Νόμος 4625/2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4625

(ΦΕΚ Α’ 139/31-08-2019)

Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αρθρο 1. Ρυθμίσεις θεμάτων θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών

1. Δύο (2) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος:
α. Καταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 40) και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντίστοιχα.
β. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) και της απόφασης 50984/7947/2013 «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Καθορίζεται, από την 1η Νοεμβρίου 2019:
α. μηνιαία αποζημίωση ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τους υπαλλήλους – εξεταστές που συμμετέχουν στο έργο των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών,
β. η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο αριθμός των συμμετοχών κάθε υπαλλήλου-εξεταστή, στις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς, δεν θα είναι μικρότερος των πέντε (5) μηνιαίως,
γ. σε περίπτωση μικρότερου αριθμού συμμετοχών η παραπάνω αποζημίωση περιορίζεται αναλόγως,
δ. οι υπάλληλοι-εξεταστές υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) συμμετοχών. Για τις πέραν των πέντε (5) συμμετοχών στο έργο αυτό, δεν καταβάλλεται αποζημίωση,
ε. το έργο αυτό πραγματοποιείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.»

3. Στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών συμμετέχουν:
αα) οι υπάλληλοι – εξεταστές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει, οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4599/2019, δικαίωμα διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, υπό την προϋπόθεση της περιοδικής επιμόρφωσής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ββ) οι υπάλληλοι που εντάσσονται εφεξής στο υπόψη έργο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και οι οποίοι ανήκουν οργανικά και υπηρετούν στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας καθώς και στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως αυτή ορίζεται στο π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» για την περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.

4. Έναν (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από δύο (2) υπαλλήλους – εξεταστές.
Έως και την 30η Απριλίου 2020, στο πλαίσιο διασφάλισης της εξυπηρέτησης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και της ομαλής υλοποίησης της διαδικασίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς ανά την Επικράτεια, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δύναται να διενεργούνται οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς από έναν (1) εξεταστή.

Αρθρο 2. Σύσταση επιτροπής για την αναμόρφωση του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης για την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση αδειών οδήγησης. Το έργο της επιτροπής αυτής ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη σύστασή της, με δυνατότητα παράτασης του εν λόγω διαστήματος για τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Αρθρο 3. Σύσταση Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών

1. Στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, συστήνονται Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.) για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών. Οι Δ.Ι.Ε. έχουν αρμοδιότητα στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Δ.Ι.Ε., η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών παραπέμπει τους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς προς ιατρική εξέταση στις Δ.Ι.Ε. όμορης περιοχής.
Οι Δ.Ι.Ε. είναι αρμόδιες για την εξέταση των κατόχων άδειας οδήγησης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των ογδόντα (80) ετών και επιθυμούν να την ανανεώσουν καθώς και για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, η σύσταση και η συγκρότηση των Δ.Ι.Ε., οι αρμοδιότητές τους, η διαδικασία λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120) προστίθενται περιπτώσεις γ’ και δ’ ως εξής:
«γ. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), ισούται με το τριπλάσιο του ποσού που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους.
Η καταβολή του ποσού αυτού δεν απαιτείται, σε περίπτωση που η ιατρική εξέταση διενεργείται μετά από παραπομπή στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) (Α’ 57) ή στην περίπτωση παραπομπής για επανεξέταση κατά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.
δ. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό στους ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν την ιατρική εξέταση ή το ποσό που καταβάλλεται για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών.»

5. Έως την έναρξη της λειτουργίας των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.), οι ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 51/2012.

Αρθρο 4. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2696/1999 (Α’ 57) και του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)

1. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 40 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» καταργούνται.

2. Στο άρθρο 97 του ν. 2696/1999, η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4 και προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:
«3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, οχήματα ειδικής κατηγορίας που έχουν χαρακτηριστεί είτε ως ειδικοί ελκυστήρες, είτε ως μηχανήματα έργων – μετατοπιστικά βαρέων αντικειμένων και κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός εγκαταστάσεων λιμένων ή αερολιμένων δύναται να οδηγούνται από οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης κατηγορίας CE ή από οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης μηχανημάτων έργων.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» καταργείται, η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 αναριθμείται σε παράγραφο 3.

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
«4. Ιατρός, ο οποίος κρίνει ικανό υποψήφιο οδηγό ή οδηγό που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήματος ΙΙΙ, παραπέμπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στα αρμόδια όργανα για ενδεχόμενη παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α’ 287) ή/και των άρθρων 217 και 221 του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους νόμους αυτούς κυρώσεις.
Παράλληλα και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις αυτές, καταγγέλλεται, από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η σύμβασή του. Ο συγκεκριμένος ιατρός δεν δικαιούται πλέον να συμβληθεί με καμία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών.»

Αρθρο 5. Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 εξακολουθεί να καταβάλεται στους υπαλλήλους – εξεταστές και στα ελεγκτικά όργανα του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών η μηνιαία αποζημίωση που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019.

2. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρθρο 6. Προσθήκη παραγράφου 4Β και τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265)

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά ως προς την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα, έως 29.2.2020 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές, σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), ενώ, από 01.3.2020 και εφεξής, οι τιμές σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP).»

2. Μετά την παράγραφο 4Α του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), προστίθεται νέα παράγραφος 4B, ως εξής:
«4Β. α) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη Χώρα μας μέχρι και 31.8.2019 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%), όπως προβλέπεται από την περίπτωση α’ της παραγράφου 4, του ιδίου άρθρου με την προϋπόθεση ότι, μέχρι και 31.12.2019 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
β) Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης που προβλέπονται από την παράγραφο 2, όπως αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, για επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που έχουν κομιστεί ή θα κομιστούν στη Χώρα μας μέχρι και 29.2.2020 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχημάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου, προκειμένου για μετοικούντα πρόσωπα, εφόσον δεν πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του αμέσως προηγούμενου, από το ισχύον, ως προς την ταξινόμηση, ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), δεν αυξάνονται κατά διακόσια τοις εκατό (200%), όπως προβλέπεται από την περίπτωση β’ της παραγράφου 4, αλλά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), με την προϋπόθεση ότι μέχρι και 16.3.2020 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί γι’ αυτά, οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.»

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.9.2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Αρθρο 7. Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179)

1. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’179) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επιβάλλεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ομοιόμορφα για όλη την Ελληνική Επικράτεια, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων.»

2. Το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) καταργείται.

3. Τα εδάφια δέκατο και επόμενα (ισχύουσα αρίθμηση) της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων, από 01.01.2019 επιβάλλεται σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών ενιαία χρέωση Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. επί της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα, η οποία χρέωση ορίζεται ως Χρέωση Βάσης («Χρέωση Βάσης» – «ΧΒ»).
Ειδικά ως προς τις κατηγορίες των καταναλωτών που είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014/ C200/01), οι μοναδιαίες χρεώσεις Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. ορίζονται ως ποσοστό επί της Χρέωσης Βάσης.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι κατηγορίες καταναλωτών που είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. από 1.1.2019, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα ποσοστά μειωμένων χρεώσεων σε σχέση με τη Χρέωση Βάσης (ΧΒ) ανά κατηγορία δικαιούχων, οι κατηγορίες καταναλωτών στους οποίους επιβάλλεται ακέραια η Χρέωση Βάσης (ΧΒ), η μέγιστη και η ελάχιστη χρέωση που μπορεί να επιβληθεί σε μεμονωμένο καταναλωτή, προσδιορίζονται ειδικά για τα έτη 2019 και 2020 και με ισχύ από 01.01.2019 οι σχετικές μοναδιαίες χρεώσεις, ο χρόνος θέσης των χρεώσεων σε εφαρμογή, η διαδικασία εκκαθάρισης των χρεώσεων από 1.1.2019 και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας και των όρων αναθεώρησής τους ειδικά κατά τα έτη αυτά.
Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ορίζεται ως φορέας αρμόδιος για τη διαδικασία υπαγωγής των δικαιούχων σε μειωμένες χρεώσεις μέσω υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την υποδοχή αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης, η διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των μειωμένων χρεώσεων, τα πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω.
Ειδικά για τα έτη 2019 και 2020 και με ισχύ από 01.01.2019, η Χρέωση Βάσης (ΧΒ) καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναστέλλονται οι διαδικασίες προσδιορισμού και αναθεώρησης του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου, ενώ από το έτος 2021 η Χρέωση Βάσης (ΧΒ) καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο.
Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι μειωμένες χρεώσεις που προβλέπονται στην απόφαση του ενδέκατου εδαφίου, συνεχίζουν ως προς τις κατηγορίες των δικαιούχων αυτών να επιβάλονται οι μοναδιαίες χρεώσεις Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. της με αριθμό 1.101/2017 απόφασης της Ρ.Α.Ε. (Β’ 4670) για το ημερολογιακό έτος 2018.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης συναλλαγών του Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. από 1.4.2019 καθορίζονται στον Κώδικα του Διαχειριστή Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.»

4. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ από την ψήφισή του.

Αρθρο 8. Παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά αναρτημένων δασικών χαρτών

Στις περιπτώσεις που η ανάρτηση του δασικού χάρτη πραγματοποιήθηκε από τις 19.10.2018 έως τις 1.3.2019 και η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α’ 182) λήγει στις 30.8.2019, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο παράγραφος 1 του ν. 4617/2019 (Α’ 88), η προθεσμία αυτή παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της έως την 31.10.2019 για κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού.

Αρθρο 9. Περιβαλλοντική αδειοδότηση κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Η προθεσμία δύο (2) ετών που προβλέπεται στο άρθρο 66 του ν. 4403/2016 (Α’ 125), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), παρατείνεται για ένα (1) έτος και ξεκινά από την δημοσίευση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αρθρο 10. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

1. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), καταργείται.
β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 καταργείται και η επόμενη παράγραφος αναριθμείται ως παράγραφος 8.
γ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Χωρικός αντιπεριφερειάρχης ή έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.»

2. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρμογή της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Συγκλήσεις δημοτικών συμβουλίων για την εκλογή προεδρείου και των λοιπών συλλογικών οργάνων που έλαβαν χώρα την 1η Σεπτεμβρίου 2019, θεωρούνται νόμιμες.»
β. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 165 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρμογή της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 114, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του περιφερειακού συμβουλίου δύναται να λάβει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών. Συγκλήσεις περιφερειακών συμβουλίων για την εκλογή προεδρείου και των λοιπών συλλογικών οργάνων που έλαβαν χώρα την 1η Σεπτεμβρίου 2019, θεωρούνται νόμιμες.»

3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 497/1991 (Α’ 180) συμπληρώνεται ως εξής:
«Στο δημοτολόγιο αναγράφονται ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας, ο αύξων αριθμός εγγραφής κάθε μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, η χρονολογία και ο τόπος γέννησης, η κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα μητρώα αρρένων, η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του δημοτολογίου.»

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του και σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που είναι γραμμένος πρώτος στην απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, Πρόεδρος ορίζεται ο υποψήφιος που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Η μη αποδοχή του αξιώματος του Προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) αντικαθίσταται, ως εξής:
«7. Οι ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων των καταργούμενων δήμων, μετατρέπονται, από την έναρξη λειτουργίας των νέων δήμων, με ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού τους, σε κοινές ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 252 του ίδιου Κώδικα με μετόχους τους συνιστώμενους Δήμους και με αποκλειστικό αντικείμενο τους σκοπούς της παραγράφου 1 του άρθρου 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.»

6.α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται σε έναν (1) Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο, ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο, ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α’ 191) αντικαθίσταται, ως εξής:
«2. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός δήμων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τριών (3) αιρετών εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, εκ των οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του Δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπό του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διαδημοτικής επιχείρησης είναι ο Δήμαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας υποδεικνύει εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης. Τα λοιπά μη αιρετά μέλη ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο, τηρουμένης της αναλογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήμου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.»

7. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 18 του ν. 4623/2019 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Για την εφαρμογή των παραγράφων 7 έως 10, συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του δήμου που αποτελούσε την έδρα του καταργούμενου και των λοιπών εμπλεκομένων δήμων.»

8. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 η φράση «και σε κάθε άλλη περίπτωση η οικονομική επιτροπή.» διαγράφεται και μετά τη λέξη «περιφερειάρχης» τίθεται τελεία.

9.α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 τροποποιείται, ως εξής:
«Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»
β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010 τροποποιείται, ως εξής:
«Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία.»

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, η εσφαλμένη αρίθμηση της περίπτωσης κβ’ διορθώνεται σε περίπτωση κ’ και προστίθεται περίπτωση κα’, ως εξής:
«κα) Την απόφαση για την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων.»

11.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του π.δ. 74/2011 (Α’ 181), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά τον πρώτο χρόνο της περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό συμβούλιο εκλέγει τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε. με μυστική ψηφοφορία.»
β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του π.δ. 75/2011 (Α’ 182) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά τον πρώτο χρόνο της δημοτικής περιόδου, τα δημοτικά συμβούλια κάθε δήμου εκλέγουν τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) με μυστική ψηφοφορία.»

Αρθρο 11. Κτήση δημοτικότητας εν ενεργεία βουλευτών

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 15 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), προστίθεται περίπτωση δ’, ως εξής:
«δ) Των εν ενεργεία βουλευτών για κτήση δημοτικότητας σε δήμο της εκλογικής τους περιφέρειας.»

Αρθρο 12. Δημοσίευση πράξεων ορισμού διοίκησης δημοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων

1. Στο άρθρο 227 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Οι πράξεις ορισμού των προέδρων των δημοτικών ιδρυμάτων, καθώς και των αντιπροέδρων αυτών, δημοσιεύονται στο πρόγραμμα Διαύγεια, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 3861/2010 (Α’ 112), οπότε και αποκτούν νόμιμη υπόσταση, για όλες τις συνέπειες. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνει και όσες πράξεις διορισμού έχουν δημοσιευθεί κατά τα ανωτέρω, έως την έναρξη ισχύος της.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 240 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α’ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφοι 5 και 7, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά.»

Αρθρο 13. Ρύθμιση θεμάτων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)

1. Το άρθρο 243 του ν. 4555/2018 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 243
Αντισταθμιστικό όφελος
1. Οι ΦΟΔΣΑ καταβάλλουν στους Δήμους που φιλοξενούν τη λειτουργία εγκαταστάσεων μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων και χώρων υγειονομικής ταφής, κατηγορίας Α1 και Α2, σύμφωνα με την αριθ. 1958/2012 (Β’ 21) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αντισταθμιστικό όφελος.
2. Το ύψος του αντισταθμιστικού οφέλους καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ένα τοις εκατό (1%) επί των εσόδων του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Το αντισταθμιστικό όφελος συμψηφίζεται με τα ποσά που οι δήμοι υπέρ των οποίων επιβάλλεται, υποχρεούνται να καταβάλουν στο ΦΟΔΣΑ για τις υπηρεσίες που τους παρέχει και τυχόν εναπομείναντα από το όφελος ποσά, δύναται να διατίθενται από τους δήμους αυτούς για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, κατά προτεραιότητα όμως σχετιζόμενης με περιβαλλοντική αντιστάθμιση από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 225 του ν. 4555/2018 (Α’ 133) προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Στις περιφέρειες στις οποίες υφίστανται ήδη μέχρι τρεις (3) ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ έως δ’, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 245. Η ισχύς της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου άρχεται από 1.1.2019. Τυχόν διαπιστωτικές πράξεις Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 245, θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες.»

Αρθρο 14. Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων OTA

1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης.»

2. Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής: «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του Περιφερειάρχη, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.»

3. Η περίπτωση ιγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«ιγ) μπορεί να μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων του σε μέλη του περιφερειακού συμβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή του σε προϊσταμένους υπηρεσιών της περιφέρειας.»

Αρθρο 15. Μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2019 – 2020

1. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών έως την έναρξη του σχολικού έτους 2019 – 2020 διαγωνισμών, τους οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30.6.2020.

2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:
α) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς,
β) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη των διαγωνισμών,
γ) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες,
δ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι στους εκκρεμείς διαγωνισμούς,
η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει έως 30.6.2020, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2019. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού.

3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, που αφορούν και πραγματοποιούνται μέχρι και το σχολικό έτος 2019 – 2020, μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το συμβατικό κόστος εκάστου δρομολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μεγίστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της 50025/2018 (Β’ 4217) κοινής υπουργικής απόφασης.

5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται από τον ν. 4412/2016 (Α’ 147), γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αρθρο 16. Ρύθμιση ζητημάτων διακριθέντων αθλητών

1.α. Αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αγωνιζόμενοι με αθλητικό σωματείο που δεν είχε, κατά τον χρόνο επίτευξης της διάκρισης, την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον το σωματείο με το οποίο αγωνίστηκαν οι διακριθέντες αθλητές έλαβε την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
β. Αθλητές που πέτυχαν, πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, αλλά δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη διοργάνωση ο ελάχιστος αριθμός σωματείων με την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, αποκτούν δικαίωμα εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, εφόσον τα σωματεία που δεν είχαν την ειδική αθλητική αναγνώριση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, ώστε να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός σωματείων, έλαβαν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις των περιπτώσεων α’ και β’ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

2. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 των διακριθέντων αθλητών των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερόμενων αθλητών που υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Αρθρο 17. Διάταξη περί Ε.Α.Π.

Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α’ 266), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α’ 38), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον το επιθυμούν, απαλλάσσονται από το σύνολο των διδακτικών, διοικητικών και ερευνητικών καθηκόντων τους στα Α.Ε.Ι. ή στα ερευνητικά κέντρα όπου υπηρετούν. Η απαλλαγή επέρχεται με μόνη τη δήλωση του ενδιαφερομένου, που απευθύνεται στο οικείο Α.Ε.Ι. ή ερευνητικό κέντρο και κοινοποιείται στη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Αρθρο 18. Ρυθμίσεις Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3090/2002 (Α’ 329), τα δύο πρώτα εδάφια αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης στελεχώνεται από δώδεκα (12) υπαλλήλους του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που αποσπώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το χρονικό διάστημα της συγκεκριμένης υπηρεσίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ο αριθμός των υπαλλήλων που αποσπώνται στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης δύναται να αυξηθεί έως δώδεκα (12) επιπλέον άτομα σύμφωνα και με τις εκάστοτε ανάγκες του Σώματος.
Ο αριθμός των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα πρέπει να είναι τριπλάσιος των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ που ασκούν γραμματειακά καθήκοντα.»

2. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ετήσιων συνολικών οικονομικών πόρων του ΤΑ.Χ.Δ.Ι.Κ. αποδίδεται προς τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Το ανωτέρω ποσοστό δύναται να μεταβάλλεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη.»

3. α) Έως τις 31.12.2019, το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση κάθε ζητήματος διοικητικής, τεχνικής και πληροφοριακής φύσεως της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης καθορίζονται το περιεχόμενο και η έκταση της ως άνω αρμοδιότητας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης περίπτωσης.
γ) Στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, αποτελούμενη από τις εξής Διευθύνσεις: i) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, ii) Διεύθυνση Προμηθειών και iii) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες της κάθε μίας Διεύθυνσης, ο τρόπος λειτουργίας, ο ειδικότερος τρόπος στελέχωσης των ως άνω Διευθύνσεων και άλλα ζητήματα προσωπικού, κατάρτισης και εκτέλεσης προϋπολογισμού, εκκαθάρισης αποδοχών, η διαχείριση και διοίκηση του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων», ο τρόπος διενέργειας προμηθειών και διαγωνισμών, ζητήματα πρωτοκόλλου, διεκπεραίωσης, εκπαίδευσης, οργάνωσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
δ) Στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης και Διαχείρισης Κρίσεων, αποτελούμενη από τις εξής Διευθύνσεις: i) Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστημάτων Κράτησης, και ii) Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ρυθμίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες της κάθε μίας Διεύθυνσης, ο τρόπος λειτουργίας, τα ζητήματα του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 2776/1999 (Α’291) «Σωφρονιστικός Κώδικας» τροποποιούνται ως εξής:
«1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συστήνεται πενταμελές Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών (Κ.Ε.Σ.Φ.) που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος ορίζει τον πρόεδρο, τον αναπληρωτή του, τα τακτικά και τα ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη του και αποτελείται από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους στον τομέα τους.
2. Το Κ.Ε.Σ.Φ. απαρτίζεται από δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. ελληνικών Α.Ε.Ι., κατά προτίμηση νομικούς με ενασχόληση σε θέματα ποινικού ή σωφρονιστικού ή συνταγματικού δικαίου, έναν (1) επιστήμονα εξειδικευμένο στη σωφρονιστική ή την ψυχολογία των εγκλείστων ή τη μεταχείριση των τοξικομανών ή σε άλλο συναφές αντικείμενο, έναν (1) διευθυντή καταστήματος κράτησης και έναν (1) κοινωνικό λειτουργό που υπηρετεί στην κοινωνική υπηρεσία καταστήματος κράτησης. Η θητεία των μελών του Κ.Ε.Σ.Φ. είναι τριετής. Το Κ.Ε.Σ.Φ. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία συντάσσεται ο πρόεδρος. Χρέη γραμματείας του Κ.Ε.Σ.Φ. επιτελούν υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, οι οποίοι ορίζονται με την απόφαση που εκδίδεται κατά την παράγραφο 1.»

5. Η παράγραφος 5.1 του άρθρου 2 του π.δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων», τροποποιείται ως εξής:
«5.1. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του άρθρου 17 του π.δ. 96/2017 (Α’136) όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των υπαγομένων σε αυτή οργανικών μονάδων, το Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, τα Καταστήματα Κράτησης, Σωφρονιστικά και
Θεραπευτικά Καταστήματα, τα Ειδικά Θεραπευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (ΚΑΥΦ), το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, πλην των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι οποίες παραμένουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.»

Αρθρο 19. Τροποποίηση του Παραρτήματος Ε’ του ν. 4036/2012 (Α’ 8), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 (Άρθρα 1 και 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/782) – Προθεσμία της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27)

1. Το Παράρτημα Ε’ του ν. 4036/2012 (Α’ 8) αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

ΤΜΗΜΑ 1
Εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου
Οι εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου παρατίθενται στα τμήματα 2 και 3 του παρόντος Παραρτήματος.

ΤΜΗΜΑ 2
Εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου 1:
Εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου βάσει επικινδυνότητας ο οποίος βασίζεται στις ποσότητες των δραστικών ουσιών που διατίθενται στην αγορά σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.
Ο εν λόγω δείκτης βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία για τις ποσότητες των δραστικών ουσιών που διατίθενται στην αγορά σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, στοιχεία που παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) δυνάμει τον Παραρτήματος I («Στατιστικές σχετικά με τη διάθεση των γεωργικών φαρμάκων στην αγορά») του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009. Τα στοιχεία αυτά ταξινομούνται σε 4 ομάδες, οι οποίες διαιρούνται σε 7 κατηγορίες.
Οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του εναρμονισμένου δείκτη κινδύνου 1:α) ο εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου 1 υπολογίζεται με βάση την κατηγοριοποίηση των δραστικών ουσιών στις 4 ομάδες και τις 7 κατηγορίες του πίνακα 1·


β) οι δραστικές ουσίες της ομάδας 1 (κατηγορίες Α και Β) είναι εκείνες που παρατίθενται στο Μέρος Δ’ του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής·1
γ) οι δραστικές ουσίες της ομάδας 2 (κατηγορίες Γ και Δ) είναι εκείνες που παρατίθενται στα Μέρη Α’ και Β’ του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011·
δ) οι δραστικές ουσίες της ομάδας 3 (κατηγορίες Ε και ΣΤ) είναι εκείνες που παρατίθενται στο Μέρος Ε’ του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011·
ε) οι δραστικές ουσίες της ομάδας 4 (κατηγορία Ζ) είναι εκείνες που δεν έχουν εγκριθεί, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και, ως εκ τούτου, δεν παρατίθενται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011·
στ) εφαρμόζονται συντελεστές στάθμισης της σειράς vi) του πίνακα 1.
Ο εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου 1 υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό των ετήσιων ποσοτήτων των δραστικών ουσιών που διατίθενται στην αγορά για κάθε ομάδα του πίνακα 1 επί τον σχετικό συντελεστή στάθμισης επικινδυνότητας που καθορίζεται στη σειρά vi), ακολουθούμενος από τη συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών των υπολογισμών.
Μπορούν να υπολογίζονται οι ποσότητες των δραστικών ουσιών που διατίθενται στην αγορά για κάθε ομάδα και κατηγορία του πίνακα 1.

5. Ως βάση αναφοράς για τον εναρμονισμένο δείκτη κινδύνου 1 ορίζεται το 100 και ισούται με το μέσο αποτέλεσμα του παραπάνω υπολογισμού για την περίοδο 2011-2013.
6. Το αποτέλεσμα του εναρμονισμένου δείκτη κινδύνου 1 εκφράζεται σε σχέση με τη βάση αναφοράς.
7. Η ΣΕΑ υπολογίζει και δημοσιεύει τον εναρμονισμένο δείκτη κινδύνου 1, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 για κάθε ημερολογιακό έτος και το αργότερο 20 μήνες μετά το τέλος του έτους, για το οποίο υπολογίζεται ο εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου 1.

ΤΜΗΜΑ 3
Εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου 2:
Εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου ο οποίος βασίζεται στον αριθμό των αδειών που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.
1. Ο εν λόγω δείκτης βασίζεται στον αριθμό των αδειών που χορηγούνται για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όπως αυτές κοινοποιήθηκαν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού. Τα στοιχεία αυτά ταξινομούνται σε 4 ομάδες, οι οποίες διαιρούνται σε 7 κατηγορίες.
2. Οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του εναρμονισμένου δείκτη κινδύνου 2:
α) ο εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου 2 βασίζεται στον αριθμό των αδειών που χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Υπολογίζεται με βάση την κατηγοριοποίηση των δραστικών ουσιών στις 4 ομάδες και τις 7 κατηγορίες του πίνακα 2 του παρόντος τμήματος·
β) οι δραστικές ουσίες της ομάδας 1 (κατηγορίες Α και Β) παρατίθενται στο Μέρος Δ’ του Παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011·
γ) οι δραστικές ουσίες της ομάδας 2 (κατηγορίες Γ και Δ) παρατίθενται στα Μέρη Α’ και Β’ του Παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011·
δ) οι δραστικές ουσίες της ομάδας 3 (κατηγορίες Ε και ΣΤ) είναι εκείνες που παρατίθενται στο Μέρος Ε’ του Παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011·
ε) οι δραστικές ουσίες της ομάδας 4 (κατηγορία Ζ) είναι εκείνες που δεν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και, ως εκ τούτου, δεν παρατίθενται στο Παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011·
στ) εφαρμόζονται οι συντελεστές στάθμισης της σειράς vi) του πίνακα 2 του παρόντος τμήματος.
3. Ο εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου 2 υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των αδειών που χορηγούνται για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά δυνάμει του άρθρου 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 για κάθε ομάδα του πίνακα 2 επί τον σχετικό συντελεστή στάθμισης επικινδυνότητας που καθορίζεται στη σειρά vi), ακολουθούμενος από τη συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών των υπολογισμών.

 

4. Ως βάση αναφοράς για τον εναρμονισμένο δείκτη κινδύνου 2 ορίζεται το 100 και ισούται με το μέσο αποτέλεσμα του παραπάνω υπολογισμού για την περίοδο 2011-2013.
5. Το αποτέλεσμα του εναρμονισμένου δείκτη κινδύνου 2 εκφράζεται σε σχέση με την τιμή βάσης.
6. Η ΣΕΑ υπολογίζει και δημοσιεύει τον εναρμονισμένο δείκτη κινδύνου 2, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 για κάθε ημερολογιακό έτος και το αργότερο 20 μήνες μετά το τέλος του έτους για το οποίο υπολογίζεται ο εναρμονισμένος δείκτης κινδύνου 2.»

1Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011,σ. 1.)

2. Η αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών για υποβολή αιτήσεως της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ν. 4235/2014 (Α’32) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 του ν. 4597/2019 (Α’35), παρατείνεται μέχρι και 31.10.2019.

3. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 32 του ν. 4597/2019 αποτελούν εσωτερικές παραγράφους του άρθρου 14 του ν.δ. 420/1970 και αναριθμούνται σε 6, 7, 8 και 9 αντιστοίχως.

4. Η παράγραφος 1 αρχίζει να ισχύει από την 5η Σεπτεμβρίου 2019.

Αρθρο 20. Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ)

1. Οι συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας υπ’ αριθμ. 25/2009, 28/2009, 29/2009, 79/2009, 80/2009, 95/2009, 97/2009, 3328.1.7.8/01/2010, 2252.1.3.54/43960/2018, 2252.1.3.66/44045/2018, 2252.1.3.67/44046/2018, 2252.1.3.69/44437/2018, 2252.1.3.70/44438/2018, 2252.1.3.71/44439/2018, 2252.1.3.72/44440/2018, 2252.1.3.73/44441/2018, 2252.1.3.78/44846/2018, 2252.1.3.79/44998/2018, 2252.1.3.83/48940/2018 και 2252.1.3.98/68217/2018 καθώς και συμβάσεις η ισχύς των οποίων λήγει εντός του τρέχοντος έτους, που έχουν συναφθεί κατ’ εκτέλεση του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α’ 145) βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) για τα δρομολόγια που θα εκτελεσθούν έως την 31.12.2019, ενώ για τα δρομολόγια που εκτελούνται μετά την ημερομηνία αυτή βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Νέες συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας που εκτελούνται δυνάμει του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α’ 145), καθώς και παρατάσεις υπαρχουσών συμβάσεων κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 (Α’ 145) βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αρθρο 21. Τροποποίηση του ν. 3649/2008

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του ν. 3649/2008 (Α’ 39) τροποποιείται ως εξής:
«9. Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες άλλων χωρών και διεθνών οργανισμών, καθώς με τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος, για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της. Για την προαγωγή του έργου της Ε.Υ.Π., τον εκσυγχρονισμό των εργασιών της και τη διευκόλυνση της συνεργασίας της με τους ανωτέρω φορείς:
(α) Η Ε.Υ.Π. μπορεί να υπογράφει μνημόνια συνεργασίας με τους φορείς της παραγράφου 1, ιδίως δε το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στα μνημόνια συνεργασίας προσδιορίζονται το αντικείμενο και οι όροι της εκάστοτε συνεργασίας.
(β) Με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. μπορούν να συστήνονται ομάδες εργασίας αποτελούμενες από μέλη του προσωπικού της Ε.Υ.Π. και από μέλη προτεινόμενα από τον εκάστοτε συνεργαζόμενο φορέα. Στα μέλη αυτών των ομάδων εργασίας δεν παρέχεται πρόσθετη αμοιβή.
(γ) Ανεξάρτητα από την κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο σύσταση ομάδων εργασίας, με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. μπορεί να ορίζεται μέλος του προσωπικού της ως σύνδεσμος με έναν ή περισσότερους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο οποίος και μεριμνά για την αποτελεσματική συνεργασία των δύο φορέων και τον συντονισμό των δράσεων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μεταξύ των φορέων, μνημόνιο συνεργασίας και τις κατευθύνσεις της Διοίκησης της Ε.Υ.Π..
(δ) Τα μνημόνια συνεργασίας και οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3649/2008, αντικαθίσταται ως εξής: «Για τον διορισμό στη θέση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. απαιτείται η κατοχή Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή δεκαετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική απασχόληση.»

Αρθρο 22. Τροποποίηση του π.δ. 1/2017

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2017 (Α’ 2), μετά τις λέξεις «Αυτοτελή Γραφεία» προστίθενται οι λέξεις «και Γραμματείες».

2. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2017, καταργείται και οι λοιπές υποπεριπτώσεις υπό στοιχεία (ββ) έως (ιδιδ) αναγραμματίζονται σε (αα) έως (ιγιγ) αντιστοίχως.

3. Η περίπτωση (1) του άρθρου 2 του π.δ. 1/2017 καταργείται και οι λοιπές περιπτώσεις υπό τους αριθμούς (2) έως (15) αναριθμούνται σε (1) έως (14).

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του π.δ. 1/2017 προστίθεται περίπτωση (στ) ως εξής: «στ) των Γραμματειών του Διοικητή και των Υποδιοικητών οι Προϊστάμενοι αυτών.»

5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση (β) ως εξής: «β) Οι Προϊστάμενοι των Κλιμακίων των Περιφερειακών Μονάδων και των Γραμματειών του Διοικητή και των Υποδιοικητών εξομοιώνονται με Προϊσταμένους Αυτοτελών Γραφείων.»

6. Στην υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 1/2017, η φράση «ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. για τρία (3) έτη», αντικαθίσταται από τη φράση «ορίζονται και παύονται με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π.».

7. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης (δδ) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 1/2017, αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση που Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης δεν ορισθεί ως Προϊστάμενος για δεύτερη φορά, αυτός δύναται κατά την κρίση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. να καταλάβει θέση Προϊσταμένου Τμήματος για την οποία προβλέπεται η Κατηγορία, ο Κλάδος ή/και η Ειδικότητά του.»

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του π.δ. 1/2017 η φράση «με αναπληρωτή τον έτερο Υποδιοικητή» αντικαθίσταται από τη φράση «με αναπληρωτή έναν (1) από τους έτερους Υποδιοικητές που υποδεικνύεται από τον Διοικητή».

Αρθρο 23. Τροποποίηση του π.δ. 81/2019

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2019 (Α’119) μετά τη λέξη «παραγράφων», προστίθεται φράση ως εξής: «, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 19 του ν. 3649/2008 (Α’ 39), η οποία παραμένει σε ισχύ».

Αρθρο 24. Καταργούμενη διάταξη

Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4579/2018 (Α’ 201), καταργούνται.

Αρθρο 25. Διαρθρωτικές Αλλαγές

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), μετά την προτεινόμενη τροποποίηση αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο Υπουργός Υγείας συστήνει Επιτροπή αποτελούμενη από τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας, έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας, έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή της ΕΣΔΥ ή ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ με συναφές αντικείμενο, έναν αντιπρόεδρο «ή σύμβουλο» του ΑΣΕΠ και ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο μη συναφές με τις μονάδες υγείας. Κατόπιν προσκλήσεως του Υπουργού Υγείας, για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η ως άνω Επιτροπή συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης των υποψηφίων και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος και διορίζει τους Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές.»

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 164 του ν. 4600/2019, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν. 4613/2019 (Α’ 78), αντικαθίσταται ως εξής: «Έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019.»

Αρθρο 26. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλη διάταξη ορίζει διαφορετικά.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2019

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ