.2021

Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Άρθρο 3 Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Άρθρο 4 Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Άρθρο 5 Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ ΔΑΜ

Άρθρο 6 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης

Άρθρο 7 Σύσταση Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

Άρθρο 8 Σύσταση Τμήματος Νομικής Υποστήριξης

Άρθρο 9 Διοικητής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Άρθρο 10 Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας

Άρθρο 11 Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Άρθρο 12 Στελέχωση Υπηρεσιών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Άρθρο 13 Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Άρθρο 14 Χαρακτηρισμός έργων δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και μισθώσεις δημοσίων ακινήτων

Άρθρο 15 Σύσταση Εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»

Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 17 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Τροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 4759/2020

Άρθρο 18 Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των περιοχών επέμβασης Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016

Άρθρο 19 Ποσοστό δόμησης εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 32 του ν. 4759/2020

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 20 Υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εντός Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Τροποποίηση του άρθρου 156 του ν. 4759/2020

Άρθρο 21 Δυνατότητα απόθεσης των υλικών κατεδάφισης εντός των ορυχείων Χαρακτηρισμός της τέφρας συναπόθεσης ως υποπροϊόντος

Άρθρο 22 Απόληψη λιγνιτικού κοιτάσματος εντός των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης

Άρθρο 23 Οριοθέτηση υδατορεμάτων Τροποποίηση της περ. 6 της παρ. Α’ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014

Άρθρο 24 Σύσταση Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης

Άρθρο 25 Έγκριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων Πράσινου Ταμείου Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010

Άρθρο 26 Εξουσιοδοτική διάταξη για την οργάνωση και λειτουργία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 27 Απόσχιση Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Άρθρο 28 Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Άρθρο 29 Εκτάσεις κυριότητας και εκμετάλλευσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης

Άρθρο 30 Μεταβατικές διατάξεις για την απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Άρθρο 31 Εξουσιοδοτική διάταξη για τους όρους δόμησης στο πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 32 Αναστολή καταβολής χρεώσεων για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Άρθρο 33 Διακανονισμός εξόφλησης των χρεώσεων χρήσης δυναμικότητας και ενέργειας του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου για τους Προμηθευτές και τους Οικιακούς Πελάτες

Άρθρο 34 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια Τροποποίηση της περ. γ’ παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979

Άρθρο 35 Ρύθμιση εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης λιγνιτωρυχείων

Άρθρο 36 Διαδικασία ταυτόχρονης έγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής

Άρθρο 37 Συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Εταιρίες Διανομής Αερίου Κατάργηση του άρθρου 5 του ν. 2364/1995

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Άρθρο 38 Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά Τροποποίηση της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012

Άρθρο 39 Οικοδομικές άδειες Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά Τροποποίηση των παρ. 1α και 6 και προσθήκη παρ. 9 και 10 του άρθρου 5 του ν. 4062/2012

Άρθρο 40 Ειδικότερες πολεοδομικές ρυθμίσεις του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 6, 8 και 10 του άρθρου 5Α του ν. 4062/2012

Άρθρο 41 Εγκατάσταση λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016

Άρθρο 42 Ρυθμίσεις του χωρικού προορισμού των δημοσίων ακινήτων Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011

Άρθρο 43 Χώροι στάθμευσης

Άρθρο 44 Ειδικές διατάξεις για ψηλά κτίρια

Άρθρο 45 Αθλητικές εγκαταστάσεις

ΜΕΡΟΣ Η’: ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 46 Πληρωμές δαπανών συγχρηματοδοτούμενων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REACT EU

Άρθρο 47 Διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης λόγω αλλαγών της διοικητικής δομής της Χώρας ή της Κυβέρνησης Τροποποίηση του άρθρου 124 του ν. 4635/2019

Άρθρο 48 Έκτακτη διαδικασία πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τον μήνα Ιανουάριο 2022

Άρθρο 49 Άμεση αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στον κεντρικό, βόρειο, νότιο και δυτικό τομέα Αθηνών

Άρθρο 50 Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και σύσταση της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3190/1955

Άρθρο 51 Διάρκεια της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης Προσθήκη άρθρου 6α στον ν. 3190/1955

Άρθρο 52 Λόγοι λύσης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3190/1955

Άρθρο 53 Διάρκεια της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4072/2012

Άρθρο 54 Λόγοι λύσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας Τροποποίηση του άρθρου 103 του ν. 4072/2012

Άρθρο 55 Ημερομηνία λήξης των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης Κατάργηση του άρθρου 12 του ν. 4541/2018

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Άρθρο 56 Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για διαχείριση πόρων που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση

Άρθρο 57 Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 58 Σύσταση Υποδιευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Άρθρο 59 Θέσεις προσωπικού Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Άρθρο 60 Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας απασχολούμενων σε εποχιακά επαγγέλματα για το έτος 2021 Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985

ΜΕΡΟΣ Ι’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 61 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 62 Ρύθμιση για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 63 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού

Άρθρο 64 Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 και της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των περιοχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης που εξαρτώνται από την εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης που εξαρτώνται από τη χρήση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως οι περιοχές αυτές αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027. Η δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση πραγματοποιείται μέσω της οικονομικής διαφοροποίησης της παραγωγικής βάσης των περιοχών του πρώτου εδαφίου βάσει του Εθνικού Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Master Plan ΔΑΜ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027 με τα συνοδά αυτού ΕΣΔΙΜ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του σχεδίου νόμου είναι ο σχεδιασμός και η οργάνωση του συστήματος διοίκησης και η ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των περιοχών του άρθρου 1.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

Άρθρο 3
Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Aνάπτυξης και Επενδύσεων «Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ), ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον αρμόδιο για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) Υπουργό και καταργείται στις 31.12.2032.

2. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ έχει ως σκοπό τον κεντρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό των πολιτικών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) στο πλαίσιο της κατάρτισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 (ΠΔΑΜ) και των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), καθώς και τη διαχείριση και τον συντονισμό υλοποίησης του ΣΔΑΜ και αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτόν εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.

3. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί και αξιολογεί τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ, που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και κατευθύνει τους αρμόδιους φορείς για την εφαρμογή, απλοποίηση και επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών υλοποίησης,

β) επεξεργάζεται και εισηγείται στον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό και στα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα, τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ,

γ) συντάσσει εκθέσεις υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ και αναφορές για την επίτευξη των στόχων τους προς τον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό, τα αρμόδια συλλογικά κυβερνητικά όργανα και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) συντονίζει και διευκολύνει την επικοινωνία για θέματα υλοποίησης των έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων ΔΑΜ μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων,

ε) διαχειρίζεται το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027.

Άρθρο 4
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) αποτελείται από:

α) Τη Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ,

β) την Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης,

γ) τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, και δ) το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης.

Άρθρο 5
Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ

1. Συστήνεται με τη μορφή ειδικής υπηρεσίας Διαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ-ΔΑΜ (Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ ΔΑΜ), η οποία υπάγεται στον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό, λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και οι αρμοδιότητες, καθώς και η λειτουργία της διέπονται από τις διατάξεις των Διαχειριστικών Αρχών του ΕΣΠΑ 2021-2027.

2. Η Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ έχει ως σκοπό τη διαχείριση των πόρων, που συνδέονται με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τα έτη 2021-2027 (ΕΣΠΑ 2021-2027).

3. Η Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ αποτελείται από τις Μονάδες, που αναφέρονται και προσδιορίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027.

Άρθρο 6
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης

1. Συστήνεται Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης, η οποία λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης είναι:

α) Ο κεντρικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των πολιτικών ΔΑΜ, στο πλαίσιο της κατάρτισης και υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), του σχεδιασμού του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ), εντός του ΕΣΠΑ 2021-2027.

β) Ο σχεδιασμός και η αναθεώρηση των υποκείμενων Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

γ) Ο συντονισμός της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων για τον σκοπό αυτόν εθνικών ή ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης.

δ) Η συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη του σχετικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλων προγραμμάτων.

ε) Η υποστήριξη των λοιπών υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του σχετικού Σχεδίου για τη ΔΑΜ.

στ) Η παρακολούθηση της προόδου και της εξέλιξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 20212027 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση δράσεων που σχετίζονται με τους τομείς πολιτικής της ΔΑΜ.

ζ) Η παρακολούθηση των εθνικών και διεθνών εξελίξεων στους τομείς πολιτικής της ΔΑΜ σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των εθνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με θέματα εφαρμογής του ΣΔΑΜ, της ενημέρωσης των λοιπών οργανικών μονάδων, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο και της συνεργασίας με τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για την τήρηση των σχετικών αρχείων.

η) Η διατύπωση προτάσεων και η συμμετοχή στην εξειδίκευση των αξόνων προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 20212027 που αντιστοιχούν στους τομείς πολιτικής του ΔΑΜ, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών.

θ) Η διατύπωση προτάσεων και η συμμετοχή στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου για τη ΔΑΜ, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή, συμπεριλαμβανομένης και της παρακολούθησης των αποτελεσμάτων υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.

ι) Η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΣΔΑΜ, σε συνεργασία με τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται, της προόδου επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και η σύνταξη περιοδικών εκθέσεων προόδου, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

κ) Η υποστήριξη των λοιπών υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατά τον σχεδιασμό πράξεων ή δράσεων που εναρμονίζονται με το ΣΔΑΜ, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της εισήγησης των προδιαγραφών, των απαιτήσεων ωρίμανσης και του χρονοδιαγράμματος ενεργειών ως προς τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υλοποίησης των πράξεων ή δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στους ανωτέρω τομείς στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2021-2027.

κα) Ο συντονισμός της επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας με τους τοπικούς φορείς, που εμπλέκονται στην υλοποίηση του ΣΔΑΜ.

κβ) Η παρακολούθηση της υλοποίησης του Προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που συνδέεται με τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση.

κγ) Η οργάνωση της συνεργασίας της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ με τις λοιπές Διαχειριστικές Αρχές ΕΣΠΑ 2021-2027.

κδ) Η οργάνωση και παρακολούθηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των Έργων ΔΑΜ.

3. Η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού Χρηματοδότησης αποτελείται από:

α) Το Τμήμα Σχεδιασμού και Στρατηγικής, και β) το Τμήμα Αξιολόγησης και Υλοποίησης Έργων.

Άρθρο 7
Σύσταση Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

1. Συστήνεται Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία λειτουργεί εντός της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ).

2. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης είναι:

α) Ο σχεδιασμός των απαραίτητων διαδικασιών για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, και

β) η τεχνολογική και ψηφιακή υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.

3. Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Το Τμήμα Οργάνωσης και Ψηφιακής Υποστήριξης και

β) το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άρθρο 8
Σύσταση Τμήματος Νομικής Υποστήριξης
Το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Τη νομική υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ για τη διαχείριση των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της,

β) τη μελέτη των βέλτιστων νομοθετικών πρακτικών διεθνώς, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την απεξάρτηση Περιφερειών, ή και τομέων από βιομηχανικές διεργασίες έντασης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση λιγνίτη,

γ) την εισήγηση νομικών ρυθμίσεων και τη νομική διαχείριση ζητημάτων όσον αφορά τις προς αποκατάσταση και αξιοποίηση εκτάσεις.

Άρθρο 9
Διοικητής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

1. Στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) προΐσταται Διοικητής, ο οποίος διορίζεται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ είναι πρόσωπο υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς σχετικούς με τις αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. Η θητεία του Διοικητή είναι τριετής, δύναται να ανανεωθεί με όμοια απόφαση, άπαξ, για ίσο χρονικό διάστημα και δύναται να λήγει οποτεδήποτε με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς να γεννάται αξίωση αποζημίωσης εκ μέρους του Διοικητή.

2. Για τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 41, 43 και 44 και το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Δ’ του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Ο Διοικητής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 3.

4. Ο Διοικητής λαμβάνει τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα που ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 4622/2019. Ο Διοικητής με την ανάληψη των καθηκόντων του, υπογράφει συμβόλαιο απόδοσης με τον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό, το οποίο καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο οποίο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus) του Διοικητή σε περίπτωση επίτευξης των εν λόγω στόχων. Το σύνολο των αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανωτάτου ορίου της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

5. Ο Διοικητής δύναται να συστήνει ομάδες εργασίας, οι οποίες θα τον συνεπικουρούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, με εκπροσώπους από τις Περιφέρειες των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027.

Άρθρο 10
Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσίας

1. Συστήνεται Γραφείο Διοικητή, το οποίο υποστηρίζει τον Διοικητή στην άσκηση των καθηκόντων του και υπάγεται απευθείας σε αυτόν.

2. Το Γραφείο Διοικητή διέπεται, σε ό,τι αφορά την οργάνωση, τις αρμοδιότητες, τη λειτουργία και τη στελέχωσή του, από τα άρθρα 45 έως 48 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στον παρόντα.

3. Το Γραφείο Διοικητή στελεχώνεται με αποφάσεις του Διοικητή, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Στο Γραφείο Διοικητή συστήνονται συνολικά οκτώ (8) θέσεις συνεργατών, εκ των οποίων έως τρεις (3) δύνανται να καταλαμβάνονται από μετακλητούς συνεργάτες.

5. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας συστήνεται θέση Διευθυντή, η οποία συμπεριλαμβάνεται στις θέσεις της παρ. 4.

6. Στο Γραφείο του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας συστήνεται Αυτοτελές Τμήμα Παρατηρητηρίου, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Διοικητή με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων και προτάσεων του ΣΔΑΜ. Στις Περιφέρειες των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027 συστήνονται Παραρτήματα του Παρατηρητηρίου.

Άρθρο 11
Προσωπικό Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

1. Στην Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), πλην της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, συστήνονται είκοσι (20) θέσεις προσωπικού οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

α) δώδεκα (12) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων:

αα) Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ διοικητικού οικονομικού,

αβ) τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ μηχανικών, αγ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ γεωτεχνικών, και αδ) δύο (2) θέσεις του κλάδου ΠΕ πληροφορικής,

β) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), εκ των οποίων: βα) Δύο (2) θέσεις του κλάδου ΤΕ διοικητικού-οικονομικού, και ββ) μια (1) θέση του κλάδου ΤΕ πληροφορικής,

γ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) του κλάδου διοικητικών γραμματέων,

δ) δύο (2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων της παρ. 1 είναι τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

2. Η στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω αποσπάσεων είκοσι (20) υπαλλήλων που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Νόμων (ΜΟΔ Α.Ε.), καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ο αριθμός των αποσπασμένων υπαλλήλων δύναται να τροποποιείται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών. Για τις αποσπάσεις ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3. Ειδικά για την περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού απαιτείται σύμφωνη γνώμη δημάρχου ή περιφερειάρχη, αντίστοιχα.

3. α) Οι θέσεις προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, με εξαίρεση τις θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής, καλύπτονται τουλάχιστον κατά το ήμισυ με αποσπάσεις προσωπικού, το οποίο απασχολείται ως μόνιμο προσωπικό ή με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόσπαση του προσωπικού διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, που εκδίδει ο αρμόδιος για θέματα ΔΑΜ Υπουργός, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού απαιτείται σύμφωνη γνώμη Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι αξιολογούνται από τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, ο οποίος εισηγείται σχετικά στον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό. Η απόσπαση πραγματοποιείται για τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για μία (1) φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ και έκδοσης σχετικής απόφασης του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και οι αποδοχές τους βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.

β) Η κάλυψη των θέσεων της παρ. 1 δύναται να πραγματοποιηθεί και με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί άπαξ για ίσο χρονικό διάστημα, καθώς και με σχέση έμμισθης εντολής. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πραγματοποιείται, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) με την έκδοση σχετικής προκήρυξης ύστερα από έλεγχο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. Η συνολική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των αιτήσεων, διενεργείται από την Ειδική Υπηρεσία, επιφυλασσομένης της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας της προκήρυξης και του κατ’ ένσταση ελέγχου των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Η πρόσληψη με σχέση έμμισθης εντολής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α’ 208).

γ) Η λήξη της σύμβασης πρόσληψης ή της απόσπασης του προσωπικού της παρ. 1 μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με μόνη πράξη του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν ειδικώς αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή.

δ) Για το προσωπικό της παρούσας εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

4. Ως διευθυντές και προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ ορίζονται μέλη του προσωπικού της με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης και τοποθετούνται με απόφαση του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ.

5. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, υπάγεται στο Πειθαρχικό και Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 12
Στελέχωση υπηρεσιών για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

1. Για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των μονάδων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εξαιρουμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), που έχουν επιφορτιστεί με την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που χαρακτηρίζονται ως έργα ΔΑΜ, σύμφωνα με το άρθρο 14, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να προσλαμβάνει προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που δεν δύναται να υπερβαίνει τα είκοσι (20) άτομα, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και έκδοσης σχετικής προκήρυξης ύστερα από έλεγχο του ΑΣΕΠ, από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ. Η συνολική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των αιτήσεων, διενεργείται από την Ειδική Υπηρεσία, επιφυλασσομένης της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας της προκήρυξης και του κατ’ ένσταση ελέγχου των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Οι μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας καθορίζονται με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τα θέματα ΔΑΜ Υπουργού. Το προσωπικό της παρούσας δύναται να τοποθετείται στις μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού. Με όμοια απόφαση το ως άνω προσωπικό δύναται να μετακινείται σε υπηρεσία διαφορετική από εκείνη στην οποία τοποθετήθηκε αρχικά, μεταξύ αυτών που καθορίζονται με τη διαπιστωτική πράξη του τρίτου εδαφίου, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη για την εκτέλεση των έργων ΔΑΜ.

2. Η διάρκεια των συμβάσεων της παρ. 1 ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του προγράμματος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

3. Το αντικείμενο της σύμβασης του προσωπικού της παρ. 1 αφορά στην παρακολούθηση υλοποίησης και εκτέλεσης των έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως έργα ΔΑΜ. Για το ως άνω προσωπικό εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 48 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

4. Για την άμεση αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών, που έχουν επιφορτιστεί με την υλοποίηση των έργων ΔΑΜ δύνανται να αποσπώνται μόνιμοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του δημοσίου τομέα και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι αποσπάσεις διενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο ίδιος, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε τρία (3) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης για μία φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, σύμφωνης γνώμης του Διοικητή και έκδοσης σχετικής απόφασης του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού. Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των τακτικών αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής τους και η δαπάνη μισθοδοσίας και επιπλέον αμοιβών βαρύνει την Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, διακόπτεται η απόσπαση υπαλλήλου πριν από τη λήξη της, για υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αιτιολογημένη αίτηση του υπαλλήλου, κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών.

Άρθρο 13
Δαπάνες λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται, κάθε έτος, σε ιδιαίτερο φορέα και με ιδιαίτερους κωδικούς στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Αρμόδια για τη διαχείριση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης του προϋπολογισμού και την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ ανήκουν η διαχείριση, συντήρηση και εποπτεία των κτιρίων, εγκαταστάσεων, επίπλων και κάθε άλλου εξοπλισμού τους, των μηχανημάτων και του αναλώσιμου ή μη υλικού που διατίθενται για τις ανάγκες των υπηρεσιών της. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ δύναται να προβεί, διά του αρμοδίου για τα θέματα ΔΑΜ Υπουργού, στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων υπηρεσιών.

4. Η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ δύναται να συνάπτει συμβάσεις για την υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση, δημοπράτηση και παρακολούθηση έργων ΔΑΜ με διεθνείς οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της σχετικής σύμβασης και οι επιμέρους πράξεις για την εκτέλεση αυτής διενεργούνται από τον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό.

5. Η λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ επικουρείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 14
Χαρακτηρισμός Έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και Μισθώσεις Δημοσίων Ακινήτων

1. Με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 16 συστήνονται Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ), με αρμοδιότητα την αξιολόγηση έργων, επενδύσεων και αναπτυξιακών σχεδίων, κατόπιν αίτησης των φορέων τους, την αξιολόγηση των αιτημάτων μίσθωσης δημοσίων ακινήτων, ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. του άρθρου 15 και ακινήτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και τη σχετική εισήγηση προς τον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό.

Στις Επιτροπές του πρώτου εδαφίου συμμετέχει υποχρεωτικά ένας (1) εκπρόσωπος κάθε Περιφέρειας των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), ο οποίος ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη.

2. Με την απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 16 χαρακτηρίζονται ως Έργα ΔΑΜ έργα, επενδύσεις και αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία υλοποιούνται εντός των ΕΣΔΙΜ που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027 και τα οποία παρουσιάζουν συμβατότητα με τους στόχους της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1056/2021, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (L 231), και στα ΕΣΔΙΜ.

3. Έργα, επενδύσεις και αναπτυξιακά σχέδια, τα οποία υλοποιούνται:

α) εντός των πυρήνων Ζ.ΑΠ. της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), και

β) εκτός των ως άνω πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), αλλά εντός των περιοχών, οι οποίες καλύπτουν τα ΕΣΔΙΜ και έχουν προϋπολογισμό άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, λαμβάνουν το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 9 του ν. 4864/2021 (Α’ 237), εξαιρουμένης της χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σταθμών παραγωγής και σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον αρμόδιο διαχειριστή.

4. Οι φορείς επενδύσεων που χαρακτηρίστηκαν ως Έργα ΔΑΜ, βάσει της παρ. 2, δύνανται με την κατάθεση της αίτησης της παρ. 1 να αιτούνται τη μίσθωση δημοσίων ακινήτων, ακινήτων που ανήκουν στην εταιρεία ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε. του άρθρου 15 και ακινήτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) επί των οποίων θα υλοποιηθεί το επενδυτικό τους σχέδιο. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ, πέραν του χαρακτηρισμού των επενδυτικών σχεδίων, αξιολογούν τα αιτήματα μίσθωσης των δημοσίων ακινήτων και εισηγούνται επί αυτών στον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση. Σε περίπτωση ακινήτων Ο.Τ.Α., τα αιτήματα μίσθωσης επί αυτών αξιολογούνται από τις Επιτροπές Αξιολόγησης Έργων ΔΑΜ, οι οποίες εισηγούνται στο κατά περίπτωση αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, το οποίο λαμβάνει τη σχετική απόφαση με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του. Για την εφαρμογή της παρούσας λαμβάνονται υπόψη προκαθορισμένες τιμές μίσθωσης, κατά παρέκκλιση του π.δ. 715/1979 (Α’ 212), του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), καθώς και του άρθρου 1 του π.δ. 242/1996. Οι προκαθορισμένες τιμές μίσθωσης των δημοσίων ακινήτων ορίζονται κατόπιν σχετικής εκτίμησης, που πραγματοποιείται από τρεις (3) ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει των γενικώς αποδεκτών δεικτών και προτύπων αποτίμησης της αγοράς.

Άρθρο 15
Σύσταση Εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.»

1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Α.Ε. (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ.)» και διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» (Εταιρεία). Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

2. Η Εταιρεία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Υπουργό και διέπεται από τις ρυθμίσεις του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύουν, και συμπληρωματικά από τον ν. 4548/2018 (Α’ 104). Η Εταιρεία ανήκει στους οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα και εφαρμόζονται ως προς αυτή οι διατάξεις που διέπουν τους φορείς που έχουν ταξινομηθεί ως φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Ειδικώς οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις υπό την έννοια του ν. 3429/2005 (Α’ 314) ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου υπό την έννοια του ν. 4412/2016 (Α’ 147) δεν εφαρμόζονται στην Εταιρεία με εξαίρεση των όσων ορίζονται ρητά στον παρόντα νόμο.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της εταιρείας ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού και λαμβάνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα που ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος με την ανάληψη των καθηκόντων τους, υπογράφουν συμβόλαιο απόδοσης με τον αρμόδιο για θέματα ΔΑΜ Υπουργό, το οποίο καθορίζει ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και στο οποίο προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus) του Διευθύνοντα Συμβούλου και του Εντεταλμένου Συμβούλου σε περίπτωση επίτευξης των εν λόγω στόχων. Το σύνολο των αποδοχών και της ειδικής ανταμοιβής της παρούσας δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανωτάτου ορίου της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

4. Όλες οι εργασίες που εκτελούνται από την Εταιρεία έχουν άμεση προτεραιότητα έναντι οποιωνδήποτε άλλων εργασιών που εκτελούνται από δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς, όπως Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ).

5. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμοί του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν κατά προτεραιότητα στην Εταιρεία κάθε αναγκαία συνδρομή, πληροφορία και διευκόλυνση για την πραγματοποίηση του σκοπού της.

6. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας. Η Εταιρεία ενάγεται μόνο στα δικαστήρια αυτά ακόμη και στις περιπτώσεις που ισχύουν ειδικές δωσιδικίες.

7. Το καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’

Άρθρο 1 Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης των περιοχών δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, στις οποίες εφαρμόζονται το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) και τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 37/37.9.2021 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 173), και τα οποία προβλέπονται στην πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, η αναβάθμιση και αξιοποίηση των εδαφών, τα οποία περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) και είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε

θα περιέλθουν σε αυτό από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή από τρίτους, ο ανασχεδιασμός των επιχειρηματικών προοπτικών ανάπτυξής τους, η προσέλκυση, υποστήριξη και προώθηση επενδύσεων και επενδυτικών συνεργασιών, η εκτέλεση και διαχείριση έργων υποδομής και ανάπτυξης στις περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, καθώς και η παροχή κάθε υποστηρικτικής υπηρεσίας για τη διευκόλυνση αναπτυξιακών, επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων και η στήριξη της εν γένει επιχειρηματικότητας στις περιοχές αυτές,

β) η συνδρομή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του άρθρου 2,

γ) η ωρίμανση, ανάθεση και παρακολούθηση έργων, τα οποία υλοποιούνται στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης είτε ως έργο είτε ως παραχώρηση είτε υπό τη μορφή Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) βάσει του ν. 3389/2005 (Α’ 232),

δ) η παροχή συνολικής και διαρκούς εξατομικευμένης υποστήριξης (end-to-end services) με την παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε υποψηφίους φορείς επενδυτικών σχεδίων τα οποία υλοποιούνται εντός των εδαφών της περ. α’,

ε) η λειτουργία ως Βασικός Τελικός Δικαιούχος του Προγράμματος ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027,

στ) η λειτουργία ως επισπεύδων φορέας για τη σύνταξη των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.), καθώς και ως αναθέτουσα αρχή, ως προς τις σχετικές μελέτες, και

ζ) η διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων και η προσέλκυση επενδυτών.

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια και ιδίως:

α) Αναλαμβάνει την ιδιοκτησία των εδαφών εντός των Ζ.ΑΠ. και συντονίζει τη διαδικασία αναβάθμισης των εδαφών αυτών μέσω της προγραμματικής σύμβασης της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020.

β) Αναλαμβάνει ή υποστηρίζει τον σχεδιασμό, την εκτέλεση και διαχείριση έργων υποδομής στις περιοχές του ΣΔΑΜ και τη διάθεση αυτών για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων με ενιαίες και ταχείες διαδικασίες αδειοδότησης.

γ) Αναλαμβάνει την προσέλκυση, αξιολόγηση, υποστήριξη και επιτάχυνση επενδυτικών προτάσεων και σχεδίων που θα ενταχθούν σε αναπτυξιακούς νόμους.

δ) Ενθαρρύνει επενδυτικές πρωτοβουλίες σε συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς, αξιοποιώντας συνεργασίες με δημόσιους φορείς και συμπράξεις μέσω ΣΔΙΤ.

ε) Υποστηρίζει φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα κατά την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021 -2027.

στ) Μεριμνά για τη διενέργεια κάθε προπαρασκευαστικής πράξης με σκοπό την ένταξη πράξεων/έργων στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης ή και σε λοιπά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους και υποστηρίζει τους αρμοδίους φορείς στη διαχείριση και υλοποίηση αυτών,

ιδίως την ωρίμανση, την εκτέλεση μελετών, τη λήψη των απαραίτητων αδειών και τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, καθώς και την ευθύνη της ανάθεσης και της εκτέλεσης έργων.

ζ) Για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών, από α) έως στ), δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τοπικούς φορείς, αναθέτουσες αρχές και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή με νομικά πρόσωπα που λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έργων υποδομής, αξιολόγησης και προώθησης των επενδύσεων στις περιοχές ΔΑΜ, καθώς και να συστήνει γνωμοδοτικές επιτροπές με συμμετοχή εκπροσώπων των περιοχών των ΕΣΔΙΜ που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027.

η) Υποστηρίζει δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών με σκοπό την κοινή εξωστρεφή δραστηριότητα.

θ) Υποστηρίζει τους επενδυτές και τις ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις στην αξιοποίηση ημεδαπών και αλλοδαπών αναγνωρισμένων πηγών χρηματοδότησης ή άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

ι) Υλοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού, ανταλλάσσει και υιοθετεί καλές πρακτικές.

ια) Δύναται να υποστηρίζει με μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και υπό ένταξη κράτη, μέσω της επιχειρησιακής της σύνδεσης και συνεργασίας με διεθνείς φορείς ή της συμμετοχής της σε εθνικά, διμερή ή διεθνή δίκτυα.

ιβ) Μπορεί να αναλάβει δραστηριότητες «Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου» (ΕΑΝΕΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3982/2011 (Α’ 143).

ιγ) Δύναται να συστήνει θυγατρικές εταιρείες και εταιρείες ειδικού σκοπού.

ιδ) Μπορεί να συμμετέχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες, όπου αυτό απαιτείται, καθώς και στην υλοποίηση δράσεων, έργων και προγραμμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ενωσιακούς ή διεθνείς πόρους, που στοχεύουν στη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία, και γενικότερα σε δράσεις που σχετίζονται με τους σκοπούς της.

ιε) Υλοποιεί συνεργασίες με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού και μεριμνά για την αξιοποίηση των ενωσιακών και διεθνών πόρων, ανταλλάσσει και υιοθετεί καλές πρακτικές.

ιστ) Δύναται να αναθέτει σε εξειδικευμένους συμβούλους έργα και υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών της και την εκτέλεση του εταιρικού της σκοπού.

ιζ) Δύναται να συνάπτει συμβάσεις για την υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ωρίμανση, δημοπράτηση και παρακολούθηση έργων ΔΑΜ με διεθνείς οργανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της σχετικής σύμβασης και οι επιμέρους πράξεις για την εκτέλεση αυτής διενεργούνται από τη Διοίκηση αυτής, το οποίο είναι το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

ιη) Στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών, δύναται να διοργανώνει επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.

3. Περαιτέρω για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιους, ή παρεμφερείς προς τους παραπάνω σκοπούς, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή, ή αλλοδαπή, με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, δ) να συνάπτει συμβάσεις προς εξεύρεση οικονομικών πόρων, να αναθέτει σε τρίτους οποιοδήποτε έργο ή προμήθεια εξοπλισμού, να εποπτεύει και να συντονίζει τις απαιτούμενες εργασίες και εν γένει να προβαίνει σε οποιαδήποτε εργασία προς πραγμάτωση του ως άνω σκοπού της, και ε) να εκπονεί για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αντί αμοιβής, μελέτες οποιουδήποτε τύπου και σταδίου, μελέτες οργάνωσης και διαχείρισης, επίβλεψη, ερευνητικά προγράμματα, καθώς και να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων έργων σε τρίτους.

4. Η Εταιρεία υλοποιεί κάθε άλλο έργο στο πλαίσιο του σκοπού της, για το οποίο αποφασίζει το Διοικητικό της Συμβούλιο, ή της αναθέτει ο εποπτεύων Υπουργός, ή άλλοι φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, ή φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2 Διάρκεια Έδρα

1. Η διάρκεια της Εταιρείας είναι είκοσι (20) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Έδρα της Εταιρείας είναι η Αθήνα. Είναι δυνατή η ίδρυση παραρτημάτων, υποκαταστημάτων και γραφείων της στις περιοχές ΔΑΜ και στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Άρθρο 3 Μετοχικό Κεφάλαιο Μετοχές

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ, αποτελείται από εκατό (100) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ εκάστη και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Για κάθε άλλη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εφαρμόζεται ο ν. 4548/2018 (Α’ 104). Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από εκπρόσωπο του εποπτεύοντος την Εταιρεία Υπουργού.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. 3. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται άπαξ εντός τεσσάρων (4) μηνών από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος καταστατικού.

4. Με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών δύναται να αποφασίζεται η σε συντομότερο χρόνο κάλυψη από το Δημόσιο, του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οποιαδήποτε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτής, εγγραφομένων των αντίστοιχων πιστώσεων στους σχετικούς προϋπολογισμούς.

Άρθρο 4 Έσοδα

1. Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από ετήσια επιχορήγηση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, από επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους ενωσιακούς πόρους στο πλαίσιο του σκοπού της ή αντιστοίχως πόρους διεθνών οργανισμών, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, από την εκμετάλλευση της περιουσίας της, από ανταποδοτικές εισφορές, τέλη, αμοιβές ή διαχειριστικές αμοιβές για τις υπηρεσίες που προσφέρει, από την εκμίσθωση ή παραχώρηση χώρων ή εγκαταστάσεων και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή κατά την άσκηση δραστηριότητας εντός του πεδίου των σκοπών της.

2. Η Εταιρεία δύναται να αποδέχεται και να προβαίνει σε χορηγίες σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της αποστολής της και για την επιτυχή εκπλήρωση του σκοπού και των στόχων της.

Άρθρο 5 Διαχείριση

1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

2. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Για την αύξηση του προϋπολογισμού απαιτείται έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού.

4. Η διαδικασία διενέργειας των δαπανών, η οργάνωση και η λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οικονομική διαχείριση της Εταιρείας ρυθμίζονται με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Άρθρο 6 Οικονομικός έλεγχος

Η οικονομική διαχείριση της Εταιρείας υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από νόμιμους ελεγκτές, οι οποίοι υποβάλλουν την έκθεσή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον εποπτεύοντα Υπουργό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 7 Διοίκηση Εκπροσώπηση

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι πενταμελές, περιλαμβανομένου του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του εποπτεύοντος την Εταιρεία Υπουργού για τετραετή θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επαναδιορισθούν, η συνολική όμως θητεία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τον χρόνο τριών θητειών. Η θητεία των απερχόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον ορισμό των νέων.

3. Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύσει να μετέχει σε αυτό λόγω θανάτου, παραίτησης, ανάκλησης

ή εξ οιουδήποτε άλλου λόγου έκπτωσης αυτού, διορίζεται νέο μέλος σε αντικατάστασή του για το υπόλοιπο της θητείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και λειτουργεί νόμιμα, εφόσον τα λοιπά μέλη αρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας και πάντως για διάστημα το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα αυτού. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας όποτε αυτό είναι αναγκαίο και τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε μήνα ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε άλλον τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίασή του παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με έγγραφη πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, τη μέρα και ώρα, καθώς και τα θέματα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιείται αυθημερόν μετά από πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με κάθε πρόσφορο τρόπο.

7. Στην πρόσκληση αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει τακτή μέρα και ώρα συνεδρίασης, οπότε παραλείπεται η σύγκληση με έγγραφη πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Συμβούλιο κάθε φορά που το απαιτεί το συμφέρον της Εταιρείας ή μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς αυτόν, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, με ποινή απαραδέκτου, αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

9. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες άλλος προς τούτο εξουσιοδοτημένος σύμβουλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Διευθύνων Σύμβουλος, και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σύμβουλος που απουσιάζει για οποιονδήποτε λόγο από συνεδρίαση, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται από άλλον σύμβουλο, που τον διορίζει ο απών με επιστολή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορεί ένα μέλος του συμβουλίου να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους. Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου επικουρεί Νομικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας. Οι ως άνω Νομικός Σύμβουλος και Διευθυντής της Νομικής Υπηρεσίας ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και παρίστανται στις συνεδριάσεις του, δύναται δε να είναι δικηγόροι με έμμισθη εντολή.

10. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη συμπεριλαμβανομένου του Γραμματέα. Αντίγραφο ή απόσπασμα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ή τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί να αρνηθεί την υπογραφή του πρακτικού συνεδριάσεως στην οποία ήταν παρών, έχει όμως το δικαίωμα να απαιτήσει την καταχώριση της γνώμης του στο σχετικό πρακτικό αν αυτή είναι αντίθετη με τη ληφθείσα απόφαση.

11. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού ή της Γενικής Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να ανατεθεί σε ένα οποιοδήποτε μέλος του, εκτός του Προέδρου, η άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων (Εντεταλμένος Σύμβουλος) και να εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες που του ανατίθενται. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατίθεται η άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματα και τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, που σχετίζονται με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα φυσικά, ή νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του.

12. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και απέναντι σε κάθε αρχή ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο από τον Πρόεδρο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο κατά το μέτρο των αρμοδιοτήτων του ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο. Στο πλαίσιο του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους της Εταιρείας ή άλλα εκτός Εταιρείας τρίτα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Η Εταιρεία αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους, με την υπογραφή κάτω από την εταιρική επωνυμία του κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπου της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους της Εταιρείας, καθορίζοντας το πλαίσιο, τους όρους, την έκταση και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

13. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν

γένει επιδίωξη του σκοπού της. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η Εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα.

14. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διευθυντές και οι ανώτεροι υπάλληλοι της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ’ επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας, ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής, η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, και ο υπεύθυνος, αν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπίπτει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

15. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζονται οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8 Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται αμέσως μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος με απόφαση του εποπτεύοντος την Εταιρεία Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τον αυτόν τρόπο πληρούνται οι θέσεις του Διοικητικό Συμβουλίου που τυχόν θα κενωθούν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει για να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της τρίτης εταιρικής χρήσης, εκτός αν η θητεία αυτού τερματισθεί οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α. Την τροποποίηση του καταστατικού,

β. την αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,

γ. την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,

δ. την εκλογή ελεγκτών,

ε. την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,

στ. τη διάθεση των ετησίων κερδών,

ζ. τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, και

η. τον διορισμό εκκαθαριστών.

3. Στην παρ. 2 δεν υπάγονται οι αποφάσεις εκείνες,οι οποίες, με το παρόν Καταστατικό ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης γίνεται πάντα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας μία (1) φορά τον χρόνο το αργότερο έως τη 10η ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όποτε κρίνει αναγκαίο, δύναται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση.

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και αυτές που θεωρούνται ως τέτοιες, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση αυτή. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχωρείται στη μερίδα της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας.

5. Η Εταιρεία υποχρεούται, όπως υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, επικυρωμένο αντίγραφο της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση για τα θέματα που αναγράφονται σ’ αυτήν. Η πρόσκληση των επαναληπτικών γενικών Συνελεύσεων ανακοινώνεται, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα.

6. Η Εταιρεία υποχρεούται, όπως μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής, υποβάλλει στο Γ.Ε.ΜΗ., εντός είκοσι (20) ημερών, επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών αυτής.

Άρθρο 11 Πρόεδρος Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει στη Συνέλευση προσωρινά, εκλέγει δε έναν Γραμματέα μέχρι να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση ο οριστικός κατάλογος αυτών που δικαιούνται να μετάσχουν στη Συνέλευση μετόχων και εκλέγει το οριστικό προεδρείο, που αποτελείται από έναν Πρόεδρο και έναν Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. Η εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με μυστική ψηφοφορία, εκτός και αν ομόφωνα η Γενική Συνέλευση προτιμήσει τη χωρίς ψηφοφορία εκλογή του.

Άρθρο 12 Θέματα συζήτησης Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που περιλαμβάνει η δημοσιευμένη ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται, εκτός από τροπολογίες επί των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προτάσεων για σύγκληση άλλης Γενικής Συνέλευσης.

2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης. Το βιβλίο πρακτικών μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 93 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 13 Τακτικός έλεγχος Ορκωτοί Ελεγκτές

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σχετικά με τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν αυτές ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει εκδοθεί από αυτόν πιστοποιητικό ελέγχου. Επίσης, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν οι εξαμηνιαίες ενδιάμεσες, εταιρικές και ενοποιημένες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να έχουν υποβληθεί σε επισκόπηση από ορκωτό ελεγκτή λογιστή και να έχει συνταχθεί από αυτόν έκθεση ελέγχου. Το πιστοποιητικό ελέγχου και οι εκθέσεις ελέγχου περιέχουν τις αναφορές που κάθε φορά προβλέπουν ο νόμος και οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

2. Για τον σκοπό του άρθρου αυτού εκλέγεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση μια Εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των νόμων 4336/2015 (Α’ 94) και 4449/2017 (Α’ 7) και τη σχετική κείμενη νομοθεσία. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται εγγράφως προς την εκλεγείσα Εταιρεία, η οποία ορίζει εντός μηνός από τη λήψη της εντολής έναν ή περισσότερους ελεγκτές, στους οποίους αναθέτει την ευθύνη του ελέγχου.

3. Ο ορισθείς για τον τακτικό έλεγχο, σύμφωνα με την παρ. 2 ορκωτός ελεγκτής λογιστής παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης για τον έλεγχο της οποίας έχει ορισθεί. Η εκλεγείσα Εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών δύναται να αναθέτει το έργο του τακτικού ελέγχου σε περισσότερους του ενός ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Στην περίπτωση αυτήν, την ευθύνη αναλαμβάνουν από κοινού και εις ολόκληρον οι ορισθέντες ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι και υπογράφουν από κοινού τα πιστοποιητικά ελέγχου ή τις εκθέσεις ελέγχου, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή κατάσταση.

4. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κατά τη διάρκεια της χρήσης οφείλει να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και για τον σκοπό αυτόν λαμβάνει γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών.

5. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής οφείλει να παρίσταται στην τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και να παρέχει κάθε πληροφορία που του ζητείται σχετικά με τον έλεγχο της Εταιρείας.

6. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτήν, η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.

Άρθρο 14 Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 15 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, ετήσιες και ενδιάμεσες, συντάσσονται κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων αυτών.

Άρθρο 16 Θεώρηση καταστάσεων

1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:

α. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β. τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και

γ. τον κατά νόμον υπεύθυνο λογιστή, πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 17 Έκθεση διαχείρισης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, ετήσια ή ενοποιημένη, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) και, στο μέτρο που εφαρμόζεται, στο άρθρο 153 του ν. 4548/2018.

2. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των εργασιών ή δραστηριοτήτων και της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, πληροφορίες για τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει, καθώς και για την προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας στους τομείς δραστηριότητάς της.

Επίσης στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

3. Στην έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα αυτής και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης που συντάσσεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 152 του ν. 4548/2018 και, στο μέτρο που εφαρμόζεται, στην παρ. 3 του άρθρου 153 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 18 Δημοσιότητα

1. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή ή της ελεγκτικής Εταιρείας, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατυπώσεις της παρ. 1 του άρθρου 149 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).

2. Όπου βάσει της κείμενης νομοθεσίας απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.

3. Οι εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από τον νόμο εκθέσεις της Εταιρείας αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

Άρθρο 19 Λόγοι λύσεως της Εταιρείας

1. Η Εταιρεία λύεται: α. όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν

προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,

β. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία ή

γ. εφόσον κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, καθώς και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018 (Α’ 104).

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

4. Εάν η Εταιρεία λυθεί, λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες περί πτωχεύσεως διατάξεις δύναται αυτή να αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

5. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περ. α’ της παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση. Στην περ. β’ της παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας.

6. Η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 168 επ. του ν. 4548/2018.

Άρθρο 20 Στελέχωση Εσωτερική λειτουργία

1. Στην Εταιρεία συστήνονται σαράντα (40) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) και τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Η κατανομή των παραπάνω θέσεων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα γίνεται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η πρόσληψη για την πλήρωση των θέσεων πραγματοποιείται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 με την έκδοση σχετικής προκήρυξης ύστερα από έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., από τον πρόεδρο του Δ.Σ. μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η συνολική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των αιτήσεων, διενεργείται από την Εταιρεία, επιφυλασσομένης της αρμοδιότητας του Α.Σ.Ε.Π. για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας της προκήρυξης και του κατ’ ένσταση ελέγχου των προσωρινών πινάκων κατάταξης. Η πρόσληψη με σχέση έμμισθης εντολής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Δικηγόρων.

2. Επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία προσωπικού μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι αποσπάσεις διενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που εκδίδει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ., χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Σε περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου ή Περιφερειάρχη αντίστοιχα.

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται σε τρία (3) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης της απόσπασης μία φορά κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου και έκδοσης σχετικής απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.

Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των τακτικών αποδοχών της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής τους και η δαπάνη μισθοδοσίας και επιπλέον αμοιβών βαρύνει την Εταιρεία. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Στην έννοια του προσωπικού της παρούσας περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή, που υπηρετούν στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και στις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3429/2005 (Α’ 314).

3. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Εταιρείας, δημοσιεύεται σχετική προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η προκήρυξη εκδίδεται με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και περιέχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα, που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις. Στη διαδικασία αυτήν, μπορούν να συμμετέχουν πρόσωπα προερχόμενα είτε από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που υπηρετεί ήδη στην Εταιρεία. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή, η οποία συστήνεται προς τον σκοπό αυτόν από την Εταιρεία και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. αυτής. Η επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου γίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος την Εταιρεία Υπουργού, μεταξύ των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η θητεία των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων ορίζεται στα τρία (3) έτη με δυνατότητα ανανέωσης άλλη μία φορά για ακόμη τρία (3) έτη, με απόφαση του εποπτεύοντος την εταιρεία Υπουργού μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προΐστανται όλων των υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεών τους. Σε περίπτωση, που για

την παραπάνω θέση επιλεγεί πρόσωπο που προέρχεται από τον δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τούτο τελεί σε αναστολή καθηκόντων για χρόνο ίσο με τη θητεία του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης. Η πρόσληψη δικηγόρου στη θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης συνεπάγεται αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος. Για την εφαρμογή της παρούσας εκδίδεται κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία προσδιορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού της παρ. 3, καθώς και ποσοστό της επιπλέον ανταμοιβής επί του μισθολογικού κόστους, το οποίο αποδίδεται στο προσωπικό της εταιρείας «Μετάβαση Α.Ε.» σε περίπτωση επίτευξης στόχων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

5. Η Εταιρεία δύναται, επίσης να αναθέτει καθήκοντα συμβούλων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης διοίκησης και του συντονισμού των πάσης φύσεως δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους σκοπούς της Εταιρείας. Οι αναθέσεις του πρώτου εδαφίου γίνονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υπογραφή σχετικών συμβάσεων.

6. Κατά την έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας ανατίθενται σε νομικό πρόσωπο με εξειδικευμένη εμπειρία ο σχεδιασμός και η οργάνωση της διοικητικής δομής της Εταιρείας, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των υποστηρικτικών δομών και ο ορισμός και η κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται οι επιμέρους υπηρεσίες των ανωτέρω πεδίων που παρέχονται από το ανωτέρω νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 21 Εσωτερικοί Κανονισμοί

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας, με τον οποίο καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας, καθώς και τυχόν ειδικότερα μισθολογικά ζητήματα στο πλαίσιο του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνεται ύστερα από γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) του ν. 4013/2011 (Α’ 204), εγκρίνεται κατά παρέκκλιση του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας, Κανονισμός Προμηθειών με τον οποίο καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης των μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, καθώς και η διαδικασία για την εξέταση των οικείων ενστάσεων. Ο εγκεκριμένος Κανονισμός

Προμηθειών της εταιρείας δημοσιεύεται στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Για τις διαδικασίες ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών μελετών και έργων, με αξία άνω των ορίων που ορίζονται στο άρθρο 5 του ν. 4412/2016 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016.

Άρθρο 22 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

1. Η Εταιρεία αναπτύσσει και υιοθετεί Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς.

2. Στην Εταιρεία συστήνεται Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου που ασκεί τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, η οποία είναι ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας. Η βασική της αποστολή είναι να βοηθά την Εταιρεία να επιτύχει τους στόχους της, προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.

3. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αποτελείται από τουλάχιστον έναν (1) εσωτερικό ελεγκτή, που ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

4. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι οριζόμενοι ως εσωτερικοί ελεγκτές δεν αποκτούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υπαλληλική ιδιότητα ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Άρθρο 23 Σύναψη δανείων

Για τη χρηματοδότηση των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται να συνάπτει δάνεια με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών από ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες ή από οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και να εισηγείται στις αρμόδιες αρχές την έκδοση ομολογιακών δανείων, των οποίων η διάρκεια, το επιτόκιο και οι όροι θα έχουν προηγουμένως εγκριθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιοδοτείται να παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της Εταιρείας, όταν κρίνεται αναγκαίο και πάντως εντός του ενωσιακού και εθνικού νομοθετικού πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων.»

Άρθρο 16
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β’
1. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) Υπουργού δύναται να καθορισθούν, συμπληρωθούν και εξειδικευθούν οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 4, οι θέσεις ευθύνης, καθώς και η κατανομή του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ στις επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα και τις άλλες οργανικές μονάδες αυτής.

2. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 9 με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να εξουσιοδοτεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ να υπογράφουν κατηγορίες πράξεων που σχετίζονται με αυτήν.

3. Με κοινή απόφαση του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού του άρθρου 11, που προσλαμβάνεται με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σχέση έμμισθης εντολής, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και ο προσδιορισμός επιπλέον ανταμοιβής συγκεκριμένου ποσοστού επί του μισθολογικού κόστους του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του άρθρου 11 συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού της Διαχειριστικής Αρχής του άρθρου 5, σε περίπτωση επίτευξης στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της θέσης και τον βαθμό ευθύνης εκάστου.

4. Με απόφαση του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, κατανέμονται οι θέσεις και το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 11, στις οργανικές μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ, καθώς και οι θέσεις του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας.

5. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού ορίζονται ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 11, που συστήνονται για τη στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ-ΔΑΜ, η κατανομή αυτών στις επιμέρους οργανικές μονάδες αυτής και τα απαιτούμενα προσόντα.

6. Η διάθεση των πιστώσεων του άρθρου 13 γίνεται με απόφαση του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον Διοικητή του άρθρου 9 ως κύριο διατάκτη.

7. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία σύστασης και συγκρότησης των Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 14, τα μέλη τους, οι αρμοδιότητές τους, η θητεία τους, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων, η διαδικασία καθορισμού των τιμών μίσθωσης των ακινήτων της παρ. 4 του ως άνω άρθρου, η διαδικασία μίσθωσης ακινήτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 14. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των μελών των Επιτροπών της παρ. 1 του άρθρου 14.

8. Με απόφαση του αρμόδιου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού, κατόπιν σχετικής αίτησης του φορέα της επένδυσης, που υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία ΔΑΜ του άρθρου 2, δύναται να χαρακτηρίζονται ως Έργα ΔΑΜ, τα έργα, οι επενδύσεις και τα αναπτυξιακά σχέδια της παρ. 2 του άρθρου 14.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 17
Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Τροποποίηση του άρθρου 155 του ν. 4759/2020
Στο άρθρο 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ): α) Η αναφορά του πρώτου εδαφίου της περ. β’ της παρ. 1 στον Δήμο Μεγαλόπολης εξειδικεύεται, β) τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 διαμορφώνονται ως αυτοτελής παρ. 2, γ) στη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης της παρ. 3 συμπράττει και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στις Ειδικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές προστίθενται εκπρόσωποι των Περιφερειών των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), δ) η αρμοδιότητα σύναψης της προγραμματικής σύμβασης της παρ. 4 μετατίθεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.), ε) στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 προστίθενται τα τοπογραφικά διαγράμματα των αναβαθμιζόμενων εκτάσεων, η προγραμματική σύμβαση της ίδιας παραγράφου περιορίζεται ως προς τις απαλλοτριώσεις, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 155 Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.)

1. Χαρακτηρίζονται ως «Ζώνες Απολιγνιτοποίησης» (Ζ.ΑΠ.):

α. Οι Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με την ονομασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης» (Ζ.ΑΠ. Κοζάνης) και «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Φλώρινας» (Ζ.ΑΠ. Φλώρινας), αντίστοιχα.

β. Ο Δήμος Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με την ονομασία «Ζώνη Απολιγνιτοποίησης Μεγαλόπολης» (Ζ.ΑΠ. Μεγαλόπολης).

2. Χαρακτηρίζονται ως «Πυρήνες» των ως άνω Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Κοζάνης, Φλώρινας και Μεγαλόπολης οι αντίστοιχες περιοχές των λιγνιτικών πεδίων και μονάδων παραγωγής ενέργειας της Δ.Ε.Η. Α.Ε., που βρίσκονται εντός των ορίων των Ζ.ΑΠ.

Εντός των Ζ.ΑΠ. καταστρώνονται και εκτελούνται δράσεις και προγράμματα, υλοποιούνται παρεμβάσεις και λαμβάνονται μέτρα για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών.

3. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η διενέργεια διαγωνισμών για την εκπόνηση των μελετών των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) εντός των ανωτέρω Ζ.ΑΠ. με δαπάνες της εταιρείας και να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των Ειδικών Γνωμοδοτικών Επιτροπών του επόμενου εδαφίου κατά την προετοιμασία, ανάθεση και εκτέλεση των συμβάσεων μελετών. Με απόφαση του αρμοδίου για θέματα ΔΑΜ Υπουργού συγκροτούνται Ειδικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές από στελέχη του Υπουργείου και από εκπροσώπους των Περιφερειών των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027 για να υποστηρίζουν τα αρμόδια όργανα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ως αναθέτουσας αρχής κατά την προετοιμασία και υλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και την εκτέλεση των συμβάσεων μελετών. Η παραλαβή των μελετών για τα Ε.Π.Σ. των Ζ.ΑΠ. διενεργείται μετά τη σύμφωνη γνώμη των ως άνω Ειδικών Γνωμοδοτικών Επιτροπών.

4. Με προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» (ΕΛ.Ε.Δ.Α.Μ. Α.Ε.) και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και της Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία κυρώνεται από τη Βουλή, δύναται να ανατίθεται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. η υλοποίηση των νέων χρήσεων γης και η αναβάθμιση εκτάσεων, που είχαν περιέλθει στην κυριότητα ή τη χρήση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και περιλαμβάνονται στις Ζ.ΑΠ. του παρόντος.

Με την προγραμματική σύμβαση προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναβάθμιση των εκτάσεων των συνημμένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. κατά τα ανωτέρω, οι υποχρεώσεις, η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης, ο τρόπος κάλυψης των δαπανών των δράσεων και τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ο τρόπος υπολογισμού των διαχειριστικών δαπανών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και κάλυψής τους, καθώς και ο τρόπος μεταβίβασης στο Δημόσιο της κυριότητας των υποκείμενων εκτάσεων που είναι στην κυριότητα της Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως και κάθε άλλου δικαιώματος ή υποχρέωσης που τις αφορά και κάθε άλλο ζήτημα για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης.»

Άρθρο 18
Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των περιοχών επέμβασης Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016

1. Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), περί Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Π.Σ.) των περιοχών επέμβασης, προστίθενται νέα τέταρτο και πέμπτο εδάφιο και η περ. α διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων, που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας, για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους καταρτίζονται Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.). Ε.Π.Σ. μπορεί να καταρτιστούν και: (α) για προγράμματα αστικής ανάπλασης ή περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές, (β) για περιοχές παρεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), όπως οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Παρεμβάσεις και (γ) σε περίπτωση ανάγκης ταχείας ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου από την Πολιτεία, λόγω κρίσιμων χωρικών προβλημάτων που επιβάλλουν την άμεση αντιμετώπιση ή την αποτροπή δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων που οφείλονται σε έλλειψη ή ανεπάρκεια πολεοδομικού σχεδιασμού.

Η περιοχή για την οποία καταρτίζεται ένα Ε.Π.Σ. ονομάζεται περιοχή επέμβασης. Η περιοχή επέμβασης μπορεί να αποτελείται από διακριτά (μη όμορα) τμήματα, εφόσον μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της υπάρχει λειτουργική ενότητα και εξυπηρετούνται οι στόχοι του Ε.Π.Σ. Απαραίτητη προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι να ακολουθηθεί η διαδικασία προέγκρισης της περ. ε’. Το σύνολο της δημοτικής ενότητας που περιλαμβάνει την περιοχή επέμβασης αποτελεί την ευρύτερη περιοχή του Ε.Π.Σ. Αν η περιοχή επέμβασης εμπίπτει στα διοικητικά όρια περισσότερων δημοτικών ενοτήτων, το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων αποτελεί την ευρύτερη περιοχή του Ε.Π.Σ. Εάν τα όρια της περιοχής επέμβασης ταυτίζονται με τα διοικητικά όρια μιας δημοτικής ενότητας, η συνολική έκταση του οικείου δήμου αποτελεί την ευρύτερη περιοχή της παρούσας.

Η περιοχή που περιβάλλει την περιοχή επέμβασης και βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με αυτήν λόγω της αλληλεπίδρασης των πολεοδομικών και λοιπών λειτουργιών της, ονομάζεται ζώνη άμεσης επιρροής.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, περί διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης Ε.Π.Σ., προστίθεται περ. δ’ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α. Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Ε.Π.Σ. γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από τον οικείο Δήμο ή την οικεία Περιφέρεια ή από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος. Τα Ε.Π.Σ. υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

β. Η έγκριση των Ε.Π.Σ. γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Για τις μητροπολιτικές περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αρμόδιο όργανο για τη γνώμη του προηγούμενου εδαφίου είναι το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. Η αρμόδια υπηρεσία και τα αρμόδια Συμβούλια ελέγχουν και την εναρμόνιση του περιεχομένου των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων με τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, καθώς και τη συμβατότητα με αντίστοιχα σχέδια (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια

Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, ΤΠΣ, Ε.Π.Σ.) στην ίδια και σε όμορες δημοτικές ενότητες. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα εγκρίνονται επίσης οι κατευθύνσεις, οι όροι και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίηση των Ε.Π.Σ., σύμφωνα με τη σχετική Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

γ. Με το προεδρικό διάταγμα έγκρισης των Ε.Π.Σ. μπορεί να εγκρίνεται και το Ρυμοτομικό Σχέδιο εφαρμογής, όπου αυτό απαιτείται.

Αν ο φορέας κίνησης της διαδικασίας του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι κύριος της προς πολεοδόμηση έκτασης, η διαδικασία δημοσιότητας της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 10 παραλείπεται.

δ. Ο φορέας κίνησης της διαδικασίας του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της περ. α’ μπορεί να είναι κύριος μέρους ή του συνόλου της περιοχής επέμβασης. Ειδικά για τις κατηγορίες Ε.Π.Σ. της παρ. 7, για την κυριότητα ή διασφάλιση της περιοχής επέμβασης εφαρμόζονται οι οικείες για κάθε κατηγορία διατάξεις.»

Άρθρο 19
Ποσοστό δόμησης εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 32 του ν. 4759/2020
Στο άρθρο 32 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), περί εκτός σχεδίου δόμησης, προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 32 Εκτός σχεδίου δόμηση

1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ ή άλλα διατάγματα χρήσεων γης) ή από διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγματα της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7.1923/16.8.1923 (Α’ 228) ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α’ 204) και του ν. 4608/2019 (Α’ 66) ή αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού δια των οποίων καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και από τη νομοθεσία, ιδίως δε το από 6.10.1978 προεδρικό διάταγμα (Δ’ 538) και το από 24.5.1985 προεδρικό διάταγμα (Δ’ 270), που δεν έρχονται σε αντίθεση με το παρόν. Στα γήπεδα αυτά, οι οικοδομικές άδειες επιβαρύνονται με τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του κόστους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ή πέντε τοις χιλίοις (5‰) στην περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού, το οποίο αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, για τη χρηματοδότηση δράσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές που αντισταθμίζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το γεγονός ότι δομούνται περιοχές που κατ’ αρχήν δεν προορίζονται για δόμηση. Το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ούτε και να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

2. Στα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως και εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά εντός περιοχών στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου, οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης πρέπει να συνάδουν με τα χωρικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να μην λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις χρήσεις γης στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και εντός οργανωμένων μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Στις περιοχές αυτές η αρτιότητα και οι όροι δόμησης που ορίζονται με εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι από τους ισχύοντες για τα γήπεδα της παρ. 1. Ειδικά ο συντελεστής δόμησης, η κάλυψη, το ύψος και ο όγκος μπορούν να ορίζονται ευνοϊκότεροι για τη δόμηση από τους αντίστοιχους όρους στα γήπεδα της παρ. 1 μέχρι δέκα τοις εκατό (10%). Σε κάθε περίπτωση, οι όροι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθιστούν ευχερέστερη τη δόμηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες στις περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών και εντός οργανωμένων μορφών ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή ή να οδηγούν στην εν τοις πράγμασι δημιουργία νέων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο.

3. Με τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.) εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), το προβλεπόμενο στην παρ. 2 ποσοστό για τον καθορισμό ευνοϊκότερων συντελεστών δόμησης, κάλυψης, ύψους και όγκου, μπορεί να ανέρχεται κατ’ εξαίρεση έως τριάντα τοις εκατό (30%) εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ. και έως είκοσι τοις εκατό (20%) εκτός Πυρήνων Ζ.ΑΠ. αλλά εντός Ζ.ΑΠ. Η παρέκκλιση εγκρίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του Ε.Π.Σ.»

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 20
Υλοποίηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης εντός Ζωνών Απολιγνιτοποίησης Τροποποίηση του άρθρου 156 του ν. 4759/2020
Στο άρθρο 156 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), α) οι παρ. 1 και 5 αντικαθίστανται, β) προστίθενται παρ. 2Α και 6Α, γ) στην παρ. 3 εξειδικεύονται οι σταθμοί για τους οποίους χορηγούνται οριστικές προσφορές σύνδεσης και προστίθεται δεύτερο εδάφιο, δ) στην παρ. 7 εξειδικεύεται η παραπομπή στον ν. 4414/2016 (Α’ 149), ε) στην παρ. 8 τροποποιούνται οι επιτρεπτές επεμβάσεις και προστίθενται περ. α’, β’ και γ’, και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 156 Υλοποίηση έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.)

1. Κάθε άδεια, έγκριση, γνώμη, καθώς και κάθε εν γένει διοικητική πράξη, δήλωση ή δικαιοπραξία για την αδειοδότηση, κατασκευή και θέση σε λειτουργία έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), που εγκαθίστανται εντός των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), ιδίως οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η χορήγηση προσφορών όρων σύνδεσης και σύναψης σύμβασης σύνδεσης με τους αρμόδιους Διαχειριστές, η σύναψη Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης και η έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, συντελείται και διεκπεραιώνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα από τις αρχές που αδειοδοτούν τους αρμόδιους Διαχειριστές και Λειτουργούς, καθώς και όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που γνωμοδοτούν στο πλαίσιο της αδειοδότησης. Ειδικά τα αιτήματα για βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι άλλων αιτημάτων, εντός του ίδιου κύκλου υποβολής αιτήσεων.

2. Για τα έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται εντός των Πυρήνων των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), η προθεσμία της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) αναστέλλεται μέχρι τη έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Ε.Π.Σ.) της Ζ.ΑΠ. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν κωλύει την υποβολή και έγκριση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ή φακέλου για την υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, αντίστοιχα, από την αρμόδια αρχή του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

2Α. Η έκδοση των Α.Ε.Π.Ο. ή η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για τα έργα της παρ. 2 δεν κωλύεται από Α.Ε.Π.Ο. που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι οποίες αφορούν άλλες δραστηριότητες εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ.

3. Για τα έργα της παρ. 1, εφόσον η σύνδεση των σταθμών προβλέπεται να γίνει σε υφιστάμενους ή υπό ανάπτυξη υποσταθμούς (Υ/Σ) ή σε γραμμές υψηλής ή υπερυψηλής τάσης ή σε Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Τ.), όπου συνδέονται υφιστάμενοι λιγνιτικοί σταθμοί, ή σταθμοί Α.Π.Ε., ή εγκαταστάσεις ορυχείων, ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ή ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε Α.Ε.), χορηγούν οριστικές προσφορές σύνδεσης μετά την έκδοση της βεβαίωσης του άρθρου 11 του ν. 4685/2020, κατά παρέκκλιση της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129). Ομοίως, οι αρμόδιοι Διαχειριστές προβαίνουν στη χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο για τους σταθμούς της παρ. 1, εφόσον η σύνδεση των αντίστοιχων έργων προβλέπεται να γίνει σε γραμμή υψηλής ή υπερυψηλής τάσης που διέρχεται εντός των ορίων των Πυρήνων Ζ.ΑΠ.

4. Εντός της διάρκειας ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης, ο κάτοχος της βεβαίωσης παραγωγού δύναται να ζητεί την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της περ. 3 της υποπαρ. Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), σε περίπτωση που ο σταθμός δεν μπορεί να υλοποιηθεί για λόγους μεταβολής του νομικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης, ιδίως για λόγους που σχετίζονται με τις χρήσεις γης εντός των Ζ.ΑΠ. Με την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, η οριστική προσφορά σύνδεσης παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

5. Εάν, για λόγους μεταβολής του νομικού ή κανονιστικού πλαισίου χωροθέτησης, ιδίως για λόγους που σχετίζονται με τις χρήσεις γης εντός των Ζ.ΑΠ., προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς σε άλλη θέση ή μεταβολής των ορίων του πολυγώνου του γηπέδου εγκατάστασης έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, καθώς και άλλων ενεργειακών έργων και των συνοδών αυτών έργων, εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει κατατεθεί αίτηση ή έχει εκδοθεί βεβαίωση ή, κατά περίπτωση, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέπεται άπαξ και μόνο εντός του Πυρήνα Ζ.ΑΠ. η μεταφορά του τόπου εγκατάστασης ή τμήματος αυτού ή η μεταβολή των ορίων του πολυγώνου, μετά από αίτηση του κατόχου της βεβαίωσης ή της άδειας παραγωγής, στον φορέα αδειοδότησης της παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 ή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.). Σε περίπτωση μεταφοράς του τόπου εγκατάστασης ή μεταβολής των ορίων του πολυγώνου έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του προηγούμενου εδαφίου, η σχετική αίτηση του παραγωγού υποβάλλεται αποκλειστικά εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020.

6. Ειδικά για έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραγωγού, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης στον φορέα αδειοδότησης εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εντός κύκλου υποβολής αιτήσεων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4685/2020, για τη μεταφορά των σταθμών σε άλλη θέση εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για την επέκταση των ορίων των πολυγώνων εγκατάστασης εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για τη συνένωση ή διάσπαση των βεβαιώσεων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4685/2020. Εντός της ίδιας προθεσμίας επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού για έργα Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εντός Πυρήνων Ζ.ΑΠ. που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένο δίκτυο με απόφαση της Ρ.Α.Ε., εφόσον η συνολική ισχύς των έργων αυτών δεν υπερβαίνει την ισχύ των εν λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος λιγνιτικών μονάδων του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. Οι οριστικές προσφορές για τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου χορηγούνται υπό τον όρο ότι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. θα τεθούν σε λειτουργία μετά την πλήρη απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ.

6Α. Ειδικά για έργα σταθμών αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών αποθήκευσης, εντός των πυρήνων των Ζ.ΑΠ., για τα οποία έχει υποβληθεί ενώπιον της Ρ.Α.Ε. αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ανεξαρτήτως αν έχει εκδοθεί η σχετική άδεια παραγωγής, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης προς τη Ρ.Α.Ε., εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τη μεταφορά των σταθμών ή τμήματος αυτών σε άλλη θέση, εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για την επέκταση ή μείωση των ορίων των πολυγώνων εγκατάστασης εντός του αντίστοιχου Πυρήνα Ζ.ΑΠ. ή για τη συνένωση ή διάσπαση της αντίστοιχης άδειας παραγωγής. Επί της παραπάνω αίτησης η Ρ.Α.Ε. αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης του παραγωγού.

7. Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. του δευτέρου εδαφίου της παρ. 6, δεν δύναται να συναφθούν συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης του Πρώτους Μέρους του ν. 4414/2016.

8. Σε δάση και δασικές εκτάσεις εντός των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων λιγνίτη της Δ.Ε.Η. Α.Ε., εφόσον δεν είναι εφικτή η αναδάσωση των εκτάσεων αυτών, μετά από έγκριση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατόπιν εισήγησης της κατά τόπον αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, είναι επιτρεπτή η επέμβαση για δραστηριότητες, που αφορούν στην παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως:

α) Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Α.Π.Ε., β) την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, γ) τις εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου, βιομάζας και παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα. Στην προγραμματική σύμβαση της παρ. 3 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 προβλέπεται ως υποχρέωση η δημιουργία νέων δασών συνολικής έκτασης μεγαλύτερης κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις εκτάσεις του προηγούμενου εδαφίου κατά προτεραιότητα εντός των περιοχών των εξαντλημένων ή υπό εκμετάλλευση ορυχείων, καθώς και οι σχετικές προδιαγραφές και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της δάσωσης. Το σύνολο των σχετικών φυτεύσεων ολοκληρώνεται εντός τριών (3) ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος.»

Άρθρο 21
Δυνατότητα απόθεσης των υλικών κατεδάφισης εντός των ορυχείων Χαρακτηρισμός της τέφρας συναπόθεσης ως υποπροϊόντος

1. H διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α’ του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή τους για τις ανάγκες του έργου ή της δραστηριότητας και δύναται να γίνεται κατά προτεραιότητα, εντός των χώρων του έργου ή της δραστηριότητας του παραγωγού, από τον ίδιο τον παραγωγό, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Για τον σκοπό αυτόν ακολουθούνται οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 30 του ν. 4819/2021 (Α’ 129). Στην περίπτωση που στην Α.Ε.Π.Ο. του έργου δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη, είναι δυνατή η υποβολή Τεχνικής Έκθεσης, για ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παραγόμενη από καύση λιγνίτη τέφρα χρησιμοποιείται ως υλικό συναπόθεσης για τη βελτίωση της ευστάθειας πρανών, ιδίως σε εφαρμογές οδοποιίας και στην κατασκευή δομικών υλικών, όπως ρείθρα πεζοδρομίων και αγωγών, καθώς και ως προσθήκη σε ειδικά σκυροδέματα και σε διάφορα κονιάματα και ενέματα, λογίζεται ως υποπροϊόν του άρθρου 5 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι της παρ. 1 του εν λόγω άρθρου. Στην περίπτωση που η προοριζόμενη χρήση της τέφρας έχει ήδη αξιολογηθεί σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4819/2021 στο πλαίσιο της Α.Ε.Π.Ο. του έργου στο οποίο χρησιμοποιείται, ο χαρακτηρισμός της στην εν λόγω Α.Ε.Π.Ο. λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη κατά τη διαδικασία της περ. α’ της παρ. 3 του ν. 4819/2021.

Άρθρο 22
Απόληψη λιγνιτικού κοιτάσματος εντός των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης
Κατά τη διαδικασία απολιγνιτοποίησης η σκοπούμενη απόληψη λιγνιτικού κοιτάσματος εντός των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1099 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της δράσης για το κλίμα (L 328), υλοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Β’ 1227/2011), περί γενικών κριτήριων ορθολογικής δραστηριότητας.

Άρθρο 23
Οριοθέτηση υδατορεμάτων Τροποποίηση της περ. 6 της παρ. Α’ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014
Στην περ. 6 της παρ. Α’ του άρθρου 3 του ν. 4258/2014 (Α’ 94), περί διαδικασίας οριοθέτησης υδατορεμάτων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η περ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεμάτων δεν υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εκτός αν πρόκειται για έργα διευθέτησης/ αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία προβλέπονται για την οριοθέτηση υδατορέματος. Η οριοθέτηση των υδατορεμάτων εντός της περιοχής των υπό λειτουργία λιγνιτωρυχείων εντός των πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.), της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της μεταλλευτικής δραστηριότητας και την οριστικοποίηση του αναγλύφου, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στις σχετικές Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).»

Άρθρο 24
Σύσταση Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης

1. Oι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στους οποίους λειτουργούν συστήματα τηλεθέρμανσης, δύνανται να συστήσουν Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης, με σκοπό τη διαχείριση του δικτύου, των διασυνδέσεων και την κατανομή της θερμικής ενέργειας στις υφιστάμενες εταιρείες τηλεθερμάνσεων εκάστου Δήμου. Αντικείμενο των δραστηριοτήτων της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης είναι και αυτές της παρ. 1 του άρθρου 182 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).

2. α. Η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας της παρ. 1 συστήνεται ως Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), βάσει του άρθρου 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α’ 114), μετά την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, με μετόχους τους Δήμους Κοζάνης, Εορδαίας και Αμυνταίου και εδαφική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των ως άνω Δήμων. Η παραπάνω εταιρεία έχει μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), με κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, καθώς και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

β. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 265 του ν. 3643/2006 (Α’ 114).

3.α. Η Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει την ανάπτυξη δικτύου αγωγών μεταφοράς της θερμικής ενέργειας, το οποίο διασυνδέει όλα τα σημεία κατανάλωσης (πόλεις) και τα σημεία παραγωγής.

β. Mε προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) και της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας, εξασφαλίζεται η παροχή της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας στη Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας, η οποία τιμολογείται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς και βάσει συγκεκριμένων και συμφωνημένων αρχών που λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Οι υφιστάμενες δημοτικές Επιχειρήσεις Τηλεθέρμανσης των Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες έχουν την ευθύνη διανομής θερμικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές, αναλαμβάνουν την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των έργων διασύνδεσης και μεταφοράς θερμικής ενέργειας. Προς τον σκοπό αυτό δύνανται να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τη Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης, την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), δημόσιους φορείς, καθώς και με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

5. Οι επενδυτικές δαπάνες κατασκευής νέων και μετασκευής υφιστάμενων μονάδων παραγωγής θερμικής ενέργειας, καθώς και η χρηματοδότηση των νέων διασυνδέσεων μεταφοράς θερμικής ενέργειας ή αντιστοίχων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων διενεργούνται, τηρουμένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

Άρθρο 25
Έγκριση χρηματοδοτικών προγραμμάτων Πράσινου Ταμείου Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010
Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), περί προγραμμάτων και δικαιούχων του Πράσινου Ταμείου, το υφιστάμενο άρθρο τίθεται ως αυτοτελής περ. α’, προστίθεται περ. β’ και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3α. Κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. Κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ποσού μικρότερου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ εγκρίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται το ύψος και ο τρόπος καταβολής των επιχορηγήσεων ή δανείων, οι διαδικασίες και οι όροι καταβολής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προγραμμάτων.

β. Ειδικά για τη χρηματοδότηση βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις περιοχές μετάβασης, όπως αυτές οι περιοχές αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ΔΑΜ 2021-2027, τα οικεία χρηματοδοτικά προγράμματα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εγκρίνονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τα θέματα ΔΑΜ Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, η οποία διαμορφώνεται μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

Άρθρο 26
Εξουσιοδοτική διάταξη για την οργάνωση και λειτουργία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα της οργάνωσης και λειτουργίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Δυτικής Μακεδονίας του άρθρου 24.

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΖΩΝΕΣ ΑΠΟΛΙΓΝΙΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 27
Απόσχιση Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.) προβαίνει σε διάσπαση με τη μορφή της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης («Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.»), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος, του ν. 4601/2019 (Α’ 44), του ν. 4548/2018 (Α’ 104), της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2859/2000 (Α’ 248), του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 (Α’ 220).

2. Ο Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. συνιστά το σύνολο της Δραστηριότητας της Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και περιλαμβάνει:

α) Τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Αμυνταίου, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, και οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245),

β) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις του Ορυχείου Κλειδιού, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,

γ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Πτολεμαΐδας, του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,

δ) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των ακινήτων που περιλαμβάνονται στις εκτάσεις των Ορυχείων Μεγαλόπολης, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,

ε) τα πάσης φύσεως δικαιώματα επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της Μεγαλόπολης μετά των υποκείμενων ακινήτων στις εκτάσεις γης, οι οποίες προσδιορίζονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020,

στ) τα πάσης φύσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία και οποιοδήποτε άλλο ενσώματο ή άϋλο περιουσιακό στοιχείο που αναφέρεται στη δραστηριότητα του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. και περιλαμβάνεται στο σχέδιο διάσπασης και στη λογιστική κατάσταση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

3. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε., η οποία αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4601/2019, μεταβιβάζει τον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., σε νέα ή υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία (επωφελούμενη εταιρεία).

4. Για τους σκοπούς της απόσχισης του παρόντος, συντάσσεται από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. λογιστική κατάσταση κλάδου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδίου απόσχισης, καθώς και έκθεση αποτίμησης της αξίας του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.

5. Το μετοχικό κεφάλαιο της επωφελούμενης εταιρείας προσδιορίζεται με βάση την αξία του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως αυτή προκύπτει από την έκθεση αποτίμησης της παρ. 4. Το σχέδιο διάσπασης μπορεί να ορίζει ότι μέρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του μεταβιβαζόμενου κλάδου απεικονίζεται σε λογαριασμούς καθαρής θέσης (πλην του μετοχικού κεφαλαίου) της επωφελούμενης εταιρείας. Έναντι της μεταβίβασης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., εκδίδονται από την επωφελούμενη εταιρεία, μετοχές αντίστοιχης ονομαστικής αξίας, οι οποίες παραδίδονται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατ’ αναλογία της συμμετοχής της.»

Άρθρο 28
Ειδικότερες ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
Για τη μεταβίβαση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού («Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.») ισχύουν τα εξής:

1. Στα περιουσιακά στοιχεία του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ., που μεταβιβάζονται στο πλαίσιο της απόσχισης του παρόντος, δεν περιλαμβάνονται τα υφιστάμενα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στέρεων ορυκτών καύσιμων υλών που έχουν παραχωρηθεί στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., τα οποία παραμένουν σ’ αυτήν, όπως και οι πάσης φύσεως άδειες και εγκρίσεις, οι οποίες συναρτώνται με τη μεταλλευτική αυτή δραστηριότητα.

2. Στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των εκτάσεων και των συναφών υποδομών που μεταβιβάζονται στο πλαίσιο της απόσχισης του παρόντος, για όσο χρόνο επιτρέπεται στις εκτάσεις αυτές η λιγνιτική δραστηριότητα.

3. Η επωφελούμενη εταιρεία καθίσταται καθολικός διάδοχος όσον αφορά τον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως καθορίζεται στη σύμβαση απόσχισης, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4601/2019 (Α’ 44). Η μεταφορά των στοιχείων του μεταβιβαζόμενου κλάδου, όπως καθορίζονται στη σχετική σύμβαση διάσπασης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα, συντελείται αυτοδικαίως με μόνη την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης

διάσπασης της διασπώμενης εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4601/2019.

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων εντός των Πυρήνων Ζ.ΑΠ. από και προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και την επωφελούμενη εταιρεία, επιτρέπονται κατατμήσεις ακινήτων με ελάχιστο όριο τέσσερα (4) στρέμματα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. Το εναπομένον αρχικό γήπεδο και το μεταβιβαζόμενο τμήμα του θεωρούνται κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα, όπως έχουν μετά την πράξη κατάτμησης, εφόσον έχουν κατ’ ελάχιστο όριο τέσσερα (4) στρέμματα. Σε περίπτωση γηπέδου που στερείται πρόσβασης σε κοινόχρηστο δρόμο λόγω της κατάτμησης, με την ίδια πράξη συστήνεται και δουλεία διόδου σε βάρος του τμήματος του αρχικού ακινήτου που έχει πρόσβαση σε κοινόχρηστο δρόμο, η οποία νοείται ως «πρόσωπο» κατά τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

5. Για τις ανάγκες της απόσχισης του παρόντος, δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε προσαρτήσεις διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων, υπεύθυνες δηλώσεις, και προσαρτήσεις βεβαιώσεων, σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και εκείνων που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές. Μεταγραφές και λοιπές απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνονται στη σύμβαση απόσχισης, ενώπιον των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, έχουν αποκλειστικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι πράξεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων, των παγίων και αναλογικών ανταποδοτικών τελών του ν. 2308/1995 (Α’ 114) υπέρ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο Α.Ε.», κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής διάταξης και χωρίς την καταβολή οποιωνδήποτε τελών, δικαιωμάτων ή αμοιβών για την έκδοση των αποσπασμάτων κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης της σύμβασης απόσχισης στα κτηματολογικά βιβλία, εξαιρουμένου του τέλους χαρτοσήμου επί των πράξεων μεταγραφής. Η μη μεταγραφή ή καταχώριση της σύμβασης απόσχισης, μέχρι και τη συμπλήρωση της πενταετίας, δεν εμποδίζει την έκδοση, εντός αυτού του χρονικού διαστήματος και μόνον, αδειών, για την έκδοση των οποίων απαιτείται Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας ή Κτηματολογική Εγγραφή, ιδίως άδεια δόμησης, άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας. Οι όποιες εκκρεμότητες υφίστανται κατά την απόσχιση ενώπιον υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων δεν επηρεάζουν τη νομιμότητα της απόσχισης και επιλύονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από την έναρξη

ισχύος του παρόντος. Για τις ανάγκες της απόσχισης του παρόντος, το συμβολαιογραφικό έγγραφο της σχετικής σύμβασης διάσπασης δεν απαιτείται να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των ακινήτων που περιλαμβάνονται στον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ., αλλά αρκεί να περιλαμβάνει αναφορά στα αναγκαία εμπράγματα στοιχεία κάθε ακινήτου. Για τη συντέλεση της απόσχισης του παρόντος δεν απαιτείται να επισυνάπτονται στη σχετική σύμβαση διάσπασης κυρωμένα αποσπάσματα των κτηματολογικών διαγραμμάτων για ακίνητα που περιλαμβάνονται στον Κλάδο Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. Η σχετική σύμβαση διάσπασης που αναφέρεται στη μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα του μεταβιβαζόμενου κλάδου προς την επωφελούμενη εταιρεία, χωρίς επισύναψη σε αυτήν κυρωμένων αποσπασμάτων των κτηματολογικών διαγραμμάτων, είναι κατά τούτο έγκυρη και παράγει όλες τις έννομες συνέπειές της.

6. Για τη συντέλεση της απόσχισης του παρόντος νόμου δεν υποβάλλονται μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων επίκλησης χρησικτησίας, διαφοράς εκτάσεων ή άλλου τίτλου που δεν έχει μεταγραφεί.

7. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., που αφορά στον μεταβιβαζόμενο κλάδο και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται στην επωφελούμενη εταιρεία προς όφελος ή σε βάρος αυτής. Η επωφελούμενη εταιρεία αναλαμβάνει τα φορολογικά αποθεματικά που σχημάτισε η Δ.Ε.Η. A.E., τα οποία σχετίζονται με τον μεταβιβαζόμενο κλάδο και απολαμβάνει τις φορολογικές απαλλαγές, υπό τις προϋποθέσεις που θα ίσχυαν για την Δ.Ε.Η. A.E., εάν δεν είχε γίνει η μεταβίβαση. Εξαίρεση αποτελούν διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν κατ’ εφαρμογή άλλων νόμων πριν τον μετασχηματισμό, όπως του ν. 2941/2001 (Α’ 201) και του ν. 3229/2004 (Α’ 38), τα οποία παραμένουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Άρθρο 29
Εκτάσεις κυριότητας και εκμετάλλευσης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, εντός των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης

1. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), μετά την πλήρη καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, καθίσταται κυρία των εκτάσεων, οι οποίες περιγράφονται βάσει των υπό στοιχεία:

α) Δ9/Δ/Φ 53/9455/2442/2.9.2014 (ΑΑΠ 294), β) Δ9/Δ/Φ 53/22337/ΠΕ/4095/2.9.2014 (ΑΑΠ 294), γ) Δ9/Δ/Φ53/8773/2272/2.9.2012 (ΑΑΠ 294), και δ) Δ9/Δ/Φ53/4855/1139/28.7.2014 (ΑΑΠ 249), αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Με την προγραμματική σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), ρυθμίζεται κάθε περαιτέρω λεπτομέρεια σχετικά με τη μεταβίβαση, χρήση και διάθεση των εκτάσεων της παρ. 1 στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης.

3. Όλες οι εκτάσεις που ανήκουν στην Δ.Ε.Η. Α.Ε. και έχουν αποκτηθεί με σκοπό την εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνιτικού κοιτάσματος και οι οποίες περιλαμβάνονται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ.) του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, θεωρούνται ότι έχουν εκπληρώσει τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν και δύνανται πλέον να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς στο πλαίσιο της διαδικασίας απολιγνιτοποίησης, υπό την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 156 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του ν. 998/1979 (Α’ 289) και εν γένει της δασικής νομοθεσίας.

4. Οι εκτάσεις που περιλαμβάνονται στους Πυρήνες των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης του άρθρου 155 του ν. 4759/2020 και περιγράφονται στα τοπογραφικά διαγράμματα που επισυνάπτονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4759/2020, υπόκεινται σε υποχρέωση αποκατάστασης δυνάμει των εκάστοτε εν ισχύι Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).

Οι εκτάσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος είτε εισφερόμενες κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου είτε παραμένουσες προς χρήση και εκμετάλλευση στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., υπό την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 156 του ν. 4759/2020 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του ν. 998/1979 και εν γένει της δασικής νομοθεσίας για δραστηριότητες που αφορούν στην παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και ιδίως:

α) Την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Α.Π.Ε., β) την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, γ) τις εγκαταστάσεις παραγωγής πράσινου υδρογόνου,

βιομάζας και παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα.

Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις για την απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Ηλεκτρισμού

1. Οι πράξεις που διενεργούνται μετά την ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού («Κλάδος Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε.») και μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης του παρόντος νόμου, που αφορούν τον ως άνω μεταβιβαζόμενο κλάδο, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.). Το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της ανωτέρω μεταβατικής περιόδου περιλαμβάνεται στο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. Η επωφελούμενη εταιρεία μεταφέρει στα βιβλία της με συγκεντρωτικές εγγραφές μόνο τα υπόλοιπα των λογαριασμών ισολογισμού του μεταβιβαζόμενου κλάδου, όπως αυτά προκύπτουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης του παρόντος νόμου. Μέχρι την ολοκλήρωση της τελευταίας, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δεν υποχρεούται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζ.ΑΠ. Δ.Ε.Η. Α.Ε. για φορολογικούς σκοπούς. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλει το αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών και αμοιβών και να τηρεί τις υποχρεώσεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης και η επωφελούμενη εταιρεία εφεξής.

2. Για μεταβατικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους από την έναρξη λειτουργίας της επωφελούμενης εταιρείας η Δ.Ε.Η. Α.Ε. μπορεί να υποστηρίζει τη λειτουργία της επωφελούμενης εταιρείας, παρέχοντας υπηρεσίες έναντι εύλογου ανταλλάγματος, το οποίο καλύπτει το κόστος παροχής του και καθορίζεται με σύμβαση μεταξύ των δύο εταιρειών, σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. εκτελεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες στο όνομα και για λογαριασμό της επωφελούμενης εταιρείας, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω εξουσιοδότηση.

Άρθρο 31
Εξουσιοδοτική διάταξη για τους όρους δόμησης στο πλαίσιο της απόσχισης του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης των Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να χορηγείται παρέκκλιση από τους υφιστάμενους όρους δόμησης για τα συγκεκριμένα ακίνητα για έργα κοινής ωφέλειας τηρουμένων των περιορισμών της παρ. 4 του άρθρου 27.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 32
Αναστολή καταβολής χρεώσεων για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

1. Για την περίοδο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από 1.11.2021 έως και 31.3.2022 αναστέλλεται η καταβολή χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) των κάτωθι κατηγοριών καταναλωτών του πίνακα της παρ. 1α του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α’ 79):

α) Βιομηχανικής χρήσης ΜΤ> 13GWh, β) Βιομηχανικής χρήσης MT, γ) Γενικής χρήσης ΜΤ, δ) Aγροτικής χρήσης ΜΤ, ε) Βιομηχανικής χρήσης ΧΤ για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αρ. 5, 6 και 7), και

στ) αγροτικής χρήσης ΧΤ, για τις τριφασικές παροχές ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 85kVA (τύπου υπ’ αρ. 5, 6 και 7).

2. Σε εφαρμογή της παρ. 1, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν περιλαμβάνουν τη σχετική χρέωση Υ.Κ.Ω. στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των αντίστοιχων πελατών. Το ποσό το οποίο δεν χρεώνεται καταχωρίζεται σε ειδικό πεδίο του λογαριασμού με σημείωση περί της αναστολής καταβολής χρεώσεων για την παροχή υπηρεσιών Υ.Κ.Ω. δυνάμει του παρόντος.

3. Για την περίοδο κατανάλωσης και τις κατηγορίες καταναλωτών της παρ. 1, ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.):

α) υπολογίζει, αλλά δεν τιμολογεί τους Εκπροσώπους Φορτίου, αναφορικά με τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και στις ιδιοκαταναλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών, κατά την υλοποίηση των αντίστοιχων μηνιαίων εκκαθαρίσεων του Διασυνδεδεμένου Συστήματος (Δ.Σ). και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Μ.Δ.Ν.),

β) κατά τον υπολογισμό των εγγυήσεων των Εκπροσώπων Φορτίου για τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω. του Δ.Σ και των Μ.Δ.Ν. δεν λαμβάνει υπόψη τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και στις ιδιοκαταναλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παραταθεί ή να συντμηθεί η περίοδος της παρ. 1, να ρυθμιστεί κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια και διαδικασία που ακολουθείται από τους Εκπροσώπους Φορτίου και τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την εφαρμογή της παρούσας, να καθοριστούν το συνολικό ποσό των οφειλών των προς εξόφληση χρεώσεων Υ.Κ.Ω, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης μετά τη λήξη της περιόδου της παρ. 1, ο συνυπολογισμός χρεώσεων Υ.Κ.Ω. που έχουν ήδη καταβληθεί από τους Εκπροσώπους Φορτίου και τους καταναλωτές των κατηγοριών της παρ. 1 για την περίοδο κατανάλωσης της ως άνω παραγράφου, καθώς και ειδικότερα θέματα σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή ή παύσης εκπροσώπησης μετρητή κατανάλωσης.

Άρθρο 33
Διακανονισμός εξόφλησης των χρεώσεων χρήσης δυναμικότητας και ενέργειας του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου για τους Προμηθευτές και τους Οικιακούς Πελάτες

1. Οι προμηθευτές φυσικού αερίου δύνανται να εξοφλούν προς τους Διαχειριστές Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου τα χρηματικά ποσά των χρεώσεων που αντιστοιχούν στους πελάτες τους και τα οποία αφορούν χρεώσεις χρήσης δυναμικότητας και ενέργειας Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, δυνάμει τιμολογίων των αρμόδιων Διαχειριστών, τα οποία εκδίδονται στο πλαίσιο των μεταξύ τους συναφθεισών συμβάσεων και αφορούν την περίοδο κατανάλωσης φυσικού αερίου από 1.11.2021 έως και 31.12.2021, ως εξής:

α) Το συνολικό ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εκάστου τιμολογίου, καθώς και το ποσό της καθαρής αξίας εκάστου τιμολογίου που αφορά τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανομής των λοιπών Πελατών, πλην Οικιακών, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, και

β) το ποσό της καθαρής αξίας εκάστου τιμολογίου που αφορά τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανομής των Οικιακών Πελατών, με διακανονισμό αζημίως και ατόκως για τον Προμηθευτή, σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες εξοφλούνται έως τη δέκατη ημερολογιακή ημέρα εκάστου μήνα, η πρώτη εκ των οποίων εξοφλείται τον Μάρτιο του 2022 για τον μήνα Νοέμβριο του 2021 και τον Απρίλιο του 2022 για τον μήνα Δεκέμβριο του 2021.

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του αρχικού ποσού, καθώς και μη εμπρόθεσμης εξόφλησης οποιασδήποτε εκ των ανωτέρω δόσεων, δεν εφαρμόζεται ή διακόπτεται ο διακανονισμός, αντίστοιχα και καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής.

3. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, ο προμηθευτής ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο Διαχειριστή, ο οποίος δηλώνει την αποδοχή του διακανονισμού εξόφλησης της παρ. 1, και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

4. Ανεξάρτητα από τη σύναψη ή μη του διακανονισμού εξόφλησης της παρ. 1, ο προμηθευτής θέτοντας σχετική ειδική σημείωση, περιλαμβάνει προς είσπραξη στους λογαριασμούς φυσικού αερίου των οικιακών πελατών, μόνον τα ποσά που αναλογούν στην περ. β) της παρ. 1, τα οποία εξοφλούνται με διακανονισμό, αζημίως και ατόκως για τον οικιακό πελάτη σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων, για την περίοδο κατανάλωσης από 1.11.2021 έως 30.11.2021, εξοφλείται με τον λογαριασμό κατανάλωσης που εκδίδεται τον Απρίλιο 2022 και η πρώτη εκ των οποίων, για την περίοδο κατανάλωσης από 1.12.2021 έως 31.12.2021, εξοφλείται με τον λογαριασμό κατανάλωσης που εκδίδεται τον μήνα Μάιο 2022. Η παρούσα εφαρμόζεται ανεξάρτητα οιουδήποτε άλλου διακανονισμού είσπραξης που δύναται να συνάψει ο προμηθευτής με τον οικιακό πελάτη.

5. Στις περιπτώσεις αλλαγής ή παύσης εκπροσώπησης μετρητή κατανάλωσης ή αλλαγής στοιχείων τελικώνοικιακών πελατών, ο προμηθευτής διακόπτει τον διακανονισμό του πρώτου εδαφίου της παρ. 4, εκκαθαρίζει τις σχετικές χρεώσεις και περιλαμβάνει προς είσπραξη το ποσό οφειλής στους αντίστοιχους λογαριασμούς κατανάλωσης.

6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να παραταθεί η περίοδος της παρ. 1 και να καθοριστεί κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια και διαδικασία για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 34
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979
Στο τέλος της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 998/1979 (Α’ 289), περί εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών σε δασικές εκτάσεις, προστίθενται δύο νέα εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3.α. Για την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για την κατασκευή υποσταθμών και κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Σ.Η.Θ.) με χρήση Α.Π.Ε., περιλαμβανομένων των υποσταθμών και λοιπών έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο, των συνοδών έργων και κάθε εν γένει τεχνικού έργου που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση των ανωτέρω σταθμών, καθώς και των αγωγών προσαγωγής νερού των εργοστασίων εμφιάλωσης νερού, των δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, των αγωγών ύδρευσης αποχέτευσης και των συνοδών τους έργων, των συστημάτων διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων και στις νησιωτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και Εύβοιας, των σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και των συνοδών τους έργων, όπως και των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων υποβιβασμού και ανύψωσης τάσης, μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, αναδασωτέες και σε δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 του άρθρου 3, απαιτείται έγκριση επέμβασης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 45. Τα ανωτέρω δίκτυα, κατά το δυνατόν, συνδυάζονται με το υφιστάμενο ή υπό εκτέλεση δίκτυο δασικών οδών ή με άλλα τεχνικά έργα. Ειδικά για την εγκατάσταση στις ανωτέρω εκτάσεις υπόγειων δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται η ανωτέρω έγκριση, παρά μόνο ενημέρωση της οικείας δασικής αρχής ως προς το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την ακριβή όδευση του υπογείου δικτύου μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εντός δάσους ή δασικής έκτασης. Η ανωτέρω επέμβαση εξαιρείται από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και καταβολής ανταλλάγματος χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 45. Ο δικαιούχος της επέμβασης υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του δικτύου να υποβάλλει προς έγκριση στην οικεία δασική αρχή μελέτη αποκατάστασης της δασικής βλάστησης. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω επέμβασης λαμβάνονται από τον δικαιούχο όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της γειτνιάζουσας δασικής βλάστησης τόσο από τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς όσο και από πιθανή μετάδοση παθογόνων οργανισμών. Τα έργα αποκατάστασης εκτελούνται μετά το πέρας της εγκατάστασης του δικτύου. Προκείμενης της υπόγειας διέλευσης του δικτύου μεταφοράς και διανομής διαμέσου ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι ανταλλάγματος, που υπολογίζεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, δουλεία διέλευσης σε βάρος των ιδιωτικών δασικών ακινήτων όπου πραγματοποιούνται τα ανωτέρω έργα ή κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για την αναγκαστική σύσταση δουλείας διέλευσης σε αυτά.

β. Η εκτέλεση των ανωτέρω έργων απαγορεύεται εντός των πυρήνων των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης.

γ. Ειδικότερα, εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε δάση και αναδασωτέες εκτάσεις απαγορεύονται. Κατ’ εξαίρεση, οι εγκαταστάσεις αυτές επιτρέπονται σε δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν ή παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια, σύμφωνα με τη δασική και την αγροτική νομοθεσία, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της εκχέρσωσης ή της παραχώρησης και καλλιεργούνται, υπό την προϋπόθεση, ότι μετά το πέρας της νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, σύμφωνα και με τους όρους της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ή την για οποιονδήποτε λόγο απομάκρυνσή τους, η έκταση επανέρχεται στην πρότερη αγροτική χρήση. Ειδικά στις περιπτώσεις που η εκχέρσωση των δασικών εκτάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις παρ. 1 έως και 4 του άρθρου 47, για την εγκατάσταση σε αυτές φωτοβολταϊκών σταθμών, απαιτείται νέα έγκριση επέμβασης για τη νέα χρήση, η οποία χορηγείται υπό τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 35
Ρύθμιση εγγυητικών επιστολών αποκατάστασης λιγνιτωρυχείων

1. Το ύψος εγγυητικών επιστολών για την αποκατάσταση των λιγνιτωρυχείων, υπολογίζεται εκ νέου με βάση τη συντόμευση του χρόνου ζωής και τη μείωση της θιγόμενης επιφάνειας των ορυχείων, καθώς και τις επακόλουθες μεταβολές στις εργασίες εξόρυξης και αποκατάστασης αυτών. Προς τούτο, οι εκμεταλλευτές καλούνται να καταθέσουν φάκελο τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) βάσει του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α’ 209), έως την 30ή Απριλίου 2022, στον οποίο προσδιορίζεται το κόστος αποκατάστασης για τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας του έργου, εντός του οποίου οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση σε σχέση με τη νέα έκταση επέμβασης.

Η τροποποίηση αυτή θεωρείται μη ουσιώδης κατά την έννοια της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

2. Οι εκμεταλλευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή προς έγκριση του φακέλου τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο., και σε κάθε περίπτωση έως την 30ή Απριλίου 2022, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του υπό έγκριση φακέλου. Σε περίπτωση που η Α.Ε.Π.Ο. διαφοροποιείται ως προς τον υπολογισμό του κόστους αποκατάστασης από την υποβληθείσα με τον φάκελο τροποποίησης μελέτη, το ποσό της εγγυητικής επιστολής προσαρμόζεται εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. Ως προς τη διαδικασία αντικατάστασης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και τη διαδικασία απόδοσης στον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ισχύει η υπό στοιχεία ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28.6.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2909). Το ποσό της εγγυητικής επιστολής υπολογίζεται με βάση την παρ. 22 του άρθρου 68 του ν. 4512/2018.

3. Η επιβολή κυρώσεων για τη μη κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναστέλλεται έως την 30ή Μαΐου 2022. Μέχρι την έγκριση του φακέλου τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο., οι εκμεταλλευτές δύνανται να εκτελούν όλες τις εργασίες που αφορούν τις εκτάσεις της υποβληθείσας προς έγκριση τροποποιητικής μελέτης. Όσο εκκρεμεί η έγκριση του φακέλου τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο. τυχόν αδειοδοτήσεις από εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες, όπως δασαρχεία και υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χορηγούνται στο πλαίσιο της υφιστάμενης εγκεκριμένης υπό τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο., ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών στα λιγνιτωρυχεία.

Άρθρο 36
Διαδικασία ταυτόχρονης έγκρισης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής

1. Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την περ γ’ της παρ. 3 του άρθρου 8 και την περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), με το προεδρικό διάταγμα για την έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ), εγκρίνεται ταυτόχρονα Ρυμοτομικό Σχέδιο Εφαρμογής (ΡΣΕ) και ο φορέας υλοποίησης είναι ο αποκλειστικός κύριος ή ο διαχειριστής του συνόλου της προς πολεοδόμηση έκτασης, το ίδιο το εγκριτικό διάταγμα συνιστά ταυτόχρονα και πράξη εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας σύνταξης πράξης εφαρμογής. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη, εφαρμόζεται το άρθρο 8 του ν. 1337/1983 (Α’ 33). Επιτρέπεται, με το ίδιο διάταγμα και κατόπιν πρότασης ή συναίνεσης του φορέα υλοποίησης του ΕΠΣ, να υπολογίζεται και να επιβάλλεται εισφορά σε γη σε μεγαλύτερο ποσοστό, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολεοδομικών αναγκών στην περιοχή επέμβασης. Κυρωμένες πράξεις εφαρμογής για την ίδια περιοχή καταργούνται κατά το μέρος που αφορούν σε εκτάσεις ρυθμιζόμενες από το ως άνω προεδρικό διάταγμα.

2. Από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1, οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς χώροι και τυχόν εκτάσεις που αποδίδονται στον Δήμο ή στο Ελληνικό Δημόσιο, θεωρούνται ότι περιέρχονται σε κοινή χρήση και μεταγράφονται. Οι χώροι αυτοί παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του φορέα υλοποίησης του ΕΠΣ, έως τη διαμόρφωσή και παράδοσή τους από τον φορέα στον οικείο Δήμο ή στο Ελληνικό Δημόσιο. Η παράδοση αυτή είναι δυνατό να λάβει χώρα και τμηματικά, για τον σκοπό δε αυτόν ο φορέας υλοποίησης υποβάλλει σχετικό χρονοδιάγραμμα προς τον Δήμο ή το Ελληνικό Δημόσιο, δια του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Κυρωμένες πράξεις εφαρμογής για τη λοιπή πολεοδομική ενότητα ανασυντάσσονται. Οι σχετικές μελέτες για την ανασύνταξη επισπεύδονται και χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τον φορέα υλοποίησης του ΕΠΣ. Κατά την ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής στη λοιπή περιοχή της ίδιας πολεοδομικής ενότητας της περιοχής επέμβασης του ΕΠΣ αποκαθίστανται κατ’ αρχήν οι ιδιοκτησίες, που προέβλεπε η αρχική πράξη εφαρμογής, εντός της περιοχής επέμβασης του ΕΠΣ, σε ακίνητα ίσης αξίας εντός της ίδιας πολεοδομικής ενότητας. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση αυτή δεν είναι εφικτή, το κόστος της αποζημίωσης επιβαρύνει τον φορέα υλοποίησης του ΕΠΣ. Σε περίπτωση που από το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 προβλέπονται χώροι υπέρ του οικείου Δήμου για τη δημιουργία Τράπεζας Γης, αυτοί διατίθενται με την ανασύνταξη της παρούσας. Η κύρωση της ανασύνταξης της πράξης εφαρμογής της παρούσας γίνεται, κατ’ εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα άρθρα 8, 9 και 12 του ν. 1337/1983 (Α’ 33).

4. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, με το υπό έγκριση ΡΣΕ, είναι επιπλέον δυνατό να καταλαμβάνονται και ιδιοκτησίες του φορέα υλοποίησης του ΕΠΣ, οι οποίες βρίσκονται εκτός ορίων της περιοχής επέμβασης του ΕΠΣ, αλλά στην ίδια ή σε γειτονικές πολεοδομικές ενότητες, εφόσον οι ιδιοκτησίες αυτές αποδίδονται ως επιπλέον εισφορά σε γη και τούτο εξυπηρετεί τις πολεοδομικές ανάγκες της περιοχής.

Άρθρο 37
Συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Εταιρίες Διανομής Αερίου Κατάργηση του άρθρου 5 του ν. 2364/1995
Από 1η Ιανουαρίου 2022 το άρθρο 5 του ν. 2364/1995 (Α’ 252), σχετικά με τα δικαιώματα της τοπικής αυτοδιοίκησης στις Εταιρίες Διανομής Αερίου, καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

Άρθρο 38
Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά Τροποποίηση της περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012
Στην περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), περί του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, προστίθεται νέο έκτο εδάφιο και η περ. ε’ διαμορφώνεται ως εξής:

«ε. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής: Στο τμήμα του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά το οποίο καταλαμβάνεται από το τέως Αεροδρόμιο του Ελληνικού, έκταση επιφανείας δύο χιλιάδων (2.000) τουλάχιστον στρεμμάτων θα αναπτυχθεί ως Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, με χρήσεις πρασίνου, ελεύθερων χώρων, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτισμού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδομών. Δρόμοι και τεχνικά έργα, καθώς και ρέματα, τα οποία διέρχονται από την πιο πάνω έκταση, δεν συνιστούν κατάτμηση αυτής. Η κάλυψη των, πάσης φύσεως, μόνιμων κτιρίων που θα ανεγερθούν για την εξυπηρέτηση του Πάρκου δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής επιφανείας της πιο πάνω έκτασης. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων για τα πιο πάνω κτίρια ορίζεται σε δύο (2) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε δέκα (10) μέτρα. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή ενός και μόνο υψηλού κτιρίου ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο προορισμού και τοπόσημο του Πάρκου. Μεμονωμένα στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων εντός του Πάρκου, όπως είναι οι πυλώνες φωτισμού και οι κατασκευές της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), δύνανται κατά περίπτωση να ανέρχονται στο ύψος που απαιτείται για τη λειτουργία τους καθ’ υπέρβαση του ύψους των δέκα (10) μέτρων. Οι χώροι πράσινου και οι ελεύθεροι χώροι πρέπει να ανέρχονται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής έκτασης του Πάρκου.»

Άρθρο 39
Οικοδομικές άδειες Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά Τροποποίηση των παρ. 1α και 6 και προσθήκη παρ. 9 και 10 στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012
Στο άρθρο 5 του ν. 4062/2012 (Α’ 70), περί των οικοδομικών αδειών του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, α) στην παρ. 1α προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο, β) στην παρ. 6 προστίθενται περ. α), β) και γ) και επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) προστίθενται παρ. 9 και 10 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5 Οικοδομικές άδειες

1. Για όλες τις οικοδομικές εργασίες εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά απαιτείται η έκδοση άδειας κατά τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167), και κατά τις ειδικότερες διατάξεις του παρόντος, υπό την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που τίθενται στο από 11.12.2020 Γενικό Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά» μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εταιρειών.

α) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» και β) «LAMDA DEVELOPMENT S.A.». Οι άδειες χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στον ν. 4495/2017, ύστερα από υποβολή αίτησης από τον κύριο ή τον έχοντα νόμιμο δικαίωμα. Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες που ορίζονται στον ν. 4495/2017 ή μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 του παρόντος, από τα ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και τις μελέτες που ορίζονται στην πιο πάνω απόφαση.

Οι προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών εκδίδονται από το Γραφείο Ελληνικού. Στην περίπτωση αυτήν, το τοπογραφικό διάγραμμα ελέγχεται και θεωρείται από το Γραφείο Ελληνικού κατά παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017. Η προέγκριση οικοδομικής άδειας ισχύει για τρία (3) έτη. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 35 και οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017.

Εφόσον απαιτείται, κατά τις κείμενες διατάξεις, γνωμοδότηση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής επί των αρχιτεκτονικών μελετών που υποβάλλονται για την έκδοση οικοδομικής άδειας, αυτή παρέχεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 13 του ν. 4495/2017.

Οι αρμοδιότητες της έγκρισης των υψομετρικών μελετών οδών για τις εργασίες αυτές ασκούνται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Προς τον σκοπό αυτόν, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από:

α) πινακίδες σε κλίμακα 1:500 των πολεοδομικών μελετών και των μελετών έγκρισης χωρικής οργάνωσης,

β) διαγράμματα υψομετρικών μελετών σε κλίμακα 1:1000/1:100 και

γ) τεύχος στοιχείων πολυγωνομετρίας, στοιχείων χωροσταθμικού δικτύου, συντεταγμένων κορυφών οικοδομικών τετραγώνων και αξονοδιασταυρώσεων.

Η έγκριση της υψομετρικής μελέτης παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη υψομετρική μελέτη, οι βεβαιώσεις που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, χορηγούνται από την υπηρεσία του άρθρου 6 εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Με την πάροδο της προθεσμίας άπρακτης, η βεβαίωση θεωρείται χορηγηθείσα.

1.α. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά και μέχρι την αποπεράτωση του οδικού δικτύου που έχει εγκριθεί με τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3, η κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων διενεργείται από και προς το υφιστάμενο εγκεκριμένο οδικό δίκτυο στα όρια του Μητροπολιτικού Πόλου μέσω προσωρινών συνδέσεων εντός του Πόλου. O τρόπος σύνδεσης των εγκαταστάσεων με το εγκεκριμένο οδικό δίκτυο αποτυπώνεται σε μελέτη, η οποία εγκρίνεται από το Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας Αττικής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραπάνω μελετών, όπως περιφράξεις, μικρής έκτασης επισκευές και συμπληρώσεις του υφιστάμενου οδικού δικτύου, κοπή δέντρων και φωτισμός, εγκρίνονται συνολικά για όλη την έκταση στην οποία υλοποιούνται, ή και τμηματικά κατ’ επιλογή του ενδιαφερόμενου, από το Γραφείο Ελληνικού, το οποίο εκδίδει την αντίστοιχη έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού. Η τελική σύνδεση των εγκαταστάσεων με το εγκεκριμένο οδικό δίκτυο του Πόλου, ομοίως, αποτυπώνεται σε μελέτη, η οποία συντάσσεται μετά από την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περαίωσης του ανεξάρτητου μηχανικού του άρθρου 6Α και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση του δευτέρου εδαφίου. Οι ως άνω μελέτες μπορούν να είναι ενιαίες για περισσότερες από μία εγκαταστάσεις και αναθεωρούνται στο σύνολό τους ή τμηματικά. Το β.δ. 465/1970 (Α’ 150) δεν εφαρμόζεται.

1.β. Μέχρι την αποπεράτωση των δικτύων υποδομών που έχουν εγκριθεί με τις διοικητικές πράξεις των άρθρων 2 και 3, όπως ιδίως, των δικτύων κοινής ωφέλειας, η σύνδεση των κτισμάτων, κατασκευών και εν γένει εγκαταστάσεων διενεργείται σε προσωρινά δίκτυα, υφιστάμενα ή μη, εντός ή εκτός του Πόλου. O σχεδιασμός των προσωρινών δικτύων και η σύνδεση των ως άνω εγκαταστάσεων με τα δίκτυα αυτά αποτυπώνονται σε μελέτη, η οποία εγκρίνεται από τον αρμόδιο φορέα του αντίστοιχου δικτύου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. H ως άνω μελέτη μπορεί να είναι ενιαία για περισσότερες εγκαταστάσεις και αναθεωρείται στο σύνολό της ή τμηματικά.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται υστέρα από εισήγηση του Γραφείου Ελληνικού και γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται ειδικά δικαιολογητικά στοιχεία και μελέτες για την έκδοση των οικοδομικών αδειών, ειδική διαδικασία ελέγχου, καθώς και ειδικοί χρόνοι ισχύος και ειδικές διαδικασίες και προϋποθέσεις αναθεώρησης και ενημέρωσης των φακέλων των οικοδομικών αδειών στις περιοχές της παρ. 1, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

3.α. Κτήρια και εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά δύνανται να κατεδαφίζονται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. Η έκδοση των αδειών κατεδάφισης γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου στο Γραφείο Ελληνικού του άρθρου 6.

β. Για την έκδοση της άδειας κατεδάφισης απαιτούνται αποκλειστικά τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση του ενδιαφερομένου με τα στοιχεία του προς κατεδάφιση κτιρίου, δήλωση αναθέσεως αναλήψεως και φύλλο ελέγχου.

Τεχνική έκθεση του κτιρίου. Διάγραμμα του κτιρίου σε κατάλληλη κλίμακα. Σκαριφηματική τομή κάτοψης του κτιρίου. Φωτογραφική αποτύπωση του κτιρίου. Δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης μελετητών/επιβλεπόντων. Αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών

υπέρ του Δημοσίου, του οικείου δήμου και του e-ΕΦΚΑ. Αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο, που αφορά στην καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών/επιβλεπόντων μηχανικών, καθώς και στον Φόρο Εισοδήματος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής.

γ. Η άδεια κατεδάφισης εκδίδεται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την προσκόμιση των δικαιολογητικών που ορίζονται στην περ. β’, έχει ισχύ για τρία (3) χρόνια από την έκδοσή της και αναθεωρείται με την ίδια διαδικασία με την οποία εκδίδεται.

4. Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο έκδοσης των οικοδομικών αδειών για τα έργα του Μητροπολιτικού Πόλου και ειδικότερα στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασής του, κατά το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. δδ’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και το δεύτερο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Μετά από την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, η διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως προβλέπεται στην υποπερ. εε’ της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 και στην περ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 συνεχίζεται χωρίς κώλυμα.

5. Οι άδειες για εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν εντός των ζωνών ανάπτυξης, όπως αυτές καθορίζονται με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3, καθώς και εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, δύνανται να εκδίδονται τμηματικά για μία ή περισσότερες κτιριακές ενότητες. Στην περίπτωση αυτήν, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση των αδειών, σύμφωνα με το Τμήμα Β’ του ν. 4495/2017 προσαρμόζονται στην κατάλληλη κλίμακα, ώστε να καλύπτουν την ή τις αντίστοιχες κτιριακές ενότητες.

6. Για την εκτέλεση των κατασκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται εκτός των κτηριακών ενοτήτων των ζωνών ανάπτυξης και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής δεν απαιτείται η έκδοση άδειας. Προϋπόθεση για την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών είναι η έγκριση σχετικής μελέτης, η οποία υποβάλλεται στο Γραφείο Ελληνικού και συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

α) τεχνική έκθεση, στην οποία περιγράφονται οι προς εκτέλεση εργασίες,

β) μελέτη προσβασιμότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, και

γ) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αρμόδιος μηχανικός επιβεβαιώνει την τήρηση όλων των γενικών και ειδικότερων κατά περίπτωση προδιαγραφών ασφαλείας για την κατασκευή, χρήση και λειτουργία των ανωτέρω κατασκευών και εγκαταστάσεων.

Το Γραφείο Ελληνικού εγκρίνει τις σχετικές μελέτες εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή τού φακέλου, σε περίπτωση δε άπρακτης παρόδου της σχετικής προθεσμίας, οι μελέτες θεωρούνται εγκεκριμένες.

7. Η έκδοση αδειών του ν. 4495/2017 είναι δυνατή και για οικόπεδα των περιοχών προς πολεοδόμηση και κτιριακές ενότητες των ζωνών ανάπτυξης και του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, για τα οποία έχουν εκδοθεί διαπιστωτικές πράξεις, οι οποίες επέχουν θέση άδειας κατεδάφισης κατά την παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), ακόμη και αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατεδάφισης βάσει των πράξεων αυτών. Στην περίπτωση αυτήν, η ολοκλήρωση των εργασιών κατεδάφισης βεβαιώνεται κατά τη διαδικασία ελέγχου των εργασιών βάσει των νέων αδειών του ν. 4495/2017, και ειδικότερα:

α) Για τα έργα των κατηγοριών Β’ και Γ’ της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου από τον ελεγκτή δόμησης, και

β) για τα έργα της κατηγορίας Α’ της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του ενός και τελικού ελέγχου από τον ελεγκτή δόμησης.

Κατά τη διενέργεια του παραπάνω ελέγχου, ο ελεγκτής επιβεβαιώνει ότι έχει εκδοθεί από το Γραφείο Ελληνικού το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.) του άρθρου 47 του ν. 4495/2017 για την άδεια κατεδάφισης του αντίστοιχου οικοπέδου ή της κτιριακής ενότητας. Η μη προσκόμιση του Π.Ε.Κ. από τον φορέα υλοποίησης για το οικόπεδο ή την κτιριακή ενότητα συνιστά παράβαση, την οποία ο ελεγκτής αποτυπώνει στο πόρισμα ελέγχου της νέας άδειας και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 4495/2017.

8. Για την έκδοση των αδειών της παρ. 7, τα κτίσματα και οι κατασκευές που περιλαμβάνονται στις άδειες κατεδάφισης θεωρούνται ως ήδη κατεδαφισθέντα.

9. Για την έκδοση των αδειών του παρόντος αρκεί η υποβολή συμβολαιογραφικής δήλωσης περί δέσμευσης των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης και αποδεικτικού υποβολής της προς μεταγραφή ή καταχώριση στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο. Το πιστοποιητικό μεταγραφής ή καταχώρισης της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, η δε υποβολή του βεβαιώνεται από τον ελεγκτή δόμησης ως εξής:

α) Για τα έργα των κατηγοριών Β’ και Γ’ της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου, και

β) για τα έργα της κατηγορίας Α’ της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4495/2017, κατά τη διενέργεια του ενός και τελικού ελέγχου.

Η μη υποβολή του παραπάνω πιστοποιητικού συνιστά παράβαση, την οποία ο ελεγκτής αποτυπώνει στο πόρισμα ελέγχου της νέας άδειας και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 46 του ν. 4495/2017.

10. Για την έκδοση των διοικητικών πράξεων του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 επί των εγκαταστάσεων (κτιρίων και εν γένει κτισμάτων και κατασκευών), οι οποίες έχουν ήδη χαρακτηριστεί ή χαρακτηρίζονται μεταγενέστερα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως διατηρούμενες, υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, φάκελος αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης, ο οποίος περιλαμβάνει:

α) κατόψεις αποτύπωσης των ορόφων, β) τομή, και γ) φωτογραφίες όψεων. Ο φάκελος αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης

αντικαθιστά τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 35, την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 40 και την περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4495/2017.»

Άρθρο 40
Ειδικότερες πολεοδομικές ρυθμίσεις του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά Τροποποίηση της παρ. 2 και προσθήκη παρ. 6, 8 και 10 στο άρθρου 5Α του ν. 4062/2012
Στο άρθρο 5Α του ν. 4062/2012 (Α’ 70), περί κατασκευής παιδικής χαράς στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά, α) στην παρ. 2 προστίθεται περ. ε’, β) προστίθενται παρ. 6, 8 και 9 και το άρθρο 5Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 5Α Ειδικές ρυθμίσεις για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά

1. Η λειτουργία των κύριων τουριστικών καταλυμάτων των υποπερ. αα’ και εε’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) επιτρέπεται και στα ψηλά κτίρια, κατά την έννοια της παρ. 97 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), που βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά. Το ελάχιστο ποσοστό ης επιφάνειας των τουριστικών καταλυμάτων ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) επί της συνολικής δόμησης του ψηλού κτιρίου. Για τον σκοπό αυτόν, στα καταλύματα του πρώτου εδαφίου επιτρέπεται η κατά τις οικείες διατάξεις σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών με ανεξάρτητη είσοδο επί της ανωδομής των κτιρίων και λειτουργική αυτοτέλεια, σύμφωνα με τις λοιπές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές λειτουργίας των αντίστοιχων τουριστικών καταλυμάτων. Όταν δε, η μερική δέσμευση του κτιρίου για τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος γίνεται ανά ορόφους του κτιρίου και όχι καθ’ ύψος του κτιρίου, πέραν της απαιτούμενης σύμφωνα με τα παραπάνω λειτουργικής αυτοτέλειας, οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για το σύνολο του κτιρίου.

2. α. Η παιδική χαρά, που κατασκευάζεται εντός της κτιριακής ενότητας Α1 του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, λειτουργεί υπό την ευθύνη της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή και θυγατρικών αυτής εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό, τα ως άνω νομικά πρόσωπα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία της εν λόγω παιδικής χαράς.

β. Σε περίπτωση που η έναρξη κατασκευής ή και λειτουργίας της εν λόγω παιδικής χαράς λάβει χώρα πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών που προβλέπεται στο άρθρο 2 της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για την απόκτηση του εκατό τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., ως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.7.2016 Τροποποιητική Σύμβαση και κυρώθηκε με τον ν. 4422/2016 (Α’ 181), η παιδική χαρά λειτουργεί υπό την ευθύνη του Αγοραστή ή/και του Εγγυητή, όπως οι τελευταίοι ορίζονται στη ΣΑΜ, η δε αίτηση της περ. δ’ της παρούσας υποβάλλεται από τα πρόσωπα αυτά.

γ. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων της παρούσας, ως προς τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη λειτουργία της ανωτέρω παιδικής χαράς, τα όργανα και τη διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου της, καθώς και τη διαδικασία συντήρησής της, εφαρμόζεται αναλογικά η υπ’ αρ. 28492/11.5.2009 (Β’ 931) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

δ. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας λειτουργίας της παιδικής χαράς από την κατά τόπο αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπ’ αρ. 28492/11.5.2009 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, υποβάλλεται αίτηση από τα πρόσωπα της περ. α’ της παρούσας στο Γραφείο Ελληνικού. Η τεχνική έκθεση, που προβλέπεται στην παρ. 1 και στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 9 της εν λόγω απόφασης, συντάσσεται από μηχανικό της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του Γραφείου Ελληνικού.

ε. Η παιδική χαρά μπορεί να επεκτείνεται και εκτός της κτιριακής ενότητας Α1, εντός των ορίων της χωρικής ενότητας Α «Περιοχή Εργοστασίου Αεροσκαφών», οπότε εφαρμόζονται αναλογικά οι περ. α’ έως δ’.

3. Η δαπάνη της μελέτης, κατασκευής και εκτέλεσης των αναγκαίων για την ανάπτυξη των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έργων υποδομής, καθώς και των συνοδών αυτών έργων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά βαρύνει τους φορείς υλοποίησης της παρ. 1 του άρθρου 6A. Η εκπόνηση των μελετών, η προμήθεια του εξοπλισμού και η εκτέλεση των σχετικών έργων, γίνονται από πρόσωπα της επιλογής των φορέων υλοποίησης. Οι μελέτες που θα εκπονηθούν προς τον σκοπό αυτόν θεωρούνται από τους διαχειριστές των αντίστοιχων δικτύων, εφόσον τηρούνται ο σχεδιασμός, οι προδιαγραφές, οι τυποποιήσεις και οι οδηγίες των διαχειριστών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

4. Εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου και των ζωνών ανάπτυξης επιτρέπεται η κατασκευή περιφράξεων, κατά την έννοια της παρ. 62 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), για τον διαχωρισμό δραστηριοτήτων και λειτουργιών ακόμη και εντός του ίδιου γηπέδου.

5.α. Για την οριοθέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά επιτρέπεται η κατασκευή προσωρινής περίφραξης ασφαλείας περιμετρικά της συνολικής έκτασης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει σε όλη την έκταση ή σε τμήματα αυτής και πρόσθετες κατασκευές, όπως ιδίως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φωτισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και εργοταξιακά κτίσματα και εγκαταστάσεις.

β. Η άδεια για την εκτέλεση των εργασιών περίφραξης, η οποία μπορεί να εκδίδεται και τμηματικά, χορηγείται από το Γραφείο Ελληνικού, στο οποίο υποβάλλονται σε έγχαρτη μορφή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

αα) αίτηση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» ή του Αγοραστή ή του Εγγυητή, όπως αυτοί ορίζονται στη ΣΑΜ,

αβ) τεχνική έκθεση περιγραφής των εργασιών, αγ) διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται οι εργασίες περίφραξης και πρόσθετων κατασκευών, στις οποίες αφορά η άδεια,

αδ) στατική μελέτη και μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, όπου απαιτείται,

αε) κατόψεις, ενδεικτικές όψεις και τομές εγκαταστάσεων,

αστ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, όπου απαιτείται σύμφωνα με το π.δ. 305/1996 (Α’ 212),

αζ) Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ), παρέχοντας τουλάχιστον τις πληροφορίες της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1312), τα οποία συνοδεύονται από αντίγραφο της υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), με εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ή απόφαση έγκρισης Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.),

αη) δηλώσεις ανάθεσης ανάληψης μελετητών/ επιβλεπόντων, αθ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών υπέρ του Δημοσίου, του οικείου δήμου και του e-ΕΦΚΑ,

αι) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο, που αφορά στην καταβολή της συμφωνηθείσας

αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και στον Φόρο Εισοδήματος Μηχανικών (ΦΕΜ) αυτής,

αια) μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου, και

αιβ) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.

γ. Η άδεια εκδίδεται από το Γραφείο Ελληνικού σε έγχαρτη μορφή, έχει διάρκεια πέντε (5) χρόνια και αναθεωρείται και ενημερώνεται με τη διαδικασία της περ. β’, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά. Με την ολοκλήρωση αυτοτελών τμημάτων των έργων πραγματοποιούνται καθαιρέσεις των αντίστοιχων περιφράξεων, οι οποίες πιστοποιούνται από το Γραφείο Ελληνικού.

6. Για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοπέδων ή γηπέδων του Μητροπολιτικού Πόλου, οι εγκαταστάσεις (κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές), οι οποίες, κατά τον χρόνο κατάρτισης των ως άνω εγγράφων, έχουν χαρακτηριστεί ως κατεδαφιστέες, θεωρούνται ως ήδη κατεδαφισθείσες. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν αποτυπώνονται στα διαγράμματα που προσαρτώνται στις συμβολαιογραφικές πράξεις και δεν περιγράφονται σε αυτές, ούτε προσαρτώνται δικαιολογητικά που προϋποθέτουν τα εν λόγω κτίσματα ως υφιστάμενα. Η ευθύνη για τις εγκαταστάσεις παραμένει στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» μέχρι την κατεδάφισή τους από την τελευταία ή τους ειδικούς διαδόχους της, εκτός εάν συμφωνείται διαφορετικά στις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις.

7. Η ύπαρξη προσώπου ως προϋπόθεση αρτιότητας των οικοπέδων ή γηπέδων που δημιουργούνται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε χώρο που χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 3, θεωρείται ότι συντρέχει από τον χρόνο περιέλευσης της κυριότητας του χώρου αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο.

8.α. Οι άδειες λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, μπορούν να εκδίδονται και τμηματικά ανά εγκατάσταση ή και ως αυτοτελές τμήμα μεμονωμένης, κύριας ή συνοδής εγκατάστασης, ενώ δύνανται να συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο περιβάλλοντα χώρο.

β. Στους χώρους αθλητικών συγκεντρώσεων οι αμιγώς αθλητικές δραστηριότητες καταλαμβάνουν τουλάχιστον το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των εγκαταστάσεων. Στο υπόλοιπο ποσοστό μπορεί να περιλαμβάνονται συνοδές χρήσεις των αθλητικών δραστηριοτήτων με τους αντίστοιχους διαδρόμους, όπως χώροι Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών, χώροι εκπαίδευσης, αθλητικοί ξενώνες, παιδότοπος, εκθεσιακοί χώροι, καθώς και εμπορικές δραστηριότητες με τους αντίστοιχους διαδρόμους, ιδίως, καφέ, εστιατόρια, μαγειρεία, μπουτίκ αθλητικών ειδών, εμπορικά καταστήματα, χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής.

9. Όταν οι είσοδοι ή οι έξοδοι των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, κτιρίων που περιλαμβάνουν κατοικίες, βρίσκονται σε πεζοδρόμους, ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχούν στη χρήση κατοικίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του διπλάσιου απαιτούμενου αριθμού για την εξυπηρέτηση των κατοικιών των κτιρίων αυτών. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στη χρήση κατοικίας δεν μπορούν να περιλαμβάνονται σε σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης.»

Άρθρο 41
Εγκατάσταση λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016
Στην παρ. 6 του άρθρου 111 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί εγκαταστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται η περ. δ), ως προς την επικαιροποίηση της ονομασίας των πρώην Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, β) προστίθεται περ. στ), και η παρ. 6 του άρθρου 111 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου επιτρέπεται:

α) Σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, εφόσον αυτές δεν διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, καθώς και για την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά και εφόσον τα γήπεδα έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστη οδό και εξασφαλίζεται η κυκλοφοριακή σύνδεσή τους με την οδό,

β) σε περιοχές με καθορισμένες χρήσεις γης των άρθρων 4, περί πολεοδομικού κέντρου, κεντρικής λειτουργίας πόλης και τοπικού κέντρου συνοικίας-γειτονιάς και 8 περί τουρισμού-αναψυχής του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 166),

γ) στις περιοχές των άρθρων 4, περί πολεοδομικού κέντρου, κεντρικών λειτουργιών πόλης και τοπικού κέντρου συνοικίας-γειτονιάς και 5 περί τουρισμού-αναψυχής του π.δ. 59/2018 (Α’ 114),

δ) σε ακίνητα γενικής κατοικίας του άρθρου 3 του από 23.2.1987 προεδρικού διατάγματος και του π.δ. 59/2018, τα οποία έχουν πρόσωπο σε κύριο οδικό δίκτυο, σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) και των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ),

ε) σε ακίνητα που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων όπου ισχύουν οι χρήσεις του άρθρου 16 περί επιτρεπτών μεταβατικά χρήσεων του π.δ. 59/2018, εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε κύρια δημοτική οδό,

στ) στο Μητροπολιτικό Πάρκο και στις ζώνες ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά.»

Άρθρο 42
Ρυθμίσεις του χωρικού προορισμού των δημοσίων ακινήτων Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011
Στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), περί τροποποίησης ρυμοτομικών σχεδίων και σχεδίων πόλεως, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο επικαιροποιείται η αναφορά από τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, γ) τα υφιστάμενα εδάφια της παραγράφου διαμορφώνονται ως αυτοτελή περ. α’, δ’) προστίθενται νέες περ. β’, γ’ και δ’, και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«5.α. Με όμοια προεδρικά διατάγματα, και ύστερα από ειδικώς αιτιολογημένη εκτίμηση των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, αρχιτεκτονικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και επιπτώσεων της επιδιωκόμενης παρέμβασης, μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και σχέδια πόλεως ή και πολεοδομικές μελέτες, καθώς και να καθορίζονται ειδικοί όροι χρήσεως και δόμησης για τα εντός σχεδίου πόλεως δημόσια ακίνητα του άρθρου 10 της παρ. 2, ακόμη και κατά παρέκκλιση από τις τυχόν ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης, καθώς και από τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές καθίστανται αναγκαίες για την εκπλήρωση της αποστολής των πιο πάνω ακινήτων και δεν αλλοιώνουν τη γενική φυσιογνωμία της περιοχής και την όλη αισθητική της εικόνα. Κατά την ως άνω τροποποίηση μπορεί να μετατοπίζονται ή και να καταργούνται ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, καθώς και να αναδιατάσσονται κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι υπό την προϋπόθεση ότι το ισοζύγιό τους παραμένει τουλάχιστον σταθερό. Στις περιπτώσεις αυτές, η δημοσίευση του σχετικού εγκριτικού διατάγματος έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923.

β. Για την έκδοση των πιο πάνω διαταγμάτων ακολουθείται η διαδικασία δημοσιότητας του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (από 14.7/27.7.1999 π.δ., Δ’ 580), όπου αυτή απαιτείται. Στην περίπτωση αυτή, η γνωμοδότηση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, μαζί με τις τυχόν ενστάσεις, τις παρατηρήσεις επί αυτών και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο, κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από τότε που περιέρχεται το σχετικό αίτημα τροποποίησης στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Όπου στο ως άνω άρθρο 154 αναφέρεται το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται το Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης του άρθρου 16 του παρόντος, το οποίο γνωμοδοτεί εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την περιέλευση σε αυτό του σχετικού φακέλου προς γνωμοδότηση.

γ. Αν στα ακίνητα της περ. β’ περιλαμβάνονται κτίρια τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα, με τα προεδρικά διατάγματα της περ. α’ μπορεί επιπροσθέτως να καθορίζονται ζώνες προστασίας πέριξ των κτιρίων αυτών.

δ. Μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων της περ. α’ συντάσσονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πράξεις εφαρμογής για τα ακίνητα τα οποία ρυθμίζονται από τα ανωτέρω διατάγματα, όπου αυτό απαιτείται, οι οποίες κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για τον υπολογισμό της εισφοράς σε γη, λαμβάνεται υπόψη η νομική και πραγματική κατάσταση των ακινήτων κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος της περ. α’. Η εισφορά αυτή, κατά το μέρος που αφορά σε μη ρυμοτομούμενα τμήματα της ιδιοκτησίας, μπορεί να μετατρέπεται σε χρηματική συμμετοχή εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), όπως αυτές τεκμηριώνονται στην πολεοδομική εκτίμηση της περ. α’, ιδίως δε στις περιπτώσεις όπου η συμμετοχή σε γη καθιστά δυσχερή την αξιοποίηση του ακινήτου λόγω της υπάρξεως διατηρητέων κτιρίων και σχετικών ζωνών προστασίας ή και άλλων νομίμως υφιστάμενων κτιρίων που βρίσκονται διάσπαρτα στην όλη έκταση.»

Άρθρο 43
Χώροι στάθμευσης
Οι χώροι στάθμευσης του άρθρου 1 του ν. 960/1979 (Α’ 194) στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού Αγίου Κοσμά δύνανται να λειτουργούν ως σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169), ακόμη και εάν περιλαμβάνουν μόνο τις ελάχιστες απαιτούμενες κατά νόμο θέσεις στάθμευσης, εφόσον αυτές δεν εξυπηρετούν τη χρήση της κατοικίας.

Άρθρο 44
Ειδικές διατάξεις για ψηλά κτίρια
Για τα ψηλά κτίρια, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 97 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), ισχύουν τα εξής:

α) Οι μελέτες παθητικής πυροπροστασίας των ψηλών κτιρίων εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα, οι δε μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας εγκρίνονται από το Γραφείο Ελληνικού. Η Διεύθυνση και το Γραφείο δύνανται να εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές ή και εθνικά πρότυπα άλλων χωρών, εάν κρίνουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια ότι τα ελληνικά πρότυπα δεν είναι κατάλληλα ή δεν επαρκούν. Για τις ανάγκες της πυροπροστασίας και στο πλαίσιο της παρούσας περίπτωσης δεν εφαρμόζεται η παρ. 9 του άρθρου 354 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν., από 14.7.1999 π.δ., Δ’ 580).

β) Για την έκδοση οικοδομικών αδειών δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης καύσιμου αερίου.

Άρθρο 45
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής και τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012, Α’ 79), εφόσον έχει ληφθεί έγκριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη συμμόρφωση της αθλητικής εγκατάστασης με τις αντίστοιχες προδιαγραφές λειτουργίας, όπως αυτές καθορίζονται από το Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών και Αδειοδοτήσεων Αθλητικών

Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών του ίδιου Υπουργείου. Η ανέγερση της αθλητικής εγκατάστασης κατά παρέκκλιση των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Στην απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισυνάπτονται τα σχέδια της αθλητικής εγκατάστασης, όπου αποτυπώνονται τα υλοποιούμενα μεγέθη.

ΜΕΡΟΣ Η’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 46
Πληρωμές δαπανών συγχρηματοδοτούμενων από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REACT EU

1. Οι πληρωμές δαπανών που βαρύνουν πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και χρηματοδοτούνται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα REACT EU δύναται να εκτελούνται και εκτός των ορίων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εφόσον οι εν λόγω πληρωμές διενεργούνται εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους και η λογιστική τακτοποίησή τους, όπως και των ισόποσων με αυτές εισπράξεων εσόδων, πραγματοποιείται μέχρι την 31η.12.2022.

2. Το ανώτατο όριο πληρωμών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 1, καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργού.

Άρθρο 47
Διαδικασία αναθεώρησης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης λόγω αλλαγών της διοικητικής δομής της Χώρας ή της Κυβέρνησης Τροποποίηση του άρθρου 124 του ν. 4635/2019
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) προστίθεται εδάφιο, κατά το οποίο δεν απαιτείται διαβούλευση του σχεδίου του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου www. opengov.gr, όταν το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης αναθεωρείται αποκλειστικά λόγω αλλαγής διοικητικών δομών και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 124 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του ΕΠΑ

1. Η πρόοδος της υλοποίησης του ΕΠΑ παρακολουθείται περιοδικά. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην απόφαση της παραγράφου Γ’ του άρθρου 129 του παρόντος, η Δι.Δι.Ε.Π. υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενδιάμεση έκθεση προόδου για την εφαρμογή και υλοποίηση του ΕΠΑ, με βάση τα στοιχεία των εκθέσεων προόδου που υποβάλλονται από τις υπηρεσίες διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 128 του παρόντος, καθώς και τα δεδομένα παρακολούθησης της υλοποίησης του ΕΠΑ, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 135 του παρόντος. Στην έκθεση περιγράφεται η συμβολή του ΕΠΑ στην επίτευξη των στόχων και προτεραιοτήτων του σχεδίου ανάπτυξης της Χώρας και παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των επιμέρους προγραμμάτων, καθώς και οι χρονικές ή άλλες αποκλίσεις που διαπιστώνονται κατά την υλοποίηση.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων το ΕΠΑ μπορεί να αναθεωρείται, αν:

α) αναθεωρείται το σχέδιο ανάπτυξης της Χώρας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη σημαντικές μεταβολές εθνικών ή περιφερειακών προτεραιοτήτων,

β) από τις περιοδικές εκθέσεις προόδου και τα λοιπά δεδομένα της παρακολούθησης του προγράμματος προκύπτει ότι δεν έχει συντελεστεί η προγραμματισμένη πρόοδος της υλοποίησής του και απαιτούνται προσαρμογές,

γ) επιβάλλεται εξαιτίας της μεταβολής των οικονομικών ή άλλων συνθηκών.

Η Δι.Δι.Ε.Π. καταρτίζει σχέδιο του αναθεωρημένου ΕΠΑ, που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο www. opengov.gr για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών, με στόχο τη διατύπωση απόψεων από τα Υπουργεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους. Το αναθεωρημένο ΕΠΑ εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την επιφύλαξη εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 122 του παρόντος στην περίπτωση αύξησης του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της ίδιας προγραμματικής περιόδου. Σε περίπτωση που το ΕΠΑ αναθεωρείται αποκλειστικά λόγω αλλαγής της διοικητικής δομής της Χώρας ή της Κυβέρνησης, που επιβάλλει τη διάσπαση, τη συνένωση ή τη μεταφορά προγραμμάτων ή τμημάτων τους, δεν απαιτείται διαβούλευση του σχεδίου του αναθεωρημένου ΕΠΑ μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opengov.gr»

Άρθρο 48
Έκτακτη διαδικασία πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τον μήνα Ιανουάριο 2022

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), της παρ. 7 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α’ 113) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή τυχόν αντίθετου συμβατικού όρου, επιτρέπεται από την 1η.1.2022 μέχρι την 31η.1.2022 η πληρωμή αναδόχων δημοσίων συμβάσεων χρηματοδοτούμενων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, χωρίς ισχύον κατά τον χρόνο πληρωμής αποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, εφόσον μέχρι την 31η.12.2021 έχει υποβληθεί στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία η αίτηση της υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της υπ’ αρ. 134453/2015 (Β’ 2857) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, συνοδευόμενη από το σύνολο των απαιτούμενων και ισχυόντων κατά τον χρόνο υποβολής δικαιολογητικών πληρωμής.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για τις πληρωμές δικαιούχων πράξεων κρατικών ενισχύσεων, που διενεργούνται από φορέα διαχείρισης, εφόσον μέχρι τις 31.12.2021 έχει υποβληθεί από τους δικαιούχους το σύνολο των απαιτούμενων εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής δικαιολογητικών πληρωμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες προσκλήσεις.

Άρθρο 49
Άμεση αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στον κεντρικό, βόρειο, νότιο και δυτικό τομέα Αθηνών
Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στα άρθρα 41 και 61 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Περιφέρεια Αττικής για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του ν. 4399/2016 έως τη δημοσίευση του παρόντος, αξιολογούνται κατ’ άρθρο 14 του ν. 4399/2016 με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, εφόσον υλοποιούνται στις περιφερειακές ενότητες του κεντρικού, βόρειου, νότιου και δυτικού τομέα Αθηνών και κατά χρονική προτεραιότητα, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπαγωγής.

Τα άνω σχέδια εξετάζονται από την Περιφέρεια Αττικής κατά απόλυτη προτεραιότητα έναντι των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις λοιπές Περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας.

Άρθρο 50
Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και σύσταση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3190/1955
Στο άρθρο 6 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 διαγράφεται η φράση «και την υπ’ αρ. 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β’ 928)», β) στην παρ. 2 διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο της περ. στ’, περί ορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρείας, γ) η παρ. 3 αναμορφώνεται και προσαρμόζεται στη δημοτική γλώσσα, δ) η παρ. 4 τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη, και το άρθρο 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6 Περιεχόμενο της εταιρικής σύμβασης και σύσταση

1. Η εταιρική σύμβαση καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με πρότυπο καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α’ 227).

2. Η εταιρική σύμβαση πρέπει να περιέχει: α) Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, το επάγγελμα, τη διεύθυνση κατοικίας, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή διαβατηρίου των εταίρων,

β) την εταιρική επωνυμία, γ) την ιδιότητα της εταιρείας ως περιορισμένης ευθύνης,

δ) την έδρα της εταιρείας. Ως έδρα ορίζεται δήμος της Ελληνικής Επικράτειας,

ε) τον σκοπό της εταιρείας, στ) τη διάρκεια της εταιρείας,

ζ) το κεφάλαιο της εταιρείας, τη μερίδα συμμετοχής, τα περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου και βεβαίωση των ιδρυτών για την καταβολή του κεφαλαίου,

η) το αντικείμενο των εισφορών σε είδος, την αποτίμηση αυτών και το όνομα του εισφέροντος, καθώς και το σύνολο της αξίας των εισφορών σε είδος,

θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.»

3. Συμφωνίες μεταξύ των εταίρων: α) περί συμπληρωματικών εισφορών, β) περί άλλων παρεπόμενων παροχών αυτών, που δεν αποτελούν εισφορά σε χρήμα ή σε είδος, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5, γ) περί απαγόρευσης του ανταγωνισμού στους εταίρους, δ) περί απαγόρευσης της μεταβίβασης ή της μεταβίβασης υπό ορισμένες προϋποθέσεις του εταιρικού μεριδίου και δ) περί λύσης της εταιρείας για λόγο που δεν προβλέπεται από τον νόμο, είναι ισχυρές εφόσον περιλήφθηκαν στο έγγραφο σύστασης της εταιρίας. Στο καταστατικό μπορούν επίσης να περιληφθούν διατάξεις περί ελέγχου της διαχείρισης της εταιρείας.

4. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης αποκτά νομική προσωπικότητα με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).»

Άρθρο 51
Διάρκεια της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης Προσθήκη άρθρου 6α στον ν. 3190/1955
Στον ν. 3190/1955 (Α’ 91) προστίθεται άρθρο 6α, ως εξής:

«Άρθρο 6α Διάρκεια εταιρείας

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου ή αόριστη.

2. Αν η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου, αυτή ορίζεται στο καταστατικό και αποδίδεται σε έτη.

3. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη, εφόσον: α) έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό ως αόριστη ή β) έχει παρέλθει ο χρόνος διάρκειας που έχει οριστεί στο καταστατικό και οι εταίροι δεν αποφασίσουν τη λύση της εταιρείας.»

Άρθρο 52
Λόγοι λύσης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 3190/1955
Στο άρθρο 44 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) Οι περ. α’, γ’ και δ’ της παρ. 1 αναμορφώνονται και προσαρμόζονται στη δημοτική γλώσσα, β) η περ. ε’ της παρ. 1 για την παρέλευση ορισμένου χρόνου διάρκειας της εταιρείας καταργείται, γ) στην παρ. 2 η απαγόρευση αντικαθίσταται από τη δικαστική συμπαράσταση, δ) η παρ. 2 αναμορφώνεται και προσαρμόζεται στη δημοτική γλώσσα και το άρθρο 44 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 44 Λόγοι λύσεως

1. Η εταιρεία λύεται:

α) σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τον νόμο ή το καταστατικό,

β) με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό,

γ) με δικαστική απόφαση, για σπουδαίο λόγο, κατόπιν αιτήσεων ενός ή περισσοτέρων εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού κεφαλαίου,

δ) με την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

ε) [Καταργείται]

2. Η εταιρεία δεν λύεται λόγω της δικαστικής συμπαράστασης, της πτώχευσης ή του θανάτου ενός ή περισσότερων εταίρων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό.

3. Η λύση της εταιρείας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει το άρθρο 8.

4. Με εξαίρεση την πτώχευση, μέσα σε έναν (1) μήνα από τη λύση της εταιρείας, ο διαχειριστής υποχρεούται να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσης, οι οποίες εγκρίνονται από τη συνέλευση των εταίρων και υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8.»

Άρθρο 53
Διάρκεια της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας Τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 4072/2012
Στο άρθρο 46 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) προστίθεται πρόβλεψη και για αόριστη διάρκεια της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας και το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 46 Διάρκεια εταιρείας

1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου ή αόριστη.

2. Αν η διάρκεια της εταιρείας είναι ορισμένου χρόνου, αυτή ορίζεται στο καταστατικό και αποδίδεται σε έτη.

3. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αόριστη, εφόσον: α) έχει οριστεί ρητά στο καταστατικό ως αόριστη ή β) έχει λήξει ο χρόνος διάρκειας που έχει οριστεί στο καταστατικό και οι εταίροι δεν αποφασίσουν τη λύση της εταιρείας.»

Άρθρο 54
Λόγοι λύσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας Τροποποίηση του άρθρου 103 του ν. 4072/2012
Στο άρθρο 103 του ν. 4072/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Η περ. β’ της παρ. 1 για την παρέλευση ορισμένου χρόνου διάρκειας, ως λόγο λύσης της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, διαγράφεται,

β) στην παρ. 2 διαγράφεται η φράση «αν δεν οφείλεται στην πάροδο του χρόνου διάρκειας», και το άρθρο 103 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 103 Λόγοι λύσης

1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία λύεται: α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, β) [καταργείται] γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση και δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο παρών νόμος ή το καταστατικό.

2. Η λύση της εταιρείας καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., με μέριμνα του εκκαθαριστή.»

Άρθρο 55
Ημερομηνία λήξης των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης Κατάργηση του άρθρου 12 του ν. 4541/2018
Το άρθρο 12 του ν. 4541/2018 (Α’ 93) περί ημερομηνίας λήξης των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Θ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Άρθρο 56
Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για διαχείριση πόρων που αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) εξειδικεύεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ο τρόπος διαχείρισης, διανομής και χρήσης των ποσών που διατίθενται στον Οργανισμό ή μέσω του Οργανισμού για την υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσής τους.

2. Η απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπει και την υλοποίηση προγραμμάτων Σ.Ε.Κ. με τη μέθοδο των επιταγών κατάρτισης (vouchers), τα οποία οι δικαιούχοι αξιοποιούν επιλέγοντας τον πάροχο που επιθυμούν μέσα από το ειδικό μητρώο παρόχων, το οποίο δημιουργείται και ισχύει για το αντίστοιχο πρόγραμμα. Το ειδικό μητρώο καταρτίζεται κατόπιν πρόσκλησης προς τους παρόχους που πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί με την απόφαση της παρ. 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4763/2020 (Α’ 254).

3. Με την απόφαση της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται ότι σε συγκεκριμένα από τα ειδικά μητρώα της παρ. 2 προσκαλούνται να εγγραφούν μόνο Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης που έχουν ιδρυθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ. που τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα των Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4763/2020.

Άρθρο 57
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

α) Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισμού, η οποία περιλαμβάνει:

αα) Τμήμα Εσόδων, αβ) Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού και αγ) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού. β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας, η οποία περιλαμβάνει: βα) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών, ββ) Τμήμα Λογιστηρίου, βγ) Τμήμα Μισθοδοσίας και βδ) Τμήμα Ταμείου. γ) Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων και Άλλων Πόρων.

3. Η Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισμού έχει ως επιχειρησιακό στόχο την παρακολούθηση και εγγραφή των εσόδων του Οργανισμού, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση της εκτέλεσής του, σύμφωνα με τους στόχους του εκάστοτε δημοσιονομικού αποτελέσματος, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά με βάση τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) και του εποπτεύοντος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και τη μέριμνα για την υποβολή του προϋπολογισμού προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσόδων και Προϋπολογισμού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Εσόδων αα) Η παρακολούθηση και η μέριμνα για την είσπραξη και την εγγραφή των πάσης φύσεως εσόδων του Οργανισμού.

αβ) Η σύνταξη και υποβολή των εκάστοτε προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών προς το εποπτεύον Υπουργείο και το Γ.Λ.Κ.

αγ) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

αδ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

αε) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

β) Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού

βα) Η κατάρτιση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισμού του φορέα και η μέριμνα για την υποβολή του προς έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισμού, καθώς και η διαβίβαση της απόφασης του Δ.Σ. στο εποπτεύον Υπουργείο εντός των οριζομένων προθεσμιών.

ββ) Η κατάρτιση του σχεδίου των επιμέρους προϋπολογισμών των υφιστάμενων κάθε φορά κλάδων και ειδικών λογαριασμών και η κατάρτιση του σχεδίου του Γενικού Αναλυτικού Ενοποιημένου Προϋπολογισμού του Οργανισμού που ενσωματώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς.

βγ) Η μέριμνα για την υποβολή του προϋπολογισμού προς έγκριση στο Δ.Σ. του Οργανισμού και η διαβίβαση της απόφασης του Δ.Σ. στον εποπτεύοντα Υπουργό για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης του προϋπολογισμού εντός των οριζομένων προθεσμιών.

βδ) Η σύνταξη της εισηγητικής έκθεσης που συνοδεύει τον ετήσιο προϋπολογισμό και περιέχει ανάλυση και αιτιολόγηση των επιμέρους κονδυλίων των προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων.

βε) Η συλλογή των ειδικών προϋπολογισμών που υποβάλλονται από τις Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα των Υπηρεσιών Διοίκησης, καθώς και από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, η επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων και ο έλεγχος της μη υπέρβασης του ανώτατου ύψους των πιστώσεων που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις οδηγίες του εποπτεύοντος Υπουργείου, για την κατάρτιση του Γενικού Αναλυτικού Ενοποιημένου Προϋπολογισμού.

βστ) Η σύνταξη και υποβολή των προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και των εκάστοτε προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών προς το εποπτεύον Υπουργείο και το Γ.Λ.Κ.

βζ) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

βη) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

βθ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού γα) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους

δευτερεύοντες διατάκτες, μετά από την έγκριση του προϋπολογισμού από τον εποπτεύοντα Υπουργό και κατόπιν απόφασης του κύριου διατάκτη. Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο Προϋπολογισμός από τον εποπτεύοντα Υπουργό μέχρι την έναρξη του οικονομικού έτους, ο Οργανισμός, ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, δύναται να προβεί σε δαπάνες ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.), σε ποσοστό πιστώσεων επί της διαμορφωμένης πίστωσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού.

γβ) Η μέριμνα για την ενίσχυση, με νέες ή συμπληρωματικές πιστώσεις, των Κ.Α.Ε. των Υπηρεσιών Διοίκησης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων, σε εκτέλεση αποφάσεων του κύριου διατάκτη, με τις οποίες εγκρίνονται αιτιολογημένα αιτήματα των αρμοδίων Διευθύνσεων. Αν πρόκειται για μεταφορά πιστώσεων από Κ.Α.Ε. σε άλλον Κ.Α.Ε. για την ενίσχυση, με συμπληρωματικές ή νέες πιστώσεις, απαιτείται και απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού.

γγ) Η μέριμνα για τη δέσμευση πιστώσεων στο ύψος των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων του Οργανισμού, ετησίων και πολυετών, οι οποίες αναλαμβάνονται κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, ως κύριου διατάκτη αυτού. Κατά τη διαδικασία της έκδοσης του σχεδίου της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ελέγχονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού, για την παροχή της προβλεπόμενης βεβαίωσης δέσμευσης πίστωσης από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Εφόσον η απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού αφορά δεσμεύσεις πιστώσεων επομένων ετών, καθ’ υπέρβαση του ποσού που δύναται να εγκρίνει ο διατάκτης, η απόφαση διαβιβάζεται στον εποπτεύοντα Υπουργό για την έκδοση απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης.

γδ) Η μέριμνα για την έκδοση πράξεων ανατροπής (ανακλητικών αποφάσεων) των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσής τους, εν όλω ή εν μέρει, εντός του οικονομικού έτους.

γε) Η σύνταξη και υποβολή του Μητρώου Δεσμεύσεων και των εκάστοτε προβλεπόμενων δημοσιονομικών αναφορών ή εκθέσεων, που σχετίζονται με την εκτέλεση του προϋπολογισμού, προς το εποπτεύον Υπουργείο.

γστ) Η μέριμνα για την ανάρτηση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και των προβλεπόμενων εγγράφων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

γζ) Η μέριμνα για την ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού της μηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

γη) Η μέριμνα της σύνταξης και υποβολής του απολογισμού του προηγούμενου έτους στο Δ.Σ. του Οργανισμού και στο εποπτεύον Υπουργείο προς έγκριση.

γθ) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

γι) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

για) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

4. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας έχει ως επιχειρησιακό στόχο την αποτελεσματική οικονομική διαχείριση, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, καθώς και τον συντονισμό όλων των ενεργειών και υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτήν.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:

α) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών αα) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας των πάσης φύσεως δαπανών των Υπηρεσιών Διοίκησης του Οργανισμού.

αβ) Η εξέταση κατά τον ασκούμενο ως ανωτέρω έλεγχο και των παρεμπιπτόντως αναφυόμενων νομικών ζητημάτων.

αγ) Η έγγραφη ενημέρωση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης, αν κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης χρηματικού εντάλματος,

αδ) Η αναζήτηση κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή στοιχείου για την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου.

αε) Η έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου και της εκκαθάρισης των δαπανών.

αστ) Η μέριμνα για την ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων.

αζ) Η διενέργεια των συμψηφιστικών εγγραφών και η επιμέλεια της πληρότητας των σχετικών παραστατικών.

αη) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού μέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.

αθ) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

αι) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

αια) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

β) Τμήμα Λογιστηρίου βα) Η τήρηση των λογαριασμών του λογιστικού σχεδίου και η επιμέλεια της συμφωνίας αυτών. ββ) Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμού και προσαρτήματος, αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων.

βγ) Η φύλαξη του φυσικού αρχείου των οικονομικών παραστατικών και των συνημμένων δικαιολογητικών (χρηματικών ενταλμάτων, γραμματίων είσπραξης, εντολών πληρωμής, συμψηφιστικών εγγραφών).

βδ) Η μέριμνα της διαχείρισης και παρακολούθησης των διαθεσίμων του Οργανισμού.

βε) Ο έλεγχος και η συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών που κινούνται από τις Υπηρεσίες Διοίκησης, καθώς και η εποπτεία της συμφωνίας των λογαριασμών που κινούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

βστ) Η χορήγηση οικονομικών στοιχείων προς τις Υπηρεσίες Διοίκησης, το εποπτεύον Υπουργείο, το Γ.Λ.Κ., την Ελληνική Στατιστική Αρχή και σε κάθε υπερκείμενη ή ελεγκτική αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

βζ) Η μέριμνα της απόδοσης των φόρων. βη) Η χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου τρίτων. βθ) Η σύνταξη των οικείων φορολογικών δηλώσεων

σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες. βι) Η σύνταξη των συμβάσεων των χορηγούμενων δανείων στους υπαλλήλους του Οργανισμού. βια) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

βιβ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

βιγ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Τμήμα Μισθοδοσίας γα) Η επιμέλεια της μισθοδοσίας του προσωπικού των

Υπηρεσιών Διοίκησης του Οργανισμού. γβ) Η παρακολούθηση των μεταβολών και η ενημέρωση των μερίδων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων των Υπηρεσιών Διοίκησης.

γγ) Η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) για το σύνολο του μισθοδοτούμενου προσωπικού στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και η απόδοση των εισφορών και κρατήσεων υπέρ αυτών.

γδ) Η δημιουργία των άρθρων των μισθοδοτικών καταστάσεων και η μέριμνα για την καταβολή της μισθοδοσίας.

γε) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

γστ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

γζ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

δ) Τμήμα Ταμείου

δα) Ο έλεγχος των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από την αρμόδια οργανική μονάδα ως προς την πληρότητα των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότητας, την επισύναψη των κατά νόμο δικαιολογητικών και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

δβ) Η έκδοση των εντολών πληρωμής. δγ) Η ακύρωση των εντολών πληρωμής με σχετική αιτιολόγηση. δδ) Η διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωμών των

Υπηρεσιών Διοίκησης του Οργανισμού είτε με την αποστολή των εντολών πληρωμής σε έντυπη μορφή στις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται ο Οργανισμός για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων είτε με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου δια μέσου του τραπεζικού συστήματος για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

δε) Η έκδοση και ακύρωση, εάν απαιτείται, των εντολών μεταφοράς διαθεσίμων και η αποστολή τους είτε σε έντυπη μορφή στις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύματα που συνεργάζεται ο Οργανισμός είτε ηλεκτρονικά δια μέσου του τραπεζικού συστήματος.

δστ) Η έκδοση των αποδείξεων είσπραξης για την είσπραξη των γραμματίων που εκδίδονται από την αρμόδια οργανική μονάδα μετά από τον έλεγχο της πληρότητας των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότητας, καθώς και της επισύναψης των κατά νόμο δικαιολογητικών.

δζ) Η ακύρωση των αποδείξεων είσπραξης με σχετική αιτιολόγηση.

δη) Η διαφύλαξη των πάσης φύσεως αξιών που έχουν παραδοθεί στο Τμήμα.

δθ) Η μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

δι) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

δια) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών, που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

διβ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης και της Γενικής Διεύθυνσης.

5. Αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων και Άλλων Πόρων είναι:

α) Η συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες, τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία, για τον σχεδιασμό και την ένταξη των συγχρηματοδοτούμενων και χρηματοδοτούμενων από άλλους πόρους προγραμμάτων και δράσεων του Οργανισμού.

β) Η προετοιμασία αναφορών, παρουσιάσεων ή εκθέσεων, που αφορούν στην πορεία των συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτούμενων έργων προγραμμάτων που υλοποιεί ο Οργανισμός, η συμμετοχή στις ετήσιες συναντήσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και η επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς στα συγχρηματοδοτούμενα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και δράσεις.

γ) Η παρακολούθηση της πορείας των συγχρηματοδοτούμενων έργων προγραμμάτων, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους πρόοδο, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξής τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Οργανισμού που υλοποιούν τα έργα, καθώς και με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και η ενημέρωση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής του αντίστοιχου προγράμματος.

δ) Η σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων (Τ.Δ.Π.) και Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Οργανισμού που υλοποιούν τα έργα.

ε) Η καταχώριση των απαραίτητων δεδομένων, στοιχείων ή εντύπων των συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτούμενων δράσεων και η συνολική παρακολούθηση της υλοποίησής τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ε.Σ.Π.Α. (Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α.) ή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ταμείου Ανάκαμψης (Ο.Π.Σ. Τ.Α.) ή σε ανάλογο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

στ) Η προσαρμογή των διαδικασιών και των δεδομένων διαχείρισης των δράσεων του Οργανισμού στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως εκάστοτε ισχύουν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες του Οργανισμού που υλοποιούν τα έργα.

ζ) Η παρακολούθηση των αξιολογήσεων των συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και η ενημέρωση των αρμοδίων οργανικών μονάδων, προκειμένου να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους.

η) Η ενημέρωση των αρμοδίων οργανικών μονάδων του Οργανισμού, προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες δημοσιότητας για τα συγχρηματοδοτούμενα χρηματοδοτούμενα έργα.

θ) Η παροχή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλων των απαραίτητων πληροφοριών που αφορούν στην πορεία των συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

ι) Η παρακολούθηση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Π.Α. ή του Ο.Π.Σ. Τ.Α. ή ανάλογου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Σύστηματος.

ια) Η παροχή όλων των αναγκαίων στοιχείων για τις δαπάνες των συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτούμενων έργων προς την Αρχή Πιστοποίησης μέσω της Διαχειριστικής Αρχής, στο πλαίσιο της υποβολής των αιτημάτων πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των δειγματοληπτικών ελέγχων που διενεργεί για την πιστοποίηση δαπανών.

ιβ) Η παρακολούθηση των συστάσεων που γίνονται από ελεγκτικούς φορείς προς τον Οργανισμό, όσον αφορά στα συγχρηματοδοτούμενα χρηματοδοτούμενα έργα και η ενημέρωση των αρμοδίων οργανικών μονάδων για λήψη διορθωτικών μέτρων.

ιγ) Ο συντονισμός και η διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων του Οργανισμού και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεσή τους σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες.

ιδ) Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δράσεων, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες.

ιε) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.

ιστ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.

ιζ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία συστήθηκε με το β.δ. 405/1971 (Α’ 123), καταργείται.

Άρθρο 58
Σύσταση Υποδιευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

1. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) συγκροτείται Υποδιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει:

α) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών, β) Τμήμα Ταμείου και γ) Γραφείο Εσόδων και Προϋπολογισμού.

2. Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των μονάδων της ως εξής:

α) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών αα) Ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας και η

εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των υπαγόμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων.

αβ) Η εξέταση κατά τον ασκούμενο ως ανωτέρω έλεγχο και των παρεμπιπτόντως αναφυόμενων ζητημάτων, επιφυλασσομένων των διατάξεων για το δεδικασμένο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (παρεμπίπτων έλεγχος).

αγ) Η αναζήτηση κάθε αναγκαίας πληροφορίας ή στοιχείου για την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου.

αδ) Η έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της εκκαθάρισης των δαπανών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

αε) Η μέριμνα για την ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

αστ) Η διενέργεια των συμψηφιστικών εγγραφών και η επιμέλεια της πληρότητας των σχετικών παραστατικών.

αζ) Η επιμέλεια της μισθοδοσίας του προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν.

αη) Η μέριμνα για την απόδοση των εισφορών και των κρατήσεων υπέρ τρίτων.

αθ) Η ανάρτηση όλων των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις εγγράφων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

αι) Η επιμέλεια της συμφωνίας των λογαριασμών των τραπεζών που κινούνται από την Περιφερειακή Διεύθυνση και των υπαγόμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων.

αια) Η σύνταξη και η αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο της ετήσιας συγκεντρωτικής κατάστασης πελατών-προμηθευτών (Μ.Υ.Φ.) και των φορολογικών δηλώσεων που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

αιβ) Η χορήγηση βεβαιώσεων παρακράτησης φόρου τρίτων.

αιγ) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού μέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

αιδ) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

αιε) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

αιστ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

β) Τμήμα Ταμείου βα) Ο έλεγχος των χρηματικών ενταλμάτων που εκδίδονται από την αρμόδια οργανική μονάδα ως προς την πληρότητα των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότητας, την επισύναψη των κατά νόμο δικαιολογητικών και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

ββ) Η έκδοση των εντολών πληρωμής για την εξόφληση του συνόλου των δαπανών της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της.

βγ) Η διενέργεια των πάσης φύσεως πληρωμών της Περιφερειακής Διεύθυνσης και των υπηρεσιών αρμοδιότητάς της είτε με την αποστολή των εντολών πληρωμής σε έντυπη μορφή στις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύματα

που συνεργάζεται ο Οργανισμός για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων είτε με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου δια μέσου του τραπεζικού συστήματος για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.

βδ) Η ακύρωση, εάν απαιτείται, των εντολών πληρωμής.

βε) Η έκδοση εντολών μεταφοράς διαθεσίμων αποκλειστικά για τακτοποιήσεις.

βστ) Η τήρηση του ημερολογίου και του καθολικού του Ταμείου.

βζ) Η τήρηση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωμών. βη) Η έκδοση των αποδείξεων είσπραξης για την

είσπραξη των γραμματίων που εκδίδονται από την αρμόδια οργανική μονάδα, μετά από τον έλεγχο της πληρότητας των εξωτερικών τύπων γνησιότητας και εγκυρότητας, καθώς και της επισύναψης των κατά νόμο δικαιολογητικών.

βθ) Η ακύρωση των αποδείξεων είσπραξης με σχετική αιτιολόγηση.

βι) Η διαφύλαξη των πάσης φύσεως αξιών που έχουν παραδοθεί στο Τμήμα.

βια) Η πληρωμή στους οικείους φορείς των κρατήσεων υπέρ τρίτων.

βιβ) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού μέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

βιγ) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

βιδ) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

βιε) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

γ) Γραφείο Εσόδων και Προϋπολογισμού γα) Η παρακολούθηση και η μέριμνα για την είσπραξη

και την εγγραφή των πάσης φύσεως εσόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

γβ) Η σύνταξη του ειδικού προϋπολογισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης, κατόπιν συνεργασίας με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπηρεσιών Διοίκησης και την υποβολή του ειδικού προϋπολογισμού στη Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισμού των Υπηρεσιών Διοίκησης, μετά από την έγκριση και υπογραφή του από τον Υποδιευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

γγ) Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και, αν απαιτείται νέα ή συμπληρωματική πίστωση, η υποβολή αιτιολογημένων αιτημάτων προς την αρμόδια Διεύθυνση των Υπηρεσιών Διοίκησης και τη Διεύθυνση Εσόδων και Προϋπολογισμού.

γδ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία των απολογιστικών στοιχείων εσόδων και εξόδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

γε) Η μέριμνα για τη δέσμευση πιστώσεων, ετησίων και πολυετών, στο ύψος των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων σε εκτέλεση απόφασης του κύριου ή δευτερεύοντα διατάκτη. Αν πρόκειται για ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης, πέραν του ποσού που δύναται να εγκρίνει ο κύριος διατάκτης, απαιτείται απόφαση έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης από τον εποπτεύοντα Υπουργό.

γστ) Η μέριμνα για την έκδοση πράξεων ανατροπής (ανακλητικών αποφάσεων) των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσής τους, εν όλω ή εν μέρει, εντός του οικονομικού έτους.

γζ) Η μέριμνα της ανάρτησης των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και όλων των προβλεπόμενων κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις εγγράφων στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

γη) Η σύνταξη και υποβολή όλων των προβλεπόμενων από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δημοσιονομικών αναφορών, που σχετίζονται με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

γθ) Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μηχανισμού μέτρησης ικανοποίησης πολιτών για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

γι) Η διαμόρφωση στατιστικών αναφορών για την αξιολόγηση των διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

για) Η εισήγηση αναδιάρθρωσης και απλούστευσης διαδικασιών που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

γιβ) Η αξιοποίηση των στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων για διοικητική ενημέρωση, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες οργανικές μονάδες και υπό την εποπτεία της Υποδιεύθυνσης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα Τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Ο.Α.Ε.Δ., τα οποία συστήθηκαν με το β.δ. 405/1971 (Α’ 123), καταργούνται.

Άρθρο 59
Θέσεις προσωπικού Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

1. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) μεταφέρονται συνολικά εξήντα δύο (62) θέσεις, από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης, η οποία καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 2. Από τις θέσεις αυτές:

α) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε σαράντα τέσσερις (44) ως εξής: είκοσι τρεις (23) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, δεκαέξι (16) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, τρεις (3) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και μία (1) ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και

β) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε δεκαοκτώ (18) ως εξής: εννέα (9) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία (1) ΠΕ Διοικητικού, μία (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, μία (1) ΤΕ Μηχανικών, μία (1) ΤΕ Πληροφορικής, τέσσερις (4) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και μία (1) ΔΕ Διοικητικού.

2. Στις Υποδιευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων μεταφέρονται συνολικά εκατόν τριάντα τέσσερις (134) θέσεις, από τα Τμήματα Οικονομικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων, τα οποία καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται μεταξύ των Περιφερειακών Διευθύνσεων ως ακολούθως:

α) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μεταφέρονται δεκατέσσερις (14) θέσεις από τις οποίες: αα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε έντεκα (11) ως εξής: έξι (6) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία (1) ΠΕ Πληροφορικής, τρεις (3) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και μία (1) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και

αβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε τρεις (3) ως εξής: δύο (2) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και μία (1) ΤΕ Μηχανικών.

β) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων μεταφέρονται τριάντα (30) θέσεις, από τις οποίες: βα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε είκοσι δύο (22) ως εξής: δεκατέσσερις (14) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και επτά (7) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και

ββ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε οκτώ (8) ως εξής: μία (1) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, έξι (6) ΔΕ Διοικητικού, μία (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

γ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου μεταφέρονται δεκατέσσερις (14) θέσεις από τις οποίες: γα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε έντεκα (11) ως εξής: επτά (7) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και μία (1), ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και

γβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε τρεις (3) ως εξής: δύο (2) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και μία (1) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

δ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας μεταφέρονται δώδεκα (12) θέσεις από τις οποίες: δα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε δέκα (10) ως εξής: τέσσερις (4) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, μία (1) ΤΕ Πληροφορικής και μία (1) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και

δβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε δυο (2) ως εξής: μία (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και μία (1) ΔΕ Διοικητικού.

ε) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης μεταφέρονται δεκατέσσερις (14) θέσεις από τις οποίες: εα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε επτά (7) ως εξής: τρεις (3) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, μία (1) ΤΕ Πληροφορικής και δύο (2) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και εβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε επτά (7) ως εξής: δύο (2) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία (1) ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, μία (1) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, μία (1) ΔΕ Διοικητικού και μία (1) ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.

στ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας μεταφέρονται τριάντα μία (31) θέσεις από τις οποίες: στα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε δεκαοκτώ (18) ως εξής: έντεκα (11) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία (1) ΠΕ Μηχανικών, δύο (2) ΠΕ Πληροφορικής, μία (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, και τρεις (3) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και στβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε δεκατρείς (13) ως εξής: δύο (2) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία (1) ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, δύο (2) ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μία (1) ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, δύο (2) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μία (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, δύο (2) ΤΕ Μηχανικών, μία (1) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και μία (1) ΔΕ Διοικητικού.

ζ) Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου μεταφέρονται δεκαεννέα (19) θέσεις από τις οποίες: ζα) οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού ανέρχονται σε δεκαπέντε (15) ως εξής: πέντε (5) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, μία (1) ΠΕ Πληροφορικής, δύο (2) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και επτά (7) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και ζβ) οι προσωποπαγείς θέσεις ανέρχονται σε τέσσερις (4) ως εξής: δύο (2) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και δύο (2) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.

3. α) Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ο οποίος απαιτείται να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε θέση ευθύνης σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα είναι η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών σε συναφές με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης αντικείμενο ή η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), και η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. Στις Διευθύνσεις της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, και ελλείψει αυτών της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, ενώ στα Τμήματα, καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων και Άλλων Πόρων, προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

β) Στις Υποδιευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων, καθώς και στα Τμήματά τους προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή της κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.

4. Μέχρι την επιλογή και την τοποθέτηση Προϊσταμένων των ανωτέρω οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένων ορίζονται με απόφαση του Διοικητή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4492/2017 (Α’ 156).

Άρθρο 60
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας απασχολούμενων σε εποχιακά επαγγέλματα για το έτος 2021 Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), περί των προϋποθέσεων της επιδότησης ανεργίας των απασχολούμενων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα, τροποποιείται, ώστε το πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης να επεκταθεί σε απασχολούμενους και σε άλλα εποχιακά επαγγέλματα, και η παρ. 9 του άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Κατ’ εξαίρεση, ειδικά για το έτος 2021, για τους απασχολούμενους σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, οι οποίοι υπάγονται στην περ. β) της παρ. 2, για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας αρκούν πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, για να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 και εφαρμόζεται αναλόγως το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του παρόντος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι όροι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

ΜΕΡΟΣ Ι’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 61
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας

1. Στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστημα της παρ. 2, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), στα αγροτικά ιατρεία, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας της παρούσας, καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού.

Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2021 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Δεκεμβρίου 2021.

3. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έχει καταβληθεί μισθός για χρονικό διάστημα μικρότερο από το οριζόμενο στην παρ. 2, καταβάλλεται τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανάλογο προς αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του δικαιούχου.

4. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όσοι εκ του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 42). Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

5. Η παροχή της παρ. 1, δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις Περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 62
Ρύθμιση για τη διαδικασία καταβολής εφημεριών ιατρών και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, ΔΥΠΕ, ΕΚΑΒ και των αποζημιώσεων του προσωπικού που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19
Από την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4720/2014 (Α’ 143), εξαιρούνται:

α) οι διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270) και των κατ’ εξουσιοδότησή του κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας υπό στοιχεία Β1α/16753/6.3.2015 (Β’ 382) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 και υπό στοιχεία Β1α/40751/29.5.2015 (Β’ 1018) για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) για την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί Ε.Σ.Υ. και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ, και

β) οι διαδικασίες που αφορούν στις περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021 (Α’ 16) για το επιπλέον καθαρό ποσό είκοσι (20) ευρώ που χορηγείται στο λοιπό προσωπικό, που απασχολείται στα εμβολιαστικά κέντρα της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού δεύτερου του ν. 4771/2021, και στις περιπτώσεις του άρθρου 267 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) για την αποζημίωση του προσωπικού Κινητών Ομάδων Υγείας και Κέντρων Υγείας κατά του κορωνοϊού COVID-19. Τα ποσά που αφορούν στις περ. α) και β) καταβάλλονται στους φορείς με τη διαδικασία των προκαταβολών της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του από το άρθρο 203 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

Η παρούσα διάταξη ισχύει έως τις 31.3.2022.

Άρθρο 63
Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού
Για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και την έγκαιρη διάθεση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα Εμβολιαστικά Κέντρα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να προβαίνει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τις συμβάσεις αρμοδιότητάς της, στη σύναψη συμβάσεων για την εξασφάλιση υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και των αναλωσίμων τους κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας.

Ως παρεχόμενες υπηρεσίες διάθεσης εμβολίων και των αναλωσίμων τους, που εμπίπτουν στη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ορίζονται οι υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς τους στα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς και κάθε είδους παρεπόμενες υπηρεσίες σχετικές με την ασφαλή τους διάθεση, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών ασφάλισής τους, κατά τη διαδικασία αποθήκευσης και μεταφοράς τους.

Η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες, αρχομένης την 15η.12.2021, με δυνατότητα έγγραφης παράτασης, εφόσον απαιτηθεί.

Άρθρο 64
Χρονική ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 και της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

1. Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 (Α’ 238) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από εκατόν ογδόντα (180) ημέρες σε ενενήντα (90) ημέρες και διαμορφώνεται ως εξής:

«(α) όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση και»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) τροποποιείται ως προς την ισχύ του πιστοποιητικού νόσησης από έξι (6) μήνες σε ενενήντα (90) ημέρες και διαμορφώνεται ως εξής:

«Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου.»

3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 205 του ν. 4820/2021, ως προς την υποχρέωση επίδειξης του πιστοποιητικού νόσησης, αντικαθίστανται οι λέξεις «ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου» από τις λέξεις «ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών», και το πρώτο εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός των τελευταίων ενενήντα (90) ημερών, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται.»

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.