Νόμος 427 ΦΕΚ Α΄230/31.8.1976
Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 243/1969 “περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν

Άρθρον 1

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθίσταται ως κάτωθι :
“3. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών:
α) Ορίζονται αι ποιοτικαίπροδιαγραφαί των προς οινοποίησινσταφυλών, τα του ελέγχου και επανελέγχου των απορριπτομένων φορτίων, ως και προορισμού τούτων, οι όροι μεταφοράς και παραλαβής των σταφυλών, οι τρόποι δειγματοληψίας και εξετάσεως των δειγμάτων.
β) Καθορίζονται αι μέθοδοι οινοποιήσεως και αι συνθήκαι εφαρμογής τούτων, προκειμένου περί σταφυλών ή γλευκών προοριζομένων δια την παραγωγήν οίνων ονομασίας προελεύσεως, ων η επεξεργασία και η οινοποίησις δέον να ενεργούνται μέσω κεχωρισμένης γραμμής, ως και τα της επεξεργασίας των σταφυλών, αι συνθήκαι οινοποιήσεως, επεξεργασίας, αποθηκεύσεως και παλαιώσεως-συντηρήσεως των οίνων, ως και πάσα επί των ανωτέρω λεπτομέρεια.
γ) Δύνανται να καθορίζονται εκάστοτε οικονομικά κίνητρα δια την προώθησινωρισμένων ποικιλιών αμπέλου, την υποβοήθησιν της ανασυστάσεως αμπελώνων προσβεβλημένων υπό φυλλοξήρας ή γεγηρακότων, ως και δια την διάδοσιν μέσων και μεθόδων αποσκοπούντων εις την βελτίωσιν της ποιότητος των προϊόντων της αμπέλου και την μείωσιν του κόστους παραγωγής”.

2. Η παραγρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“4. α) Εφεξής απαγορεύεται η φύτευσιςαυτοκάρπων νόθων αμπέλων. Οι υπάρχοντες αμπελώνες της κατηγορίας ταύτης εκριζούνται υποχρεωτικώς επί αποζημιώσει καθοριζομένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών κατά την δια της αυτής αποφάσεως ορισθησομένωνδιαδικασίαν. Η αποζημίωσις αύτη δέον να ανταποκρίνεται εις τας υφιστάμενας εκάστοτε συνθήκας, του δικαιούχου δυναμένου εν πάση περιπτώσει να αμφισβητήση ταύτην ενώπιον των Δικαστηρίων.
β) Το μέτρον τούτο της υποχρεωτικής, επί αποζημιώσει, εκριζώσεως δύναταινα επεκτείνεται και επί ετέρων ποικιλιών αμπέλου χαρακτηριζομένων προς αντικατάστασιν, δι` αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας.
γ) Δύναται, ωσαύτως, να εφαρμόζηται το μέτρον της προαιρετικής εκριζώσεως σταφιδαμπέλων κορινθιακής και σουλτανίνας επί αποζημιώσει, κατά τα οριζόμενα δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και ΟΙκονομικών”.

Άρθρον 2
Εις το τέλος του άρθρου 2 του Ν.Δ. 243/1969 προστίθεται παράγραφος 5 έχουσα ούτω :
“5. Η εξαγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου και λοιπών δενδρωδών καλλιεργειών επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγουμένης αδείας της αρμοδίας Δ/νσεως του Υπουργείου Γεωργίας, τηρουμένων των περί φυτοϋγειονομικών όρων διατάξεων των χωρών εισαγωγής τούτου. Ειδικώτερον, προκειμένου περί ποικιλιών ων η επέκτασις έχει ανασταλή, δύναται να επιτραπή η εξαγωγή αποκλειστικώς δι` Ιδρύματα Ερεύνης εις περιωρισμένη κλίμακα και μέχρις εκατόν (100) μοσχευμάτων κατά ποικιλίαν”.

Άρθρον 3
Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“2. Οι οίνοι μιας δεδομένης περιοχής δύνανται να φέρουν ως ονομασίαν προελεύσεως την τοπωνυμίαν της περιοχής ταύτης, μόνον εφ` όσον πληρούν τους δια του παρόντος οριζομένους όρους. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις, εν όλω ή εν μέρει, της ονομασίας προελεύσεως, ως και της ονομασίας ποικιλίας αμπέλου περιεχομένης εις την ονομασίαν προελεύσεως δοθέντος οίνου, δι` οίνους ετέρας προελεύσεως, έστω και εάν των χρησιμοποιουμένων λέξεων προηγούνται ή έπονται καθοριστικαί εκφράσεις, ως είδος, τύπος, τρόπος, κ.λ.π.”.

Άρθρον 4

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“2. α) Οι οίνοι της κατηγορίας των ελεγχομένων ονομασιών προελεύσεως δέον να προέρχωνται εκ σταφυλών εκλεκτών ποικιλιών οιναμπέλου, καλλιεργουμένων εις εδάφη κατάλληλα δια την παραγωγήν οίνων ποιότητος, περιωρισμένηςαμπελουργηικής ζώνης, και να πληρούν ωρισμένους όρους αναφερομένους εις την στρεμματικήναπόδοσιν των αμπελώνων, το σύστημα κλαδεύματος και την ελαχίστην περιεκτικότητα του γλεύκους εις σάκχαρον.
β) Οι οίνοι της κατηγορίας των απλών ονομασιών προελεύσεως δέον να προέρχωνται εκ σταφυλών ενδεδειγμένων ποικιλιών οιναμπέλου, καλλιεργουμένων εις κατάλληλα εδάφη περιωρισμένης αμπελουργικής ζώνης”.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθίσταται από της ενάρξεως της οινικής περιόδου 1975, ως κάτωθι:
“3. Η μεταποίησις των σταφυλών εις γλεύκος και του γλεύκους εις οίνον γίνεται εντός της καθωρισμένης ζώνης ονομασίας προελεύσεως του οίνου. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, προτάσει του ΚΕΠΟ, η ανωτέρω μεταποίησις δύναται να λάβηχώραν εκτός της ζώνης ονομασίας προελεύσεως, αλλ` οπωσδήποτε εντός της περιοχής, το όνομα της οποίας φέρουν οι τυπικοί οίνοι, εφ` όσον συντρέχουν ειδικοί προς τούτο λόγοι.

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“8. α) Αναγνώρισις νέων ονομασιών προελεύσεως δύναται να γίνη δια Π.Δ. εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Γεωργίας τη εισηγήσει της ΚΕΠΟ.
β) Δι` αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, τη εισηγήσει της ΚΕΠΟ, ορίζονται η διαδικασία, αι προϋποθέσεις και τα υποβληθησόμενα στοιχεία δια την αναγνώρισιν νέων ονομασιών προελεύσεως οίνων”.

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“9. Δι` ομοίων Π.Δ. θέλουν καθορισθή:
α) Προκειμένου περί οίνων ελεγχομένης ονομασίας προελεύσεως, τα όρια της περιοχής, αι επιτρεπόμεναι προς καλλιέργειαν εις εκάστην περιοχήνποικιλίαι, το σύστημα κλαδεύσεως, αι ανώτεραιστρεμματικαί αποδόσεις και η περιεκτικότης του γλεύκους εις σάκχαρον.
β) Προκειμένου περί οίνων απλής ονομασίας προελεύσεως, τα όρια της περιοχής και αι επιτρεπόμεναι προς καλλιέργειαν εις εκάστην περιοχήνποικιλίαι. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας ορίζεται η διαδικασία παροχής του δικαιώματος χρήσεως ονομασίας προελεύσεως των κατ` έτος παραγομένων οίνων”.

5. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθισταται ως κάτωθι:
“10. α) Οι κατά το παρόν άρθρον οίνοι ονομασίας προελεύσεως διατίθενται εις την κατανάλωσιν μόνον εμφιαλωμένοι. Δικαίωμα εμφιαλώσεως των οίων τούτων έχει ο, συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος και των εις εκτέλεσιν τούτου διαταγμάτων και αποφάσεων, διαθέτωνοίνον ονομασίας προελεύσεως ή ο υπ` αυτού ειδικώς δια συμβολαιογραφικής πράξεως εξουσιοδοτημένος.
β) Κατ` εξαίρεσιν, επιτρέπεται η διάθεσις εις την κατανάλωσιν χύδην οίνων ονομασίας προελεύσεως μόνον εντός της περιοχής, της οποίας φέρουν το πατροπαράδοτον όνομα.
Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας, Οικονομικών και Εμπορίου, ορίζονται τα όρια της περιοχής, εις ην οίνοι ονομασίας προελεύσεως επιτρέπεται να διατίθενται χύδην, οι όροι κυκλοφορίας και τα του ελέγχου τούτων”.

6. Η παράγραφος 13 του άθρρου 5 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“13. Δια Π.Δ. εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου, τη αιτηγήσει της ΚΕΠΟ καθορίζονται εφεξής αι προϋποθέσεις και οι όροι χρησιμοποιήσεως των τοπωνυμίων ως εμπορικών σημάτων οίνου”.

7. Η παράγρ. 14 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“14. Απαντα τα μέχρι σήμερον κατατεθειμένα εμπορικά σήματα οίνων, αναφερόμενα καθ` οιονδήποτε τρόπον εις τοπωνύμια, δύναντια να χρησιμοποιώνται μέχρις εκδόσεως του κατά τα ανωτέρω Π.Δ. μετά δε την έκδοσιν τούτου, εφ` όσον πληρούνται αι υπ` αυτού ορισθησόμεναι προϋποθέσεις και όροι”.

8. Η παράγρ. 16 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθίστααι ως κάτωθι:
“16. Δια Π.Δ., εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Γεωργίας, Οικονομικών και Εμπορίου, μετ` εισήγησιν της ΚΕΠΟ, ρυθμίζονται τα της παραγωγής, ελέγχου και προστασίας των ρητινιτών οίνων, ως και των κατά παράδοσιν ονομασιών οίνων, εξαιρέσει των τοπωνυμίων και των ονομασιών ποικιλιών”.

9. Εις το άρθρον 5 του Ν.Δ. 243/1969 προστίθενται δύο παράγραφοι, παρ. 18 και 19, έχουσαι ούτω:
“18. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας ορίζονται ο τύπος και οι όροι εκδόσεως υπό των οικείων Δ/νσεως Γεωργίας πιστοποιητικού καταγωγής δι` οίνους κοινής καταναλώσεως και λοιπών κατηγοριών οίνων, οσάκις τούτο απαιτήται δια την εξαγωγήν εις την αλλοδαπήν”.
“19. α) Προ της χορηγήσεως των ταινιών ελέγχου ή των πιστοποιητικών προελεύσεως, οι τυπικοί οίνοι υποβάλλονται εις οργανοληπτικήνδοκιμασίαν υπό Επιτροπής συγκροτουμένης δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, και απαρτιζομένης εκ δύο υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας και δύο του Γενικού Χημείου του Κράτους, ενός εκπροσώπου των αμπελουργών, προτάσει της ΠΑΣΕΓΕΣ, και ενός εκπροσώπου των οινοποιείων, Συνεταιρικών ή ιδιωτικών προτάσει, κατά περίπτωσιν, της ΚΕΟΣΟΕ ή του ΣΕΒ, μετά προηγουμένηνχημικήν και μικροσκοπικήν εξέτασιν υπό εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους ή του Υπουργείου Γεωργίας.
Εν περιπτώσει απορρίψεως της σχετικής αιτήσεως του ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσηεπανεξέτασιν υπό δευτεροβαθμίου Κεντρικής Επιτροπής, απαρτιζομένης εκ δύο εκπροσώπων του Υπουργείου Γεωργίας, ενός εκπροσώπου του Ινστιτούτου Οίνου, δύο εκπροσώπων του Γενικού Χημείου του Κράτους, ενός εκπροσώπου της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών και ενός εκπροσώπου του Συνδέσμου Ελλήλων Βιομηχάνων.
β) Οι απορριπτόμενοι τελικώς οίνοι δύνανται να διατίθενται ως οίνοι κοινής καταναλώσεως, εφ` όσον δεν αντίκεινται προς τας κειμένας διατάξεις.
γ) Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι χαρακτήρες των οίνων ονομασίας προελεύσεως, ο τρόπος δειγματοληψίας, εξετάσεως και επανεξετάσεως αυτών, τα του ορισμού των μελών των Επιτροπών και λειτουργίας τούτων, ο χρόνος ενάρξεως εφαρμογής του μέτρου και πάσα σχετική λεπτομέρεια”.

Άρθρον 5

1. Η παράγρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“1. α) Δύναται να επιβάλληται εις τους παραγωγούς γλεύκους και οίνου υποχρεωτική παράδοσις οίνου, αντιστοιχούντος εις ποσοστόν της παραγωγής των γλεύκους και οίνου, κατά περιφερείας, δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Γεωργίας, Οικονομικών και Εμπορίου, δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθοριζουσών τας λεπτομερείας τρόπου, χρόνου, κέντρου παραδόσεως, τιμής, ελαχίστου αλκοολικού βαθμού και τρόπου πληρωμής. Η τιμή δεν δύναται να είναι κατωτέρα της καταβαλλομένης τιμής δι` οίνους αποσταζομένους προς παρασκευήν οινοπνεύματος].
Σημ.: όπως το στοιχείο α΄της παρ.1 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το το άρθρο 21 παρ.1ζ΄ Ν.4337/2015,ΦΕΚ Α 129/17.10.2015.
β) Η ποσότης οίνου, περί ης η προηγουμένη περίπτωσις διατίθεται, τη εποπτεία του Γ.Χ.Κ., προς οινοπνευματοποίησιν ή οξοποίησιν, πλην της περιπτώσεως των ρητινιτών οίνων,οι οποίοι διατίθενται αποκλειστικώς εις τα νεφτοποιεία προς απόσταξιν.
γ) Δύνανται να εξαιρώνται της υποχρεωτικής παραδόσεως, δια των αυτών ως άνω αποφάσεων, οι παραγωγοί μέχρι χιλίων χιλιογράμμων οίνου.
δ) Εξαιρούνται της υποχρεωτικής παραδόσεως οι παραγωγοί, των οποίων ο οίνος δικαιούται ελεγχομένης ονομασίας προελεύσεως ή ονομασίας προελεύσεως ανωτέρας ποιότητος κατά τα εν άρθρω 5 του Ν.Δ. 243/1969, ή προορίζεται προς παρασκευήν εκλεκτών αποσταγμάτων και εφ` όσον η παραγωγή τούτων διετέθη δια τον ανωτέρω σκοπόν”.

2. Η παράγρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 243/1969, αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“2. α) ΟΙ κατεργαζόμενοι σταφυλάς δια μηχανικών μέσων εις ποσότητα ανωτέραν των εκατόν χιλιάδων (100.000) χιλιογράμμων ετησίως υποχρεούνται όπως, καθ` εκάστην οινικήνπερίοδον, αποθηκεύουν ιδιαιτέρως ποσότητα οίνων της ιδίας αυτών παραγωγής, προερχομένην εκ των τελευταίων πιέσεων των σταφυλών, της πιέσεως των στεμφύλων της ερυθράς οινοποιήσεως και των οινολασπών, ως και της τυχόν εκχυλίσεως των στεμφύλων”.
β) Σταφυλαί μη πληρουσαι τους όρους των ποιοτικών προδιαγραφών προς οινοποίησιν, περί ων η παρ. 3 (περ. α`) του άρθρου 1, οινοποιούνται ιδιαιτέρως. Εις κεχωρισμένηνοινοποίησιν υπόκεινται ωσαύτως τα απορρίματα των συσκευαστηρίων επιτραπεζίωνσταφυλών, ως και σταφυλαί Κορινθιακής και Σουλτανίνας, ακατάλληλοι προς σταφιδοποίησιν και μη πληρούσαι τας κατά τα ανωτέρω ποιοτικάςπροδιαγραφάς.
γ) Οι οίνοι των δύο προηγουμένων περιπτώσεων διατίθενται, τη εποπτεία του Γ.Χ.Κ. προς οινοπνευματοποίησιν ή οξοποίησιν, ή, καταπερίπτωσιν, προς παραγωγήν αποστάγματος στεμφύλων ή αποστάγματος οινολάσπης, πλην των προερχομένων εξ οινολάσπης ρητινιτών οίνων, οι οποίοι διατίθενται αποκλειστικώς εις τα νεφτοποιεία προς απόσταξιν.
δ) Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορίου, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα ελάχιστα ποσοστά επί της παραγωγής της περιπτώσεως α` του παρόντος, αναλόγως των παραγομένων προϊόντων, ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια, αφορώσα εις τους οίνους των περιπτώσεων α` και β` του παρόντος”.

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 243/1969 καταργείται.

Άρθρον 6
Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 2438/1969, αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“5. Η εποπτεία και ο έλεγχος της τηρήσεως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ενεργείται υπό των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας ή του Γενικου Χημείου του Κράτους, συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις”.

Άρθρον 7
Εις την παράγραφον 6 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 243/1969, προστίθενται περιπτώσεις δ` και ε`, ως κάτωθι:
“δ) Τα πάσης κατηγορίας οινοποιεία υποχρεούνται εις την διατήρησιν οινολογικού εργαστηρίου, εξωπλισμένου δια συσκευών και οργάνων, άτινα απαιτούνται δια την λειτουργίαν των οινολογικών εργαστηρίων, περί ων η παρ. 5 του άρθρου 9 του παρόντος.
Δια τα λειτουργούνταοινοποεία παρέχεται προθεσμία δύο ετων από της δημοσιεύσεως του παρόντος δια την προσαρμογήν προς τα ανωτέρω.
ε) Δεν επιτρέπεται η χορήγησις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου, ως και η χρήσιςχορηγηθείσης αδείας, εις τους έχοντας άδειαν ασκήσεως επαγγέλματος οινολόγου και εργαζομένους εις το Δημόσιον, εις συνεταιριστικάς οργανώσεις, εις οργανισμούς Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εις οινοποιεία, ως και εις τους εκ των ανωτέρω συνταξιοδοτηθέντας λόγω ορίου ηλικίας ή απολυθέντας εκ της υπηρεσίας δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους λόγω συμπληρώσεως τριακονταπενταετούς πραγματικής και συνταξίμου δημοσίας υπηρεσίας.”

Άρθρον 8
Το άρθρον 12 του Ν.Δ. 243/1969, αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“Άρθρον 12
Τιμωρούνται με τας ποινάς του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικος οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος”.

Άρθρον 9
Το άρθρον 13 του Ν.Δ. 243/1969 αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“Αρθρον 13
Τιμωρούνται με τας ποινάς του άρθορυ 458 του ΠοινικουΚώδικος:
α) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7 και 9 παρ. 5, 6, 7 και 8 του παρόντος.
β) Οι παρανόμως ασκούντες το επάγγελμα του Οινολόγου. Παράνομος άσκησις θεωρείται και η καθ` οιονδήποτε τρόπον παραχώρησις της χρήσεως της αδείας του οινολόγου, ως δια μισθώσεως ή άλλως. Με τας αυτάς ποινάς τιμωρείται και ο προς ον η παραχώρησις αύτη μη οινολόγος.
γ) Επιτρέπεται η επι εταιρική σχέσει, οιασδήποτε νομικής μορφής, χορήγησις αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας οινολογικού εργαστηρίου, εφ` όσον πληρούνται αι δια του παρόντος νόμου καθοριζόμεναι διατάξεις και το εργαστήριον λειτουργεί παρουσία, επιβλέψει, εργασία και ευθύνη του κεκτημένου άδειαν οινολόγου. Απαγορεύεται η δια της αυτής αδείας οινολόγου ίδρυσις και λειτουργία καθ` οιονδήποτε τρόπον, πλειόνων του ενός οινολογικών εργαστηρίων ή πλειόνων υποκαταστημάτων της αυτής εταιρείας”.

Άρθρον 10
Το άρθρον 14 του Ν.Δ. 243/1969, αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“Άρθρον 14
Με φυλάκισιν τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματικήνποινήν τιμωρούνται:
α) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος.
β) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 του παρόντος”.

Άρθρον 11
Το άρθρον 15 του Ν.Δ. 243/1969, αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“Άρθρον 15
Η δίωξις των παραβάσεων των άρθρων 1 παρ. 3, 4, 5 και 6 παρ. 2 του παρόντος, χωρεί βάσει πρωτοκόλλου παραβάσεως συντασσομένου υπό αρμοδίων οργάνων ελέγχου του Υπουργείου Γεωργίας ή του Γ.Χ.Κ. Δια Π.Δ. εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, καθορίζεται η διαδικασία διώξεως των ανωτέρω, η διαδικασία επί κατασχομένων ειδών, ως και τα υποκείμενα εις κατάσχεσιν είδη”.

Άρθρον 12
Το άρθρον 16 του Ν.Δ. 243/1969, αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“Άρθρον 16
1. Ο κατά παράβασιν των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 6 παρ. 2, του παρόντος, παραγόμενος, κατεχόμενος, μεταφερόμενος, εξαγόμενος ή διατιθέμενος εις την κατανάλωσιν οίνος ή γλεύκος δημεύεται.
2. Η δήμευσις διατάσσεται υπό του αρμοδίου Δικαστηρίου, ανεξαρτήτως της συμμετοχής εις το αδίκημα του έχοντος οιονδήποτε δικαίωμα επί του πράγματος.
3. Ο δημευθείς οίνος ή γλεύκος ή το εκ της αποστάξεως του οίνου αποληφθέν οινόπνευμα ή απόσταγμα εκποιούνται κατά τας ισχυούσας διατάξεις, το δε προϊόν της εκποιήσεως κατατίθεται εις το ΚΤΓΚ και Δασών, μετά προηγούμενον συμψηφισμόν των εις το Δημόσιον οφειλομένων εισαγωγικών δασμών, φόρων κ.λ.π.”.

Άρθρον 13
Το άρθρον 17 του Ν.Δ. 243/1969, αντικαθίσταται ως κάτωθι:
“Άρθρον 17
Δια τας παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος διατάσσεται προς τούτοις υπό του Δικαστηρίου και η καταστροφή των ετικεττών και των περιβλημάτων. Επίσης το Δικαστήριον δύναται να διατάξη και την δήμευσιν των δοχείων και φιαλών, ως και την, δαπάναις του καταδικασθέντος, εφ` άπαξ δημοσίευσιν δια μιας εφημερίδος ολοκλήρου της καταδικαστικής αποφάσεως ή περιλήψεως ταύτης”.

Άρθρον 14

1. Εις την παράγραφον 1 του άρθρου 15 του Νόμου 396/1976 “περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων”, προστίθεται εδάφιον γ`, ως εξής:
“γ. Οι εμφιαλωταί οίνων, ων η εμφιάλωσιςεγένετο κατά παράβασιν των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, ως και οι παρασκευάζοντες και πωλούντες αεριούχους οίνους ως φυσικούς αφρώδεις και ημιαεριούχους οίνους ως ημιαφρώδεις”.

2. Το εδάφιον γ` της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Νόμου 396/1976, καταργείται.

Άρθρον 15
Οίνοι παρασκευασθέντες δι` αναμίξεως μετ` οινοπνεύματος, διατίθενται, έστω και εάν δεν πληρούν τας διατάξεις του Νόμου 396/1976 “περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων” εις ότι αφορά εις την φύσιν του προστεθέντος οινοπνεύματος, εις τον ελάχιστον και μέγιστον αλκοολικόντίτλον του ετοίμου προς εμπορίαν προϊόντος, εις τον ελάχιστον φυσικόν κτηθέντα και δυναμικόναλκοολικόντίτλον, εις την εμπεριεχομένηναιθυλικήναλκοόλην εκ ζυμώσεως σακχάρων σταφυλών και εις την αναλογίαν του προστεθέντος οινοπνεύματος, εφ` όσον δια του πρωτοκόλλου αναμίξεως διαπιστούται ότι ούτοι παρήχθησαν προ της ισχύος του ανωτέρω νόμου.

Άρθρον 16
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται εν αυτώ.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ