ΝΟΜΟΣ 4827/2021

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4827 ΦΕΚ Α 164/10.9.2021

Κύρωση της Συμφωνίας για τη λήξη ισχύος των Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο πρώτο Κύρωση της Συμφωνίας για τη λήξη ισχύος των Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τμήμα 1. Ορισμοί

Άρθρο 1 Ορισμοί

Τμήμα 2. Διατάξεις σχετικά με τη λήξη ισχύος των Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών

Άρθρο 2 Λήξη ισχύος των Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών

Άρθρο 3 Κατάργηση των πιθανών αποτελεσμάτων των Ρητρών Λήξης Ισχύος

Άρθρο 4 Κοινές διατάξεις

Τμήμα 3. Διατάξεις σχετικά με τις αξιώσεις που εγείρονται στο πλαίσιο των Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών

Άρθρο 5 Νέες Διαιτητικές Διαδικασίες

Άρθρο 6 Περατωθείσες Διαιτητικές Διαδικασίες

Άρθρο 7 Καθήκοντα των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά Εκκρεμείς Διαιτητικές Διαδικασίες και Νέες Διαιτητικές Διαδικασίες

Άρθρο 8 Μεταβατικά μέτρα όσον αφορά τις Εκκρεμείς Διαιτητικές Διαδικασίες

Άρθρο 9 Διαρθρωμένος διάλογος για τις Εκκρεμείς Διαιτητικές Διαδικασίες

Άρθρο 10 Πρόσβαση στα εθνικά δικαστήρια

Τμήμα 4. Τελικές διατάξεις

Άρθρο 11 Θεματοφύλακας

Άρθρο 12 Παραρτήματα

Άρθρο 13 Επιφυλάξεις

Άρθρο 14 Διευθέτηση διαφορών Άρθρο 15 Επικύρωση, έγκριση ή αποδοχή

Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος

Άρθρο 17 Προσωρινή εφαρμογή

Άρθρο 18 Αυθεντικά κείμενα

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Άρθρο πρώτο
Κύρωση της Συμφωνίας για τη λήξη ισχύος των Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 28 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη λήξη ισχύος των Διμερών Επενδυτικών Συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, στις 5 Μαΐου 2020, το πρωτότυπο κείμενο της οποίας στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:

Σημ.: για το κείμενο της συμφωνίας ανατρέξτε στο ΦΕΚ

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 16 αυτής.

2. Οι διμερείς Συμφωνίες της Ελληνικής Δημοκρατίας που παρατίθενται στο Παράρτημα Α της Συμφωνίας, που κυρώνεται, παύουν να ισχύουν και καταργούνται οι αντίστοιχοι κυρωτικοί νόμοι από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας που κυρώνεται για τα εκάστοτε δύο συμβαλλόμενα μέρη, όπως τούτη προκύπτει από τη βάση δεδομένων Συμφωνιών και Συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www.consilium.europa.eu/el/ documents-publications/treaties-agreements).

3. Από τη θέση σε ισχύ της κυρούμενης Συμφωνίας για την Ελληνική Δημοκρατία και για τη Δημοκρατία της Πολωνίας, όπως προκύπτει από την ως άνω Βάση Δεδομένων Συμφωνιών και Συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παύει να παράγει αποτελέσματα η παρ. 3 του άρθρου 13 («ρήτρα λήξης ισχύος») της διμερούς Συμφωνίας που παρατίθεται στο Παράρτημα Β και καταργείται ο κυρωτικός αυτής ν. 2281/1995 (Α’ 11).

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ