ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 30/10/1991 με το Άρθρο 83 ΝΟΜΟΣ 1969/1991

Νόμος 431 ΦΕΚ Α΄236/4.9.1976
Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των περί λειτουργίας και ελέγχου των Τραπεζών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν

Άρθρον 1

Άρθρον 2

Άρθρον 3

Άρθρον 4

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 2 Σεπτεμβρίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ