Νόμος 433 ΦΕΚ Α΄236/4.9.1976
Περί των δαπανών κινήσεως των τακτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν

Άρθρον 1

1.

2.

3. Εις τους τακτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίοι απασχολούνται εκτός πόλεως, κώμης ή χωρίου ή δια τους οποίους δεν διατίθεται μεταφορικόν υπό της υπηρεσίας μέσον, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα μεταβάσεως και επανόδου εκ της εγγυτέρας προς τον τόπον απασχολήσεως πόλεως, κώμης ή χωρίου.

4.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την 28243/845/1984 (Β` 288) κοινή απόφ. Υπ.Προεδρίας-Εθν.Οικον.- Δημοσίων Εργων- και Γεωργίας.

5.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την 28243/845/1984 (Β` 288) κοινή απόφ. Υπ.Προεδρίας-Εθν.Οικον.- Δημοσίων Εργων- και Γεωργίας.

6.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την 28243/845/1984 (Β` 288) κοινή απόφ. Υπ.Προεδρίας-Εθν.Οικον.- Δημοσίων Εργων- και Γεωργίας.

7. Τακτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας, αποσπώμενοι εις υπηρεσίας εδρευούσας εκτός έδρας της κυρίας των θέσεως, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων. Εφ` όσον ο τόπος ένθα αποσπώνται απέχει από της έδρας των πέραν των είκοσι (20) χιλιομέτρων, δικαιούνται και ημερησίας αποζημιώσεως δι` εκάστην ημέραν αποσπάσεως και μέχρις εξήκοντα (60) ημερών κατ` ανώτατονόριον.

8. Εις τους τακτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας τους εις εργασίας υπαίθρου εργαζομένους εις περίπτωσιν παραμονής αυτών εις την αυτήν περιοχήν και προς εκτέλεσιν του αυτού ή ετέρου έργου, παρέχεται αποζημίωσις δια χρονικόν διάστημα καθοριζόμενον δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.

Άρθρον 2
Αποφάσεις του Πρωθυπουργού καθορίζουσαι τον αριθμόν των επιτρεπομένων ημερών παραμονής εκτός έδρας των τακτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας μη δημοσιευθείσαι διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, θεωρούνται νόμιμοι, νομιμοποιουμένων ούτω των εις εκτέλεσιν αυτών γενομένων δαπανών.

Άρθρον 3
Αι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται μόνον δια τους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας. Πάσα διάταξις αντικειμένη εις τον παρόντα ή ρυθμίζουσα θέματα διεπόμενα υπό του παρόντος καταργείται διά τους υπαλλήλους τούτους.

Άρθρον 4
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 2 Σεπτεμβρίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ