ΝΟΜΟΣ 4832/2021

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4832 ΦΕΚ Α 172/25.9.2021

Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική  εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης  του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ I ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Άρθρο 2 Ορισμοί

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Άρθρο 4 Περιεχόμενο, ειδικοί στόχοι και διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής

Άρθρο 5 Ετήσια έκθεση αξιολόγησης πολιτικών στον νησιωτικό χώρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 6 Χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα πρόγραμμα «Νέαρχος»

Άρθρο 7 Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας

Άρθρο 8 Ταμείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας

Άρθρο 9 Ειδικό πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης φορέων της θαλάσσιας οικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 10 Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας

Άρθρο 11 Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 12 Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ I Ι ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ (Μ.Ι.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 14 Ορισμοί

Άρθρο 15 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μ.Ι.

Άρθρο 16 Χρηματοδότηση του μέτρου του Μ.Ι.

Άρθρο 17 Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Α.ΝΗ.ΚΟ.

Άρθρο 18 Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ.

Άρθρο 19 Παράμετροι υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ.

Άρθρο 20 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων

Άρθρο 21 Καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ.

Άρθρο 22 Διακοπή καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 23 Αρμόδια όργανα υλοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24 Εξουσιοδοτικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 25 Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος Άρθρο μόνο Κυρώνεται, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, ο παρών Κώδικας νομοθεσίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.

ΤΜΗΜΑ I
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο

1. Αντικείμενο του παρόντος Τμήματος είναι ο καθορισμός του πλαισίου για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των κατευθύνσεων της εθνικής στρατηγικής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, τον προσδιορισμό των βιώσιμων αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων χρηματοδότησης που συνδέονται με τη θαλάσσια οικονομία και τη νησιωτικότητα, καθώς και τον συντονισμό κρίσιμων δημοσίων πολιτικών που συνδέονται με τον θαλάσσιο χώρο, υπό το πρίσμα της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (Ατζέντα 2030).

2. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους φορείς σχεδιασμού και προγραμματισμού που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση τομεακών, περιφερειακών και τοπικών προγραμμάτων, όπως δήμοι, περιφέρειες, επιμελητήρια, θεσμικοί φορείς κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς εκπροσώπησης κοινωνικών και παραγωγικών τομέων:

α) Θεσμοθετεί και παρακολουθεί στρατηγικές, σχέδια, προγράμματα και δράσεις που σχετίζονται με τη θαλάσσια οικονομία και τον νησιωτικό χώρο, λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ζητήματα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

β) Μεριμνά για την υιοθέτηση ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της έντονης διαφοροποίησης του νησιωτικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές κατηγορίες του νησιωτικού χώρου, όπως τα μικρά νησιά ή νησιά που αντιμετωπίζουν συνδυαστικά χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές-πληθυσμιακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και τις ευάλωτες ομάδες του νησιωτικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις, λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ζητήματα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Τμήματος, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) Γαλάζια επαγγέλματα: Επαγγέλματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη και αποδοτική εκμετάλλευση των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών και αφορούν δραστηριότητες που παρέχουν άμεση και έμμεση υποστήριξη στη λειτουργία των τομέων της γαλάζιας οικονομίας, όπως ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, η γαλάζια βιοτεχνολογία, τα ναυπηγεία και η ναυπηγοεπισκευή, οι θαλάσσιες μεταφορές και τα λιμάνια, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, η γαλάζια ενέργεια, η εξόρυξη και αξιοποίηση θαλάσσιων ορυκτών πόρων.

β) Γαλάζια ανάπτυξη: Η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλασσίου και ναυτιλιακού τομέα, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες για την οικονομική αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων που βρίσκονται στη θάλασσα και στον θαλάσσιο βυθό.

γ) Εθνική Στρατηγική: Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό χώρο, για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των βασικών δημόσιων πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με στόχο την ανάπτυξη της Θαλάσσιας Οικονομίας και την αντιμετώπιση των ζητημάτων της νησιωτικής συνοχής, καθώς και την προώθηση των επενδύσεων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στους τομείς της Θαλάσσιας Οικονομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

δ) Θαλάσσια Οικονομία: Το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιους φορείς και των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη συλλογικού, οικονομικού ή άλλου οφέλους μέσα από την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και παραγωγή εισοδήματος ή η προαγωγή γνώσης από το θαλάσσιο οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον με όρους αειφορίας και με βιώσιμη διαχείριση των πόρων.

ε) Νησιώτης Επιχειρηματίας: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στις χωρικές ή διοικητικές ενότητες που ορίζονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1. Η Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, εφαρμόζεται:

α) στις αμιγώς νησιωτικές περιφέρειες της Xώρας, δηλαδή Κρήτη, Ιόνιο, συμπεριλαμβανομένης της Λευκάδας, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο,

β) στις περιφέρειες με νησιωτικά συμπλέγματα ή μεμονωμένα νησιά, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία, Αττική, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, καθώς και

γ) στην Εύβοια και στην Ελαφόνησο Λακωνίας. 2. Για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 8, ως πεδίο εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, με προτεραιότητα στις νησιωτικές και παράκτιες ηπειρωτικές περιοχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Άρθρο 4
Περιεχόμενο, ειδικοί στόχοι και διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής

1. Η Εθνική Στρατηγική καταρτίζεται ως ενιαίο κείμενο πολιτικής με ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους που σχετίζονται ιδίως, με τους κάτωθι τομείς δημόσιας πολιτικής:

α) λιμενική πολιτική, θαλάσσιοι λιμένες και ναυτιλιακές υποδομές,

β) θαλάσσιες ενδομεταφορές, γ) νησιωτική ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα,

δ) θαλάσσια επιτήρηση και στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα,

ε) γαλάζια επαγγέλματα, απασχόληση και επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία (ενδεικτικά αναφέρονται: θαλάσσιος τουρισμός, υδατοκαλλιέργειες, θαλάσσια εξόρυξη υδρογονανθράκων, ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, θαλάσσιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), γαλάζια βιοτεχνολογία),

στ) ψηφιακή διακυβέρνηση, ζ) υγεία, πρόνοια και εκπαίδευση.

2. Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα: α) αποτίμηση των αναπτυξιακών κενών ανά κατηγορία νησιωτικών περιοχών ή θεματικού πεδίου, με έμφαση στην ανάλυση των ιδιαίτερων χωρικών, οικονομικών, κοινωνικών πληθυσμιακών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς και κοινωνικών ανισοτήτων σε βάρος των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία,

β) διατύπωση της κεντρικής επιδίωξης και του οράματος, υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας στη χρήση των υλικών και άυλων πόρων,

γ) διατύπωση των στρατηγικών και των ειδικών αναπτυξιακών στόχων,

δ) διατύπωση και ανάλυση πυλώνων προτεραιότητας, με επαρκή αιτιολόγηση του περιεχομένου και συσχέτιση με προτεραιότητες και κατευθύνσεις ευρωπαϊκών και άλλων εθνικών πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και θέσπιση δεικτών εκροών και αποτελέσματος,

ε) περιγραφή του μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης,

στ) ανάλυση πορισμάτων διαβούλευσης, με ειδική έμφαση στον τρόπο ενεργοποίησης των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών και φορέων, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για την αποτύπωση των κρίσιμων αναπτυξιακών ζητημάτων των μικρών νησιών,

ζ) σχέδια δράσης υλοποίησης ανά τομέα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου ειδικού σχεδίου δράσης για την υλοποίηση πολιτικών και παρεμβάσεων για τα μικρά και τα απομακρυσμένα νησιά, στα οποία ενσωματώνονται η περιβαλλοντική, οίκο-συστημική προσέγγιση, η διάσταση της αναπηρίας και η άρση ανισοτήτων,

η) περιγραφή του ενιαίου συστήματος δεικτών για την παρακολούθηση υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής, με υιοθέτηση κοινών και ειδικών δεικτών, όπως αυτοί ορίζονται μέσα από κείμενα, κατευθυντήριες οδηγίες και μελέτες εθνικών, ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων οργανισμών και φορέων εγνωσμένου κύρους.

3. Για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη ιδίως, η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της Χώρας για κάθε προγραμματική περίοδο, το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του άρθρου 120 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, οι ανάγκες που προκύπτουν από τα ήδη ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργα, καθώς και το Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που συντάσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 52 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, περιλαμβάνοντας τις απολύτως αναγκαίες προς την εκπλήρωση της αποστολής της δράσεις, οι οποίες δεν μπορούν να προσδιορισθούν ή να αναληφθούν σε χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης ή και σχεδιασμού και πάντα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται από τη διεθνή επιστημονική ανάλυση και πρακτική. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη ιδίως, οι αρχές της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων της αρχής της μη διάκρισης, όπως λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, της αρχής για την εταιρική σχέση και συμμετοχικότητα στον σχεδιασμό, την αλληλεπίδραση ξηράς θάλασσας υπό το πρίσμα της αειφορίας και αειφόρου διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και οι συναφείς εθνικές και ενωσιακές προτεραιότητες που συμβάλλουν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, στη θεσμική ενδυνάμωση των φορέων της Εθνικής Στρατηγικής και στη διασφάλιση κανόνων βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης ιδίως, των μικρών και απομακρυσμένων νησιών.

5. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται κάθε πέντε (5) έτη και αξιολογείται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην υλοποίηση των επιμέρους στόχων και προγραμμάτων της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5. Η Στρατηγική δύναται να αναθεωρείται κάθε δύο (2) έτη, ως προς τους στόχους και τις επιμέρους κατευθύνσεις πολιτικής, έπειτα από γνώμη του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής του άρθρου 12 και λαμβάνοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του άρθρου 5. Ειδικά για τους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή, ως διάρκεια προγραμματισμού της Εθνικής Στρατηγικής ορίζεται η περίοδος 2021-2027.

7. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται με επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, έχει σαφή χωρική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση και διασφαλίζει τον αλληλένδετο και συμπληρωματικό χαρακτήρα της με κρίσιμες Εθνικές Στρατηγικές, που σχετίζονται με τη Θαλάσσια Στρατηγική και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό

Σχεδιασμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά την Εθνική Στρατηγική για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), την Εθνική Λιμενική Πολιτική, τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών. Στην Εθνική Στρατηγική πρέπει να τεκμηριώνεται η συμπερίληψη και συνάφεια των προτεινόμενων στόχων και πολιτικών με τις ειδικές ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθύνσεις για τα Ύδατα, την Αλιεία, τη Βιοποικιλότητα, καθώς και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.).

Άρθρο 5
Ετήσια έκθεση αξιολόγησης πολιτικών στον νησιωτικό χώρο

1. Μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής του άρθρου 12 συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έκθεση αξιολόγησης και αποτίμησης αποτελεσμάτων και συνεπειών των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στον νησιωτικό χώρο κατά το προηγούμενο έτος, έχοντας προηγουμένως λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ζητήματα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

2. Η έκθεση της παρ. 1 παρουσιάζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 6
Χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα πρόγραμμα «Νέαρχος»

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, καταρτίζεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ειδικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Νέαρχος» με στόχο:

α) τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και τη βελτίωση των βασικών υποδομών τους, καθώς και κρίσιμων υποδομών λιμενικών αρχών, Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και άλλων εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

β) την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών και τουρισμού,

γ) την ανάπτυξη ειδικών νησιωτικών περιοχών ή περιοχών που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της νησιωτικότητας, με έμφαση σε υποδομές βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, και

δ) τις ασφαλείς, ποιοτικές και επαρκείς μετακινήσεις και διαβίωση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών.

2. Με το πρόγραμμα «Νέαρχος» χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα στους παρακάτω τομείς:

α) έργα λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών και εξοπλισμών των λιμενικών αρχών, των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και κάθε άλλης κτιριακής εγκατάστασης και υποδομής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων και των μελετών ωρίμανσης αυτών, καθώς και συμβάσεων υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων,

β) έργα υποδομών και δικτύων διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος ιδίως, για τα μικρά, απομακρυσμένα και άνυδρα νησιά,

γ) έργα διαχείρισης ενέργειας που σχετίζονται ιδίως, με τις περ. α’ και β’, καθώς και

δ) συμβάσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών, που συνδέονται με τη διασφάλιση θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου και συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (Α’ 145).

3. α) Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος «Νέαρχος» το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα κρατικά και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε. και το σύνολο των Φορέων Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ) δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα (εφεξής πρόγραμμα «Νέαρχος») των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2. Η εξυπηρέτηση των δανείων του προγράμματος «Νέαρχος», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνονται μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και του ν. 4635/2019 (Α’ 167) αντίστοιχα.

β) Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών θαλασσίων ενδομεταφορών με σκοπό τη διασφάλιση θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου που καλύπτονται από τους σκοπούς του Προγράμματος, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συνομολογεί απευθείας δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση του δανείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής του γίνονται μέσω λογαριασμού, που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ν. 4314/2014 και του ν. 4635/2019 αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα με το ενωσιακό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων.

4. Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος, δεν εφαρμόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/ 2010 (Α’ 87) και το π.δ. 169/2013 (Α’ 272).

Άρθρο 7
Πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής και για την προώθηση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης του παραγωγικού αναπτυξιακού προτύπου νησιωτικών περιοχών, εφεξής πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου δημιουργούνται κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία με πόρους του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και επιχορηγήσεων, σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 3 και δραστηριοποιούνται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας, ιδίως, σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει συνδυασμό κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των δυσχερειών της αγοράς, των σοβαρών προβλημάτων λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης, καθώς και των ειδικών συνθηκών και χαρακτηριστικών του νησιώτη επιχειρηματία. Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και του ν. 4635/2019 (Α’ 167) αντίστοιχα.

2. Η διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος νησιωτικής επιχειρηματικότητας ασκείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 3912/2011 (Α’ 17) και όσα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του παρόντος. Η χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα με το ενωσιακό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων.

3. Πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας δύνανται να είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενωσιακά και διακρατικά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει και άλλα παρεμφερή προγράμματα, προγράμματα διεθνών πολυμερών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων που αφορούν στην επιδότηση επιτοκίων, την επιδότηση προμηθειών και άτοκα δάνεια.

Άρθρο 8
Ταμείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας

1. Συστήνεται Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας», με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Θαλάσσιας Οικονομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς και στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και για τη χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στους ανωτέρω τομείς.

2. Το Ταμείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας αποτελεί μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά την έννοια των άρθρων 37 και 38 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 (L 347/320) και χρηματοδοτείται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη σύσταση Ταμείων με πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ή του ΕΣΠΑ κατά περίπτωση.

Άρθρο 9
Ειδικό πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης φορέων της θαλάσσιας οικονομίας

1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, στο οποίο εντάσσονται δράσεις, μελέτες και ενέργειες για τη θεσμική ενδυνάμωση των φορέων της θαλάσσιας οικονομίας, εφεξής Πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης. Το Πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης αφορά ιδίως, στη χρηματοδότηση ερευνών και μελετών για τη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς και την ανάπτυξη επαρκώς τεκμηριωμένων προτάσεων στο πλαίσιο συμμετοχής σε διαβουλεύσεις και εισηγήσεις επί του περιεχομένου της Εθνικής Στρατηγικής ή της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του άρθρου 5.

2. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Επιλέξιμοι φορείς για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι φορείς που δικαιούνται να εγγραφούν στο Μητρώο του άρθρου 10.

4. Για την ένταξη των επιλέξιμων φορέων στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη ιδίως, τα παρακάτω κριτήρια:

α) η αντιπροσωπευτικότητα του φορέα σε σχέση με την εδαφική και τομεακή κάλυψη του ωφελούμενου πληθυσμού,

β) η γνώση και η τεκμηρίωση από τον φορέα των βασικών προβλημάτων και αναγκών των περιοχών ή ομάδων που εκπροσωπεί,

γ) η επαρκής τεκμηρίωση των παρεμβάσεων που προτείνονται από τον φορέα,

δ) η συνάφεια αυτών με την Εθνική Στρατηγική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 10
Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας

1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συστήνεται Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας, εφεξής Μητρώο, στο οποίο δύνανται να εγγραφούν φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς που σχετίζονται με την Εθνική Στρατηγική. Η εγγραφή των ως άνω φορέων στο Μητρώο έχει ως σκοπό την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και τη χαρτογράφηση και τον συντονισμό των εγγεγραμμένων φορέων, ιδίως, στα πεδία της Θαλάσσιας Οικονομίας, της Γαλάζιας Οικονομίας και της Νησιωτικότητας.

2. Το Μητρώο αποτελείται από τέσσερα (4) Υπομητρώα, στα οποία δύνανται να εγγραφούν φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που σχετίζονται με έναν (1) ή περισσότερους από τους τομείς με τους οποίους συνδέεται η Εθνική Στρατηγική ανάλογα με το αντικείμενο, τους σκοπούς, τη δομή και λειτουργία τους και συγκεκριμένα:

α) Υπομητρώο «Ερευνητικών Φορέων», στο οποίο εγγράφονται ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα αριστείας του άρθρου 19 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) και εργαστήρια του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

β) Υπομητρώο «Εκπροσώπων Επιχειρηματικότητας», στο οποίο εγγράφονται φορείς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, καθώς και κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, ενώσεις ή όμιλοι επιμελητηρίων.

γ) Υπομητρώο «Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών», στο οποίο δύνανται να εγγραφούν κοινωφελή ιδρύματα, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205), καθώς και σωματεία ή ενεργοί σύλλογοι ή μη κυβερνητικές οργανώσεις συναφών σκοπών του νησιωτικού χώρου.

δ) Υπομητρώο «Δημόσιων Φορέων», στο οποίο δύνανται να εγγραφούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Δημόσιο.

3. Το Μητρώο αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με διαβαθμισμένη πρόσβαση στα εγγεγραμμένα μέλη του και λειτουργεί ως μηχανισμός σύζευξης και προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης των μελών των τεσσάρων (4) Υπομητρώων.

Άρθρο 11
Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής

1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα ως μηχανισμός παρακολούθησης και τεκμηρίωσης δεδομένων, εφεξής Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης.

2. Στην Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης τηρούνται κατ’ ελάχιστο δεδομένα, στατιστικά στοιχεία και μελέτες που συγκεντρώνονται στα πεδία της Εθνικής Στρατηγικής μέσω αναφορών από αρμόδιες υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Το πληροφοριακό σύστημα δύναται να διασυνδέεται με βάσεις δεδομένων των φορέων του δημοσίου τομέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 12
Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής

1. Συνιστάται Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού.

Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής γνωμοδοτεί κυρίως:

α) για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και

β) για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών.

2. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής αποτελείται από:

α) τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Πρόεδρο και ως μέλη:

β) τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

γ) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του,

δ) τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,

ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΕΝ,

στ) ένα (1) μέλος που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του,

ζ) ένα (1) μέλος που ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του,

η) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ,

θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ,

ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Συνόδου των Πρυτάνεων των ΑΕΙ της Χώρας με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των ΑΕΙ.

3. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε μόνιμο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οριζόμενο μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από τη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής είναι τριετής. Η πρώτη θητεία των μελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

6. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας των μελών, αυτά αντικαθίστανται. Το νέο μέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας.

7. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος σε τόπο, χρόνο και με ημερήσια διάταξη, που καθορίζονται με την πρόσκληση του Προέδρου του.

8. Με απόφαση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής δύνανται να συστήνονται ειδικές επιτροπές κατά θεματική ενότητα.

9. Για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής τα μέλη δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση, οι δε δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων προέλευσής τους.

10. Η λειτουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από την ολομέλειά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύονται οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις του σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής του άρθρου 4, το περιεχόμενο, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που σχετίζεται με τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης ένταξης επιμέρους δράσεων στα σχέδια δράσης των ειδικών αναπτυξιακών στόχων της Εθνικής Στρατηγικής. Η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής γίνεται με έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης, εξειδικεύονται οι σκοποί των περ. α’ έως γ’ της παρ. 2 του άρθρου 6 σε άξονες προτεραιότητας και καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων ένταξης και αξιολόγησης αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο φορέας διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της παρ. 1 του άρθρου 6, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι άξονες είναι εντός των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με προσκλήσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης.

β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζονται η διαδικασία χρηματοδότησης της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 6, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτημάτων και το ύψος των συνολικών πιστώσεων που μπορούν να διατεθούν για την επιτακτική ανάγκη που διαπιστώνεται με αυτήν. Η χρηματοδότηση γίνεται με απόφαση που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με μόνη την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς προηγούμενη έκδοση πρόσκλησης, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ανάγκης που ανάγεται σε θέματα επαρκούς θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης, καταρτίζεται και εξειδικεύεται το πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας του άρθρου 7 και καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίησή του και την ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται το Ταμείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας του άρθρου 8 και καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του και τη χρηματοδότηση των δράσεων αυτού κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4314/2014 (Α’ 265).

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής του άρθρου 12, ρυθμίζονται η τήρηση και η λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 10, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο θέμα σχετικό με τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις εγγραφής, τα δικαιολογητικά και τη διαγραφή των μελών του.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύεται ο σκοπός του Προγράμματος Θεσμικής Ενδυνάμωσης του άρθρου 9 και καθορίζονται το είδος των έργων, προμηθειών και μελετών που εντάσσονται σε αυτό, τα κριτήρια αξιολόγησης, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύονται το ελάχιστο περιεχόμενο, η λειτουργία και ο τρόπος συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης των δεδομένων της Πλατφόρμας του άρθρου 11 για την ενιαία παρακολούθηση και τεκμηρίωση στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής.

ΤΜΗΜΑ II
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ (Μ.Ι.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 14
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος Τμήματος, οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής σημασία:

α) Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.): είναι το μέτρο, με τη θέσπιση του οποίου επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μεταφοράς με μέσα μαζικής μεταφοράς από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησί ή από νησί σε νησί με το κόστος που θα ίσχυε στην ηπειρωτική Ελλάδα για την ίδια απόσταση.

β) Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Κ.Μ.Ι.): είναι το ποσό που θα κατέβαλε για μεταφορά στην ίδια απόσταση η ωφελούμενη μονάδα με την ίδια σύνθεση ή η ωφελούμενη επιχείρηση, εάν διέμενε ή είχε την έδρα της στην ηπειρωτική Ελλάδα.

γ) Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.): είναι το ποσό που καταβάλλεται στην ωφελούμενη μονάδα ή επιχείρηση και που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδυνάμου.

δ) Νοικοκυριό: είναι η μονάδα που απαρτίζεται από ενήλικο άτομο ή από ένα έγγαμο ζευγάρι ή ζευγάρι το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

ε) Μόνιμος κάτοικος: είναι αυτός που έχει τη μόνιμη κατοικία του σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται κατά δήλωσή του, στο Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

στ) Άστεγος: είναι το πρόσωπο που διαβιεί στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα.

ζ) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος: είναι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου της καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ. φορολογικού έτους.

η) Ωφελούμενη μονάδα: είναι το νοικοκυριό που, μετά την υποβολή της αίτησης, έχει κριθεί ότι δικαιούται να λάβει Α.ΝΗ.ΚΟ..

θ) Ωφελούμενη επιχείρηση: είναι η πολύ μικρή, μικρή και μεσαία επιχείρηση ή οντότητα, με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), οι οποίες μετά την υποβολή της αίτησης έχει κριθεί ότι δικαιούνται να λάβουν Α.ΝΗ.ΚΟ..

ι) Αιτών: είναι το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό της ωφελούμενης μονάδας ή ωφελούμενης επιχείρησης.

Άρθρο 15
Πεδίο εφαρμογής

1. Το μέτρο του Μ.Ι. εφαρμόζεται σε ωφελούμενες μονάδες και ωφελούμενες επιχειρήσεις με κατοικία ή μόνιμη έδρα αντίστοιχα, σε όλα τα νησιά της Επικράτειας πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.

2. Κατ’ εξαίρεση, σε ωφελούμενες επιχειρήσεις με έδρα την Κρήτη χορηγείται Α.ΝΗ.ΚΟ. για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες με αυξημένο κόστος μεταφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 19. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 24 ορίζονται οι δραστηριότητες αυτές.

3. Το μέτρο του Μ.Ι. στα υγρά καύσιμα, για τις περιπτώσεις των δικαιούχων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 18, τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή στα νησιά Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Αλόννησος, Αμοργός, Ανάφη, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ίος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κίμωλος, Κύθηρα, Κύθνος, Λειψοί, Λέρος, Μεγίστη, Μήλος, Νίσυρος, Πάτμος, Σαμοθράκη, Σέριφος, Σίκινος, Σίφνος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σκύρος, Σύμη, Τήλος, Φολέγανδρος, Φούρνοι, Χάλκη και Ψαρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μ.Ι.

Άρθρο 16
Χρηματοδότηση του μέτρου του Μ.Ι.

1. Το μέτρο χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους εφαρμογής του μέτρου, με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανώτατα στρατιωτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα ή όποιον άλλον φορέα κριθεί αναγκαίο, προκειμένου να υλοποιηθεί απρόσκοπτα το μέτρο. Η Διαχειριστική Αρχή του έργου, καθώς και ο Ενδιάμεσος Φορέας ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24.

Άρθρο 17
Εθνική Πολιτική Υλοποίησης Μ.Ι.

1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κυρώνεται η «Εθνική Πολιτική Υλοποίησης του Μ.Ι.», στην οποία εντάσσεται η υλοποίηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδυνάμου. Για τη διαμόρφωσή της λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) οι προτάσεις και οι εισηγήσεις των περιφερειών και δήμων,

β) τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα,

γ) η ανάγκη μετακίνησης επιβατών, εμπορευμάτων και στρατηγικών φορτίων, ιδίως από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές,

δ) τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του υφιστάμενου δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, καθώς και τα αναλυτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά δρομολογιακή γραμμή θαλάσσιων ενδομεταφορών σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση,

ε) η περιοδικότητα των δρομολογίων και η χρονική κατανομή τους εντός του ημερολογιακού έτους,

στ) οι κοινωνικές ανάγκες, ζ) τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

2. Τα μεγέθη της παρ. 1 επαναξιολογούνται και επικαιροποιούνται κάθε τρία (3) χρόνια ή και νωρίτερα, εάν μεταβάλλονται τα κρίσιμα δεδομένα.

3. Πριν τη λήψη της απόφασης της παρ. 1, η Υποεπιτροπή Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, ενημερώνεται πλήρως και διατυπώνει τη γνώμη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Α.ΝΗ.ΚΟ.

Άρθρο 18
Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, και κατοικούν μόνιμα σε νησί ή σε Δήμο που η έδρα του είναι σε νησί και εφαρμόζεται το μέτρο. Οι άστεγοι, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού δήμου ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους δήμους αυτούς.

2. Ως μόνιμοι κάτοικοι, για την εφαρμογή του παρόντος, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο και για όσο διαρκεί η σύμβασή τους, με δυνατότητα παράτασης για δέκα ημέρες μετά τη λήξη της, θεωρούνται επίσης:

α) προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες επισκέπτες καθηγητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 116), στην παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α’ 204),

β) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/ 1968 (Α’ 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α’ 134) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α’ 228),

γ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α’ 123),

δ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α’ 165),

ε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Χώρας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α’ 172),

στ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α’ 38),

ζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α’ 81),

η) μέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει την έδρα του σε νησί,

θ) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί.

3. Στους δικαιούχους της παρ. 2, το Α.ΝΗ.ΚΟ. χορηγείται αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέρει την απαιτούμενη ιδιότητα και όχι στα λοιπά μέλη της οικογένειάς του και για ταξίδια ιδιωτικής φύσης, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

4. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι επίσης πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο.

5. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. υγρών καυσίμων είναι οι δικαιούχοι των παρ. 1, 2 και 4 στα επιλέξιμα νησιά.

Άρθρο 19
Παράμετροι υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 24:

α) υπολογίζεται το K.M.Ι., αφού ληφθούν υπόψη: αα) ο Χιλιομετρικός Συντελεστής (Χ.Σ.) υπολογισμού κομίστρων για τις διανομαρχιακές και ενδονομαρχιακές επιβατικές γραμμές Κ.Τ.Ε.Λ., όπως ορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 13 του ν. 2963/2001 (Α’ 268),

αβ) η απόσταση του λιμένα του νησιωτικού δήμου από τον εκάστοτε δυνατό προορισμό, μετατρεπόμενη από ναυτικά μίλια σε χιλιόμετρα,

β) υπολογίζεται το πραγματικό μεταφορικό κόστος της ωφελούμενης μονάδας ή επιχείρησης, αφού ληφθούν υπόψη:

βα) το κόστος ακτοπλοϊκού εισιτηρίου για δρομολόγιο από το νησί προς οποιονδήποτε προορισμό και από οποιονδήποτε προορισμό προς το νησί,

ββ) η αξία νόμιμου παραστατικού μεταφοράς εμπορεύματος της κάθε νησιωτικής επιχείρησης από και προς το νησί,

βγ) η ποσότητα και ο τύπος των μεταφερόμενων φορτίων,

βδ) η απόσταση κάθε νησιού σε ναυτικά μίλια από τον προορισμό που αναφέρει το παραστατικό μεταφοράς εμπορεύματος,

βε) η μεσοσταθμική τιμή κομίστρου ανά χιλιόμετρο ή ανά τόνο, που προκύπτει από τη διαφορά του θαλάσσιου από το χερσαίο, αντίστοιχης απόστασης, κόμιστρο,

βστ) οι συνολικές φορτωθείσες εκφορτωθείσες ποσότητες, σε τόνους, των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς σε κάθε νησιωτικό λιμένα αναφοράς για κάθε τύπο φορτίου,

βζ) το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου σε αντιστοιχία με το Α.ΝΗ.ΚΟ. που καταβάλλεται για την ίδια διαδρομή με μέσο θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς,

γ) ορίζεται για κάθε νησί και ανά έτος, ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων για τα οποία καλύπτεται το πραγματικό μεταφορικό κόστος, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την απόστασή του από την ηπειρωτική Ελλάδα και τον βαθμό αυτονομίας του από άποψη παροχής δημόσιων υπηρεσιών.

Άρθρο 20
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και ενστάσεων
1. Για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. απαιτείται η υποβολή αίτησης πιστοποίησης. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από πρόσωπο που υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας ή της ωφελούμενης επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, η αίτηση υποβάλλεται χωριστά από κάθε σύζυγο ή μέρος του συμφώνου συμβίωσης και για τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη του.

β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζονται οι δικαιούχοι, καθώς και οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής αυτών στη δυνατότητα υποβολής της αίτησης της περ. α’ σε έγχαρτη μορφή.

γ) Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται και αφορούν σε προσωπικά στοιχεία, στη σύνθεση του νοικοκυριού, σε φορολογικά και οικονομικά στοιχεία, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ..

δ) Η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ του αιτούντος είναι απαραίτητη. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού, ο οποίος είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο είναι υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος.

2. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της και του χορηγείται μοναδικός αριθμός παρακολούθησής της, Μοναδικός Αριθμός Νησιώτη M.A.N. ή Μοναδικός Αριθμός Νησιωτικής Επιχείρησης Μ.Α.Ν. Επιχείρησης. Ταυτόχρονα η ωφελούμενη επιχείρηση πληροφορείται το χρηματικό ποσό και η ωφελούμενη μονάδα τον μέγιστο αριθμό εισιτηρίων που της αντιστοιχούν ανά ημερολογιακό έτος σύμφωνα με την περ. γ’ του άρθρου 19.

3. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συστήνεται άμισθη τριμελής επιτροπή για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών που υποβάλλουν οι αιτούντες κατά της απόφασης πιστοποίησης. Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελείται από υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο αιτών υποβάλλει την προσφυγή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης πιστοποίησης.

Άρθρο 21
Καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. καταβάλλεται στους δικαιούχους με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του ποσού που αναλογεί στο εισιτήριο για ταξίδι που έχει πραγματοποιηθεί. Τα εκδοθέντα εισιτήρια πρέπει να αναγράφουν τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (M.A.N.).

2. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση και στο υπόλοιπο Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Για την είσπραξή του δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

3. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν προσμετράται στο ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα και δεν υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167). Τα ίδια ισχύουν και αν ο δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Τμήματος, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) περί φορολόγησης κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του.

Άρθρο 22
Διακοπή καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν καταβάλλεται, εάν η ωφελούμενη μονάδα ή επιχείρηση έπαυσε να κατοικεί ή να εδρεύει, αντίστοιχα, σε κάποιον από τους δήμους εφαρμογής του προγράμματος για χρόνο μεγαλύτερο του τετράμηνου μέσα στο ίδιο έτος. Κατ’ εξαίρεση καταβάλλεται Α.ΝΗ. ΚΟ., αν η απουσία μέλους της ωφελούμενης μονάδας, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκειά της, οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε νοσηλευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού.

2. Η καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. διακόπτεται, εφόσον εκλείψει οποιαδήποτε προϋπόθεση χορήγησής του.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο δικαιούχος του Α.ΝΗ. ΚΟ. οφείλει να προχωρήσει σε ενέργειες διακοπής του, οι οποίες διενεργούνται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα του Μεταφορικού Ισοδυνάμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 23
Αρμόδια όργανα υλοποίησης

1. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

α) αναπτύσσει και διαχειρίζεται το πληροφοριακό σύστημα για τη λειτουργία του Μ.Ι.,

β) παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις αιτήσεις πιστοποίησης των ενδιαφερομένων,

γ) είναι αρμόδια για την πιστοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος,

δ) προβαίνει σε ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών με τις βάσεις δεδομένων άλλων φορέων ή Υπουργείων και ιδίως της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων Επιβατών και Αποδείξεων Μεταφοράς Οχημάτων (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.) και των ασφαλιστικών ταμείων,

ε) παραλαμβάνει και επεξεργάζεται τις καταγγελίες που υποβάλλονται σχετικά με την υλοποίηση του Μέτρου του Μ.Ι.,

ζ) ενημερώνει τους αιτούντες για την πορεία του αιτήματός τους και για κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται:

α) με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τα νησιωτικά επιμελητήρια, για την παρακολούθηση της επίδρασης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στις τιμές των προϊόντων και τον ανασχεδιασμό του μέτρου,

β) με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την υλοποίηση και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης δικαιούχων του Μεταφορικού Ισοδυνάμου,

γ) με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για κάθε ζήτημα εξασφάλισης πιστώσεων για την υλοποίηση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου,

δ) με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης) και το Υπουργείο Υγείας, για την πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό,

ε) με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πιστοποίηση των δικαιούχων αθλητών.

3. Οι δήμοι, στους οποίους εφαρμόζεται το μέτρο, ορίζουν υπάλληλο ως πρόσωπο αναφοράς, αρμόδιο:

α) να συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αποτελεσματική εφαρμογή και τον συντονισμό του προγράμματος,

β) να παρέχει κάθε στήριξη στους δικαιούχους, προκειμένου να ενημερώνονται και να υποβάλλουν αίτηση.

4. Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρωσης και επιμόρφωσης των στελεχών των συναρμόδιων για την υλοποίηση του μέτρου φορέων και υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται το ποσό που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου κάθε έτος. Με όμοια απόφαση, ορίζεται η Διαχειριστική Αρχή του έργου, καθώς και ο Ενδιάμεσος Φορέας για επιτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων αυτής.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσδιορίζονται, ως προς τις ωφελούμενες μονάδες, τα εξής:

α) το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου (K.M.Ι),

β) το πραγματικό μεταφορικό κόστος,

γ) ο αριθμός των εισιτηρίων, για τα οποία καλύπτεται το μεταφορικό κόστος,

δ) οι επιμέρους αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων υπηρεσιών,

ε) η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πιστοποίησης,

ζ) η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ.,

η) οι ειδικές κατηγορίες μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι λόγω των συχνών μετακινήσεων δικαιούνται περισσότερα εισιτήρια,

θ) ο τρόπος ελέγχου της ορθής εφαρμογής του μέτρου,

ι) η διαδικασία αναδιανομής των αδιάθετων, κατά το τέλος της χρονικής περιόδου χρήσης, εισιτηρίων,

κ) κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσδιορίζονται τα στοιχεία της παρ. 2 ως προς τις ωφελούμενες επιχειρήσεις.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται:

α) το είδος των υγρών καυσίμων που εντάσσεται στο μέτρο του Μ.Ι.,

β) το ύψος, οι παράμετροι και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για υγρά καύσιμα,

γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,

δ) ο χρόνος έναρξης και η χρονική διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου,

ε) η επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου και σε άλλα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.

ΤΜΗΜΑ III
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 25
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) το άρθρο 33 του ν. 4150/2013 (Α’ 102),

β) τα άρθρα 1 έως 11 του ν. 4551/2018 (Α’ 116),

γ) το άρθρο 29 του ν. 4585/2018 (Α’ 216),

δ) το άρθρο 14 του ν. 4606/2019 (Α’ 57),

ε) η παρ. 1 του άρθρου 50 και τα άρθρα 51 και 52 του ν. 4676/2020 (Α’ 67),

ζ) οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 112 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),

η) τα άρθρα 1 έως 12 του ν. 4770/2021 (Α’ 15).

2. Καταργείται επίσης κάθε γενική και ειδική διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

Άρθρο 26
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.