Νόμος 426 ΦΕΚ Α΄232/1.9.1976
Περί κυρώσεως διοικητικών πράξεων, αφορωσών εις την προσωρινήναναστολήν δασμών και λοιπών φόρων εισαγωγής επί ενίων ειδών διατροφής ή εις την επαναφοράν τούτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Κυρούται αφ` ης ίσχυσαν, αι κατωτέρω παρατιθέμεναι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής εξ Υπουργών, κοιναί αποφάσεις Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Οικονομικών, αποφάσεις Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού και διαταγαί του Υπουργού Οικονομικών, δι` ων ανεστάλησαν προσωρινώς, ολικώς ή μερικώς οι υπό του Τελωνειακού Δασμολογίου Εισαγωγής προβλεπόμενοι δασμοί, ως και οι λοιποί φόροι εισαγωγής, επί ενίων ειδών διατροφής, επί σκοπώ εξασφαλίσεως της επαρκείας των ειδών τούτων εις την εσωτερικήναγοράν και της διατηρήσεως των τιμών διαθέσεως αυτών εις τα ενδεδειγμένα επίπεδα ή επανεφέρθησαν ολικώς ή μερικώς ούτοι:
1. Απόφασις Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών υπ` αριθ. 58/26.11.1975 “περί ρυθμίσεως θεμάτων δασμών επί εισαγωγής χοιρείου κρέατος και ινδιάνων”.
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπ` όψιν:
1. Τας διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.Δ. 175/73 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθημεταγενεστέρως.
2. Την υπ` αριθ. 127 από 18ης Ιουλίου 1975 πράξιν του Υπουργικού Συμβουλίου, (υπό περιωρισμένηνσύνθεσιν) “περί συστάσεως Οικονομικής Επιτροπής εξ Υπουργών”.
3. Την επιβαλλομένηνεισαγωγήν α) χοιρείου κρέατος προς κάλυψιν επιτακτικών αναγκών της καταναλώσεως, β) κρέατος ινδιάνων προς αντιμετώπισιν των καταναλωτικών αναγκών του είδους κατά τας προσεχείς εορτάς των Χριστουγέννων και Ν. Ετους, λόγω μειωμένης εγχωρίου παραγωγής.
4. Τας διεθνώς διαμορφωθείσας εισαγωγικάς τιμάς των ανωτέρω ειδών ως εκ των οποίων η εισαγωγή τούτων καθίσταται απαγορευτική λόγω των αγορανομικώς καθοριζομένων τιμών πωλήσεως εν τη εσωτερική αγορά.
5. Εν όψει εξισορροπήσεως του κόστους του εισακτέου χοιρείου κρέατος και τοιούτου ινδιάνων προς το αντίστοιχον εγχωρίου παραγωγής δια της άρσεως ή μειώσεως, κατά περίπτωσιν της ισχυούσης δασμολογικής επιβαρύνσεως, αποφασίζει ομοφώνως:
Εγκρίνει:
α) Την άρσιν των ισχυόντων εισαγωγικών δασμών και λοιπών παρομαρτούντων φόρων επί πραγματοποιουμένων εισαγωγών χοιρείου κρέατος και ζώντων χοίρων προς σφαγήν.
β) Την επιβολήν ποσοστού 50% του ισχύοντος δασμού επί πραγματοποιουμένων εισαγωγών ινδιάνων.
Μεθ` ο μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίασις.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
2. Απόφασις Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών υπ` αριθ. 102/15.1.76 “περί άρσεως δασμών και λοιπών συμπαρομαρτούντων φόρων της εισαγωγής 200.000 νεοσσών κρεοπαραγωγής υπό της Ε.Π.Σ.Ε.”.
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπ` όψιν: 1. Τας διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.Δ. 175/1973 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθημεταγενεστέρως. 2. Την υπ` αριθ. 127/18.7.1975 Π.Υ.Σ. “περί συστάσεως Οικονομικής Επιτροπής εξ Υπουργών”. 3. Την υπ` αριθ. 34/10.1.1976 έγγραφονεισήγησιν των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 4. Την διεξαχθείσαν μεταξύ των μελών αυτής συζήτησιν επί του εν θέματι αντικειμένου, αποφασίζει ομοφώνως: 1. Εγκρίνει την άρσιν του ισχύοντος εισαγωγικού δασμού και λοιπών συμπαρομαρτούντων φόρων, από σήμερον και μέχρι της 10ής Φεβρουαρίου 1976, επί των πραγματοποιηθησομένων εισαγωγών νεοσσών κρεοπαραγωγής υπό της Ενώσεως Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Ελλάδος και μέχρι διακοσίων χιλιάδων (200.000) κεφαλών βάσει αδειών χορηγουμένων υπό του Υπουργείου Εμπορίου. 2. Η παρούσα, ης η εκτέλεσις ανατίθεται εις τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας, κυρωθήσεται νομοθετικώς.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
3. Απόφασις Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών υπ` αριθ. 143/12.2.1976 “περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις το δασμολογικόν καθεστώς νωπών κρεάτων βοοειδών και βουβαλοειδών και επιβολήν ή άρσιν αντισταθμιστικών εισφορών επί κρεάτων”.
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπ` όψιν:
1. Τας διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.Δ. 175/73 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθημεταγενεστέρως.
2. Την υπ` αριθ. 127/18.7.1975 Π.Υ.Σ. “περί συστάσεως Οικονομικής Επιτροπής εξ Υπουργών”.
3. Τας διαμορφουμένας εν τη εσωτερική αγορά ως και εν τη διεθνεί τοιαύτη συνθήκας προσφοράς και τιμών των κρεάτων, αίτινες υπό το κράτος των ισχυουσών ρυθμίσεων καθιστούν δυσχερή τον ομαλόνεφοδιασμόν της αγοράς δια τούτων.
4. Το γεγονός ότι δια της άρσεως των ισχυόντων δασμών επί των εισαγομένων νωπών κρεάτων βοοειδών και βουβαλοείδων και της προσηκούσης ρυθμίσεως των επιβαλλομένων αντισταθμιστικών εισφορών επί των ρηθέντων κρεάτων ως και των κατεψυγμένων τοιούτων διευκολύνεται η εισαγωγή του είδους προς κάλυψιν επειγουσών αναγκών της χώρας.
5. Σχετικήνεισήγησιν του κ. Υφυπουργού Εμπορίου,
αποφασίζει ομοφώνως:
1. Εγκρίνει: α. Την άρσιν των ισχυόντων δασμών και λοιπών φόρων και τελών επί των εισαγομένων νωπών κρεάτων βοοειδών και βουβαλοειδών.
β. Την μεταβολήν του τρόπου καθορισμού της επιβαλλομένης αντισταθμιστικής εισφοράς επί των ανωτέρω κρεάτων, δια της κλιμακώσεως ταύτης αναλόγως της διαμορφουμένης τιμολογιακής τιμής CIF του εμπορεύματος.
γ. Την άρσιν των επιβαλλομένων αντισταθμιστικών εισφορών επί κατεψυγμένων κρεάτων εισαγωγής.
2. Αναθέτει εις τους καθ` ύλην αρμοδίους Υπουργούς την υλοποίησιν της παρούσης βάσει των ισχυουσών διατάξεων.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
4. Απόφασις Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών υπ` αριθ. 146/1.3.1976 “περί παρατάσεως του χρόνου εισαγωγής 200.000 νεοσσών κρεοπαραγωγής υπό της Ενώσεως Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Ελλάδος”.
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπ` όψιν:
1. Τας διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.Δ. 175/1973 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθημεταγενεστέρως.
2. Την υπ` αριθ. 127/18.7.1975 Π.Υ.Σ. “περί συστάσεως Οικονομικής Επιτροπής εξ Υπουργών”.
3. Την υπ` αριθ. 288/24.2.1976 εισήγησιν του κ. Υπουργού Γεωργίας.
4. Την διεξαχθείσαν μεταξύ των μελών αυτής συζήτησιν επί του εν θέματι αντικειμένου,
αποφασίζει ομοφώνως:
1. Εγκρίνει την παράτασιν της εισαγωγής μέχρι 200.000 κεφαλών νεοσσών κρεοπαραγωγής υπό της Ενώσεως Πτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Ελλάδος άνευ του ισχύοντος εισαγωγικού δασμού και λοιπών συμπαρομαρτούντων φόρων μέχρι 31ης Μαρτίου 1976, βάσει αδειών χορηγουμένων υπό του Υπουργείου Εμπορίου, ως η υπ` αριθ. 102/15.1.56 ημετέρα απόφασις.
2. Η παρούσα, ης η εκτέλεσις ανατίθεται εις τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας, κυρωθήσεται νομοθετικώς.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 5. Απόφασις Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών υπ` αριθ. 159/23.3.1976 “περί μέτρων πολιτικής επί των σπορελαίων”.
Η Οικονομική Επιτροπή εξ Υπουργών
λαβούσα υπ` όψιν:
1. Τας διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.Δ. 175/1973 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθημεταγενεστέρως.
2. Την υπ` αριθ. 127/18.7.1975 Π.Υ.Σ. “περί συστάσεως Οικονομικής Επιτροπής εξ Υπουργών”.
3. Την υπ` αριθ. Ε.Π. 351/11/19.2.76 έγγραφονεισήγησιν των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου, ως και την διεξαχθείσαν μεταξύ των μελών αυτής συζήτησιν “περί των μέτρων πολιτικής επί των σπορελαίων, εν συνδυασμώ προς την πολιτικήν του ελαιολάδου”,
αποφασίζει:
1. Εγκρίνει την άρσιν της υφισταμένης δυνάμει των υπ` αριθ. Ε.Π. 04/13.10.73, 06669/1404/ΔΙΤ/6.2.74, 066/26.1.74, 424/28.2.74 και 628/ 5.4.74 αποφάσεων του Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού αναστολής καταβολής δασμών, λοιπών φόρων εισφορών και τελών επί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων σπορελαίων, ελαιούχων σπόρων ελαιωδών καρπών και φύτρων αραβοσίτου.
2. Επιτρέπει την άνευ καταβολής δασμών, φόρων, τελών κλπ. εισαγωγήνποσότητος μέχρι 5.000 τόννωναραχιδελαίου δυναμένου να εισαχθή υπό βιομηχανιών υδρογονώσεως και παρασκευής μαγειρικών λιπών και μαργαρινών προς χρήσιν κατά την παραγωγήν των προϊόντων των, απαγορευομένης της διαθέσεως τούτου αιτουσίως ή δι` οιονδήποτε έτερον σκοπόν.
3. Επί εισαγωγών ελαιούχων σπόρων εκ χωρών δι` ας υφίσταται ατέλεια δασμών, επιβάλλεται κατά την εισαγωγήν αντισταθμιστική εισφορά ίση προς τους ισχύοντας δασμούς, φόρους, εισφοράς και τέλη δια τας λοιπάς χώρας.
4. Επί εισαγωγών ελαιούχων σπόρων και καρπών εφ` ων δεν επιβάλλονται δασμοί, φόροι, τέλη κ.λ.π. κατά το ισχύον δασμολόγιον, επιβάλλεται ανάλογος αντισταθμιστική εισφορά ώστε η τιμή των εξ αυτών παραγομένων σπορελαίων να εξισούται προς την τιμήν του βαμβακελαίου εγχωρίου παραγωγής.
5. Δι` εισαγωγάς των εν παραγράφω 1 της παρούσης διαλαμβανομένων ειδών εγκεκριμένας παρά των εξουσιοδοτημένων δια την διενέργειαν πράξεων επί του συναλλάγματος Τραπεζών προ της ισχύος της παρούσης, έχει εφαρμογήν το υφιστάμενον μέχρι τούδε καθεστώς της ατελούς εισαγωγής υπό τον όρον πραγματοποιήσεως του εκτελωνισμού τούτων μέχρι και της 31ης Μαϊου 1976.
6. Εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορίου όπως ρυθμίσωσι τας λεπτομερείας και λάβωσι τα αναγκαία μέτρα δια την υλοποίησιν της παρούσης.
7. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της 7ης Απριλίου 1976.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
6. Απόφασις Οικονομικής Επιτροπής Υπουργών υπ` αριθ. 171/23.3.1976 “περί άρσεως δασμών και λοιπών συμπαρομαρτούντων φόρων επί εισαγωγής 500.000 νεοσσών κρεοπαραγωγής, και 500.000 ωών εκκολάψεως νεοσσών.
Η Οικονομική Επιτροπή λαβούσα υπ` όψιν:
1. Τας διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.Δ. 175/1973 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθημεταγενεστέρως.
2. Την υπ` αριθ. 127/18.7.1975 Π.Υ.Σ. “περί συστάσεως Οικονομικής Επιτροπής εξ Υπουργών”.
3. Την υπ` αριθ. 1101/17.3.76 έγγραφονεισήγησιν των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας.
4. Την διεξαχθείσαν μεταξύ των μελών αυτής συζήτησιν επί του εν θέματι αντικειμένου,
αποφασίζει ομοφώνως:
1. Εγκρίνει την άρσιν του ισχύοντος εισαγωγικού δασμού και λοιπών συμπαρομαρτούντων φόρων, από σήμερον και μέχρι της 30ής Ιουνίου 1976, επί των πραγματοποιηθησομένων εισαγωγών νεοσσών κρεοπαραγωγής μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) κεφαλών κατά προτίμησιν υπό συνεταιρικών φορέων και ωών ορνίθων εκκολάψεως νεοσσών κρεοπαραγωγής μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) τεμαχίων, επί τη βάσει αδειών χορηγουμένων δια του Υπουργείου Εμπορίου κατόπιν συμφώνου γνώμης του Υπουργείου Γεωργίας εις ότι αφορά τους φορείς εισαγωγής, τον χρόνον πραγματοποιήσεως αυτής και την προς εισαγωγήν υφ` εκάστου ποσότητος νεοσσών ή ωών.
2. Η παρούσα, ης η εκτέλεσις ανατίθεται εις τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας, κυρωθήσεται νομοθετικώς.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
7. Απόφασις Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Οικονομικών υπ` αριθ. Δ.8751/10.4.1975.
“Περί άρσεως της υφισταμένης ολικής αναστολής των δασμών και των κατά την εισαγωγήνεισπραττομένων λοιπών φόρων και τελών επί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων κατεψυγμένων κρεάτων βοειδών, βουβαλοειδών και αιγοπροβατοειδών και των κατεψυγμένων βρωσίμων παραπροϊόντων αυτών”.
Εχοντες υπ` όψει: α. Τας διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.Δ. 175/24.9.1973 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”.
β. Τας διατάξεις του υπ` αριθ. 396/8.10.73 Π.Δ. “περί θέσεως εν ισχύϊ των διατάξεων του Ν.Δ. 175/73”.
γ. Τας υπ` αριθ. 335/19.1.1973 και 381/2.3.1973 αποφάσεις της τέως ΕΟΥ, δι` ων ενεκρίθη η ατελής παράδοσις εκ δασμών, λοιπών φόρων και τελών εν γένει των εν θέματι ειδών. δ. Την υπ` αριθ. 588/15.9.1975 ομοίως απόφασιν της τέως ΕΟΥ, δι` ης ενεκρίθη η δασμολόγησις του αναλογούντος εκλεκτού κρέατος επί των εισαγομένων κρεάτων βοοειδών τύπου PISTOLA και CROPS εις ποσοστόν 16% και 13% αντιστοίχως επί του βάρους αυτών. ε. Τας υπ` αριθ. Δ.1216/13.2.1973, Δ.2321/28.3.1973 και Δ.24948/ 220/2.10.1973 διαταγάς του Υπουργού των Οικονομικών, δι` ων υλοποιήθησαν αι ως άνω εν παραγρ. γ` και δ` αποφάσεις. στ. Την σύμφωνονγνώμην των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου,
αποφασίζομεν:
1. Εγκρίνομεν, από σήμερον, την άρσιν της υφισταμένης δυνάμει των υπ` αριθ. 335/19.1.1973, 381/2.3.1973 και 588/15.9.1973 αποφάσεων της ΕΟΥ, υλοποιηθεισών δια των υπ` αριθ. Δ.1216/13.2.1973, Δ.2321/28.3.73 και Δ.24948/220/2.10.1973 αντιστοίχως διαταγών του Υπουργού Οικονομικών, ολικής αναστολής των δασμών και των κατά την εισαγωγήνεισπραττομένων λοιπών φόρων και τελών επί των εκ του εξωτερικού εισαγομένου κατεψυγμένων κρεατών βοοειδών, βουβαλοειδών και αιγοπροβατοειδών και κατεψυγμένων βρωσίμων παραπροϊόντων αυτών και την επαναφοράν εξ ολοκλήρου από της αυτής ημερομηνίας των υπό του Τελωνειακού Δασμολογίου προβλεπομένων δασμών επί των εισαγομένων ως άνω ειδών.
2. Ειδικώς, δεν αίρεται, η κατά τας ανωτέρω διατάξεις υφισταμένη μέχρι σήμερον αναστολή δασμού επί των περί ων πρόκειται κατεψυγμένων κρεάτων των εισαγομένων υπό των εγχωρίων βιομηχανιών συσκευασίας κρέατος και αλλαντικών, ίνα χρησιμοποιηθούν υπό τελωνειακήνπαρακολούθησιν και έλεγχον ως πρώτη ύλη δια την παραγωγήν των προϊόντων των.
3. Το Υπουργείον Οικονομικών θέλει προβή εις την λήψιν των αναγκαίων μέτρων προς υλοποίησιν της παρούσης και την νομοθετικήνκύρωσιν ταύτης.
Οι Υπουργοί
Συντονισμού και Προγραμματισμού Οικονομικών
8. Απόφασις Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Οικονομικών υπ` αριθ. Δ.13793/30.4.1975.
“Περί άρσεως της υφισταμένης ολικής αναστολής των δασμών και των κατά την εισαγωγήνεισπραττομένων λοιπών φόρων και τελών επί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων κρεάτων βοοειδών, βουβαλοειδών και αιγοπροβατοειδών”.
Εχοντες υπ` όψει: α. Τας διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.Δ. 175/24.9.1973 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”.
β. Τας διατάξεις του υπ` αριθ. 396/8.10.73 Π.Δ. “περί θέσεως εν ισχύι των διατάξεων του Ν.Δ. 175/1973”.
γ. Τας υπ` αριθ. 335/19.1.1973 και 381/2.3.1973 αποφάσεις της τέως Ε.Ο.Υ., δι` ων ενεκρίθη η ατελής παράδοσις εκ δασμών, λοιπών φόρων και τελών εν γένει των εν θέματι ειδών.
δ. Την υπ` αριθ. 588/15.9.1973 ομοίως απόφασιν της τέως Ε.Ο.Υ. δι` ης ενεκρίθη η δασμολόγησις του αναλογούντος εκλεκτού κρέατος επί των εισαγομένων κρεάτων βοοειδών τύπου PISTOLA και CROPS εις ποσοστόν 16% και 13% αντιστοίχως επί του βάρους αυτών.
ε. Τας υπ` αριθ. Δ.1216/13.2.1973, Δ.2321/18.3.1973 και Δ.24948/ 220/2.10.1973 διαταγάς του Υπουργού των Οικονομικών, δι` ων υλοποιήθησαν αι ως άνω εν παραγρ. γ` και δ` αποφάσεις.
στ. Την σύμφωνονγνώμην των Υπουργών Γεωργίας και Εμπορίου,
αποφασίζομεν:
1. Εγκρίνομεν από σήμερον, την άρσιν της υφισταμένης, δυνάμει των υπ` αριθ. 335/19.1.1973, 381/2.3.1973 και 588/15.9.1973, αποφάσεων της τέως Ε.Ο.Υ., υλοποιηθεισών δια των υπ` αριθ. Δ.1216/13.2.1973, Δ.2321/ 28.3.1973 και Δ.24948/220/2.10.1973 αντιστοίχως διαταγών του Υπουργού Οικονομικών, ολικής αναστολής των δασμών και των κατά την εισαγωγήνεισπραττομένων λοιπών φόρων και τελών επί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων κατεψυγμένων κρεάτων βοοειδών, βουβαλοειδών και αιγοπροβατοειδών και την επαναφοράν εξ ολοκλήρου από της αυτής ημερομηνίας των υπό του Τελωνειακού Δασμολογίου προβλεπομένων δασμών, ως και των λοιπών φόρων και τελών επί των εισαγομένων ως άνω ειδών.
2. Ειδικώς δεν αίρεται η κατά τας ανωτέρω διατάξεις υφισταμένη αναστολή του δασμού και των λοιπών φόρων και τελών επί των κάτωθι ειδών:
α) Των κατεψυγμένων κρεάτων των εισαγομένων υπό των εγχωρίων βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής πάσης φύσεως αλλάντων και κονσερβών κρέατος.
β) Των κατεψυγμένων κρεάτων αμνών μετ` οστών.
γ) Των κατεψυγμένων βρωσίμων παραπροϊόντων απάντων των ως άνω εν παραγρ. 1 ειδών κρεάτων.
3. Δια της παρούσης η υπ` αριθ. Δ.8751/10.4.1975 απόφασις καταργείται.
4. Το Υπουργείον Οικονομικών θέλει προβή εις την λήψιν των αναγκαίων μέτρων προς υλοποίησιν της παρούσης και την νομοθετικήνκύρωσιν ταύτης.
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Συντονισμού και Προγραμματισμού Οικονομικών
9. Απόφασις Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Οικονομικών υπ` αριθ. Δ.17088/11.10.1975.
“Περί τροποποιήσεως της παρ. 2 της υπ` αριθ. Δ.13793/30.4.1975 κοινής αποφάσεως Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού και Οικονομικών “περί άρσεως αναστολής εισπράξεως δασμών επί κατεψυγμένων κρεάτων”.
Εχοντες υπ` όψει: α. Τας διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.Δ. 175/24.9.1973 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”.
β. Την υπ` αριθ. Δ.13793/30.4.1975 απόφασιν ημών “περί άρσεως της υφισταμένης ολικής αναστολής των δασμών και των κατά την εισαγωγήνεισπραττομένων λοιπών φόρων και τελών επί των εκ του εξωτερικού εισαγομένων κατεψυγμένων κρεάτων βοοειδών, βουβαλοειδών και αιγοπροβατοειδών”.
γ. Την υπ` αριθ. 28/1975 απόφασιν της εξ Οικονομικών Υπουργών Επιτροπής δια της παραγρ. (β) της οποίας εγκρίνεται η άρσις της ισχυούσης αναστολής δασμών δια τας υπό των επιχειρήσεων αλλαντοποιϊας και κονσερβοποιϊας εισαγομένας ποσότητας κατεψυγμένων κρεάτων,
αποφασίζομεν:
1. Τροποποιούντες την ανωτέρω εν παραγρ. (β) απόφασιν ημών, ορίζομεν τα κάτωθι: “Η περίπτωσις α` της παραγρ. 2 της υπ` αριθ. Δ.13793/30.4.1975 αποφάσεως ημών, εν σχέσει με την διατήρησιν της υφισταμένης αναστολής του δασμού και των λοιπών φόρων και τελών επί των κατεψυγμένων κρεάτων των εισαγομένων υπό των εγχωρίων βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκεής πάσης φύσεως αλλάντων και κονσερβών κρέατος, καταργείται”.
2. Το Υπουργείον Οικονομικών, θέλει προβή εις την λήψιν αναγκαίων μέτρων προς υλοποίησιν της παρούσης και την νομοθετικήνκύρωσιν ταύτης.
Οι Υπουργοί
Συντονισμού και Προγραμματισμού Οικονομικών
10. Απόφασις Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού υπ` αριθ. 0.6669/1404 ΔΙΠ/6.12.1974. “Περί ατελούς εισαγωγής φύτρων αραβοσίτου”.
Εχοντες υπ` όψει:
1. Τας διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.Δ. 175/24.9.1973 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”.
2. Την υπ` αριθ. Ε.Π. 0.53 από 1 Νοεμβρίου 1973 απόφασιν ημών “περί ατελούς εισαγωγής φύτρων δημητριακών”.
3. Την υπ` αριθ. 0.1479/277 από 5 Μαρτίου 1974 απόφασιν ημών “περί παρατάσεως της προθεσμίας ατελούς εισαγωγής φύτρων δημητριακών”.
4. Την υπ` αριθ. 196032/3397/2.10.1974 έγγραφονεισήγησιν του Υπουργείου Εμπορίου “περί παρατάσεως της εγκριθείσης δια των ανωτέρω αποφάσεων ατελούς εισαγωγής φύτρων αραβοσίτου”.
5. Την δια του υπ` αριθ. Ε. 9897/1296/2.11.1974 εγγράφου, σύμφωνονγνώμην του Υπουργείου Οικονομικών επί της ανωτέρω εισηγήσεως του Υπουργείου Εμπορίου,
αποφασίζομεν:
1. Εγκρίνομεν την εισαγωγήν άνευ δασμών και λοιπών εισπραττομένων κατά την εισαγωγήν φόρων και τελών εν γένει, φύτρων αραβοσίτου μέχρι νεωτέρας διαταγής ημών.
2. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από της κοινοποιήσεώς της εις τας Τελωνειακάς Αρχάς, υπό της αρμοδίας Δ/νσεως του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Ο Υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται δια την λήψιν των αναγκαίων μέτρων προς υλοποίησιν της παρούσης και την νομοθετικήνκάλυψιν του λαμβανομένου μέτρου.
Ο Υφυπουργός
Συντονισμού και Προγραμματισμού
11. Απόφασις Υπουργού Συντονισμού και Προγραμματισμού υπ` αριθ. 0.22/12ΔΙΠ/2.1.75.
“Περί απαλλαγής εκ δασμών και λοιπών φόρων ορύζης GARCO”.
Εχοντες υπ` όψει:
1. Τας διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.Δ. 175/24.9.1973 “περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων”, ως ετροποποιήθη δια του Ν.Δ. 267/74.
2. Τας υπ` αριθ. 27228/4384/6.5.72, 35305/5565/27.5.72, 34217/ 5328/6.5.72, και 42666/6.7.72 αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Τομεύς Εμπορίου, ων η ισχύς παρετάθη δια των υπ` αριθ. 77590/12455/14.11.72, π.ε. 95129/15611/23.1.73, 46267/4350/18.7.1973, 51587/2249/2.9.74, π.ε. 93410/15573/17.1.73, 79336/14.11.72 π.ε., 95359/15565/17.1.73, 30407/1922/11.5.73, 44764/4209/18.7.73 π.ε. 93745/15298/17.1.73 και 31519/2012/11.5.73 ομοίων “περί εισαγωγής εκ χωρών ελευθέρου συναλλάγματος, ανά 3.000 τόννωνορύζης GARCO υπό της Ο.Ε. “ΟρυζόμυλοιΑνθήλης Αφοί Ι. Λαϊνά” και Ο.Β.Ε. “Αφοί Μπιτζίδη”, ως και ανά 1.000 τόννων υπό της Ο.Ε.Ε. “Ορυζόμυλοι Καβάλας” και Α.Ε. “Αφοί Χατζηαθανασιάδη” αντιστοίχως προς επεξεργασίαν και επανεξαγωγήν της ως επεξειργασμένης “GLACE”.
3. Τας υπ` αριθ. 186197/22459/1.8.73, 176510/16271/20.6.73 και 205031/35278/15.12.73 διαταγάς – εγκρίσεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας (τομεύς Εμπορίου), περί διαθέσεως εις την εσωτερικήναγοράν προς κάλυψιν επιτακτικών αναγκών της καταναλώσεως 888 τόννωνορύζης GARCO υπό της Α.Ε. “Αφοί Χατζηαθανασιάδη”, 210 τόννων υπό της Ο.Β.Ε. “Αφοί Μπιτζίδη” 1572 τόννων υπό της Ο.Ε. “Ορυζόμυλοι Αφοί Ι. Λαϊνά”, 250 τόννωνορύζης, ως και 60 τόννωνορυζοτριμμάτων υπό της Ο.Ε.Ε. “Ορυζόμυλοι Καβάλας” εκ των αποθεμάτων των εισαχθεισών κατά τ` ανωτέρω επί προσωρινή ατελεία ποσοτήτων υπό των Ορυζομύλων τούτων.
4. Την υπ` αριθ. 194327/14961/19.8.74 εισήγησιν του Υπουργού Εμπορίου, περί απαλλαγής εκ των δασμών και λοιπών φόρων εισαγωγής, των ως άνω εις την εσωτερικήναγοράν διατεθεισών ποσοτήτων ορύζης GARCO εις τιμήν μη περιλαμβάνουσαν δασμούς και λοιπούς φόρους. 5. Το γεγονός ότι η δια της υπ` αριθ. 326/12.1.73 αποφάσεως της τέως ΕΟΥ εγκριθείσα ατελής εισαγωγή 12.000 τόννωνορύζης GARCO δεν επραγματοποιήθη εξ ολοκλήρου, ελλείψει προσφοράς εν τη αλλοδαπή. 6. Την εισήγησιν των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου προς ΣυντονιστικήνΕπιτροπήν εξ Οικονομικών Υπουργών, αποφασίζομεν: Εγκρίνομεν την απαλλαγήν εκ των δασμών, λοιπών φόρων, τελών και δικαιωμάτων, της υπό των Ορυζομύλων:
α) Ο.Ε. “Αφοί Ι. Λαϊνά”,
β) Ο.Β.Ε. “Αφοί Μπιτζίδη”,
γ) Ο.Ε.Ε. “Ορυζόμυλοι Καβάλας” και
δ) Α.Ε. “Αφοί Χατζηαθανασιάδη” διατεθείσης εις την εσωτερικήνκατανάλωσιν, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Εμπορίου, προς κάλυψιν επιτακτικών αναγκών και συγκράτησιν του τιμαρίθμου, ορύζης GARCO, ανερχομένης συνολικώς εις 2.980 τόννους, εκ ποσότητος εισαχθείσης αρχικώς επί προσωρινή ατελεία προς επεξαργασίαν και επανεξαγωγήν.
Ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιοδοτείται δια την λήψιν των αναγκαίων μέτρων, προς υλοποίησιν της παρούσης και την νομοθετικήνκάλυψιν του μέτρου.
Ο Υπουργός Συντονισμού και Προγραμματισμού
12. Δ.Υ.Ο. Δ. 4883/1086/2.8.1974. Κατόπιν του υπ` αριθ. ΕΠ. 0381/ΔΕΣ349/18.7.1974 εγγράφου του Υπουργείου Συντονισμού και Προγραμματισμού, από πρωϊας της 5ης Αυγούστου 1974 αίρεται η δια της υπ` αριθ. Δ. 2315/28.3.1973 ημετέρας τηλεγραφικής διαταγής εγκριθείσα αναστολή των δασμών λοιπών φόρων και τελών επί του εισαγομένου ορνιθείου κρέατος.
Ο Υπουργός
13. Δ.Υ.Ο. υπ` αριθ. Τ. 1913/25/26.4.1975. “Περί της τύχης εισαχθέντων προς σφαγήν ζώντων ζώων”. Επί του απευθυνθέντος και ημίν υπ` αριθ. 63434/16.4.1975 επείγοντος εγγράφου της Νομαρχίας Τρικάλων αναφορικώς με τα ληπτέα μέτρα δια την άμεσοναντιμετώπισιν του δημιουργηθέντος λίαν σοβαρού προβλήματος περί της περαιτέρω τύχης των εισαχθέντων επί προσωρινή ατελεία αμνών, οίτινεςεγκαταλειφθέντες υπό του εισαγωγέως Στ. Θεοφράστου, κινδυνεύουν από τον εξ αιτίας θάνατον, γνωρίζομεν υμίν, ότι εν όψει της δημιουργηθείσης εξαιρετικής ταύτης καταστάσεως και της προτεινομένης εν παραγράφω 4 του ως είρηται εγγράφου λύσεως, εγκρίνομεν την ατελή εκ δασμών και λοιπών φόρων εισαγωγήν εν οίς και της αντισταθμιστικής εισφοράς των περί ων πρόκειται ζώων, εφ` όσον και υμείς θα προέλθητε εις τας δεούσας ενεργείας, καθ` ο μέρος τυγχάνετε αρμόδιοι, δια την από συναλλαγματικής και κτηνιατρικής πλευράς έγκρισιν και τακτοποίησιν της προκειμένης εισαγωγής επιφυλασσόμενοι δια την νομοθετικήνκάλυψιν του ως άνω προτεινομένου μέτρου.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 27 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ