ΝΟΜΟΣ 4828/2021

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4828 ΦΕΚ Α 165/10.9.2021

Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Συμφωνίας για το Πρόγραμμα Συνεργασίας Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 20 Δεκεμβρίου 2001.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Συμφωνίας για το Πρόγραμμα Συνεργασίας Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 20 Δεκεμβρίου 2001 με το παράρτημά του (στην αγγλική γλώσσα).

Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Συμφωνίας για το Πρόγραμμα Συνεργασίας Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 20 Δεκεμβρίου 2001 με το παράρτημά του (στην ελληνική γλώσσα).

Άρθρο 1 του πρωτοκόλλου Αντικατάσταση άρθρου 2 της Συμφωνίας

Άρθρο 2 του πρωτοκόλλου Αντικατάσταση άρθρου 3 της Συμφωνίας

Άρθρο 3 του πρωτοκόλλου Αντικατάσταση άρθρου 4 της Συμφωνίας

Άρθρο 4 του πρωτοκόλλου Πρόσδοση στη δωρεά κατάλληλης δημοσιότητας από την Κυβέρνηση της Αλβανίας

Άρθρο 5 του πρωτοκόλλου Δικαιώματα του Δωρητή και υποχρεώσεις του Λήπτη

Άρθρο 6 του πρωτοκόλλου Επιφύλαξη δικαιώματος Δωρητή προς επίσκεψη των χώρων του έργου

Άρθρο 7 του πρωτοκόλλου Τροποποίηση Πρωτοκόλλου με γραπτή συμφωνία των μερών

Άρθρο 8 του πρωτοκόλλου Επίλυση τυχόν διαφωνιών με διαβουλεύσεις μεταξύ των μερών

Άρθρο 9 του πρωτοκόλλου Τρόπος θέσης ισχύος του Πρωτοκόλλου

Παράρτημα Α΄ Παρατίθεται βεβαίωση κατάστασης του λογαριασμού στον οποίο είναι κατατεθειμένη η προβλεπόμενη στη Συμφωνία του 2001 χρηματοδοτική βοήθεια

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος του νόμου και του πρωτοκόλλου

Άρθρο πρώτο
Κύρωση Πρωτοκόλλου Τροποποίησης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο Τροποποίησης της Συμφωνίας για το Πρόγραμμα Συνεργασίας Διμερούς Αναπτυξιακής Βοήθειας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 20 Δεκεμβρίου 2001. Το κείμενο του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης, το οποίο υπογράφηκε στα Τίρανα, στις 26 Ιανουαρίου 2021, και του Παραρτήματός του, σε πρωτότυπο στην αγγλική και την αλβανική γλώσσα, αντίστοιχα, και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής:

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Παιδείας Οικονομικών Εξωτερικών και Θρησκευμάτων ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ