ΝΟΜΟΣ 4829/2021

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4829 ΦΕΚ Α 166/10.9.2021

Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο 1 Σκοπός Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Άρθρο 4 Σεβασμός δικαιωμάτων πολιτών

Άρθρο 5 Υποχρεώσεις θεσμικών φορέων

Άρθρο 6 Εκπρόσωπος συμφερόντων

Άρθρο 7 Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκπροσώπων συμφερόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο 8 Μητρώο Διαφάνειας

Άρθρο 9 Εγγραφή στο Μητρώο

Άρθρο 10 Ετήσια δήλωση άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 11 Αρμοδιότητες Εποπτεύουσας Αρχής

Άρθρο 12 Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Άρθρο 14 Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 15 Γενική απαγόρευση και εξαιρέσεις

Άρθρο 16 Κυριότητα δώρων

Άρθρο 17 Καταγραφή και δημοσιοποίηση δώρων

Άρθρο 18 Διαχείριση και αξιοποίηση των δώρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 20 Αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 21 Ηθική αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

Άρθρο 22 Δικαίωμα υπογραφής ή προσυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας γεωτεχνικού

Άρθρο 23 Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών

Άρθρο 24 Διορισμός συγγενούς αποβιώσαντος στο Δημόσιο Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994

Άρθρο 25 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου

Άρθρο 26 Προσωπικό ΚΕ.Π.Ε. Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 199 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)

Άρθρο 27 Ρύθμιση θεμάτων μουσικών Ο.Τ.Α. Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017 (Α’ 107)

Άρθρο 28 Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) Τροποποίηση της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)

Άρθρο 29 Διαδικασία πολιτογράφησης Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004

Άρθρο 30 Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10 του ν. 3284/2004

Άρθρο 31 Διάθεση παραβόλων Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010

Άρθρο 32 Δυνατότητα πληρωμής συμβάσεων αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

Άρθρο 33 Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των δήμων Επιτρεπόμενες δαπάνες Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του ν. 3463/2006

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 34 Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

Άρθρο 35 Οικονομική στήριξη ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης Τροποποίηση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 36 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

Άρθρο 37 Κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή ψευδή βεβαίωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

Άρθρο 38 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 39 Προσδιορισμός ανώτατου ορίου τιμής χρέωσης για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test) Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021

Άρθρο 40 Ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 41 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 1
Σκοπός Αντικείμενο

1. Σκοπός του Μέρους Α’ είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας κατά την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής. Αντικείμενο του Μέρους Α’ είναι η εισαγωγή κανόνων που διέπουν τις δραστηριότητες επιρροής σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, καθώς και η σύσταση του Μητρώου Διαφάνειας.

2. Σκοπός του Μέρους Β’ είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας κατά την προσφορά δώρων, ωφελημάτων, άλλων παροχών και φιλοξενίας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς. Αντικείμενο του Μέρους Β’ είναι η εισαγωγή κανόνων για την κυριότητα, τη διοίκηση, τη διαχείριση, την καταγραφή, τη δημοσιοποίηση και την αξιοποίηση των αντικειμένων που προσφέρονται στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας.

3. Σκοπός του Μέρους Γ’ είναι η αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και η αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. Το αντικείμενο του Μέρους Γ’ συνίσταται στην εισαγωγή διατάξεων αναφορικά με το προσωπικό του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του Μέρους Α’ εφαρμόζονται κατά την επικοινωνία εκπροσώπων συμφερόντων με θεσμικούς φορείς.

Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του Μέρους Α’, οι κατωτέρω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

α) «Δραστηριότητα επιρροής»: Κάθε είδους άμεση επικοινωνία εκπροσώπου συμφερόντων με θεσμικούς φορείς, η οποία αποσκοπεί να επηρεάσει τη διαδικασία λήψης απόφασης, και ιδίως, ως προς στο περιεχόμενο νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, άλλης κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εγκυκλίου και η οποία διεξάγεται με αμοιβή, στο πλαίσιο εκπροσώπησης των συμφερόντων του πελάτη των προσώπων της περ. γ’, ανεξάρτητα από το αν η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ή έπεται της επικοινωνίας, και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Στον ανωτέρω ορισμό δεν εμπίπτει η επικοινωνία που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο:

(αα) πρόσκλησης από θεσμικούς φορείς της περ. β’ για παροχή ενημέρωσης κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης,

(αβ) νομικής ή άλλου είδους επαγγελματικής εκπροσώπησης που αποσκοπεί στην άσκηση δικαιωμάτων, όπως ιδίως τα δικαιώματα πληροφόρησης, ακρόασης και προσφυγής σε κάθε διαδικασία,

(αγ) συλλογικών διαπραγματεύσεων με μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων, όπως προβλέπονται από την εργατική νομοθεσία, εφόσον δρουν υπό την ιδιότητα αυτή,

(αδ) συζήτησης με μέλη διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αρχής, ή με εκπροσώπους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τρίτων χωρών, ή με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, εφόσον δρουν υπό την επίσημη ιδιότητά τους.

β) «Θεσμικοί φορείς»: οι φορείς που ασκούν νομοθετική ή εκτελεστική λειτουργία, τα μέλη ή οι υπάλληλοι αυτών, είτε δρουν ατομικά ή συλλογικά.

γ) «Εκπρόσωπος συμφερόντων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ασκεί δραστηριότητα επιρροής με αμοιβή, μέσω της επικοινωνίας του με τους θεσμικούς φορείς της περ. β’, για λογαριασμό και προς όφελος του πελάτη του. Από τον ορισμό εξαιρούνται πρόσωπα που συνδέονται με τον πελάτη με σχέση εργασίας ή έμμισθη εντολή.

δ) «Πελάτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο έχει αναθέσει στον εκπρόσωπο συμφερόντων να ασκεί δραστηριότητα επιρροής.

ε) «Επικοινωνία»: οποιαδήποτε προφορική, γραπτή ή ηλεκτρονική επαφή του εκπροσώπου συμφερόντων κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας με τους θεσμικούς φορείς της περ. β’ που έχει ως στόχο την άσκηση επιρροής κατά τα οριζόμενα στην περ. α’.

στ) «Μητρώο Διαφάνειας»: η ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία συστήνεται για την καταχώριση πληροφοριών σχετικών με την άσκηση δραστηριοτήτων επιρροής.

ζ) «Εποπτεύουσα Αρχή»: αρμόδια αρχή για την εποπτεία του Μητρώου Διαφάνειας και την τήρηση του Μέρους Α’ είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Άρθρο 4
Σεβασμός δικαιωμάτων πολιτών
Οι διατάξεις του Μέρους Α’ σε καμία περίπτωση δεν θίγουν τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών, όπως τα δικαιώματα της ελευθερίας της έκφρασης, πληροφόρησης, ακρόασης, αναφοράς στις αρχές και συμμετοχής στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις των θεσμικών φορέων

1. Οι θεσμικοί φορείς οφείλουν: (α) να ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο και με τις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των εκπροσώπων συμφερόντων,

(β) να αρνούνται να επικοινωνήσουν με εκπροσώπους συμφερόντων, οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαφάνειας του Κεφαλαίου Γ’,

(γ) να μην παρεμποδίζουν τις δραστηριότητες άσκησης επιρροής, εφόσον διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α’ και

(δ) να ενημερώνουν την Εποπτεύουσα Αρχή σε περίπτωση παραβίασης του Μέρους Α’,

(ε) να υποβάλλουν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ετήσια δήλωση για την επικοινωνία τους με τους εκπροσώπους συμφερόντων σχετικά με τον χρόνο της επικοινωνίας, τα στοιχεία του εκπροσώπου συμφερόντων, τον τομέα πολιτικής και το είδος της απόφασης.

2. Η υποχρέωση της περ. γ’ της παρ. 1 δεν δημιουργεί υποχρέωση μαρτυρίας των θεσμικών φορέων για πληροφορίες που κατέχουν λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας.

Άρθρο 6
Εκπρόσωπος συμφερόντων

1. Εκπρόσωπος συμφερόντων δύναται να είναι μόνο το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Διαφάνειας του άρθρου 8. Φυσικό πρόσωπο δύναται να είναι εκπρόσωπος συμφερόντων μόνο εφόσον έχει συμπληρώσει τα δεκαοκτώ (18) έτη και δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή πλημμέλημα με ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των δεκαοκτώ (18) μηνών. Η προϋπόθεση του δευτέρου εδαφίου ισχύει και για τον νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου που είναι εκπρόσωπος συμφερόντων.

2. Οι θεσμικοί φορείς δεν επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητα επιρροής κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους συζύγους ή συμβιούντες των θεσμικών φορέων κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

3. Οι θεσμικοί φορείς δεν μπορούν να ασκούν δραστηριότητα επιρροής για δεκαοκτώ (18) μήνες μετά από την αποχώρηση από τη θέση τους για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 7
Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκπροσώπων συμφερόντων

1. Οι εκπρόσωποι συμφερόντων κατά την άσκηση δραστηριότητας επιρροής ενεργούν με ακεραιότητα, διαφάνεια και υπευθυνότητα και σύμφωνα με τον νόμο. Ειδικότερα, υποχρεούνται:

(α) να γνωστοποιούν την ιδιότητά τους ως εκπρόσωποι συμφερόντων, την εγγραφή τους στο Μητρώο Διαφάνειας και την ταυτότητα του πελάτη τους, καθώς και να ενημερώνουν για τον σκοπό της δραστηριότητας επιρροής,

(β) να αποφεύγουν οποιαδήποτε επικοινωνία που δύναται να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,

(γ) να απέχουν από την άσκηση οποιασδήποτε μορφής αθέμιτης επιρροής ή πίεσης,

(δ) να μην αποσπούν πληροφορίες με αθέμιτο ή παράνομο τρόπο, να μη διαστρεβλώνουν και να μη χειραγωγούν διαθέσιμες πληροφορίες,

(ε) να μη χρησιμοποιούν και να μη δημοσιοποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνουν από θεσμικούς φορείς για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς,

(στ) να μην προσφέρουν στους θεσμικούς φορείς οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, συμπεριλαμβανομένων των δώρων, της φιλοξενίας, της χορηγίας, της δωρεάς ή άλλων διευκολύνσεων,

(ζ) να υποβάλλουν αληθή και έγκυρα στοιχεία στο Μητρώο Διαφάνειας και στην ετήσια δήλωση του άρθρου 10 και να τα επικαιροποιούν,

(η) να διατηρούν πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητες επιρροής για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών και να τις θέτουν στη διάθεση της Εποπτεύουσας Αρχής, εφόσον ζητηθούν.

2. Οι εκπρόσωποι συμφερόντων δικαιούνται να: (α) έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το

αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιούνται, εφόσον αυτές δεν είναι εμπιστευτικές,

(β) συμμετέχουν ως ομιλητές σε ακροάσεις επιτροπών, οι οποίες συνεδριάζουν δημόσια,

(γ) υποβάλουν προτάσεις σε σχέδια νόμου, προεδρικού διατάγματος, υπουργικής απόφασης, άλλης κανονιστικής διοικητικής πράξης ή εγκυκλίου,

(δ) αιτούνται τη διοργάνωση συναντήσεων με θεσμικούς φορείς και να συμμετέχουν σε αυτές.

3. Οι πληροφορίες που αποκτούν οι εκπρόσωποι συμφερόντων κατά την άσκηση δραστηριότητας επιρροής από τους πελάτες τους είναι εμπιστευτικές με εξαίρεση τις πληροφορίες που τηρούνται στο Μητρώο Διαφάνειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο 8
Μητρώο Διαφάνειας

1. Συστήνεται Μητρώο Διαφάνειας (εφεξής «Μητρώο»), το οποίο λειτουργεί ως ηλεκτρονική βάση δεδομένων και τηρείται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας που ορίζεται διαχειρίστρια και υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Η πρόσβαση στο Μητρώο είναι διαθέσιμη στο κοινό μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

3. Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά οι εκπρόσωποι συμφερόντων.

4. Στο Μητρώο δύνανται να εγγράφονται και σωματεία, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια και φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Μέρους Α’. Με την εγγραφή τους αποκτούν τα δικαιώματα και υπέχουν τις υποχρεώσεις του παρόντος.

5. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση του Μητρώου και παρέχει πληροφορίες για την εγγραφή και την πλοήγηση σε αυτό. Κατά τη λήξη του έτους, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας συντάσσει έκθεση με στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία του Μητρώου και την καταχώριση σχετικών πληροφοριών, η οποία υποβάλλεται στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και δημοσιεύεται στο Μητρώο.

Άρθρο 9
Εγγραφή στο Μητρώο

1. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων, κατά την εγγραφή του στο Μητρώο και τη δημιουργία λογαριασμού, καταχωρίζει τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: αα) Το όνομα και το επώνυμό του, αβ) τον Αριθμό Φορολογικό Μητρώου του (Α.Φ.Μ.), αγ) τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως ταχυδρομική διεύθυνση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αδ) τους τομείς ενδιαφέροντος, αε) υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των ως άνω στοιχείων είναι ακριβές και αστ) δήλωση συναίνεσης ως προς την ανάρτηση των ως άνω στοιχείων και της ετήσιας δήλωσης του άρθρου 10 στο Μητρώο.

(β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

βα) Την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, τη νομική μορφή, καθώς και το όνομα και το επώνυμο του νομίμου εκπροσώπου του,

ββ) τον Αριθμό Φορολογικό Μητρώου του (Α.Φ.Μ.),

βγ) τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως την έδρα του και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

(βδ) τους τομείς ενδιαφέροντος, (βε) υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των ως άνω στοιχείων είναι ακριβές και (βστ) δήλωση συναίνεσης ως προς την ανάρτηση των ως άνω στοιχείων και της ετήσιας δήλωσης του άρθρου 10 στο Μητρώο.

2. Σε περίπτωση διαπίστωσης υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δύναται να καλεί τον εκπρόσωπο συμφερόντων προς διόρθωση ή συμπλήρωσή τους εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, η εγγραφή δεν γίνεται δεκτή.

3. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της παρ. 1, ο εκπρόσωπος συμφερόντων υποχρεούται να επικαιροποιεί τον λογαριασμό του το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη μεταβολή τους.

4. Η εγγραφή στο Μητρώο είναι αόριστης διάρκειας.

5. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας χορηγεί πιστοποιητικό εγγραφής και αριθμό μητρώου.

6. Ο εκπρόσωπος συμφερόντων μπορεί οποτεδήποτε να διαγράψει τον λογαριασμό του από το Μητρώο. Με τη διαγραφή του λογαριασμού του, ο εκπρόσωπος συμφερόντων απαγορεύεται να κάνει χρήση του πιστοποιητικού εγγραφής και του αριθμού Μητρώου που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 5. Η διαγραφή του λογαριασμού δεν συνεπάγεται καταστροφή των στοιχείων που καταχωρίσθηκαν στο Μητρώο. Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο καθίστανται διαθέσιμα για δέκα (10) έτη από τη διαγραφή του λογαριασμού του εκπροσώπου συμφερόντων από αυτό.

7. Για τη διασταύρωση της ακρίβειας των στοιχείων της παρ. 1, το Μητρώο δύναται να διασυνδέεται με άλλα μητρώα φορέων του δημόσιου τομέα, όπως το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Άρθρο 10
Ετήσια δήλωση άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής

1. Οι εκπρόσωποι συμφερόντων υποβάλλουν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ηλεκτρονικά ετήσια δήλωση σχετικά με:

(α) Τον τομέα πολιτικής και το είδος της απόφασης, (β) τα στοιχεία του προσώπου που άσκησε δραστηριότητα επιρροής, καθώς και του πελάτη του, εφόσον ενήργησε για λογαριασμό άλλου,

(γ) τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας επιρροής,

(δ) τον θεσμικό φορέα προς τον οποίο απευθύνθηκε η δραστηριότητα επιρροής,

(ε) το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

2. Η δήλωση υποβάλλεται εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους και αναφέρεται στις δραστηριότητες επιρροής του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση διαγραφής εκπροσώπου συμφερόντων από το Μητρώο, η δήλωση υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός ενός (1) μηνός από τη διαγραφή του.

3. Η δήλωση καταχωρίζεται από τους εκπροσώπους συμφερόντων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Μητρώου. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη δήλωση δημοσιεύονται σύμφωνα με διαδικασία που ορίζει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

Άρθρο 11
Αρμοδιότητες Εποπτεύουσας Αρχής
Η Εποπτεύουσα Αρχή επιβλέπει τη τήρηση του Μέρους Α’ και συγκεκριμένα, έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας ή υποβολής αναφοράς από θεσμικούς φορείς ή οποιονδήποτε τρίτο, ενδεχόμενη παραβίαση των υποχρεώσεων των εκπροσώπων συμφερόντων,

β) διενεργεί ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) παρακολουθεί τη συνολική λειτουργία του Μητρώου,

δ) καταρτίζει κώδικα δεοντολογίας για τους εκπροσώπους συμφερόντων και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές,

ε) διοργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης, στ) επικοινωνεί και ανταλλάσσει ορθές πρακτικές και εμπειρίες με εποπτεύουσες αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 12
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του Μέρους Α’, η Εποπτεύουσα Αρχή δύναται να προβαίνει στην επιβολή των κάτωθι κυρώσεων, σωρευτικά ή διαζευκτικά:

α) σύσταση ή πρόταση συμμόρφωσης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας,

β) πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) έως είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) ευρώ, και σε περίπτωση επανειλημμένης τέλεσης παραβιάσεων, πρόστιμο ύψους από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000€) έως σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000€). Τα ως άνω πρόστιμα αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού,

(γ) αναστολή άσκησης δραστηριοτήτων επιρροής για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως δύο (2) έτη,

δ) προσωρινή διαγραφή από το Μητρώο και απαγόρευση επανεγγραφής για χρονικό διάστημα από έξι (6) μήνες έως και δύο (2) έτη,

ε) οριστική διαγραφή από το Μητρώο. Για τον καθορισμό της προθεσμίας συμμόρφωσης,του ύψους του προστίμου, της διάρκειας αναστολής ή προσωρινής διαγραφής και την επιβολή της οριστικής διαγραφής λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα, η διάρκεια, η συχνότητα και το είδος της παραβίασης.

2. Η Εποπτεύουσα Αρχή, πριν από την επιβολή κυρώσεων, καλεί εγγράφως τον εκπρόσωπο συμφερόντων για παροχή εξηγήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός.

3. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία ή οι παρεχόμενες από τον εκπρόσωπο συμφερόντων εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η Εποπτεύουσα Αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1.

4. Η απόφαση επιβολής κύρωσης κοινοποιείται στον εκπρόσωπο συμφερόντων και καταχωρίζεται στο Μητρώο.

5. Για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή ή η προσωρινή διαγραφή από το Μητρώο, ο εκπρόσωπος συμφερόντων δεν μπορεί να ασκήσει δραστηριότητα επιρροής. Σε περίπτωση άσκησης δραστηριότητας επιρροής παρά την αναστολή ή την προσωρινή διαγραφή, επιβάλλεται το πρόστιμο της περ. β’ της παρ. 1.

6. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος που ορίζει η απόφαση της προσωρινής διαγραφής από το Μητρώο Διαφάνειας κατά την περ. δ’ της παρ. 1, ο εκπρόσωπος συμφερόντων δύναται να υποβάλλει εκ νέου αίτηση για επανεγγραφή στο Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

Άρθρο 13
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθορίζονται οι θεσμικοί φορείς της περ. β’ του άρθρου 3, καθώς και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του άρθρου 5.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθορίζονται το περιεχόμενο, η λειτουργία και ο τρόπος συντήρησης του Μητρώου, εξειδικεύονται τα στοιχεία εγγραφής σε αυτό, καθώς και οι πληροφορίες της ετήσιας δήλωσης των θεσμικών φορέων και των εκπροσώπων συμφερόντων, η διαδικασία υποβολής τους, η καταχώριση και η τήρησή τους στο Μητρώο, προσδιορίζονται τα στοιχεία της έκθεσης που αφορά στη λειτουργία του Μητρώου και ο τρόπος δημοσίευσής της σε αυτό, οι όροι και οι προϋποθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Α’.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνική Αρχής Διαφάνειας, προσδιορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα στοιχεία εγγραφής στο Μητρώο σωματείων, επαγγελματικών ενώσεων, επιμελητηρίων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής, εξέτασης αναφορών και καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία, τεχνική ή άλλη, λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας για τους εκπροσώπους συμφερόντων.

ΜΕΡΟΣ Β’
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Άρθρο 14
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του Μέρους Β’ αφορούν στην παροχή δώρων, παροχών, ωφελημάτων και φιλοξενίας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και τους Υφυπουργούς. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ως μέλη της Κυβέρνησης νοούνται ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί, οι Υπουργοί Επικρατείας και οι Αναπληρωτές Υπουργοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 15
Γενική απαγόρευση και εξαιρέσεις

1. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί δεν αποδέχονται δώρα, παροχές ή άλλα ωφελήματα που τους προσφέρονται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, ή τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να αποδέχονται αντικείμενα που τους προσφέρονται ως δώρα λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας κατά τους κανόνες της εθιμοτυπίας ή για λόγους αβρότητας και ευγένειας.

2. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί δεν αποδέχονται φιλοξενία που τους προσφέρεται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, ή που μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την άσκηση αυτών, εκτός αν πρόκειται για φιλοξενία που τους προσφέρεται λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας για λόγους αβροφροσύνης ή σύμφωνα με τη διπλωματική πρακτική. Παρουσία κατόπιν προσκλήσεως σε εκδηλώσεις, κατά τις οποίες τα παραπάνω πρόσωπα καλούνται λόγω της θεσμικής τους ιδιότητας, δεν θεωρείται φιλοξενία.

Άρθρο 16
Κυριότητα δώρων

1. Τα αντικείμενα που προσφέρονται ως δώρα σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου και τελούν υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα, εφόσον η εκτιμώμενη, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17, αξία τους υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ.

2. Αντικείμενα των οποίων η εκτιμώμενη αξία δεν υπερβαίνει τα διακόσια (200) ευρώ και αναλώσιμα αγαθά, που προσφέρονται ως δώρα σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15, περιέρχονται στην κυριότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ή του μέλους της Κυβέρνησης, ή του Υφυπουργού, στον οποίο δωρίζονται, εκτός αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ή το μέλος της Κυβέρνησης, ή ο Υφυπουργός δηλώσει ότι επιθυμεί αυτά να περιέλθουν στην κυριότητα του Δημοσίου, υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα.

3. Αντικείμενα με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία που προσφέρονται ως δώρα, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου και τελούν υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από την αξία τους.

4. Τα αντικείμενα της παρ. 2 που περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου και τελούν υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, μπορούν να χρησιμοποιούνται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

5. Για την αποδοχή των δώρων που περιέρχονται ως προς τη διοίκηση και τη διαχείρισή τους στην Προεδρία της Δημοκρατίας δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 19 του π.δ. 351/1991 (Α’ 121).

Άρθρο 17
Καταγραφή και δημοσιοποίηση δώρων

1. Στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης τηρείται με ευθύνη του οικείου Γενικού Γραμματέα, ειδικό ηλεκτρονικό βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά τα αντικείμενα που προσφέρονται ως δώρα, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό και τελούν, κατά το άρθρο 16, υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ή της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα. Η καταχώριση στο ηλεκτρονικό βιβλίο γίνεται μετά από σχετική δήλωση του μέλους της Κυβέρνησης ή του Υφυπουργού, στον οποίο προσφέρθηκε το δώρο. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης για τα αντικείμενα της παρ. 2 του άρθρου 16. Ο Γενικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας και ο Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα, είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια εκτίμησης σχετικά με την αξία των δώρων και τον χαρακτηρισμό τους ως αντικειμένων με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία.

2. Στο ηλεκτρονικό βιβλίο της παρ. 1 καταχωρίζονται τα στοιχεία του δωρητή, η περιγραφή του δώρου, τα στοιχεία του αρχικού αποδέκτη του δώρου, τα στοιχεία του τελικού κυρίου του δώρου, η ημερομηνία και η αιτία περιέλευσης στην κυριότητά του, καθώς και ο τόπος φύλαξής του.

3. Τον Ιανουάριο κάθε έτους αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αντίστοιχα, κατάλογος, στον οποίο περιλαμβάνονται, με παράθεση της περιγραφής τους, τα αντικείμενα που προσφέρθηκαν ως δώρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και τα ονόματα των δωρητών.

Άρθρο 18
Διαχείριση και αξιοποίηση των δώρων

1. Τα δώρα που περιέρχονται ως προς τη διοίκηση και τη διαχείρισή τους στην Προεδρία της Δημοκρατίας και στην Προεδρία της Κυβέρνησης και καταγράφονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17, φυλάσσονται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθώς και των υπαγομένων στα μέλη της Κυβέρνησης υπηρεσιών.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας ή του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού της Προεδρίας της Κυβέρνησης αντίστοιχα, και με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του ν. 3028/2002 (Α’ 153) για τον χαρακτηρισμό κινητών μνημείων στο πλαίσιο της προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα δώρα της παρ. 1 μπορεί να:

α) εκτίθενται εντός του Προεδρικού Μεγάρου, του Μεγάρου Μαξίμου ή του οικείου Υπουργείου, σε ειδικό προς τούτο χώρο ή σε άλλα σημεία κατάλληλα με τη φύση και τη χρήση τους,

β) παραχωρούνται δωρεάν, κατά χρήση ή κατά κυριότητα, σε μουσεία, εκπαιδευτικά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα, καθώς και σε εν γένει φορείς του δημόσιου τομέα, όπως προσδιορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

γ) χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της Προεδρίας της Κυβέρνησης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και εφόσον η χρήση είναι σύμφωνη με τη φύση τους,

δ) εκποιούνται, εφόσον δεν πρόκειται για αντικείμενα με ιδιαίτερη εθνική, ιστορική, πολιτιστική ή καλλιτεχνική αξία. Τα ποσά που προκύπτουν από την εκποίηση διατίθενται για κοινωφελείς σκοπούς, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013 (Α’ 185),

ε) καταστρέφονται ή παραδίδονται για ανακύκλωση, εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κατάστασή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού βιβλίου και του καταλόγου του άρθρου 17, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταγραφής και δημοσιοποίησης των δώρων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 18 αναφορικά με τα δώρα που τελούν υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, οι κατά την παρ. 1 του άρθρου 17 και την παρ. 1 του παρόντος άρθρου αρμοδιότητες μπορούν να μεταβιβάζονται στον Ειδικό Γραμματέα της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο του ηλεκτρονικού βιβλίου και του καταλόγου του άρθρου 17, η διαδικασία και οι λεπτομέρειες καταγραφής και δημοσιοποίησης των δώρων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του άρθρου 18 αναφορικά με τα δώρα που τελούν υπό τη διοίκηση και τη διαχείριση της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 20
Αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας Μεταβατική διάταξη

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. το δέκατο τρίτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 54

του ν. 2121/1993 (Α’ 25), αναφορικά με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας,

β. η παρ. 13 του άρθρου 12 του ν. 2539/1997 (Α’ 244), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο,

γ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003 (Α’ 256), αναφορικά με το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»,

δ. το τρίτο έως και έκτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3305/2005 (Α’ 17), αναφορικά με την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,

ε. οι περ. β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 3328/2005 (Α’ 80), αναφορικά με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης,

στ. το άρθρο 40 του ν. 3772/2009 (Α’ 112), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ζ. οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 104Α, οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 217, η παρ. 9 του άρθρου 218 και η παρ. 3 του άρθρου 238 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αναφορικά με τον Διαδημοτικό Σύνδεσμο Τεχνικής Υπηρεσίας και τις Αυτοτελείς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.,

η. το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 και το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4013/2011 (Α’ 204), αναφορικά με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων,

θ. η παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), αναφορικά με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

ι. η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), αναφορικά με το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.,

ια. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4139/2013 (Α’ 74), αναφορικά με τον Εθνικό Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών,

ιβ. το τρίτο εδάφιο της παρ. 1, καθώς και το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), αναφορικά με το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο,

ιγ. η παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 6 του άρθρου τέταρτου του ν. 4366/2016 (Α’ 18), αναφορικά με τον Οργανισμό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,

ιδ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), αναφορικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο,

ιε. οι παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 7, καθώς και οι παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 8 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), αναφορικά με τον Εθνικό Μηχανισμό Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής,

ιστ. το άρθρο 45 του ν. 4447/2016 (Α’ 241), αναφορικά με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων,

ιζ. η παρ. 4 του άρθρου 47 και η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4461/2017 (Α’ 38), αναφορικά με την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων,

ιη. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3, καθώς και οι παρ. 4 και 8 του άρθρου 33 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), αναφορικά με την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας,

ιθ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 11, καθώς και η παρ. 12 του άρθρου 23 του ν. 4479/2017 (Α’ 94), αναφορικά με τη Δημόσια Αρχή Λιμένων,

κ. οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του ν. 4482/2017 (Α’ 102), αναφορικά με τις Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. και Α.Σ.Υ.Θ. Α.Ε.,

κα. οι παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 112 του ν. 4483/2017 (Α’ 107), αναφορικά με τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας,

κβ. το τρίτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 5 και το δεύτερο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), αναφορικά με το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων,

κγ. το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 133, καθώς και η περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 384 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), αναφορικά με τη Διεύθυνση Συντονισμού και Παρακολούθησης του κανονιστικού πλαισίου για το επιχειρηματικό περιβάλλον του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών,

κδ. το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1Α του άρθρου 128 του ν. 4549/2018 (Α’ 105), αναφορικά με το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής,

κε. η παρ. 2 του άρθρου 273 του ν. 4555/2018 (Α’ 133), αναφορικά με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης,

κστ. η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,

κζ. η παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4578/2018 (Α’ 200), αναφορικά με το Σ.ΕΠ.Ε.,

κη. η παρ. 4 του άρθρου 17 του π.δ. 26/2019 (Α’ 42), αναφορικά με το Πράσινο Ταμείο,

κθ. η παρ. 3 του άρθρου 74 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), αναφορικά με το Εθνικό Ινστιτούτο Νεοπλασιών,

λ. οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,

λα. οι παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 55, καθώς και το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 60 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), αναφορικά με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πλην της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του άρθρου 50 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος,

λβ. η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4624/2019 (Α’ 137), αναφορικά με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

λγ. η παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4633/2019 (Α’ 161), αναφορικά με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας,

λδ. η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4638/2019 (Α’ 181), αναφορικά με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων,

λε. η παρ. 6 του άρθρου 106 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), αναφορικά με την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και το άρθρο 110 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), αναφορικά με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου,

λστ. η παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), αναφορικά με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,

λζ. η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4704/2020 (Α’ 133), αναφορικά με την Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης,

λη. το άρθρο 86 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, και

λθ. η παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4761/2020 (Α’ 248), αναφορικά με τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

2. Από το τρίτο εδάφιο της περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2557/1997 (Α’ 271), αναφορικά με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, διαγράφεται η φράση «με κοινές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του οικείου υπουργείου» και το τρίτο εδάφιο της περ. Θ’ της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: «Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ή εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου ή από άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.».

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 300/2003 (Α’ 256), αναφορικά με το Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ», αντικαθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ορίζονται οι υπεύθυνοι των παραρτημάτων της «ΕΠΑΝΟΔΟΥ».».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3938/2011 (Α’ 61), αναφορικά με την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αντικαθίσταται ως εξής: «Η Υπηρεσία της παρ. 1 στελεχώνεται είτε με αποσπάσεις πολιτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224), είτε με αποσπάσεις ένστολου προσωπικού.».

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), αναφορικά με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, διαγράφεται η φράση

«κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

6. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016, διαγράφονται οι περ. γ’, η’, ιβ’, ιε’, ιζ’, ιη’, κ’, κγ’, κστ’ και κζ’, αναφορικά με το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, το Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, την Αττικό Μετρό Α.Ε., τις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού (ήδη Πολιτισμού και Αθλητισμού), τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ήδη Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ.) Α.Ε.

7. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), αναφορικά με τη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Σ.Ο.Ε., διαγράφονται οι λέξεις «και οι αποσπάσεις».

8. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 96 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), αναφορικά με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διαγράφονται οι φράσεις «με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από προκήρυξη της Αρχής, κατ’ εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, όπως εκάστοτε ισχύουν»,» και «χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου διοίκησης αυτού,» καθώς και το τελευταίο εδάφιο αυτής και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων της Αρχής δύναται, επίσης, να γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, με την ίδια σχέση εργασίας. Για τις αποδοχές του προσωπικού που διορίζεται, προσλαμβάνεται, μετατάσσεται, αποσπάται ή μεταφέρεται στην Αρχή ισχύουν και εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 93 του παρόντος. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.».

9. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), αναφορικά με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, διαγράφεται η φράση «τακτικοί υπάλληλοι ή/και» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου, δύνανται να αποσπάται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ένστολο προσωπικό από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδίως από το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και τις Ένοπλες Δυνάμεις.».

10. α) Εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο διαδικασίες μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που διενεργούνται βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις παρ. 1-9 ολοκληρώνονται βάσει των διατάξεων αυτών, ως ίσχυαν μέχρι την κατάργησή τους, σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικά για τις αποφάσεις μετάταξης στην έννοια της ολοκλήρωσης περιλαμβάνεται και η αποστολή εντός της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας της σχετικής απόφασης για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) Υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που ανήκουν οργανικά σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με απόσπαση βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις διατάξεις των παρ. 1-9 του παρόντος, δύνανται, με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να μεταταγούν στον φορέα που υπηρετούν σε κενή οργανική θέση, εφόσον υπάρχει, σε κλάδο ίδιας κατηγορίας, βάσει των τυπικών τους προσόντων, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του φορέα υποδοχής, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση λήξης της διάρκειας απόσπασης πριν την έκδοση της πράξης μετάταξης, αυτή παρατείνεται αυτοδικαίως έως την έκδοση της τελευταίας. Σε κάθε περίπτωση η ως άνω διαδικασία μετάταξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ή να έχει λάβει Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της αίτησης του υπαλλήλου. Από την ως άνω ρύθμιση περί δυνατότητας μετάταξης εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, όλο το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης ανεξαρτήτως κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας, κατέχοντες μόνιμη ή προσωρινή θέση ή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, καθώς και οι υπάλληλοι του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 36 του ν. 4778/2021 (Α’ 26). Η δαπάνη μισθοδοσίας των κατά τα ως άνω μετατασσομένων καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4440/2016. Ειδικά για τις περιπτώσεις μετατάξεων από φορείς εκτός σε φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, εφαρμογή έχει η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4440/2016. Οι εν λόγω μετατάξεις εντάσσονται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δημοσίου. Οι μετατασσόμενοι κατά την παρούσα παράγραφο διατηρούν όλα τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα βάσει της θέσης που κατείχαν στους φορείς προέλευσής τους. Το μισθολογικό καθεστώς των μετατασσόμενων υπαλλήλων ρυθμίζεται από τις ειδικότερες μισθολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν στον φορέα υποδοχής, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί σε αυτόν, καθώς επίσης και του χρόνου υπηρεσίας που έχει νομίμως αναγνωριστεί από τον φορέα προέλευσης. Στους μετατασσόμενους κατά την παρούσα παράγραφο εξακολουθεί να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176). Σε περίπτωση που δεν υφίσταται κενή οργανική θέση προς μετάταξη ή δεν υποβάλλεται αίτηση μετάταξης, εφαρμόζεται η περ. γ’.

γ) Πράξεις απόσπασης που έχουν διενεργηθεί βάσει των διατάξεων που καταργούνται με τις παρ. 1-9 και είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν ανανεώνονται, εφόσον προβλεπόταν σχετικώς, και οι υπάλληλοι επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις με τη λήξη της απόσπασης. Σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται χρονικό διάστημα της απόσπασης, αυτή λήγει με τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα ως άνω δεν εφαρμόζονται στις πράξεις απόσπασης του προσωπικού της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους των άρθρων 78 έως 98 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) των άρθρων 82-103 και 118-119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) που δεν δύνανται να μεταταγούν κατ’ εφαρμογή της περ. β). Η ανανέωση των αποσπάσεων για το ως άνω προσωπικό της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) γίνεται με μόνη απόφαση του Διοικητή αυτής, χωρίς χρονικό περιορισμό.

δ) Πράξεις μετάταξης υπαλλήλων που εκκρεμούν προς υπογραφή κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βάσει του άρθρου 18 του ν. 4440/2016, ολοκληρώνονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ε) Για την ανανέωση των αποσπάσεων των παρ. 8 και 9 του άρθρου 96 και της παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4622/2019 εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 96 του ιδίου νόμου, όπως αυτό ίσχυε έως τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 21
Ηθική αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
Τα άρθρα 61 και 62 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26) εφαρμόζονται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ), καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Άρθρο 22
Δικαίωμα υπογραφής ή προσυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας γεωτεχνικού
Στο προσωπικό των φορέων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, ειδικότητας γεωτεχνικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες, καθώς και στο ως άνω προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), χορηγείται δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότητάς τους, καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 23
Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών
Το άρθρο 93 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), το άρθρο 64 και η περ. (α) της παρ. 12 του άρθρου 87 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 24
Διορισμός συγγενούς αποβιώσαντος στο Δημόσιο Τροποποίηση της παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994
Στην παρ. 20 του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 (Α’ 218) προστίθενται νέα έκτο και έβδομο εδάφιο και η παρ. 20 διαμορφώνεται ως εξής:

«20. Όταν εργαζόμενος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με τον τρόπο που αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), αποβιώσει κατά και εξαιτίας της εκτέλεσης υπηρεσιακού του καθήκοντος, τότε δύναται ένα (1) μέλος της οικογένειας του θανόντος μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν ή αδελφός ή αδελφή ή σύζυγός του ή το πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, να διορίζεται στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα σε κενή οργανική θέση ανάλογη των προσόντων που διαθέτει ο διοριζόμενος. Η αίτηση διορισμού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την ημερομηνία του θανάτου ή από τη συμπλήρωση του νόμιμου ορίου ηλικίας για διορισμό ή από την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού προηγούνται κατά σειρά: α) ο/η σύζυγος του θανόντος ή το πρόσωπο με το οποίο ο θανών είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, β) τα τέκνα του θανόντος, γ) οι γονείς του θανόντος, δ) τα αδέρφια του θανόντος. Μεταξύ συγγενών που εμπίπτουν στην ίδια περίπτωση, προηγείται ο μεγαλύτερος σε ηλικία βάσει της ημερομηνίας γέννησης. Η αίτηση συνοδεύεται από αμετάκλητη δήλωση παραίτησης των λοιπών δικαιούχων που τυχόν προηγούνται, από το δικαίωμα διορισμού και συνεπάγεται, από την ημερομηνία διορισμού, την αυτοδίκαιη και αμετάκλητη παραίτηση του διοριζομένου από τις οικονομικές απαιτήσεις του έναντι του φορέα, στον οποίο παρείχε την εργασία του ή ήταν ασφαλισμένος ο θανών, καθώς και την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος. Σε περίπτωση θανάτου του διορισθέντος, πριν από τη μονιμοποίησή του, το δικαίωμα διορισμού ασκείται από έτερο μέλος της οικογένειας του θανόντος διορισθέντος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας με αυτόν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια. Η αίτηση για διορισμό υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από τον χρόνο θανάτου του αρχικώς διορισθέντος. Ο διορισμός διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου.».

Άρθρο 25
Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου

1. Το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του προσωπικού της παρ. 1 εκάστου έτους εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του μηνός Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους. Στον ως άνω μέγιστο αριθμό προσλήψεων περιλαμβάνονται και αιτήματα παράτασης ή ανανέωσης της διάρκειας συμβάσεων ανά φορέα που κατατίθενται το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο εκάστου έτους προ της διενέργειας του τακτικού Υπουργικού Συμβουλίου. Η κατανομή των ως άνω προσλήψεων ανά Υπουργείο διενεργείται με απόφαση της επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), με την οποία εγκρίνεται και ο αντίστοιχος αριθμός προσλήψεων προσωπικού βάσει του προγραμματισμού της παρ. 1.

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμόζονται επί των προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε:

α) συμβάσεις έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) και 212 του ν. 3584/2007 (Α’ 143),

β) προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια τον μήνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 του ν. 3584/2007,

γ) προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, καθώς και πρόσληψη εκπαιδευτικών με ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα προς αντικατάσταση αυτών που απουσιάζουν με άδεια άνευ αποδοχών,

δ) προσωπικό που η δαπάνη για τις αποδοχές του βαρύνει συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό του οποίου η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια ή υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών,

ε) προσωπικό των περ. (α), (στ), (η), (θ), (ι), (ιγ), (ιδ), (ιστ), (κ), (κα) και (κε) της παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280).

4. Ειδικά για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του παρόντος περιορίζεται κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020 και καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αποφάσεις έγκρισης προσλήψεων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης της επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών, καθώς και τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 77 του ν. 4674/2020 (Α’ 53). Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν σε περιπτώσεις φορέων των οποίων ο εγκεκριμένος αριθμός προσλήψεων για το έτος 2020 είναι μικρότερος των δέκα (10) ατόμων.

Άρθρο 26
Προσωπικό ΚΕ.Π.Ε. Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 199 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)
Στην παρ. 7 του άρθρου 199 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Η «Αμιγής Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ. ΠΕ.)» (ΦΕΚ ίδρυσης 179/1998 και ΦΕΚ τροποποίησης 1947/2011), συνεχίζει να λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας μέχρι την προσαρμογή και αλλαγή της νομικής της μορφής, στο πλαίσιο υλοποίησης των καταστατικών της σκοπών, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων των ΟΤΑ. Στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της ως άνω επιχείρησης εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 3 του παρόντος άρθρου.».

Άρθρο 27
Ρύθμιση θεμάτων μουσικών Ο.Τ.Α. Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017
Η παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι μουσικοί των λοιπών, πλην των συμφωνικών, μουσικών συνόλων κατατάσσονται, με πράξη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, στις ειδικές κατηγορίες του Αρχιμουσικού ή Διευθυντή Χορωδίας (μέχρι δύο, ανά μουσικό σύνολο), του Κορυφαίου και του Μουσικού.».

Άρθρο 28
Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) Τροποποίηση της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26)
Στην περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του εποπτεύοντος Υπουργείου αντικαθίσταται από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ειδικώς για την περίπτωση που η προς πλήρωση θέση ανήκει σε Ο.Τ.Α. β’ βαθμού και Γενικός Γραμματέας του οικείου ή εποπτεύοντος Υπουργείου ορίζεται μέλος του ΕΙ.Σ.Ε.Π. και η περ. δ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον προβλέπεται, άλλως Γενικό Γραμματέα του οικείου Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ανήκει σε Υπουργείο ή τον προϊστάμενο της αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας, αν η θέση προς πλήρωση ανήκει σε αυτοτελή δημόσια υπηρεσία ή έναν (1) Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εάν η θέση ανήκει σε Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή τον Εκτελεστικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εάν η θέση ανήκει σε Ο.Τ.Α. β’ βαθμού ή τον Υπηρεσιακό Γραμματέα, εφόσον προβλέπεται, άλλως Γενικό Γραμματέα του εποπτεύοντος Υπουργείου, εάν η προς πλήρωση θέση ανήκει σε Ν.Π.Δ.Δ.».

Άρθρο 29
Διαδικασία πολιτογράφησης Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004
Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3284/2004 (Α’ 217) «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» τροποποιείται ως προς την προέλευση του Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων και διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για τους αιτούντες την ελληνική ιθαγένεια που έχουν υπερβεί το 62ο έτος της ηλικίας, για όσους έχουν πιστοποιηθεί με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καθώς και για όσους αδυνατούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία λόγω διαγνωσμένης από τις αρμόδιες μονάδες διάγνωσης και έκθεσης πιστοποιητικών μαθησιακών δυσκολιών του Υπουργείου Υγείας, οποιασδήποτε μορφής μαθησιακής δυσκολίας, η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α’ και β’ του άρθρου 5Α πιστοποιείται με προφορική δοκιμασία ενώπιον Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο και δύο (2) εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές τους.».

Άρθρο 30
Πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 10 του ν. 3284/2004
Στο άρθρο 10 του ν. 3284/2004 (Α’ 217) «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας» προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Τέκνο ομογενούς, ο οποίος αποκτά την ελληνική ιθαγένεια κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθίσταται Έλληνας χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον γονέα του είναι ανήλικο και άγαμο.».

Άρθρο 31
Διάθεση παραβόλων Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010
Στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3838/2010 (Α’ 49): α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τα παράβολα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τον τρόπο αναφοράς του Ειδικού Λογαριασμού και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το σύνολο των εισπραττόμενων εσόδων από τα παράβολα των αιτήσεων πολιτογράφησης, κτήσης ή διαπίστωσης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και της υποβολής αντιρρήσεων ή προσφυγών, διατίθεται για την κάλυψη δαπανών των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ειδικό Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (Α.Λ.Ε.) και διατίθενται για τις ανάγκες των ανωτέρω υπηρεσιών, ιδίως για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των πληροφοριακών συστημάτων, την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων του προσωπικού, την έρευνα και τις εκδόσεις σχετικά με την ιθαγένεια, καθώς και για την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον ν. 3812/2009 (Α’ 234) και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.».

Άρθρο 32
Δυνατότητα πληρωμής συμβάσεων αναφορικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)
Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό του δήμου πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, για τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατά την παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), ο προϋπολογισμός αναμορφώνεται κατόπιν σχετικής απόφασης της οικονομικής επιτροπής, η οποία αποτελεί δεσμευτική εισήγηση προς το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Οι σχετικές δαπάνες μισθοδοσίας, εφόσον δεν αναλήφθησαν εγκαίρως, δύνανται να πληρωθούν αναδρομικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του τρέχοντος ή του επόμενου οικονομικού έτους, κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας.

Άρθρο 33
Διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού των δήμων -Επιτρεπόμενες δαπάνες Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του ν. 3463/2006
Οι περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 160 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] τροποποιούνται ως προς τις επιτρεπόμενες δαπάνες μετά την πάροδο του τριμήνου και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν: α) τις αποδοχές του προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, β) την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους και γ) τις περ. δ’, η’, ιδ’ και ιζ’ της παρ. 1 του άρθρου 158.».

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 34
Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων και ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

1.α) Από την 7η.9.2021 και μέχρι την 31η.12.2021, για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στους Δήμους Ιστιαίας Αιδηψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δυνάμει των υπ’ αρ. 7076/3.8.2021, 13374/5.8.2021 και 7248/6.8.2021 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

β) Τα οριζόμενα στην περ. α’ ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α’ 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α’ 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α’ 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης του παρόντος. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται με ειδική σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως, τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει γι’ αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α’ αναστολή των προθεσμιών. H διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων από τη φορολογική διοίκηση γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφοράς αρχείου. Ειδικά για τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, η διαβίβαση των στοιχείων γίνεται μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζομένων στην περ. β’, για τα οποία εφαρμόζεται το παρόν, και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

δ) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α’ 149), αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 3η.8.2021 έως την 6η.9.2021, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, αναστέλλονται, για περίοδο εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράφου, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

ε) Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, για τα οποία ενδέχεται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, τα οποία ενδέχεται να καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, αναστέλλονται, για περίοδο εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράφου, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

2.α) Για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1 του παρόντος, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. ως εξής:

αα) μέχρι και την 31η.1.2022 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 1ης.8.2021 έως την 30ή.9.2021,

αβ) για Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκε ή θα βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής από την 30ή.9.2021 έως και την 31η.12.2021, ώστε οι οφειλές που βεβαιώνονται κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2021 να καταβάλλονται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, ενώ οι οφειλές που βεβαιώνονται τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2021, να καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου του έτους 2022 αντίστοιχα.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη φορολογική διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων της περ. α’ της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να

βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 3η.8.2021 έως την 31η.12.2021. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας περίπτωσης, αναστέλλονται, για περίοδο εκατόν είκοσι (120) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη εκάστου αξιογράφου, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη φορολογική διοίκηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

3. Οι παρ. 1 και 2 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β’ της παρ. 1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 35
Οικονομική στήριξη ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης Τροποποίηση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53)
Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3α του άρθρου 86 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), προστίθενται οι λέξεις «και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης» και η παρ. 3α διαμορφώνεται ως εξής:

«3α. Ως πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. 1 θεωρείται και η συνολική ή μερική κάλυψη για τους δικαιούχους της παρ. 1, της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243), για τα έτη από 2017 έως 2020. Με την απόφαση της παρ. 3 μπορούν να οριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας. Στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της παρ. 1 δύνανται να ενταχθούν οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, ο περιοδικός τύπος και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.».

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 36
Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130), περί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του προσωπικού που απασχολείται σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, περί της υποχρέωσης εμβολιασμού φοιτητών και σπουδαστών, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας, και η παρ. 2 του άρθρου 206 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). Η υποχρέωση του πρώτου εδαφίου καταλαμβάνει και τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας.».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί του προσωπικού των δομών υγείας που εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19, τροποποιείται, ως προς τη συμπερίληψη των φυσικών προσώπων που διεξάγουν πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιασδήποτε βαθμίδας, και η παρ. 3 του άρθρου 206 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά ή διεξάγει πρακτική άσκηση στο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας προγραμμάτων σπουδών δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών οποιασδήποτε βαθμίδας, με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.».

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, περί των υποχρεώσεων και κυρώσεων που σχετίζονται με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, ως προς την κατ’ εξαίρεση πρόβλεψη ειδικής προθεσμίας για την πρώτη ή μοναδική δόση των φοιτητών και σπουδαστών που εμβολιάζονται υποχρεωτικά, τροποποιούνται το πρώτο και τρίτο εδάφιο της περ. α), ως προς τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής και ως προς τον χρόνο άρσης του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων, τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και προστίθενται τρίτο και τέταρτο εδάφιο στην περ. β), περί των υπόχρεων εργοδοτών, προστίθενται περ. γ), περί των κυρώσεων που επιβάλλονται σε ιδιώτες υπόχρεους, και περ. δ), περί των κυρώσεων που επιβάλλονται σε υπόχρεους φοιτητές και σπουδαστές, και η παρ. 6 του άρθρου 206 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, με εξαίρεση τους φοιτητές και σπουδαστές που πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 30ή Σεπτεμβρίου, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α) και μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης, όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο βα) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. Υπόχρεο εργοδότη, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, συνιστά κάθε εργοδότης για το σύνολο του προσωπικού του, στο οποίο περιλαμβάνεται και το δανειζόμενο σε αυτόν ή το απασχολούμενο σε αυτόν μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης προσωπικό. Κατ’ εξαίρεση, υπόχρεοι εργοδότες είναι οι πάροχοι υπηρεσιών εργολάβοι για το προσωπικό που απασχολούν σε δομές ή και φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

γ) Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται στις δομές που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο: α) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, β) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις ανωτέρω δομές, κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις:

γα) καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από την ημερομηνία της βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία,

γβ) αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ν. 3892/2010 (Α’ 189), και

γγ) αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του ν. 3892/2010.

Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία) οφείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί σε συμμόρφωση με το παρόν. Η παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Οι κυρώσεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν για παραβάσεις που τελούνται από τη δημοσίευση του παρόντος.

δ) Στην περίπτωση φοιτητών, ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας και ο διδάσκων κάθε μαθήματος, καθώς και στην περίπτωση των σπουδαστών των Ι.Ε.Κ. και των Κολλεγίων, οι Διοικήσεις τους και οι εκπαιδευτές των αντίστοιχων μαθημάτων υποχρεούνται να μην επιτρέπουν τη συμμετοχή του φοιτητή ή του σπουδαστή σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται εντός των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των πανεπιστημιακών νοσοκομείων και των ιδιωτικών δομών υγείας.».

4. Στην περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, στην οποία περιέχεται εξουσιοδοτική διάταξη για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή του άρθρου αυτού, προστίθεται δεύτερο εδάφιο για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιβολή κυρώσεων και η περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 206 διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύνανται να εξειδικεύονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, να καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, η διαδικασία ελέγχων και βεβαίωσης των παραβάσεων, η διαδικασία και ο τρόπος επιβολής κυρώσεων, βεβαίωσης και είσπραξης διοικητικών προστίμων, ο τρόπος, ο χρόνος και οι συνέπειες άρσης των κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 37
Κυρώσεις για ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή ψευδή βεβαίωση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19
Σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ δεν έχει εμβολιαστεί, ή βεβαίωσης νόσησης, ενώ δεν έχει νοσήσει, πέρα από τις τυχόν επιβληθησόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στον υπάλληλο του Δημοσίου ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο, συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις πράξεις του πρώτου εδαφίου, επιβάλλεται, πέρα από τις τυχόν επιβληθησόμενες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε πράξη.

Άρθρο 38
Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

1. Η ισχύς του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), περί της διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 46 του ν. 4790/2021, ως προς τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο για τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.

3. Η ισχύς του άρθρου 96 του ν. 4790/2021, ως προς την υποβολή σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2021.

Άρθρο 39
Προσδιορισμός ανώτατου ορίου τιμής χρέωσης για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test) Τροποποίηση της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021
Η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α’ 121), περί των ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test), τροποποιείται ως προς το ανώτατο όριο τιμής χρέωσης και η περ. β) της παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού πέμπτου διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης καθορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τα ακόλουθα: α) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.) το ποσό των σαράντα ευρώ (40€) και ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας το ποσό των είκοσι ευρώ (20€), β) για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test), ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης το ποσό των δέκα ευρώ (10€) (συμπεριλαμβανομένης σε αυτήν της αξίας δειγματοληψίας και της ανάλυσης δείγματος).».

Άρθρο 40
Ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020

1. Στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 εκκινεί από την έναρξη ισχύος του άρθρου 70 του ν. 4745/2020.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 41
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την εξαίρεση:

α) του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Α’, που τίθενται σε ισχύ εντός έξι (6) μηνών από τη σύσταση του Μητρώου Διαφάνειας, η οποία βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, και

β) της περ. λε’ της παρ. 1 του άρθρου 20 που τίθεται σε ισχύ από την 1η.7.2022.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Εθνικής Άμυνας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Τουρισμού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Επικρατείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ