ΝΟΜΟΣ 4831/2021

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4831 ΦΕΚ Α 170/23.9.2021

Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΣΚ

Άρθρο 1 Σκοπός

Άρθρο 2 Αντικείμενο

Άρθρο 3 Αποστολή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του ΝΣΚ

Άρθρο 5 Συγκρότηση του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου

Άρθρο 6 Αρμοδιότητες Τριμελών Επιτροπών

Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Τμημάτων και Ολομέλειας

Άρθρο 8 Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του ΝΣΚ

Άρθρο 9 Λειτουργία του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου

Άρθρο 10 Υπηρεσιακά Πειθαρχικά Συμβούλια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΣΚ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 11 Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Άρθρο 12 Αρμοδιότητες του Προέδρου του ΝΣΚ ως Αντιπροσώπου (Αgent) της Ελληνικής Δημοκρατίας στο ΕΔΔΑ

Άρθρο 13 Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ

Άρθρο 14 Γραφείο Προέδρου του ΝΣΚ

Άρθρο 15 Γραμματεία ΝΣΚ

Άρθρο 16 Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων

Άρθρο 17 Διευθύνσεις του ΝΣΚ Διάρθρωση Διευθύνσεων

Άρθρο 18 Γραφείο Επιθεώρησης

Άρθρο 19 Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δεδομένων

Άρθρο 20 Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Ειδικά Γραφεία ΝΣΚ

Άρθρο 21 Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Άρθρο 22 Λειτουργία Γραφείων ΝΣΚ σε Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ

Άρθρο 23 Νομιμοποίηση Ατέλειες

Άρθρο 24 Συμμετοχή του Δημοσίου στις ποινικές δίκες

Άρθρο 25 Δικαστική εκπροσώπηση από διοικητικά όργανα

Άρθρο 26 Καθήκοντα λειτουργών του ΝΣΚ

Άρθρο 27 Χειρισμός υποθέσεων Συμβιβαστική επίλυση διαφορών

Άρθρο 28 Υποχρεώσεις των υπηρεσιών του ΝΣΚ και δημοσίων υπηρεσιών Χορήγηση εγγράφων

Άρθρο 29 Λειτουργικά και οικονομικά θέματα

Άρθρο 30 Υποχρεώσεις και νομιμοποίηση δικηγόρων του Δημοσίου

Άρθρο 31 Δικηγορικές εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδαπής

Άρθρο 32 Ειδικές διαιτητικές υποθέσεις

Άρθρο 33 Ασκούμενοι δικηγόροι στο ΝΣΚ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Άρθρο 34 Λειτουργοί του ΝΣΚ Βαθμοί ιεραρχίας Αντιστοιχία Αναπλήρωση

Άρθρο 35 Αρχαιότητα

Άρθρο 36 Οργανικές θέσεις λειτουργών του ΝΣΚ

Άρθρο 37 Προσόντα διορισμού

Άρθρο 38 Κωλύματα διορισμού

Άρθρο 39 Άρση κωλυμάτων

Άρθρο 40 Διαγωνισμός

Άρθρο 41 Επιτροπή Διαγωνισμού

Άρθρο 42 Υποβολή αίτησης συμμετοχής Έλεγχος δικαιολογητικών

Άρθρο 43 Εξεταστέα ύλη

Άρθρο 44 Στάδια διαγωνισμού Βαθμολογία

Άρθρο 45 Προκριματικό στάδιο Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης

Άρθρο 46 Κανόνες διεξαγωγής γραπτής εξέτασης

Άρθρο 47 Βαθμολόγηση προκριματικής γραπτής εξέτασης

Άρθρο 48 Προφορική εξέταση τελικός βαθμός

Άρθρο 49 Ισοβαθμίες

Άρθρο 50 Πρακτικό διαγωνισμού Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων

Άρθρο 51 Διoρισμός επιτυχόντων

Άρθρο 52 Ανάκληση του διορισμού

Άρθρο 53 Αναδιορισμός

Άρθρο 54 Ασυμβίβαστα Συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και συλλογικά όργανα της Διοίκησης

Άρθρο 55 Εντοπιότητα Σύγκρουση συμφερόντων

Άρθρο 56 Δωσιδικία

Άρθρο 57 Νομική υπεράσπιση λειτουργών του ΝΣΚ

Άρθρο 58 Συμμετοχή σε Ταμεία

Άρθρο 59 Ατομικοί φάκελοι Μητρώο

Άρθρο 60 Μισθός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 61 Δικαστικές διακοπές Άδειες

Άρθρο 62 Αναρρωτική άδεια Άδεια μητρότητας, ανατροφής τέκνου και άδεια πατρότητας Περίθαλψη

Άρθρο 63 Εκπαιδευτική άδεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

Άρθρο 64 Μονιμοποίηση Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων

Άρθρο 65 Προαγωγές λειτουργών του ΝΣΚ

Άρθρο 66 Αποχή από προαγωγή

Άρθρο 67 Προσφυγή για παράλειψη από προαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Άρθρο 68 Τοποθετήσεις Μεταθέσεις Μετακινήσεις

Άρθρο 69 Μετακινήσεις εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή

Άρθρο 70 Αποσπάσεις

Άρθρο 71 Εμφάνιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΑ

Άρθρο 72 Διαθεσιμότητα

Άρθρο 73 Αργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

Άρθρο 74 Σύνθεση και στόχοι Γραφείου Επιθεώρησης

Άρθρο 75 Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Γραφείου Επιθεώρησης

Άρθρο 76 Αρμοδιότητες Επιθεωρητών

Άρθρο 77 Αξιολόγηση υπηρεσιακών μονάδων

Άρθρο 78 Επιθεώρηση λειτουργών ΝΣΚ

Άρθρο 79 Εκθέσεις Επιθεώρησης

Άρθρο 80 Προσφυγή του επιθεωρούμενου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 81 Γενικές αρχές

Άρθρο 82 Πειθαρχικά παραπτώματα

Άρθρο 83 Παραγραφή

Άρθρο 84 Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 85 Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Άρθρο 86 Πειθαρχικά όργανα

Άρθρο 87 Πειθαρχική δικαιοδοσία

Άρθρο 88 Κώλυμα συμμετοχής σε Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 89 Πειθαρχική δίωξη Διαδικαστικές διατάξεις

Άρθρο 90 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Άρθρο 91 Προκαταρκτική εξέταση

Άρθρο 92 Ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

Άρθρο 93 Έναρξη και λήξη πειθαρχικής δίωξης

Άρθρο 94 Προδικασία

Άρθρο 95 Ανάκριση

Άρθρο 96 Ανακριτικές πράξεις

Άρθρο 97 Κλήση σε απολογία Ορισμός συνεδρίασης

Άρθρο 98 Κύρια διαδικασία Απόφαση

Άρθρο 99 Έφεση

Άρθρο 100 Προσφυγή

Άρθρο 101 Επανάληψη πειθαρχικής δίκης

Άρθρο 102 Εκτέλεση απόφασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Άρθρο 103 Αυτοδίκαιη έκπτωση

Άρθρο 104 Παραίτηση

Άρθρο 105 Αποχώρηση από την υπηρεσία

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΣΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Άρθρο 106 Οργανικές θέσεις

Άρθρο 107 Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατά κατηγορία και κλάδο

Άρθρο 108 Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα

Άρθρο 109 Κατάταξη προσωπικού

Άρθρο 110 Κλάδοι Προϊσταμένων

Άρθρο 111 Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Άρθρο 112 Αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού

Άρθρο 113 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

Άρθρο 114 Επιλογή προϊσταμένων

Άρθρο 115 Υπερωριακή εργασία

Άρθρο 116 Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 117 Πειθαρχική δικαιοδοσία

Άρθρο 118 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

Άρθρο 119 Γενικές ρυθμίσεις

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 120 Ετήσια έκθεση

Άρθρο 121 Ειδικές ρυθμίσεις

Άρθρο 122 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Άρθρο 123 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 124 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 125 Μεταφορά ζημιών Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4172/2013

Άρθρο 126 Ρύθμιση για το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του ν. 3785/2009

Άρθρο 127 Μείωση ποσοστού παρακράτησης και συμψηφισμού οφειλών της Ε.Α.Β. Α.Ε. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014

Άρθρο 128 Ειδικές ρυθμίσεις Ε.Α.Β. Α.Ε.

Άρθρο 129 Ειδική ρύθμιση για το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που μεταβαίνει στο εξωτερικό στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας Τροποποίηση του άρθρου 18 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015

Άρθρο 130 Τέλος ταξινόμησης των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001

Άρθρο 131 Παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) για φορολογικούς σκοπούς Προσθήκη Κεφαλαίου Β.1 και άρθρου 5α στον ν. 1573/1985

Άρθρο 132 Τέλη κυκλοφορίας των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001

Άρθρο 133 Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοικτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 123 ν. 2960/2001

Άρθρο 134 Μετατάξεις υπαλλήλων στο Ν.Σ.Κ.

Άρθρο 135 Αποδοχές και επιμίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016

Άρθρο 136 Μέτρα επιτάχυνσης έργων και μελετών για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 137 Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων 15-17 ετών

Άρθρο 138 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Άρθρο 139 Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 Αντικατάσταση του άρθρου 268 του ν. 4798/2021

Άρθρο 140 Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών

Άρθρο 141 Παράταση χρονικού διαστήματος εμβολιασμών κατ’ οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ

Άρθρο 142 Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων Παράταση ισχύος του άρθρου τριακοστού δευτέρου του ν. 4771/2021

Άρθρο 143 Ρυθμίσεις για τη διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων των δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη δευτέρου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4812/2021

Άρθρο 144 Αύξηση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2020 και 2021 Τροποποίηση και συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018

Άρθρο 145 Συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Άρθρο 146 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 147 Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 148 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 149 Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) Ολυμπιακή Φλόγα Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 2725/1999

Άρθρο 150 Πειθαρχική μεταχείριση Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Κ.Α.Ε.) σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999

Άρθρο 151 Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης και μη χορήγηση πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) σε Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Κ.Α.Ε.) που πρόκειται να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2021 2022

Άρθρο 152 Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Άρθρο 153 Παραγραφή παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4791/2021

Άρθρο 154 Δυνατότητα πρόσληψης δεύτερου αναπληρωτή επιχειρησιακού διευθυντή στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 1646/1986

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 155 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΣΚ

Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπό του παρόντος αποτελεί η ταχύτερη και αρτιότερη λειτουργία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ), για την παροχή υψηλού επιπέδου, εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο Δημόσιο και στους λοιπούς φορείς που εκπροσωπεί, η οποία επιτυγχάνεται με τη μεταρρύθμιση των δομών και της λειτουργίας του ΝΣΚ.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης και του τρόπου λειτουργίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά την παροχή νομικής υποστήριξης στο Δημόσιο και σε Ανεξάρτητες Αρχές, N.Π.Δ.Δ. και ΑΕΙ, καθώς και η ρύθμιση της γενικής υπηρεσιακής κατάστασης των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του.

Άρθρο 3
Αποστολή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Το ΝΣΚ αποτελεί ενιαία ανώτατη Αρχή του Κράτους, υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών και εδρεύει στην Αθήνα. Αποστολή του, σύμφωνα με το άρθρο 100Α του Συντάγματος, είναι ιδίως, η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δημοσίου, η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου ή ο συμβιβασμός σε διαφορές με αυτό. Στα μέλη του ΝΣΚ που είναι μόνιμοι ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι παρ. 2 και 5 του άρθρου 88 και η παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του ΝΣΚ

1. Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκει η νομική υποστήριξη του Κράτους και ιδίως:

α) η δικαστική υποστήριξη και εκπροσώπηση ενώπιον των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, καθώς και ενώπιον των εθνικών και διεθνών διαιτητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

β) η έκδοση γνωμοδοτήσεων σε ερωτήματα της Διοίκησης,

γ) η αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου,

δ) ο δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός του Δημοσίου,

ε) η γνωμοδότηση για την υπαγωγή διαφορών του Δημοσίου σε διαιτησία, όταν αυτό δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, η επεξεργασία της ρήτρας διαιτησίας σε συμβάσεις του Δημοσίου και ο ορισμός των διαιτητών του,

στ) η νομική συνδρομή της Διοίκησης κατά την κατάρτιση συμβάσεων,

ζ) η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων ή κανονιστικών πράξεων,

η) η εισήγηση προς τους αρμόδιους υπουργούς της θέσπισης διατάξεων αναγκαίων για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και

θ) η νομική υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και σε κάθε άλλο ενωσιακό ή διεθνές όργανο ή οργανισμό, πλέον αυτών της περ. α’, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδική διάταξη,

ι) η νομική υποστήριξη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, ιδίως σε θέματα που αφορούν στη διαδικασία και τους όρους διενέργειας των αποκρατικοποιήσεων.

2. Στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ανήκει επίσης η νομική υποστήριξη των Ανεξάρτητων Αρχών και Ν.Π.Δ.Δ., όπως αυτό προβλέπεται στον παρόντα ή σε ειδικές διατάξεις.

3. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, σε κάθε είδους αντιδικία, όπου η Ελληνική Δημοκρατία ή το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου είναι ή θεωρείται διάδικο ή τρίτο μέρος, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είναι αντίκλητός του για την παραλαβή των δικογράφων που απευθύνονται σε κάθε είδους πολιτειακό ή διαιτητικό δικαστήριο της αλλοδαπής, καθώς και των σχετικών εγγράφων και αποφάσεων των παραπάνω δικαστηρίων. Η παράλειψη της επίδοσης αυτών στο ΝΣΚ συνεπάγεται την ακυρότητα των επιδόσεων.

4. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η υπεράσπιση από λειτουργούς του ΝΣΚ αποκλειστικά και μόνο ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών και των Ν.Π.Δ.Δ., των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, είναι δυνατή με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, μετά από έγκριση σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από τον αρμόδιο Υπουργό, στην περίπτωση του Δημοσίου ή από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησης των Ανεξάρτητων Αρχών ή Ν.Π.Δ.Δ., μόνον εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, β) έχει διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) ή έχει εκδοθεί πόρισμα εσωτερικού ελέγχου, όπου δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκονται, γ) δεν εκπροσωπούνται από δικηγόρο κατά την ενώπιον του παραπάνω δικαστηρίου διαδικασία, και δ) η άσκηση της ποινικής δίωξης δεν έγινε κατόπιν καταγγελίας ή ενέργειας της υπηρεσίας τους ή άλλης διοικητικής αρχής. Αντί της εκπροσώπησης από λειτουργό του ΝΣΚ, ο αρμόδιος Υπουργός ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, μπορεί να εγκρίνει την υπεράσπιση του υπαλλήλου από δικηγόρο της επιλογής του, η αμοιβή του οποίου καταβάλλεται από το Δημόσιο, την Ανεξάρτητη Αρχή ή το Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29.

5. Το ΝΣΚ ασκεί τις παραπάνω αρμοδιότητές του, με την Ολομέλεια (Πλήρη, Τακτική Α’ και Β’ και Διακοπών), τα Τμήματα, τους Σχηματισμούς, τα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου, τα Ειδικά Γραφεία, τα Δικαστικά Γραφεία, τους δικηγόρους του Δημοσίου, τις δικηγορικές εταιρείες και τους δικηγόρους της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα.

6. Η ανάθεση στους λειτουργούς του ΝΣΚ πρόσθετων αρμοδιοτήτων και καθηκόντων πέραν των προβλεπομένων στον παρόντα νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις, γίνεται με νόμο και μετά από προηγούμενη γνώμη του Προέδρου του ΝΣΚ.

Άρθρο 5
Συγκρότηση του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου

1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ως συλλογικό όργανο, λειτουργεί σε Ολομέλεια (Πλήρη, Τακτική Α’ και Β’ και Διακοπών), Τμήματα και Τριμελείς Επιτροπές.

2. Η Πλήρης Ολομέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται περισσότερα από τα μισά μέλη της.

3. Η Τακτική Ολομέλεια αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους και λειτουργεί σε δυο συνθέσεις, την Α’ και τη Β’. Πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, ορίζονται οι Αντιπρόεδροι του ΝΣΚ και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους, που συγκροτούν καθεμιά από τις συνθέσεις της Τακτικής Ολομέλειας, με κριτήριο το Τμήμα του ΝΣΚ όπου αυτοί συμμετέχουν. Επίσης, με την ίδια απόφαση, κατανέμονται στις δύο συνθέσεις και οι λειτουργοί του ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο Επιθεώρησης. Η Τακτική Ολομέλεια συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών της.

4. Στην Ολομέλεια, Πλήρη, Τακτική ή Διακοπών, προεδρεύει ο Πρόεδρος του ΝΣΚ και αν δεν υπάρχει, είναι απών ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους λειτουργούς του ΝΣΚ που παρίσταται. Εισηγητής ορίζεται μέλος της Ολομέλειας ή Πάρεδρος του ΝΣΚ.

5. Τα Τμήματα αποτελούνται από Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και Νομικούς Συμβούλους του Κράτους. Ο αριθμός και η συγκρότηση των Τμημάτων ορίζονται πριν από την έναρξη κάθε δικαστικού έτους, με απόφαση του Προέδρου. Με την ίδια απόφαση, κατανέμονται στις συνθέσεις των Τμημάτων και οι λειτουργοί του ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο Επιθεώρησης. Τα Τμήματα συνεδριάζουν νόμιμα όταν παρίστανται περισσότερα από τα μισά μέλη που συμμετέχουν σε αυτά. Στα Τμήματα προεδρεύει Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ και αν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο αρχαιότερος από τους λειτουργούς του ΝΣΚ που παρίστανται. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορεί να προεδρεύει σε οποιοδήποτε Τμήμα. Εισηγητής ορίζεται ο λειτουργός του ΝΣΚ που του έχει ανατεθεί ο χειρισμός της υπόθεσης που εισάγεται στο Τμήμα.

6. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδίδεται μετά την πράξη της παρ. 1 του άρθρου 61, ορίζονται τα Τμήματα και η Ολομέλεια που θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών και οι λειτουργοί του ΝΣΚ που υπηρετούν σε αυτά. Η Ολομέλεια Διακοπών του ΝΣΚ συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, που δεν βρίσκονται σε διακοπές. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, μπορεί να συγκαλεί κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών την Πλήρη Ολομέλεια, όποτε το κρίνει αναγκαίο.

7. Λειτουργοί του ΝΣΚ, στους οποίους έχει ανατεθεί ο χειρισμός ερωτημάτων ή υποθέσεων αρμοδιότητας άλλης Τακτικής Ολομέλειας ή άλλου Τμήματος από αυτά στα οποία υπάγονται οι υπηρεσιακές μονάδες όπου υπηρετούν, εισηγούνται και εφόσον φέρουν τον βαθμό του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ ή του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, συμμετέχουν στη σύνθεση της Τακτικής Ολομέλειας ή του Τμήματος που εξετάζει το ερώτημα ή την υπόθεση. Στις συνεδριάσεις μπορεί επίσης να καλούνται και λειτουργοί του ΝΣΚ, οι οποίοι έχουν χειριστεί τις υποθέσεις που συζητούνται, προκειμένου να παράσχουν διευκρινίσεις σχετικά με αυτές.

8. Στην Ολομέλεια του ΝΣΚ, χρέη γραμματέα ασκεί ο Γραμματέας του ΝΣΚ και στα Τμήματα, όποτε απαιτείται, ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Δικαστικός Πληρεξούσιος.

9. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, στα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου και στα Ειδικά Γραφεία, λειτουργεί Τριμελής Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από έναν Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, από τον εισηγητή της υπόθεσης και από άλλον έναν λειτουργό του ΝΣΚ, που υπηρετεί στην υπηρεσιακή αυτή μονάδα. Σε Δικαστικά Γραφεία, στα οποία υπηρετούν περισσότεροι από τρεις (3) λειτουργοί του ΝΣΚ, από τους οποίους ο ένας (1) είναι Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή Πάρεδρος, λειτουργεί Τριμελής Επιτροπή, όπου, υποχρεωτικά, συμμετέχουν ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ή ο Πάρεδρος, όπου δεν υπηρετεί Νομικός Σύμβουλος και ο εισηγητής της υπόθεσης. Όλα τα μέλη των

Επιτροπών έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην Τριμελή Επιτροπή, προεδρεύει ο ανώτερος κατά βαθμό και μεταξύ ομοιόβαθμων λειτουργών, ο αρχαιότερος.

10. Για υποθέσεις Γραφείων Νομικού Συμβουλίου, Ειδικών και Δικαστικών Γραφείων, στα οποία δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής, λόγω του αριθμού των λειτουργών του ΝΣΚ που υπηρετούν σε αυτά, η Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται με τη συμμετοχή μέλους ή μελών των παραπάνω Γραφείων και των υπηρετούντων στο καθ’ ύλην αρμόδιο Γραφείο Νομικού Συμβούλου (ΓΝΣ) Υπουργείων, Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ., Αυτοτελών Υπηρεσιών και Ειδικών Γραφείων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής (πλην του ΓΝΣ του Πειραιά). Για υποθέσεις της περιφέρειας, όπου δεν λειτουργούν Δικαστικά Γραφεία, αποφαίνεται η Τριμελής Επιτροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ.

11. Τα παραπάνω συλλογικά όργανα, καθώς και τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια του άρθρου 10, συνεδριάζουν με φυσική παρουσία ή από απόσταση, με τηλεδιάσκεψη καθώς και με τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Άρθρο 6
Αρμοδιότητες Τριμελών Επιτροπών

1. Οι Τριμελείς Επιτροπές γνωμοδοτούν με Πρακτικό: α) Για τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών ή την αναγνώριση απαιτήσεων κατά του Δημοσίου και των φορέων των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, τη μη άσκηση αγωγών ή άλλων ένδικων βοηθημάτων, την παραίτηση από αγωγές ή άλλα ένδικα βοηθήματα, που ασκήθηκαν, την αποδοχή αγωγών ή άλλων ένδικων βοηθημάτων που ασκήθηκαν κατά του Δημοσίου και των παραπάνω φορέων, εφόσον το οικονομικό αντικείμενο της υπόθεσης υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και δεν ξεπερνά τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

β) Για τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά δικαστικών αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί και την παραίτηση από ένδικα μέσα, που έχουν ασκηθεί, ανεξάρτητα από το αντικείμενο ή το ποσό της διαφοράς.

γ) Για τη μη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ή κατά πίνακα διανομής ή την παραίτηση από ασκηθείσα ανακοπή, εφόσον η διαφορά μεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ ή του συνολικού εκπλειστηριάσματος ή του προϊόντος της διανομής αφενός, και του ποσού της κατάταξης του Δημοσίου ή των φορέων που η νομική τους υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ αφετέρου, υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

2. Οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με Πράξη, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία εισήγησης και πρακτικού:

α) Για περιπτώσεις της περ. α’ της παρ. 1, το οικονομικό αντικείμενο των οποίων δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, καθώς και για τη μη άσκηση ένδικων μέσων ή την παραίτηση από ένδικα μέσα, που έχουν ασκηθεί για τις υποθέσεις αυτές. Εξαιρούνται οι διαφορές από περιοδικές παροχές (όπως, μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, χρηματικές αποζημιώσεις περιοδικού χαρακτήρα), ανεξάρτητα από το ένδικο βοήθημα με το οποίο εισάγονται (προσφυγή, ευθεία αγωγή, αγωγή αποζημίωσης ή από αδικαιολόγητο πλουτισμό).

β) Για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εφόσον δεν μπορεί να ασκηθεί παραδεκτά, λόγω του ποσού της διαφοράς, έφεση ή αίτηση αναίρεσης και δεν συντρέχουν λόγοι για την κατ’ εξαίρεση άσκησή τους.

γ) Για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων και την παραίτηση από ένδικα μέσα που έχουν ασκηθεί σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις και υποθέσεις εκτέλεσης (κοινής και διοικητικής).

δ) Για τη μη άσκηση ανακοπής κατά δηλώσεων τρίτων, οι οποίες υποβάλλονται μετά από κατάσχεση που επιβλήθηκε στα χέρια τους από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές ή από τους φορείς που το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία.

ε) Για τη μη άσκηση ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ή κατά πίνακα διανομής ή την παραίτηση από ασκηθείσα ανακοπή, εφόσον η διαφορά μεταξύ του ποσού των αναγγελθεισών απαιτήσεων του Δημοσίου και των φορέων των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ ή του συνολικού εκπλειστηριάσματος ή του προϊόντος της διανομής, αφενός και του ποσού της κατάταξης του Δημοσίου ή των φορέων που η νομική τους υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ αφετέρου, δεν υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

3. Με Πράξη, που εκδίδεται με την ίδια παραπάνω διαδικασία, οι Τριμελείς Επιτροπές παραπέμπουν στο οικείο Τμήμα οποιαδήποτε υπόθεση της αρμοδιότητάς τους, αν κρίνουν ότι παρουσιάζει ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή έχει ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις.

4. Επισημειωματική Πράξη, αντί Πρακτικού ή Πράξης Τριμελούς Επιτροπής, συντάσσεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Για περιπτώσεις της περ. α’ της παρ. 1, όταν το οικονομικό αντικείμενό τους δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, καθώς και για τη μη άσκηση ένδικων μέσων ή την παραίτηση από ένδικα μέσα, που έχουν ασκηθεί για τις υποθέσεις αυτές. Εξαιρούνται οι διαφορές από περιοδικές παροχές (όπως μισθοί, συντάξεις, επιδόματα, χρηματικές αποζημιώσεις περιοδικού χαρακτήρα), ανεξάρτητα από το ένδικο βοήθημα με το οποίο εισάγονται (προσφυγή, ευθεία αγωγή, αγωγή αποζημίωσης ή από αδικαιολόγητο πλουτισμό).

β) Για τη μη άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων σε υποθέσεις του ν. 3869/2010 (Α’ 130), με την εξαίρεση των υποθέσεων της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 3086/ 2002 (Α’ 324), όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4569/2018 (Α’ 179).

γ) Για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εκδίδονται σε συνταξιοδοτικές υποθέσεις, αγωγές αποζημίωσης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων, καταλογιστικών αποφάσεων, καθώς και σε υποθέσεις εκτέλεσης, εφόσον το αμφισβητούμενο με το ένδικο μέσο ποσό δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ ή τα νομικά τους ζητήματα έχουν κριθεί με αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος.

Άρθρο 7
Αρμοδιότητες Τμημάτων και Ολομέλειας

1. Τα Τμήματα γνωμοδοτούν: α) Σε υποθέσεις, που δεν υπάγονται στο άρθρο 6 ή παραπέμπονται σε αυτά από την Τριμελή Επιτροπή, β) σε ερωτήματα της Βουλής των Ελλήνων, της Προεδρίας της Κυβέρνησης, της Διοίκησης, των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη έχει ανατεθεί στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, των ΑΕΙ, εφόσον αυτό προβλέπεται ειδικά, καθώς και σε ερωτήματα Υπουργού για θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας ή γενικότερης σημασίας στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 8, γ) για τα σχέδια νόμων και κανονιστικών πράξεων, που παραπέμπονται στο ΝΣΚ για νομοτεχνική επεξεργασία.

2. Η Πλήρης Ολομέλεια γνωμοδοτεί: α) για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο, την Τακτική Ολομέλεια ή την Ολομέλεια Διακοπών, β) για τον ορισμό των μελών του Γραφείου Επιθεώρησης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74.

3. Η Πλήρης Ολομέλεια, ως Διοικητική, συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και εξετάζει νομικά ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος ή μείζονος σημασίας, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του ΝΣΚ και την υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του. Η Διοικητική Ολομέλεια συγκαλείται και στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί γραπτά από είκοσι (20) τουλάχιστον μέλη της.

4. Η Τακτική Ολομέλεια ή η Ολομέλεια Διακοπών γνωμοδοτεί: α) για την υποβολή διαφορών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών που η νομική υποστήριξή τους ανήκει στο ΝΣΚ σε διαιτησία, εφόσον τούτο δεν προβλέπεται από ειδική διάταξη, β) για τον ορισμό διαιτητών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, γ) για την άσκηση ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά των διαιτητικών αποφάσεων, καθώς και για τους λόγους που πρέπει αυτές να προσβληθούν, δ) για υποθέσεις, οι οποίες παραπέμπονται σε αυτήν από τον Πρόεδρο ή το Τμήμα, στην τελευταία δε περίπτωση, λόγω ισοψηφίας ή ιδιαίτερης σπουδαιότητας των υποθέσεων αυτών ή για υποθέσεις που η απευθείας παραπομπή τους στην Ολομέλεια ζητείται από την ερωτώσα υπηρεσία, ε) για ερωτήματα, για τα οποία προηγήθηκε γνωμοδότηση Τμήματος που δεν έγινε αποδεκτή από το αρμόδιο όργανο και ζητείται από αυτό η παραπομπή στην Ολομέλεια, στ) για κάθε υπόθεση, για την οποία προβλέπεται αρμοδιότητα της Ολομέλειας του ΝΣΚ.

5. Για εθνικές και διεθνείς διαιτησίες, οι οποίες αφορούν σε συμβάσεις που καταρτίζουν το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ανεξάρτητες Αρχές που η νομική τους υποστήριξη διεξάγεται από το ΝΣΚ, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, γνωμοδοτεί με τη διαδικασία της περ. β’ της παρ. 4 και διαιτητής από πλευράς του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Ανεξάρτητης Αρχής, ορίζεται ανώτατος δικαστικός λειτουργός ή λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με βαθμό τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου του Κράτους, Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ή Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, εφόσον ο τελευταίος διαθέτει αποδεδειγμένα εξειδίκευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διαιτησιών που διέπονται από ειδικό καθεστώς ή διεξάγονται ενώπιον διεθνών διαιτητικών κέντρων, οι κανόνες των οποίων προβλέπουν ειδικό τρόπο επιλογής υποψηφίων διαιτητών, είναι δυνατός ο ορισμός Ελλήνων ή αλλοδαπών διαιτητών, οι οποίοι δεν έχουν μεν μία από τις παραπάνω ιδιότητες, πλην όμως, διαθέτουν αποδεδειγμένα πλούσια εμπειρία και σημαντική εξειδίκευση στο αντικείμενο της διαφοράς και στη συγκεκριμένη διαιτητική διαδικασία και ο ορισμός τους είναι συμβατός με τους κανόνες του διεθνούς κέντρου, ενώπιον του οποίου θα υποβληθεί η διαφορά.

6. Οι υποθέσεις αρμοδιότητας της Τακτικής Ολομέλειας εισάγονται για συζήτηση στην αντίστοιχη σύνθεση Α’ ή Β’, στην οποία συμμετέχουν οι λειτουργοί του Γραφείου, όπου ανήκει ο χειρισμός της υπόθεσης ή υποβλήθηκε το ερώτημα.

Άρθρο 8
Γνωμοδοτική αρμοδιότητα ΝΣΚ

1. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με τα αρμόδια όργανά του, γνωμοδοτεί σύμφωνα με τις περ. α’ και β’ της παρ. 4 των άρθρων 7, 8, 9, 20 και την περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 21, σε ερωτήματα: α) της Βουλής των Ελλήνων και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, β) της Διοίκησης, που υπογράφονται από Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Υφυπουργό, καθώς επίσης και από Γενικό, Ειδικό ή Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον οι τελευταίοι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι προς τούτο και μόνο για θέματα της αρμοδιότητάς τους, γ) των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, που υπογράφονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο διοίκησής τους, εφόσον αφορούν σε ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ενώ ερωτήματά τους, με γενικότερη σημασία υπογράφονται μόνο από τον αρμόδιο Υπουργό, δ) των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν, για θέματα της αρμοδιότητάς τους, τοπικού μόνο ενδιαφέροντος, ερωτήματα στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, που λειτουργούν στην έδρα τους. Ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος τίθενται υπόψη του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο, αν το κρίνει αναγκαίο, διατυπώνει σχετικό ερώτημα, και ε) των νομικών προσώπων των οποίων η νομική υποστήριξη δεν ανήκει στο ΝΣΚ, εφόσον τα ερωτήματα αυτά υποβάλλονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό και αφορούν σε θέματα άσκησης ελέγχου και εποπτείας του στο νομικό πρόσωπο ή είναι γενικότερης σημασίας.

2. Τα ερωτήματα πρέπει να διαλαμβάνουν πλήρη εξιστόρηση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης και σαφή προσδιορισμό των προβληματισμών της Υπηρεσίας, για την έννοια και το περιεχόμενο συγκεκριμένων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, των οποίων ζητείται η ερμηνεία από το ΝΣΚ, προκειμένου η Διοίκηση να τις εφαρμόσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Τα ερωτήματα συνοδεύονται από τα σχετικά με το ερώτημα, έγγραφα στοιχεία. Ερωτήματα μισθολογικού περιεχομένου, καθώς και ερωτήματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Δημοσίου, συνοδεύονται υποχρεωτικά από τις απόψεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και από τις απόψεις του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα.

3. Εφόσον τα ερωτήματα που υποβάλλονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2, καλείται η αρμόδια Υπηρεσία να συμπληρώσει τα ελλείποντα στοιχεία. Η γνωμοδότηση εκδίδεται το αργότερο σε διάστημα τριών (3) μηνών από την προσήκουσα υποβολή ή τη συμπλήρωση του ερωτήματος, μη περιλαμβανομένου του διαστήματος της θερινής άδειας του χειριστή του ερωτήματος. Σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος, όπως ιδίως η πολυπλοκότητα των νομικών ή πραγματικών ζητημάτων που τίθενται, μπορεί να χορηγείται εγγράφως, κατόπιν αιτήματος του χειριστή του ερωτήματος, εύλογη κατά τις περιστάσεις παράταση του ως άνω τριμήνου από τον Πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα του αρμόδιου Τμήματος ή Ολομέλειας. Η χορήγηση της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητήσει από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, την έκδοση κατεπείγουσας γνωμοδότησης.

Άρθρο 9
Λειτουργία του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου

1. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των Τριμελών Επιτροπών, οι υποθέσεις και τα ερωτήματα φέρονται για συζήτηση ύστερα από γραπτή εισήγηση, η οποία, με όλα τα κρίσιμα έγγραφα της υπόθεσης, διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στα μέλη της Ολομέλειας τουλάχιστον έξι πλήρεις (6) ημέρες, στα μέλη του Τμήματος τουλάχιστον τρεις πλήρεις (3) ημέρες και στα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής, τουλάχιστον μία (1) πλήρη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Η εισήγηση πρέπει να περιέχει πλήρη έκθεση του πραγματικού και του νομικού μέρους της υπόθεσης, με παράθεση των κρίσιμων διατάξεων, της ερμηνείας τους και της λύσης που προτείνεται. Κατ’ εξαίρεση, για θέματα ή υποθέσεις που επείγουν, μπορεί η διαδικασία αυτή να μην τηρείται, ύστερα από προφορική άδεια του Προέδρου του ΝΣΚ ή του Προέδρου του Τμήματος ή της Τριμελούς Επιτροπής.

2. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, Πλήρους, Τακτικής ή Διακοπών και των Τμημάτων συντάσσονται πρακτικά, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα από μέλος τους. Τα πρακτικά της Ολομέλειας, Πλήρους, Τακτικής ή Διακοπών, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΝΣΚ, ενώ των Τμημάτων, από τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Εισηγητή. Οι γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας και των Τμημάτων υπογράφονται από εκείνον που προεδρεύει και τον εισηγητή της υπόθεσης. Τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων της Ολομέλειας και των Τμημάτων για δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, υπογράφονται από εκείνον που προεδρεύει και τον εισηγητή της υπόθεσης.

3. Τα Πρακτικά περιέχουν αιτιολογία που μπορεί να προκύπτει και από το περιεχόμενο των εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης υπόκεινται σε θεώρηση ή έγκριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 και αποστέλλονται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία.

4. Οι γνωμοδοτήσεις σε ερωτήματα και τα πρακτικά γνωμοδοτήσεων σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις των Τριμελών Επιτροπών, των Τμημάτων και της Ολομέλειας, εκδίδονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν, τα οποία εκφέρουν τη γνώμη τους και ψηφίζουν πάντα, κατά σειρά αρχαιότητας, αρχίζοντας από το νεότερο μέλος. Στην Ολομέλεια και στα Τμήματα, αν διατυπωθούν περισσότερες από δύο (2) γνώμες και δεν σχηματίζεται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αυτοί που εκφράζουν την ασθενέστερη γνώμη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. Εάν οι ασθενέστερες γνώμες που εκφράζονται, συγκεντρώνουν ίσο αριθμό ψήφων, γίνεται ψηφοφορία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων για να αποκλειστεί μια από αυτές. Όσοι υποστηρίζουν τη γνώμη που αποκλείεται, οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις άλλες, μέχρι να σχηματισθεί απόλυτη πλειοψηφία. Αν υπάρξει ισοψηφία, στην Πλήρη Ολομέλεια υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, στην Τακτική Ολομέλεια και στην Ολομέλεια Διακοπών η υπόθεση παραπέμπεται στην Πλήρη Ολομέλεια, ενώ στα Τμήματα, η υπόθεση παραπέμπεται στην Τακτική Ολομέλεια.

5. Στις γνωμοδοτήσεις και στα πρακτικά γνωμοδοτήσεων, καταχωρίζεται η γνώμη της μειοψηφίας, με την αιτιολογία της. Σε ειδικές περιπτώσεις υποθέσεων και ιδίως για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος ή επιτακτικών αναγκών, μπορεί κατά την αιτιολογημένη κρίση της Ολομέλειας ή του Τμήματος, η οποία σχηματίζεται με πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) των ψηφισάντων, να μην καταχωρίζεται στη γνωμοδότηση ή στο πρακτικό η γνώμη της μειοψηφίας. Στις περιπτώσεις αυτές, με ευθύνη του προεδρεύοντος, συντάσσεται πρακτικό, από τον Γραμματέα του ΝΣΚ ή τον εισηγητή της υπόθεσης, ανάλογα με το εάν η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας ή του Τμήματος, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόματα των μειοψηφούντων και περιληπτικά η γνώμη που αυτοί διατύπωσαν. Το πρακτικό του προηγούμενου εδαφίου θεωρείται εσωτερικό έγγραφο, δεν δημοσιοποιείται, παραμένει στον φάκελο της υπόθεσης και δεν χορηγείται αντίγραφο σε οποιονδήποτε επικαλείται έννομο συμφέρον.

6. Η γνωμοδότηση, μετά την υπογραφή της, σύμφωνα με την παρ. 2, διαβιβάζεται στο αρμόδιο για την αποδοχή της όργανο. Η αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης διατυπώνεται ρητά στο σώμα του αντιτύπου της, με επισημειωματική πράξη, η οποία φέρει ημερομηνία και υπογραφή. Το αρμόδιο προς αποδοχή όργανο επιστρέφει στο Γραφείο ΝΣΚ που χειρίστηκε το ερώτημα τη γνωμοδότηση με την παραπάνω επισημειωματική πράξη. Μετά την αποδοχή της, η γνωμοδότηση αποτελεί πράξη δεσμευτική για τη Διοίκηση, το Ν.Π.Δ.Δ. ή την Ανεξάρτητη Αρχή και αναρτάται στο διαδίκτυο.

7. Πρακτικά σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του Δημοσίου και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που έχουν χρηματικό αντικείμενο, ανά αιτούντα ή διάδικο, έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, εγκρίνονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. Από τον Υπουργό Οικονομικών ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο

της ΑΑΔΕ, εγκρίνονται τα πρακτικά, με χρηματικό αντικείμενο μεγαλύτερο από το παραπάνω, καθώς και εκείνα που αφορούν σε υποθέσεις μείζονος σημασίας. Με έγγραφο που επισυνάπτεται στο Πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του, επιτρέπεται η τροποποίηση των Πρακτικών, μόνο προς όφελος του Δημοσίου και της ΑΑΔΕ. Σε υποθέσεις ακυρωτικής διαδικασίας του Δημοσίου, τα πρακτικά εγκρίνονται από τον αρμόδιο, κατά περίπτωση Υπουργό. Αντίγραφα των γνωμοδοτήσεων και των πρακτικών γνωμοδοτήσεων χορηγούνται μόνο μετά την έγκρισή τους.

8. Για τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, το χρηματικό όριο της παρ. 7 μπορεί να αυξάνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της ΑΑΔΕ, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατίθεται στον Πρόεδρο του ΝΣΚ η έγκριση πρακτικών συγκεκριμένης κατηγορίας υποθέσεων, ανεξάρτητα από το ποσό.

9. Τα Πρακτικά, μετά από την έγκρισή τους, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε άλλον έλεγχο από όργανο ή Αρχή και αναρτώνται στο διαδίκτυο, εφόσον αφορούν σε υποθέσεις χρηματικού αντικειμένου άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται. Το Δημόσιο, οι Ανεξάρτητες Αρχές και τα Ν.Π.Δ.Δ. συμμορφώνονται υποχρεωτικά προς το περιεχόμενο των Πρακτικών που έχουν εγκριθεί. Τα Πρακτικά σε δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις αποτελούν, μετά την πάροδο εξήντα (60) ημερών από την έγκρισή τους, εκτελεστούς τίτλους. Για τη συμμόρφωση προς αυτά και την εκτέλεσή τους, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 1, 4 και 5 του ν. 3068/2002 (Α’ 274).

10. Το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 9 εφαρμόζονται για τις Πράξεις των Τριμελών Επιτροπών και για τις επισημειωματικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 6.

Άρθρο 10
Υπηρεσιακά Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Για τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Προέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρωτές τους αρχαιότερους Αντιπροέδρους των αντιστοίχων δικαστηρίων, ενώ για τους Αντιπροέδρους του ΝΣΚ, αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ και τους αρχαιότερους Αντιπροέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου, με ισάριθμους κατ’ αρχαιότητα ομοιόβαθμους αναπληρωματικούς. Η συγκρότηση των παραπάνω Συμβουλίων γίνεται με απόφαση του αρχαιότερου από τους Προέδρους των ανωτάτων δικαστηρίων και του Προέδρου του ΝΣΚ αντίστοιχα, οι οποίοι και προεδρεύουν στα Συμβούλια αυτά.

2. Για τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ και δύο (2) Αντιπροέδρους του ΝΣΚ. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι και οι αναπληρωτές τους επιλέγονται μετά από κλήρωση.

3. Για τους Παρέδρους και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους, το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, δύο (2) Αντιπροέδρους του ΝΣΚ και οκτώ (8) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους. Αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος. Οι Αντιπρόεδροι, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους και οι αναπληρωτές τους ορίζονται μετά από κλήρωση.

4. Η κλήρωση για τα μέλη των Συμβουλίων των παρ. 2 και 3, διενεργείται στις αρχές Δεκεμβρίου κάθε άρτιου έτους ενώπιον της Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ, με φυσική παρουσία ή με τηλεδιάσκεψη των λειτουργών της, ως εξής:

α) Για τον ορισμό του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, ο Πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα με τα ονόματα των Αντιπροέδρων τέσσερις (4) κλήρους. Οι αναγραφόμενοι στους δύο (2) πρώτους κλήρους αποτελούν τα τακτικά μέλη του Συμβουλίου και οι λοιποί τα αναπληρωματικά.

β) Για τον ορισμό του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους Παρέδρους και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους, ο Πρόεδρος εξάγει από την κληρωτίδα με τα ονόματα των Αντιπροέδρων τέσσερις (4) κλήρους και από την κληρωτίδα με τα ονόματα των Νομικών Συμβούλων του Κράτους, δεκαέξι (16) κλήρους, κατά σειρά. Οι αναγραφόμενοι στους δύο (2) πρώτους κλήρους των Αντιπροέδρων και στους οκτώ (8) πρώτους των Νομικών Συμβούλων του Κράτους, αποτελούν τα τακτικά μέλη των Συμβουλίων και οι υπόλοιποι Αντιπρόεδροι και Νομικοί Σύμβουλοι, τα αναπληρωματικά, αντίστοιχα.

5. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο των Νομικών Συμβούλων του Κράτους και το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο των Παρέδρων και Δικαστικών Πληρεξουσίων συγκροτούνται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που εκδίδεται κάθε δεύτερο Δεκέμβριο και έχουν διετή θητεία που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε άρτιου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του περιττού, μετά τον ορισμό τους, έτους.

6. Γραμματέας των Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων των παρ. 1 έως 5, είναι ο Γραμματέας του ΝΣΚ ή ο αναπληρωτής του.

7. Η παρ. 4 του άρθρου 9 για τον σχηματισμό πλειοψηφίας και την υπεροχή της ψήφου του Προέδρου, εφαρμόζεται ανάλογα και στην παρ. 3 του άρθρου 10. Αν κατά τη διάσκεψη διατυπώνονται για κάποιο ζήτημα περισσότερες από δύο (2) γνώμες, με αποτέλεσμα να μη σχηματίζεται πλειοψηφία, αυτοί που ψήφισαν υπέρ της δυσμενέστερης γνώμης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής, προσχωρούν στην αμέσως ευνοϊκότερη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΣΚ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 11
Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

1. Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προΐσταται του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι υπηρεσιακός και πειθαρχικός προϊστάμενος των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του, ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τις εργασίες του ΝΣΚ και μπορεί να ασκεί όλα τα καθήκοντα Αντιπροέδρου ή Νομικού Συμβούλου του Κράτους, σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή μονάδα. Επιπλέον, έχει και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που προβλέπεται στον παρόντα Οργανισμό ή σε άλλη διάταξη που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, για την οποία δεν προβλέπεται άλλο όργανο και ιδίως: α) προεδρεύει στην Ολομέλεια ή στα Τμήματα, β) τοποθετεί τους λειτουργούς του ΝΣΚ και το διοικητικό προσωπικό, στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, γ) παραγγέλλει την επιθεώρηση των υπηρεσιακών μονάδων και των λειτουργών του ΝΣΚ, καθώς και των δικηγόρων του Δημοσίου, δ) συγκροτεί ομάδες εργασίας για τον χειρισμό υποθέσεων ορισμένου αντικειμένου, ε) κατανέμει τις υποθέσεις στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, χωρίς δέσμευση από την υλική ή τοπική αρμοδιότητά τους και μπορεί να χρεώνει ατομικά οποιαδήποτε υπόθεση, σε οποιονδήποτε λειτουργό του ΝΣΚ, στ) παρέχει τις εντολές για την άσκηση αγωγής και κάθε άλλης επιθετικής δικαστικής πράξης ή ενέργειας, καθώς και την πληρεξουσιότητα παράστασης και χειρισμού δικαστικής ή εξώδικης υπόθεσης, ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρχής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ζ) υπογράφει τα αποδεικτικά των κάθε είδους δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων και εγγράφων που επιδίδονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ και τα έγγραφα, με τα οποία αποστέλλονται στα αρμόδια Γραφεία δικαστικές αποφάσεις υπέρ ή σε βάρος του Δημοσίου, για εκτέλεση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, η) παρέχει στους λειτουργούς του ΝΣΚ τις απαιτούμενες για την υπογραφή συμβολαίων και πράξεων πληρεξουσιότητες, θ) εγκρίνει τα Πρακτικά του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 9 και ι) θεωρεί τα Πρακτικά του δεύτερου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 9.

2. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορεί να προωθεί ηλεκτρονικά, ακόμη και χωρίς γραπτή εντολή ή διαβιβαστικό έγγραφο, σε κάθε υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ, καθώς και ατομικά σε συγκεκριμένο λειτουργό, δικόγραφα, δικαστικές αποφάσεις και κάθε άλλο έγγραφο. Η παραπάνω ηλεκτρονική προώθηση επέχει θέση εντολής χειρισμού της σχετικής υπόθεσης, από τον αποδέκτη της.

3. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορεί να εισαγάγει ή να παραπέμψει σε Τμήμα, στην Πλήρη ή στην Τακτική Ολομέλεια, οποιαδήποτε υπόθεση ή ερώτημα. Σε περίπτωση έκδοσης γνωμοδοτήσεων, με αντίθετο μεταξύ τους περιεχόμενο, αυτές παραπέμπονται, κατά την κρίση του Προέδρου του ΝΣΚ, στην Πλήρη ή στην Τακτική Ολομέλεια, ακόμα και εάν αυτές έχουν γίνει αποδεκτές από το αρμόδιο όργανο. Στις περιπτώσεις αυτές, με την πράξη της παραπομπής ορίζεται και ο εισηγητής.

Άρθρο 12
Αρμοδιότητες του Προέδρου του ΝΣΚ ως Αντιπροσώπου (Αgent) της Ελληνικής Δημοκρατίας στο ΕΔΔΑ
Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ είναι Αντιπρόσωπος (Αgent) της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους. Τα καθήκοντά του, είναι τα εξής:

α) αναθέτει στους λειτουργούς του ΝΣΚ τον χειρισμό των προσφυγών κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του ΕΔΔΑ, καθώς και τις εντολές για την άσκηση παρεμβάσεων,

β) αλληλογραφεί και συνεργάζεται με το Δικαστήριο για γενικότερα ζητήματα που ανακύπτουν ενώπιον αυτού και ιδίως ενημερώνει το Δικαστήριο για κάθε ζήτημα που αφορά στην εθνική έννομη τάξη, εφόσον ερωτηθεί,

γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές υπηρεσίες, καθώς και τις υπηρεσίες του Συμβουλίου της Ευρώπης, για τον προσδιορισμό των αναγκαίων ατομικών και γενικών μέτρων συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και παρακολουθεί την εξέλιξη των σχετικών εθνικών διαδικασιών,

δ) χορηγεί την εντολή καταβολής των χρηματικών ποσών που επιδικάζονται με αποφάσεις του ΕΔΔΑ,

ε) ενημερώνει την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης, μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας (ΜΕΑ), για την πορεία λήψης των ατομικών και γενικών μέτρων συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ, στ) ενημερώνει τις εθνικές αρχές για τη σημαντική νομολογία του ΕΔΔΑ, με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σε εθνικό επίπεδο,

ζ) ενημερώνει τις εθνικές αρχές για έγγραφα και μνημόνια της Υπηρεσίας Εκτέλεσης Αποφάσεων του ΕΔΔΑ της Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, με τα οποία τίθενται γενικές αρχές ως προς την εκτέλεση των αποφάσεων του ΕΔΔΑ,

η) συνεργάζεται με τους αντιπροσώπους (Αgents) των άλλων κρατών μελών για κοινή αντιμετώπιση ζητημάτων που αναφύονται, είτε κατά τον χειρισμό των υποθέσεων ενώπιον του ΕΔΔΑ, είτε κατά το στάδιο της εκτέλεσης των αποφάσεων του δικαστηρίου αυτού και

θ) συμμετέχει, κατά περίπτωση και κατόπιν συνεννόησης με τη ΜΕΑ, είτε ο ίδιος, είτε άλλος λειτουργός του ΝΣΚ οριζόμενος από αυτόν, στις συνόδους της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης ή σε συνεδριάσεις άλλων συναφών οργάνων.

Για τα πρόσθετα αυτά καθήκοντα του Προέδρου του ΝΣΚ, καταβάλλεται η πάγια μηνιαία αποζημίωση που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 2/12492/002/ 14.4.2003 (Β’ 466) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Άρθρο 13
Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ

1. Η Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρεσιακές μονάδες:

α) Γραφείο Προέδρου,

β) Γραμματεία ΝΣΚ,

γ) Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων,

δ) Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης,

ε) Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων και στ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ στεγάζονται και λειτουργούν και οι υπηρεσιακές μονάδες του Γραφείου Επιθεώρησης ΝΣΚ και του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων.

Άρθρο 14
Γραφείο Προέδρου του ΝΣΚ
Το Γραφείο Προέδρου υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του ΝΣΚ και υπηρετούν σε αυτό Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους και Πάρεδροι. Στο Γραφείο υπάγεται και ο Γραμματέας του ΝΣΚ, ο οποίος έχει βαθμό Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ και ορίζεται με απόφαση του Προέδρου, με τον ομοιόβαθμο αναπληρωτή του. Στο Γραφείο λειτουργεί και Γραμματεία Προέδρου, στην οποία υπηρετούν διοικητικοί υπάλληλοι του ΝΣΚ.

Άρθρο 15
Γραμματεία ΝΣΚ
Η Γραμματεία του ΝΣΚ υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και αποτελείται από τα Γραφεία: α) Διοίκησης, β) Κυρίου Προσωπικού, γ) Μελετών, Επιστημονικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων. Διευθύνεται από Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου, με τον αναπληρωτή του. Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας, με πράξη του, μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον Γραμματέα του ΝΣΚ για την υπογραφή εγγράφων κατ’ εντολή του.

Άρθρο 16
Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων

1. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, μπορούν να συγκροτούνται οι παρακάτω θεματικοί Σχηματισμοί, με αντικείμενο τον ενιαίο και συνολικό χειρισμό ομάδων δικαστικών ή εξώδικων υποθέσεων:

α) Σχηματισμός διαφορών δικαιοδοσίας Διοικητικών Δικαστηρίων, καθώς και του συνόλου των διαφορών μεταξύ του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία και των απασχολουμένων σε αυτούς, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

β) Σχηματισμός φορολογικών-τελωνειακών υποθέσεων και υποθέσεων εκτέλεσης.

γ) Σχηματισμός διαφορών δικαιοδοσίας Πολιτικών Δικαστηρίων (εμπράγματες, ενοχικές, κληρονομικές, εκούσια δικαιοδοσία, πτωχευτικές και υποθέσεις απαλλοτριώσεων).

δ) Σχηματισμός ποινικών υποθέσεων. ε) Σχηματισμός συνταξιοδοτικών και κοινωνικοασφαλιστικών διαφορών.

στ) Σχηματισμός συμβάσεων μεγάλων προμηθειών, έργων και επενδυτικών σχεδίων, αρμόδιος και για τη νομική συνδρομή στη Διοίκηση κατά την κατάρτιση των συμβάσεων αυτών.

ζ) Σχηματισμός υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Δικαστηρίων της, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Δικαστηρίων της αλλοδαπής.

η) Σχηματισμός εθνικών και διεθνών διαιτησιών, αρμόδιος και για την επεξεργασία ρήτρας διαιτησίας σε συμβάσεις που συνάπτουν το Ελληνικό Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ανεξάρτητες Αρχές των οποίων διεξάγει τη νομική υπηρεσία. Η συγκρότηση των παραπάνω Σχηματισμών μπορεί να γίνεται και σταδιακά, ανάλογα με τις κρατούσες συνθήκες και υπάρχουσες ανάγκες.

2. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αρμοδιότητες, η οργάνωση, η έδρα, τα επιμέρους Γραφεία των θεματικών Σχηματισμών, ο τρόπος λειτουργίας, η ανά πενταετία ανανέωση του ενός τρίτου (1/3) των λειτουργών που υπηρετούν σε αυτούς και η αντίστοιχη ανακατανομή τους στους Σχηματισμούς και στα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Προϊστάμενοι των Σχηματισμών αυτών τοποθετούνται λειτουργοί του ΝΣΚ, με βαθμό Αντιπροέδρου του ΝΣΚ ή Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

Άρθρο 17
Διευθύνσεις του ΝΣΚ Διάρθρωση Διευθύνσεων

1. Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, λειτουργούν οι Διευθύνσεις: α) Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, β) Οικονομικών Υποθέσεων και γ) Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις οποίες προΐστανται διοικητικοί υπάλληλοι του ΝΣΚ.

2. Στη Διεύθυνση Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης, υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού, β) Τμήμα Αρχείου και γ) Τμήμα Διεκπεραίωσης.

3. Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα:

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών, Συμβάσεων, Προμηθειών και Συντήρησης, β) Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών Προσωπικού ΝΣΚ, γ) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, δ) Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης και Πληρωμών Δαπανών, ε) Τμήμα Εκκαθάρισης Αμοιβών και στ) Τμήμα Εκκαθάρισης Δικαστικών Δαπανών.

4. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής, β) Τμήμα Διαχείρισης των Ηλεκτρονικών Συστημάτων και των Βάσεων Δεδομένων και Υποστήριξης των Χρηστών, και γ) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων και Δεδομένων.

Άρθρο 18
Γραφείο Επιθεώρησης
Το Γραφείο Επιθεώρησης αποτελεί υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία, με αρμοδιότητα την αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων και την επιθεώρηση των λειτουργών του ΝΣΚ, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 74 έως 80.

Άρθρο 19
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δεδομένων

1. Το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων είναι αυτοτελές και αρμόδιο για: α) Την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών, εμπορικών, βιομηχανικών ή άλλων προστατευόμενων δεδομένων φυσικών ή άλλων προσώπων, τα οποία περιέρχονται και τηρούνται στο ΝΣΚ, β) την εισήγηση για αιτήματα πρόσβασης σε έγγραφα που εκδίδονται από το ΝΣΚ ή περιέχονται σε αρχεία του, γ) την εισήγηση για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία περί κρατικών αρχείων.

2. Οι υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, καθώς και όσοι συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το ΝΣΚ και εμπλέκονται με τη λειτουργία του, υποχρεούνται να συνδράμουν το έργο του Γραφείου και να λαμβάνουν υπόψη τις συμβουλές και τις συστάσεις του.

3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, ορίζεται ως επικεφαλής του Αυτοτελούς Γραφείου Δεδομένων ανεξάρτητος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), για την άσκηση των καθηκόντων που προβλέπονται στο άρθρο 39 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από πρόταση του ΥΠΔ, το Γραφείο στελεχώνεται από λειτουργούς του ΝΣΚ, εξειδικευμένους στην πληροφορική διοικητικούς υπαλλήλους του και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και τα τεχνικής φύσης θέματα λειτουργίας του Γραφείου.

Άρθρο 20
Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Ειδικά Γραφεία ΝΣΚ

1. Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους λειτουργούν στη Βουλή των Ελλήνων, στην Προεδρία της Κυβέρνησης, σε κάθε Υπουργείο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) στην Αθήνα, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) στην Αθήνα, στην Ακαδημία Αθηνών, στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) και στον Πειραιά.

2. Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, λειτουργούν, επίσης, σε όσες Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Τομείς ή κάθε άλλη υφιστάμενη διάρθρωση αυτών, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές και Ν.Π.Δ.Δ. προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου.

3. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων λειτουργούν, ως υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, Ειδικό Νομικό Γραφείο Δημοσίων Εσόδων και Ειδικό Γραφείο Ενωσιακού (πρώην Κοινοτικού) Δικαίου, αντίστοιχα, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους.

4. Στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή στο Ειδικό Γραφείο ΝΣΚ, ανήκουν ιδίως: α) Η εισήγηση ενώπιον των Τμημάτων ή της Ολομέλειας του ΝΣΚ για τα ερωτήματα, τα οποία απευθύνονται προς αυτό και η κατάρτιση των σχετικών γνωμοδοτήσεων, β) η καθοδήγηση των υπηρεσιών, με ατομικές γνωμοδοτήσεις του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ ή του Νομικού Συμβούλου του Κράτους που υπηρετεί στο Γραφείο και συμβουλές και η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης, κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων, γ) η ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών παράσταση και υπεράσπιση κάθε κατηγορίας και φύσης υποθέσεων της αρμοδιότητάς του και η εισήγηση ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΝΣΚ για τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις που του ανατίθενται, δ) η εκτέλεση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, των εντολών που παρέχονται σε αυτό.

5. Στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου ή στο Ειδικό Γραφείο ΝΣΚ, προΐσταται Αντιπρόεδρος ή Νομικός Σύμβουλος του Κράτους. Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή κένωσης της θέσης του Προϊσταμένου, αυτός αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο λειτουργό, Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στο Γραφείο, εκτός αν με πράξη του Προέδρου οριστεί διαφορετικά. Αντιπρόεδρος ή Νομικός Σύμβουλος του Κράτους μπορεί να προΐσταται δύο ή περισσοτέρων Γραφείων.

6. Ο Προϊστάμενος του Γραφείου προΐσταται των λειτουργών του ΝΣΚ και του διοικητικού προσωπικού του Γραφείου, κατανέμει τις εργασίες μεταξύ του προσωπικού, καθοδηγεί αυτό ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων του, παρακολουθεί τις εργασίες του και είναι υπεύθυνος για την επιμελή διεξαγωγή των υποθέσεων, την ισομερή και δίκαιη κατανομή των υποθέσεων και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου.

7. Η ανάθεση από τον Πρόεδρο οποιασδήποτε υπόθεσης ή ομάδας υποθέσεων σε Γραφείο Νομικού Συμβουλίου ή Ειδικό Γραφείο ή προσωπικά σε λειτουργό του ΝΣΚ συνεπάγεται την υποχρέωσή τους για εκτέλεση της εντολής, χωρίς δυνατότητα επιστροφής ή περαιτέρω ανάθεσης από αυτό της υπόθεσης ή των υποθέσεων σε άλλο Γραφείο ή σε άλλον λειτουργό του ΝΣΚ ή σε δικηγόρο του Δημοσίου.

Άρθρο 21
Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

1. Δικαστικά Γραφεία του ΝΣΚ λειτουργούν στις πόλεις: Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Βέροια, Βόλο, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κατερίνη, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Κόρινθο, Λαμία, Λάρισα, Λιβαδειά, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Πάτρα, Πολύγυρο, Πύργο, Ρόδο, Σέρρες, Σπάρτη, Σύρο, Τρίκαλα, Τρίπολη, Χαλκίδα και Χανιά.

2. Δικαστικά Γραφεία λειτουργούν επίσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.), καθώς και σε Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον προβλέπεται από ειδικές οργανικές διατάξεις.

3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί σε Δικαστικά Γραφεία που εδρεύουν σε έδρες Περιφέρειας, να ορίζεται ως προϊστάμενος, λειτουργός του ΝΣΚ, με τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

4. Στο Δικαστικό Γραφείο ανήκει ιδίως: α) η ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών της καθ’ ύλη ή κατά τόπο αρμοδιότητάς του παράσταση και υπεράσπιση κάθε κατηγορίας και φύσης υποθέσεων του Δημοσίου και των φορέων για τους οποίους προβλέπεται η εκπροσώπηση στην Περιφέρεια από το ΝΣΚ, με βάση ειδικές διατάξεις, β) η εισήγηση για τις υποθέσεις αυτές στην Τριμελή Επιτροπή του Γραφείου, αν είναι δυνατή η συγκρότησή της, διαφορετικά στις Τριμελείς Επιτροπές της παρ. 10 του άρθρου 5 ή της παρ. 1 του άρθρου 122, γ) η εκτέλεση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των εντολών που παρέχονται σε αυτό, δ) η απάντηση σε ερωτήματα, σύμφωνα με τις περ. γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 και ε) η καθοδήγηση των υπηρεσιών της τοπικής ή υλικής αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Η παρ. 7 του άρθρου 20 έχει εφαρμογή και στα Δικαστικά Γραφεία.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί να ιδρύονται, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται Δικαστικά Γραφεία.

7. Τα Δικαστικά Γραφεία του ΝΣΚ μετονομάζονται από 15.9.2023 σε Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και όσα βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας Αττικής συγχωνεύονται σταδιακά και λειτουργούν στις έδρες Περιφερειών. Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που υπάρχει σε πόλη εφετειακή έδρα που δεν αποτελεί έδρα Περιφέρειας, μπορεί να διατηρηθεί εφόσον ειδικές συνθήκες, όπως γεωγραφικές ή ύπαρξη μεγάλου όγκου υποθέσεων, δικαιολογούν την κατ’ εξαίρεση διατήρησή του προσωρινά ή μόνιμα.

Η συγχώνευση αφορά μόνο στα Γραφεία της παρ. 1.

Άρθρο 22
Λειτουργία Γραφείων ΝΣΚ σε Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ
Ο χειρισμός των δικαστικών και των εξώδικων υποθέσεων, καθώς και η παροχή του γνωμοδοτικού έργου από τα Γραφεία Νομικού Συμβουλίου, Ειδικά Γραφεία ΝΣΚ και τα Δικαστικά Γραφεία, που λειτουργούν σε Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που διέπει το ΝΣΚ, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων, με τις οποίες τα Γραφεία αυτά ιδρύθηκαν. Η έγκριση των Πρακτικών που εκδίδονται κατά τα άρθρα 6 και 7 για τις παραπάνω υποθέσεις, καθώς και η αποδοχή των γνωμοδοτήσεων γίνονται από το αρμόδιο κατά τις διατάξεις που διέπουν τους παραπάνω φορείς όργανο.

Άρθρο 23
Νομιμοποίηση Ατέλειες

1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ έχουν από μόνη τη θέση τους και την ιδιότητά τους, που αποδεικνύεται με επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο, την πληρεξουσιότητα που απαιτείται από τον νόμο για την ενώπιον όλων των Δικαστηρίων και Αρχών, παράσταση και υπεράσπιση του Δημοσίου και των οργάνων που το εκπροσωπούν κατά περίπτωση, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, διεξάγεται από το ΝΣΚ.

2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ απαλλάσσονται από την καταβολή οποιασδήποτε εισφοράς, παραβόλου, τέλους ή δικαιώματος για την παράστασή τους ως πληρεξουσίων του Δημοσίου ή των πιο πάνω Ν.Π.Δ.Δ. και Ανεξάρτητων Αρχών.

3. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, μέχρι και τον βαθμό του Δικαστικού Πληρεξούσιου παρίστανται ενώπιον όλων των δικαστηρίων ουσίας πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά την ακυρωτική διαδικασία. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ των λοιπών βαθμών, δικαιούνται να παρίστανται ενώπιον όλων των δικαστηρίων του Κράτους.

4. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ δικαιούνται να παρίστανται ενώπιον των Δικαστηρίων και Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και κάθε είδους αλλοδαπών και διεθνών δικαστηρίων και οργάνων διεθνών οργανισμών, καθώς και ενώπιον των διαιτητικών δικαστηρίων.

Άρθρο 24
Συμμετοχή του Δημοσίου στις ποινικές δίκες

1. Η υποβολή έγκλησης για λογαριασμό του Δημοσίου, γίνεται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα της προστασίας του προσβληθέντος εννόμου αγαθού του Δημοσίου ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σε περίπτωση περισσότερων συναρμόδιων υπηρεσιών, αρκεί η υποβολή έγκλησης από τον προϊστάμενο μιας από αυτές. Η έγκληση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των πραγματικών περιστατικών του αδικήματος, τον δράστη, τις αποδείξεις και την αίτηση του Δημοσίου για τη δίωξη του δράστη.

2. Κατά τον ίδιο, όπως και στην παρ. 1 τρόπον, το Δημόσιο συμμετέχει και εκπροσωπείται ως παθόν από την αξιόποινη πράξη στις διαδικασίες της παρ. 2 του άρθρου 45, των άρθρων 48, 49, 50, 52, της παρ. 2 του άρθρου 53, καθώς και των άρθρων 301 έως και 304 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) και 464 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ). Όταν οι διαδικασίες αυτές αφορούν σε κακουργήματα, μετά από γραπτό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας, που υποβάλλεται χωρίς καθυστέρηση και συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πληροφορίες και άλλα στοιχεία της υπόθεσης, ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, λειτουργός του ΝΣΚ, ο οποίος παρίσταται ως πληρεξούσιος του Δημοσίου, μαζί με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας της παρ. 1, που εκπροσωπεί το Δημόσιο. Στις περιπτώσεις πλημμελημάτων, ορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο λειτουργός του ΝΣΚ, εάν το είδος και η σπουδαιότητα της υπόθεσης καθιστούν αναγκαίο τον ορισμό αυτό, καθώς επίσης και όταν ο αρμόδιος εισαγγελέας ή το δικαστήριο έχουν ζητήσει την παράσταση του Δημοσίου, με συνήγορο.

3. Για την παράσταση του Δημοσίου προς υποστήριξη της ποινικής κατηγορίας, με λειτουργό του ΝΣΚ, κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία, υποβάλλεται έγκαιρα προς το ΝΣΚ έγγραφο αίτημα από την αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1, στο οποίο περιγράφεται η υλική ζημία ή η ηθική βλάβη που υπέστη το Δημόσιο από την αξιόποινη πράξη και το οποίο συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα, πληροφορίες και λοιπά στοιχεία της υπόθεσης. Ειδικά για τα αδικήματα που διώκονται μετά από έγκληση, το παραπάνω αίτημα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίγραφο της έγκλησης του Δημοσίου και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη άσκησή της. Κατά τα λοιπά, για τους λειτουργούς του ΝΣΚ εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος, σχετικά με τη δικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση του Δημοσίου ενώπιον των δικαστηρίων από το ΝΣΚ και ιδίως εκείνες των παρ. 1 έως 3 του άρθρου 23.

4. Σε έδρες Πρωτοδικείων, στις οποίες δεν λειτουργούν υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, η ανάθεση των καθηκόντων της παρ. 3 μπορεί να γίνεται σε δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30.

5. Για την υποβολή της έγκλησης, την άσκηση της προσφυγής κατά το άρθρο 52 του ΚΠΔ, τη δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας και γενικότερα τη συμμετοχή του ως διαδίκου ή παθόντος, σε κάθε στάδιο και βαθμό της ποινικής διαδικασίας, το Ελληνικό Δημόσιο, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, τέλους, φόρου και οιασδήποτε άλλης οικονομικής επιβάρυνσης. Η αποζημίωση και τα δικαστικά έξοδα που προβλέπονται στα άρθρα 69, 579 και 580 ΚΠΔ επιβάλλονται σε βάρος του εγκαλέσαντος Δημοσίου, το οποίο, μετά την καταβολή τους, έχει δικαίωμα να τα αναζητήσει από τους υπαίτιους υπαλλήλους, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την ευθύνη των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Άρθρο 25
Δικαστική εκπροσώπηση από διοικητικά όργανα

1. Σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως για ζητήματα που δεν παρουσιάζουν δυσκολία στον νομικό τους χειρισμό ή το οικονομικό τους αντικείμενο δεν υπερβαίνει, ανά διάδικο, την υλική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, μπορεί να ανατεθεί η δικαστική υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, της Ανεξάρτητης Αρχής ή του Ν.Π.Δ.Δ. και η παράσταση, με δήλωση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών, στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή σε υπάλληλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν ή σε άλλο όργανο που προβλέπεται ρητά στην απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 122.

2. Ειδικοί νόμοι που προβλέπουν, σε ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων, την παράσταση και υπεράσπιση του Δημοσίου, ενώπιον των δικαστηρίων από άλλα όργανα αυτού και όχι από λειτουργούς του ΝΣΚ, εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 26
Καθήκοντα λειτουργών του ΝΣΚ

1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ οφείλουν πίστη και αφοσίωση στην Ελλάδα και στη Δημοκρατία, απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των καθηκόντων, τα οποία τους έχουν ανατεθεί ή ασκούν λόγω της ιδιότητάς τους και υπόκεινται αποκλειστικά στο Σύνταγμα, στους νόμους και στη συνείδησή τους.

2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ οφείλουν να διαμένουν στην πόλη όπου είναι η έδρα του Γραφείου που υπηρετούν ή σε προάστιό της. Η Αθήνα και ο Πειραιάς, με τα προάστιά τους, θεωρούνται ως μια πόλη. Επιτρέπεται η απομάκρυνση από την έδρα τους κατά τις ημέρες της αργίας, εφόσον δεν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη.

3. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και για γεγονότα ή πληροφορίες που γνωρίζουν από την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους. Η υποχρέωση εχεμύθειας δεν αντιτάσσεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται δικαίωμα των πολιτών να λαμβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων ή των εγγράφων που βρίσκονται στον φάκελο εκκρεμών δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων που χειρίζονται, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 28.

4. Ο λειτουργός του ΝΣΚ εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα κάθε εγγράφου απαραίτητου για τον χειρισμό των υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. Για τις ίδιες ανάγκες, ο λειτουργός του ΝΣΚ μπορεί να μεταφράζει έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και ελληνικά έγγραφα σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο λειτουργός του ΝΣΚ βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετάφρασε.

5. Κάθε λειτουργός του ΝΣΚ υποχρεούται: α) να ελέγχει καθημερινά και να παραλαμβάνει την υπηρεσιακή ηλεκτρονική αλληλογραφία του, β) να χρησιμοποιεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΝΣΚ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και γ) να ενημερώνει ανελλιπώς το ηλεκτρονικό αρχείο των υποθέσεων που αυτός χειρίζεται.

6. Σε περίπτωση υπηρεσιακών μεταβολών ή λήψης αδειών λειτουργού του ΝΣΚ που επιβάλλουν την παράδοση των φακέλων των υποθέσεων που του έχουν ανατεθεί, αυτή γίνεται στον αντικαταστάτη του και αν δεν έχει ορισθεί αντικαταστάτης, στον Προϊστάμενό του.

Άρθρο 27
Χειρισμός υποθέσεων Συμβιβαστική επίλυση διαφορών

1. Σε κάθε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση, μετά από την ανάθεση αυτής, o λειτουργός που τη χρεώθηκε, οφείλει να προβεί άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες για την εξακρίβωση του πραγματικού της διαφοράς και τη συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων. Εφόσον από τα στοιχεία αυτά πιθανολογείται από τον χειριζόμενο την υπόθεση και από τον Προϊστάμενο του Γραφείου η βασιμότητα των αξιώσεων που προβάλλονται κατά του Δημοσίου ή των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία, κινείται, ανάλογα με τη φύση και το οικονομικό αντικείμενο της διαφοράς, η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7 για την αναγνώριση αυτών ή για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, ή σε περίπτωση αμφιβολίας, για τον καθορισμό τηρητέας πορείας.

2. Σε περίπτωση αιτήματος της υπηρεσίας για άσκηση επιθετικής ενέργειας, που ο χειριζόμενος την υπόθεση και ο Προϊστάμενός του κρίνουν ότι δεν πιθανολογείται η ευδοκίμησή της, η υπόθεση εισάγεται άμεσα, ανάλογα με τη φύση και το οικονομικό αντικείμενο της διαφοράς, ενώπιον των οργάνων που προβλέπουν τα άρθρα 6 και 7 για τη μη άσκηση του σχετικού ενδίκου βοηθήματος.

3. Εφόσον δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, ο λειτουργός οφείλει να προβεί σε κάθε ενδεικνυόμενη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ή παράσταση για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου ή των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική τους υπηρεσία, και να ασκήσει, όπου ενδείκνυται, τα ένδικα μέσα και βοηθήματα μέχρι την περαίωση των υποθέσεων αυτών, τηρώντας τόσο το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τις υποθέσεις αυτές όσο και τις διατάξεις για τη λειτουργία του ΝΣΚ.

Άρθρο 28
Υποχρεώσεις των υπηρεσιών του ΝΣΚ και δημοσίων υπηρεσιών Χορήγηση εγγράφων

1. Κάθε δημόσια Αρχή και Υπηρεσία που η νομική της υποστήριξη διεξάγεται από το ΝΣΚ, υποχρεούται: α) σε άμεση παροχή προς τις υπηρεσιακές μονάδες και τους λειτουργούς του ΝΣΚ των απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων, τα οποία είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Ανεξάρτητης Αρχής, β) σε έγκαιρη υπόδειξη των μαρτύρων του Δημοσίου ή του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Ανεξάρτητης Αρχής, η κατάθεση των οποίων, εφόσον είναι ή υπήρξαν υπάλληλοι ή στελέχη αυτών, είναι υποχρεωτική και γ) σε κάθε άλλη δυνατή συνδρομή και παροχή υπηρεσιών προς υποβοήθηση του έργου της υποστήριξης των υποθέσεων.

2. Κατά τον χειρισμό από τους λειτουργούς του ΝΣΚ προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τις υποχρεώσεις των περ. α’ και γ’ της παρ. 1, υπέχει, ως προς τα ειδικότερα ζητήματα που τίθενται με την προσφυγή, και κάθε φορέας της Γενικής Κυβέρνησης που υπήρξε διάδικος στη σχετική εθνική δίκη.

3. Σε περίπτωση αναρμοδιότητας ή συναρμοδιότητας για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων, η δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία στην οποία απευθύνεται το σχετικό αίτημα του ΝΣΚ, οφείλει, χωρίς καθυστέρηση και με κάθε πρόσφορο τρόπον, να διαβιβάσει το αίτημα αυτό στη δημόσια Αρχή ή Υπηρεσία που θεωρεί αρμόδια ή συναρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στην οικεία υπηρεσιακή μονάδα ή στον αρμόδιο λειτουργό του ΝΣΚ.

4. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ έχουν, στο πλαίσιο του χειρισμού των ανατιθέμενων σε αυτούς υποθέσεων, ακώλυτη πρόσβαση σε οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία, αποδεικτικό στοιχείο ή τεκμήριο βρίσκεται στο αρχείο οποιασδήποτε κρατικής αρχής ή υπηρεσίας του δημοσίου τομέα και είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου ή του φορέα που η νομική υποστήριξή του ανήκει στο ΝΣΚ. Έναντι των λειτουργών του ΝΣΚ, δεν αντιτάσσεται οποιασδήποτε φύσης απόρρητο ή άλλη απαγόρευση χορήγησης ή χρησιμοποίησης στοιχείων, με την επιφύλαξη του απορρήτου για λόγους εθνικής ασφάλειας.

5. Άρνηση, ολιγωρία ή πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων των παρ. 1 έως 4 από τους υπαλλήλους ή τα στελέχη των παραπάνω υπηρεσιών, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και δημιουργεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, ύστερα από σχετικό έγγραφο του Προέδρου του ΝΣΚ, την υποχρέωση ελέγχου των υπευθύνων και ενδεχόμενο καταλογισμό σε βάρος τους των ζημιών, που υπέστη το Δημόσιο ή ο εκπροσωπούμενος από το ΝΣΚ φορέας.

6. Αν με διάταξη νόμου προβλέπεται η διαδοχή καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή φορέα από το Δημόσιο και η άσκηση των αρμοδιοτήτων του από δημόσια υπηρεσία ή από άλλο νομικό πρόσωπο ή Ανεξάρτητη Αρχή που η νομική του υποστήριξη ανήκει στο ΝΣΚ, οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ανατίθενται στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η συνέχιση των δικών από αυτό τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Οι δικαστικοί φάκελοι και, χωριστά, οι αντίστοιχοι υπηρεσιακοί μαζί με αναλυτικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται το περιεχόμενό τους και οι ενέργειες που έχουν γίνει, διαβιβάζονται από το καταργούμενο νομικό πρόσωπο στη δημόσια υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Αρχή όπου μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα. Ειδικά το σημείωμα που αφορά στους δικαστικούς φακέλους, περιλαμβάνει πλήρη περιγραφή της δικαστικής πορείας της υπόθεσης, τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν και τις υπάρχουσες προθεσμίες. β) Οι δικαστικοί φάκελοι διαβιβάζονται από τη διοικητική υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Αρχή στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και γ) το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, ύστερα από σχετικό αίτημα του εκπροσώπου του Δημοσίου, αναβάλλει την εκδίκασή της για έξι (6) μήνες. Αν μέσα στο διάστημα αυτό δεν έχει περαιωθεί η διαδικασία παράδοσης του οικείου δικαστικού φακέλου, το Δικαστήριο, ύστερα από αιτιολογημένο αίτημα του εκπροσώπου του Δημοσίου, στο οποίο προσδιορίζονται οι λόγοι της καθυστέρησης, αναβάλλει την εκδίκαση της υπόθεσης για τρεις (3) μήνες και μπορεί να επιβάλει στον υπαίτιο υπάλληλο τη χρηματική ποινή που προβλέπεται στο άρθρο 205 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

7. Πρακτικά γνωμοδοτήσεων για δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, μετά την αποδοχή ή την έγκρισή τους, καθώς και έγγραφα που τηρούνται στο αρχείο των Γραφείων ΝΣΚ ή των δικηγόρων του Δημοσίου, χορηγούνται σύμφωνα τα προβλεπόμενα στο π.δ. 28/2015 (Α’ 34). Δεν χορηγούνται εισηγήσεις για ερωτήματα, δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις που συντάχθηκαν από λειτουργούς του ΝΣΚ στο πλαίσιο της άσκησης της αρμοδιότητάς τους κατά τα άρθρα 6 έως 9.

Άρθρο 29
Λειτουργικά και οικονομικά θέματα

1. Η γραμματεία των Γραφείων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που λειτουργούν σε Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές και ΑΕΙ στελεχώνεται, σε κάθε περίπτωση, από υπαλλήλους των αντίστοιχων φορέων, Κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή Πληροφορικής ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και Προσωπικού Η/Υ.

2. Οι δαπάνες εγκατάστασης, στέγασης και λειτουργίας (αγοράς βιβλίων, συνδρομής σε ηλεκτρονικές βάσεις νομικών πληροφοριών, γραφικής ύλης, θέρμανσης, καθαριότητας και γενικά υλικοτεχνικής υποδομής) των Γραφείων Νομικού Συμβουλίου και των Ειδικών Γραφείων Νομικού Συμβουλίου βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Υπουργείων, της δε Κεντρικής Υπηρεσίας, του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου Πειραιά και των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΝΣΚ. Οι ίδιες δαπάνες των Γραφείων Νομικού Συμβουλίου, Ειδικών Γραφείων και των Δικαστικών Γραφείων που λειτουργούν σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. βαρύνουν αντίστοιχα τους προϋπολογισμούς αυτών.

3. Οι δαπάνες για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών εκτυπωτών και εικονοποιητών, η συντήρηση, καθώς και η προμήθεια των ανταλλακτικών του εξοπλισμού αυτού, για το σύνολο των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, βαρύνουν από την 1η.1.2023 τον προϋπολογισμό του ΝΣΚ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί να μετατίθεται η έναρξη εφαρμογής της παρούσας.

4. Δαπάνες που αφορούν σε δικαστικά έξοδα, δικαστικές δαπάνες, αμοιβές και έξοδα φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν για λογαριασμό του Δημοσίου, κατόπιν σχετικών εντολών λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, όπως ιδίως, αμοιβές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, μεταφραστών, διερμηνέων, πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων, δαπάνες για δημοσιεύσεις στον τύπο, μετακινήσεις λειτουργών του ΝΣΚ και γενικότερα δαπάνες που σχετίζονται με τις κάθε φύσης αρμοδιότητες του ΝΣΚ, στο πλαίσιο ενεργειών ενώπιον των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, υπάγονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) και βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του ΝΣΚ, του εκάστοτε οικονομικού έτους, εντός του οποίου εκκαθαρίζονται. Οι ίδιες δαπάνες που αφορούν στις Ανεξάρτητες Αρχές ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ΑΕΙ, των οποίων, η δικαστική και γενικότερα η νομική υπεράσπιση διεξάγεται από υπηρεσιακές μονάδες ή μέλη του ΝΣΚ ή από δικηγόρους που ορίζονται για λογαριασμό τους από το ΝΣΚ, βαρύνουν τον προϋπολογισμό αυτών από 1η.1.2022. Από την ίδια ημερομηνία, τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά για την αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή των παραπάνω δαπανών, ανεξάρτητα από τον χρόνο στον οποίο αυτές ανάγονται, υποβάλλονται στη βαρυνόμενη Ανεξάρτητη Αρχή ή Ν.Π.Δ.Δ.

5. Δαπάνες της παρ. 4, οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο διεξαγωγής εθνικών ή διεθνών διαιτητικών δικών στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητες Αρχές, που εκπροσωπούνται δικαστικά από το ΝΣΚ, βαρύνουν τους αντίστοιχους Κ.Α.Ε. των προϋπολογισμών των αρμόδιων Υπουργείων ή άλλων Αρχών, του εκάστοτε οικονομικού έτους, εντός του οποίου εκκαθαρίζονται. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, μετά από εισήγηση του λειτουργού του ΝΣΚ που χειρίζεται την υπόθεση, επιτρέπεται η ανάθεση της σύνταξης γνωμοδοτήσεων, ιδίως νομικών ή τεχνικών, σε Έλληνες ή σε αλλοδαπούς ειδικούς εμπειρογνώμονες, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Η σχετική δαπάνη και τα λοιπά έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή Ανεξάρτητης Αρχής ή Ν.Π.Δ.Δ. ή του φορέα που αφορά η δίκη, όπου και αποστέλλονται τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά πληρωμής για αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή, συνοδευόμενα από βεβαίωση του ΝΣΚ για την προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Για την καταβολή της αμοιβής εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 4.

Άρθρο 30
Υποχρεώσεις και νομιμοποίηση δικηγόρων του Δημοσίου

1. Δικηγόροι του Δημοσίου μπορεί να ορίζονται: α) Σε έδρες Πρωτοδικείων στις οποίες δεν λειτουργεί Δικαστικό Γραφείο. Στην περίπτωση αυτή, στους οριζόμενους δικηγόρους, ανατίθενται η δικαστική εκπροσώπηση και η υπεράσπιση των υποθέσεων του Δημοσίου ενώπιον των Δικαστηρίων ή Αρχών στις έδρες των πρωτοδικείων που ορίζονται, καθώς και η διεκπεραίωση εξώδικων νομικών υποθέσεων και σύμπραξης με τις Αρχές της έδρας τους, σε κάθε νόμιμη ενέργεια που διασφαλίζει τα συμφέροντα του Δημοσίου.

β) Σε έδρες πρωτοδικείων στις οποίες λειτουργεί Γραφείο Νομικού Συμβουλίου ή Δικαστικό Γραφείο, εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, εξαιτίας των οποίων οι υπηρετούντες σε αυτά δεν μπορούν, για δικαιολογημένη αιτία, να ανταπεξέλθουν στον ιδιαίτερα αυξημένο φόρτο εργασίας που οφείλεται στις περιστάσεις αυτές. Στην περίπτωση αυτή, οι Δικηγόροι του Δημοσίου ορίζονται ειδικά, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 και αμείβονται ανά υπόθεση, έχοντας την υποχρέωση να συνεργάζονται με τους λειτουργούς του ΝΣΚ.

γ) Σε έδρες Ειρηνοδικείων, στις οποίες είναι δυσχερής η πρόσβαση από την έδρα του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου ή του Δικαστικού Γραφείου, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου ανήκει. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται, είτε ανά υπόθεση, εφαρμοζόμενου του δευτέρου εδαφίου της περ. β), είτε για μια τριετία, εφαρμοζομένων των παρ. 2 και 3.

2. Μετά από πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ και του κατά τόπον αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου, ορίζονται, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, οι δικηγόροι του Δημοσίου. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση της Τριμελούς Επιτροπής της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΚΥ) του ΝΣΚ, συνεκτιμώμενης και της εισήγησης των αρμοδίων κατά τόπον Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) και Κτηματικών Υπηρεσιών, για μία τριετία. Πριν από την παρέλευση της τριετίας είναι οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο δυνατή η αντικατάσταση του δικηγόρου για τον υπολειπόμενο χρόνο ή ο ορισμός νέου για μια τριετία ή η ανάθεση του χειρισμού των υποθέσεων σε Γραφείο του ΝΣΚ. Ανανέωση της εντολής στον ίδιο δικηγόρο επιτρέπεται πάντοτε, αν έχει εκπληρώσει με επάρκεια τα καθήκοντά του. Η αντικατάσταση ή η μη ανανέωση της εντολής δεν δημιουργεί υπέρ του δικηγόρου οποιοδήποτε δικαίωμα προς αποζημίωση, πλην της αξίωσης για καταβολή της οφειλόμενης κατά την παρ. 5 αμοιβής για τις ενέργειές του στις υποθέσεις που του είχαν ανατεθεί, μέχρι την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής πράξης αντικατάστασης ή μέχρι την εκπνοή της θητείας του.

3. Ο δικηγόρος του Δημοσίου, με τη λήξη της τριετούς εντολής ή με την κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης αντικατάστασής του, υποχρεούται να παραδώσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στη δημόσια Υπηρεσία που θα του υποδειχθεί, όλους τους φακέλους των υποθέσεων που του είχαν ανατεθεί, χωρίς να έχει δικαίωμα επίσχεσής τους ή επίσχεσης των εγγράφων που περιέχονται σε αυτούς. Άρνηση παράδοσης των φακέλων συνεπάγεται αξίωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία υποστεί το Δημόσιο, η οποία βεβαιώνεται με πράξη του Προέδρου του ΝΣΚ, και μαζί με σχετικό χρηματικό κατάλογο αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ για την είσπραξή του, ως δημοσίου εσόδου κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Οι φάκελοι συνοδεύονται από κατάσταση καταγραφής τους, η οποία υπογράφεται από τον δικηγόρο που παραδίδει και τον αρμόδιο υπάλληλο που παραλαμβάνει και αναφέρει απαραίτητα, εκτός των άλλων, το διαδικαστικό στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι υποθέσεις και όλες τις ενέργειες, που έχουν γίνει μέχρι τότε σε αυτές, καθώς και τις τυχόν δικονομικές προθεσμίες. Αντίγραφο της κατάστασης, θεωρημένης από τον προϊστάμενο της παραπάνω υπηρεσίας, κοινοποιείται στην ΚΥ του ΝΣΚ, με επιμέλεια του παραδίδοντος και συνιστά απαραίτητο παραστατικό στοιχείο για την εκκαθάριση της αμοιβής του κατά την παρ. 5.

4. Οι δικηγόροι του Δημοσίου υποχρεούνται να ασκούν κάθε ενδεικνυόμενη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια ή παράσταση προς υπεράσπιση του Δημοσίου στις υποθέσεις που τους ανατίθενται. Ενημερώνουν την Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ για την παραλαβή της εντολής και την εξέλιξη των δικαστικών υποθέσεων στα διάφορα στάδια της δίκης και υποχρεούνται, μετά από τη δημοσίευση οριστικής απόφασης σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, να αποστέλλουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο ΝΣΚ επικυρωμένο από το δικαστήριο αντίγραφο της απόφασης, των διαδικαστικών εγγράφων και των λοιπών σχετικών εγγράφων του φακέλου της υπόθεσης με εισήγηση που περιλαμβάνει τους λόγους, για τους οποίους ενδείκνυται η αποδοχή της δικαστικής απόφασης ή η συνέχιση του δικαστικού αγώνα, με την άσκηση του προβλεπόμενου ενδίκου μέσου. Στην περίπτωση που τους δοθεί εντολή για την άσκηση ενδίκου μέσου, ενημερώνουν την ΚΥ του ΝΣΚ για την παραλαβή της εντολής και την εξέλιξη της υπόθεσης μέχρι και την τελεσιδικία της. Άρνηση, ολιγωρία ή πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών αποτελεί πειθαρχική παράβαση και δημιουργεί υποχρέωση ελέγχου των υπευθύνων και βεβαίωσης σε βάρος τους των ζημιών, που υπέστη το Δημόσιο από τη συμπεριφορά τους κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 και τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, καθορίζεται ενιαία για όλη την Επικράτεια το περιεχόμενο της γραπτής συμφωνίας μεταξύ του ΝΣΚ και των δικηγόρων του Δημοσίου για την αμοιβή, τις αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε αμοιβές, με βάση ποσοστό στην αξία του αντικειμένου της δίκης, δεν εφαρμόζονται για τους δικηγόρους του Δημοσίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η γραπτή συμφωνία. Όταν το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα, η αμοιβή καθορίζεται με βάση τη συμφωνία. Οι αμοιβές αυτές μπορούν κατά την εκκαθάρισή τους, είτε να μειωθούν σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), τριάντα τοις εκατό (30%) ή πενήντα τοις εκατό (50%), ιδίως όταν πρόκειται για χειρισμό μεγάλου αριθμού όμοιων υποθέσεων ή όταν ο δικηγόρος του Δημοσίου δεν χειρίστηκε την υπόθεση με την προσήκουσα επιμέλεια, είτε να αυξηθούν κατά το ίδιο ποσοστό, όταν επιδείχθηκε αποδεδειγμένα από τον δικηγόρο ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επιμέλεια ή σε υποθέσεις μείζονος σπουδαιότητας. Οι δικηγόροι του Δημοσίου, για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς αυτό, φορολογούνται με βάση τις αμοιβές που τους καταβάλλονται από το Δημόσιο. Διατάξεις που θεσπίζουν τεκμαρτό εισόδημα ανώτερο των καταβληθέντων από το Δημόσιο ποσών, δεν εφαρμόζονται ως προς το εισόδημα που προκύπτει από τις συγκεκριμένες αμοιβές.

6. Στους δικηγόρους του Δημοσίου, για κάθε μετάβασή τους εκτός της έδρας του γραφείου τους, σε εκτέλεση εντολής που τους δόθηκε, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94).

7. Η αμοιβή και τα έξοδα των δικηγόρων του Δημοσίου εκκαθαρίζονται από τον αρμόδιο Σχηματισμό της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, με επιμέλεια του Τμήματος Εκκαθάρισης Αμοιβών του ΝΣΚ, το οποίο και μεριμνά για τη σύνταξη της οικείας εκκαθαριστικής πράξης, την υπογραφή της από τον Πρόεδρο και την εκτέλεσή της.

8. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι δικηγόροι υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή υπάρξει σοβαρή ένδειξη για παραβίαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας ή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από δικηγόρο, το γεγονός ανακοινώνεται γραπτά στον οικείο δικηγορικό σύλλογο για τις νόμιμες ενέργειές του, με την επιφύλαξη άσκησης κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Αρχής για την προστασία των συμφερόντων του.

9. Για τη νομιμοποίηση των δικηγόρων του Δημοσίου, παρέχεται έγγραφη πληρεξουσιότητα: α) από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, ή β) από τους προϊστάμενους των οικείων δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές εντολές και οδηγίες που δίδονται από το ΝΣΚ, εφόσον οι τελευταίοι έχουν σχετική αρμοδιότητα.

10. Οι δικηγόροι του Δημοσίου οφείλουν, σε περίπτωση αμφιβολίας, ως προς την τηρητέα πορεία σε υπόθεση που τους έχει ανατεθεί, να αναφέρονται γραπτά στην ΚΥ του ΝΣΚ για παροχή οδηγιών. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος Σχηματισμός της ΚΥ μπορεί να προβεί στις σχετικές ενέργειες που ορίζονται από τα άρθρα 6 ή 7.

11. Η παρ. 2 του άρθρου 23 ισχύει και για τους δικηγόρους του Δημοσίου, για κάθε παράστασή τους ως πληρεξουσίων του Δημοσίου.

Άρθρο 31
Δικηγορικές εταιρείες και δικηγόροι της αλλοδαπής

1. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το ΝΣΚ, ορίζονται δικηγορικές εταιρείες ή δικηγόροι στην αλλοδαπή, είτε για την παροχή νομικών υπηρεσιών, είτε ειδικότερα για τη δικαστική εκπροσώπηση του Κράτους ή των λοιπών παραπάνω φορέων ενώπιον δικαστηρίων ή αρχών στην αλλοδαπή.

2. Η δαπάνη για την αμοιβή των υπηρεσιών των παραπάνω δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων και τα λοιπά έξοδα υπάγονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) και βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή του φορέα που ζητεί την παροχή νομικών υπηρεσιών ή για λογαριασμό του οποίου έγινε η ανάθεση από το ΝΣΚ, στους οποίους και αποστέλλονται τα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά πληρωμής για αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή. Σε περίπτωση που η σχετική δαπάνη αφορά σε υποθέσεις του ν. 4050/2012 (Α’ 36), η αναγνώριση, εκκαθάριση και πληρωμή της, γίνεται κατά τις διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν για τις δαπάνες του δημόσιου χρέους και βαρύνει τις αντίστοιχες πιστώσεις. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να ορίζεται η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου και για άλλες κατηγορίες υποθέσεων που ανακύπτουν από πράξεις δημόσιου δανεισμού και διαχείρισης του δημόσιου χρέους.

3. Για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος ή ενδίκου μέσου, καθώς και για τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, απαιτείται σχετική άδεια ή έγκριση από το ΝΣΚ, η οποία χορηγείται ύστερα από πρόταση της δικηγορικής εταιρείας ή του δικηγόρου. Η πρόταση της δικηγορικής εταιρείας ή του δικηγόρου συνοδεύεται υποχρεωτικά από εκτίμηση για το ύψος της δικηγορικής αμοιβής, καθώς και των εξόδων κάθε προτεινόμενης, για την υπόθεση, δικαστικής ή εξώδικής ενέργειας.

4. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι δικηγορικές εταιρείες και οι δικηγόροι της αλλοδαπής υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας.

Άρθρο 32
Ειδικές διαιτητικές υποθέσεις
Σε περιπτώσεις διαιτητικών υποθέσεων, με διάδικο το Δημόσιο ή άλλο φορέα που η νομική του υπηρεσία διεξάγεται από το ΝΣΚ, οι οποίες έχουν ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό αντικείμενο, ειδικά, πρωτότυπα ή δυσχερή νομικά ζητήματα και εφόσον κριθεί επιβεβλημένη η συνδρομή εξειδικευμένων δικηγορικών εταιρειών ή δικηγόρων για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου ή των λοιπών φορέων, ορίζονται, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, δικηγορικές εταιρείες ή δικηγόροι για τον, από κοινού με τους λειτουργούς του ΝΣΚ, χειρισμό των υποθέσεων αυτών. Η απόφαση εκδίδεται, εφόσον αυτό ζητηθεί, αιτιολογημένα από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό ή το όργανο που εκπροσωπεί την Ανεξάρτητη Αρχή ή το Ν.Π.Δ.Δ. που είναι διάδικο στη διαιτητική δίκη. Τα έξοδα για την αμοιβή του δικηγόρου καλύπτει ο αρμόδιος φορέας που εκπροσωπείται στη δίκη, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 29. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι δικηγορικές εταιρείες ή οι δικηγόροι, υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ καθορίζονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης και κάθε άλλο θέμα που αφορά στις σχέσεις μεταξύ του ΝΣΚ και της δικηγορικής εταιρείας ή του δικηγόρου, στο πλαίσιο παροχής των παραπάνω υπηρεσιών.

Άρθρο 33
Ασκούμενοι δικηγόροι στο ΝΣΚ

1. Η πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων μπορεί να γίνεται σε οποιαδήποτε υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ. Ο ασκούμενος δικηγόρος στο ΝΣΚ επιτρέπεται να συμπαρίσταται ενώπιον των δικαστηρίων πρώτου και δεύτερου βαθμού και να συνυπογράφει, με τους λειτουργούς του ΝΣΚ, τις προτάσεις, τα σημειώματα και τα υπομνήματα, καθώς και να καταθέτει, σε όλα τα δικαστήρια και να παραλαμβάνει από αυτά τα κάθε φύσης δικόγραφα και διαδικαστικά ή λοιπά έγγραφα, ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση λειτουργού του ΝΣΚ.

2. Η διάθεση των ασκούμενων δικηγόρων στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, ο οποίος χορηγεί και το πιστοποιητικό για την άσκησή τους. Στους ασκούμενους δικηγόρους καταβάλλονται πάγια μηνιαία έξοδα κίνησης, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η άσκηση διακόπτεται για σπουδαίο λόγο και χωρίς να οφείλεται αποζημίωση από το Δημόσιο, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ.

3. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους στο ΝΣΚ, οι ασκούμενοι δικηγόροι υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ή υπάρξει σοβαρή ένδειξη για παραβίαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας από ασκούμενο δικηγόρο στο ΝΣΚ ή δικηγόρο που υπήρξε ασκούμενος στο ΝΣΚ, το γεγονός ανακοινώνεται γραπτά στον οικείο δικηγορικό σύλλογο για τις νόμιμες ενέργειές του, με την επιφύλαξη άσκησης κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία των συμφερόντων του.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Άρθρο 34
Λειτουργοί του ΝΣΚ Βαθμοί ιεραρχίας Αντιστοιχία Αναπλήρωση

1. Λειτουργοί του ΝΣΚ, κατά βαθμό ιεραρχίας είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, Πάρεδρος, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’, Δικαστικός Πληρεξούσιος και Δόκιμος Δικαστικός Πληρεξούσιος ΝΣΚ.

2. Ο βαθμός του Προέδρου του ΝΣΚ αντιστοιχεί με αυτόν του Προέδρου του Αρείου Πάγου, του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ, με αυτόν του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, του Νομικού Συμβούλου του Κράτους με αυτόν του Αρεοπαγίτη, του Παρέδρου του ΝΣΚ, με αυτόν του Εφέτη Πολιτικών Δικαστηρίων, του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α’, με αυτόν του Προέδρου Πρωτοδικών Πολιτικών Δικαστηρίων, του Δικαστικού Πληρεξούσιου, με αυτόν του Πρωτοδίκη Πολιτικών Δικαστηρίων και του Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξούσιου, με αυτόν του Παρέδρου Πρωτοδικείου. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ έπονται στο προβάδισμα των δικαστικών λειτουργών αντίστοιχων βαθμών.

3. Η αναπλήρωση λειτουργού του ΝΣΚ γίνεται σύμφωνα με τη σειρά των βαθμών της ιεραρχίας τους και μεταξύ λειτουργών του ίδιου βαθμού, σύμφωνα με τη σειρά αρχαιότητάς τους.

Άρθρο 35
Αρχαιότητα

1. Η αρχαιότητα των λειτουργών του ΝΣΚ, σε κάθε βαθμό της ιεραρχίας, καθορίζεται από τη χρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης διορισμού ή της πράξης προαγωγής τους. Μεταξύ περισσοτέρων που διορίζονται ή προάγονται με την ίδια απόφαση ή πράξη, αρχαιότερος θεωρείται αυτός που προηγείται σε αυτήν. Στην περίπτωση προαγωγής στον βαθμό του Αντιπροέδρου του ΝΣΚ, στο προεδρικό διάταγμα τηρείται υποχρεωτικά η σειρά που έχει τεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ για τους λοιπούς βαθμούς, η σειρά που έχει τεθεί στη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, συντάσσονται, με επιμέλεια της Γραμματείας του ΝΣΚ, πίνακες με τη σειρά αρχαιότητας όλων των λειτουργών, οι οποίοι υπηρετούν την 1η Ιανουαρίου («επετηρίδα»). Στους πίνακες αυτούς, αναγράφονται για κάθε λειτουργό του ΝΣΚ: ο αριθμός μητρώου, το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία δημοσίευσης του αρχικού διορισμού και της τελευταίας προαγωγής, καθώς και τυχόν δικαστική, δικηγορική ή διοικητική προϋπηρεσία του.

3. Τους πίνακες κυρώνει ο Πρόεδρος και κοινοποιεί η Γραμματεία του ΝΣΚ στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε λειτουργού, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

4. Κατά των πινάκων αρχαιότητας μπορεί να ασκηθεί ένσταση στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, από τους ενδιαφερόμενους λειτουργούς του ΝΣΚ, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ηλεκτρονική κοινοποίησή τους. Η ένσταση κατατίθεται στη Γραμματεία του ΝΣΚ και με επιμέλειά της κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε κάθε θιγόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα άσκησης παρέμβασης, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση. Η ένσταση και οι τυχόν παρεμβάσεις εξετάζονται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εφόσον η ένσταση γίνει δεκτή, τροποποιείται ο πίνακας με πράξη του Προέδρου και ο οριστικός πίνακας κοινοποιείται στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των λειτουργών του ΝΣΚ.

Άρθρο 36
Οργανικές θέσεις λειτουργών του ΝΣΚ

1. Ο αριθμός των νομοθετημένων οργανικών θέσεων των λειτουργών του ΝΣΚ είναι συνολικά τετρακόσιες εβδομήντα οκτώ (478) οι οποίες είναι κατανεμημένες ως εξής: α) του Προέδρου σε μία (1), β) των Αντιπροέδρων σε δέκα (10), γ) των Νομικών Συμβούλων του Κράτους σε εξήντα τέσσερις (64), δ) των Παρέδρων σε εκατόν σαράντα οκτώ (148) και ε) των Δικαστικών Πληρεξουσίων, σε διακόσιες πενήντα πέντε (255).

2. Ειδικές διατάξεις με τις οποίες ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός οργανικών θέσεων λειτουργών του ΝΣΚ, σε υπηρεσιακές μονάδες αυτού, διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 37
Προσόντα διορισμού

1. Ως λειτουργός του ΝΣΚ διορίζεται, κατόπιν διαγωνισμού, όποιος: α) έχει την ελληνική ιθαγένεια ή ο ομογενής που δεν έχει την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο, β) ήταν ή είναι δικηγόρος ή είναι δικαστικός λειτουργός, γ) έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος και δεν έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό (40) έτος της ηλικίας του και δ) έχει άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39).

2. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και σε περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα μητρώα, επικρατεί η χρονικά προγενέστερη.

3. Δικαστικές αποφάσεις ή διοικητικές πράξεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Τα απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά την ημέρα της έναρξης του διαγωνισμού, όπως αυτή προσδιορίζεται με την προκήρυξη και κατά τον χρόνο του διορισμού. Το προσόν της ηλικίας πρέπει να υπάρχει κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

5. Διατάξεις νόμων που θεσπίζουν προνόμια για την κατά προτίμηση κατάληψη θέσεων, δεν έχουν εφαρμογή για τον διορισμό σε θέση λειτουργού του ΝΣΚ.

Άρθρο 38
Κωλύματα διορισμού

1. Δεν διορίζεται λειτουργός του ΝΣΚ όποιος: α) δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, είναι ανυπότακτος ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία, β) καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις (3) μήνες για αδίκημα που τελέστηκε με δόλο, γ) καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, ψευδή βεβαίωση, νόθευση, ψευδή κατάθεση, ψευδή καταμήνυση, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου, δωροδοκία και δωροληψία δικαστικών λειτουργών, δωροδοκία και δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα, παράνομη βεβαίωση και είσπραξη δικαιωμάτων του δημοσίου, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαγωγή εγγράφου, παραβίαση υπηρεσιακού απόρρητου, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων, παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, τυχερών παιχνιδιών, έκδοση ακάλυπτης επιταγής, παραβίαση του ν. 4689/2020 (Α’ 103) για την καταπολέμηση της απάτης και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) έχει παραπεμφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην περ. γ), ε) στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη καταδίκη και μετά τη λήξη του χρόνου στέρησης, στ) έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην περ. γ’. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης, ζ) έχει παυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, λειτουργού του ΝΣΚ, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου λόγω ποινικής καταδίκης, η) έχει απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, λειτουργού του ΝΣΚ, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ ή από θέση δικηγόρου ή συμβολαιογράφου, με αμετάκλητη απόφαση του οικείου δικαστηρίου ή του αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους ή για ανεπάρκεια, θ) έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, και ι) δεν είναι υγιής σωματικά ή ψυχικά. Η σωματική υγεία του υποψηφίου πιστοποιείται με γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού κατά τα ισχύοντα για τους πολιτικούς υπαλλήλους, ενώ η ψυχική, από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Σε περίπτωση έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, εξετάζεται από τον παραπάνω παθολόγο ή γενικό ιατρό η δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του λειτουργού του ΝΣΚ.

2. Τα κωλύματα της παρ. 1 δεν πρέπει να υπάρχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην προκήρυξη, ή κατά την ημέρα του διορισμού.

Άρθρο 39
Άρση κωλυμάτων

1. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 38, δεν αίρει το κώλυμα. Επίσης δεν αίρει το κώλυμα η αποκατάσταση και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής.

2. Η παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση ή η άρση των συνεπειών της απόφασης για ένα από τα εγκλήματα της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 38, δεν αίρει το κώλυμα.

Άρθρο 40
Διαγωνισμός
Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία δημοσιεύεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάθε περιττού έτους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ, κατόπιν έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Θέσεις προς πλήρωση θεωρούνται όσες είναι κενές σε όλους τους βαθμούς των λειτουργών του ΝΣΚ κατά τον χρόνο υπογραφής της προκήρυξης, καθώς και όσες κενωθούν μέχρι την 1η Ιουλίου που ακολουθεί την προκήρυξη του διαγωνισμού. Η προκήρυξη αναφέρει τον αριθμό των θέσεων προς κάλυψη, τον χρόνο έναρξης και τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα νόμιμα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Η γραπτή διαδικασία του διαγωνισμού αρχίζει το αργότερο εντός τετραμήνου από τη δημοσίευση της οικείας προκήρυξης.

Άρθρο 41
Επιτροπή διαγωνισμού

1. Η εξέταση των υποψήφιων γίνεται από τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ ή έναν Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, έναν Αντιπρόεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και έναν Καθηγητή Νομικής Α’ βαθμίδας ή Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), ο οποίος προτείνεται από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας του ΝΣΚ.

2. Τα μέλη της Επιτροπής, ο Γραμματέας και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με πράξη του Προέδρου που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΣΚ, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ως μέλος ή Γραμματέας της Επιτροπής συγγενής διαγωνιζόμενου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α’ 45)].

3. Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αναφέρεται στους υποψηφίους, στους όρους και στον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Eπιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της Eπιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ.

Άρθρο 42
Υποβολή αίτησης συμμετοχής Έλεγχος δικαιολογητικών

1. Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στον διαγωνισμό, υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΝΣΚ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού αίτηση, η οποία απευθύνεται στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, μαζί με τα νόμιμα δικαιολογητικά που καθορίζονται στην προκήρυξη. Ως ημέρα υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημέρα εισαγωγής και πρωτοκόλλησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ.

2. Η Επιτροπή του διαγωνισμού συνεδριάζει μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 και αφού ελέγξει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά, καταρτίζει πίνακα, στον οποίο καταχωρίζονται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής. Οι υπόλοιποι αποκλείονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Ο παραπάνω πίνακας, καθώς και ο πίνακας των αποκλειομένων από τον διαγωνισμό αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

3. Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές, καλούνται να εξετασθούν, με βάση το πρόγραμμα του διαγωνισμού που καταρτίζεται από την Επιτροπή και τοιχοκολλάται τρείς (3) ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στην ΚΥ του ΝΣΚ, ενώ αναρτάται και στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 43
Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:

α) Συνταγματικό Δίκαιο, β) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, γ) Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, δ) Φορολογικό Δίκαιο, ε) Αστικό Δίκαιο στ) Εμπορικό Δίκαιο, ζ) Πολιτική Δικονομία, Αναγκαστική και Διοικητική Εκτέλεση, η) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.

Άρθρο 44
Στάδια διαγωνισμού Βαθμολογία

1. Η εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια: προκριματικό (γραπτά) και τελικό (προφορικά).

2. Η ικανότητα των διαγωνιζόμενων βαθμολογείται από κάθε μέλος της Eπιτροπής, με τους βαθμούς από το μηδέν (0) έως το είκοσι (20), σε ακέραια μονάδα και τέταρτα της μονάδας.

Άρθρο 45
Προκριματικό στάδιο Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης

1. Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση στα παρακάτω μαθήματα του άρθρου 43, κατανεμημένα σε τρεις (3) ενότητες: α) Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία, β) Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, γ) Πολιτική Δικονομία και Αναγκαστική Εκτέλεση. Η εξέταση διεξάγεται σε διαφορετική ημέρα για καθεμία από τις τρεις (3) ενότητες μαθημάτων.

2. Τα θέματα εξέτασης κάθε μαθήματος είναι κοινά για όλους τους υποψήφιους και καθορίζονται με κλήρο μεταξύ τριών (3) θεμάτων για κάθε μάθημα, που έχει επιλέξει η Επιτροπή. Η κλήρωση διενεργείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, ενώπιον των εξεταζόμενων. Στους εξεταζόμενους παρέχεται χρόνος τεσσάρων (4) ωρών για την ανάπτυξη του θέματος, ο οποίος υπολογίζεται από το τέλος της εκφώνησής του.

Άρθρο 46
Κανόνες διεξαγωγής γραπτής εξέτασης

1. Υποψήφιος που δεν προσήλθε για οποιοδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξέτασης ενός από τα μαθήματα του προκριματικού σταδίου, δεν μπορεί να μετάσχει σε αυτήν και αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

2. Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν τα θέματα σε φύλλα χαρτιού, τα οποία παρέχει η Επιτροπή και φέρουν τη σφραγίδα του ΝΣΚ και μονογραφή του Προέδρου της Επιτροπής. Απαγορεύεται η αναγραφή στα φύλλα αυτά οποιουδήποτε ονόματος ή άλλου διακριτικού σημείου. Παράβαση της απαγόρευσης αυτής παρέχει στην Επιτροπή την εξουσία να βαθμολογήσει το γραπτό με τον βαθμό μηδέν (0).

3. Το όνομα του εξεταζόμενου γράφεται στο πάνω αριστερό μέρος του πρώτου φύλλου, στο οποίο γίνεται η ανάπτυξη του θέματος και καλύπτεται με αδιαφανές φύλλο χάρτου. Η κάλυψη γίνεται από τον υποψήφιο, αφού προηγηθεί ο έλεγχος της ταυτότητάς του από μέλος της Επιτροπής.

4. Με την έναρξη της εξέτασης απαγορεύεται στους εξεταζόμενους κάθε επικοινωνία μεταξύ τους ή με πρόσωπα εκτός εξεταστικού κέντρου. Επιτρέπεται η χρήση των κειμένων των νόμων χωρίς ερμηνευτικά σχόλια ή νομολογία. Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλίο που δεν επιτρέπεται ή οποιοδήποτε χειρόγραφο ή από άλλο μέσο, χρησιμοποιεί σημειώσεις ή συνεννοείται με συνυποψήφιο ή τρίτο με οποιονδήποτε τρόπον, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τον διαγωνισμό.

5. Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος, ο εξεταζόμενος παραδίδει το χειρόγραφό του, το οποίο μονογράφεται από μέλος της Επιτροπής, αμέσως μετά την τελευταία λέξη του.

Άρθρο 47
Βαθμολόγηση προκριματικής γραπτής εξέτασης

1. Το κάθε μέλος της Επιτροπής βαθμολογεί χωριστά το γραπτό κάθε υποψηφίου, αναγράφει σε αυτό αριθμητικά και ολογράφως τον βαθμό και θέτει την υπογραφή του. Το άθροισμα των βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των μελών, δίνει τον τελικό βαθμό κάθε γραπτού, τον οποίο ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημειώνει επάνω στο γραπτό, αριθμητικά και ολογράφως, θέτει την υπογραφή του κάτω από αυτόν και στη συνέχεια αποκαλύπτει το όνομα του εξεταζόμενου.

2. Το άθροισμα των βαθμών που έλαβε ο κάθε υποψήφιος στις τρεις γραπτές δοκιμασίες, διαιρούμενο δια του τρία (3), δίνει τον τελικό βαθμό του για το προκριματικό στάδιο.

3. Γίνονται δεκτοί στο τελικό προφορικό στάδιο του διαγωνισμού όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες δώδεκα (12) και σε καμία κάτω από δέκα (10). Στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ αναρτάται ο κατάλογος όσων προκρίνονται στο τελικό-προφορικό στάδιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 48
Προφορική εξέταση τελικός βαθμός

1. Το τελικό προφορικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση στα θέματα της ύλης που ορίζονται στο άρθρο 43.

2. Οι υποψήφιοι καλούνται στην προφορική εξέταση, με αλφαβητική σειρά. Η εξέταση γίνεται σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής, είναι λεπτομερής και περιλαμβάνει θέματα που τίθενται από την Επιτροπή από την εξεταστέα ύλη του άρθρου 43.

3. Μετά από την εξέταση του υποψήφιου, κάθε μέλος της Επιτροπής τον βαθμολογεί για τη συνολική του επίδοση. Ο μέσος όρος των τριών (3) βαθμών αποτελεί τον τελικό βαθμό της προφορικής εξέτασης κάθε υποψηφίου.

4. Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης ογδόντα τοις εκατό (80%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με ποσοστό αξιολόγησης είκοσι τοις εκατό (20%). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό.

Άρθρο 49
Ισοβαθμίες
Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων στην τελική βαθμολογία, ο υποψήφιος που έχει διδακτορικό τίτλο νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, προηγείται όσων έχουν μεταπτυχιακό τίτλο νομικού τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αυτός με μεταπτυχιακό τίτλο προηγείται όσων δεν διαθέτουν κανένα από τα παραπάνω προσόντα. Στην περίπτωση που οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα ή τα διαθέτουν περισσότεροι, προηγείται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στη γραπτή εξέταση του μαθήματος της ενότητας «Συνταγματικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΔΑ, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία». Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι που εξακολουθούν να ισοβαθμούν, η σειρά κατάταξής τους καθορίζεται με δημόσια κλήρωση από την Επιτροπή, στην οποία καλούνται να παρευρεθούν οι υποψήφιοι αυτοί.

Άρθρο 50
Πρακτικό διαγωνισμού Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων

1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει για τη διεξαγωγή του πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και τον Γραμματέα. Στο πρακτικό καταχωρίζονται αναλυτικά για κάθε υποψήφιο, η βαθμολογία και το αποτέλεσμα κάθε εξεταστικού σταδίου και το τελικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού, με την τελική βαθμολογία του υποψήφιου και τη σειρά κατάταξης των διαγωνισθέντων.

2. Στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατατάσσονται οι διαγωνισθέντες, με βάση την τελική βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Πίνακας επιλαχόντων δεν καταρτίζεται σε καμία περίπτωση. Ο πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων, αφού υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Γραμματέα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 51
Διορισμός επιτυχόντων

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, διορίζονται στον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξούσιου, οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων, κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη βαθμολογία, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των κενών θέσεων, όπως αναφέρεται στην προκήρυξη.

2. Η παραπάνω απόφαση δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η περίληψη περιλαμβάνει: α) τον αριθμό και τη χρονολογία της απόφασης, β) τα στοιχεία ταυτότητας του διοριζομένου, το όνομα, το επώνυμο, το όνομα του πατέρα και της μητέρας, τον τόπο και το έτος γέννησης και γ) τον βαθμό στον οποίο διορίζεται.

3. Ο διορισμός ανακοινώνεται στον διοριζόμενο, με έγγραφο του Προέδρου του ΝΣΚ, το οποίο κοινοποιείται ηλεκτρονικά τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού του. Στο έγγραφο αναφέρονται ο αριθμός και η χρονολογία του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύθηκε η περίληψη της απόφασης διορισμού και ορίζεται προθεσμία μέχρι τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίηση, για την αποδοχή του διορισμού και την ανάληψη υπηρεσίας. Η προθεσμία αυτή είναι δυνατόν να παραταθεί

μέχρι τριάντα (30) ημέρες, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ.

4. Η δημόσια υπηρεσιακή σχέση του λειτουργού του ΝΣΚ καταρτίζεται με την αποδοχή του διορισμού, η οποία δηλώνεται με την ακόλουθη διαβεβαίωση, ενώπιον του Προέδρου του ΝΣΚ: «Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα φυλάττω πίστη στην Ελλάδα, υπακοή στο Σύνταγμα και στους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου». Πριν από την παροχή της διαβεβαίωσης, δεν επιτρέπεται ανάληψη υπηρεσίας. Για την παροχή της διαβεβαίωσης συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ και τον διοριζόμενο.

5. Ο διορισμός αυτών που πέτυχαν στον διαγωνισμό, γίνεται στον βαθμό του Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξουσίου και σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων. Θέσεις που δεν πληρούνται λόγω μη αποδοχής του διορισμού ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο, καλύπτονται στον επόμενο, μετά διετία διαγωνισμό.

6. Οι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι πριν από τη μονιμοποίησή τους, διανύουν δοκιμαστική υπηρεσία δύο (2) ετών, στη διάρκεια της οποίας έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του λειτουργού του ΝΣΚ.

7. Η ανάληψη των καθηκόντων του διοριζόμενου βεβαιώνεται με έκθεση, που συντάσσεται από τον Γραμματέα του ΝΣΚ και υπογράφεται από αυτόν και από τον διοριζόμενο.

8. Οι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, κατά το πρώτο εξάμηνο της υπηρεσίας τους, παρακολουθούν υποχρεωτικά, με φυσική παρουσία ή από απόσταση, επιμορφωτικά σεμινάρια που οργανώνονται από το ΝΣΚ ή σε συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δικαστών ή την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή Πανεπιστήμια ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Άρθρο 52
Ανάκληση του διορισμού

1. Η απόφαση του διορισμού ανακαλείται, αν ο διοριζόμενος δεν τον αποδεχθεί ρητά ή σιωπηρά. Η σιωπηρή μη αποδοχή τεκμαίρεται όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία παροχής της διαβεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 51 και ανάληψης καθηκόντων, από υπαιτιότητα του διοριζομένου.

2. Διορισμός που έγινε χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του παρόντος μπορεί να ανακληθεί μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 51. Αν τον παράνομο διορισμό προκάλεσε ή υποβοήθησε ο ενδιαφερόμενος, η ανάκληση γίνεται οποτεδήποτε. Ομοίως, η ανάκληση χωρεί οποτεδήποτε σε περίπτωση έλλειψης τυπικού προσόντος ή συνδρομής κωλύματος διορισμού.

3. Εκείνος που διορίστηκε παράνομα και ανακλήθηκε ο διορισμός του, έχει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του λειτουργού του ΝΣΚ, για όσο χρονικό διάστημα άσκησε τα καθήκοντά του. Οι πράξεις που διενήργησε παραμένουν έγκυρες και δεν αναζητούνται οι αποδοχές που του καταβλήθηκαν μέχρι την ανάκληση του διορισμού.

Άρθρο 53
Αναδιορισμός

1. Επιτρέπεται ο αναδιορισμός λειτουργού του ΝΣΚ, που παραιτήθηκε ή απολύθηκε λόγω σωματικής ανικανότητας, μέχρι και τον βαθμό του Παρέδρου ΝΣΚ, σε κενή θέση, ομοιόβαθμη με εκείνη από την οποία είχε παραιτηθεί ή απολυθεί, εφόσον: α) είχε τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία πριν από την παραίτηση ή απόλυση, β) ζητήσει τον αναδιορισμό του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών από την παραίτηση ή απόλυσή του, γ) έχει τα προβλεπόμενα κατά τον χρόνο του αρχικού διορισμού του τυπικά προσόντα διορισμού, πλην της ηλικίας, δ) δεν έχει κώλυμα διορισμού και ε) ειδικά, στην περίπτωση της παραίτησης, η σωματική ανικανότητα και η αδυναμία πλήρους άσκησης των καθηκόντων έχουν πιστοποιηθεί, πριν από την παραίτηση, από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή που προβλέπεται για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.

2. Ο αναδιορισμός εκείνου που απολύθηκε ή παραιτήθηκε λόγω σωματικής ανικανότητας γίνεται ύστερα από τη διαπίστωση της πλήρους αποκατάστασης της σωματικής του ικανότητας για την άσκηση των καθηκόντων του. Η διαπίστωση γίνεται από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή που προβλέπεται για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Ο λειτουργός του ΝΣΚ παραπέμπεται στην επιτροπή μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναδιορισμού.

3. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για τον αναδιορισμό. Ο αναδιοριζόμενος τοποθετείται στον βαθμό που κατείχε κατά τον χρόνο της παραίτησης ή απόλυσής του από την Υπηρεσία και στην τελευταία θέση της επετηρίδας των λειτουργών που κατέχουν τον ίδιο βαθμό και τα ίδια χρόνια υπηρεσίας κατά τον χρόνο του αναδιορισμού.

4. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις που αναφέρονται στον διορισμό ισχύουν και για τον αναδιορισμό.

Άρθρο 54
Ασυμβίβαστα Συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και συλλογικά όργανα της Διοίκησης

1. Απαγορεύεται στους λειτουργούς του ΝΣΚ η άσκηση έργου ή η παροχή, με οποιονδήποτε τρόπον, υπηρεσίας σε τρίτο με αμοιβή, καθώς επίσης και η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος.

2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται: α) να εκλέγονται μέλη της Ακαδημίας ή μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, β) να ορίζονται ως διαιτητές ή επιδιαιτητές σε εθνικές ή διεθνείς διαιτησίες, κατά τα αναλυτικά οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 882Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για την υποχρέωση καταβολής ποσοστού από τις αμοιβές των διαιτητών στον ειδικό λογαριασμό του ΝΣΚ εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις ορισμού λειτουργών του ΝΣΚ ως διαιτητών, σε εθνικές, διεθνείς ή ad hoc διαιτησίες, γ) να μετέχουν σε συμβούλια ή επιτροπές ή ομάδες εργασίας ή σε διοικητικά συμβούλια δημόσιων φορέων, όταν αυτό προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Ο ορισμός γίνεται ύστερα από ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσίας ή του φορέα και πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, ενώ, κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του συμβουλίου, της επιτροπής ή της ομάδας εργασίας ή του δημόσιου φορέα.

3. Όπου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2993/2002 (Α’ 58) ή άλλων διατάξεων, προβλέπεται η συμμετοχή λειτουργού του ΝΣΚ σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, ο λειτουργός μπορεί να αντικαθίσταται, ύστερα από αρνητική για την υπόδειξή του γνώμη του Προέδρου του ΝΣΚ, από συνταξιούχο δικαστικό λειτουργό ή συνταξιούχο λειτουργό του ΝΣΚ ή δημόσιο υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ Α’ βαθμού ή αντίστοιχης κατηγορίας και βαθμού με εικοσαετή συνολική υπηρεσία, που ορίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση της πράξης συγκρότησης ή από δικηγόρο με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

4. Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται σε Υπουργεία η συγκρότηση επιτροπών ή άλλων συλλογικών οργάνων με νομοπαρασκευαστικές αρμοδιότητες, σε αυτές συμμετέχει υποχρεωτικά και λειτουργός του ΝΣΚ, με τον βαθμό τουλάχιστον του Παρέδρου, που υπηρετεί στο ίδιο Υπουργείο, με αναπληρωτή του άλλον λειτουργό του ΝΣΚ, οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, ύστερα από αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας.

5. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που μετέχουν, με βάση ειδικές διατάξεις, σε συμβούλια ή επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα της διοίκησης, προηγούνται των λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων που συμμετέχουν σε αυτά, εκτός από τους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς, Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Υπουργείων και τους ανώτερους ή αντίστοιχου βαθμού δικαστικούς λειτουργούς.

6. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, που ορίζονται ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά παράλληλα με την άσκηση των κύριων καθηκόντων τους ως λειτουργοί του ΝΣΚ.

7. Ειδικές διατάξεις με βάση τις οποίες προβλέπεται ή επιτρέπεται η επιλογή λειτουργών του ΝΣΚ σε οποιαδήποτε θέση και με οποιοδήποτε καθεστώς στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ανεξάρτητη Αρχή δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 55
Εντοπιότητα Σύγκρουση συμφερόντων

1. Κωλύματα εντοπιότητας, που θεσπίζονται από διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν έχουν εφαρμογή στους λειτουργούς του ΝΣΚ.

2. Δεν επιτρέπεται στους λειτουργούς του ΝΣΚ να παρίστανται ως εκπρόσωποι του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΑΕΙ σε δίκες στις οποίες μετέχουν, ως διάδικοι ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, οι ίδιοι, οι σύζυγοί τους, οι συμβίοι τους κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια μέχρι και τέταρτου βαθμού. Στην περίπτωση αυτή, ο λειτουργός οφείλει να θέσει το ζήτημα στον Προϊστάμενο του Γραφείου που υπηρετεί και αν αυτός δεν υπάρχει ή είναι ο ίδιος Προϊστάμενος, στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, προκειμένου να λάβει, κατά την κρίση του, τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την άρση της σύγκρουσης. Το αυτό ισχύει για το σύνολο των αρμοδιοτήτων που ασκεί ο λειτουργός του ΝΣΚ, τόσο στο πλαίσιο άσκησης των κυρίων καθηκόντων του, όσο και κατά τη συμμετοχή του σε συλλογικά όργανα ή επιτροπές, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία τους.

Άρθρο 56
Δωσιδικία
Οι λειτουργοί του ΝΣΚ υπάγονται στην ειδική δωσιδικία της περ. 6 του άρθρου 111 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και εφαρμόζονται αναλογικά και γι’ αυτούς τα άρθρα 28 και 43 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Άρθρο 57
Νομική υπεράσπιση λειτουργών του ΝΣΚ

1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν έχουν αστική ή άλλη ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου για γνώμη ή εισήγηση που διατύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις τους, κατά την άσκηση των κυρίων καθηκόντων τους ή κατά τη συμμετοχή τους σε όργανα, συμβούλια ή επιτροπές του άρθρου 54, εφόσον δεν πράττουν με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος.

2. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδίδεται μετά από αίτησή τους, οι λειτουργοί του ΝΣΚ, σε ενεργό υπηρεσία ή συνταξιούχοι, που εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται, για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών ή πάσης φύσης άλλων δικαστηρίων, μπορούν να εκπροσωπούνται από λειτουργό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η εκπροσώπηση από λειτουργό του ΝΣΚ δεν αποκλείει την εκπροσώπησή τους από πληρεξούσιο δικηγόρο της επιλογής τους, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

3. Στην περίπτωση που οι λειτουργοί του ΝΣΚ εκπροσωπούνται στις αναφερόμενες στην παρ. 2 υποθέσεις από ιδιώτη δικηγόρο και όχι από λειτουργό του ΝΣΚ, μπορεί, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, να καταβάλλονται από το ΝΣΚ, τα έξοδα στα οποία αυτοί υποβάλλονται μέχρι την αμετάκλητη εκδίκαση των σχετικών υποθέσεων. Στις παραπάνω δίκες, καθώς και σε εκείνες στις οποίες οι λειτουργοί του ΝΣΚ έχουν την ιδιότητα του ενάγοντος και αφορούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ή έχουν ως αφορμή αυτά ή συνδέονται με την ιδιότητά τους, έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ατελειών του ΝΣΚ. Σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτό από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ το αίτημα για καταβολή των εξόδων κατά τη διάρκεια της δίκης, τα παραπάνω έξοδα καταβάλλονται υποχρεωτικά εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, με την οποία οι λειτουργοί του ΝΣΚ κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή αμετάκλητο βούλευμα δικαστικού συμβουλίου παύει οριστικά την ποινική δίωξη εναντίον τους ή θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Για όσους συμμετέχουν στην ποινική δίκη για υποστήριξη της κατηγορίας απαιτείται να έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση από την οποία να προκύπτει η διάπραξη του σε βάρος τους εγκλήματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτών ή λόγω της ιδιότητάς τους. Για τις αστικές υποθέσεις απαιτείται η έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η αγωγή που ασκήθηκε εναντίον τους.

4. Το σχετικό κόστος επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΣΚ, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Η καταβολή των παραπάνω δαπανών γίνεται εφόσον προσκομισθούν τα νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού.

5. Εάν οι λειτουργοί του ΝΣΚ καταδικασθούν αμετάκλητα ή γίνει αμετάκλητα δεκτή αγωγή εναντίον τους για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή λόγω της ιδιότητάς τους ή απορριφθεί αμετάκλητα αγωγή ή η παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας που άσκησαν για αδικήματα και πράξεις ή παραλείψεις που έλαβαν χώρα σε βάρος τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή εξ αφορμής αυτών ή λόγω της ιδιότητάς τους, υποχρεούνται να επιστρέψουν τις παραπάνω δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση αμετάκλητης αθώωσης του καθ’ ου η παράσταση για υποστήριξη της κατηγορίας.

Άρθρο 58
Συμμετοχή σε Ταμεία
Οι λειτουργοί του ΝΣΚ μετέχουν στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς των αντίστοιχων βαθμών.

Άρθρο 59
Ατομικοί φάκελοι Μητρώο

1. Για κάθε λειτουργό του ΝΣΚ τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία ατομικός φάκελος, σε ηλεκτρονική ή σε φυσική μορφή, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στον διορισμό και στην προσωπική και υπηρεσιακή του κατάσταση, οι εκθέσεις των επιθεωρητών, οι πειθαρχικές και ποινικές διώξεις και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν σχετικά με αυτές. Σε κάθε ατομικό φάκελο περιέχεται και κατάσταση στην οποία αναγράφονται περιληπτικά η μόνιμη διεύθυνση κατοικίας, η οικογενειακή κατάσταση, τα προσόντα, τα στοιχεία του διορισμού, οι μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης, οι πειθαρχικές ποινές και κάθε άλλο στοιχείο που αφορά στην υπηρεσιακή τους δραστηριότητα.

2. Επιτρέπεται να λαμβάνουν γνώση του φακέλου, εκτός από τον ίδιο τον λειτουργό, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ και, στο πλαίσιο εξέτασης υπόθεσης που αφορά στον συγκεκριμένο λειτουργό, τα μέλη του οικείου υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου, οι οριζόμενοι εισηγητές στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, οι πειθαρχικοί ανακριτές, οι διενεργούντες Ένορκη Διοικητική Εξέταση και οι επιθεωρητές. Δεν επιτρέπεται η ανακοίνωση στοιχείων του φακέλου σε άλλα πρόσωπα.

3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται και άλλα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους ατομικούς φακέλους και στο μητρώο και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την τήρησή τους.

Άρθρο 60
Μισθός

1. Η αξίωση του λειτουργού του ΝΣΚ για λήψη του μισθού του αρχίζει: α) σε περίπτωση διορισμού ή αναδιορισμού ή επανόδου στα καθήκοντά του από την κατάσταση της διαθεσιμότητας ή της αργίας, από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του, σύμφωνα με την οικεία έκθεση εμφάνισης, β) σε περίπτωση προαγωγής του, από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Δεν οφείλεται μισθός για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο λειτουργός του ΝΣΚ, με υπαιτιότητά του, δεν παρέχει υπηρεσία.

3. Στην περίπτωση της παρ. 2, πέρα από την τυχόν πειθαρχική ευθύνη του λειτουργού, ο μισθός περικόπτεται με πράξη του Προέδρου του ΝΣΚ. Ο Πρόεδρος, πριν προβεί στην έκδοση της πράξης, καλεί τον λειτουργό του ΝΣΚ να εκφράσει γραπτά τις απόψεις του, ενώ μπορεί να τάσσει σε αυτόν προθεσμία για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή την περαίωση της εκκρεμότητας. Η πράξη περικοπής τίθεται στον ατομικό φάκελο του λειτουργού του ΝΣΚ και συνεκτιμάται για την προαγωγή του.

4. Κατά της πράξης περικοπής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ηλεκτρονική επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο λειτουργό, χωρίς να αναστέλλεται για οποιονδήποτε λόγο η εκτέλεσή της. Το Συμβούλιο αποφαίνεται αμετάκλητα και, αν κάνει δεκτή την προσφυγή, εξαφανίζει την πράξη περικοπής και η πράξη αυτή αφαιρείται από τον ατομικό φάκελο του λειτουργού και δεν λαμβάνεται υπόψη για την προαγωγή του, ενώ διατάσσεται η απόδοση του μισθού που περικόπηκε.

5. Σε περίπτωση κίνησης της διαδικασίας οριστικής παύσης του λειτουργού του ΝΣΚ, λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας, καταβάλλεται ο μισθός ενέργειας ή διαθεσιμότητας, ως τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης, όχι όμως πέρα από έξι (6) μήνες από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας ή της διαθεσιμότητας, εντός της οποίας το αρμόδιο όργανο υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία.

6. Για τη μετακίνηση των λειτουργών του ΝΣΚ προς εκτέλεση υπηρεσίας, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, που εκκαθαρίζονται με απόφαση του Προέδρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

7. Η αξίωση καταβολής του μισθού παύει από τη λύση της δημόσιας υπηρεσιακής σχέσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΔΕΙΕΣ

Άρθρο 61
Δικαστικές διακοπές Άδειες

1. Κατά την διάρκεια των δικαστικών διακοπών, οι λειτουργοί του ΝΣΚ απολαύουν διακοπές, που καθορίζονται χρονικά με πράξη της Ολομέλειας του ΝΣΚ που εκδίδεται μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. Ο χρόνος των διακοπών λειτουργού του ΝΣΚ, μπορεί, με απόφαση του Προέδρου, να περιορίζεται, διακόπτεται ή μεταβάλλεται, εάν συντρέχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες και, ιδίως, όταν παρίσταται ανάγκη επείγοντος χειρισμού ιδιαίτερα σοβαρής υπόθεσης που δεν μπορεί, κατά την κρίση του Προέδρου, να αντιμετωπισθεί από τους ήδη υπηρετούντες λειτουργούς του ΝΣΚ ή πρόκειται περί υπόθεσης, που, λόγω του επείγοντος και της σοβαρότητάς της, επιβάλλεται, για την προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου, να την χειριστεί ο λειτουργός του ΝΣΚ, που έχει αναμειχθεί ήδη στον χειρισμό της.

2. Κατ’ εξαίρεση, μετά από αίτηση του λειτουργού του ΝΣΚ, μπορεί, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και το επιτρέπουν οι ανάγκες της υπηρεσίας, να του χορηγηθεί άδεια: α) μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, αν έχει δημόσια υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) μηνών και β) μέχρι έναν (1) μήνα, αν έχει δημόσια υπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους. Η άδεια αυτή χορηγείται, ολόκληρη ή τμηματικά, κάθε ημερολογιακό έτος. Δεν χορηγείται η παραπάνω άδεια, εκτός αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις: α) κατά τους μήνες των δικαστικών διακοπών, καθώς και έναν μήνα πριν και μετά από αυτές, β) στον λειτουργό του ΝΣΚ στον οποίο έχει κοινοποιηθεί πράξη μετάθεσης ή προαγωγής ή ο οποίος βρίσκεται υπό υπηρεσιακή μετακίνηση, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα του θέση. Η έναρξη της παραπάνω άδειας μπορεί, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, να αναβάλλεται, να διακόπτεται ή να ανακαλείται αν συντρέχει εξαιρετική υπηρεσιακή ανάγκη ή ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

3. Αν ο λειτουργός υπερβεί αδικαιολόγητα την άδεια που του χορηγήθηκε, στερείται τις αποδοχές του για τις αντίστοιχες ημέρες, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 60, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του ευθύνη.

4. Στους λειτουργούς του ΝΣΚ μπορεί, ύστερα από αίτησή τους και απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να χορηγείται ειδική κανονική άδεια, χωρίς τις αποδοχές της οργανικής θέσης τους και για χρονικό διάστημα τριών ετών, προκειμένου να αναλάβουν θέση σε διεθνή όργανα και οργανισμούς, σε υπηρεσίες ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που λειτουργεί στο πλαίσιο αυτής, για παροχή υπηρεσιών με οποιαδήποτε σχέση. Με την ίδια διαδικασία, η άδεια αυτή μπορεί να παρατείνεται. Ο χρόνος της άδειας θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής, ο λειτουργός του ΝΣΚ: α) διατηρείται στην υπηρεσία, ως υπεράριθμος, β) η θέση του θεωρείται κενή και συμπληρώνεται, γ) υποχρεούται να καταβάλει όλες τις κρατήσεις και τις εισφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία με βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν κάθε φορά στον βαθμό της οργανικής του θέσης.

Άρθρο 62
Αναρρωτική άδεια Άδεια μητρότητας, ανατροφής τέκνου και άδεια πατρότητας Περίθαλψη

1. Στους λειτουργούς του ΝΣΚ που ασθενούν ή έχουν ανάγκη ανάρρωσης, χορηγείται από τον Πρόεδρο αναρρωτική άδεια, με πλήρεις αποδοχές.

2. Για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τον τρόπο χορήγησης και τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας, καθώς και για τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους. Σε ειδικές περιπτώσεις και ιδίως σε επαναλαμβανόμενα αιτήματα χορήγησης αναρρωτικών αδειών, η άδεια μπορεί να χορηγείται μόνο μετά από θετική γνωμάτευση Τριμελούς Επιτροπής, η οποία αποφαίνεται μετά από μελέτη των στοιχείων του ιατρικού φακέλου του αιτούντος λειτουργού του ΝΣΚ. Η Επιτροπή συγκροτείται κατά περίπτωση, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ και αποτελείται από ιατρούς δημόσιου νοσοκομείου, με βαθμό τουλάχιστον Επιμελητή Α’, που προτείνονται με τους αναπληρωματικούς τους, από τον Διοικητή του νοσοκομείου.

3. Στις λειτουργούς του ΝΣΚ στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι ιατρικά υποβοηθούμενης τεκνοποιίας του ν. 3305/2005 (Α’ 17) χορηγείται άδεια επτά (7) εργάσιμων ημερών, με πλήρεις αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση ιατρού και του διευθυντή της μονάδας της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

4. Στις λειτουργούς του ΝΣΚ που κυοφορούν χορηγείται άδεια μητρότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ενώ στους άνδρες λειτουργούς χορηγείται άδεια πατρότητας, κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπεται στην παρ. 15 του άρθρου 122. Στους λειτουργούς του ΝΣΚ χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δικαστικούς λειτουργούς.

5. Οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς έχουν υποχρέωση, κατά τις κείμενες διατάξεις, να παρέχουν νοσοκομειακή, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και να καταβάλλουν τα έξοδα κηδείας των λειτουργών του ΝΣΚ, των συζύγων ή συμβίων αυτών κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) και των τέκνων τους.

Άρθρο 63
Εκπαιδευτική άδεια

1. Επιτρέπεται η χορήγηση στους λειτουργούς του ΝΣΚ ετήσιας εκπαιδευτικής άδειας για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, η διάρκεια της οποίας μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη έτος, σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου, ιδίως αιτιολογημένης ανάγκης συμπλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Σε κάθε λειτουργό δύναται να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο ΝΣΚ. Εκπαιδευτική άδεια δεν χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού πέμπτου (45ου) έτους της ηλικίας. Ο περιορισμός της ηλικίας δεν ισχύει για εκείνους που λαμβάνουν υποτροφία από εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής.

2. Ο αριθμός των χορηγούμενων εκπαιδευτικών αδειών ανά έτος, δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3). Εντός δέκα (10) ημερών από τον ορισμό του αριθμού των εκπαιδευτικών αδειών, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, με απόφασή του, καθορίζει τους τομείς δικαίου που θα αφορούν οι μεταπτυχιακές σπουδές και τάσσει προθεσμία εντός της οποίας οι λειτουργοί θα υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους.

3. Η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε λειτουργό του ΝΣΚ που αποδεικνύει ότι έχει γίνει δεκτός σε αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

4. Ο λειτουργός στον οποίο χορηγήθηκε εκπαιδευτική άδεια οφείλει να αναφέρει με δήλωσή του, στη Γραμματεία του ΝΣΚ, την ημερομηνία εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, την έναρξη της εκπαίδευσής του, καθώς και τη διεύθυνση της διαμονής του. Οφείλει, επίσης, στο τέλος κάθε εξαμήνου, να υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ λεπτομερή έκθεση για την πορεία της εκπαίδευσής του, με συνημμένα τα σχετικά αποδεικτικά.

5. Στον λειτουργό του ΝΣΚ που λαμβάνει εκπαιδευτική άδεια παρέχονται οι αποδοχές της οργανικής του θέσης και επιπλέον ποσό ίσο με τον βασικό του μισθό, καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, κατά τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Στην περίπτωση που στον λειτουργό έχει χορηγηθεί υποτροφία από δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, το παραπάνω επιπλέον ποσό καταβάλλεται μειωμένο, κατά το ποσό της υποτροφίας.

6. Η εκπαιδευτική άδεια ανακαλείται με απόφαση του Προέδρου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου:

α) αν ο λειτουργός δεν υποβάλλει έγκαιρα την έκθεση της παρ. 4,

β) αν ο λειτουργός δεν παρουσιάζει την αναμενόμενη επίδοση,

γ) αν το επιβάλλουν ανυπέρβλητες υπηρεσιακές ανάγκες και

δ) αν ο λειτουργός υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα. Η ανακλητική απόφαση εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της ανάκλησης. Σε περίπτωση ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας για κάποιον από τους παραπάνω υπό περ. α’, β’ και δ’ λόγους, ο λειτουργός υποχρεούται σε έντοκη επιστροφή των χρηματικών ποσών που έλαβε επιπλέον των τακτικών αποδοχών του και των εξόδων μετάβασης και επιστροφής, το δε συνολικά επιστρεπτέο ποσό προσδιορίζεται στην ανακλητική απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

7. Ο Υπουργός Οικονομικών ή ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορούν να αναθέτουν σε λειτουργό που έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια τη μελέτη ή την έρευνα ζητημάτων που αφορούν στη σχετική με αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών ή του ΝΣΚ νομοθεσία, ή άλλων ειδικών θεμάτων.

8. Ο λειτουργός του ΝΣΚ που έλαβε εκπαιδευτική άδεια είναι υποχρεωμένος μετά την επιστροφή του να υπηρετήσει για χρόνο τετραπλάσιο του χρόνου της αδείας του. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, οφείλει να επιστρέψει εντός τριμήνου έντοκα στο Δημόσιο τις επιπλέον αποδοχές που έλαβε κατά τον χρόνο της άδειας, καθώς και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

9. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης υπέρβασης της εκπαιδευτικής άδειας, ο λειτουργός του ΝΣΚ, πέρα από την πειθαρχική ευθύνη, στερείται τις αποδοχές του για τις ημέρες της υπέρβασης κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 60.

10. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδίδεται, μετά από πρόσκληση λειτουργών του ΝΣΚ για εκδήλωση ενδιαφέροντος και σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να αποστέλλονται στην αλλοδαπή λειτουργοί του ΝΣΚ για συμμετοχή σε συνέδρια ή παρακολούθηση βραχυχρόνιων σεμιναρίων σε εξειδικευμένα θέματα. Στην περίπτωση αυτή, η απουσία του λειτουργού από τα καθήκοντά του δεν δύναται να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ανά έτος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

Άρθρο 64
Μονιμοποίηση Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων

1. Οι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι μονιμοποιούνται και προάγονται στον βαθμό του Δικαστικού Πληρεξούσιου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προκαλείται με ερώτημα του Υπουργού, μετά τη συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. Δεν υπολογίζεται το διάστημα κατά το οποίο ο/η δόκιμος/η έλαβε εκπαιδευτική ή αναρρωτική άδεια, άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής τέκνου. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ ορίζει Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως εισηγητή, ο οποίος υποβάλλει εισήγηση στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπου λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις επιθεώρησης, η έγγραφη γνώμη του Προϊσταμένου των δοκίμων, το ήθος, η επιστημονική κατάρτιση, η φιλοπονία που επέδειξαν, καθώς και η ικανότητα και καταλληλότητά τους να ανταποκριθούν με επάρκεια στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις του λειτουργού του ΝΣΚ.

2. Αν το Συμβούλιο κρίνει ότι ο δόκιμος δεν πρέπει να μονιμοποιηθεί σε Δικαστικό Πληρεξούσιο, λόγω υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή έλλειψης ήθους, γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την απόλυσή του από την υπηρεσία, για την οποία εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Εφόσον κριθούν ικανοί για την προαγωγή και μονιμοποίησή τους, οι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι κατατάσσονται σύμφωνα με τη σειρά της επιτυχίας τους στον διαγωνισμό. Οι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, που η δοκιμαστική υπηρεσία τους παρατάθηκε κατά ίσο χρόνο με αυτόν που έλαβαν άδεια, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1, κρίνονται αμέσως μετά τη συμπλήρωση της παράτασης και εφόσον κριθούν ικανοί για προαγωγή και μονιμοποίηση, κατατάσσονται αναδρομικά σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισμό.

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του, να παρατείνει τη δοκιμαστική υπηρεσία Δοκίμου Δικαστικού Πληρεξουσίου, μέχρι και ένα (1) έτος, αν κρίνει ότι δεν είναι ικανός να προαχθεί σε Δικαστικό Πληρεξούσιο. Μετά την πάροδο του πρόσθετου χρονικού διαστήματος, τηρείται η διαδικασία του δεύτερου έως και τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αποφασίζει, είτε για τη μονιμοποίηση και προαγωγή του, είτε για την απόλυσή του για την οποία εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση μονιμοποίησης κατά την παρούσα, η προαγωγή δεν έχει αναδρομική ισχύ και η κατάταξη γίνεται μετά τον τελευταίο Δικαστικό Πληρεξούσιο στην επετηρίδα. Εφόσον μετά το πρόσθετο χρονικό διάστημα κρίνονται περισσότεροι Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, αυτοί κατατάσσονται μετά τον τελευταίο Δικαστικό Πληρεξούσιο της επετηρίδας χωρίς να μεταβάλλεται η μεταξύ τους κατάταξη, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τη σειρά επιτυχίας τους στον διαγωνισμό.

Άρθρο 65
Προαγωγές λειτουργών του ΝΣΚ

1. Για την προαγωγή λειτουργού του ΝΣΚ σε ανώτερο βαθμό απαιτούνται: α) η ύπαρξη κενής θέσης στον ανώτερο βαθμό, εφόσον οι θέσεις είναι οργανικά διακεκριμένες, β) η συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό. Στον χρόνο αυτόν δεν υπολογίζεται ο χρόνος αργίας, διαθεσιμότητας, προσωρινής παύσης και αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα, για την οποία επιβλήθηκε τελεσίδικα πειθαρχική ποινή, γ) η συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων που απαιτούνται για τον ανώτερο βαθμό.

2. Σε Πρόεδρο του ΝΣΚ, προάγεται Αντιπρόεδρος ή Νομικός Σύμβουλος, που έχει τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθμό του Νομικού Συμβούλου και σε Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ, προάγεται ο Νομικός Σύμβουλος, που έχει τρία (3) έτη υπηρεσίας στον βαθμό του Νομικού Συμβούλου.

3. Σε Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, προάγεται Πάρεδρος που έχει έξι (6) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτό. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, είναι ο λειτουργός να έχει υπηρετήσει στον βαθμό του Παρέδρου σε υπηρεσιακή μονάδα της Αθήνας ή του Πειραιά για τουλάχιστον δυο (2) έτη πριν την ημερομηνία υποβολής του σχετικού ερωτήματος και δύο (2) τουλάχιστον έτη στην επαρχία, σε οποιονδήποτε βαθμό.

4. Σε Πάρεδρο του ΝΣΚ, προάγεται Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’, που έχει πέντε (5) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας στον βαθμό του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α’.

5. Σε Δικαστικό Πληρεξούσιο Α’, προάγεται Δικαστικός Πληρεξούσιος που έχει επτά (7) έτη συνολικής υπηρεσίας, στην οποία συνυπολογίζεται και η υπηρεσία του Δοκίμου Δικαστικού Πληρεξούσιου.

6. Η προαγωγή στις θέσεις του Προέδρου και των Αντιπροέδρων πραγματοποιείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, επιλέγει τους προακτέους, μεταξύ εκείνων που έχουν τα νόμιμα προσόντα.

7. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ, μέχρι και τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου προκαλείται με ερώτημα του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την κένωση της θέσης και η προαγωγή ανατρέχει στη λήξη της δίμηνης αυτής προθεσμίας, εκτός αν η προαγωγή συντελεστεί νωρίτερα.

8. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους γίνεται κατ’ απόλυτη εκλογή. Κρίνονται ως κατ’ απόλυτη εκλογή προακτέοι, μεταξύ εκείνων, που έχουν τα τυπικά προσόντα, τα μέλη που συγκεντρώνουν σε εξαίρετο βαθμό τα προσόντα:

α) ήθους και κοινωνικής παράστασης,

β) σθένους και υπηρεσιακής συμπεριφοράς,

γ) επιστημονικής κατάρτισης,

δ) κρίσης, αντίληψης και ικανότητας στην κατανόηση των υποθέσεων, ικανότητας στη διατύπωση των εισηγήσεων και των δικογράφων,

ε) επιμέλειας, εργατικότητας, ποιοτικής και ποσοτικής υπηρεσιακής απόδοσης,

στ) ικανότητας διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων και ικανότητας ανταπόκρισης και προσαρμογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα.

Μετά από αξιολόγηση των προσόντων τους και σύγκριση μεταξύ τους, συνεκτιμώμενης της εξοικείωσης και της ευχέρειας χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, επιλέγονται οι λειτουργοί που προάγονται για την κάλυψη των κενών θέσεων των Νομικών Συμβούλων του Κράτους.

9. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθμό του Παρέδρου γίνεται κατ’ εκλογή μεταξύ όσων συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα με βάση:

α) το ήθος και την κοινωνική παράσταση,

β) το σθένος και την υπηρεσιακή συμπεριφορά,

γ) την επιστημονική κατάρτιση,

δ) την κρίση, αντίληψη και ικανότητα στην κατανόηση των υποθέσεων, ικανότητα στη διατύπωση των εισηγήσεων και των δικογράφων,

ε) την επιμέλεια, εργατικότητα, ποιοτική και ποσοτική υπηρεσιακή απόδοση,

στ) την ικανότητα διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, ικανότητα ανταπόκρισης και προσαρμογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα Για την προαγωγή συνεκτιμάται η πολύ καλή εξοικείωση και ευχέρεια των υποψηφίων στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

10. Η προαγωγή των λειτουργών του ΝΣΚ στον βαθμό του Δικαστικού Πληρεξούσιου Α’, γίνεται κατ’ εκλογή μεταξύ όσων συγκεντρώνουν τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα με βάση:

α) το ήθος και την κοινωνική παράσταση,

β) το σθένος και την υπηρεσιακή συμπεριφορά,

γ) την επιστημονική κατάρτιση,

δ) την κρίση, αντίληψη και ικανότητα στην κατανόηση των υποθέσεων, ικανότητα στη διατύπωση των εισηγήσεων και των δικογράφων,

ε) την επιμέλεια, εργατικότητα, ποιοτική και ποσοτική υπηρεσιακή απόδοση,

στ) την ικανότητα διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, ικανότητα ανταπόκρισης και προσαρμογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα.

Είναι δυνατή η προαγωγή στον παραπάνω βαθμό και όταν ο κρινόμενος αξιολογείται σε ένα μόνο από τα παραπάνω κριτήρια από (β) έως (στ), με βαθμό καλό. Για την προαγωγή συνεκτιμάται η πολύ καλή εξοικείωση και ευχέρεια των υποψηφίων στη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

11. Για την εκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων των κρινόμενων, λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις επιθεώρησης, οι ατομικοί φάκελοι, οι περικοπές μισθού των παρ. 2 και 3 του άρθρου 60 και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο.

12. Μη προακτέος κρίνεται ο λειτουργός στον οποίο έχουν επιβληθεί τελεσίδικα τουλάχιστον δυο (2) πειθαρχικές ποινές των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 84 την τελευταία πενταετία.

13. Μετά τη δημοσίευση της πράξης προαγωγής τους και μέχρι την τοποθέτησή τους, οι λειτουργοί του ΝΣΚ ασκούν τα καθήκοντα της θέσης και του προηγούμενου βαθμού τους.

Άρθρο 66
Αποχή από προαγωγή
Εφόσον εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη κατά του κρινόμενου για προαγωγή Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξουσίου, Δικαστικού Πληρεξουσίου, Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ και Παρέδρου ΝΣΚ και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης για τη δίωξη αυτή, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο απέχει από την κρίση. Αν ο διωκόμενος απαλλαγεί τελεσίδικα, το Συμβούλιο, εφόσον τον κρίνει προακτέο, τον προάγει αναδρομικά και τον αποκαθιστά στη σειρά αρχαιότητάς του. Αν δεν υπάρχει κενή θέση στον βαθμό που προάγεται, παραμένει υπεράριθμος και καταλαμβάνει την πρώτη θέση του βαθμού αυτού που θα κενωθεί.

Άρθρο 67
Προσφυγή για παράλειψη από προαγωγή

1. Το πρακτικό γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για μη προαγωγή Δόκιμου Δικαστικού Πληρεξουσίου ή Δικαστικού Πληρεξούσιου ή Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ ή Παρέδρου στον επόμενο βαθμό κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος μπορεί να καταθέσει προσφυγή στην Πλήρη Ολομέλεια, μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΝΣΚ, η δε προθεσμία άσκησής της, καθώς και η άσκηση αυτής αναστέλλουν την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας και την έκδοση της απόφασης για προαγωγή, κατά το μέρος που θίγεται η σειρά αρχαιότητας αυτού που παραλείφθηκε.

2. Κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια καλείται ο προσφεύγων για ακρόαση και παροχή διευκρινίσεων.

3. Τα μέλη και ο εισηγητής του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που εξέδωσε τη γνωμοδότηση που προσβλήθηκε, καθώς και όσοι άσκησαν καθήκοντα επιθεωρητών ή προϊσταμένου του προσφεύγοντος, δεν κωλύονται να συμμετάσχουν, για τον λόγο αυτό, στην Ολομέλεια.

4. Εφόσον γίνει δεκτή η προσφυγή, η Πλήρης Ολομέλεια ακυρώνει ή μεταρρυθμίζει το πρακτικό γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβούλιου και ακολουθείται η περαιτέρω διοικητική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Άρθρο 68
Τοποθετήσεις Μεταθέσεις Μετακινήσεις

1. Οι τοποθετήσεις των λειτουργών του ΝΣΚ που διορίζονται ή προάγονται διενεργούνται με απόφαση του Προέδρου.

2. Οι μετακινήσεις των λειτουργών του ΝΣΚ από μία υπηρεσιακή μονάδα του ΝΣΚ σε άλλη, εντός της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, διενεργούνται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ.

3. Οι μεταθέσεις των λειτουργών του ΝΣΚ, διενεργούνται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ μετατίθενται: α) Με αίτησή τους και εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες, β) χωρίς αίτησή τους, εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες και γ) όταν από την συμπεριφορά του λειτουργού του ΝΣΚ ή τον τρόπον εκτέλεσης των καθηκόντων του, προκαλούνται προβλήματα που δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας.

4. Μετάθεση λειτουργού, χωρίς αίτησή του, γίνεται μόνο με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου κατά της οποίας ασκείται αίτηση ανάκλησης ενώπιον της Ολομέλειας του ΝΣΚ, για σπουδαίο λόγο. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΝΣΚ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τηλεφωνική ή μέσω της προσωπικής υπηρεσιακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ειδοποίηση του μετατιθέμενου, στην οποία προβαίνει ο Γραμματέας του ΝΣΚ. Αν η μετάθεση γίνεται για λόγους που αφορούν στην περ. γ’ της παρ. 3, απαιτείται να έχει προηγηθεί έγγραφη κλήση του σε ακρόαση ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

5. Κριτήρια μετάθεσης αποτελούν κατά σειρά, οι υπηρεσιακές ανάγκες, η αρχαιότητα, με προτίμηση μετάθεσης του νεότερου έναντι του αρχαιότερου, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας σε περιφερειακή μονάδα, η τυχόν αίτηση προτίμησης ή αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης και η ατομική και οικογενειακή κατάσταση του λειτουργού.

6. Για τις τακτικές μεταθέσεις, που υλοποιούνται στην έναρξη του δικαστικού έτους, οι λειτουργοί καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία ΝΣΚ, μέχρι τις 15 Μαρτίου, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετάθεσης. Μέχρι το τέλος Μαρτίου, ανακοινώνονται στους λειτουργούς του ΝΣΚ τα πιθανά προς κάλυψη κενά σε υπηρεσιακές μονάδες εκτός Αθηνών και Πειραιά και μέχρι τις 15 Απριλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις μετάθεσης. Για τις έκτακτες μεταθέσεις, ανακοινώνεται σε όλους τους λειτουργούς του ΝΣΚ, μέσω του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η κενή θέση που πρόκειται να καλυφθεί και δίνεται σύντομη προθεσμία υποβολής αίτησης προτίμησης.

7. Δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητης Αρχής ή ΟΤΑ, σύζυγος ή συμβίος/α κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετατίθεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ύστερα από αίτησή του στην περιφέρεια του Γραφείου όπου υπηρετεί ο σύζυγός του ή ο συμβίος ή η συμβία του κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015, εφόσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία.

Άρθρο 69
Μετακινήσεις εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή
Η μετάβαση εκτός έδρας ή στην αλλοδαπή λειτουργού του ΝΣΚ για αντιμετώπιση υπηρεσιακής ανάγκης μέχρι δέκα (10) ημέρες τον μήνα, γίνεται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ και άνω των δέκα (10) ημερών τον μήνα, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του Προέδρου ή Διοικητή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής, των οποίων το ΝΣΚ διεξάγει τη νομική υπηρεσία. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Υπουργείου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ανεξάρτητης Αρχής.

Άρθρο 70
Αποσπάσεις

1. Επιτρέπεται η απόσπαση λειτουργών του ΝΣΚ από μία υπηρεσιακή μονάδα σε άλλη, με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση σοβαρής και επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί η απόσπαση να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες.

2. Κατά της απόφασης απόσπασης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει ηλεκτρονικά, σε προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της, αίτηση ανάκλησης στον Πρόεδρο του ΝΣΚ για σπουδαίο λόγο που αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Για την αίτηση, αποφασίζουν εντός τριημέρου ο Πρόεδρος του ΝΣΚ και οι δύο (2) αρχαιότεροι Αντιπρόεδροι του ΝΣΚ ως συλλογικό όργανο.

3. Νέα απόσπαση του ίδιου λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν περάσουν τρία (3) χρόνια από την πρώτη, ανεξάρτητα από τον βαθμό που είχε όταν αποσπάστηκε.

4. Μετά τη λήξη ή την ανάκληση της απόσπασης, ο λειτουργός του ΝΣΚ επανέρχεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά στη θέση του.

5. Λειτουργοί του ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’, μπορούν να αποσπώνται σε Υπουργείο για εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και μετά από γνώμη του Προέδρου του ΝΣΚ, κατά παρέκκλιση γενικών και ειδικών διατάξεων για τις αποσπάσεις που ισχύουν κάθε φορά. Η απόσπαση δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για μια ακόμη διετία.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, επιτρέπεται η απόσπαση λειτουργών του ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α’ για την ανάληψη καθηκόντων στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης ή σε όργανα, οργανισμούς, μονάδες και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και οποιουδήποτε άλλου διεθνούς οργάνου ή οργανισμού. Ο χρόνος της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος απόσπασης μπορεί να παραταθεί για μία ακόμη διετία. Σε κάθε περίπτωση, η απόσπαση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη στο σύνολο του υπηρεσιακού βίου του λειτουργού του ΝΣΚ και μπορεί να διακόπτεται οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της για σοβαρές υπηρεσιακές ανάγκες ή για λόγους που ανάγονται σε πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του αποσπασθέντος.

7. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια και δεν επηρεάζει δυσμενώς την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των λειτουργών.

Άρθρο 71
Εμφάνιση

1. Λειτουργοί του ΝΣΚ που τοποθετούνται, μετατίθενται, αποσπώνται ή επανέρχονται στην Υπηρεσία, οφείλουν μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου ή τη λήξη της απόσπασής τους να βρίσκονται στη θέση τους. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, έχει δικαίωμα να συντέμνει την προθεσμία αυτή στις πέντε (5) ημέρες. Για την εμφάνιση συντάσσεται έκθεση από το Γραφείο όπου παρουσιάζεται ο λειτουργός του ΝΣΚ, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΝΣΚ.

2. Αν ο λειτουργός του ΝΣΚ δεν εμφανιστεί στη θέση του αδικαιολόγητα, μέσα στις πιο πάνω προθεσμίες, στερείται τις αποδοχές που αντιστοιχούν στις ημέρες απουσίας του, ανεξάρτητα από την πειθαρχική του ευθύνη, με ανάλογη εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 60.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΡΓΙΑ

Άρθρο 72
Διαθεσιμότητα

1. Λειτουργός του ΝΣΚ που έχει τρία (3) έτη τουλάχιστον πραγματική δημόσια υπηρεσία τίθεται, αυτεπάγγελτα ή με αίτησή του, σε διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας, όταν αυτή παρατείνεται πέρα από τον μέγιστο χρόνο αναρρωτικής άδειας που ισχύει για τους διοικητικούς υπαλλήλους, εφόσον κρίνεται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ιάσιμη. Η διαθεσιμότητα αρχίζει από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος και για τα δυσίατα νοσήματα τα δύο (2) έτη.

2. Η θέση σε διαθεσιμότητα και η επάνοδος στην υπηρεσία γίνονται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Κατά το τελευταίο δίμηνο, πριν από τη λήξη του ανώτατου ορίου διαθεσιμότητας, η αρμόδια κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα Επιτροπή υποχρεούται, ύστερα από ερώτημα του Προέδρου του ΝΣΚ, να γνωμοδοτήσει για την ικανότητα του λειτουργού του ΝΣΚ να επανέλθει αμέσως στα καθήκοντά του. Αν η Επιτροπή γνωματεύσει αρνητικά, ο λειτουργός του ΝΣΚ απολύεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 103.

4. Λειτουργός του ΝΣΚ μπορεί να παραπεμφθεί για εξέταση στην αρμόδια υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από αίτησή του ή αυτεπάγγελτα και πριν από τον χρόνο λήξης της διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, αν η Επιτροπή γνωματεύσει αρνητικά σχετικά με την ικανότητα του λειτουργού του ΝΣΚ να επανέλθει αμέσως στα καθήκοντά του, αυτός απολύεται υποχρεωτικά με τη λήξη του χρόνου της διαθεσιμότητας.

5. Στον λειτουργό του ΝΣΚ που τέθηκε σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου, καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των αποδοχών του. Ο χρόνος διαθεσιμότητας δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.

Άρθρο 73
Αργία

1. Λειτουργός του ΝΣΚ που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία με ένταλμα προσωρινής κράτησης, με βούλευμα ή με δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε προσωρινά από τις φυλακές, τίθεται αυτοδίκαια σε κατάσταση αργίας και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Οικονομικών. Αν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο τέθηκε σε αργία, επανέρχεται αυτοδίκαια στην υπηρεσία.

2. Ο λειτουργός του ΝΣΚ μπορεί να τεθεί σε προσωρινή αργία, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μέχρι και τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου για βαθμό ανώτερο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους, αν εκκρεμεί εναντίον του ποινική δίωξη για έγκλημα που μπορεί να επισύρει την οριστική παύση ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Για τη λήξη της προσωρινής αργίας εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνωμοδότηση του παραπάνω Συμβουλίου.

3. Η προσωρινή αργία της παρ. 2 αρχίζει ή λήγει από την ηλεκτρονική επίδοση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

4. Δεν απαιτείται έκδοση απόφασης για τη λήξη της αργίας, αν εκδοθεί αμετάκλητη απαλλακτική δικαστική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ευρισκόμενος σε αργία επανέρχεται αυτοδίκαια. Επίσης επανέρχεται αυτοδίκαια στην υπηρεσία, αν καταδικάστηκε αμετάκλητα για έγκλημα ή τιμωρήθηκε τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα που δεν συνεπάγονται την οριστική παύση από την υπηρεσία. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

5. Στον λειτουργό που τελεί σε κατάσταση αργίας καταβάλλεται το ήμισυ των αποδοχών του και ο χρόνος αργίας δεν λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη. Το υπόλοιπο μισό των αποδοχών του αποδίδεται με απόφαση του αρμόδιου, κατά την παρ. 2, Συμβουλίου, αν ο λειτουργός απαλλαγεί αμετάκλητα από την κατηγορία, ενώ είναι δυνατόν να του αποδοθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του ίδιου Συμβουλίου, αν καταδικαστεί για έγκλημα ή τιμωρηθεί για πειθαρχικό παράπτωμα που δεν συνεπάγεται την οριστική παύση. Σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης ή της οριστικής παύσης, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστημα της αργίας αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΣΚ

Άρθρο 74
Σύνθεση και στόχοι Γραφείου Επιθεώρησης

1. Η επιθεώρηση των Γραφείων και των λειτουργών του ΝΣΚ ενεργείται από το Γραφείο Επιθεώρησης του άρθρου 18. Το Γραφείο Επιθεώρησης στελεχώνεται από έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Προϊστάμενο με αναπληρωτή του ομοιόβαθμο λειτουργό του ΝΣΚ και από τρεις (3) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, οι οποίοι ορίζονται για τριετή θητεία, με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, μετά από γνώμη της Πλήρους Ολομέλειας. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, τα τακτικά μέλη του Γραφείου μπορεί, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να απαλλαχθούν από κάθε άλλη υπηρεσία, εκτός από τη συμμετοχή τους στα Τμήματα και στην Ολομέλεια του ΝΣΚ.

2. Αποστολή του Γραφείου Επιθεώρησης είναι η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων των λειτουργών και η αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας αυτού.

3. Το Γραφείο Επιθεώρησης: α) ελέγχει την υλοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων που τίθενται ανά έτος ή ανά διετία από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, με σχετική απόφασή του,

β) παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί το έργο των υπηρεσιακών μονάδων, των λειτουργών του ΝΣΚ και των εξωτερικών συνεργατών του,

γ) τηρεί στοιχεία για τον αριθμό, το είδος και τη σοβαρότητα των δικαστικών και εξώδικων υποθέσεων που χειρίζεται το ΝΣΚ,

δ) διενεργεί, μετά από σχετική απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ και για το επιθεωρούμενο διάστημα που ορίζεται από αυτήν, επιθεώρηση των Παρέδρων, των Δικαστικών Πληρεξουσίων Α’, των Δικαστικών Πληρεξουσίων και των Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ και συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις επιθεώρησης.

Άρθρο 75
Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προϊσταμένου του Γραφείου Επιθεώρησης
Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιθεώρησης:

α) Διευθύνει, συντονίζει και παρακολουθεί το έργο του Γραφείου και καθοδηγεί τα μέλη και το διοικητικό προσωπικό του για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους,

β) καταρτίζει και υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, στις αρχές κάθε έτους, τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου του Γραφείου,

γ) εποπτεύει την υλοποίηση του έργου του Γραφείου, με βάση τον ετήσιο προγραμματισμό και υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ σύντομη ενημερωτική έκθεση στις 31 Δεκεμβρίου και 30 Ιουνίου κάθε δικαστικού έτους, για την πορεία του έργου του Γραφείου και ιδίως για τον αριθμό των λειτουργών του ΝΣΚ που έχουν επιθεωρηθεί,

δ) συντάσσει από κοινού με τους Επιθεωρητές και υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ τον Ιανουάριο κάθε έτους, αναλυτική έκθεση για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση του έργου όσων υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ ελέγχθηκαν, μαζί με προτάσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας τους, οι οποίες ενσωματώνονται στην Ετήσια Έκθεση του άρθρου 120,

ε) διενεργεί την επιθεώρηση των Παρέδρων του ΝΣΚ που του ανατίθεται με την αναφερόμενη στην περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 74, απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 78,

στ) εκδίδει τις αναγκαίες εντολές επιθεώρησης για τους Επιθεωρητές και κατανέμει ισομερώς τους Παρέδρους του ΝΣΚ και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους που αυτοί θα επιθεωρήσουν, κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 78, έτσι ώστε να ανατίθεται σε κάθε Επιθεωρητή ίσος αριθμός επιθεωρούμενων και, εφόσον αυτό είναι εφικτό, των λειτουργών, με τον ίδιο χρόνο υπηρεσίας,

ζ) αξιολογεί το έργο των Επιθεωρητών και συντάσσει σχετικές εκθέσεις,

η) αξιολογεί μαζί με τους Επιθεωρητές τις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής και το ΓΝΣ του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας-Θράκης) κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 77 και οποιαδήποτε άλλη μονάδα κριθεί αναγκαίο από τον ίδιο ή από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ,

θ) εκδίδει εντολές ελέγχου των φακέλων που χειρίζονται οι εξωτερικοί συνεργάτες/δικηγόροι του ΝΣΚ, μετά από απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ,

ι) θεωρεί τις Εκθέσεις Επιθεώρησης, τις υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ και επιμελείται για την κοινοποίησή τους,

ια) συντάσσει ειδική έκθεση σε περίπτωση που κατά την επιθεώρηση διαπιστωθεί υπηρεσιακή ανεπάρκεια του λειτουργού του ΝΣΚ, την οποία υποβάλλει στον Πρόεδρο του ΝΣΚ, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία της οριστικής παύσης του,

ιβ) αντιμετωπίζει μαζί με τους Επιθεωρητές όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την επιθεώρηση, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στη λειτουργία του Γραφείου.

Άρθρο 76
Αρμοδιότητες Επιθεωρητών
Οι Επιθεωρητές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους:

α) επιθεωρούν τους λειτουργούς του ΝΣΚ, σύμφωνα με την αναφερόμενη στην περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 74, απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ,

β) εισηγούνται, αν συντρέχει περίπτωση, την άσκηση πειθαρχικής αγωγής κατά οποιουδήποτε επιθεωρούμενου,

γ) αξιολογούν, με την επιφύλαξη της περ. η’ του άρθρου 75, όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, πλην της Κεντρικής του Υπηρεσίας και

δ) ελέγχουν τους φακέλους που χειρίζονται οι εξωτερικοί συνεργάτες/δικηγόροι του ΝΣΚ, ύστερα από έγγραφη εντολή του Προϊσταμένου του Γραφείου Επιθεώρησης.

Άρθρο 77
Αξιολόγηση υπηρεσιακών μονάδων

1. Κατά την αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, που γίνεται τουλάχιστον μία (1) φορά κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας των μελών του Γραφείου Επιθεώρησης, εξετάζονται, ιδίως, ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η υπηρεσία στην αξιολογούμενη υπηρεσιακή μονάδα, το έργο που έχει εκτελεστεί κατά το καθορισμένο χρονικό διάστημα, η ενημερότητα της υπηρεσιακής μονάδας στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, η ορθολογική στελέχωσή της σε κύριο προσωπικό, η ισομερής και δίκαιη κατανομή των υποθέσεων στους υπηρετούντες σε αυτήν και οι λόγοι απόκλισης ως προς τη χρέωση, η καταλληλότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και η επαρκής γραμματειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη του Γραφείου.

2. Οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων, αφού ενημερωθούν έγκαιρα από το Γραφείο Επιθεώρησης για τον χρόνο διεξαγωγής της αξιολόγησης, συγκεντρώνουν και παρέχουν στους Επιθεωρητές όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση. Κατά την αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων, λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η γνώμη των μελών του ΝΣΚ που υπηρετούν σε αυτές, η οποία διατυπώνεται με προσωπική και κατ’ ιδίαν επικοινωνία καθενός από αυτά, με το μέλος του Γραφείου Επιθεώρησης το οποίο διενεργεί την επιθεώρηση.

3. Για τη λειτουργία της αξιολογούμενης υπηρεσιακής μονάδας, συντάσσεται από το Γραφείο Επιθεώρησης έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται οι απόψεις των υπηρετούντων λειτουργών, η αξιολόγησή τους και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της.

4. Η αξιολόγηση των υπηρεσιακών μονάδων που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής διενεργείται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης και δυο (2) τουλάχιστον Επιθεωρητές, όταν σε αυτές προΐσταται Αντιπρόεδρος του ΝΣΚ, ενώ η αξιολόγηση των λοιπών υπηρεσιακών μονάδων διενεργείται από δύο (2) Επιθεωρητές.

Άρθρο 78
Επιθεώρηση λειτουργών ΝΣΚ

1. Η επιθεώρηση των Δοκίμων Δικαστικών Πληρεξουσίων, των Δικαστικών Πληρεξουσίων και των Δικαστικών Πληρεξουσίων Α’ διενεργείται από τους Επιθεωρητές, σε ομάδες, ανάλογα με τον βαθμό τους και ειδικότερα: α) Δόκιμοι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι για τον απαιτούμενο μέχρι τη μονιμοποίησή τους χρόνο, β) Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, γ) Δικαστικοί Πληρεξούσιοι Α’. Η ειδικότερη, ισομερής κατανομή μεταξύ των Επιθεωρητών γίνεται με πράξη του Προϊσταμένου του Γραφείου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ. στ’ του άρθρου 75.

2. Η επιθεώρηση των πρώτων σαράντα (40) Παρέδρων στην επετηρίδα διενεργείται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης. Στα λοιπά μέλη του Γραφείου, κατανέμεται με πράξη του Προϊσταμένου, ίσος αριθμός των λοιπών Παρέδρων για επιθεώρηση.

3. Δεν επιτρέπεται η επιθεώρηση λειτουργού του ΝΣΚ που είναι σύζυγος ή συμβίος ή συμβία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και πλάγια έως και τον τέταρτο βαθμό ή έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τον Επιθεωρητή. Στην περίπτωση αυτή, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιθεώρησης αναθέτει την επιθεώρηση του λειτουργού αυτού σε άλλον Επιθεωρητή, τηρουμένου του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 ή στην περίπτωση που η απαγόρευση αφορά στον Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ αναθέτει την επιθεώρηση στον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Γραφείου. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζεται το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α’ 45)].

4. Σε περίπτωση που ο Επιθεωρητής ήταν και προϊστάμενος του επιθεωρούμενου λειτουργού ΝΣΚ κατά το επιθεωρούμενο διάστημα, ο Προϊστάμενος του Γραφείου Επιθεώρησης αναθέτει την επιθεώρηση του λειτουργού αυτού σε άλλον Επιθεωρητή και εάν ο επιθεωρούμενος λειτουργός επιθεωρείται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης, ο Πρόεδρος του ΝΣΚ αναθέτει την επιθεώρησή του στον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης.

5. Οι Επιθεωρητές κατά την επιθεώρηση: α) εξετάζουν την υπηρεσιακή απόδοση των λειτουργών που επιθεωρούνται σύμφωνα με τα κριτήρια και την κλίμακα αξιολόγησης του άρθρου 79, για το χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, β) για τον σχηματισμό γνώμης, σε σχέση με τα προσόντα του επιθεωρούμενου, έχουν προσωπική επικοινωνία με αυτόν, η οποία μπορεί να γίνεται και με τη χρήση τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφορικής, έχουν συνεχή και ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο υποθέσεων, καθώς και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΝΣΚ (ΟΠΣ), προκειμένου να λάβουν κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με τον χειρισμό υποθέσεων από τον επιθεωρούμενο και μπορούν να απευθύνονται στη Διοίκηση και στα Δικαστήρια της περιφέρειας του Γραφείου, στο οποίο υπηρετεί ο επιθεωρούμενος, προκειμένου να σχηματίσουν ακριβή εικόνα και γνώση για τη συνεργασία του επιθεωρούμενου με τη Διοίκηση και την παράστασή του στα ακροατήρια των Δικαστηρίων, γ) οι Επιθεωρητές ζητούν και λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη τους την ειδικά αιτιολογημένη έγγραφη γνώμη του Προϊσταμένου του επιθεωρούμενου, η οποία περιλαμβάνει αξιολόγηση σύμφωνα με την κλίμακα της παρ. 3 του άρθρου 79, σε καθένα από τα κριτήρια της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, δ) οι Επιθεωρητές των Παρέδρων του ΝΣΚ λαμβάνουν υπόψη τους και την έγγραφη γνώμη του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο μετέχουν οι επιθεωρούμενοι, μπορούν δε να ζητούν και την έγγραφη γνώμη των λοιπών λειτουργών του Τμήματος.

6. Ο επιθεωρούμενος λειτουργός του ΝΣΚ οφείλει να γνωστοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα στον Επιθεωρητή του, στο τέλος κάθε δικαστικού έτους, καθώς και κάθε φορά που του ζητείται, αναλυτική κατάσταση των εργασιών του, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός φακέλου και το αντικείμενο κάθε μιας υπόθεσης (για τις ομοειδείς ο συνολικός αριθμός τους), οι ενέργειές του, το τυχόν αποτέλεσμα του χειρισμού αυτών (έκδοση απόφασης ή γνωμοδότησης), καθώς και οι εκκρεμείς προς ενέργεια υποθέσεις του. Στην κατάσταση αυτή, οι λειτουργοί επισημαίνουν τις υποθέσεις, στις οποίες, κατά την κρίση τους, επεξεργάστηκαν πρωτότυπα νομικά ζητήματα κατά το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα ή αντιμετώπισαν ιδιαίτερα δυσχερή νομικά θέματα. Οι Πάρεδροι ΝΣΚ κάνουν ειδική αναφορά, εκτός από τις υποθέσεις που χειρίστηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στις εκκρεμείς ενώπιον του Αρείου Πάγου αιτήσεις αναίρεσης που έχουν τυχόν χρεωθεί και σε εκείνες των οποίων επέσπευσαν τη συζήτηση, με παράθεση της περαιτέρω πορείας ή του αποτελέσματος, καθώς και των εισηγήσεών τους για ερωτήματα που εισήγαγαν στο αρμόδιο τμήμα και των γνωμοδοτήσεων που εκδόθηκαν για αυτά.

Άρθρο 79
Εκθέσεις Επιθεώρησης

1. Οι λειτουργοί του Γραφείου Επιθεώρησης, συντάσσουν Έκθεση Επιθεώρησης για την αξιολόγηση κάθε επιθεωρούμενου. Η Έκθεση πρέπει να είναι λεπτομερής και ειδικά αιτιολογημένη ως προς καθένα από τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης.

2. Κριτήρια αξιολόγησης είναι: α) το ήθος και η κοινωνική παράσταση, β) το σθένος και η υπηρεσιακή συμπεριφορά, όπως ιδίως, η καθημερινή παρουσία στο Γραφείο και η συνεργασία και βοήθεια/υποστήριξη συναδέλφων, η ενεργή συμμετοχή στα συλλογικά όργανα του ΝΣΚ, η μαχητική υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου ή του οικείου φορέα στα ακροατήρια των δικαστηρίων και στις λοιπές υπηρεσίες και αρχές, γ) η επιστημονική κατάρτιση, όπως ιδίως γνώση και ορθή χρήση της νομοθεσίας, πρόσφατης και προσήκουσας νομολογίας και θεωρίας κατά τον χειρισμό των υποθέσεων, η συστηματική χρέωση ειδικών και πολύπλοκων υποθέσεων, η συμμετοχή σε ομάδες εργασίας, επιστημονική/συγγραφική δραστηριότητα, η συμμετοχή σε σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις, δ) οι νομικές δεξιότητες, όπως ιδίως η κρίση, η αντίληψη, η ικανότητα στην κατανόηση των υποθέσεων, η ικανότητα κατάστρωσης, σύνταξης και διατύπωσης του αναγκαίου δικανικού συλλογισμού στα δικόγραφα, στις εισηγήσεις και στα απαντητικά έγγραφα, καθώς και ο βαθμός πληρότητάς τους, ε) η επιμέλεια, εργατικότητα, ποιοτική και ποσοτική υπηρεσιακή απόδοση, όπως, ιδίως, η τήρηση και η ενημέρωση του ηλεκτρονικού αρχείου, ο αριθμός και το είδος ενεργών φακέλων, η επίσπευση υποθέσεων, η μη άσκηση απαράδεκτων ή καταχρηστικών ένδικων μέσων, στ) η ικανότητα διαχείρισης φόρτου υποθέσεων και εκκρεμοτήτων, η ικανότητα ανταπόκρισης και προσαρμογής σε πιθανά νέα και πρόσθετα καθήκοντα, η χρήση και εξοικείωση με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, όπως, ιδίως, ο χειρισμός ηλεκτρονικού υπολογιστή, με έμφαση στην επεξεργασία κειμένων, στη λειτουργία σε περιβάλλον ΟΠΣ, στη διαχείριση υπολογιστικών φύλλων, στη χρήση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας και διαδικτύου. Στις Εκθέσεις Επιθεώρησης των προς προαγωγή Δικαστικών Πληρεξουσίων Α’ και Παρέδρων του ΝΣΚ μπορεί να διαλαμβάνεται και κρίση του Επιθεωρητή για την ικανότητα του επιθεωρούμενου να ασκήσει τα καθήκοντα του επόμενου βαθμού.

3. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των επιθεωρούμενων, ως προς τα κριτήρια της παρ. 2, τα μέλη του Γραφείου Επιθεώρησης οφείλουν να χρησιμοποιούν την εξής κλίμακα: α) εξαίρετη, β) πολύ καλή, γ) καλή, δ) μέτρια, ε) ανεπαρκής. Ειδικά για τα κριτήρια (α) και (β) της παρ. 2, χρησιμοποιείται η κλίμακα: α) εξαίρετο, β) πολύ καλό, γ) καλό, δ) μη προσήκον.

4. Με απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Επιθεώρησης, καθιερώνεται για τις Εκθέσεις Επιθεώρησης των λειτουργών του ΝΣΚ ενιαίο σχέδιο, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως τα στοιχεία του επιθεωρούμενου και οι πληροφορίες που συνέλεξε γι’ αυτόν ο Επιθεωρητής, τα αξιολογούμενα κριτήρια, η διαβάθμισή τους, καθώς και ειδική αιτιολογία και παρατηρήσεις.

5. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 έως 4, οι Εκθέσεις Επιθεώρησης για τη μονιμοποίηση των Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων, περιορίζονται στην κρίση της ικανότητας και καταλληλότητας αυτών για την άσκηση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων του λειτουργού του ΝΣΚ, με βάση τα παρακάτω κριτήρια: α) ήθος, β) επιστημονική κατάρτιση, γ) επιμέλεια και εργατικότητα.

6. Για την επιθεώρηση των Δικαστικών Πληρεξουσίων και Δικαστικών Πληρεξουσίων Α’, οι οποίοι κατά το διάστημα για το οποίο κρίνονται, υπηρετούσαν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ εφαρμόζονται όσα ισχύουν και για την επιθεώρηση των ομοιόβαθμών τους, πλην όμως, εξαιτίας των ειδικών συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτοί υπηρετούν, για την αξιολόγησή τους λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη: α) η φύση της παρεχόμενης από τον επιθεωρούμενο υπηρεσίας, β) η εργασία τους, ιδίως αυτή που αποτυπώνεται γραπτά, γ) η ειδικά αιτιολογημένη έγγραφη γνώμη για τον επιθεωρούμενο, που συνυπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Σχηματισμού στον οποίο υπηρετούσαν και τον αρμόδιο Νομικό Σύμβουλο του Κράτους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιθεώρηση των Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων, Δικαστικών Πληρεξουσίων και Δικαστικών Πληρεξουσίων Α’, που κατά το διάστημα για το οποίο κρίνονται, υπηρετούσαν στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του e-ΕΦΚΑ ή του ΕΟΠΥΥ. Την ειδικά αιτιολογημένη έγγραφη γνώμη, υπογράφει στην περίπτωση αυτή, ο Προϊστάμενος του ΓΝΣ στον ΕΦΚΑ ή στον ΕΟΠΥΥ.

7. Οι Πάρεδροι του ΝΣΚ, οι οποίοι, κατά το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα, υπηρετούσαν με αποκλειστικά καθήκοντα σε υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, καθώς και οι Πάρεδροι και ο Γραμματέας του ΝΣΚ, που υπηρετούν στο Γραφείο Προέδρου, δεν επιθεωρούνται από το Γραφείο Επιθεώρησης. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο και επέχει θέση έκθεσης επιθεώρησης, ειδικά αιτιολογημένη γνώμη, στην οποία περιγράφεται η φύση και αξιολογείται η εργασία που ο λειτουργός του ΝΣΚ προσέφερε. Η γνώμη υπογράφεται, για τους μεν Παρέδρους του ΝΣΚ που υπηρετούν με αποκλειστικά καθήκοντα σε υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας, από τον Προϊστάμενο ή τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Γραμματείας του ΝΣΚ, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία, για τους δε Παρέδρους και τον Γραμματέα του ΝΣΚ που υπηρετούν στο Γραφείο Προέδρου, από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ.

8. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ, οι οποίοι, κατά το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα, υπηρετούσαν με απόσπαση σε υπηρεσία της αλλοδαπής ή σε Υπουργείο, για την εκτέλεση ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 70, δεν επιθεωρούνται από το Γραφείο Επιθεώρησης. Στην περίπτωση αυτή, τίθεται στον υπηρεσιακό τους φάκελο, ειδικά αιτιολογημένη γνώμη για την εργασία που προσέφεραν κατά τον χρόνο της απόσπασής τους, η οποία υπογράφεται από τον Προϊστάμενό τους στη θέση στην οποία είχαν αποσπαστεί.

9. Εφόσον κατά το επιθεωρούμενο χρονικό διάστημα, οι λειτουργοί του ΝΣΚ που αναφέρονται στις εξαιρέσεις των παρ. 7 και 8, είχαν υπηρετήσει για τουλάχιστον εννιά (9) μήνες σε θέση που δεν εμπίπτει στις παραγράφους αυτές, επιθεωρούνται κανονικά για το διάστημα αυτό.

Άρθρο 80
Προσφυγή του επιθεωρούμενου

1. Οι Εκθέσεις Επιθεώρησης θεωρούνται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου και με επιμέλεια του Γραφείου Επιθεώρησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Πρόεδρο του ΝΣΚ και κοινοποιούνται, επίσης ηλεκτρονικά, με αποδεικτικό επίδοσης στους επιθεωρούμενους και στη Γραμματεία του ΝΣΚ. Ο επιθεωρούμενος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την παραπάνω ηλεκτρονική επίδοση έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με ηλεκτρονική υποβολή της στη Γραμματεία του ΝΣΚ και να ζητήσει διόρθωση της έκθεσης ή διαγραφή ανάρμοστων χαρακτηρισμών ή επανάκριση, ιδίως αν η έκθεση: α) περιέχει ανακριβή περιστατικά, β) είναι αναιτιολόγητη ή περιέχει ελλιπείς ή ανακριβείς αιτιολογίες ή βρίσκεται σε αντίθεση με ειδική και αιτιολογημένη κρίση του Προϊστάμενου του επιθεωρούμενου, γ) περιέχει δυσμενείς κρίσεις και χαρακτηρισμούς που δεν δικαιολογούνται από τις διαπιστώσεις που αναφέρονται σε αυτήν ή στηρίζονται σε στοιχεία αντικειμενικά ανακριβή.

2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 7 του άρθρου 79, έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν κατά της γνώμης του Νομικού Συμβούλου του Κράτους ή του Προέδρου του ΝΣΚ, εντός της προθεσμίας και ενώπιον του οργάνου που προβλέπονται στην παρ. 1.

3. Ο Πάρεδρος του ΝΣΚ που επιθεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Επιθεώρησης ή τον αναπληρωτή του, έχει δικαίωμα μέσα στην ίδια παραπάνω αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) ημερών, να υποβάλει ηλεκτρονικά προσφυγή ενώπιον του οργάνου της παρ. 1, στην περίπτωση που στην Έκθεση Επιθεώρησης δεν έχει χαρακτηριστεί «εξαίρετος» σε όλα τα κριτήρια.

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκαλείται μέσα σε εύλογο χρόνο από την κατάθεση της προσφυγής, αν τα παράπονα είναι βάσιμα, προβαίνει σε διόρθωση της έκθεσης, με αιτιολογημένη απόφασή του, εκτός αν κρίνει αναγκαία την επανάληψη της επιθεώρησης, οπότε διατάσσει επανάκριση σχετικά με τους λόγους της προσφυγής από άλλο μέλος του Γραφείου Επιθεώρησης. Αν τα παράπονα κριθούν αβάσιμα, το Συμβούλιο απορρίπτει την προσφυγή με αιτιολογημένη απόφασή του. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου, οι οποίες είτε διορθώνουν, είτε διατάσσουν επανάκριση είτε απορρίπτουν την προσφυγή του επιθεωρούμενου, τίθενται με επιμέλεια της Γραμματείας του ΝΣΚ, στον υπηρεσιακό του φάκελο, επιδίδονται στον προσφεύγοντα ηλεκτρονικά με αποδεικτικό επίδοσης και αντίγραφό τους διαβιβάζεται στο Γραφείο Επιθεώρησης. Η έκθεση που συντάσσεται ύστερα από επανάκριση δεν υπόκειται σε προσφυγή και αντικαθιστά την προηγούμενη έκθεση, η οποία αποσύρεται από τον φάκελό του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 81
Γενικές αρχές

1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ διέπονται ως προς την πειθαρχική τους ευθύνη, από τις διατάξεις του παρόντος και όταν μετέχουν, λόγω της ιδιότητάς τους, σε συμβούλια και επιτροπές, ασκούν καθήκοντα ή αποσπώνται με βάση ειδικές διατάξεις.

2. Κανείς δεν διώκεται για δεύτερη φορά για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο μία μόνο πειθαρχική ποινή μπορεί να επιβληθεί.

3. Αν από την τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ίσχυσαν περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται ο επιεικέστερος νόμος για τον διωκόμενο ή στα κατ’ εξακολούθηση τελούμενα πειθαρχικά παραπτώματα, ο νόμος που ίσχυε κατά την τέλεση της τελευταίας πράξης ή παράλειψης.

4. Η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη. Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία των πραγματικών περιστατικών στα οποία θεμελιώνεται η πειθαρχική δίωξη.

5. Η πειθαρχική δίκη δεν επηρεάζεται από την προαγωγή ή άλλη μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του διωκόμενου, εκτός αν επιφέρει και μεταβολή στην αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οπότε η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

6. Η προαγωγή του λειτουργού του ΝΣΚ δεν αίρει τον πειθαρχικό κολασμό για παράπτωμα που διέπραξε πριν από την προαγωγή του.

7. Η χάρη, η αποκατάσταση, καθώς και η άρση του ποινικά κολάσιμου της πράξης με οποιονδήποτε άλλον τρόπο ή η άρση ολικά ή μερικά των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, δεν αίρουν το πειθαρχικά κολάσιμο της πράξης.

8. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό όργανο, όμως, μπορεί με απόφασή του, η οποία είναι ελεύθερα ανακλητή, να διατάξει, για εξαιρετικούς λόγους, την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση, που το πειθαρχικό παράπτωμα θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στον Πρόεδρο του ΝΣΚ κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατά λειτουργού του ΝΣΚ. Στον Πρόεδρο του ΝΣΚ ανακοινώνεται επίσης από τον αρμόδιο Εισαγγελέα η απόφαση ή το βούλευμα με το οποίο τερματίζεται η δίωξη. Σε περίπτωση εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο διευθυντής φυλακών γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση στον Πρόεδρο του ΝΣΚ.

9. Κανόνες και αρχές του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα και στο πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος και συνάδουν με τη φύση και τον σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας. Εφαρμόζονται ιδίως, οι κανόνες και οι αρχές που αφορούν: α) στους λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισμό, β) στις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής, γ) στην έμπρακτη μετάνοια, δ) στο δικαίωμα σιγής του πειθαρχικώς διωκομένου, ε) στην πραγματική και νομική πλάνη, στ) στο τεκμήριο αθωότητας του πειθαρχικά διωκομένου, ζ) στην επιείκεια υπέρ του πειθαρχικά διωκομένου, η) στην προστασία των δικαιολογημένων συμφερόντων του πειθαρχικά διωκομένου ή της υπηρεσίας, εφόσον από τις εκδηλώσεις, δυσμενείς κρίσεις και εκφράσεις του λειτουργού, δεν στοιχειοθετείται το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για λειτουργό του ΝΣΚ συμπεριφοράς.

Άρθρο 82
Πειθαρχικά παραπτώματα

1. Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή συμπεριφορά γενικά του λειτουργού του ΝΣΚ εντός ή εκτός υπηρεσίας, εφόσον είναι αντίθετη με τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από το Σύνταγμα και τις κείμενες διατάξεις ή είναι ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του και θίγει το κύρος του ή το κύρος της υπηρεσίας.

2. Οι ειδικότερες υποχρεώσεις των λειτουργών καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και από διατάξεις της νομοθεσίας που αναφέρονται στο ΝΣΚ και στη νομική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου και των λοιπών φορέων που το ΝΣΚ έχει τη νομική τους υποστήριξη.

3. Πειθαρχικά παραπτώματα των λειτουργών του ΝΣΚ, συνιστούν ιδίως:

α) οι πράξεις που μαρτυρούν έλλειψη πίστης και αφοσίωσης προς την Ελλάδα και το δημοκρατικό πολίτευμα της Χώρας ή υπονομεύουν τη δημοκρατική νομιμότητα, β) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, γ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του λειτουργού του ΝΣΚ ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, δ) η χρησιμοποίηση της ιδιότητάς τους για επιδίωξη ιδιοτελών σκοπών, ε) η αμέλεια ή η άρνηση ή η ατελής εκπλήρωση του καθήκοντος, στ) η αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ζ) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης σε ιατρική εξέταση, όταν λόγοι υγείας περιορίζουν ουσιαστικά ή παρεμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων του λειτουργού, η) η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26, θ) η αποσιώπηση νόμιμου λόγου αποκλεισμού ή εξαίρεσης συμμετοχής σε συλλογικά όργανα του ΝΣΚ ή σε όργανα της Διοίκησης, ι) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη για λειτουργό του ΝΣΚ εντός ή εκτός υπηρεσίας συμπεριφορά, ια) η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας και ιβ) η αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντα.

Άρθρο 83
Παραγραφή

1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των λειτουργών του ΝΣΚ παραγράφονται σε πέντε (5) έτη από την τέλεσή τους. Τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. α’, β’, γ’ και ιβ’ της παρ. 3 του άρθρου 82 παραγράφονται σε επτά (7) έτη από την τέλεσή τους. Η παραγραφή του κατ’ εξακολούθηση τελούμενου πειθαρχικού παραπτώματος αρχίζει από την επομένη της ημέρας που έπαυσε η τέλεσή του. Για το πειθαρχικό παράπτωμα της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 82, η παραγραφή αρχίζει από την ημερομηνία που ο αρμόδιος πειθαρχικός προϊστάμενος έλαβε γνώση της τέλεσης της πράξης.

2. Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί συγχρόνως και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται, πριν παρέλθει ο χρόνος που ορίζεται για την παραγραφή του τελευταίου. Όσο διαρκεί η ποινική διαδικασία και έως την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος διακόπτεται η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος.

3. Ο χρόνος της παραγραφής διακόπτεται από την επίδοση της πειθαρχικής αγωγής, ο χρόνος όμως της διακοπής αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τα δυο (2) έτη και προκειμένου για τα παραπτώματα των περ. α’, β’, γ’ και ιβ’ της παρ. 3 του άρθρου 82, τα τρία (3) έτη.

4. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται επίσης από την τέλεση νέου πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την παρεμπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην περίπτωση αυτήν, το πρώτο παράπτωμα παραγράφεται όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου.

5. Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθμό.

Άρθρο 84
Πειθαρχικές ποινές

1. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στον λειτουργό του ΝΣΚ είναι: α) Η έγγραφη επίπληξη, β) η επιβολή προστίμου έως του ποσού των συνολικών καθαρών αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, γ) η προσωρινή παύση μέχρι οκτώ (8) μήνες, με πλήρη στέρηση των αποδοχών, δ) η οριστική παύση.

2. Η οριστική παύση δύναται να επιβληθεί μόνο για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περ. α’, β’, γ’, δ’, ι’ και ιβ’ της παρ. 3 του άρθρου 82. Στην τελευταία περίπτωση, η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, σε διάστημα ενός (1) έτους. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον λειτουργό του ΝΣΚ για οποιοδήποτε παράπτωμα, αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του διετία, του είχαν επιβληθεί τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο παράπτωμα, με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός.

3. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της περ. γ’ της παρ. 1 και συντρέχουν επιβαρυντικές περιστάσεις, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από τρεις χιλιάδες (3.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 82 που σχετίζονται με οικονομικό αντικείμενο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει επιπλέον διοικητική κύρωση από δέκα χιλιάδες (10.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

4. Το είδος της ποινής που θα επιβληθεί και η επιμέτρησή της προσδιορίζονται από τη βαρύτητα του παραπτώματος, τον βαθμό και την πείρα του λειτουργού, τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες τελέστηκε το παράπτωμα και την ένταση του δόλου ή τον βαθμό της αμέλειας του διωκόμενου. Κατά την επιμέτρηση των πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες και οι αρχές των περ. β’, γ’, ε’, ζ’ και η’ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 81, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας. Η υποτροπή αποτελεί ιδιαιτέρως επιβαρυντική περίπτωση για τη επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής.

5. Περισσότερες πράξεις που αποτελούν εξακολούθηση του ίδιου παραπτώματος θεωρούνται ως ενιαίο σύνολο, η βαρύτητα του οποίου λαμβάνεται υπόψη και για τον καθορισμό και την επιμέτρηση της ποινής.

6. Όταν συνεκδικάζονται περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, εφόσον οι πειθαρχικές ποινές που έχουν επιβληθεί για καθένα από αυτά είναι του ίδιου είδους, επιβάλλεται μια συνολική ποινή, η οποία αποτελείται από την πιο βαριά ή αν οι ποινές είναι ίσες, από μία από αυτές, που προσαυξάνεται μέχρι το ανώτατο όριό της. Η προσαύξηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από τα τρία τέταρτα (3/4) του αθροίσματος των άλλων πειθαρχικών ποινών.

Άρθρο 85
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης

1. Η πειθαρχική ευθύνη του λειτουργού του ΝΣΚ αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού του και λήγει με τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης. Ο λειτουργός του ΝΣΚ που απώλεσε την ιδιότητα αυτή, με οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται πειθαρχικά, η πειθαρχική όμως διαδικασία, η οποία έχει αρχίσει, συνεχίζεται και μετά την απώλεια της ιδιότητας του λειτουργού του ΝΣΚ, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου.

2. Όταν συντρέχει η περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση που η επιβλητέα πειθαρχική ποινή είναι ανώτερη του προστίμου, το πειθαρχικό συμβούλιο τη μετατρέπει ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα επιβολής και διοικητικής κύρωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 84. 3. Πράξεις που τελέστηκαν κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του διωκόμενου στον δημόσιο τομέα ή υπό την ιδιότητα του δικηγόρου, τιμωρούνται πειθαρχικά, εφόσον δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής που ορίζεται γι’ αυτές. Στην περίπτωση αυτήν, ο τυχόν εκτός υπηρεσίας στο ΝΣΚ χρόνος, εφόσον δεν υπερβαίνει την πενταετία, δεν υπολογίζεται στον χρόνο της παραγραφής.

4. Η τέλεση κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και έως την αποδοχή του διορισμού παράνομης πράξης σχετικής με τη συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού ή τις προϋποθέσεις διορισμού, συνιστά για τον λειτουργό πειθαρχικό παράπτωμα. Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού και λήγει με τη συμπλήρωση πενταετίας από την αποδοχή του διορισμού. Η παρ. 4 του άρθρου 46 δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 86
Πειθαρχικά όργανα
Πειθαρχικά όργανα είναι: α) Ο Υπουργός Οικονομικών, β) ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, γ) τα Πειθαρχικά Συμβούλια του άρθρου 10, δ) η Ολομέλεια του ΝΣΚ ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό Όργανο για τους Παρέδρους και τους Δικαστικούς Πληρεξούσιους και ε) το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Άρθρο 87
Πειθαρχική δικαιοδοσία

1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία στους λειτουργούς του ΝΣΚ ασκείται από πειθαρχικά συμβούλια που ορίζονται κατά περίπτωση από το άρθρο 10, ανάλογα με τον βαθμό του διωκόμενου.

2. Ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορούν να επιβάλουν στους λειτουργούς του ΝΣΚ κάθε βαθμού, μόνο τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου, έως τις αποδοχές τεσσάρων (4) μηνών μετά από προηγούμενη κλήση του διωκόμενου σε απολογία, η οποία συνιστά και άσκηση πειθαρχικής αγωγής.

Άρθρο 88
Κώλυμα συμμετοχής σε Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. Δεν μπορούν να μετάσχουν σε Πειθαρχικό Συμβούλιο για την εκδίκαση ορισμένης πειθαρχικής υπόθεσης:

α) Οι λειτουργοί του ΝΣΚ κατά των οποίων στρέφεται η πειθαρχική αγωγή, β) οι συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριορίστως ή σε πλάγια γραμμή έως και τον τέταρτο βαθμό ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό του διωκομένου, καθώς και ο σύζυγος ή συμβίος ή συμβία αυτού κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), γ) εκείνοι που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη ή έχουν ενεργήσει ανάκριση στην ίδια πειθαρχική υπόθεση, δ) όσοι έχουν εξεταστεί ως μάρτυρες στην ίδια υπόθεση και ε) όσοι συνδέονται με ιδιαίτερη φιλία ή βρίσκονται σε οξεία αντίθεση με τον διωκόμενο ή έχουν ιδιαίτερη σχέση με την υπόθεση που κρίνεται, ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί αμφιβολία για την αμεροληψία τους.

2. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ που κωλύονται κατά τα παραπάνω, έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο εφαρμόζεται ανάλογα.

3. Δεν επιτρέπεται η εξαίρεση τόσων μελών, ώστε να μην είναι δυνατή η συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου από τα λοιπά.

Άρθρο 89
Πειθαρχική δίωξη Διαδικαστικές διατάξεις

1. Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων γίνεται αυτεπάγγελτα, με βάση τα στοιχεία που περιέρχονται σε αυτόν που είναι αρμόδιος να την ασκήσει.

2. Η προδικασία και η κύρια διαδικασία ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι μυστική.

3. Η πειθαρχική διαδικασία γίνεται ατελώς. Έξοδα δεν επιδικάζονται ούτε υπέρ ούτε σε βάρος του διωκόμενου.

4. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, που φέρονται ότι έχουν διαπραχθεί από τον λειτουργό του ΝΣΚ, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πειθαρχικής δίωξης με την άσκηση μιας μόνο πειθαρχικής αγωγής. Αν όμως το Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει, ότι η συνεκδίκαση θα προξενήσει βλάβη, διατάσσει τον χωρισμό.

5. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία ασκήθηκαν χωριστές πειθαρχικές αγωγές, μπορούν να συνεκδικαστούν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εφόσον αυτό δεν προκαλεί βλάβη.

6. Όταν διώκονται περισσότεροι ως συμμέτοχοι για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, η πειθαρχική δίκη γίνεται ενιαία για όλους στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για τον ανώτερο κατά βαθμό διωκόμενο.

7. Για την επίδοση κλήσεων και λοιπών εγγράφων κατά την πειθαρχική διαδικασία συντάσσεται έκθεση.

8. Τα έγγραφα προς τον διωκόμενο, επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή με υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ ή αποστέλλονται με το υπηρεσιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση του διωκόμενου λειτουργού του ΝΣΚ, με απόδειξη παραλαβής τους. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αυτός που διενεργεί την επίδοση, συντάσσει πράξη, στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση.

Άρθρο 90
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης

1. Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης είναι: α) ο Υπουργός Οικονομικών για τους λειτουργούς όλων των βαθμών και β) ο Πρόεδρος του ΝΣΚ ή, εάν αυτός κωλύεται ή είναι απών, ο αρχαιότερος Αντιπρόεδρος για τους λειτουργούς μέχρι και τον βαθμό του Αντιπροέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. O Πρόεδρος, όταν λάβει με οποιονδήποτε τρόπο γνώση ότι τελέστηκε από λειτουργό του ΝΣΚ πράξη που μπορεί να χαρακτηριστεί πειθαρχικό παράπτωμα, υποχρεούται, είτε να κινήσει τη διαδικασία άσκησης πειθαρχικής αγωγής από τον Υπουργό Οικονομικών είτε να την ασκήσει ο ίδιος, αν συντρέχει η περ. β’ της παρ. 2.

3. Αν τα στοιχεία που περιέρχονται στον αρμόδιο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, δεν πιθανολογούν τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος ή αν τα πραγματικά περιστατικά που βεβαιώνονται, δεν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα ή δεν επισύρουν πειθαρχική κύρωση, λόγω εξάλειψης του αξιόποινου ή λήξης της πειθαρχικής ευθύνης, η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη. Σε περίπτωση καταφανώς αστήρικτης καταγγελίας, σε βάρος λειτουργού του ΝΣΚ, ο Πρόεδρος μπορεί να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία του πρώτου εδαφίου και να ενημερώσει σχετικά τον καταγγέλλοντα.

4. Αν πρόκειται για πειθαρχικά παραπτώματα που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια και δικαιολογούν μόνο ποινή επίπληξης, η δίωξη απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου, το οποίο λαμβάνει υπόψη το συμφέρον της Υπηρεσίας και την όλη διαγωγή του λειτουργού, εντός και εκτός της υπηρεσίας.

5. Ο Προϊστάμενος υπηρεσιακής μονάδας του ΝΣΚ, εφόσον περιέλθει σε γνώση του η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από λειτουργό του ΝΣΚ, που υπηρετεί στην υπηρεσιακή μονάδα, οφείλει να το ανακοινώσει άμεσα με έγγραφό του στον Πρόεδρο του ΝΣΚ.

6. Αν, κατά τη διάρκεια πειθαρχικής ανάκρισης, προκύπτουν πραγματικά περιστατικά που συνιστούν άλλο πειθαρχικό παράπτωμα, ο ανακριτής συντάσσει σχετική έκθεση και τη διαβιβάζει αμέσως στον Πρόεδρο του ΝΣΚ.

Άρθρο 91
Προκαταρκτική εξέταση

1. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ μπορεί να διατάσσει προκαταρκτική εξέταση, η οποία είναι άτυπη και διενεργείται, είτε από τον ίδιο, είτε, κατόπιν εντολής του, από άλλον λειτουργό του ΝΣΚ, ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο από τον λειτουργό που αφορά η εξέταση.

2. Εκείνος που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση: α) ζητά προφορικές ή έγγραφες εξηγήσεις από τον ελεγχόμενο λειτουργό, β) μπορεί να ζητά πληροφορίες ή τη διαβίβαση συναφών στοιχείων από κάθε αρχή, γ) μεριμνά για τη συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων και εξετάζει μάρτυρες, αν το κρίνει αναγκαίο.

3. Ο ελεγχόμενος δικαιούται να λάβει γνώση όλων των στοιχείων που τον αφορούν, πριν την παροχή των εξηγήσεων.

4. Για την προκαταρκτική εξέταση συντάσσεται αιτιολογημένη έκθεση. Αν ο Πρόεδρος εκτιμά, μετά τη διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης, ότι δεν συντρέχει λόγος να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη: α) θέτει την υπόθεση στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη του, εφόσον εμπίπτει στην πειθαρχική του αρμοδιότητα, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 90 ή β) υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών το πόρισμα, με αιτιολογημένη γνώμη για τη μη άσκηση πειθαρχικής αγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πρόεδρος μπορεί, είτε να διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), σύμφωνα με το άρθρο 92 είτε να ζητήσει από τον Υπουργό Οικονομικών την άσκηση πειθαρχικής αγωγής, εφόσον συντρέχει η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 90, είτε να την ασκήσει ο ίδιος, αν συντρέχει η περ. β’ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 92
Ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ)

1. Οι αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης μπορούν να διατάσσουν ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ), όταν προκύπτουν σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. Η εντολή διενέργειας ΕΔΕ δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης.

2. Η ΕΔΕ διενεργείται από λειτουργό του ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου και σε κάθε περίπτωση ανώτερο του ελεγχόμενου λειτουργού και αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και των προσώπων που τυχόν ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί.

3. Στη διαδικασία της ένορκης διοικητικής εξέτασης εφαρμόζονται ανάλογα τα άρθρα 95 και 96.

4. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται με την υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης προς το όργανο που τη διέταξε, μαζί με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Εφόσον με την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο λειτουργό, ο αρμόδιος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη.

Άρθρο 93
Έναρξη και λήξη πειθαρχικής δίωξης

1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται με την έκδοση και επίδοσή της ή με την κλήση του λειτουργού σε απολογία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 87 και τελειώνει με την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

2. Η πειθαρχική αγωγή περιέχει το ονοματεπώνυμο και τα υπηρεσιακά στοιχεία του διωκόμενου και επακριβή καθορισμό, κατά τόπο και χρόνο, των πραγματικών περιστατικών, τα οποία συνιστούν το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε και τις διατάξεις που το προβλέπουν.

3. Η πειθαρχική αγωγή, με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 87, απευθύνεται στο αρμόδιο Συμβούλιο, συνοδεύεται από τον πειθαρχικό φάκελο και επιδίδεται στον διωκόμενο. Η παράλειψη επίδοσης της πειθαρχικής αγωγής συνεπάγεται ακυρότητα της πειθαρχικής διαδικασίας, εκτός αν ο λειτουργός που διώκεται έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση της με άλλον τρόπο. Στην περίπτωση αυτήν, η άσκηση της πειθαρχικής αγωγής ανατρέχει στον χρόνο που ο διωκόμενος έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση της πειθαρχικής αγωγής. Η αρμοδιότητα του Συμβουλίου κρίνεται από τον βαθμό του διωκομένου κατά τον χρόνο άσκησης της πειθαρχικής αγωγής, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 81.

4. Η πειθαρχική αγωγή δεν ανακαλείται.

Άρθρο 94
Προδικασία

1. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζει, με πράξη του, μέλος του Συμβουλίου ως εισηγητή, στο οποίο παραδίδεται ο πειθαρχικός φάκελος που έχει σχηματιστεί. Η σχετική πράξη επιδίδεται στον διωκόμενο ηλεκτρονικά στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική του διεύθυνση, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση του Συμβουλίου.

2. Ο εισηγητής αντικαθίσταται σε περίπτωση κωλύματος ή στην περίπτωση αποδοχής από το Πειθαρχικό Συμβούλιο αίτησης εξαίρεσης εκ μέρους του διωκομένου, η οποία υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επίδοση της πράξης. Στη σχετική συζήτηση δεν συμμετέχει ο εισηγητής. Αίτημα εξαίρεσης και άλλου εισηγητή δεν επιτρέπεται.

3. Ο Πρόεδρος ορίζει ημέρα και ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με πράξη του που αποστέλλεται στα μέλη του με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική τους διεύθυνση και επιδίδεται στον διωκόμενο ηλεκτρονικά στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική του διεύθυνση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Ο τελευταίος μπορεί να παραστεί ενώπιον του Συμβουλίου και με δικηγόρο για να αναπτύξει τις απόψεις του.

4. Το Συμβούλιο, αφού ακούσει τον εισηγητή, αποφασίζει αν η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση ή αν θα διεξαχθεί ανάκριση. Αν το Συμβούλιο αποφασίσει ότι η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση, η διαδικασία συνεχίζεται με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 97 και 98.

5. Το Συμβούλιο διατάσσει πάντοτε ανάκριση, εκτός εάν: α) τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτουν από τον φάκελο κατά τρόπον αναμφισβήτητο, β) ο λειτουργός ομολογεί, με την απολογία του, κατά τρόπον μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα, γ) ο λειτουργός συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος που αποτελεί συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωμα, δ) έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, ε) έχει διενεργηθεί, πριν την άσκηση της πειθαρχικής αγωγής, ΕΔΕ ή άλλη ένορκη εξέταση, κατά την οποία διαπιστώθηκε διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο λειτουργό. Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της Διοίκησης.

Άρθρο 95
Ανάκριση

1. Ο Πρόεδρος ορίζει με πράξη του, ως ανακριτή, λειτουργό του ΝΣΚ, ανώτερο κατά βαθμόν ή αρχαιότερο του διωκομένου που μπορεί να είναι και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η σχετική πράξη επιδίδεται στον διωκόμενο ηλεκτρονικά στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική του διεύθυνση και αυτός μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του ανακριτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 94.

2. Η ανάκριση αποσκοπεί στη συλλογή κάθε πρόσφορου αποδεικτικού στοιχείου και στη διερεύνηση όλων των πραγματικών περιστατικών για τον σχηματισμό της κρίσης του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

3. Ο ανακριτής ενεργεί αυτοπροσώπως τις ανακριτικές πράξεις στην έδρα του. Αν πρόκειται να διενεργηθεί ανακριτική πράξη έξω από την έδρα του, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 96 ο ανακριτής μπορεί, εφόσον δεν κρίνει αναγκαία τη μετακίνησή του, να παραγγείλει την ενέργειά της σε λειτουργό του ΝΣΚ, ανώτερο κατά βαθμό ή αρχαιότερο από τον διωκόμενο, που υπηρετεί στην περιφέρεια όπου πρόκειται να διενεργηθεί αυτή.

4. Ο ανακριτής δικαιούται να ζητήσει από κάθε δημόσια αρχή την παροχή στοιχείων ή την αποστολή πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή αντιγράφων των εγγράφων που βρίσκονται στην κατοχή της.

Άρθρο 96
Ανακριτικές πράξεις

1. Ανακριτικές πράξεις είναι: α) η αναζήτηση εγγράφων, β) η εξέταση μαρτύρων, γ) η αυτοψία, δ) η πραγματογνωμοσύνη και ε) η εξέταση του διωκομένου.

2. Για τις παραπάνω πράξεις συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανακριτικής πράξης υπηρεσιακό απόρρητο, εφόσον δεν συναινεί στην ανακοίνωσή του η αρμόδια αρχή, καθώς και κάθε επαγγελματικό κατά τον νόμο απόρρητο.

3. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως στον τόπο της κατοικίας ή της διαμονής τους, εκτός αν δηλώσουν ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην έδρα του ανακριτή. Πριν από την εξέτασή τους οι μάρτυρες ορκίζονται κατά τον τύπο που προβλέπει το άρθρο 219 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Η μη εμφάνιση ή η άρνηση κατάθεσης μάρτυρα, χωρίς εύλογη αιτία, τιμωρείται κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα. Εύλογη αιτία θεωρείται και η συγγένεια του μάρτυρα με τον διωκόμενο σε ευθεία γραμμή ή σε πλάγια γραμμή μέχρι και τον τρίτο βαθμό. Η εξέταση μαρτύρων πέρα από αυτούς που προτείνει ο διωκόμενος απόκειται στην κρίση του ανακριτή.

4. O διωκόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής ανάκρισης και της ΕΔΕ και μέχρι το τέλος της εξέτασής του, να ζητήσει εγγράφως την εξέταση μαρτύρων. Ο ανακριτής υποχρεούται να εξετάσει πέντε (5) τουλάχιστον από τους προτεινόμενους μάρτυρες.

5. Αν η ΕΔΕ δεν στρεφόταν κατά συγκεκριμένου προσώπου, το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να διενεργήσει συμπληρωματική ανάκριση, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στον διωκόμενο να εξετασθεί ανωμοτί ή να προτείνει την εξέταση μαρτύρων, εκτός αν αυτός δηλώσει ενώπιον του συμβουλίου ότι δεν επιθυμεί να εξετασθεί ανωμοτί ή να προτείνει την εξέταση μαρτύρων.

6. Η αυτοψία διενεργείται αυτοπρόσωπα από τον ανακριτή, με την παρουσία γραμματέα, για να διαπιστωθούν οι πραγματικές συνθήκες τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος ή άλλα συναφή με αυτό στοιχεία. Η αυτοψία δημόσιων εγγράφων ή ιδιωτικών εγγράφων που έχουν κατατεθεί σε δημόσια αρχή, διενεργείται στο γραφείο, όπου αυτά φυλάσσονται. Έγγραφα, τα οποία κατέχει ιδιώτης, μπορούν να ζητηθούν από τον ανακριτή και επιστρέφονται υποχρεωτικά μετά το τέλος της πειθαρχικής δίκης. Ο ανακριτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από αίτηση του ιδιώτη να χορηγήσει ατελώς, εκτός από απόδειξη παραλαβής, και επίσημο αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων που παρέλαβε. Αν πρόκειται για έγγραφα αναγκαία στον ιδιώτη για την εξυπηρέτηση συμφέροντός του, αυτά εξετάζονται στον τόπο, όπου βρίσκονται. Η άρνηση της παράδοσης ή ανακοίνωσης τιμωρείται κατά το άρθρο 169 του Ποινικού Κώδικα.

7. Ως πραγματογνώμονες ορίζονται λειτουργοί του ΝΣΚ ή δημόσιοι πολιτικοί ή στρατιωτικοί υπάλληλοι ή άλλοι επιστήμονες ή τεχνικοί από τον πίνακα του άρθρου 185 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Κατά τα λοιπά, στην αυτοψία και στην πραγματογνωμοσύνη εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

8. Κατά την ανάκριση εξετάζεται χωρίς όρκο ο διωκόμενος, ο οποίος δικαιούται πριν από την εξέτασή του να λάβει γνώση των εγγράφων του φακέλου. Η μη προσέλευση ή η άρνηση του διωκομένου να εξεταστεί δεν εμποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης.

Άρθρο 97
Κλήση σε απολογία Ορισμός συνεδρίασης

1. Μετά το τέλος της ανάκρισης και τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αφού λάβει τη δικογραφία, καλεί τον διωκόμενο να λάβει γνώση αυτής και να υποβάλει γραπτά την απολογία του προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη των δέκα (10) ημερών που μπορεί να παραταθεί μέχρι πέντε (5) ακόμη ημέρες, με απόφαση του Προέδρου.

2. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, ο Πρόεδρος, ορίζει με πράξη του, ημερομηνία για τη συζήτηση της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στα μέλη του, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική τους διεύθυνση και επιδίδεται με τον ίδιο τρόπο και στον διωκόμενο, με κλήση να παραστεί κατά την συζήτηση της υπόθεσης. Η ημερομηνία της συζήτησης δεν επιτρέπεται να απέχει λιγότερο από πέντε (5) ημέρες από την επίδοση της πράξης. Ο διωκόμενος δικαιούται να παραστεί αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο δικηγόρο. Η μη προσέλευση του διωκόμενου δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας.

Άρθρο 98
Κύρια διαδικασία Απόφαση

1. Αν ο διωκόμενος δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση και δεν προκύπτει νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή του ή αν η μη προσέλευσή του δικαιολογείται από λόγους ανωτέρας βίας, η συζήτηση αναβάλλεται και ορίζεται νέα ημερομηνία. Το Συμβούλιο μπορεί να αναβάλει τη συζήτηση και για άλλους λόγους. Αν δεν συντρέχει περίπτωση αναβολής, το Συμβούλιο προχωρά στη συζήτηση της υπόθεσης παρά την απουσία του διωκομένου.

2. Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορεί να υποβληθεί μόνο γραπτά και πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Αίτηση εξαίρεσης του συνόλου των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή τόσων μελών ώστε να μην είναι δυνατή η συγκρότησή του, είναι απαράδεκτη. Η αίτηση αυτή, που υποβάλλεται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, πρέπει να περιέχει κατά τρόπον σαφή και συγκεκριμένο τους λόγους της εξαίρεσης και να συνοδεύεται από τα στοιχεία με τα οποία αυτοί αποδεικνύονται. Για την αίτηση αποφασίζει το Συμβούλιο, χωρίς τη συμμετοχή του μέλους, του οποίου ζητήθηκε η εξαίρεση, με αιτιολογημένη απόφαση που καταχωρίζεται στα πρακτικά. Τα τακτικά μέλη, την εξαίρεση των οποίων αποφάσισε το Συμβούλιο, αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά. Η εξαίρεση αναπληρωματικού μέλους μπορεί να ζητηθεί και την ημέρα της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή,το Συμβούλιο αποφασίζει αμέσως για την αίτηση εξαίρεσης με τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του.

3. Κατά τη συζήτηση, ο εισηγητής εκθέτει την πειθαρχική αγωγή και το πόρισμα της ανάκρισης, αν έχει ενεργηθεί, και στη συνέχεια δίνεται ο λόγος στον διωκόμενο να αναπτύξει προφορικά την απολογία του και να απαντήσει στα ερωτήματα των μελών του Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διευθύνει τη συζήτηση, απευθύνει ερωτήσεις και δίνει την άδεια στα μέλη του Συμβουλίου και στον διωκόμενο να υποβάλουν ερωτήσεις. Για τη συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου συντάσσεται από τον Γραμματέα πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από αυτόν και τον Πρόεδρο και περιέχει, με συντομία, την τυχόν προφορική ανάπτυξη της απολογίας του διωκόμενου, τα όσα συζητήθηκαν μεταξύ των μελών του Συμβουλίου, τη γνώμη όσων μειοψήφησαν και την απαλλαγή του διωκομένου ή την ποινή που του επιβάλλεται. Επίσης, περιλαμβάνεται στο Πρακτικό και κάθε αξιόλογο γεγονός που συνέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος μπορεί να διατάξει καταχώριση ουσιωδών μερών των δηλώσεων που γίνονται κατά τη συνεδρίαση.

4. Το Συμβούλιο εκτιμά ελεύθερα τις αποδείξεις και μπορεί να λάβει υπόψη του και αποδεικτικά στοιχεία που δεν προκύπτουν από την πειθαρχική διαδικασία, αλλά από άλλη νόμιμη διαδικασία, εφόσον έλαβε γνώση τους ο διωκόμενος. Η κρίση πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγμένα πραγματικά γεγονότα και να είναι ειδικά αιτιολογημένη. Αν το Συμβούλιο κρίνει ανεπαρκείς τις αποδείξεις, μπορεί να διατάξει συμπληρωματική ανάκριση.

5. Κατά τη διάσκεψη, αν διατυπώνονται σε κάποιο ζήτημα περισσότερες από δύο (2) γνώμες, με αποτέλεσμα να μη σχηματίζεται πλειοψηφία, αυτοί που ψήφισαν υπέρ της δυσμενέστερης για τον διωκόμενο γνώμης ή υπέρ της βαρύτερης ποινής, προσχωρούν στην αμέσως ευνοϊκότερη.

6. Η απόφαση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο και αναφέρει τον τόπο και τον χρόνο έκδοσής της, τη σύνθεση του Συμβουλίου, το ονοματεπώνυμο και τον βαθμό του διωκομένου, μνεία της τυχόν παράστασής του ή της νόμιμης κλήτευσής του, συνεπτυγμένη περίληψη της κατηγορίας και της απολογίας με τους ουσιώδεις ισχυρισμούς του, αιτιολογικό τόσο ως προς την διαπίστωση ή μη της ενοχής, όσο και ως προς την επιμέτρηση της ποινής, και διατακτικό, τη γνώμη των μελών του Συμβουλίου που μειοψήφησαν και την απαλλαγή του διωκομένου ή την ποινή που του επιβάλλεται.

7. Η οριστική απόφαση του Συμβουλίου για την πειθαρχική αγωγή κοινοποιείται, με επιμέλεια του Γραμματέα, στον διωκόμενο και τίθεται στον υπηρεσιακό του φάκελο.

Άρθρο 99
Έφεση

1. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 είναι τελεσίδικες και εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 102. Το πρώτο εδάφιο ισχύει αναλόγως για τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Προέδρου του ΝΣΚ της παρ. 2 του άρθρου 87 κατά των λειτουργών του ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

2. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων της παρ. 3 του άρθρου 10, καθώς και οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Προέδρου της παρ. 2 του άρθρου 87 κατά των λειτουργών του ΝΣΚ, έως και τον βαθμό του Παρέδρου, υπόκεινται σε έφεση ενώπιον της Ολομέλειας του ΝΣΚ.

3. Δικαίωμα έφεσης κατά της καταδικαστικής ή απαλλακτικής απόφασης έχουν: α) ο Υπουργός Οικονομικών και το αρμόδιο για την πειθαρχική δίωξη όργανο και β) αυτός που τιμωρήθηκε ή απαλλάχθηκε με μειωτική αιτιολογία.

4. Η έφεση ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ηλεκτρονική επίδοση της απόφασης, με ηλεκτρονική υποβολή στη Γραμματεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, η οποία κινεί τη διαδικασία σύγκλησης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

5. Με την άσκηση της έφεσης, η υπόθεση μεταβιβάζεται στην Ολομέλεια ως Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο, το οποίο δεν μπορεί να χειροτερεύσει τη θέση του διωκόμενου, αν έχει ασκήσει έφεση μόνο αυτός.

6. Η προθεσμία για την άσκηση της έφεσης και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης.

7. Ως προς τη διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα δικαιώματα του διωκόμενου, την έκδοση και επίδοση της απόφασης σ’ αυτόν, ισχύουν ανάλογα όσα ορίζονται για τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. Στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωτικό ο διωκόμενος να κληθεί και πάλι σε απολογία, μπορεί όμως, αν το ζητήσει, να αναπτύξει προφορικά τις απόψεις του.

Άρθρο 100
Προσφυγή

1. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου του ΝΣΚ κατά λειτουργών με βαθμό Νομικού Συμβούλου του Κράτους ή ανώτερο και οι αποφάσεις της Ολομέλειας του ΝΣΚ, όταν δικάζει εφέσεις ως δευτεροβάθμιο πειθαρχικό όργανο, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α’ 8).

2. Αν για πειθαρχικό παράπτωμα στο οποίο υπέπεσε λειτουργός του ΝΣΚ μέχρι τον βαθμό του Νομικού Συμβούλου του Κράτους η προσήκουσα πειθαρχική ποινή είναι εκείνη της οριστικής παύσης, αλλά του επιβλήθηκε κατώτερη ποινή από την Ολομέλεια του ΝΣΚ που έκρινε σε δεύτερο βαθμό, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 101
Επανάληψη πειθαρχικής δίκης

1. Μετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου, είναι δυνατή η επανάληψη πειθαρχικής δίκης: α) αν μετά την καταδικαστική πειθαρχική απόφαση εκδόθηκε για την ίδια πράξη αμετάκλητη ποινική αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, β) αν μετά την έκδοση πειθαρχικής απόφασης με την οποία απαλλάσσεται ο λειτουργός του ΝΣΚ ή επιβάλλεται ποινή κατώτερη από την οριστική παύση, εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου με την οποία διαπιστώνονται πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση παραπτώματος των περ. α’, β’, γ’ της παρ. 3 του άρθρου 82, γ) αν εκδόθηκε καταδικαστική πειθαρχική απόφαση, χωρίς να έχει λάβει υπόψη καταδικαστική ποινική απόφαση που προηγήθηκε και δ) αν μετά την έκδοση καταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης αποκαλύφθηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία ή ανατράπηκε, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, η αποδεικτική δύναμη στοιχείων που είχαν ληφθεί υπόψη.

2. Την επανάληψη της πειθαρχικής δίκης ζητεί στις περ. α’, γ’ και δ’ της παρ. 1, αυτός που διώχθηκε πειθαρχικά και στις περ. β’ και γ’ ο Υπουργός Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του ΝΣΚ. Η αίτηση απευθύνεται προς το Συμβούλιο που είχε εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση και κατατίθεται στη Γραμματεία του ΝΣΚ, μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την ημέρα που έγινε αμετάκλητη η δικαστική απόφαση στην οποία στηρίζεται ή από τότε που αποκαλύφθηκαν νέα αποδεικτικά στοιχεία.

3. Μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού που τιμωρήθηκε, δεν επιδρά στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου που είχε εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση.

4. Κατά την επανάληψη της δίκης, τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 94 έως 102. Το Συμβούλιο μόνο στις περ. β’ και γ’ της παρ. 1 μπορεί να επιβάλει βαρύτερη πειθαρχική ποινή από αυτήν που είχε επιβληθεί. Η απόφαση που εκδίδεται, εξαφανίζει την αρχική απόφαση.

Άρθρο 102
Εκτέλεση απόφασης

1. Η τελεσίδικη απόφαση κοινοποιείται στον διωκόμενο και εκτελείται υποχρεωτικά. Παράλειψη εκτέλεσης της ποινής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.

2. Η προθεσμία και η τυχόν άσκηση της προσφυγής του άρθρου 100 δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλουν την ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού, μπορεί όμως να χορηγηθεί αναστολή της εκτέλεσης, ύστερα από αίτηση του διωκόμενου, κατά τις διατάξεις για το Συμβούλιο Επικρατείας.

3. Η πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πρόστιμο ως ποινή ή χρηματικό ποσό ως διοικητική κύρωση, εκτελείται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ ή με εντολή του, από τον οικείο εκκαθαριστή των αποδοχών. Το ποσό του προστίμου παρακρατείται από τις αποδοχές του πρώτου μήνα από την υποβολή της πειθαρχικής απόφασης στον Πρόεδρο και αν υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του τιμωρηθέντος, παρακρατείται σε περισσότερες μηνιαίες δόσεις, όπως ορίζεται στην απόφαση περί εκτέλεσης. Καμιά δόση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα τέταρτο (1/4) των μηνιαίων αποδοχών. Αν ο τιμωρημένος αποχωρήσει από την υπηρεσία, τα οφειλόμενα ποσά εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Το πρόστιμο υπολογίζεται στις καθαρές αποδοχές που λαμβάνει ο λειτουργός του ΝΣΚ κατά τον χρόνο δημοσίευσης της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης. Για την καταβολή βαρύνεται αποκλειστικά ο λειτουργός που τιμωρήθηκε και όχι οι κληρονόμοι του.

4. Κατά τον χρόνο της προσωρινής παύσης, η οποία αρχίζει την επομένη ημέρα από την επίδοση της τελεσίδικης απόφασης, ο λειτουργός που τιμωρήθηκε δεν μπορεί να ασκεί τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ούτε άλλη αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σ’ αυτόν με την ιδιότητά του ως λειτουργού του ΝΣΚ. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

5. Με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής κατά απόφασης που επιβάλλει την ποινή της οριστικής παύσης ή από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας που απορρίπτει την τυχόν ασκηθείσα προσφυγή επέρχεται αυτοδίκαια η λύση της υπηρεσιακής σχέσης του λειτουργού που τιμωρήθηκε.

6. Οι ποινές της επίπληξης, του προστίμου και της προσωρινής παύσης διαγράφονται από το μητρώο του τιμωρημένου μετά διετία, πενταετία και δεκαετία, αντίστοιχα, από την τελεσίδικη επιβολή τους και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τις κρίσεις. Αν στον παραπάνω χρόνο επιβληθεί νέα ποινή, η διαγραφή επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι’ αυτήν, ο οποίος υπολογίζεται από τη λήξη εκείνου που προβλέπεται για την πρώτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Άρθρο 103
Οριστική παύση

1. Εκτός από την περίπτωση της επιβολής πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, ο λειτουργός του ΝΣΚ παύεται οριστικά αν καταδικάστηκε αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για αδίκημα από αυτά που αναφέρονται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 38.

2. Είναι δυνατό να παυθεί οριστικά ο λειτουργός του ΝΣΚ: α) Για ανικανότητα εκτέλεσης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, εφόσον η ανικανότητα αυτή διαρκεί και πέρα από τον χρόνο που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους και β) για υπηρεσιακή ανεπάρκεια.

3. Για την οριστική παύση του λειτουργού, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, αποφασίζει το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή τα Συμβούλια της παρ. 1 του άρθρου 10 για βαθμό ανώτερο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους. Η διαδικασία κινείται, σε κάθε περίπτωση, με έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ.

4. Μετά την κίνηση της διαδικασίας, ο Πρόεδρος του αρμόδιου Συμβουλίου ορίζει ένα από τα μέλη του, ως εισηγητή. Ο εισηγητής: α) συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία τα σχετικά με τον λόγο της παύσης, β) εξετάζει μάρτυρες ή διατάζει τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης κατά τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, γ) καλεί τον λειτουργό που αφορά η διαδικασία για παροχή εξηγήσεων και υποβάλλει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου αιτιολογημένο πόρισμα. Ο παραπάνω λειτουργός μπορεί να λάβει γνώση των στοιχείων του φακέλου οποτεδήποτε.

5. Μετά την υποβολή του πορίσματος, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζει ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης και απευθύνει έγγραφη κλήση στον παραπάνω λειτουργό που περιέχει τον λόγο της παύσης και λεπτομερή αναφορά στα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν τον λόγο αυτόν. Η κλήση κοινοποιείται, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 89 τουλάχιστο δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτηση στον ως άνω λειτουργό, ο οποίος έχει δικαίωμα να παραστεί στο Συμβούλιο αυτοπρόσωπα ή με πληρεξούσιο δικηγόρο.

6. Η απόφαση του Συμβουλίου για την παύση επιδίδεται το συντομότερο στον λειτουργό που αφορά, ο οποίος δικαιούται, αν έχει τον βαθμό του Παρέδρου ή του Δικαστικού Πληρεξουσίου, να υποβάλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του ΝΣΚ προσφυγή, σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της, ενώπιον της Ολομέλειας του ΝΣΚ.

7. Η προθεσμία της προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης οριστικής παύσης.

8. Για την εκτέλεση της απόφασης οριστικής παύσης, κατά της οποίας, είτε δεν προβλέπεται η άσκηση προσφυγής, είτε δεν ασκήθηκε προσφυγή, είτε η ασκηθείσα απορρίφθηκε, εκδίδεται, ανάλογα με τον βαθμό του παυθέντος, είτε προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, είτε υπουργική απόφαση, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 65. Οι παραπάνω πράξεις δημοσιεύονται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επιδίδονται στον παυθέντα. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από την ημερομηνία επίδοσης της πράξης. Αν δεν προκύπτει επίδοση, αυτή θεωρείται ότι έγινε την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης.

Άρθρο 104
Παραίτηση

1. Ο λειτουργός του ΝΣΚ έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί εγγράφως. Αίρεση, όρος ή προθεσμία, που τίθενται στο έγγραφο της παραίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη.

2. Η πράξη αποδοχής της παραίτησης εκδίδεται μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία, ο λειτουργός που παραιτήθηκε μπορεί να ανακαλέσει εγγράφως την παραίτησή του, εφόσον η πράξη της αποδοχής δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.

3. Δεν είναι υποχρεωτική για τον Υπουργό Οικονομικών η αποδοχή της παραίτησης και δεν εφαρμόζεται η παρ. 5, αν κατά τον χρόνο υποβολής της παραίτησης είναι εκκρεμής σε βάρος του παραιτούμενου: α) πειθαρχική δίωξη ή β) ποινική δίωξη για κακούργημα ή για πλημμέλημα από αυτά που αναφέρονται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 38.

4. Η λύση της υπηρεσιακής σχέσης επέρχεται από την επομένη της κοινοποίησης της πράξης αποδοχής της παραίτησης.

5. Λύεται αυτοδικαίως η υπηρεσιακή σχέση, τεκμαιρομένης της αποδοχής της παραίτησης, αν παρέλθουν

εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή της χωρίς να δημοσιευθεί και κοινοποιηθεί η πράξη αποδοχής της μέχρι την ημέρα αυτή.

Άρθρο 105
Αποχώρηση από την υπηρεσία

1. Οι λειτουργοί του ΝΣΚ αποχωρούν αυτοδικαίως από την υπηρεσία: α) με τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους, οι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι, οι Δικαστικοί Πληρεξούσιοι Α’ και οι Πάρεδροι του ΝΣΚ και β) με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, οι Νομικοί Σύμβουλοι του Κράτους, οι Αντιπρόεδροι του ΝΣΚ και ο Πρόεδρος του ΝΣΚ.

2. Εφόσον ο Πρόεδρος του ΝΣΚ συμπληρώσει τετραετή υπηρεσία στον βαθμό του Προέδρου, πριν από τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας του, αποχωρεί αυτοδικαίως από την Υπηρεσία, με τη συμπλήρωση της τετραετίας. Ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου έτους λογίζεται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 90 του Συντάγματος.

3. Για την εφαρμογή των περ. α’ και β’ της παρ. 1, ως ημέρα συμπλήρωσης του ορίου της ηλικίας αποχώρησης θεωρείται η 30ή Ιουνίου του έτους αποχώρησης του λειτουργού του ΝΣΚ.

4. Για τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του ΝΣΚ εκδίδεται προεδρικό διάταγμα, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, των δε λειτουργών των υπολοίπων βαθμών απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι παραπάνω πράξεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνονται στους λειτουργούς που αποχωρούν δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία αποχώρησης.

5. Ο λειτουργός που συμπλήρωσε πραγματική υπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) ετών ή αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατείχε και μετά από τη λύση της υπηρεσιακής σχέσης, τούτο δε αναφέρεται στην πράξη της παρ. 4. Τον τίτλο στερείται ο λειτουργός ο οποίος: α) παύθηκε οριστικά λόγω πειθαρχικού παραπτώματος ή υπηρεσιακής ανεπάρκειας και β) τιμωρήθηκε στον βαθμό εξόδου από την υπηρεσία, με πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης.

6. Από τον τίτλο αυτόν, εκπίπτει αυτοδικαίως ο λειτουργός που καταδικάστηκε αμετάκλητα για μια από τις πράξεις που αναφέρονται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 38.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΣΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ

Άρθρο 106
Οργανικές θέσεις

1. Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υπηρετεί μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διοικητικό προσωπικό.

2. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ είναι συνολικά εκατόν ενενήντα (190) και κατανέμονται ως εξής: α) εκατόν εξήντα τρείς (163) οργανικές με σχέση δημοσίου δικαίου, β) έξι (6) οργανικές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, γ) έξι (6) προσωποπαγείς με σχέση δημοσίου δικαίου και δ) δεκαπέντε (15) προσωποπαγείς με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

3. Από τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος τέσσερις (4) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χειριστών Η/Υ, διατηρείται στον κλάδο αυτόν η μία (1), οι δε υπόλοιπες μετατρέπονται σε θέσεις κλάδου Προσωπικού Η/Υ.

4. Οι οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ των κλάδων Ταξινόμων, Επιμελητών και Προσωπικού Καθαριότητας, ενοποιούνται σε κλάδο Βοηθητικού Προσωπικού, στον οποίο εντάσσονται οι ειδικότητες Ταξινόμων, Επιμελητών και Προσωπικού Καθαριότητας. Από τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του κλάδου αυτού, πέντε (5) θέσεις μεταφέρονται στην κατηγορία ΔΕ, σε συνιστώμενο κλάδο Ταξινόμων Επιμελητών.

5. Οι προσωποπαγείς θέσεις δημοσίου δικαίου όλων των κλάδων, καθώς και οι προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) όλων των ειδικοτήτων μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου και θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, αντίστοιχα.

6. Κάθε οργανική θέση του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ που μετά τη δημοσίευση του παρόντος, κενώνεται με οποιονδήποτε τρόπον, μετατρέπεται σε οργανική θέση δημοσίου δικαίου. Οι κενούμενες θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, μετατρέπονται κατά σειρά και εναλλάξ στους κλάδους ΠΕ Νομικών, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής στους Κλάδους ΠΕ Νομικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής.

7. Η πλήρωση των θέσεων που κενώνονται γίνεται είτε με διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, είτε με μετάταξη, είτε με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την κινητικότητα των υπαλλήλων.

8. Όλες οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού ανήκουν οργανικά στις υπηρεσιακές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ.

Άρθρο 107
Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου κατά κατηγορία και κλάδο
Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου διοικητικού προσωπικού ανέρχονται σε εκατόν εξήντα εννέα (169) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
65
Κλάδος Διοικητικού-Οικονομικού
47
Κλάδος Νομικών
10
Κλάδος Πληροφορικής
8
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
24
Κλάδος Διοικητικού-Λογιστικού
15
Κλάδος Πληροφορικής
8
Κλάδος Βιβλιοθηκονόμων
1
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
70
Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων
60
Κλάδος Προσωπικού Η/Υ
3
Κλάδος Χειριστών Η/Υ
1
Κλάδος Ταξινόμων Επιμελητών
5
Κλάδος Οδηγών
1
Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
10
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού των ειδικοτήτων Ταξινόμων, Επιμελητών, Προσωπικού Καθαριότητας
10
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
169

Άρθρο 108
Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα
Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ανέρχονται σε είκοσι μία (21) και κατανέμονται, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, ως εξής:

Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Ειδικότητα Διοικητικού Οικονομικού
6
Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Ειδικότητα Διοικητικού-Λογιστικού
1
Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
Ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων
11
Ειδικότητα Χειριστών Η/Υ
1
Ειδικότητα Οδηγού
1
Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)
Ειδικότητα Προσωπικού Καθαριότητας
1

Άρθρο 109
Κατάταξη προσωπικού
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στο ΝΣΚ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κατατάσσονται αυτοδικαίως στις αντίστοιχες θέσεις των κλάδων ή ειδικοτήτων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 107 και 108. Ειδικότερα, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, των κλάδων ή ειδικοτήτων που καταργούνται με το παρόν, κατατάσσονται στους αντίστοιχους κλάδους ή ειδικότητες των άρθρων 107 και 108, ως εξής:

α) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου: αα) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ κατατάσσονται στον κλάδο ΔΕ Προσωπικού Η/Υ. αβ) Ο υπάλληλος του κλάδου ΔΕ4 Τεχνικού με ειδικότητα Οδηγών κατατάσσεται στον κλάδο ΔΕ Οδηγών. αγ) Οι υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ1 Ταξινόμων, ΥΕ2 Επιμελητών και ΥΕ3 Καθαριστριών κατατάσσονται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού και στις αντίστοιχες ειδικότητες.

β) Υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

βα) Οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων ΔΕ Διοικητικού, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού κατατάσσονται στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

ββ) Ο υπάλληλος της ειδικότητας ΔΕ Τεχνικού-Οδηγών κατατάσσεται στην ειδικότητα ΔΕ Οδηγών.

2. Για την παραπάνω κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, χωρίς αίτηση των υπαλλήλων ή απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Άρθρο 110
Κλάδοι Προϊσταμένων

1. Στις Διευθύνσεις Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης και Οικονομικών Υποθέσεων επιλέγονται, ως προϊστάμενοι, διοικητικοί υπάλληλοι Κατηγορίας Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).

2. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της παρ. 1 τοποθετούνται, ως προϊστάμενοι, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Νομικών, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

3. Στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετείται ως προϊστάμενος, διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Νομικής, ενώ στα Τμήματα της παραπάνω Διεύθυνσης προΐστανται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Νομικής.

4. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Εποπτεύει, συντονίζει και κατευθύνει το έργο της Διεύθυνσης, της οποίας προΐσταται, σύμφωνα με τις εντολές του Προέδρου του ΝΣΚ και σε συνεργασία με αυτόν ή με τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή τον Πάρεδρο του ΝΣΚ που έχει οριστεί από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ.

β) Προΐσταται και εποπτεύει τους διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσής του και υπογράφει τα έγγραφα, για τα οποία του χορηγήθηκε από τον Πρόεδρο σχετική εξουσιοδότηση, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 11.

5. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού και Λειτουργικής Υποστήριξης ελέγχει την τήρηση του ωραρίου εργασίας και τις απουσίες όλων των διοικητικών υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ.

6. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων ασκεί τις αρμοδιότητες και επιτελεί τα καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 24, 65 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α’ 220), σε συνδυασμό με την κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Προέδρου του ΝΣΚ, υπ’ αρ. 408/27.12.2016 (Β’ 182) «Μεταφορά και κατανομή αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014 στη Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και μετονομασία Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής».

7. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδιος για τις υποδομές της πληροφορικής, για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των βάσεων δεδομένων και την υποστήριξη των χρηστών, καθώς και για την ηλεκτρονική διαχείριση των εγγράφων και των δεδομένων.

Άρθρο 111
Προσόντα διορισμού ή πρόσληψης

1. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

2. Για τους κλάδους που συγκροτούνται από περισσότερες ειδικότητες, ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα καθορίζεται κατά περίπτωση με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του οικείου κλάδου ή με την απόφαση μετάταξης, εάν η θέση πληρούται με μετάταξη.

3. Ως προσόντα διορισμού ή πρόσληψης στους κλάδους ΠΕ Νομικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΤΕ Πληροφορικής ορίζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Άρθρο 112
Αξιολόγηση του διοικητικού προσωπικού
Το διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ υπόκειται σε αξιολόγηση κατά τις διατάξεις που ρυθμίζουν την αξιολόγηση των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων. Στην περίπτωση που προϊστάμενος διοικητικού υπαλλήλου είναι λειτουργός του ΝΣΚ, αυτός είναι αξιολογητής.

Άρθρο 113
Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για την εφαρμογή των διατάξεων αξιολόγησης του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ, συγκροτείται από τα τακτικά, μη αιρετά μέλη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, με την υποχρεωτική συμμετοχή ενός προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης προερχόμενου από άλλον φορέα, κατόπιν επιλογής, με τον αναπληρωτή του. Η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται από τα λοιπά μέλη της Επιτροπής μεταξύ πέντε (5) τουλάχιστον υποψηφίων, προερχόμενων από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς. Γραμματέας ορίζεται διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’. Στην Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται και για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδικαλιστικού οργάνου αυτού.

Άρθρο 114
Επιλογή Προϊσταμένων

1. Για τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων του ΝΣΚ εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου. Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του ΝΣΚ συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ και αποτελείται από: α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, β) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο του ΝΣΚ και δ) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

2. Η επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος γίνεται από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ, πλην της διεξαγωγής της δομημένης συνέντευξης που διενεργείται από το οικείο ΣΕΠ.

Άρθρο 115
Υπερωριακή εργασία
Σε περίπτωση έκτακτης ή ειδικής υπηρεσιακής ανάγκης, μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ μπορεί ο Υπουργός Οικονομικών, με απόφασή του, να καταρτίζει ομάδα υπερωριακής εργασίας από διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ προς αντιμετώπισή της. Στην απόφαση προσδιορίζεται η έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη και καθορίζεται ιδιαίτερη αμοιβή για την εργασία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 116
Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο για το διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ για δύο (2) έτη και αποτελείται από: α) Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή ομοιόβαθμό του, β) δύο (2) Παρέδρους του ΝΣΚ, με ισάριθμους ομοιόβαθμους αναπληρωτές τους, γ) τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης του ΝΣΚ, που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης με τον αμέσως λιγότερο χρόνο, δ) έναν διοικητικό υπάλληλο, με βαθμό Α’, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή του, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του συνδικαλιστικού οργάνου των διοικητικών υπαλλήλων του ΝΣΚ, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται και για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου του συνδικαλιστικού οργάνου αυτού. Ο τακτικός και ο αναπληρωτής διοικητικός υπάλληλος πρέπει να ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία. Για τον λόγο αυτόν, πριν από τη συγκρότηση του Συμβουλίου, απευθύνεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού πρόσκληση στο συνδικαλιστικό όργανο για να εκλέξει το παραπάνω μέλος του Συμβουλίου με τον αναπληρωτή του. Εφόσον δεν εκλεγεί εντός τριάντα (30) ημερών, το Συμβούλιο συγκροτείται χωρίς το αιρετό μέλος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’. Χρέη εισηγητή εκτελεί μέλος του Συμβουλίου ή διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’.

2. Το Υπηρεσιακό-Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) από τα πέντε (5) μέλη του και αποφασίζει ή γνωμοδοτεί με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, στα οποία οπωσδήποτε συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να ακολουθήσουν μία από τις επικρατέστερες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Άρθρο 117
Πειθαρχική δικαιοδοσία

1. Η πειθαρχική δικαιοδοσία στο διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ, ασκείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 116.

2. Οι πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης και του προστίμου μέχρι και τις αποδοχές τριών (3) μηνών μπορούν να επιβληθούν και από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον Πρόεδρο του ΝΣΚ. Κατά των αποφάσεων αυτών δεν επιτρέπεται ένσταση ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 116.

Άρθρο 118
Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης στο διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ είναι αποκλειστικά ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος του ΝΣΚ. Γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν αρμοδιότητα άσκησης πειθαρχικής δίωξης από άλλα κρατικά όργανα, δεν ισχύουν για το διοικητικό προσωπικό του ΝΣΚ.

Άρθρο 119
Γενικές ρυθμίσεις

1. Σε όλα τα θέματα του διοικητικού προσωπικού, που αφορούν στην πρόσληψη, στη διαδικασία επιλογής, στον διορισμό και στα σχετικά με αυτόν προσόντα και κωλύματα, στην υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, στους όρους και στις προϋποθέσεις αυτής, στα δικαιώματα, στις υποχρεώσεις και στα καθήκοντα, στην πειθαρχική ευθύνη και στη λύση της υπηρεσιακής σχέσης, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις της νομοθεσίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση. Ειδικά για τη μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του παραπάνω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν το μισθολογικό καθεστώς των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες εκδίδονται για τα θέματα του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ, υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ, εφόσον στις διατάξεις του παρόντος δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση.

3. Ανάθεση σε διοικητικό υπάλληλο καθηκόντων άλλης κατηγορίας, κλάδου ή βαθμού είναι δυνατή με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου ή του Προέδρου του ΝΣΚ, σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τους διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου. Η άρνηση εκτέλεσης της απόφασης ή η πλημμελής εκτέλεσή της συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα.

4. Δημόσιος υπάλληλος και υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ, σύζυγος ή συμβίος ή συμβία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), διοικητικού υπαλλήλου του ΝΣΚ, μπορεί να μετατίθεται ή να αποσπάται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, ύστερα από αίτησή του, στην περιφέρεια Γραφείου του ΝΣΚ όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του ή ο συμβίος ή η συμβία, εφόσον υπάρχει κενή θέση σε αντίστοιχη υπηρεσία.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 120
Ετήσια έκθεση
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους συντάσσει Έκθεση για κάθε δικαστικό έτος, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Οικονομικών, παραδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και παρουσιάζεται στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Στην έκθεση αυτή γίνεται καταγραφή και αποτίμηση του έργου του ΝΣΚ για το δικαστικό έτος που πέρασε και περιλαμβάνονται παρατηρήσεις και προτάσεις για τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της λειτουργίας και της οργάνωσης του ΝΣΚ, την αντιμετώπιση των προβλημάτων σχετικά με τη λειτουργία της Διοίκησης και της Δικαιοσύνης, καθώς και την αρτιότερη και επωφελέστερη για το Δημόσιο δικαστική παράσταση ή εξώδικη εκπροσώπησή του.

Άρθρο 121
Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με τη διακίνηση εγγράφων στις υπηρεσίες του ΝΣΚ

1. Όπου προβλέπεται η κοινοποίηση ή επίδοση εγγράφων που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των λειτουργών του ΝΣΚ ή στην πειθαρχική διαδικασία, αυτή μπορεί να διενεργείται και ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσιακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης των λειτουργών του ΝΣΚ, με αποδεικτικό παραλαβής. Εάν ο λειτουργός δεν επιστρέψει υπογεγραμμένο το αποδεικτικό παραλαβής, η αποστολή επαναλαμβάνεται άλλες δυο φορές. Εφόσον και πάλι δεν αποσταλεί αποδεικτικό παραλαβής, η κοινοποίηση τεκμαίρεται ότι έγινε και συντάσσεται από τον αποστολέα σχετική έκθεση.

2. Όπου προβλέπεται η διατήρηση από τις υπηρεσίες του ΝΣΚ αρχείων, εγγράφων ή κάθε άλλου στοιχείου, που αφορά, είτε στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΝΣΚ που προβλέπονται στο άρθρο 2, είτε στη γενική κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του ΝΣΚ, είτε σε οικονομικά στοιχεία ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα λειτουργίας του ΝΣΚ, αυτή μπορεί να γίνεται σε ασφαλή ηλεκτρονικά αρχεία.

3. Όπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η υποβολή ή η διαβίβαση από τις υπηρεσίες του ΝΣΚ, προς οποιαδήποτε κρατική ή άλλη υπηρεσία, αρχείων, εγγράφων ή κάθε άλλου στοιχείου, αυτή μπορεί να γίνεται με ψηφιοποιημένα έγγραφα και ασφαλή ηλεκτρονικά αρχεία.

4. Εφόσον, το ΝΣΚ, ως φορέας, υποχρεούται για την υποβολή, σε περιοδική βάση προς οποιονδήποτε άλλον κρατικό φορέα ή Αρχή εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών, η υποχρέωση αυτή μπορεί να εκπληρωθεί και με τη διαβίβαση σχετικού ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου, με όμοιο περιεχόμενο, εάν ο φορέας στον οποίο αφορά η υποβολή δεν επιθυμεί τη χορήγηση πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΝΣΚ για τον έλεγχό τους.

Άρθρο 122
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, ρυθμίζονται, και κατά τροποποίηση κειμένων διατάξεων, οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων του άρθρου 17.

2. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, μπορεί: α) να παραπέμπονται στις Τριμελείς Επιτροπές υποθέσεις, μολονότι το αντικείμενο της διαφοράς δεν υπάγεται στην αρμοδιότητά τους, εφόσον οι υποθέσεις αυτές είναι όμοιες κατά το πραγματικό και νομικό μέρος, τα ανακύπτοντα ζητήματα έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από την Ολομέλεια και κρίνεται ότι παρέλκει η εισαγωγή τους στο Τμήμα ή στην Ολομέλεια, β) να ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων, στις οποίες οι Τριμελείς Επιτροπές αποφαίνονται με Πράξη, καθώς και οι λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενο και στον τρόπο έκδοσής της, γ) να ορίζονται και άλλα είδη υποθέσεων για τα οποία συντάσσεται Επισημειωματική Πράξη, καθώς και οι λεπτομέρειες που αφορούν στο περιεχόμενο και τον τρόπο έκδοσής της. Με όμοια απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, συγκροτούνται οι Τριμελείς Επιτροπές του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 5 και καθορίζονται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ή ειδικότερο ζήτημα για τη λειτουργία τους.

3. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, μπορεί να ορίζονται τα επιμέρους καθήκοντα των λειτουργών και του διοικητικού προσωπικού του ΝΣΚ, ο τύπος και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών ή φυσικών αρχείων και των βιβλίων που οι λειτουργοί ή οι υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ οφείλουν να τηρούν και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του ΝΣΚ. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα επιμέρους καθήκοντα των ασκουμένων δικηγόρων στο ΝΣΚ.

4. Ο Πρόεδρος του ΝΣΚ, με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, μπορεί: α) να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του ή ειδικές αρμοδιότητες που ανήκουν στο ΝΣΚ, σε λειτουργούς ή σε διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ, ανάλογα με την περίπτωση, β) να εξουσιοδοτεί λειτουργούς ή διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ, να υπογράφουν «Με εντολή Προέδρου του ΝΣΚ», με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στα άρθρα 24, 65 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, να υπογράφει τις κάθε μορφής άδειες του διοικητικού προσωπικού ή κάθε άλλο κατά την κρίση του έγγραφο, γ) να αναθέτει την εποπτεία όλων ή μέρους των υπηρεσιακών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας σε Νομικό Σύμβουλο του Κράτους ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ ή την εποπτεία ομάδας υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ σε Αντιπρόεδρο του ΝΣΚ ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί να γίνεται χωροταξικός ανασχεδιασμός των υφιστάμενων υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ, ιδίως λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού του ΝΣΚ και των δικαστηρίων της Χώρας και να ιδρύονται ή να συγχωνεύονται ή να καταργούνται ή να διατηρούνται υφιστάμενες μονάδες.

6. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ, καθορίζονται: α) οι επιμέρους αρμοδιότητες, η στελέχωση και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για το Γραφείο Προέδρου και τη Γραμματεία του ΝΣΚ που προβλέπονται στα άρθρα 14 και 15 και β) ο αριθμός των Σχηματισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 123, οι αρμοδιότητες, το είδος των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων που χειρίζονται και τα επιμέρους Γραφεία τους. Με την ίδια διαδικασία, δημιουργούνται, διασπώνται, συγχωνεύονται ή καταργούνται Σχηματισμοί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ ή Γραφεία Σχηματισμών ή ανατίθενται σε Σχηματισμό ή Γραφείο Σχηματισμού νέες υποθέσεις ή κατηγορίες υποθέσεων ή αρμοδιότητες άλλων Σχηματισμών ή Γραφείων.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του άρθρου 24 για τη συμμετοχή του Δημοσίου στις ποινικές δίκες.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί να ανατεθεί, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 η δικαστική υπεράσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου, της Ανεξάρτητης Αρχής ή του Ν.Π.Δ.Δ. και η παράσταση, με δήλωση ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών, στον Προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ή σε υπάλληλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτόν ή σε άλλο όργανο που προβλέπεται ρητά στην ειδική διάταξη. Στις περιπτώσεις αυτές, στην απόφαση μπορεί να προβλέπεται ειδική διαδικασία για τη μη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων, την αποδοχή δικαστικών αποφάσεων και τη μη άσκηση ενδίκων μέσων.

9. Με απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής νομικής υπεράσπισης σε λειτουργούς του ΝΣΚ κατά το άρθρο 57 και κάλυψης των εξόδων. Επίσης, προσδιορίζονται το ύψος του ποσού που καταβάλλεται ως δικηγορική αμοιβή, η προθεσμία υποβολής του αιτήματος για την πληρωμή

των δαπανών, η διαδικασία επιστροφής των δαπανών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παραπάνω άρθρου.

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής από τον λειτουργό του ΝΣΚ που έχει λάβει την άδεια της παρ. 4 του άρθρου 61 των κρατήσεων και των εισφορών για τα ασφαλιστικά ταμεία, με βάση τις αποδοχές που αντιστοιχούν κάθε φορά στον βαθμό της οργανικής του θέσης.

11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του ΝΣΚ, ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικές με τη διαδικασία και τις ειδικότερες υποχρεώσεις όσων λαμβάνουν την εκπαιδευτική άδεια του άρθρου 63.

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, καθορίζονται αναλυτικά, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Επιθεώρησης, τα επιμέρους καθήκοντα των επιθεωρητών, τα κριτήρια αξιολόγησης των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ και της απόδοσης των λειτουργών του και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

13. Με απόφαση του Προέδρου, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ: α) κατανέμονται στις υπηρεσιακές μονάδες του ΝΣΚ, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 106, β) ορίζονται οι κατηγορίες και ο αριθμός των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Τμήματα των Διευθύνσεων που λειτουργούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ και γ) ορίζονται οι επιχειρησιακοί στόχοι, τα περιγράμματα θέσεων των προϊσταμένων και των στελεχών των οργανικών μονάδων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

14. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του Προέδρου του ΝΣΚ, μπορεί να ανασταλεί η έναρξη λειτουργίας των Διευθύνσεων και Τμημάτων των περ. δ’, ε’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 και του άρθρου 17.

15. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη του Προέδρου του ΝΣΚ, ορίζονται ο τρόπος, το όργανο και η διαδικασία χορήγησης της άδειας πατρότητας στους λειτουργούς του ΝΣΚ, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 123
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 16, λειτουργούν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ Σχηματισμοί Δικαστικών και Εξωδικαστικών Υποθέσεων. Ως Προϊστάμενοι των Σχηματισμών ορίζονται από τον Πρόεδρο του ΝΣΚ λειτουργοί του ΝΣΚ, με βαθμό τουλάχιστον Παρέδρου και προϊστάμενοι των επιμέρους Γραφείων των Σχηματισμών, Πάρεδροι ΝΣΚ ή Δικαστικοί Πληρεξούσιοι με επταετή τουλάχιστον υπηρεσία.

2. Μέχρι την έκδοση του διατάγματος των υπουργικών αποφάσεων και των αποφάσεων ή πράξεων του Προέδρου του ΝΣΚ που προβλέπονται στα άρθρα 16 και 122, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις, αποφάσεις και πράξεις που ρυθμίζουν κατά τον χρόνο δημοσίευσής του παρόντος, τα αντίστοιχα θέματα.

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 122, εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίζονται στην απόφαση του Προέδρου του ΝΣΚ, υπ’ αρ. 272/2020 (Β’ 2862) σχετικά με την έκδοση Πράξεων και Επισημειωματικών Πράξεων.

4. Η θητεία των μελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λήγει την 31η.12.2021.

5. Η θητεία των μελών του Γραφείου Επιθεώρησης που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος σε αυτό, λήγει την 31η.12.2022.

6. Το άρθρο 70 ισχύει για τις αποσπάσεις που πραγματοποιούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής.

7. Πειθαρχικά παραπτώματα που τελέστηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κρίνονται με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο της τέλεσης της πράξης ή στα κατ’ εξακολούθηση τελούμενα πειθαρχικά παραπτώματα, με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την τέλεση της τελευταίας πράξης ή παράλειψης. Διαδικαστικές πράξεις που έχουν διενεργηθεί έγκυρα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, δεν επαναλαμβάνονται.

8. Στους διοικητικούς υπαλλήλους του ΝΣΚ που υπηρετούν ή θα υπηρετούν στα Δικαστικά Γραφεία που πρόκειται να συγχωνευθούν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 21, παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να μεταταχθούν στις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών ή της ΑΑΔΕ, με αντίστοιχη μεταφορά των θέσεων που κατέχουν.

9. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις: α) του άρθρου 9 του ν. 2839/2000 (Α’ 196), β) των άρθρων 45 και 46 του ν. 4569/2018 (Α’ 179), γ) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4607/2019 (Α’ 65) και δ) των παρ. 5, 6, 8 και 11 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

10. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων του ΝΣΚ των περ. δ’, ε’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 και του άρθρου 17, εφαρμόζονται οι διατάξεις, αποφάσεις και πράξεις που ρυθμίζουν, κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, τα αντίστοιχα θέματα.

Άρθρο 124
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, και με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παρ. 2 και 10 του άρθρου 123 αυτού, καταργούνται:

α) ο ν. 3086/2002 (Α’ 324), με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 (Α’ 148),

β) το π.δ. 238/2003 (Α’ 214),

γ) το άρθρο 13 του ν. 3790/2009 (Α’ 143) και

δ) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον νόμο αυτόν.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 125
Μεταφορά ζημιών Τροποποίηση του άρθρου 27 του ν. 4172/2013
Μετά από την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), προστίθεται παρ. 3Α και το άρθρο 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27 Μεταφορά ζημιών

1. Εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.

2. Η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων των περ. α’, γ’ και δ’ του άρθρου 45 από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενόμενης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από τον χρόνο διακράτησης των ομολόγων. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ως χρεωστική διαφορά λαμβάνεται η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων. Ειδικά, σε περίπτωση που μετά την απόκτηση των αρχικών τίτλων προέκυψε ζημία από την αποτίμησή τους η οποία δεν έχει συμψηφιστεί με αποθεματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του Κ.Φ.Ε. λαμβάνεται το αρχικό κόστος απόκτησης.

3.α. Η χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου η οποία προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 26 του παρόντος και τα οποία εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή, κατά περίπτωση, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, από:

αα) τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους, i) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 (Α’ 246), ii) κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 (Α’ 130), iii) ή ως αποτέλεσμα οριστικής διαγραφής ή συμφωνίας ρύθμισης χρεών των οφειλετών δανείων ή πιστώσεων, ββ) τη μεταβίβαση, δηλαδή την πώληση ή την εισφορά δανείων ή πιστώσεων κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176) ή του ν. 3156/2003 (Α’ 157) ή τη μεταβίβασή τους σε χρηματοδοτικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλη εταιρεία ή νομική οντότητα εφόσον τη διαχείρισή τους πραγματοποιεί πιστωτικό ίδρυμα κατά τις διατάξεις του ν. 4261/2014 (Α’ 107) ή Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του ν. 4354/2015, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους σε είκοσι (20) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκε η διαγραφή του χρέους ή η μεταβίβαση του δανείου ή της πίστωσης, αντιστοίχως, ανεξάρτητα από τον χρόνο λογιστικής από αναγνώριση των οικείων περιουσιακών στοιχείων. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, η χρεωστική διαφορά ισούται με το συνολικό ποσό της διαγραφής μείον τους μη εγγεγραμμένους τόκους, οι οποίοι και δεν εγγράφονται ή, αντιστοίχως, με το ποσό της ζημίας στην περίπτωση μεταβίβασης δανείων ή πιστώσεων.

β. Τυχόν λογιστικές διαγραφές δανείων ή πιστώσεων των νομικών προσώπων των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 26, οι οποίες αφορούν διαγραφές χρέους ή μεταβιβάσεις κατά τα οριζόμενα στην περ. α’, που δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του εκάστοτε φορολογικού έτους της λογιστικής διαγραφής, δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα του έτους αυτού έως την επέλευση των γεγονότων της περ. α’, οπότε και μετατρέπονται σε χρεωστικές διαφορές, εφαρμοζομένης της περ. α’ της παρούσας παραγράφου.

γ. Το συνολικό ποσό της ανωτέρω χρεωστικής διαφοράς της περ. α’, καθώς και της προσωρινής διαφοράς της περ. β’ της παρούσας παραγράφου δεν θα υπερβαίνει το ποσό των αναφερομένων στην περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 27Α, συσσωρευμένων προβλέψεων και λοιπών εν γένει ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες έχουν λογιστεί έως τις 30 Ιουνίου 2015. Η απόσβεση της ανωτέρω χρεωστικής διαφοράς καταχωρείται σε χρέωση των αποτελεσμάτων της οικείας χρήσης. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα έχουν σχηματίσει και εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά τους, για το χρέος που διαγράφεται ή μεταβιβάζεται, πρόσθετη ειδική πρόβλεψη, η εν λόγω πρόβλεψη αντιλογίζεται σε πίστωση των αποτελεσμάτων του φορολογικού έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η διαγραφή ή η μεταβίβαση του δανείου ή της πίστωσης και αποτελεί για αυτά φορολογητέο κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από 1.1.2016.

3Α. Για τα νομικά πρόσωπα των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 26, η χρεωστική διαφορά της παρ. 2 εκπίπτει κατά προτεραιότητα έναντι της χρεωστικής διαφοράς της παρ. 3. Το ποσό της ετήσιας έκπτωσης της χρεωστικής διαφοράς της παρ. 3 περιορίζεται στο ποσό των κερδών που προσδιορίζονται με βάση τις διατάξεις του παρόντος πριν από την έκπτωση αυτών των χρεωστικών διαφορών και μετά την έκπτωση της χρεωστικής διαφοράς της παρ. 2. Το υπολειπόμενο ποσό ετήσιας έκπτωσης που δεν συμψηφίστηκε, μεταφέρεται προς έκπτωση σε επόμενα φορολογικά έτη της χρονικής περιόδου που προβλέπεται στην παρ. 3, στα οποία θα απομένει υπόλοιπο κερδών μετά την ετήσια έκπτωση των χρεωστικών διαφορών των παρ. 2 και 3 που αντιστοιχούν στα έτη αυτά. Στη σειρά έκπτωσης των μεταφερόμενων ποσών προηγούνται τα παλαιότερα υπόλοιπα χρεωστικής διαφοράς έναντι των νεότερων. Αν στο τέλος της εικοσαετούς περιόδου απόσβεσης απομένουν υπόλοιπα που δεν έχουν συμψηφιστεί, αυτά αποτελούν ζημία που υπόκειται στον κανόνα της πενταετούς μεταφοράς της παρ. 1.

Η παρούσα εφαρμόζονται από 1η.1.2021 και αφορά χρεωστικές διαφορές της παρ. 3 που έχουν προκύψει από την 1η.1.2016.

4. Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, με εξαίρεση τις ζημιές από επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης που προκύπτουν σε άλλη χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν απαλλάσσονται.

5. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου σε ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα άνω του ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) εντός ενός φορολογικού έτους και παράλληλα γίνει, μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας στην οποία αποκτάται η συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από τη μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, οι διατάξεις της παρ. 1 δεν έχουν εφαρμογή.».

Άρθρο 126
Ρύθμιση για το «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.» Τροποποίηση του άρθρου τέταρτου του ν. 3785/2009
Στην παρ. 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 3785/2009 (Α’ 138) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προκειμένου να αποσαφηνισθεί το πεδίο εφαρμογής της διάταξης, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο Οργανισμός δεν περιλαμβάνεται στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται κατά την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, εξαιρείται της εφαρμογής του ν. 3429/2005 (Α’ 314), του ν. 4412/2016 (Α’ 147), του ν. 4413/2016 (Α’ 148) και του ν. 4354/2015 (Α’ 176), λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου δεύτερου του παρόντος νόμου, το καταστατικό του και συμπληρωματικώς από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών (ν. 4548/2018, Α’104). Για την εφαρμογή του παρόντος δεν ισχύουν οι διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και προμηθειών αναφορικά με τις δημόσιες προμήθειες, τα δημόσια έργα και τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των μελετών, που συνάπτει ο Οργανισμός. Εφόσον ο Οργανισμός θεωρηθεί ότι αποτελεί φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ο Οργανισμός εξαιρείται από κάθε διάταξη που διέπει τους φορείς που έχουν ταξινομηθεί ως Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ή αναφέρεται στους Φορείς αυτούς, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντων προεδρικών διαταγμάτων και εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, και υποχρεούται αποκλειστικά και μόνο στην υποβολή των ακολούθων δημοσιονομικών στοιχείων και αναφορών:

α. σχεδίου Μ.Π.Δ.Σ για τον Οργανισμό, αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά την παροχή στοιχείων,

β. ετήσιου προϋπολογισμού και οποιασδήποτε αναμόρφωσής του,

γ. μηνιαίας αναφοράς εκτέλεσης προϋπολογισμού και

δ. σύνοψης στοιχείων μητρώου δεσμεύσεων (σε μηνιαία και ετήσια βάση).».

Άρθρο 127
Μείωση ποσοστού παρακράτησης και συμψηφισμού οφειλών της Ε.Α.Β. Α.Ε. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014
Στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α’ 60) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, με το οποίο προβλέπεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αυξημένο ποσοστό μη παρακράτησης και συμψηφισμού των απαιτήσεων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (ΕΑΒ Α.Ε.), το τελευταίο εδάφιο τροποποιείται, προκειμένου να προσαρμοσθεί στην προσθήκη του νέου εδαφίου και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«1.α. Πάσης φύσεως απαιτήσεις της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.) σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου για παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών προς το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, το Πολεμικό Ναυτικό, το Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία, την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών είτε σε εκτέλεση συμβάσεων πλαισίου είτε ειδικότερων συμβάσεων για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά σκοπών Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Ασφάλειας, κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές της ανωτέρω εταιρίας προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%). Έως τις 31.12.2023 το προβλεπόμενο ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, διαμορφώνεται στο ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και το υπόλοιπο πέντε τοις εκατό (5%) παρακρατείται από το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία αναλογικά έναντι των πάσης φύσεως οφειλών της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση της παρούσας καταλαμβάνει και αξιώσεις της εταιρείας Ε.Α.Β. Α.Ε. προς επιστροφή Φ.Π.Α.».

Άρθρο 128
Ειδικές ρυθμίσεις Ε.Α.Β. Α.Ε.

1. Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.), από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι τις 31.12.2022, εξαιρείται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) για τις πράξεις ή συναλλαγές που ορίζονται στις περ. α’, β’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 1274/2013 (Β’ 3398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

2. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.), από την έναρξη ισχύος του παρόντος μέχρι τις 31.12.2022, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη της προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για όλες τις πράξεις και συναλλαγές που αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας της.

Άρθρο 129
Ειδική ρύθμιση για το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που μεταβαίνει στο εξωτερικό στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας Τροποποίηση του άρθρου 18 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Στο άρθρο 18 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) που μεταβαίνει στο εξωτερικό, στο πλαίσιο συνεισφοράς της Ελλάδας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, κατόπιν σύναψης διακρατικής συμφωνίας με σκοπό την ανάπτυξη, επιχειρησιακή, λειτουργική και διοικητική υποστήριξη Ελληνικών Μοιρών Πολεμικών Αεροσκαφών και Μοιρών Κατευθυνόμενων Βλημάτων, δύναται να λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο την ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού κατηγορίας χώρας Α του άρθρου 17 για ολόκληρο το διάστημα συμμετοχής του και ανεξαρτήτως των διευκολύνσεων που παρέχονται από τη χώρα υποδοχής. Η αποζημίωση της παρούσας μπορεί να αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την παρ. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες δύναται να καταβάλλεται η αποζημίωση της παρούσας λόγω ιδιαίτερων συνθηκών των στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς και το ακριβές ύψος αυτής.».

Άρθρο 130
Τέλος ταξινόμησης των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 2960/2001
Στο άρθρο 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) προστίθεται παρ. 9, ως εξής:

«9. Στα επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33692/2202/2014 (Β’ 3134) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», επιβάλλεται τέλος ταξινόμησης αναλόγως του κυλινδρισμού του κινητήρα τους, ως εξής:

Κυλινδρισμός κινητήρα
Ποσό τέλους ταξινόμησης
Έως 1.000 κυβικά εκατοστά
500 ευρώ
από 1.001 έως 1.400 κυβικά εκατοστά
700 ευρώ
από 1.401 έως 1.600 κυβικά εκατοστά
900 ευρώ
από 1.601 έως 1.800 κυβικά εκατοστά
1.100 ευρώ
από 1.801 έως 2000 κυβικά εκατοστά
1.300 ευρώ
από 2001 κυβικά εκατοστά και άνω
1.500 ευρώ
Ως προς τον χρόνο γένεσης της υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης και του απαιτητού αυτού, καθώς και για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, εφαρμόζονται τα άρθρα 128 και 130.

Ειδικότερα για τα εγχωρίως κατασκευαζόμενα Μ.Ο.Ι.Κ., η υποχρέωση καταβολής του τέλους ταξινόμησης γεννάται με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους και το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό και καταβάλλεται, πριν από τη θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία, με την υποβολή της ειδικής δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 130.

H παρ. 7 του παρόντος και το άρθρο 129 εφαρμόζονται και για τα επιβατικά οχήματα της παρούσας.».

Άρθρο 131
Παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) για φορολογικούς σκοπούς Προσθήκη Κεφαλαίου Β.1 και άρθρου 5α στον ν. 1573/1985
Μετά το Κεφάλαιο Β’του ν. 1573/1985 (Α’ 201) προστίθενται Κεφάλαιο Β.1. και άρθρο 5α, το οποίο έχει ως εξής:

«Κεφάλαιο Β.1

Άρθρο 5α

Εξουσιοδοτική διάταξη για την παρακολούθηση της κατασκευής των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.)

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παρακολούθηση της κατασκευής των οχημάτων της δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33692/2202/2014 (Β’ 3134) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών έναντι της τελωνειακής αρχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Άρθρο 132
Τέλη κυκλοφορίας των Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001
1. Στην περ. Α’της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/ 2001 (Α’ 242) προστίθεται υποπερ. ιβ), ως εξής:

«ιβ) Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα της δασμολογικής κλάσης Σ.Ο. 87.03, τα οποία έχουν λάβει έγκριση Μεμονωμένου Οχήματος Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 33692/2202/2014 (Β’ 3134) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και ταξινομούνται ως «οχήματα μεταχειρισμένων εξαρτημάτων», ανεξαρτήτως της ημερομηνίας της πρώτης ταξινόμησής του σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή χώρα του Ε.Ο.Χ., τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών κατ’ αναλογία με τον πρώτο πίνακα της υποπερ. α’, ως εξής:

Κατηγορία
Κυλινδρισμός κινητήρα (σε κυβικά εκατοστά)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας(σε Ευρώ)
Α’
Έως 300
22
Β’
από 301 έως 785
55
Γ’
από 786 έως 1.071
120
Δ’
από 1.072 έως 1.357
135
Ε’
από 1.358 έως 1.548
225
ΣΤ’
από 1.549 έως 1.738
250
Ζ’
από 1.739 έως 1.928
280
Η’
από 1.929 έως 2.357
615
Θ’
από 2.358 έως 3.000
820
I’
από 3.001 έως 4.000
1.025
ΙΑ’
από 4.001 και άνω
1.230
2. Η παρ. 1 ισχύει για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2021 και επομένων.

Άρθρο 133
Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοικτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001
Η παρ. 5 του άρθρου 123 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.04 που διασκευάζονται σε κλειστά φορτηγά της ίδιας δασμολογικής κλάσης, μικτού βάρους μέχρι και τρεισήμισι (3,5) τόνους, κατ’ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 2443/1996 (Α’ 265), υποβάλλονται αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από τον ν. 1573/1985 (Α’ 201) σε τέλος ταξινόμησης, το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής:

α) για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 901 έως και 1.400 κυβικά εκατοστά, τριακόσια εβδομήντα (370) ευρώ,

β) για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401 έως και 1.800 κυβικά εκατοστά, πεντακόσια είκοσι (520) ευρώ,

γ) για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801 έως και 2.000 κυβικά εκατοστά, επτακόσια σαράντα (740) ευρώ,

δ) για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 2.001 κυβικά εκατοστά και άνω, χίλια εκατόν ογδόντα (1.180) ευρώ.».

Άρθρο 134
Μετατάξεις υπαλλήλων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Το έκτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) εφαρμόζεται και για τις μετατάξεις υπαλλήλων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

Άρθρο 135
Αποδοχές και επιμίσθιο Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016

1. Στο άρθρο 14 του ν. 4415/2016 (Α’ 159, διόρθ. σφάλμ. Α’ 165) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Από την 1η.7.2021 μέχρι τις 30.6.2022 οι Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού ανεξάρτητα από το εάν έχουν ήδη συμπληρώσει τέσσερα (4) έτη και άνω απόσπασης στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.».

2. Επιμίσθια που έχουν καταβληθεί σε Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού από τις 24.1.2020 έως τις 30.6.2021 βάσει της παρ. 6 τoυ άρθρου 62 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) και οι δαπάνες των οποίων βαρύνουν τις πιστώσεις του Ε.Φ. 1019-206 ΑΛΕ 2120189001 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων θεωρούνται νομίμως καταβληθέντα.

Άρθρο 136
Μέτρα επιτάχυνσης έργων και μελετών για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010
Στο άρθρο 100 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Έργα και μελέτες για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των πλημμυρικών ροών σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας που αναλαμβάνονται από τις ως άνω Περιφέρειες δυνάμει προγραμματικής σύμβασης που συνάπτεται με την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να ανατίθενται με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) εάν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι μεγαλύτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 ή με προσφυγή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ίδιου νόμου σε κάθε άλλη περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης:

α) το σύνολο των πράξεων της διαδικασίας ανάθεσης εκδίδεται από τον αρμόδιο περιφερειάρχη χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση ή εισήγηση άλλου συλλογικού οργάνου,

β) η διαδικασία ανάθεσης ολοκληρώνεται με την κοινοποίηση στον ανάδοχο της πρόσκλησης της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης κατά την παρ. 2 του άρθρου 120 του ιδίου νόμου, με αντίστοιχη σύντμηση στο ήμισυ, όπου είναι αναγκαίο, των προθεσμιών του άρθρου 102 και της παρ. 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016,

γ) ο προσυμβατικός έλεγχος του σχεδίου της σύμβασης που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τον ν. 4700/2020 (Α’ 127) ολοκληρώνεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου σε αυτό και

δ) δεν απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. της υποπερ. δδ’ της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α’ 204), εφόσον συντρέχουν γεγονότα που εντάσσονται στην έννοια της ανωτέρας βίας.

Η παρούσα εφαρμόζεται στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων που θα εκκινήσουν μέχρι την 30η.11.2021.».

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 137
Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων 15-17 ετών

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 31ης.12.2021, χορηγείται διευκόλυνση σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας δεκαπέντε (15) έως δεκαεπτά (17) ετών, μέσω συστήματος επιταγών («Voucher») που διατίθενται για τη χορήγηση από παρόχους κινητής τηλεφωνίας δωρεάν πακέτου δεδομένων 50 GB («Freedom Pass/Data»). Η ανωτέρω διευκόλυνση χορηγείται σε ανήλικους χρήστες συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ηλικίας δεκαπέντε (15) έως δεκαεπτά (17) ετών που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου από τη θέση σε ισχύ του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι και την 31η.12.2021 («Εμβολιασθέντες»).

2. Η διευκόλυνση της παρ. 1 πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Mονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κάθε Εμβολιασθέντα με τη μορφή παροχής δωρεάν πακέτου δεδομένων για την πλοήγηση στο διαδίκτυο από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Για τη χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης και την παροχή του δωρεάν πακέτου δεδομένων μέσω συστήματος επιταγών («Voucher») δημιουργείται ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.grΕΨΠ).

3. Ένας εκ των εχόντων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος εισέρχεται στην ανωτέρω ειδική εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και αιτείται την έκδοση «Freedom Pass/Data» για συγκεκριμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας δηλώνοντας: α) τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας στον οποίο είναι ενεργοποιημένος ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας, β) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή τον προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του Εμβολιασθέντος και γ) τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, υποχρεωτικά τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και προαιρετικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί, ιδίως, με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η αίτηση για το «Freedom Pass/Data» μπορεί να υποβληθεί από έναν εκ των εχόντων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Το «Freedom Pass/Data» δεν δύναται να χορηγηθεί παραπάνω από μία φορά ανά ΑΜΚΑ Εμβολιασθέντος.

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Επιπλέον, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. συνάπτει σύμβαση με τον δημιουργό της ως άνω ειδικής εφαρμογής, με αντικείμενο την εκτέλεση και επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται στην ως άνω εφαρμογή. Προς τον σκοπό αυτόν, κατ’ εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, ο αντισυμβαλλόμενος με την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. δημιουργός της εφαρμογής αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους αναφερόμενους στην παρ. 2 σκοπούς, για τη διενέργεια εκκαθάρισης μετά την ολοκλήρωση της ως άνω ψηφιακής υπηρεσίας και για ελεγκτικούς σκοπούς που προβλέπονται ή και επιβάλλονται από τη νομοθεσία και με την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

5. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος, στον δηλωθέντα πάροχο κινητής τηλεφωνίας τα στοιχεία του αριθμού κινητής τηλεφωνίας στον οποίο θα χορηγηθεί το πακέτο δεδομένων του «Freedom Pass/Data». Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31η.12.2021. Το πακέτο «Freedom Pass/Data» παραμένει ενεργοποιημένο για διάρκεια πέντε (5) μηνών από την ενεργοποίησή του, ενώ μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος αυτού, απενεργοποιείται αυτόματα.

6. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την εφαρμογή του παρόντος, η χρηματοδότηση του «Freedom Pass/Data» πραγματοποιείται μέσω επιχορήγησης της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσής του από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-7110000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών και ΑΛΕ 2910601058 <<Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού>>.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης της εφαρμογής, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και τη λειτουργία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 138
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α’ 256) τροποποιούνται ως προς τα ποσά της αποζημίωσης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για κάθε διενεργούμενο κατ’ οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) ύψους πενήντα (50) ευρώ, όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο μίας (1) δόσης, ή ύψους τριάντα (30) ευρώ για κάθε δόση όταν διενεργείται με εμβόλιο δύο (2) δόσεων. Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο με εμβόλιο μίας (1) δόσης καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύψους είκοσι (20) ευρώ, ενώ για διενεργούμενο εμβολιασμό με εμβόλιο δύο (2) δόσεων καθορίζεται αποζημίωση ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δόση. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό.».

Άρθρο 139
Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 Αντικατάσταση του άρθρου 268 του ν. 4798/2021
Στο άρθρο 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από ιδιωτικούς φορείς και το δεύτερο εδάφιο ως προς το ύψος αποζημίωσης των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων των εμβολίων και το άρθρο 268 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 268 Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19

Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.12.2021, δύνανται να πραγματοποιούν εμβολιασμούς και ιδιωτικά πολυιατρεία, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια, μέσω του ιατρονοσηλευτικού τους προσωπικού. Για κάθε εμβολιασμό με εμβόλιο μίας (1) δόσης καθορίζεται αποζημίωση των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ύψους είκοσι (20) ευρώ, ενώ για κάθε εμβολιασμό με εμβόλιο δύο (2) δόσεων καθορίζεται αποζημίωση των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δόση, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναλωσίμων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται η διαδικασία προμήθειας, παραλαβής, φύλαξης και διενέργειας των εμβολίων, ο προγραμματισμός των εμβολιασμών φυσικών προσώπων από τους ανωτέρω φορείς, η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, η καταβολή της αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 140
Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών
Οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α’ 268) που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υλοποίηση των σκοπών του εμβολιαστικού προγράμματος από τον Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Οι ιατροί και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 επιλέγουν κατά την υπογραφή της σύμβασης τη διενέργεια εμβολιασμών αποκλειστικά με συγκεκριμένο τύπο εμβολίου.

Άρθρο 141
Παράταση χρονικού διαστήματος εμβολιασμών κατ’ οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ
Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης κατ’ οίκον εμβολιασμών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4821/2021 (Α’ 134) παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021.

Άρθρο 142
Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων Παράταση ισχύος του άρθρου τριακοστού δευτέρου του ν. 4771/2021
Το χρονικό διάστημα λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 (Α’ 16), παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021.

Άρθρο 143
Ρυθμίσεις για τη διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων των δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη δευτέρου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 90 του ν. 4812/2021
Στο άρθρο ενενηκοστό του ν. 4812/2021 (Α’ 130), περί της διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων των δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων, τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2, ως προς το αρμόδιο όργανο, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια στην παρ. 3, και το άρθρο ενενηκοστό διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο ενενηκοστό Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων

1. Ο υπολογισμός πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων, που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η.6.2019 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, και εμπίπτουν στο πλαίσιο συμφωνιών με ΚΑΚ ή σε κλειστούς προϋπολογισμούς νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Πάσης φύσεως πιστώσεις που δεν έχουν ήδη παρασχεθεί στα νοσοκομεία κατ’ εφαρμογή των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου, υπολογίζονται ανά νοσοκομείο συγκεντρωτικά και γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στον αντίστοιχο ΚΑΚ ή φαρμακευτική εταιρεία, ο οποίος χορηγεί ισόποση πίστωση στο νοσοκομείο εντός μηνός από τη γνωστοποίηση.

2. Για την υλοποίηση των σκοπών της παρ. 1 η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαβιβάζει αμελλητί με πράξη του Προέδρου της εμπιστευτικά το σύνολο των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών στον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τους οποίους διαβιβάζονται οι συμφωνίες για τον υπολογισμό των εκπτώσεων, και οι οποίοι υποχρεούνται κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους στην υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, προσδιορίζονται όλοι οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εμπιστευτικότητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία των συμφωνιών, εξειδικεύεται το περιεχόμενο της δήλωσης και ορίζεται κάθε συναφές ζήτημα με την υλοποίηση του παρόντος. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση των πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η Ιουνίου 2019 και μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021, υλοποιούνται με τον υπολογισμό της αυτόματης επιστροφής (claw back) του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021.

4. H Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας δύναται, προς τον σκοπό υπολογισμού και επιβολής του claw back της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων Νοσοκομείων και του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατά το σκέλος που προκύπτει από κλειστούς Προϋπολογισμούς και συμφωνίες της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, να λαμβάνει τη συνδρομή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των επιμέρους διευθύνσεών του και ιδίως της Διεύθυνσης Φαρμάκου. Όλοι οι υπάλληλοι των ανωτέρω διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου

συμφωνιών και κλειστών προϋπολογισμών του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται στην υπογραφή προηγούμενης δήλωσης εμπιστευτικότητας.».

Άρθρο 144
Αύξηση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2020 και 2021 Τροποποίηση και συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) προστίθενται τρία νέα εδάφια, ως εξής:

«Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, και για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, το επιτρεπόμενο όριο δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), αυξάνεται κατά 16.500.000 ευρώ για κάθε ένα από τα άνω έτη. Τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται για τα έτη 2020 και 2021 σε δεκαπέντε (15) εκατομμύρια ευρώ για την κατηγορία υπηρεσιών υγείας Ε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ» και σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την υποκατηγορία Μ2 «Π.Π.-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΞΥΓΟΝΟ». Η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί βάση υπολογισμού της δαπάνης για τα επόμενα οικονομικά έτη.».

Άρθρο 145
Συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, καθώς και των διατάξεων περί αρμοδιότητας και σκοπού του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), να αναθέτει και να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARSCOVID-19 και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικών, ενδεικτικά, με την ασφαλή διάθεση, αποθήκευση, φύλαξη και μεταφορά αυτών από τρίτες εταιρίες. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου και η σύναψη των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου γίνονται με διαπραγμάτευση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τρεις (3) τουλάχιστον δυνητικούς αναδόχους, με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την τήρηση απαιτήσεων δημοσιότητας, τηρουμένης της διαδικασίας της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και με αποκλειστικό κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, βάσει τιμής, προσφορά. Οι ως άνω συμβάσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 325 του ν. 4700/2020 (Α’ 127).

Άρθρο 146
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 147
Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Συμβάσεις προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την παράταση συνεδρίασή του. Το παρόν εφαρμόζεται και σε συμβάσεις που έληξαν από 1.8.2021 μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος.

Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων και ο χρόνος της παράτασης δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134). Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).

Άρθρο 148
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

1. Συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού, που απασχολείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρατείνονται, από τη λήξη τους, για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

2. Η ισχύς του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), περί της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρατείνεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 149
Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) Ολυμπιακή Φλόγα Αντικατάσταση του άρθρου 37 του ν. 2725/1999
Το άρθρο 37 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 37 Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία (Δ.Ο.Α.) Ολυμπιακή Φλόγα

1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία» (Δ.Ο.Α.) με έδρα αυτή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.). Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Δ.Ο.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «International Olympic Academy» (Ι.Ο.Α.).

2. Η Δ.Ο.Α. τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), εποπτεύεται από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαμβάνει, απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διατηρεί πλήρη αυτονομία και αυτοτέλεια κατά τη διοίκηση και διαχείριση των εν γένει υποθέσεών της.

3. Το έμβλημα της Δ.Ο.Α., όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη Δ.Ο.Ε., αποτελείται στο πάνω μέρος του από ένα κλαδί ελιάς, σε χρυσό και πράσινο χρώμα, το οποίο καταλήγει στο γράμμα «Α» και στο κάτω μέρος του από τους πέντε (5) ολυμπιακούς κύκλους. Στο ενδιάμεσο αναγράφεται η επωνυμία «Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία». Το έμβλημα της Δ.Ο.Α. απολαύει της απόλυτης προστασίας έναντι τρίτων κατά τον ν. 4679/2020 (Α’ 71) τόσο για τις κλάσεις προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών. Η κατάθεση ως σήματος του εμβλήματος της Δ.Ο.Α. από οποιοδήποτε τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο είναι απολύτως απαράδεκτη κατά το άρθρο 4 του ν. 4679/2020. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης κατάθεσης σήματος που ταυτίζεται ή ομοιάζει με ή συμπεριλαμβάνει το έμβλημα της Δ.Ο.Α., ο Εξεταστής της Διεύθυνσης Σημάτων, κατά την εξέταση των λόγων απαραδέκτου και κατά παρέκκλιση από το άρθρο 24 του ν. 4679/2020, πριν από την έκδοση απόφασης σχετικά με την παραδοχή ή την απόρριψη της δήλωσης κατάθεσης σήματος, καλεί υποχρεωτικά τη Δ.Ο.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της κατάθεσης, να υποβάλει τις παρατηρήσεις της εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης.

4. Σκοποί της Δ.Ο.Α. είναι ιδίως: α) η λειτουργία στην Αρχαία Ολυμπία, διεθνούς εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ερευνητικού κέντρου, που μεριμνά για τη διατήρηση και διάδοση του Ολυμπισμού και των αξιών του διεθνώς, β) η μελέτη και η εφαρμογή των παιδαγωγικών και κοινωνικών αρχών του Ολυμπιακού κινήματος, γ) η επιστημονική και η ερευνητική θεμελίωση της Ολυμπιακής ιδέας και των Ολυμπιακών αξιών, δ) η μελέτη και η ανάπτυξη διεθνώς της Ολυμπιακής παιδείας, ε) η υποστήριξη, ο συντονισμός, η εποπτεία, η ενίσχυση και η ανάδειξη του έργου και των δράσεων των Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών. Για τους σκοπούς αυτούς η Δ.Ο.Α. μπορεί να μετέχει ως μέλος ή να συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς οργανισμούς ή με άλλα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε νομικής μορφής, παρέχοντας εκπαιδευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ολυμπιακού προγράμματος της Δ.Ο.Ε.

5. Όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. είναι το διοικητικό συμβούλιο, αποκαλούμενο άλλως και «εφορεία», η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρός του.

Τα όργανα διοίκησης της Δ.Ο.Α. μπορούν να συνέρχονται στην Αθήνα ή αλλού, με απόφασή τους και να συνεδριάζουν κατά περίπτωση και εξ αποστάσεως, μέσω τηλεδιάσκεψης, ως προς όλα ή ορισμένα από τα συμμετέχοντα μέλη τους.

6. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι ενδεκαμελές και συγκροτείται από:

α) Τρία (3) μέλη, που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε. β) Πέντε (5) μέλη, που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε., μεταξύ των μελών της, εκ των οποίων ένα (1) μέλος είναι ο πρόεδρος και ένα (1) μέλος είναι ο γενικός γραμματέας της Ε.Ο.Ε.

γ) Το μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, που είναι ex officio μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. Αν το μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα είναι και πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., τότε η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) επιπλέον μέλος της, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. Αν υπάρχει δεύτερο μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, μετέχει και αυτό ex officio στο διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. και η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) μέλος λιγότερο, από τα αναφερόμενα στην περ. β). Αν υπάρχουν περισσότερα από δύο (2) μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, μετέχουν και αυτά ex officio στο διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. αλλά η Δ.Ο.Ε. για κάθε επιπλέον μέλος της που έχει οριστεί για την Ελλάδα ορίζει ένα μέλος λιγότερο από τα αναφερόμενα στην περ. α). Αν δεν έχει οριστεί μέλος της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, η Ε.Ο.Ε. ορίζει ένα (1) επιπλέον μέλος στο διοικητικό συμβούλιο.

δ) Τον δήμαρχο της Αρχαίας Ολυμπίας, που είναι ex officio μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. Σε περίπτωση κωλύματός του αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου της Αρχαίας Ολυμπίας.

ε) Ένα (1) μέλος, που αποτελεί διακεκριμένη προσωπικότητα στον χώρο του Ολυμπισμού, του αθλητισμού ή του πολιτισμού ή της εκπαίδευσης ή άλλη εξέχουσα προσωπικότητα και ορίζεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. μετά από πρόταση του προέδρου της.

7. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι τετραετής. Για τα όρια ηλικίας και θητειών του προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία προέρχονται από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του καταστατικού της Ε.Ο.Ε. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.

8. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. είναι αρμόδιο για όλα, γενικώς, τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση της Δ.Ο.Α. Στο διοικητικό συμβούλιο ανήκει, ιδίως, η αρμοδιότητα για τη χάραξη της εκπαιδευτικής και μορφωτικής πολιτικής της Δ.Ο.Α., η συνομολόγηση, η υπογραφή και η εκτέλεση, κάθε σύμβασης απαραίτητης για σύσταση δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων της Δ.Ο.Α., η πειθαρχική εξουσία για το προσωπικό της Δ.Ο.Α., η αποδοχή δωρεών, εισφορών ή χορηγιών, η σύναψη δανείων, η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού, η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού, ο ορισμός του κοσμήτορα, η θητεία του οποίου είναι τετραετής και ανανεώνεται μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η σύσταση επιστημονικών ή άλλων επιτροπών, η κατάρτιση κανονισμού για τους όρους και τις διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιών, μελετών, έργων, εργασιών, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων, η λήψη απόφασης για πρόσληψη του διευθυντή και του προσωπικού βάσει των αναγκών της Δ.Ο.Α. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ο ορισμός του αριθμού των θέσεων, των ειδικοτήτων, της διαδικασίας επιλογής, των αναγκαίων προσόντων πρόσληψης, των αποδοχών και κάθε άλλου συναφούς με την πρόσληψη θέματος, καθώς και η κατάρτιση εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Α.

Ο εσωτερικός κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Α δύναται να περιλαμβάνει: α) την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των οργάνων της, ιδίως τη δομή, τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας τους, τη περιγραφή των θέσεων, των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων, την κατανομή σε κλάδους και ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού, τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών και όλων των οργάνων της, τα προσόντα ή τις ιδιότητες των μελών των επιτροπών και των οργάνων της, τη διοικητική και λειτουργική σχέση μεταξύ τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα και β) τον κανονισμό προσωπικού.

9. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει στον πρόεδρο και σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις αρμοδιότητές του, καθώς και καθήκοντα ταμία σε ένα από τα μέλη του.

10. Το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έξι (6) εκ των μελών του, συμπεριλαμβανομένων οπωσδήποτε του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, του προέδρου ή του γενικού γραμματέα ή ενός (1) από τα μέλη που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε. και ενός (1) από τα μέλη που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. παρίσταται και ο κοσμήτορας της Δ.Ο.Α., χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αποφάσεις που αφορούν τις στρατηγικές δράσεις της Δ.Ο.Α., τους καταστατικούς της σκοπούς, τον ετήσιο προϋπολογισμό της και τις οικονομικές καταστάσεις της, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου, στην οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα (1) εκ των μελών που ορίζει η Δ.Ο.Ε.

11. Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι απαραίτητα μέλος της Ε.Ο.Ε. και εκλέγεται, όπως ορίζει το καταστατικό της Ε.Ο.Ε. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α.: α) εκπροσωπεί τη Δ.Ο.Α. δικαστικά και εξώδικα, β) συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τρίμηνο, μετά από πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη του τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, γ) συγκαλεί την εκτελεστική επιτροπή τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη της τουλάχιστον (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση, δ) προεδρεύει των συνεδριάσεών τους και ε) καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.

12. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση της Δ.Ο.Α. στον αντιπρόεδρο ή σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Τον πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. Ο αντιπρόεδρος ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α.

13. Η εκτελεστική επιτροπή της Δ.Ο.Α. είναι πενταμελής και τα μέλη της ορίζονται μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α., κατά την πρώτη συνεδρίαση αυτού. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. είναι και πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής. Στην εκτελεστική επιτροπή μετέχουν οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο γενικός γραμματέας ή ένα (1) από τα μέλη που ορίζονται από την Ε.Ο.Ε. και ένα (1) από τα μέλη που ορίζονται από τη Δ.Ο.Ε.

14. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα της Δ.Ο.Α., ύστερα από εξουσιοδότηση του διοικητικού συμβουλίου, να ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των θεμάτων τρέχουσας φύσης της Δ.Ο.Α., να εγκρίνει τις δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της Δ.Ο.Α., τις δαπάνες χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων, των διεθνών συνόδων και δράσεων, τις δαπάνες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να αποφασίζει και να διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες, μέχρι του ποσού που αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο.

15. Η εκτελεστική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) εκ των μελών της, συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του προέδρου της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της.

16. Οι πόροι της Δ.Ο.Α. είναι: α) ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, β) επιχορηγήσεις από δημόσιους ή μη φορείς και οργανισμούς, γ) έσοδα προερχόμενα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα, δ) έσοδα από χορηγίες πάσης φύσεως και κάθε είδους κοινωνικούς πόρους,

ε) έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων,

στ) έσοδα από διοργάνωση συνόδων, σεμιναρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων και

ζ) έσοδα από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.

17. Για την εκπλήρωση των καταστατικών της σκοπών, η Ε.Ο.Ε παραχωρεί στη Δ.Ο.Α. τη χρήση εγκαταστάσεων στην Αρχαία Ολυμπία, χωρίς αντάλλαγμα και με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης.

18. Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ο.Α. διενεργείται από διεθνή οίκο ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών, που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Αντίγραφο της έκθεσης του ετήσιου τακτικού ελέγχου υποβάλλεται στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού δύναται να παραγγέλλει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο ως προς τη διαχείριση των τακτικών ή έκτακτων κρατικών επιχορηγήσεων που λαμβάνει η Δ.Ο.Α., ο οποίος διενεργείται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) ή το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Οικονομικών.

19. Η διαχειριστική χρήση της Δ.Ο.Α. αρχίζει την 1η lανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. Στο τέλος κάθε χρήσης το διοικητικό συμβούλιο της Δ.Ο.Α. κλείνει τους λογαριασμούς και κάνει απογραφή της περιουσίας.

20. Το τακτικό προσωπικό της Δ.Ο.Α., που υπηρετεί κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε όλες τις τακτικές οργανικές θέσεις που είχαν συσταθεί και πληρωθεί με βάση το π.δ. 302/2003 (Α’ 257), διατηρεί όλα τα υπηρεσιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που έχει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και συνεχίζει να αμείβεται με το εκάστοτε ισχύον μισθολόγιο του Δημοσίου.

21. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α., το προσωπικό της Δ.Ο.Α. που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μπορεί να αποσπάται ή να μετατάσσεται σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και σε εποπτευόμενα από τους παραπάνω φορείς νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Η απόσπαση διενεργείται ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου και σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224). Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.

22. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ο.Α., εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας, καθώς και κανονισμούς ανάθεσης υπηρεσιών, προμηθειών, έργων, εργασιών, μελετών, μισθώσεων και εκμισθώσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της, οι οποίοι αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.Ο.Α. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

23. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας της Δ.Ο.Α. καταργούνται το π.δ. 302/2003 και κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος. Οι διατάξεις που αφορούν στη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου της Δ.Ο.Α. εφαρμόζονται κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. που διεξάγονται μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΤΟΚΥΟ 2020.

24. Η Ολυμπιακή Φλόγα αποτελεί σύμβολο του αθλητισμού και τελεί υπό την προστασία της Ε.Ο.Ε. και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.ΟΕ.), με σκοπό την αποτροπή της, με οποιονδήποτε τρόπο, νόθευσης και εμπορευματοποίησής της. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ε.Ο.Ε., καθορίζονται:

α) Οι όροι και οι προϋποθέσεις της κατοχύρωσης της μοναδικότητας της Ολυμπιακής Φλόγας, καθώς και της προστασίας από κάθε απόπειρα εμπορευματοποίησής της, σύμφωνα με τις αρχές του Ολυμπιακού Χάρτη της Δ.Ο.Ε.

β) Το διαδικαστικό πλαίσιο σχετικά με την οργάνωση της τελετής αφής της Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία πραγματοποιείται στην Αρχαία Ολυμπία πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.».

Άρθρο 150
Πειθαρχική μεταχείριση Καλαθοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Κ.Α.Ε.) σε περίπτωση μη χορήγησης ή ανάκλησης του πιστοποιητικού της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999

1. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 77Α του ν. 2725/ 1999 (Α’ 121), περί των συνεπειών της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) για απόρριψη της αίτησης χορήγησης ή για ανάκληση του πιστοποιητικού που εκδίδεται από αυτή και προσκομίζεται στην οικεία διοργανώτρια αρχή πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Κάθε απόφαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3, κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Με την επιφύλαξη της μη χορήγησης ή της ανάκλησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 που συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση, η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά, κατά αναλογική εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 69, με την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης αγωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για μη χορήγηση του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. συμμετέχει, αν πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, αν πρόκειται για Κ.Α.Ε., η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά με την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) έως πέντε (5) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης ή της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, κατά περίπτωση.».

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 19η.6.2021, ημερομηνία θέσης σε ισχύ του ν. 4809/2021 (Α’ 102).

Άρθρο 151
Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης και μη χορήγηση πιστοποιητικού από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) σε Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Κ.Α.Ε.) που πρόκειται να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών της αγωνιστικής περιόδου 2021 2022

1. Ως προς τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (K.Α.Ε.) που πρόκειται να συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 20212022, η μη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), τιμωρείται κατ’ εξαίρεση με αφαίρεση ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα του οικείου πρωταθλήματος, εφόσον η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) δεν χορήγησε το πιστοποιητικό λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της σχετικής αίτησης μετά των προβλεπόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 δικαιολογητικών και, κατά την κρίση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, η Κ.Α.Ε. πληρούσε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού.

2. Το παρόν εφαρμόζεται επί αιτήσεων για χορήγηση πιστοποιητικού που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Α. έως την 31η.8.2021.

Άρθρο 152
Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για το οποίο αθλητής ή αθλήτρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η διάκριση σε ατομικό άθλημα, πλην των Ολυμπιακών, Παγκόσμιων και Πανευρωπαϊκών αγώνων, δύναται να έχει κατακτηθεί έως την 19η.9.2021.

Άρθρο 153
Παραγραφή παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4791/2021
Στο τέλος της παρ. 22.7.2 του άρθρου 22 του ν. 4791/ 2021 (Α’ 51), περί των μεταβατικών και τελικών διατάξεων για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, προστίθεται τρίτο εδάφιο, για την εφαρμογή του άρθρου 17, περί παραγραφής, σε εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4791/2021 διαδικασίες παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, και η παρ. 22.7.2 του άρθρου 22 διαμορφώνεται ως εξής:

«22.7.2. Διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, που εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, που βεβαιώθηκε μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, αλλά είχε διαπραχθεί προ της ημερομηνίας αυτής, διέπονται από τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου του χρόνου της παράβασης, εκτός εάν το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο κρίνει ότι εφαρμόζεται αναδρομικά η διάταξη που στη συγκεκριμένη περίπτωση οδηγεί στην ευμενέστερη μεταχείριση του πειθαρχικώς ελεγχόμενου.

Οι χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 10.9.4., λαμβάνονται υπόψη παραβάσεις ως “πολλαπλές”, καθώς και ο χρόνος παραγραφής, που ορίζεται στο άρθρο 17 αποτελούν διαδικαστικές και όχι ουσιαστικές ρυθμίσεις και ως τέτοιες εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς διαδικασίες κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος. Το άρθρο 17 εφαρμόζεται σε εκκρεμείς διαδικασίες, εφόσον, κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, δεν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής.».

Άρθρο 154
Δυνατότητα πρόσληψης δεύτερου αναπληρωτή επιχειρησιακού διευθυντή στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 1646/1986
Στο άρθρο 19 του ν. 1646/1986 (Α΄138), περί του συντονιστή γενικού διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.), μετά από το δεύτερο εδάφιο προστίθενται δύο εδάφια και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19 Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.Κ.Α. και ένας (1) αναπληρωτής Διευθυντής προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η αμοιβή, οι όροι απασχόλησης και οι αρμοδιότητες του καθένα.

Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού προσλαμβάνεται δεύτερος αναπληρωτής επιχειρησιακός Διευθυντής, ο οποίος είναι αποκλειστικά αρμόδιος για θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων και υλοποίησης έργων χρηματοδοτούμενων με απορρόφηση κονδυλίων από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης Φεβρουαρίου 2021 ή από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) ή από άλλους συναφείς ή παρεμφερείς μηχανισμούς χρηματοδότησης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται η αμοιβή του, η δυνατότητα σύνδεσης επιπλέον αμοιβής με την επίτευξη στόχων, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις λήξης της θητείας του, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.».

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 155
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ