Νόμος 4339/2015

ΦΕΚ 133/Α/29-10-2015

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης με την EP.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ. Τα.) – Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας -Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α’ 82) και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ

Άρθρο 1
Έννοια, λειτουργία και υπηρεσίες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
1.Η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία διεξάγεται μέσω δημοπρασίας. Η διαδικασία αυτή διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο εκδίδει τη σχετική προκήρυξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως πάροχος περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης θεωρείται η επιχείρηση που διαθέτει ολοκληρωμένο τηλεοπτικό περιεχόμενο προς μετάδοση στο κοινό, εικοσιτετράωρης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας, μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας και εμπίπτει στην έννοια του μέσου ενημέρωσης όπως αυτή ορίζεται στη διάταξη του εδαφίου β’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3310/2005 (Α’ 30).
Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α’ 114) και των διατάξεων του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α’ 87), που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξαιρούνται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίον ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., παρέχεται στις ανωτέρω επιχειρήσεις το δικαίωμα να εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με ίδια μέσα και τεχνικό εξοπλισμό μέσω της χρήσης ψηφιακών συχνοτήτων σύμφωνα με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, υπό τον όρο ότι δεν προκαλείται παρεμβολή στις ήδη παραχωρηθείσες στον πάροχο δικτύου συχνότητες. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ανωτέρω επιχειρήσεις αναφορικά με τεχνολογικό εξοπλισμό, κτηριακή υποδομή, απασχολούμενο προσωπικό και περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2.Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών, βάσει προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν, αφενός, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και πολυφωνία και τον ελεύθερο και ανόθευτο οικονομικό ανταγωνισμό στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και, αφετέρου, την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών.
3.Οι άδειες των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Εθνικής εμβέλειας είναι οι άδειες των παρόχων περιεχομένου που καλύπτουν πληθυσμιακά την επικράτεια και περιφερειακής εμβέλειας οι άδειες των παρόχων περιεχομένου που καλύπτουν πληθυσμιακά αντίστοιχες Περιφερειακές Ζώνες, όπως αυτές καθορίζονται με τους εκάστοτε ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων, οι οποίοι καθορίζουν επίσης το ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης, που υποχρεούται να εξασφαλίζει στον πάροχο περιεχομένου ο πάροχος δικτύου.

Άρθρο 2
Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης
1.Η διενέργεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος νόμου γίνεται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Οι Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να τροποποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ..
2.Με τους Χάρτες Συχνοτήτων καθορίζονται οι συχνότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3592/2007 (Α’ 61), συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι Χάρτες Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.
3.Σε περίπτωση που η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ρ.Τ. Α. Ε., υποχρεούνται να αποδεχθούν τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψουν εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα που θα καθοριστούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τις νέες προδιαγραφές.
4.Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), προγράμματος (ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού), είδος περιεχομένου σε περίπτωση ενημερωτικού προγράμματος (γενικού ή θεματικού περιεχομένου), είδος στόχευσης (γενικής ή ειδικής) σε περίπτωση μη ενημερωτικού προγράμματος και είδος θεματικού περιεχομένου σε περίπτωση προγράμματος ειδικής στόχευσης.
H τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία δημοπρατούμενης άδειας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ..
5.Η χρονική διάρκεια των αδειών παρόχων περιεχομένου είναι δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της έκδοσής τους.
6.Η διαδικασία της αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου μέσω δημοπρασίας διεξάγεται με την έκδοση προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατόν να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.
7.Οι υποψήφιοι για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να δηλώσουν με την κατατεθείσα αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία αδειοδότησης την εμβέλεια για την οποία ζητούν να τους χορηγηθεί η άδεια (εθνική ή περιφερειακή), το είδος προγράμματος (ενημερωτικού ή μη περιεχομένου) και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενό του, σε περίπτωση που η υποβαλλόμενη αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας παρόχου θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού.

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις συμμετοχής Νομική μορφή υποψηφίων
1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης που διεξάγεται μέσω δημοπρασίας έχουν:
α) Ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, ο υποψήφιος υποχρεούται προ της υποβολής υποψηφιότητας, να έχει καταρτίσει την εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο. Η εταιρική σύμβαση κατατίθεται στο Ε.Σ.Ρ. κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Η διαδικασία σύστασης της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατατεθούν στο Ε.Σ.Ρ. τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία.
β) Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα εντός της Περιφερειακής Ζώνης, για την οποία προκηρύσσονται οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α’ 114), καθώς και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
γ) Κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης κατατίθεται κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Σε περίπτωση που χορηγηθεί άδεια παρόχου περιεχομένου σε κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία, να την υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του κ.ν. 2190/1920 και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Μέτοχοι της συσταθησόμενης, από τα μέλη της κοινοπραξίας, ανώνυμης εταιρίας μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα κατά την υποβολή της.
2.Οι υποψήφιοι οφείλουν, με την αίτηση συμμετοχής τους, να συνυποβάλουν τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση της εταιρίας ή της κοινοπραξίας και των μελών αυτής, ιδίως δε το έγγραφο σύστασης, το κωδικοποιημένο καταστατικό της υποψήφιας εταιρίας ή των μελών της κοινοπραξίας, νομίμως κατατεθειμένο στην αρμόδια αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..

Άρθρο 4
Μετοχικό κεφάλαιο υποψηφίων
1.Ως ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας εθνικής εμβέλειας ορίζεται:
α) το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου,
β) το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και
γ) το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, ανάλογα με τον πληθυσμό της συγκεκριμένης Περιφερειακής Ζώνης, με βάση την τελευταία απογραφή. Το ως άνω καθοριζόμενο ποσό του ελάχιστα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να υφίσταται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.
2.Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου ανά κατηγορία άδειας.
3.Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφάλαιο, στο σύνολό του ή μερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υποψηφιότητά τους εγγυητική επιστολή για το συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό, η οποία προέρχεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.. Η εγγυητική επιστολή συντάσσεται σύμφωνα με το διεθνή τύπο S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) MT 760 και συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της, παραλήπτης δε αυτής ορίζεται το Ε.Σ.Ρ.. Η ως άνω εγγυητική επιστολή ισχύει για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της υποψηφιότητας μέχρι την επιστροφή της στον υποψήφιο. Ο αδειούχος οφείλει να προβεί στην κάλυψη του συνολικού ή του υπολειπόμενου ποσού, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας. Σε περίπτωση υπέρβασης της τασσόμενης προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του
Ελληνικού Δημοσίου, η δε χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί στον υποψήφιο η σχετική άδεια η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε αυτόν. Με τη σχετική προκήρυξη ορίζονται οι περαιτέρω λεπτομέρειες έκδοσης και υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.
4.Οι υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν τα κατά νόμο έγγραφα που πιστοποιούν την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά και ειδικότερα το ειδικό πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας εταιρικής χρήσης, συνοδευόμενες από έκθεση ορκωτού λογιστή ή πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας που πιστοποιούν την οικονομική κατάστασή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..

Άρθρο 5
Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών
1.Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη κοινοπραξίας για χορήγηση άδειας παρόχου περιεχόμενου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που κύριος, εν όλω ή εν μέρει, των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιριών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία, τότε και οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικά σε φυσικά πρόσωπα.
2.Ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης του παρόντος. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.
3.Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία υποχρεούται να προσκομίσει στο Ε.Σ.Ρ. κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, ή των πραγματικών δικαιούχων κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 3691/2008 (Α’ 166). Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση, υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων πραγματικών δικαιούχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε μετά την τελευταία αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης.
4.Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών.
5.Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει με τους ίδιους όρους και εξαιρέσεις και για τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3166/2003 (Α’ 178), καθώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.
6.Οι υποψήφιοι οφείλουν με την αίτηση συμμετοχής τους να συνυποβάλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου μέχρι φυσικού προσώπου, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποψηφίων και την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, όπως καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απευθύνεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες Ορκωτών Λογιστών για τη διακρίβωση της τήρησής της ανωτέρω υποχρέωσης από τους υποψηφίους.

Άρθρο 6
Αρνητικές προϋποθέσεις Ασυμβίβαστες ιδιότητες Πόθεν έσχες υποψηφίων
1.Οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 45 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, όπως ισχύει και η οποία έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο με το άρθρο 43 του π.δ. 60/2007 (Α’ 63). Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεωκοπία. Το Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης οφείλει να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που έχουν τις ως άνω ιδιότητες είτε από τους υποψηφίους είτε από τις αρμόδιες αρχές.
2.Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή των άνω προσώπων σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, τα πρόσωπα δε αυτά οφείλουν, προκειμένου να αποδείξουν τη μη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, να προσκομίσουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους ή των νομίμων εκπροσώπων τους από αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται ειδικότερα με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Οι υποβληθείσες δηλώσεις θα ελέγχονται μέσω των στοιχείων του Μητρώου Διαφάνειας που τηρεί το Ε.Σ.Ρ..
3.Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση και μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί δικαιούχοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3414/2005 (Α’ 279).
4.Η ιδιότητα του ιδιοκτήτη, εταίρου, βασικού μετόχου, μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους υποψηφίου προς αδειοδότηση είναι ασυμβίβαστη με τις αντίστοιχες ιδιότητες σε επιχείρηση που συνάπτει δημόσιες συμβάσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του ν. 3414/2005 και ισχύει.
5.Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας συνοδεύεται από στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν ή προγραμματίζεται να διατεθούν για τη λειτουργία του παρόχου περιεχομένου από τον υποψήφιο και τους μετόχους του, εφόσον οι μέτοχοι είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής στην αντίστοιχη διαδικασία αδειοδότησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον ανωτέρω έλεγχο προσδιορίζονται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Το Ε.Σ.Ρ. δύναται να απευθύνεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες Ορκωτών Λογιστών για τη διακρίβωση της τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης από τους υποψηφίους.

Άρθρο 7
Τεχνολογικός εξοπλισμός Κτηριακή Υποδομή
1.Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό και κτηριακή υποδομή που τους εξασφαλίζει την άρτια ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους και τη μεταφορά του σήματός τους στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και ιδίως τα εξής:
α) τεχνολογικό εξοπλισμό που αφορά τον κεντρικό έλεγχο για την παραγωγή σημάτων, το χρονικό συγχρονισμό και την επικοινωνία των πηγών σήματος, τη διανομή των σημάτων, τη ροή του προγράμματος, τους χώρους τεχνικής επεξεργασίας και παραγωγής προγράμματος και τους σταθμούς μοντάζ, με τα αντίστοιχα τεχνικά σχέδια εγκατάστασης,
β) κτηριακές εγκαταστάσεις για αίθουσα κεντρικού ελέγχου, αίθουσα ροής, χώρους τεχνικής επεξεργασίας και παραγωγής προγράμματος και αίθουσα μοντάζ.
2.Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ανά κατηγορία της αιτούμενης άδειας λειτουργίας, που αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτηριακή υποδομή των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξή τους.
3.Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, δεν διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτηριακή υποδομή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. ανά κατηγορία άδειας λειτουργίας, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι θα τα διαθέτει, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας.

Άρθρο 8
Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος
1.Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος που υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως ο υποψήφιος προς αδειοδότηση πάροχος περιεχομένου είναι η εξής ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου:
α) το σύνολο του εικοσιτετραώρου για τους εθνικής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου,
β) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ώρες για τους περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου,
γ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες για τους εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος.
Η κύρια γλώσσα μετάδοσης ή υποτιτλισμού είναι η ελληνική.
2.Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εθνικής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, περιλαμβάνει:
α) τρία καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας τουλάχιστον ενενήντα (90) λεπτών,
β) εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου τουλάχιστον δέκα (10) ωρών μηνιαίως, καθώς και τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις ακόλουθες κατηγορίες: εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κ.λπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου, συνολικής μηνιαίας διάρκειας καθεμιάς εξ αυτών τουλάχιστον δέκα (10) ωρών,
γ) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του π.δ. 109/2010 για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων συμπεριλαμβανομένων και των ανεξαρτήτων παραγωγών.
3.Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος περιφερειακής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου πρέπει να περιλαμβάνει:
α. καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας (1) τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου,
β. τις αναφερόμενες στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 κατηγορίες εκπομπών, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως αφορούν σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου.
4.Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος (γενικής ή ειδικής στόχευσης), περιλαμβάνει θεματολογία αντίστοιχη του προσανατολισμού του παρόχου περιεχομένου.
5.Για τον καθορισμό του περιεχομένου εκπεμπόμενου προγράμματος εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του π.δ. 109/2010 (Α’ 130).
6.Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 είναι υποχρεωτική για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους παρόχους περιεχομένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων.
7.Τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα από τις αναφερόμενες στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 κατηγορίες εκπομπών μεταδίδονται υποχρεωτικά με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα από τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος και μεταξύ των ωρών 17.00 23.00. Οι πάροχοι περιεχόμενου μη ενημερωτικού προγράμματος υπόκεινται στην υποχρέωση μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων με τρόπο που να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) τουλάχιστον του εβδομαδιαίου προγραμματισμού μεταδόσεών τους.
8.Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προς απόδειξη των ανωτέρω ανά κατηγορία της αιτούμενης άδειας λειτουργίας, τα οποία περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός πριν την υποβολή της αίτησης και σχετική βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ότι το έντυπο ημερήσιο πρόγραμμα αποτυπώνει με ακρίβεια το οπτικοακουστικό υλικό όπως μεταδόθηκε κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.
9.Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση δεν μεταδίδει το κατά τα ως άνω οριζόμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, θα μεταδίδει το κατά τις ανωτέρω διακρίσεις και προϋποθέσεις πρόγραμμα.

Άρθρο 9
Απασχολούμενο προσωπικό
1.Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να απασχολούν, ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και το είδος του προγράμματος (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού), συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία.
2.Το προσωπικό των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από:
α. τετρακόσια (400) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου,
β. διακόσια (200) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου,
γ. πενήντα (50) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα.
3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός προσωπικού των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου για άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα. Γ ια τον καθορισμό του αριθμού αυτού και μετά από δημόσια διαβούλευση, λαμβάνονται υπόψη ο πληθυσμός, το ΑΕΠ και η γεωμορφολογία κάθε Περιφερειακής Ζώνης.
4.Για τον προσδιορισμό του αριθμού του ετήσιου μέσου όρου των εργαζομένων, κατά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζόμενων που απασχολούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρύεται μητρώο ειδικοτήτων για το προσωπικό που απασχολούν οι πάροχοι περιεχομένου και καθορίζεται ελάχιστος αριθμός εργαζομένων ανά ειδικότητα και ανά κατηγορία εμβέλειας και είδος προγράμματος.
5.Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προς απόδειξη των προϋποθέσεων που αφορούν την απασχόληση του προσωπικού κατά τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 διακρίσεις, τα οποία περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον κατάσταση προσωπικού, όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, με μνεία των ειδικοτήτων των εργαζομένων, της ημερομηνίας πρόσληψης και του ωραρίου απασχόλησής τους.
6.Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση δεν απασχολεί τον κατά τα ως άνω οριζόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, υποχρεούται να υποβάλει σχετικό οργανόγραμμα και υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, θα απασχολεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού.

Άρθρο 10
Λοιποί όροι συμμετοχής
1.Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση και οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου δεν πρέπει να τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή να έχουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, ούτε να τελούν υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν σχετικά πιστοποιητικά, εκδοθέντα από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..
2.Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι και υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.
3.Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση, οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων έχουν λάβει από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ημεδαπής ή αλλοδαπής) τραπεζικό δάνειο, που αφορά τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση τραπεζική ενημερότητα, εκδοθείσα έως τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, περί του ύψους του χορηγηθέντος δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων και τυχόν εξασφαλίσεών του (εμπράγματων ή μη), καθώς και της ομαλής εξυπηρέτησής του ή περί της μη λήψης δανείου. Εφόσον δεν αποδεικνύεται η ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων, η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου δεν γίνεται δεκτή.
4.Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να εμπίπτουν στην απαγόρευση συγκέντρωσης ελέγχου που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 5 παρ. 1 του ν. 3592/2007. Για τον έλεγχο της παρούσας προϋπόθεσης οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν με την αίτησή τους υπεύθυνες δηλώσεις των ανωτέρω νομίμως θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο που θα ορίσει το Ε.Σ.Ρ. με την προκήρυξη. Οι υποβληθείσες δηλώσεις θα ελέγχονται μέσω των στοιχείων του Μητρώου Διαφάνειας, που τηρεί το Ε.Σ.Ρ..
5.Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητάς τους παράβολο του Ελληνικού Δημοσίου, το ποσό του οποίου καθορίζεται με την προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό παράβολο η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου δεν γίνεται δεκτή.
6.Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, με την υποβολή αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία, αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της δημοπρασίας και της άδειας που θα τους χορηγηθεί.
7.Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή των ανωτέρω οριζομένων στα άρθρα 3 έως και 10 θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων, βάσει των οποίων θα γίνει η προεπιλογή τους για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων αυτών.

Άρθρο 11
Όροι Προκήρυξης Ε.Σ.Ρ.
1.Η διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου αρχίζει με τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ..
2.Στην προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των αδειών παρόχων περιεχομένου και ειδικότερα κατ’ ελάχιστον τα εξής:
α) Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων αδειών. β) Η εμβέλεια, το πρόγραμμα και το είδος του περιεχομένου που αφορούν οι προκηρυσσόμενες άδειες. γ) Η χρονική διάρκεια της άδειας. δ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. ε) Το χρονοδιάγραμμα, τα στάδια και ο τρόπος διενέργειας της διαδικασίας χορήγησης των αδειών μέσω της δημοπρασίας. στ) Η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία άδειας. ζ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία τόσο της προεπιλογής όσο και της τελικής φάσης της δημοπρασίας και η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής αυτών.
η) Τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων, βάσει των οποίων θα γίνει η προεπιλογή τους για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση της δημοπρασίας.
θ) Ο τρόπος ανακήρυξης των αδειούχων και οι υποχρεώσεις αυτών.
3.Η διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου εθνικής εμβέλειας και περιφερειακής εμβέλειας για κάθε Περιφερειακή Ζώνη είναι αυτοτελής. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σε άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο. Τυχόν στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί στο Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο παλαιότερων διαδικασιών ή στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας δεν λαμβάνονται υπόψη.
4.Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5.Η συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχου περιεχομένου συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της σχετικής προκήρυξης και δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή με επιφύλαξη ή υπό αίρεση.
6.Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών, θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την ανακήρυξη υπερθεματιστή συμπεριλαμβανομένων των υποβαλλόμενων οικονομικών προσφορών.

Άρθρο12
Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχής
1.Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει στο στάδιο της προεπιλογής τις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των θετικών και των αρνητικών προϋποθέσεων του δικαιώματος συμμετοχής στη δημοπρασία (ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου), όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 10. Ακολούθως το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στην κάθε δημοπρασία, καθώς και εκείνων οι οποίοι αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής τους στη διαδικασία αυτή. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και ταυτόχρονα ενημερώνονται και οι υποψήφιοι με συστημένη επιστολή.
2.Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να υποβάλουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους εντός σύντομης προθεσμίας που θα ορίζει το Ε.Σ.Ρ. με την προκήρυξη.
3.Κατόπιν της κοινοποίησης του καταλόγου των προεπιλεγέντων που συμμετέχουν στην κάθε δημοπρασία, το Ε.Σ.Ρ. αποστέλλει προς καθέναν από αυτούς δελτίο συμμετοχής στη δημοπρασία, με το οποίο τους γνωστοποιεί την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας, καθώς και το σχετικό πρόγραμμά της.
4.Συμμετέχοντες οι οποίοι αποκλείονται από την προεπιλογή έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στο Ε.Σ.Ρ.. Η προθεσμία υποβολής της ένστασης αυτής, καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας το Ε.Σ.Ρ. υποχρεούται να κρίνει επ’ αυτής, καθορίζονται με την προκήρυξη.

Άρθρο 13
Διαδικασία δημοπρασίας
1.Η διεξαγωγή της δημοπρασίας γίνεται μέσω διαδικασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα επί της, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4, καθοριζόμενης τιμής εκκίνησης. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας αρχίζει από την ημερομηνία εκκίνησής της και ολοκληρώνεται την ημερομηνία ανακήρυξης των υπερθεματιστών αδειούχων. Η διάρκεια του κάθε γύρου, ο καθορισμός της προσαύξησης της τιμής προσφοράς ανά γύρο, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, ο τρόπος υποβολής των προσφορών από τους συμμετέχοντες, η ανακήρυξη των υπερθεματιστών, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της καθορίζονται από την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..
2.Πριν την ανακήρυξη των υπερθεματιστών για κάθε δημοπρατούμενη άδεια διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ., ως προς την υψηλότερη υποβληθείσα προσφορά, έλεγχος της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσει ο υποψήφιος για την καταβολή της. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο που ήδη έχει καταθέσει ο υποψήφιος με την αίτησή του. Σε περίπτωση που το Ε.Σ.Ρ. κρίνει ότι από τα στοιχεία αυτά δεν δικαιολογείται ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων του υποψηφίου, υποχρεούται να ζητήσει από τον υποψήφιο πρόσθετα δικαιολογητικά. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του ως άνω ελέγχου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται η υποβληθείσα οικονομική προσφορά, ο ως άνω υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται υπερθεματιστής και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης, κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου.
3.Το τίμημα καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή με τραπεζική επιταγή που εκδίδεται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει η προκήρυξη και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξή του. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει το τίμημα εντός της οριζόμενης προθεσμίας, εκπίπτει, και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης.
4.Μετά τη λήξη της διαδικασίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. οι υπερθεματιστές στην κάθε δημοπρασία ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου, στους οποίους χορηγείται η αντίστοιχη άδεια.
5.Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής συμμετοχής υποψηφίων σε σχέση με τον αριθμό των προκηρυσσόμενων αδειών (ανά κατηγορία) το Ε.Σ.Ρ. δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να ματαιώσει το διαγωνισμό και να επαναπροκηρύξει νέο με τον ίδιο ή μικρότερο αριθμό αδειών.
6.Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης. Σε περίπτωση λήξης της διαδικασίας, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, επιστρέφονται στους υποψηφίους οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
7.Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α’ 173).

Άρθρο 14
Όροι χορηγούμενων αδειών
1.Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται άδειες λειτουργίας παρόχου περιεχομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά έκδοσης σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Ε.Σ.Ρ., στο οποίο τηρούνται τα πρωτότυπα στελέχη αυτών. Αντίγραφα των αδειών αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στην αρμόδια Περιφέρεια κάθε αδειούχου εταιρίας.
2.Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι:
– ο φορέας της άδειας,
– ο καθορισμός της υπηρεσίας,
– ο διακριτικός τίτλος του παρόχου περιεχομένου και το λογότυπό του,
– η χρονική διάρκεια της άδειας,
– η κατηγορία της άδειας, η εμβέλεια και η Περιφερειακή Ζώνη που καλύπτει,
– η ελάχιστη διάρκεια του εκπεμπόμενου προγράμματος,
– ο Αριθμός Προγράμματος (Logical Channel Number LCN),
– τυχόν υποχρέωση συμμόρφωσης με μία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις κατά τα άρθρα 3 έως και 10.
3.Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:
α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης της άδειας, καθώς και η μεταβίβασή της. Η μεταβίβαση της επιχείρησης του παρόχου περιεχομένου ή μετοχών αυτής επιτρέπεται, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 2328/1995, και γνωστοποιείται εντός δέκα (10) ημερών στο Ε.Σ.Ρ. και στη Γενική Γρα μματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
β) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να συμβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά την Περιφερειακή Ζώνη για την οποία χορηγείται η άδεια σε ποσοστό που καθορίζεται με τον εκάστοτε ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.
γ) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να παραδίδει τεχνικά άρτια το ψηφιακό σήμα του στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.
δ) Σε περίπτωση παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συμμορφωθούν με μία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις, κατά τα άρθρα 3 έως και 10, η εκπομπή του προγράμματός τους από τον πάροχο δικτύου επιτρέπεται μόνο αφότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση στις ως άνω προϋποθέσεις, όπως αυτό βεβαιώνεται με σχετική πράξη του Ε.Σ.Ρ.. Μέχρι την έκδοση της πράξης αυτής δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης του παρόχου περιεχομένου. Οι πάροχοι περιεχομένου πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη μετάδοση και μεταφορά του προγράμματός τους προς τον πάροχο δικτύου. Κάθε διακοπή του προγράμματός τους που γίνεται με ευθύνη του παρόχου περιεχομένου πέραν της μίας ώρας εντός ενός εικοσιτετραώρου πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
4.Οι πάροχοι περιεχομένου δεν μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση του τηλεοπτικού προγράμματος ή της επιχείρησης σε τρίτους, μπορούν όμως να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Επιτρέπεται επίσης η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος, καθώς και η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς.
5.Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται:
α. να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, του π.δ. 109/2010 και τους ισχύοντες κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας,
β. να συνάπτουν είτε οι ίδιοι απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, άλλως, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού του ιδιωτικού τομέα,
γ. να τηρούν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και ημεδαπή νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, ιδίως ως προς τη σύναψη συμβάσεων με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων αυτών,
δ. να καταθέτουν, κατά την έναρξη της τηλεοπτικής περιόδου στο Ε.Σ.Ρ. περίληψη των κατηγοριών των προγραμμάτων που θα μεταδίδουν την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο.
6.Επιτρέπεται η δικτύωση παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από δύο παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο υποβάλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης. Οι πάροχοι περιεχομένου που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του παρόχου ή των παρόχων με τους οποίους τελούν σε δικτύωση, για πέντε (5) ώρες ημερησίως κατ’ ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της δικτύωσης παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των παρόχων περιεχομένου, που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος.
7.Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκειά της να διατηρούν εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια, τη μορφή της οποίας πρέπει να δηλώσουν και να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 109/2010. Υποχρεούνται, επίσης, να δηλώνουν αντίκλητο εγκατεστημένο στην Ελληνική Επικράτεια για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών.
8.Οι πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησής τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων, σύμφωνα με το άρθρο
4,ιδίων κεφαλαίων τους, ήτοι στο ύψος του αρχικού ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό.
9.Οι πάροχοι περιεχομένου υπόκεινται στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 του π.δ. 310 /1996 (Α’ 2014).
10.Τροποποίηση των όρων της άδειας απαγορεύεται.
11.Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 2863/2000 (Α’ 262).

Άρθρο 15
Λόγοι ανάκλησης αδειών
1.Ανάκληση της άδειας των παρόχων περιεχομένου χωρεί υποχρεωτικά με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Μη εμπρόθεσμη υποβολή των απαιτούμενων κατ’ άρθρο 3 παράγραφος 1 δικαιολογητικών σύστασης των υποψηφίων εταιριών ή κοινοπραξιών.
β) Μείωση του ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κάτω από τα προβλεπόμενα από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 όρια.
γ) Μείωση των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το απαιτούμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο προς χορήγηση της άδειας, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4, για δύο (2) διαδοχικές εταιρικές χρήσεις, η οποία δεν καλύφθηκε εντός εξαμήνου από τη λήξη της δεύτερης εταιρικής χρήσης.
δ) Μη τήρηση της υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 5.
ε) Μείωση του προσωπικού κάτω από τον απαιτούμενο προς χορήγηση της άδειας ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
στ) Τροποποίηση της χρήσης της χορηγηθείσας άδειας κατά παράβαση της διάταξης της παραγράφου 3α του άρθρου 14.
ζ) Μη εμπρόθεσμη σύναψη σύμβασης με πάροχο δικτύου, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3β του άρθρου 14.
2.Με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. ανακαλείται επίσης, η άδεια σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις, που ανέλαβαν οι υποψήφιοι δια των υπευθύνων δηλώσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7, της παραγράφου 8 του άρθρου 8 και της παραγράφου 5 του άρθρου 9.
3.Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας κατά τα ανωτέρω, το Ε.Σ.Ρ. δύναται να την επαναπροκηρύξει.
4.Καταργείται από τη δημοσίευση των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΥΡΥΕΚΠΟΜΠΗΣ

Άρθρο 16
Σύσταση Σκοπός Λειτουργία
1.Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, με την επωνυμία «Ε.Ρ.Τ. Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής Ε.Ρ.Τ.net A.E.» (στο εξής «Εταιρία») και έδρα το Δήμο Αθηναίων. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.
2.Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του ν. 3429/2005 (Α’314) και συμπληρωματικά από τον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Το ιδρυτικό καταστατικό της εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Επικρατείας αρμοδίου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Διέπεται δε αυτό, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν κεφάλαιο ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο σε αυτό, από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει.
3.Σκοπός της Εταιρίας είναι η άσκηση ενδεικτικά των ακόλουθων δραστηριοτήτων:
α. Η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου μετάδοσης (διανομής) σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τη μεταφορά προγραμμάτων περιεχομένου, για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, σύμφωνα με τον Χάρτη Συχνοτήτων. Το εδάφιο β’της παραγράφου 3 και η παρ. 17 του άρθρου 21 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) εφαρμόζονται για τη λειτουργία της εταιρίας ως παρόχου δικτύου για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων προς εκπλήρωση σκοπών δημοσίου συμφέροντος, ενώ για τη μετάδοση προγραμμάτων τρίτων εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4070/2012.
β. Η παροχή υπηρεσιών πολυπλεξίας και μετάδοσης (διανομής) ψηφιακού τηλεοπτικού περιεχομένου (video και ήχος).
γ. Η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών όπως ενδεικτικά η παροχή πληροφοριών προγράμματος (EPG), υπηρεσιών teletext.
δ. Η παροχή επιπρόσθετων διαδραστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ήχου, ραδιοφώνου, δεδομένων και διαδικτύου μέσω ανοιχτών Διεπαφών Προγράμματος Εφαρμογής (Application Programming Interface, API).
ε. Η χρήση κατάλληλων αναγνωριστικών στοιχείων για τις Πληροφορίες Υπηρεσιών (Services Information) και στοιχείων Πληροφοριών Συγκεκριμένου Προγράμματος (PSI) διαμορφώνοντας κατάλληλο περιβάλλον πλοήγησης στους δέκτες για το ευρύ κοινό.
4.Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων και η λειτουργία των εγκαταστάσεων εκπομπής γίνεται με την αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων ασφάλειας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και τις αρμόδιες αρχές. Ιδίως:
α. Η Εταιρία υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων, που ισχύει και τηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού και να παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας και μετάδοσης (διανομής) ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος και συμπληρωματικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση Εθνικής Κάλυψης, η Περιοχή Κάλυψης που επιτυγχάνει η Εταιρία, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον το προβλεπόμενο στον Χάρτη Συχνοτήτων ποσοστό % του πληθυσμού της χώρας.
β. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει αριθμό πολυπλεκτών ώστε να καλύψει τουλάχιστον τον αριθμό των παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση σύναψης σύμβασης με ρυθμό μετάδοσης που αντιστοιχεί σε ποιότητα τυπικής ευκρίνειας (SD), τηρώντας τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 80 παρ.1 εδάφιο Στ’ του ν. 4070/2012 και ειδικότερα το στοιχείο 7 ή που πληρούν άλλα κριτήρια νομιμότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
5.Η Εταιρία οφείλει να εφαρμόζει ως προς τα χαρακτηριστικά δικτύου (π.χ. χαρακτηριστικά συστήματος, περιεχομένου πολυπλέκτη, χαρακτηριστικά ήχου κ.λπ.) τις πράξεις και αποφάσεις διεθνών, ευρωπαϊκών και εγχώριων αρμόδιων αρχών και την κείμενη νομοθεσία.
6.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια (7.000.000) ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο για το οποίο εκδίδεται μία ονομαστική και αναπαλλοτρίωτη μετοχή. Πόροι της Εταιρίας είναι: α. έσοδα από τη δραστηριότητά της και την εκπλήρωση των σκοπών της και β. έσοδα από άλλες πηγές.
7.Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Η αποζημίωση, αντιμισθία, οι όροι απασχόλησης, καθηκόντων, ανάκλησης κ.λπ. των μελών του Δ.Σ. και του διευθύνοντα συμβούλου, που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους, καθορίζονται με την κοινή απόφαση διορισμού τους από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ραδιοτηλεόρασης και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπηση της εταιρίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης.
Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το Δημόσιο τον Πρόεδρο. Επίσης, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το Δημόσιο, για πενταετή θητεία, τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον ανακαλεί για σπουδαίο λόγο με την ίδια διαδικασία.
Το Δ. Σ. είναι επταμελές και εκλέγεται για πενταετή θητεία εκτός από την πρώτη θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Το Δ.Σ. αποτελείται από:
α. πέντε (5) εκπροσώπους του Δημοσίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της παραγράφου 10 του παρόντος ως εξής: ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές, ορίζονται από τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και δύο (2) μέλη με τον αναπληρωτές τους, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
β. δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρία, με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται ως κατωτέρω.
Τα μέλη του Δ. Σ. θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίμηση του αντικειμένου της εταιρίας.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι δύο αναπληρωματικοί τους εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η μη υπόδειξη των εκπροσώπων αυτών δεν παρακωλύει τη λειτουργία του Δ.Σ., οι αποφάσεις του οποίου λαμβάνονται με απαρτία τριών (3) μελών.
Τα μέλη του Δ.Σ. ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που ορίστηκαν, οποτεδήποτε και αζημίως για την εταιρία.
Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου, παραίτησης ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του από τους αναπληρωματικούς της αντίστοιχης κατηγορίας και κατά τη σειρά με την οποία εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση. Η μη επικύρωση της εκλογής δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ..
Τα μέλη του Δ.Σ., που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό, θεωρούνται σε διατεταγμένη υπηρεσία και λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την αποζημίωση του εδαφίου β’ της παρούσας παραγράφου.
8.Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρίας, προΐσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρίας, διευθύνει το έργο της, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και έχει τις αρμοδιότητες που του αποδίδονται στο καταστατικό και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ.. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. με πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου.
9.Τα ασυμβίβαστα της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 4173/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4324/2015 ισχύουν και ως προς τη κτήση της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας.
10.Η γενική συνέλευση αποτελείται από: α) τον Υπουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και γ)τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, είναι το ανώτατο όργανό της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο. Στη Γενική Συνέλευση οι Υπουργοί παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρίας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της εταιρίας από το καταστατικό της εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.
11.Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της εταιρίας και της Ε.Ρ.Τ. Α. Ε. ρυθμίζονται θέματα διάθεσης απασχολουμένων ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους, καθώς επίσης το αντικείμενο, η διάρκεια απασχόλησης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Οι απασχολούμενοι που διατίθενται κατά το προηγούμενο εδάφιο διατηρούν τις αποδοχές της θέσης τους με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Δύναται δε με αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου να συνάπτονται συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο ιδίως στην περίπτωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ή για εξειδικευμένο αντικείμενο, που προσδιορίζεται στις συμβάσεις αυτές. Για το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό της Εταιρίας και τη ρύθμιση των σχέσεών του με αυτή θα εκδοθεί εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση του παρόντος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (ΓΚΠ), κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. και εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσής του, στην οποία θα ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.
12.Μετά το τέλος του εδαφίου α’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α’ 44), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του ν. 4249/2014 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο β’ ως εξής:
«Ειδικά, στην περίπτωση της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης Ανώνυμης Εταιρείας (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.), λόγω της πρόσφατης επανασύστασης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με το ν. 4324/2015 (Α’ 44), η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου υποβολής των απαιτούμενων για την έκδοση της άδειας δικαιολογητικών, που η έκδοσή τους εκκρεμεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες, ορίζεται έως τις 31.12.2016.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ), ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 (Α’ 82)

Άρθρο 17
Το άρθρο 6 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 123 του ν. 4199/2013 (Α’ 216), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (National Regulatory Authority) σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και έχει συσταθεί με το ν. 2246/1994 (Α’ 172). Λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και έδρα την Αθήνα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 η Ε.Ε.Τ.Τ εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
2.Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ένας είναι Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι. Εκ των δύο Αντιπροέδρων, ο ένας είναι αρμόδιος για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο άλλος για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στους κλάδους θετικών επιστημών οικονομικής επιστήμης και νομικής επιστήμης, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.
3.Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι πράξεις διορισμού όλων των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. για περισσότερο από δύο θητείες, διαδοχικές ή
μη.
4.Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, με απόφασή της, να εγκαθιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι αποφάσεις, πράξεις και λοιπά διοικητικά ή μη έγγραφα της Ε.Ε.Τ.Τ., που αφορούν στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 4 του ν. 4070/2012 γνωστοποιούνται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλεται κατ’ έτος στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν αιτήματος αυτού, εκθέσεις για την κατάσταση στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
5.Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. υπηρετούν με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε για το λόγο αυτόν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Εφόσον τα μέλη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τότε, σε σχέση με την αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει.
6.Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7.Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα λοιπά μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική ή μη, που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ.. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος ή λειτουργήματος σε φορείς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, και φυσικά πρόσωπα, τα οποία καθοιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 12 του παρόντος. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. η άσκηση διδακτικών καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
8.Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο έως δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας του, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ, όπως ισχύει.
9.Οι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος ή δικηγόροι με έμμισθη εντολή, εφόσον διορίζονται μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να απαλλάσσονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για το χρόνο που συμμετέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους, σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός, για όλα τα παραπάνω μέλη, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε μισθολογική ή άλλη μεταβολή, σε καμία δε περίπτωση η συμμετοχή τους δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υπηρεσιακή τους κατάσταση ή θέση.
10.Τα μέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν εκ δόλου ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος νόμου ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να απολυθούν μόνον εφόσον δεν καλύπτουν, πλέον, τους απαιτούμενους όρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτοί καθορίζονται επακριβώς στα άρθρα 7, 8, 9 και 12 του παρόντος νόμου. Η απόφαση απόλυσής τους πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, επι ποινή ακυρότητας και τους κοινοποιείται, πρέπει δε απαραίτητα να λαμβάνει δημοσιότητα κατά τη χρονική στιγμή της απόλυσής τους. Ομοίως, οι ίδιοι δικαιούνται να ζητήσουν τη δημοσίευσή της, σε περίπτωση που αυτό δεν θα συνέβαινε διαφορετικά.
11.Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση έργων που πραγματοποιεί.

Άρθρο 18
Α. Το άρθρο 10 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Πειθαρχική διαδικασία
1.Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α’ 44), περί λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’εξουσιοδότηση αυτών, τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.
2.Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από έναν Σύμβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρονικής ή του δημοσίου, εμπορικού ή ενωσιακού δικαίου, η δε θητεία τους είναι τριετής. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Για τα μέλη του συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.
3.Τοσυμβούλιο συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία καθορίζεται και η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. Η απόφαση εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4.Το συμβούλιο συνεδριάζει κατά τις επόμενες παραγράφους του παρόντος, με την παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον μελών, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Αν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, οι ακολουθούντες την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την απαλλαγή ή την παύση του μέλους.
5.Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται: α) η, κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, παράβαση του παρόντος νόμου και της κείμενης νομοθεσίας ιδίως δε σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, β) η αποδεδειγμένη πλημμέλεια περί την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων, γ) η παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας, δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του μέλους ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών.
Οι επιβαλλόμενες από το πειθαρχικό συμβούλιο ποινές είναι: α) έγγραφη επίπληξη και β) οριστική παύση.
6.Σε περίπτωση εκδόσεως εντός διετίας δύο πειθαρχικών αποφάσεων για επίπληξη στο αυτό μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. για ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωμα, το μέλος εκπίπτει της θέσεώς του.
7.Η διαπιστωθείσα, δια αποφάσεως του πειθαρχικού συμβουλίου, παράβαση των άρθρων 7, 8 και 9 συνεπάγεται την οριστική παύση και έκπτωση από θέση του μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ..
8.Το πειθαρχικό συμβούλιο, επιλαμβάνεται της διαδικασίας κατόπιν έγγραφης ανακοίνωσης Δημόσιας Αρχής ή του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή από την Ε.Ε.Τ.Τ. χωρίς τη συμμετοχή του ελεγχόμενου μέλους. Ο Πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου υποχρεούται να καλέσει σε προηγούμενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων το μέλος, με κλήση στην οποία γνωστοποιούνται οι αιτιάσεις, η οποία επιδίδεται σε αυτό με δικαστικό επιμελητή. Στην κλήση αναφέρεται η ημερομηνία παρουσίας του μέλους ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη των δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν της κλήσεως. Προ της ακροάσεως και της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, κατά την ορισθείσα ημερομηνία, το μέλος δικαιούται να λάβει γνώση του μέχρι τούδε σχηματισθέντος πειθαρχικού φακέλου.
9.Το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται κατά την οριζόμενη ημερομηνία, κατά την οποία το μέλος καταθέτει ενώπιον του συμβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του, δίδει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις, δέχεται ερωτήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του πειθαρχικού συμβουλίου για τη διαλεύκανση της υποθέσεως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το πειθαρχικό συμβούλιο διασκέπτεται και εκδίδει απόφαση, σύμφωνα με την οποία είτε: α) κρίνονται ικανοποιητικές και επαρκείς οι εξηγήσεις και παύει οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία, β) εντέλλει τον Πρόεδρο σε σύνταξη έκθεσης πειθαρχικού παραπτώματος στο οποίο αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά, το κατά την παράγραφο 5 πειθαρχικό παράπτωμα και ορίζεται ημέρα και ώρα συνεδριάσεως του πειθαρχικού συμβουλίου για τη συζήτηση της υποθέσεως, στην οποία καλείται να παραστεί ο εγκαλούμενος, εφόσον δε, το επιθυμεί και μετά πληρεξουσίου δικηγόρου. Στις ανωτέρω α’ και β’ περιπτώσεις, επιδίδεται απόφαση με δικαστικό επιμελητή προς το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι κατά τα ανωτέρω επιδόσεις των παραγράφων 8 και 9 δύνανται να γίνουν νομίμως και στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Τ..
10.Το πειθαρχικό συμβούλιο, για την περίπτωση β’ του εδαφίου β’ της παραγράφου 9, κατά την προσδιορισθείσα ημέρα, δύναται κατά την κρίση του και να εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, μετά δε την προφορική ενώπιόν του απολογία του εγκαλουμένου ή σε περίπτωση μη εμφανίσεώς του, μετά τη διαπίστωση της νομίμου κλητεύσεως αυτού, εκδίδει παραχρήμα την απόφασή του, δύναται όμως, αν κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη συμπλήρωση της έκθεσης πειθαρχικού παραπτώματος και επανάληψη της συζητήσεως. Στην περίπτωση αυτή καλείται με νέα κλήση ο εγκαλούμενος στην οποία ορίζεται νέα ημέρα και ώρα συζητήσεως, η οποία επιδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 8. Η επίδοση αυτή μπορεί να παραληφθεί, εφόσον ο διωκόμενος ήταν παρών και του γνωστοποιείται η νέα ημερομηνία συζητήσεως. Το πειθαρχικό συμβούλιο δύναται επίσης άπαξ να αναβάλει τη λήψη αποφάσεως, προκειμένου ενώπιόν του να εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο αυτόν νέα ημερομηνία συζήτησης της υποθέσεως. Στην περίπτωση αυτή, κλήση του εγκαλούμενου απαιτείται μόνο εάν αυτός ήταν απών. Οι μάρτυρες προσέρχονται με επιμέλεια των ενδιαφερομένων. Η μη προσέλευση των μαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη αποφάσεως.
11.Η απόφαση, ειδικώς αιτιολογημένη συντάσσεται εγγράφως, κατά, δε τη διαδικασία, ενώπιον του Συμβουλίου τηρούνται συνοπτικά πρακτικά.
12.Οι αποφάσεις του πειθαρχικού συμβουλίου είναι άμεσα εκτελεστές, κοινοποιούνται δε αμελλητί με επιμέλεια του Προέδρου αυτού στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς εκτέλεσή τους.
13.Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία, δύναται όμως το πειθαρχικό συμβούλιο δι’ αποφάσεώς του, να διατάξει για εξαιρετικούς λόγους την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας μέχρι πέρατος της ποινικής δίκης. Πραγματικά γεγονότα, όπως η ύπαρξη ή ανυπαρξία αυτών, τα οποία διαπιστώθηκαν δια τελεσιδίκου αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, λαμβάνονται υπόψη στην πειθαρχική διαδικασία, ουδόλως όμως κωλύεται εντεύθεν το πειθαρχικό συμβούλιο να εκδώσει απόφαση διαφορετική της ποινικής. Σε περίπτωση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για αδίκημα σχετιζόμενο με παραβάσεις των άρθρων 7, 8 και 9 του ν. 4070/2012 ή για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, εκδίδεται απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η οριστική παύση του μέλους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
14.Τα πειθαρχικά παραπτώματα, παραγράφονται μετά την πενταετία από της τελέσεως αυτών, πάσα όμως πράξη πειθαρχικής διαδικασίας, ως και η κλήση για ακρόαση και για έγγραφες εξηγήσεις και κάθε πράξη ποινικής διώξεως, διακόπτει την παραγραφή. Σε κάθε περίπτωση, η προς παραγραφή προθεσμία ουδέποτε δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) έτη από της τελέσεως της πράξεως, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία διετάχθη η αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας οπότε και ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου έτους από της τελεσιδικίας της αποφάσεως του Ποινικού Δικαστηρίου.
15.Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, ερμηνεύονται δε στενά υπό το πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού του παρόντος και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος που κυρίως καλείται να υπηρετήσει η Ε.Ε.Τ.Τ..
16.Μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. που, σε αντίθεση με τον παρόντα νόμο και την κείμενη νομοθεσία, εκ προθέσεως γνωστοποιεί, κατά παράβαση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας πληροφοφίες, των οποίων λαμβάνει γνώση ως εκ της θέσεως και της υπηρεσίας του ή επιτρέπει σε τρίτο να λάβει γνώση αυτών, διαπράττει ειδικό ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο
(2)ετών και χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν όμως τέλεσε την πράξη με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών
(3)μηνών και χρηματική ποινή.»
Β. Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου, καταργείται το π.δ. 140/2014 (Α’ 230).

Άρθρο 19
Στην παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4070/2012 προστίθεται περίπτωση ιη’ ως εξής:
«ιη) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από αιτιολογημένη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον αθροιστικά επί τετράμηνο δεν υφίσταται πλήρης εκμετάλλευση πολυπλέκτη, δηλαδή αυτός κατ’ ελάχιστον δεν περιέχει τέσσερις ροές ψηφιακών δεδομένων εκπομπής κοινής ευκρίνειας (SD) ή μειωμένο αριθμό ροών ανάλογα με την ύπαρξη εκπομπής υψηλής ευκρίνειας (HD), δύναται να αφαιρείται η εκμετάλλευση του πολυπλέκτη, από τον πάροχο δικτύου που έχει τα σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, εφόσον το περιεχόμενό του μπορεί να μεταδοθεί από τους υπόλοιπους πολυπλέκτες που ο πάροχος διαθέτει. Η εκμετάλλευση του πολυπλέκτη δύναται να διατεθεί ως πανελλήνιας ή περιφερειακής εμβέλειας για μετάδοση ψηφιακού περιεχομένου. Στην απόφαση αυτή μπορεί να προβλεφθεί για τον πάροχο δικτύου χρόνος υποχρεωτικής συνέχισης της παροχής υπηρεσιών πολυπλεξίας από αυτόν έως ότου του δοθεί εντολή διακοπής χρήσης του».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248)
Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4281/2014 (Α’160) και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από τις ανωτέρω διατάξεις, εξαιρούνται τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα του άρθρου 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013. Η έναρξη ισχύος του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 8.8.2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρ. 10 του ν. 4281/2014. Οι υποκείμενοι που έχουν ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ κατά τα προβλεπόμενα στις παραπάνω διατάξεις του ν. 4281/2014, εκδίδουν τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία, ανακαλούν τυχόν αιτήσεις επιστροφής, υποβάλλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ και καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 χωρίς τόκους, επιβαρύνσεις ή άλλες κυρώσεις. Ειδικά στις περιπτώσεις, αυτές για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων ΦΠΑ τόσο από τους εκδότες όσο και από τους λήπτες των συμπληρωματικών τιμολογίων δεν έχει εφαρμογή η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013).»

Άρθρο 21
Τροποποίηση του άρθρου 83 του ν. 4313/2014 (Α’261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
Τα εδάφια β’ και γ’ του άρθρου 83 του ν. 4313/2014 καταργούνται και αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι υφιστάμενες απ’ ευθείας συνδέσεις με κλειστούς αυτοκινητοδρόμους καταργούνται, εφόσον σε αυτούς έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στα προβλεπόμενα σημεία οι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, άλλως αυτές διατηρούνται έως την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας αποκλειστικά στα σημεία αυτά των προβλεπομένων σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Με την έναρξη του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο 22
Ορισμοί
Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου:
α) Εσωτερική κοινή γνώμη είναι η συλλογική γνώμη του ελληνικού λαού σε θέματα δημόσιου χαρακτήρα, τα οποία χρήζουν αποφάσεων και δράσεων.
β) Διεθνής κοινή γνώμη είναι η συλλογική γνώμη λαών άλλων χωρών και της διεθνούς κοινότητας σε θέματα δημόσιου και διεθνούς χαρακτήρα, τα οποία χρήζουν αποφάσεων και δράσεων.
γ) Προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό είναι η προώθηση και ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών και η παρουσίαση ποσοτικών ή δημογραφικών στοιχείων και δεδομένων της ελληνικής κοινωνίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον της διεθνούς κοινής γνώμης.
δ) Εσωτερική πολιτική ενημέρωση είναι η ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
ε) Επικοινωνιακή διπλωματία είναι η διαδικασία, με την οποία επιδιώκεται: α) η προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό με τη χρήση νεωτερικών και εξειδικευμένων τεχνικών πολιτικής επικοινωνίας και β) η αμοιβαία κατανόηση του ελληνικού λαού με λαούς άλλων κρατών για κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.
στ) Δημόσια διπλωματία είναι η διαδικασία επικοινωνίας της Κυβέρνησης με την κοινή γνώμη άλλων κρατών, προκειμένου να καταστούν κατανοητά οι ιδέες και τα ιδανικά, οι θεσμοί και ο πολιτισμός, οι εθνικές επιδιώξεις και οι τρέχουσες πολιτικές του ελληνικού κράτους. Σκοπός της δημόσιας διπλωματίας είναι η αμοιβαία κατανόηση του ελληνικού λαού με τους λαούς άλλων κρατών.
ζ) Διπλωματία των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι όλες οι πτυχές της επικοινωνιακής διπλωματίας, στις οποίες εμπλέκονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
η) Δημοσιογραφική διαμεσολάβηση είναι η μεσολάβηση δημοσιογράφων για τη διεξαγωγή διεθνών διαπραγματεύσεων.
θ) Ρύθμιση και εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι η υπαγωγή της οργάνωσης και λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε κανόνες δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η σχετική άσκηση ελέγχου νομιμότητας με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος.
ι) Ρύθμιση και εποπτεία της κρατικής διαφήμισης είναι η υπαγωγή των διαφημιστικών προγραμμάτων και δράσεων των κρατικών φορέων σε κανόνες δημοσίου δικαίου προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος, καθώς και ο συντονισμός και ο έλεγχος αυτών ως προς το επικοινωνιακό τους περιεχόμενο.
ια) Στρατηγικό σχέδιο είναι η κανονιστική κυβερνητική πράξη, με την οποία καθορίζονται οι στόχοι, οι κατευθυντήριες γραμμές και η κατανομή πόρων για την υλοποίηση της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής.
ιβ) Οπτικοακουστικό υλικό είναι η επί κάθε μέσου εγγραφή και καταγραφή ήχου ή ήχων (μονού ή πολλαπλών), με ή χωρίς άλλου τύπου συνοδευτικά δεδομένα, ή κινούμενων εικόνων, με ή χωρίς συνοδεύοντα ήχο ή άλλου τύπου συνοδευτικά δεδομένα, καθώς και οι πάσης φύσεως πληροφορίες που περιγράφουν με ακρίβεια το υλικό (μεταδεδομένα περιγραφής) ή υποστηρίζουν τη διαχείριση του υλικού (μεταδεδομένα διαχείρισης) ή περιγράφουν σε βάθος τη δομή του υλικού (μεταδεδομένα δομής).
ιγ) Αρχείο οπτικοακουστικών μέσων είναι το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο παράγεται οργανικά ή συσσωρεύεται και χρησιμοποιείται από συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα κατά τη διάρκεια άσκησης των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του.
ιδ) Ψηφιακή τεχνολογία είναι ο τομέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσης, ο οποίος αφορά στην κατασκευή και πρακτική χρήση ψηφιακών ή υπολογιστικών συσκευών, μεθόδων και συστημάτων.
ιε) Ψηφιακή προβολή είναι η προώθηση και ανάδειξη μέσω του διαδικτύου και της ψηφιακής τεχνολογίας της ιστορίας, της φυσιογνωμίας, των θέσεων, των απόψεων, των προϊόντων, των υπηρεσιών και της εν γένει εικόνας ενός ή περισσοτέρων προσώπων ή φορέων ή συλλογικών υποκειμένων.
ιστ) Επιχείρηση Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης είναι η με οποιαδήποτε νομική μορφή επιχείρηση κοινωφελούς ή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στην Ελλάδα σχετική, εν μέρει ή εν όλω, με: α) την έκδοση σε ηλεκτρονική μορφή εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εντύπων, που περιέχουν επίκαιρη ύλη ενημερωτικού ή πολιτικού ή οικονομικού ή κοινωνικού ή πολιτιστικού ή αθλητικού ή γενικότερου χαρακτήρα, που εκδίδονται, διανέμονται και τίθενται στη διάθεση του κοινού με ή χωρίς αντάλλαγμα ή β) την παροχή μέσω του διαδικτύου υπηρεσιών γραπτού λόγου ή/και οπτικοακουστικού περιεχομένου, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν επίκαιρο ενημερωτικό ή ψυχαγωγικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν ιδίως την καταγραφή και δημοσίευση ειδήσεων για πολιτικά ή κοινωνικά ή πολιτιστικά ή αθλητικά ή οικονομικά γεγονότα και εκδηλώσεις, καθώς και σχετικών άρθρων, σχολίων, συνεντεύξεων ή συζητήσεων.

Άρθρο 23
Εθνική επικοινωνιακή πολιτική Σκοπός
1.Η εθνική επικοινωνιακή πολιτική καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα και εφαρμόζεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρωθυπουργό και εποπτεύεται από τον Υπουργό Επικρατείας, στον οποίο ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 του Συντάγματος.
2.Σκοπός της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής είναι ο συντονισμός και η αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας της Κυβέρνησης με την εσωτερική και διεθνή κοινή γνώμη, η προβολή της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και η εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινού για ελεύθερη και πολυφωνική ενημέρωση και πληροφόρηση.
3.Η εθνική επικοινωνιακή πολιτική περιλαμβάνει τους εξής τομείς:
α) την εσωτερική πολιτική ενημέρωση,
β) την επικοινωνιακή διπλωματία,
γ) τη ρύθμιση και εποπτεία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και
δ) τη ρύθμιση και εποπτεία της κρατικής διαφήμισης.

Άρθρο 24
Στρατηγικός σχεδιασμός
1.Για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής η αρμόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σε συνεργασία με τις λοιπές οργανικές μονάδες της Γ.Γ.Ε.Ε. καταρτίζει κάθε τρία (3) χρόνια σχετικό στρατηγικό σχέδιο. Το ως άνω στρατηγικό σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός του μηνός Δεκεμβρίου του προηγούμενου της τριετίας έτους και δεσμεύει όλα τα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), ως προς τα επικοινωνιακά τους προγράμματα και δράσεις. Το στρατηγικό σχέδιο καλύπτει όλους τους τομείς της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23.
2.Το Δεκέμβριο κάθε έτους συντάσσεται από την αρμόδια οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έκθεση αξιολόγησης των δράσεων εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής του απερχόμενου έτους και γίνεται αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο, η οποία εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι το τέλος του μήνα.
3.Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων με βάση το στρατηγικό σχέδιο της παραγράφου 1. Ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της εποπτείας καθορίζονται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.Για την αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας της προηγούμενης παραγράφου και για το συντονισμό των επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά δημοσίων φορέων μπορεί να αποσπάται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, στο γραφείο κάθε Υπουργού με κοινή απόφαση αυτού και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού υπάλληλος του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας και για μέχρι τρία (3) έτη. Ο υπάλληλος υποβάλλει στην αρμόδια για το στρατηγικό σχεδιασμό της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής οργανική μονάδα της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στο τέλος κάθε εξαμήνου έκθεση απολογισμού ενεργειών και δράσεών του, η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό και στο Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Άρθρο 25
Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής
1.Συνιστάται Συμβούλιο Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής (Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για το στρατηγικό σχεδιασμό της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, την αξιολόγηση και την αναθεώρησή του, καθώς και για τη διαχείριση σε κεντρικό επίπεδο επικοινωνιακών κρίσεων.
2.Το Σ.Ε.Ε.Π. αποτελείται από:
α) τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
β) τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
γ) τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
δ) τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
ε) τον Υπουργό Εξωτερικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
στ) τον Υπουργό Οικονομικών ή το νόμιμο αναπληρωτή του,
ζ) τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3.Οι νόμιμοι αναπληρωτές των μελών του Σ.Ε.Ε.Π. είναι τουλάχιστον Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου ή αυτοτελούς Γενικής Γρα μματείας και ορίζονται με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού.
4.Στο Σ.Ε.Ε.Π. προεδρεύει ο Πρωθυπουργός και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται προεδρεύει ο αρμόδιος για
την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός.
5.Το Σ.Ε.Ε.Π. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το χρόνο για την έγκριση, αξιολόγηση ή αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδίου εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και έκτακτα οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρωθυπουργός.
6.Τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Π. ρυθμίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7.Το Σ.Ε.Ε.Π. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισμό της και στην κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφαση του Πρωθυπουργού.
8.Στις συνεδριάσεις του Σ.Ε.Ε.Π. συμμετέχουν αμισθί, χωρίς δικαίωμα ψήφου και με συμβουλευτικό ρόλο, δύο καθηγητές πρώτης βαθμίδας Τμημάτων Επικοινωνίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι ορίζονται για τριετή θητεία με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.

Άρθρο 26
Επικοινωνιακή διπλωματία Περιεχόμενο της επικοινωνιακής διπλωματίας
1.Η επικοινωνιακή διπλωματία αποτελεί ειδικότερο τομέα της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, ο οποίος εναρμονίζεται με την εξωτερική πολιτική της χώρας. Το Σ.Ε.Ε.Π. είναι αρμόδιο για τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων της επικοινωνιακής διπλωματίας.
2.Συστατικά στοιχεία της επικοινωνιακής διπλωματίας είναι η δημόσια διπλωματία, η διπλωματία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, η δημοσιογραφική διαμεσολάβηση και η εσωτερική ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα διεθνούς ενδιαφέροντος.

Άρθρο 27
Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
1.Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας είναι οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίες υπάγονται διοικητικά και οικονομικά σε αυτή και εδρεύουν στον τόπο της έδρας των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών.
2.Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ασκούν τις αρμοδιότητές τους σε άμεση συνεργασία με τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές της έδρας τους.
3.Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας μπορεί να συνιστώνται εκτός των εδρών των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών σε άλλες πόλεις χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής.
4.Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας μπορεί να δέχονται δια του προϊσταμένου τους και μετά από έγκριση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού χορηγίες ή δωρεές ύψους μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους και ιδίως για την οργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, συνεντεύξεων Τύπου και εκθέσεων ή τη δημοσίευση διαφημιστικών και άλλων μηνυμάτων σε έντυπα, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή την υποστήριξη εκδόσεων. Το ποσό της παραγράφου αυτής μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.

Άρθρο 28
Σύσταση, αναστολή λειτουργίας και τοπική αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας
1.Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας συνιστώνται, αλλάζουν τάξη ή καταργούνται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών, Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.
2.Με το προεδρικό διάταγμα της σύστασης καθορίζονται η τάξη, η έδρα και η περιφέρεια αρμοδιότητας του Γραφείου. Η περιφέρεια αρμοδιότητας των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά, συμπίπτει με την περιφέρεια αρμοδιότητας της ελληνικής διπλωματικής ή προξενικής αρχής, στην έδρα ή στο χωρικό πλαίσιο της οποίας λειτουργούν.
3.Όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας σε έδρες ελληνικών διπλωματικών ή προξενικών αρχών, μπορεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού να αποσπώνται ως Σύμβουλοι ή Γρα μματείς Επικοινωνίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και για δυο (2) έως τέσσερα (4) έτη υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
4.Με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, καθώς και να ορίζεται η επαναλειτουργία τους.

Άρθρο 29
Διάρθρωση των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας
1.Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας διακρίνονται σε Α’ τάξης, Β’ τάξης και Γ’ τάξης.
2.Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α’ τάξης είναι τα εξής: Άγκυρας, Βερολίνου, Βρυξελλών, Λευκωσίας, Λονδίνου, Μαδρίτης, Μόσχας, Νέας Υόρκης, Ουάσιγκτον, Παρισίων, Πεκίνου, Ρώμης, Τόκιο.
3.Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β’ τάξης είναι τα εξής: Αμβούργου, Βαρσοβίας, Βελιγραδίου, Βέρνης, Βιέννης, Βουδαπέστης, Βουκουρεστίου, Γενεύης, Δελχί, Δουβλίνου, Ελσίνκι, Καΐρου, Κοπεγχάγης, Κωνσταντινούπολης, Λισσαβώνας, Λος Άντζελες, Λουξεμβούργου, Μονάχου, Όσλο, Οττάβας, Πράγας, Σαγκάης, Σίδνεϋ, Σκοπίων, Σόφιας, Στοκχόλμης, Στρασβούργου, Τελ Αβίβ, Τιράνων, Χάγης.
4.Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ’ τάξης είναι τα εξής: Βηρυτού, Βοστώνης, Γιοχάνεσμπουργκ, Δαμασκού, Ερεβάν, Ερμπίλ, Ζάγκρεμπ, Κιέβου, Λουμπλιάνας, Μπουένος Άυρες, Μπραζίλια, Ντουμπάι, Ριάντ, Ρίο ντε Τζανέιρο, Σεράγεβο, Τεχεράνης, Τυφλίδας.
5.Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α’ τάξης λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και τα Γραφεία Β’ και Γ’ τάξης σε επίπεδο Τμήματος. Η υπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας αναγνωρίζεται ως υπηρεσία σε θέση ευθύνης και συνεκτιμάται για την ανάληψη θέσης ευθύνης στην κεντρική υπηρεσία και στις προαγωγές.

Άρθρο 30
Αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας
Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας είναι αρμόδια για: α) Την προβολή της εικόνας της Ελλάδας στην περιφέρεια της έδρας τους και την ενημέρωση της κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στην ελληνική επικράτεια μεταξύ άλλων μέσω της αρθρογραφίας των στελεχών των Γραφείων σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης και της συμμετοχής τους σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.
β) Την προβολή των θέσεων της Ελλάδας σε θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος.
γ) Την ενημέρωση της ελληνικής διπλωματικής αρχής της έδρας τους, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για κάθε ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς και για τον αντίκτυπο της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής της Ελλάδας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κοινή γνώμη της περιφέρειας της έδρας τους.
δ) Την ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμοδίων οργανικών μονάδων της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τις σημαντικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στην περιφέρεια της έδρας τους.
ε) Την επικοινωνία της ελληνικής διπλωματικής αρχής της έδρας τους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και την παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου, το οποίο διέπει τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην περιφέρεια της έδρας τους.
στ) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών με τους εκπροσώπους του Τύπου και των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειας της έδρας τους.
ζ) Την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε ιδρύματα, ινστιτούτα και οργανισμούς τύπου, ενημέρωσης και επικοινωνίας στην περιφέρεια της έδρας τους.
η) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών με εκπροσώπους και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων στην περιφέρεια της έδρας τους.
θ) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών με δεξαμενές σκέψης (think tanks, καθώς και λοιπούς εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και ερευνητικούς φορείς στην περιφέρεια της έδρας τους.
ι) Την οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς δημοσιογραφικών συναντήσεων, επιστημονικών συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων στην περιφέρεια της έδρας τους.
ια) Τη σύνταξη εκθέσεων, αναλύσεων, ενημερωτικών σημειωμάτων και επισκοπήσεων τύπου.
ιβ) Τη σύνταξη και αποστολή ανασκευαστικών επιστολών προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην περιφέρεια της έδρας τους.
ιγ) Τη συνεργασία με τις ομογενειακές οργανώσεις και τα ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην περιφέρεια της έδρας τους.
ιδ) Την υποστήριξη των ελληνικών δημοσιογραφικών αποστολών κατά τις επισκέψεις στην περιφέρεια της έδρας τους του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των αρχηγών και βουλευτών των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς και τη διευκόλυνση των επαφών των επισκεπτών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ιδίως μέσω της οργάνωσης κέντρων και συνεντεύξεων Τύπου.
ιε) Τη διεκπεραίωση κάθε άλλου ζητήματος, το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
ιστ) Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων, που στελεχώνουν τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας αυτών.

Άρθρο 31
Σύνθεση του προσωπικού των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας
1.Η σύνθεση του προσωπικού των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας κατά τάξη έχει ως εξής:
α) Γ ραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α’ τάξης:
i)έως τέσσερις θέσεις του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων μία θέση του Προϊσταμένου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ ,
ii)έως μία θέση δημοσιογράφου, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένωσης με πολύ καλή γνώση τη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης και μία άλλη ξένη γλώσσα και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
iii)έως μία θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός Οικονομικός ή ειδικού επιστήμονα ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
β) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β’ τάξης:
i)έως τρεις θέσεις του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων μία θέση του Προϊσταμένου με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ .
ii)Έως μια θέση δημοσιογράφου, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένωσης με πολύ καλή γνώση τη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης και μία άλλη ξένη γλώσσα και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
iii)Έως μία θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός Οικονομικός ή ειδικού επιστήμονα ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
γ) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ’ τάξης:
i)Έως δύο θέσεις του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων μια θέση του Προϊσταμένου με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ .
ii)Έως μία θέση δημοσιογράφου, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένωσης με πολύ καλή γνώση τη γλώσσα της χώρας διαπίστευσης και μία άλλη ξένη γλώσσα και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
iii)Έως μία θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός Οικονομικός ή ειδικού επιστήμονα ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
2.Σε κάθε Γ ραφείο Τύπου και Επικοινωνίας μπορεί να συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μία θέση προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ειδικότητα γραμματέων μεταφραστών. Για τη θέση της παραγράφου αυτής προσλαμβάνονται, επιτοπίως, μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, όπου εδρεύει το συγκεκριμένο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική και την τοπική γλώσσα και διαθέτουν κατά προτίμηση τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για την πρόσληψη απαιτείται έγκριση του Γενικού Γρα μματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του προϊσταμένου του Γραφείου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζεται το ύψος του μισθού των ανωτέρω υπαλλήλων, αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες αγοράς εργασίας βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία καταρτίζεται από τον προϊστάμενο του Γραφείου και δύναται να ανανεώνεται κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων. Το προσωπικό αυτό δεν μετατίθεται ούτε τοποθετείται σε οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα και δεν καταβάλλονται σε αυτό επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλα συναφή επιδόματα.
3.Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο 2,εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια, μπορούν με αίτησή τους να υπαχθούν στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια ασφαλιστική νομοθεσία. Το ποσοστό του ασφαλίστρου, που αναλογεί στον εργοδότη, βαρύνει σε κάθε περίπτωση το ελληνικό Δημόσιο.
4.Γ ια τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης, συνταξιοδότησης, αποζημίωσης, καθώς και των λοιπών εργατικών ζητημάτων, για μεν τους αλλοδαπούς εφαρμόζεται το αλλοδαπό δίκαιο, για δε τους Έλληνες υπηκόους το δίκαιο, το οποίο καθορίζεται από τη σύμβαση.

Άρθρο 32
Στελέχωση των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας
1.Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας τοποθετούνται:
α) υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας,
β) δημοσιογράφοι, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή είναι αποσπασμένοι σε αυτή από εποπτευόμενο από αυτή νομικό πρόσωπο,
γ) υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός Οικονομικός ή ειδικοί επιστήμονες ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την εκτέλεση διοικητικών και οικονομικών καθηκόντων,
δ) επιτόπιο προσωπικό γραμματέων μεταφραστών για την εκτέλεση μεταφραστικών καθηκόντων και καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης.
2.Το προσωπικό των περιπτώσεων β’ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα.
3.Η γνώση των γλωσσών και το επίπεδο αυτής πιστοποιούνται με αναγνωρισμένα διπλώματα γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως κάθε φορά ισχύει, ή με τίτλους σπουδών αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή με σχετική βεβαίωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
4.Η σχετική γνώση και το επίπεδο της χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών πιστοποιούνται, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α’ 48), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 6α του ν. 4115/2013 (Α’ 24) και όπως κάθε φορά ισχύει, ή με τίτλους σπουδών πληροφορικής από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με σχετική βεβαίωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
5.Σύζυγοι υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, δημοσιογράφων και διοικητικών υπαλλήλων της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή εργάζονται στο Δημόσιο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, μπορεί να αποσπώνται λόγω συνυπηρέτησης και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής σχετικής διάταξης με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, στο οποίο υπηρετεί ο σύζυγός τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του τελευταίου. Οι αποσπώμενοι επιτελούν καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου και δεν δικαιούνται επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή και προσαυξήσεις για την κάλυψη των δαπανών στέγασης και οικογενειακών βαρών. Δικαιούνται τις αποδοχές τους της ημεδαπής, οι οποίες καταβάλλονται από το φορέα προέλευσής τους.

Άρθρο 33
Κλάδος Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας
1.Ο κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι ειδικός κλάδος μονίμων δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος στελεχώνεται από τους αποφοίτους του Τμήματος Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, όπως μετονομάζεται εφεξής το Τμήμα Στελεχών Επικοινωνίας της εν λόγω Σχολής.
2.Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας τοποθετούνται σε οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθοριζόμενες από τον Οργανισμό της, για την εκτέλεση επιτελικών καθηκόντων σχετικά με την εφαρμογή της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής. Όταν τοποθετούνται σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εκτελούν τα ειδικά καθήκοντα του άρθρου 30.
3.Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας μπορεί να τοποθετούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη κατ’ ανώτατο όριο στο σύνολο της σταδιοδρομίας τους για την εκτέλεση σχετικών με τη λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας καθηκόντων.
4.Για τα θέματα, τα οποία αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας και δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 34
Θέσεις και Βαθμοί του Κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας
1.Οι βαθμοί των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας είναι οι εξής:
α) Γενικός Σύμβουλος Επικοινωνίας Α’, που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Α’ του Διπλωματικού Κλάδου.
β) Γενικός Σύμβουλος Επικοινωνίας Β’, που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Πληρεξουσίου Υπουργού Β’του Διπλωματικού Κλάδου.
γ) Σύμβουλος Επικοινωνίας Α’, που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Α’ του Διπλωματικού Κλάδου.
δ) Σύμβουλος Επικοινωνίας Β’, που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Συμβούλου Πρεσβείας Β’ του Διπλωματικού Κλάδου.
ε) Γραμματέας Επικοινωνίας Α’, που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α’ του Διπλωματικού Κλάδου.
στ) Γραμματέας Επικοινωνίας Β’ , που αντιστοιχεί βαθμολογικά για την υπηρεσία των υπαλλήλων στο εξωτερικό στο βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Β’ του Διπλωματικού Κλάδου.
2.Για τον καθορισμό του προβαδίσματος στο εξωτερικό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 6 του ν. 3566/2007 (Α’ 117), όπως κάθε φορά ισχύουν.
3.Οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας είναι διακόσιες (200) και κατανέμονται κατά βαθμό ως εξής:
α) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α’ και β) Γενικοί Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β’ θέσεις 15 γ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Α’ και δ) Σύμβουλοι Επικοινωνίας Β’ θέσεις 65 ε) Γραμματείς Επικοινωνίας Α’ και στ) Γραμματείς Επικοινωνίας Β’ θέσεις 120
4.Οι θέσεις των Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α’ και Β’, των Συμβούλων Επικοινωνίας Α’ και Β’ και των Γραμματέων Επικοινωνίας Α’ και Β’ είναι ενιαίες.
5.Ο αριθμός των ανωτέρω θέσεων μπορεί να μεταβάλλεται κατά βαθμό με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών.
6.Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας φέρουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τους βαθμούς της παραγράφου 1, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για τις προαγωγές τους, την κατάληψη θέσεων ευθύνης και την άσκηση των καθηκόντων τους στην Ελλάδα και στα Γ ραφεία Τύπου και Επικοινωνίας. Οι διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’ 226), όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται στους υπαλλήλους αυτούς μόνο για θέματα αποδοχών και μισθολογικής εξέλιξης στο εσωτερικό. Στις αποδοχές εσωτερικού των Προϊσταμένων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας δεν συμπεριλαμβάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α’ 226).

Άρθρο 35
Πλήρωση θέσεων του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας
1.Οι απόφοιτοι του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού σε οργανική θέση του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με το βαθμό του Γρα μματέα Επικοινωνίας Β’.
2.Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζει και γνωστοποιεί κατ’ έτος στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. τις ανάγκες της σε αποφοίτους του Τμήματος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
3.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα, υπαλλήλου του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ ως υπεύθυνου σπουδών στο Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

Άρθρο 36
Προαγωγές
1.Για την προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας απαιτείται: α) από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β’ στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Γ ρα μματέα Επικοινωνίας Β’, β) από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ κενή οργανική θέση και τουλάχιστον εξαετής υπηρεσία στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ , γ) από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ , δ) από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ κενή οργανική θέση και τουλάχιστον πενταετής υπηρεσία στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ , ε) από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ τουλάχιστον τριετής υπηρεσία στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ .
2.Ο χρόνος φοίτησης στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και υπηρεσίας σε οποιαδήποτε άλλη θέση του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), πριν από το διορισμό σε θέση του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας δεν προσμετράται στους απαιτούμενους κατά την προηγούμενη παράγραφο χρόνους για προαγωγή.
3.Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β’ έως και το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ ενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
4.Οι προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ και από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παραγράφου 4 του άρθρου 38. Η γνώμη του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε περίπτωση ομοφωνίας, είναι δεσμευτική για τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό.
5.Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β’ στο βαθμό του Γρα μματέα Επικοινωνίας Α’ και από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ ενεργούνται μετά από αυτοτελή κρίση των υπαλλήλων, που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους.
6.Ως προακτέοι κατά την προηγούμενη παράγραφο κρίνονται οι υπάλληλοι που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσίωσης στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσης του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας και της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση με ταχύτητα και ευστοχία κάθε υπηρεσιακού θέματος, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.
7.Οι προαγωγές από το βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ και από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ ενεργούνται κατ’ εκλογή με σύγκριση των υπαλλήλων, που έχουν τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα, και μετά από συνέντευξή τους ενώπιον του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά. Εάν οι υπάλληλοι υπηρετούν στο εξωτερικό, η συνέντευξη γίνεται με τηλεδιάσκεψη μέσω διαδικτύου. Προκρίνονται κατ’ αξιολογική σειρά οι καταλληλότεροι προς προαγωγή στις κενές θέσεις, εφόσον έχουν ευδόκιμη υπηρεσία στον κατεχόμενο βαθμό, ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, που αναφέρονται στην παράγραφο 6, και συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια με βάση τα κριτήρια του Παραρτήματος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση για την προαγωγή λαμβάνονται υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του υπαλλήλου σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξή του από την ημερομηνία διορισμού του.
8.Οι προαγωγές από το βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ ενεργούνται κατ’ απόλυτη εκλογή. Αιτιολογία απαιτείται μόνο στην περίπτωση κατάδηλης υπεροχής υποψηφίου, που παραλείπεται.
9.Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο μπορεί, κατά τις ανωτέρω κρίσεις έως και την προαγωγή στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ , να κρίνει αιτιολογημένα ότι υπάλληλος, αυτοτελώς αξιολογούμενος, στερείται των προσόντων για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού. Στην περίπτωση που τέτοια αρνητική κρίση επαναληφθεί τρεις συνεχείς φορές και αφού την τρίτη φορά ο υπάλληλος έχει κληθεί προς ακρόαση από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, παραμένει στο βαθμό που εκρίθη την τελευταία φορά ως στάσιμος μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση δικαιώματος λήψης κατώτατης σύνταξης, οπότε και αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία.
10.Οι κρίσεις για προαγωγή ενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού προς το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με το οποίο καθορίζεται και ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας, εφόσον δεν πρόκειται για προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, οι θέσεις των οποίων είναι ενιαίες.

Άρθρο 37
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
1.Στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίες αφορούν στην επικοινωνιακή διπλωματία, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο και στον Οργανισμό της, προΐστανται αποκλειστικά υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Στα Τμήματα τεχνικής υποστήριξης και πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Μηχανικών.
2.Ως προϊστάμενοι Διευθύνσεων από τον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και ως προϊστάμενοι Τμημάτων επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Β’.
3.Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α’τάξης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Α’, στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β’ και Γ’ τάξης προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Β’. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ’ τάξης ελλείψει Συμβούλων Επικοινωνίας μπορεί να προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Γραμματέα Επικοινωνίας Α’, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον έξι έτη προϋπηρεσίας. Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, για να επιλεγούν ως προϊστάμενοι σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, πρέπει να έχουν συμπληρώσει προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών στο εξωτερικό.
4.Δημοσιογράφοι της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μπορεί, κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, να προΐστανται σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εφόσον διαθέτουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, γνωρίζουν άριστα κατά προτίμηση τη γλώσσα της χώρας διαπίστευσής τους και πολύ καλά μία ακόμη ξένη γλώσσα, πολύ καλά τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και εφόσον έχουν συνολική δημοσιογραφική προϋπηρεσία είκοσι έτη, είναι μέλη αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένωσης και έχουν τετραετή υπηρεσία στο εξωτερικό όταν πρόκειται να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας Α’ Τάξης ή διετή όταν πρόκειται να τοποθετηθούν ως Προϊστάμενοι σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β’ ή Γ’ Τάξης. Οι δημοσιογράφοι της παρούσας παραγράφου εξομοιούνται βαθμολογικά κατά τη διάρκεια της θητείας τους ως προϊσταμένων Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Α’ Τάξης με το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ και ως προϊσταμένων Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Β’ και Γ’ Τάξης με το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ .
5.Ο προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας δεν μπορεί να έχει βαθμό χαμηλότερο του βαθμού των υφισταμένων του Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Μεταξύ ομοιόβαθμων υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, το προβάδισμα έχει ο Προϊστάμενος και έπονται κατά φθίνουσα σειρά οι υπάλληλοι, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου.
6.Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί ως προϊστάμενος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας υπάλληλος, ο οποίος συμπληρώνει τον απαιτούμενο από το νόμο χρόνο υπηρεσίας για αυτοδίκαιη απόλυση λόγω συνταξιοδότησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο ετών από την ανάληψη των καθηκόντων του Προϊσταμένου.
7.Οι προερχόμενοι από τον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
8.Σε κάθε αλλαγή προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της υπηρεσίας, καθώς και καταγραφής και απογραφής του υλικού της και των στοιχείων οικονομικής διαχείρισης. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον απερχόμενο και τον αναλαμβάνοντα τη διεύθυνση του Γραφείου προϊστάμενο.
9.Το πρωτότυπο του πρωτοκόλλου κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
10.Σε περίπτωση θανάτου του προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας συντάσσεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία ορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, έκθεση απογραφής, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται ρητά η γενόμενη πρόσκληση προς τους ευρισκόμενους στην έδρα του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας νομίμους κληρονόμους του αποβιώσαντος να παραστούν κατά την απογραφή. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
11.Σε περίπτωση παύσης, θέσης σε αργία, άρνησης ή αδυναμίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο του προϊσταμένου του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας να παραδώσει, συντάσσεται έκθεση απογραφής από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία ορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, αφού προηγουμένως κληθεί από την Επιτροπή ο εν λόγω προϊστάμενος να παραστεί αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο. Το πρωτότυπο της έκθεσης κατατίθεται στο αρχείο του Γραφείου. Από ένα αντίγραφο λαμβάνει κάθε ένα μέλος της επιτροπής απογραφής και αποστέλλεται από ένα αντίγραφο στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Διεύθυνση Διοίκησης και στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γ ραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
12.Ο τύπος και το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου της παραγράφου 6 και των εκθέσεων απογραφής των παραγράφων 8 και 9 καθορίζονται από την αρμόδια για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
13.Σε κάθε αλλαγή προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας ο απερχόμενος προϊστάμενος ενημερώνει τον αναλαμβάνοντα τη διεύθυνση του Γραφείου προϊστάμενο για τις υφιστάμενες εκκρεμότητες και παραδίδει σε αυτόν το αρχείο και επικαιροποιημένο κατάλογο επαφών δημοσίων σχέσεων. Επίσης οφείλει εντός μηνός από την αποχώρησή του από το Γραφείο να υποβάλει στην αρμόδια για την υποστήριξη των Γ ραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έκθεση απολογισμού δράσεων και πεπραγμένων της θητείας του, αντίγραφο της οποίας τίθεται στο αρχείο του Γραφείου και κοινοποιείται στο Γενικό Γρα μματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Ο τύπος, η μορφή και το περιεχόμενο της έκθεσης απολογισμού καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
14.Η παράλειψη των ενεργειών της προηγούμενης παραγράφου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.

Άρθρο 38
Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
1.Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ορίζεται ένα τουλάχιστον μέλος εκ των μη αιρετών, το οποίο προέρχεται από τον κλάδο Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας και προΐσταται Διεύθυνσης.
2.Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όταν αυτό κρίνει θέματα στελέχωσης των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, εισηγείται ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την υποστήριξη των εν λόγω Γραφείων Διεύθυνσης.
3.Η ιδιότητα του εισηγητή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
4.Στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας συνιστάται Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Γενικό Γρα μματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ως πρόεδρο, τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στη Γενική Γρα μματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τους δυο καθηγητές πρώτης βαθμίδας Τμημάτων Επικοινωνίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που είναι μέλη του Σ.Ε.Ε.Π., και έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου συνδικαλιστικού σωματείου του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Ο εκπρόσωπος του συνδικαλιστικού σωματείου πρέπει να φέρει το βαθμό τουλάχιστον του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’, υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και ορίζεται μέλος του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας με βαθμό Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ και Β’, καθώς και για τις προαγωγές από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ .
5.Στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας για την υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνσης, αναπληρούμενος από άλλον ομοιόβαθμό του υπάλληλο του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ .
6.Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει με απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία από τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του. Για τη λήψη αποφάσεων ή τη διατύπωση γνωμοδοτήσεων απαιτείται πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, αυτοί που ακολουθούν την ασθενέστερη, οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις δύο επικρατέστερες. Η γνώμη της τυχόν μειοψηφίας καταχωρίζεται στο οικείο πρακτικό του Συμβουλίου.
7.Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και επιλαμβάνεται των θεμάτων της αρμοδιότητάς του μετά από ερώτημα του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Η ημερήσια διάταξη, ο χρόνος και ο τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ορίζονται από τον Πρόεδρο.
8.Με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα λειτουργίας του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 39
Μεταθέσεις στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας
1.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, των δημοσιογράφων, των υπαλλήλων του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός ή Διοικητικός Οικονομικός ή ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός ή των ειδικών επιστημόνων από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την ημέρα της μετακίνησής του.
2.Η μετάθεση των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, ενεργείται, εφόσον έχουν συμπληρώσει τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η μετάθεση υπαλλήλου μπορεί να γίνει και πριν από την παρέλευση της τετραετίας είτε μετά από αίτησή του είτε για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες προσδιορίζονται, επί ποινή ακυρότητας, με ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία στο σώμα της απόφασης μετάθεσης, είτε εάν έχει ασκηθεί δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο επισύρει ποινή τουλάχιστον προστίμου μεγαλύτερου από τις αποδοχές δεκαπέντε ημερών. Ανώτατο όριο συνεχούς παραμονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ορίζεται η τετραετία. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο ίδιο Γραφείο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπαλλήλου δεν επιτρέπεται να υπερβεί την οκταετία.
3.Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή είναι αποσπασμένοι σε ελληνικές διπλωματικές αρχές, μετατίθενται ή μετακινούνται υποχρεωτικά σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όταν συμπληρώσουν οκταετή συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό ή όταν λήξει ο χρόνος απόσπασής τους αντίστοιχα.
4.Σε κάθε περίπτωση νέα μετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας και ελληνική διπλωματική ή άλλη αρχή του εξωτερικού δεν επιτρέπεται πριν από την παρέλευση δύο ετών υπηρεσίας στην Ελλάδα μετά την επιστροφή του υπαλλήλου από το εξωτερικό.
5.Από τα ανώτατα χρονικά όρια υπηρεσίας των παραγράφων 2 και 3 μπορεί να εξαιρούνται με απόφαση του Γενικού Γρα μματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μετά από ειδικά αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου έως τρεις υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών μια από τις γλώσσες αραβική, κινεζική και ιαπωνική και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώρας, στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.
6.Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι χρόνια κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και των λοιπών υπαλλήλων δεν μπορεί να υπερβεί τα δέκα τέσσερα χρόνια. Μετά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών δεν επιτρέπεται νέα μετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή του εξωτερικού.
7.Υπάλληλοι, οι οποίοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας για αυτοδίκαιη απόλυση λόγω συνταξιοδότησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο ετών δεν επιτρέπεται να μετατίθενται ή να αποσπώνται για υπηρεσία στο εξωτερικό.
8.Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων της παραγράφου 1 από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
9.Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων από και προς το εξωτερικό η αρμόδια για την υποστήριξη της λειτουργίας των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δημοσιοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας, που προβλέπεται να κενωθούν και να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των προς κάλυψη θέσεων υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η παράλειψη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.
10.Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις στο εξωτερικό λαμβάνει υπόψη του τα εξής κριτήρια, όπως αναλύονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα II για τους υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και το παράρτημα ΙΙΙ για τους δημοσιογράφους και τους λοιπούς υπαλλήλους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου:
α) την αίτηση του υπαλλήλου,
β) τις υπηρεσιακές ανάγκες,
γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία,
δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
ε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, όπως προκύπτουν από τον φάκελό του και από σχετική συνέντευξη, για την οποία τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
11.Οι Γραμματείς Επικοινωνίας Β’ αμέσως μετά το διορισμό τους υπηρετούν υποχρεωτικά τουλάχιστον για δυο έτη σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα.
12.Οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στις αποσπάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28.

Άρθρο 40
Διπλωματική ιδιότητα, διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια
1.Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και οι δημοσιογράφοι, όταν υπηρετούν στο εξωτερικό έχουν τη διπλωματική ιδιότητα και όλα τα προνόμια και ευεργετήματα, που παρέχονται στα μέλη του διπλωματικού προσωπικού, όπως αυτά καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τους ελληνικούς νόμους, και ανακοινώνονται στη διπλωματική επετηρίδα της χώρας, όπου υπηρετούν, με το διπλωματικό βαθμό προς τον οποίο εξομοιούνται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 34 ή κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 37 αντίστοιχα, προστιθέμενης της λέξης «Επικοινωνίας».
2.Οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας και των δημοσιογράφων, που υπηρετούν στο εξωτερικό, εφοδιάζονται με διπλωματικά διαβατήρια.
3.Οι δημοσιογράφοι, με εξαίρεση της παραγράφου 4 του άρθρου 37 και υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός, ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός και οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εξομοιούνται βαθμολογικά για την υπηρεσία τους στο εξωτερικό με τους υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού του Υπουργείου Εξωτερικών.
4.Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικός, οι οποίοι υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, εξομοιούνται βαθμολογικά για την υπηρεσία τους στο εξωτερικό με τους υπαλλήλους του κλάδου Διοικητικών Γ ρα μματέων του Υπουργείου Εξωτερικών.
5.Οι υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός ή Διοικητικός Οικονομικός ή ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός και οι ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι υπηρετούν στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, καθώς και οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους εφοδιάζονται με ειδικά υπηρεσιακά διαβατήρια.

Άρθρο 41
Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή
1.Το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, το οποίο υπηρετεί σε Γ ραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, που εδρεύουν εκτός της ευρωπαϊκής ζώνης οικονομικής και νομισματικής ένωσης, μπορεί με επιλογή του να λαμβάνει το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, το οποίο δικαιούται, είτε σε ευρώ είτε στο νόμισμα της χώρας διαπίστευσης.
2.Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι δημοσιογράφοι, οι υπάλληλοι των κλάδων ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, ΠΕ Διοικητικός Οικονομικός, ΤΕ Διοικητικός Λογιστικός και οι ειδικοί επιστήμονες κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στο εξωτερικό, είτε με μετάθεση είτε με απόσπαση, λαμβάνουν επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή και προσαυξήσεις για την κάλυψη των δαπανών στέγασης και των οικογενειακών βαρών, που αναλογούν στη θέση, στην κατηγορία και στο βαθμό τους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και με τις αντιστοιχίσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 40.
3.Σε περίπτωση συνυπηρέτησης συζύγων στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή σε άλλη Υπηρεσία της ίδιας διπλωματικής αρχής της έδρας του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας καταβάλλεται προσαύξηση για τη στέγαση και τα οικογενειακά βάρη μόνο σε εκείνον από τους συζύγους, που δικαιούται το μεγαλύτερο επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή.
4.Σε περίπτωση αναπλήρωσης του προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός καταβάλλεται στον αναπληρωτή το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή του προϊσταμένου.
5.Το δικαίωμα για την καταβολή του επιδόματος υπηρεσίας στην αλλοδαπή αρχίζει από την ημέρα ανάληψης καθηκόντων, η οποία αποδεικνύεται με έγγραφη γνωστοποίηση του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας προς την Κεντρική Υπηρεσία και παύει μετά από δέκα ημέρες από την παράδοση υπηρεσίας από τον υπάλληλο σε περίπτωση μετάθεσης ή λήξης της απόσπασης ή αποχώρησης από την Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας. Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου το δικαίωμα παύει τη δέκατη ημέρα από την ημερομηνία του θανάτου και σε περίπτωση παραίτησης από την ημέρα της παραίτησης.

Άρθρο 42
Δαπάνες μετάθεσης και απόσπασης
Το προσωπικό κάθε κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όταν μετακινείται με μετάθεση ή απόσπαση από και προς το εξωτερικό ή από Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή ελληνική διπλωματική αρχή προς άλλο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή άλλη ελληνική διπλωματική αρχή, δικαιούται τις δαπάνες μετάθεσης ή απόσπασης, οι οποίες προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου.

Άρθρο 43
Ειδικές δαπάνες
1.Οι υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι επιστρέφουν στην Ελλάδα μετά από κάθε διετή τουλάχιστον υπηρεσία σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή ελληνική διπλωματική αρχή του εξωτερικού δικαιούνται για κάθε ανήλικο τέκνο τους και για μια τριετία κατ’ ανώτατο όριο το 75% των διδάκτρων φοίτησης σε ξενόγλωσσα ή ελληνικά σχολεία, που παρέχουν ξενόγλωσσο σύστημα σπουδών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα. Δεν δικαιούνται την καταβολή του ως άνω ποσοστού διδάκτρων φοίτησης των τέκνων τους υπάλληλοι, οι οποίοι επιστρέφουν στην Ελλάδα λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, για το οποίο έχει κινηθεί πειθαρχική διαδικασία.
2.Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. ΣΤ1/Φ.08312/ΑΣ 9932/29.115.12.1996 απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1096), όπως κάθε φορά ισχύει, και υπό την προϋπόθεση ότι τα τέκνα των υπαλλήλων έχουν φοιτήσει τα δύο αμέσως προηγούμενα χρόνια από την εκάστοτε μετάθεση ή απόσπαση των γονέων τους στην Ελλάδα σε ξενόγλωσσο σχολείο του εξωτερικού προσχολικής, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
3.Σε περίπτωση συζύγων, που υπηρετούν αμφότεροι στην Ελλάδα και εμπίπτουν στη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου, το ποσοστό διδάκτρων των τέκνων καταβάλλεται μόνο στον ένα από αυτούς. Εάν ένας από αυτούς μετατεθεί ή αποσπασθεί στο εξωτερικό παύει το δικαίωμα καταβολής και για τους δύο. Εάν ένας από τους συζύγους υπηρετεί σε άλλη Υπηρεσία, για την οποία ισχύουν ανάλογες διατάξεις με αυτή της παραγράφου 1, τα δίδακτρα καταβάλλονται από το Δημόσιο μόνο στον ένα από τους δυο συζύγους, οι οποίοι οφείλουν να προβούν σε σχετική δήλωση επιλογής του υπόχρεου προς καταβολή φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Άρθρο 44
Σύσταση, νομική μορφή, επωνυμία, έδρα
1.Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E.» (εφεξής Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί η αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
2.Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρείας στην αγγλική γλώσσα είναι «National Centre of Audiovisual Media and Communication S.A.» (N.C.A.M.C.).
3.Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα.

Άρθρο 45
Σκοπός Αρμοδιότητες
1.Σκοπός του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη των δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην εξειδικευμένη υποβοήθηση των σχετικών επικοινωνιακών πολιτικών του Δημοσίου.
2.Η εταιρεία είναι ιδίως αρμόδια για:
α) Την παρακολούθηση, μελέτη και έρευνα των εξελίξεων στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας σε θεσμικό, κοινωνικό, πολιτικό και τεχνικό επίπεδο.
β) Το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των τομέων των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας και των στελεχών τους.
γ) Την οργάνωση, ψηφιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση εθνικού αρχείου οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ψηφιακής προβολής, ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης.
δ) Την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και τράπεζας δεδομένων.
ε) Την έκδοση εγχειριδίων, βιβλίων, μελετών και ενημερωτικών δελτίων, καθώς και τη διάδοση κοινωνικών μηνυμάτων, που αφορούν στα οπτικοακουστικά μέσα και στην ψηφιακή τεχνολογία.
στ) Την οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, εκθέσεων, διαλέξεων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων.
ζ) Την παραγωγή και διαχείριση οπτικοακουστικού υλικού και μέσων ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης.
η) Την υποβοήθηση του Δημοσίου στην εφαρμογή των επικοινωνιακών πολιτικών στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων για την προώθηση των πολιτικών αυτών.
θ) Την υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας.
ι) Τον εθνικό συντονισμό των δράσεων των φορέων, που συλλέγουν, κατέχουν και εκμεταλλεύονται οπτικοακουστικό υλικό στην Ελλάδα και τη δημιουργία ενιαίου καταλόγου του συνόλου του οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο κατέχει το Δημόσιο και οι φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
ια) Την υποστήριξη, ενίσχυση και ανάδειξη της δημιουργίας και των δημιουργών στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στη χώρα, μέσα από μια σειρά προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικότερα, η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας στα οπτικοακουστικά μέσα και την επικοινωνία στην Ελλάδα, η εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τομέα.
ιβ) Την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας. Η προβολή και προώθηση της Ελλάδας στο εξωτερικό ως τόπου κατάλληλου για την πραγματοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών και η προσέλκυση στην Ελλάδα διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών, εκμεταλλευόμενο τα εκάστοτε επενδυτικά, φορολογικά και άλλα κίνητρα που ισχύουν. Ο εθνικός συντονισμός των συναρμόδιων φορέων, οργανισμών, υπουργείων, καθώς και της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη δημιουργία και λειτουργία των κατάλληλων υποδομών, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν στην Ελλάδα οι διεθνείς οπτικοακουστικές παραγωγές.
3.Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. για την επίτευξη του σκοπού του και την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του μπορεί να αναλαμβάνει προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ίδιους πόρους, ή να συμμετέχει σε αυτά. Μπορεί επίσης να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή άλλα νομικά πρόσωπα με παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με τους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας.
4.Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., ως δημόσιος φορέας αρμόδιος για τη δημιουργία του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων, και σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή πρακτική, τηρεί κινηματογραφικό αρχείο με σκοπό τη συγκέντρωση, διαφύλαξη, ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση και συντήρηση κινηματογραφικών έργων, καθώς και εντύπων κάθε είδους, φωτογραφιών και αντικειμένων, που αναφέρονται στην τέχνη και την ιστορία του κινηματογράφου.
5.Για την υλοποίηση του εθνικού αποθετηρίου οπτικοακουστικών αρχείων από το ΕΚΟΜΕ, ο παραγωγός κινηματογραφικών έργων και κάθε άλλος κάτοχος πρωτότυπου υλικού φορέα ταινίας υποχρεούται να παραδώσει στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ένα αντίτυπο σε ψηφιακή μορφή ή σε φιλμ. Στους ανωτέρω παραγωγούς καταβάλλεται το κόστος παραγωγής του αντιτύπου και χορηγείται βεβαίωση κατάθεσης αυτού. Αν ο παραγωγός δεν παραδώσει το αντίτυπο του κινηματογραφικού έργου, στερείται του δικαιώματος ένταξης στα μέτρα ενίσχυσης του Δευτέρου Κεφαλαίου του ν. 3905/2010 (Α’ 219). Η παράδοση του αντιτύπου του κινηματογραφικού έργου δεν συνεπάγεται τη μεταβίβαση του ηθικού και περιουσιακού δικαιώματος των δικαιούχων του έργου.
6.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού καθορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλη λεπτομέρεια, η οποία αφορά στην κατάθεση των κινηματογραφικών έργων στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αναπαραγωγή και χρήση αυτών, εφόσον: α) υπάρχει έγγραφη συναίνεση του νόμιμου δικαιούχου των δικαιωμάτων εκάστου έργου και β) δεν υπάρχει κίνδυνος για τη διαφύλαξη και συντήρηση του υλικού.
7.Ανώνυμες εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), των οποίων το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών ή ο έλεγχος της διοίκησης αυτών μεταβιβάζεται με οποιαδήποτε διαδικασία σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), υποβάλουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη συντέλεση της πράξης μεταβίβασης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει σε κάθε περίπτωση το ένα έτος, αντίγραφο του τηρούμενου από αυτά αρχείου οπτικοακουστικού υλικού στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

Άρθρο 46
Διοίκηση Διάρθρωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. όργανα διοίκησης
Τα όργανα διοίκησης του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος.

Άρθρο 47
Διοικητικό Συμβούλιο
1.Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι επταμελές και αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
β) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό.
γ) Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό.
δ) Δύο εκπροσώπους της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
2.Σε περίπτωση που τα Υπουργεία των περιπτώσεων β’και γ’ της προηγούμενης παραγράφου δεν προτείνουν εκπροσώπους τους μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή από αυτά του σχετικού αιτήματος, ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός ορίζει αντίστοιχα τα μέλη του Δ.Σ. και τους αναπληρωτές τους κατά την κρίση του. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
3.Το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται και παύονται αζημίως για το δημόσιο και για την επιχείρηση με κοινη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, μετά από σχετική πρόταση των Υπουργών των περιπτώσεων β’και γ’ της παραγράφου 1, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4.Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.
5.Τα μέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των τριών μηνών από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..
6.Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας, με την οποία διορίζεται, αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. με κοινή απόφαση της παραγράφου 3, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους εκπροσώπους των Υπουργείων τηρούνται οι διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2.
7.Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
8.Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., κατηγορίας Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται, όπως και ο αναπληρωτής του, με απόφαση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
9.Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον τρία μέλη του.
10.Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος και τουλάχιστον τρία ακόμη μέλη του.
11.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου.
12.Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για το χειρισμό υπό συζήτηση θεμάτων μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.
13.Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..
14.Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόμου αυτού.
15.Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.
16.Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, στους Διευθυντές και Τμηματάρχες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.

Άρθρο 48
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
1.Η θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους απασχόλησης και πληρούται μετά από δημόσια προκήρυξη του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, σύμφωνα με τις κείμενες για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα διατάξεις.
2.Η θητεία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα.
3.Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να έχει την ιδιότητα είτε του μονίμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, να είναι επιστήμονας εγνωσμένου κύρους, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής, να γνωρίζει σε άριστο βαθμό την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα και να διαθέτει αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
4.Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Χαράσσει την πολιτική του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στο πλαίσιο της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και των αποφάσεων του Δ. Σ..
β) Εκπροσωπεί νομίμως το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στις σχέσεις του με τις δημόσιες αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
γ) Υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας με τρίτους και συμφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και στους στρατηγικούς στόχους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
δ) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ..
ε) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
στ) Υποβάλλει στο Δ.Σ. τις προτάσεις και τις εισηγήσεις, που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
ζ) Υπογράφει μαζί με τον γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., καθώς και τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών.
η) Έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και του συνολικού έργου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
θ) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και διευθύνει το έργο τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις αποφάσεις του Δ. Σ..
ι) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού, του απολογισμού, καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
ια) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό. ιβ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.. ιγ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
ιδ) Εντέλλεται και υπογράφει όλες τις διενεργούμενες δαπάνες και κινεί όλους τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
ιε) Αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγουσας φύσης θέματα και υποβάλλει, εκτός ημερήσιας διάταξης, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.
ιστ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που ανατίθεται σε αυτόν ρητά από τον παρόντα νόμο, τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους Διευθυντές και Τμηματάρχες του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
6.Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει στα καθήκοντά του μέλος του Δ.Σ., το οποίο ορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος τη λειτουργία του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Υπουργού .
7.Οι αποδοχές του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’του ν. 3429/2005, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 49
Προσωπικό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Κατηγορίες Προσωπικού
1.Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στελεχώνεται από τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικού:
α) Υπάλληλοι Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε δεκαπέντε και από αυτές δέκα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και πέντε Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
β) Υπάλληλοι Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, των οποίων οι οργανικές θέσεις ορίζονται σε πέντε και από αυτές τρεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δυο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. γ) Ένας Νομικός Σύμβουλος.
2.Οι υπό στοιχεία α’ και β’ οργανικές θέσεις της προηγούμενης παραγράφου καλύπτονται με μετατάξεις υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212), με την μεταφορά της αντίστοιχης θέσης. Οι μετατάξεις ενεργούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μετά από δημόσια προκήρυξη των θέσεων με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού.
3.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να αποσπώνται στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δημοσίου, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212). Η απόσπαση των υπαλλήλων γίνεται με τη διαδικασία, η οποία ορίζεται από τις σχετικές γενικές διατάξεις για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία από αυτούς.
4.Οι οργανικές θέσεις των στοιχείων α’ και β’ της παραγράφου 1 μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού. Σε περίπτωση αύξησης των θέσεων αυτές καλύπτονται με τη διαδικασία της παραγράφου 2.

Άρθρο 50
Οικονομική Διαχείριση και Λειτουργία
1.Το μετοχικό κεφάλαιο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. ορίζεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ με δυνατότητα αύξησης μετά από πρόταση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συνίσταται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους και παρίσταται με μια ονομαστική μετοχή, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο.
2.Οι οικονομικοί πόροι του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. προέρχονται από:
α) Την ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
β) Τις επιχορηγήσεις από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή από χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών.
γ) Τις δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε άλλου είδους παροχές από τρίτους. Η αποδοχή κληρονομιάς από το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. γίνεται πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής.
δ) Τα έσοδα από την παροχή έναντι ανταλλάγματος εξειδικευμένων υπηρεσιών στο Δημόσιο, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιώτες.
ε) Τα έσοδα από την πώληση εκδόσεων.
στ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.
ζ) Τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σε εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
3.Η οικονομική διαχείριση και η σύναψη των συμβάσεων προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παράγωγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οικείες διατάξεις για την προσαρμογή του εθνικού δικαίου, τον παρόντα νόμο και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
4.Ειδικά για την προκήρυξη διαγωνισμών, την αξιολόγηση προσφορών, την κατακύρωση, τη σύναψη συμβάσεων και τα νόμιμα δικαιώματα των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αυτές ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου (π.δ. 118/2007, Α’ 150 και ν. 4281/2014, Α’ 160).
5.Οι αποδοχές του προσωπικού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α’ 226), οι οποίες διέπουν τον καθορισμό των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
6.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε η διενέργεια διαχειριστικού ή άλλου οικονομικού ελέγχου και να καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος άσκησης αυτού.

Άρθρο 51
Κανονισμοί Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης
1.Μέσα σε εννέα μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Δ.Σ. καταρτίζει και υποβάλλει στον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό τον Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών, οι οποίοι εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού.
2.Με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού ρυθμίζονται η διάρθρωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. σε Διευθύνσεις και Τμήματα και οι αρμοδιότητες αυτών και καθορίζονται οι κλάδοι των υπαλλήλων ανά κατηγορία, ο αριθμός των οργανικών θέσεων κατά κλάδο, η κατανομή των θέσεων στις οργανικές μονάδες, το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων, το σύστημα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, που αφορά σε θέματα κατάστασης προσωπικού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3429/2005 (Α’ 314).
3.Με τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών ρυθμίζονται τα θέματα διαχείρισης υλικού, περιουσιακών στοιχείων, καταβολής μισθοδοσίας, κατάρτισης προϋπολογισμού, ισολογισμών και απολογισμού, προμηθειών υλικού, υπηρεσιών και έργων με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 50.

Άρθρο 52
Σύσταση Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (εφεξής Μητρώο), στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, όπως αυτά καθορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι Επιχειρήσεις δύνανται να εγγραφούν στο Μητρώο κατόπιν αιτήσεώς τους.

Άρθρο 53
Δήλωση στοιχείων των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης
1.Οι Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης εγγράφονται στο Μητρώο μετά από σχετική έγγραφη αίτηση του νομίμου εκπροσώπου τους προς την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία γνωστοποιούνται προς καταχώριση τα εξής στοιχεία:
α) i) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση, το όνομα και επώνυμο του ιδιοκτήτη του Ηλεκτρονικού Μέσου Ενημέρωσης, η διεύθυνσή του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου του και η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.
ii)|Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η επωνυμία του και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, η έδρα αυτής, η νομική μορφή της, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία και το όνομα του νομίμου εκπροσώπου της.
β) Αναλυτική κατάσταση μετόχων στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α’ 2), όπως εκάστοτε ισχύει. Εφόσον από την κατάσταση προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν επιπλέον ειδική αναλυτική κατάσταση, από την οποία να προκύπτει η ταυτότητα μέχρι φυσικού προσώπου των μετόχων των ανωνύμων εταιρειών που συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 1746/1988 (Α’ 2), όπως εκάστοτε ισχύει, για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες. Η υποχρέωση υποβολής της ειδικής αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση, στην οποία αναγράφονται ονομαστικώς οι νέοι μέτοχοι.
γ) Το όνομα, το επώνυμο και η διεύθυνση του εκδότη και του διευθυντή της Επιχείρησης Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης.
δ) Ο αριθμός των εργαζομένων δημοσιογράφων και η μορφή της εργασιακής σχέσης τους με την επιχείρηση.
2.Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Γενική Γρα μματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας οποιαδήποτε μεταβολή των ως άνω στοιχείων εντός δυο μηνών από τη συντέλεσή της.

Άρθρο 54
Προνόμια των Εγγεγραμμένων στο Μητρώο Επιχειρήσεων
Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης: α) Έχουν πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμενα από αυτή νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα υπό την επιφύλαξη του νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις οποίες κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 261/1997 (Α’ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η
καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην κατανομή της προϋπολογιζόμενης διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα, καθώς και η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων και ανάθεσης σε αυτά της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.
γ) Προτιμώνται ως συνεργάτες και εταίροι στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..
δ) Μπορούν να ζητούν τη διαπίστευση δημοσιογράφων τους στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (Briefing) από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Άρθρο 55
Λοιπές διατάξεις
1.Η διαπίστευση των ανταποκριτών ξένου Τύπου στην Ελλάδα γίνεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία εκδίδεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια αυτού. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Εξωτερικών, του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα προνόμια των ανταποκριτών ξένου Τύπου και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας διαπίστευσής τους στην Ελλάδα. Οι ανταποκριτές ξένου Τύπου, οι οποίοι επιθυμούν τη διαπίστευσή τους, υπόκεινται σε έλεγχο ασφαλείας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2.Υπάλληλοι της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μπορεί να αποσπώνται για τρία έτη και με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων στους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς του δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’212). Ομοίως, υπάλληλοι των ανωτέρω εποπτευόμενων φορέων μπορεί να αποσπώνται για τρία έτη και με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη τριετία με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων στη Γενική Γρα μματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Οι αποδοχές των υπάλληλων, που αποσπώνται καλύπτονται με αντίστοιχη μεταφορά των σχετικών πιστώσεων από τον φορέα προέλευσης στον φορέα υποδοχής.
3.Οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γρα μματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότητες της ΕΡΤ Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα μπορούν κατόπιν άδειας, να απασχολούνται παράλληλα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης του ιδιωτικού τομέα, εφόσον η παράλληλη απασχόλησή τους δεν σχετίζεται ως προς το αντικείμενό της με τα ιδιαίτερα καθήκοντα της θέσης τους και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
Η άδεια χορηγείται στους δημοσιογράφους μονίμους ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γρα μματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο.
Στους δημοσιογράφους του Αθηναϊκού Πρακτορείου ΕιδήσεωνΜακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε., η άδεια χορηγείται με σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο.
4.Για τα θέματα, τα οποία δεν ρυθμίζονται με ειδικές διατάξεις του παρόντος νόμου ως προς το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’ 212).
5.Στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4173/2013 (Α’ 169), όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Στις συμβάσεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 6 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206)».
6.Στην παρ. 1 του άρθρου έβδομου του ν. 4279/2014 (Α’ 158) προστίθεται περίπτωση κα’, ως εξής:
«κα. Το ακίνητο με ΚΑΕΚ 05009000107550150 στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού Ρηγίλλης 24».
7.Το άρθρο ένατο του ν. 4279/2014 (Α’158) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«1. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α’, β’, γ’, ε’ και στ’ του άρθρου πέμπτου αρχίζει από τις 2.1.2016.
2.Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
8.Τιμολόγια για τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α’ 159) που τυχόν έχουν εκδοθεί από τη δημοσίευση του ν. 4279/2014 μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος, επανεκδίδονται μέχρι τη λήξη του μηνός Νοεμβρίου 2015.
9.Στο άρθρο 15 του ν. 4173/2013, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EPT Α. Ε., ύστερα από αίτηση των μελών των μουσικών συνόλων της, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές παραστάσεις, καθώς και η παροχή διδακτικού έργου. Κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να εκδίδεται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, η άδεια θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί. Με την ίδια διαδικασία και τους ίδιους όρους είναι δυνατόν να επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η παροχή διδακτικού έργου και στο πάσης φύσεως προσωπικό του παρόντος άρθρου.»
10.Καταργείται η διάταξη του άρθρου 110 παρ. 12 του ν. 4055/2012 και από την έναρξη ισχύος του παρόντος αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, των οποίων έχει λήξει η αρχική θητεία.

Άρθρο 56
Μεταβατικές διατάξεις
1.Η κατάταξη των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στη Γενική Γρα μματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στους βαθμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 34 γίνεται ως εξής:
α) Στις κενές θέσεις Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δώδεκα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Εάν στο στάδιο αυτό καλυφθούν οι εξήντα πέντε προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, όσοι περισσεύουν με το χαμηλότερο αριθμό μορίων κατατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης γ’ .
β) Εάν στο στάδιο α’ δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, στις υπόλοιπες κενές θέσεις Συμβούλου Επικοινωνίας Β’ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι περίσσεψαν στο στάδιο α’ , και οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον εννέα και όχι περισσότερα από δώδεκα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας. Εάν στο στάδιο αυτό καλυφθούν οι εξήντα πέντε προβλεπόμενες θέσεις Συμβούλων Επικοινωνίας, όσοι περισσεύουν με το χαμηλότερο αριθμό μορίων κατατάσσονται στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης γ’ .
γ) Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Α’ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι δεν κατετάγησαν σε θέση Συμβούλου Επικοινωνίας κατά τα στάδια α’και β’ και οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρία και όχι περισσότερα από εννέα έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
δ) Στο βαθμό του Γραμματέα Επικοινωνίας Β’ κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ι, οι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν μέχρι τρία έτη προϋπηρεσίας στον κλάδο Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.
2.Οι κατατάξεις της προηγούμενης παραγράφου γίνονται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.
3.Μετά την ολοκλήρωση των κατατάξεων κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 κρίνονται προς προαγωγή από το βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’ στο βαθμό του Γενικού Συμβούλου Επικοινωνίας Β’, κατ’ εξαίρεση του χρονικού περιορισμού της παραγράφου 1, περίπτωση δ’ του άρθρου 36 και σε αριθμό θέσεων μέχρι δεκαπέντε, που θα προσδιορισθεί με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, όσοι κατετάγησαν στο βαθμό του Συμβούλου Επικοινωνίας Α’, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά της διαδικασίας των παραγράφων 4, 6 και 7 του άρθρου 36.
4.Η διαδικασία των κατατάξεων και της κατά την παράγραφο 3 προαγωγής ολοκληρώνεται το αργότερο έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5.Υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι κατέχουν θέσεις προϊσταμένου οποιασδήποτε οργανικής μονάδας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν θα καταταγούν με τη διαδικασία της παραγράφου 1 σε βαθμό, που θα τους επιτρέπει να κατέχουν θέση ευθύνης κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 37, συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με δικαίωμα λήψης των αποδοχών της θέσης τους μέχρι την αντικατάστασή τους, η οποία πρέπει να γίνει το αργότερο εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση των κατατάξεων. Η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται μετάθεση ή μετακίνηση του υπαλλήλου, εκτός εάν το ζητήσει ο ίδιος ή η Υπηρεσία κρίνει ότι συντρέχουν υπηρεσιακοί λόγοι προς τούτο.
6.Η προϋπηρεσία υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας σε θέση προϊσταμένου Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης για τα Γραφεία Α’ τάξης και Τμήματος για τα Γραφεία Β’ και Γ’ τάξης.
7.Υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από είκοσι έτη σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή, μετατίθενται υποχρεωτικά στην Ελλάδα εντός έξι μηνών από την ισχύ του νόμου χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και χωρίς δυνατότητα νέας μετάθεσης στο εξωτερικό. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται όσοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αραβική και κινεζική γλώσσα και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώρας, στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.
8.Δημοσιογράφοι, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικός Οικονομικός και ειδικοί επιστήμονες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπηρετούν στο εξωτερικό και έχουν συνολική προϋπηρεσία μεγαλύτερη από δεκατέσσερα έτη σε Γ ραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή, μετατίθενται υποχρεωτικά στην Ελλάδα εντός έξι μηνών από την ισχύ του νόμου χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και χωρίς δυνατότητα νέας μετάθεσης στο εξωτερικό.
9.Μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 36 παράγραφος 11 εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις για την αξιολόγηση των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας. Στις υφιστάμενες εκθέσεις αξιολόγησης ειδικών κριτηρίων των υπαλλήλων και εφεξής γίνεται αναγωγή των βαθμών της εκατονταβάθμιας κλίμακας σε βαθμούς δεκαβάθμιας κλίμακας με τη διαίρεση του εκατονταβάθμιου βαθμού με τον παρονομαστή δέκα.
10.Η διάταξη της ενότητας 2.6 του Παραρτήματος V2ΕΛΛ του ν. 4046/2012 (Α’ 28) περί αναστολής διενέργειας προαγωγών δεν εφαρμόζεται στις, κατά τα άρθρα 34 παρ. 1 και 36, βαθμολογικές προαγωγές των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γρα μματέων Επικοινωνίας.
11.Δημοσιογράφοι, οι οποίοι απασχολούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ιδιότητες της ΕΡΤ Α.Ε. και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και παράλληλα απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή έργου σε έντυπα, ηλεκτρονικά ή διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, υποχρεούνται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να επιλέξουν το φορέα απασχόλησής τους ή να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης από την παρ. 3 του άρθρου 55 του παρόντος, άδεια. Μετά την πάροδο των τριών μηνών και εντός μίας εβδομάδος όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι απασχολούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι καλλιτεχνικές ειδικότηττες της ΕΡΤ ΑΕ και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. με την εξαίρεση όσων κατέθεσαν αίτηση βάσει της παρ. 3 του άρθρου 55, υποχρεούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούνται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό ή διαδικτυακό μέσο μαζικής ενημέρωσης άλλως καταγγέλλεται αμέσως η σύμβασή τους χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.
12.Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης τουλάχιστον του ενός τρίτου του προβλεπόμενου από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 49 προσωπικού μπορεί να αποσπασθούν στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Δημοσίου, της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’212), προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας αυτού. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων και δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από εννέα μήνες.
13.Το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή των Γενικών Συμβούλων Επικοινωνίας Α’ και Β’αντιστοιχεί σε αυτό του Συμβούλου Πρεσβείας για τα πρώτα τρία έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 57
Καταργούμενες διατάξεις
1.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις:
α) των άρθρων 1 έως 19 του ν. 3166/2003 (Α’ 178),
β) του άρθρου 11 παράγραφοι 1 έως 14 και του άρθρου 12 παρ. 3 του ν. 3444/2006 (Α’ 46),
γ) του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3 του ν. 2328/1995 (Α’ 159),
δ) του άρθρου 53 του ν. 3801/2009 (Α’ 163) και
ε) του άρθρου 26 παρ. 12 εδάφιο δ’ του ν. 4325/2015 (Α’ 47).
2.Κάθε αντίθετη διάταξη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται.

Άρθρο 58
Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 10/10.9.2015 (Α’ 108), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Επιτρέπεται η χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, συνολικού προϋπολογισμού εκατόν πενήντα ενός εκατομμυρίων (151.000.000,00) ευρώ, εκ των οποίων τα δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000,00) ευρώ βαρύνουν το έτος 2014, τα εξήντα οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (68.400.000,00) ευρώ βαρύνουν το έτος 2015 και το υπόλοιπο ποσό των εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (64.600.000,00) ευρώ το έτος 2016.
Η διάταξη αυτή ισχύει από 1.9.2014.»

Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2015