Νόμος 425 ΦΕΚ Α΄232/1.9.1976
Περί του τρόπου συνεχίσεως ή εκχωρήσεως ή διαλύσεως συμβάσεων μελετών ή εκτελέσεως έργων του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κλπ κατά το άρθρον 57 του Συντάγματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Επιτρέπεται κατά τους όρους του παρόντος άρθρου η μεταβίβασις προς τρίτον του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων εκ συμβάσεων μελετών ή εκτελέσεως έργων του Κράτους, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων ή δημοτικών επιχειρήσεων (εκχώρησις συμβάσεως), εάν ο αναλαβών την εκπόνησιν της μελέτης ή την εκτέλεσιν του έργου ανακηρυχθή βουλευτής.

2. Την κατά την παράγραφον 1 μεταβίβασιν δύναται να ζητήση ο βουλευτής εντός εξήκοντα (60) ημερών από της ανακηρύξεώς του δι` εγγράφου δηλώσεως προς τον αντισυμβαλλόμενόν του. Εις την δήλωσιν πρέπει να καθορίζεται ο προς ον ζητείται να γίνη η μεταβίβασις και να προσαρτάται έγγραφος δήλωσις αυτού ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως την τοιαύτην μεταβίβασιν.

3. Εντός ενενήκοντα (90) ημερών από της κατά την παράγραφον 2 δηλώσεως δικαιούται ο αντισυμβαλλόμενος μετά σύμφωνονγνώμην του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου ή του κατά περίπτωσιν αντιστοίχου συλλογικού οργάνου ν` αποδεχθή ή ν` αποκρούση την μεταβίβασιν, γνωστοποιών την απάντησίν του προς τον βουλευτήν και τον προς ον ζητείται να γίνη η μεταβίβασις. Από της τελευταίας γνωστοποιήσεως της περί αποδοχής απαντήσεως θεωρείται συντελεσθείσα η κατά την παράγραφον 1 μεταβίβασις του συνόλου των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Εάν κατά τον χρόνον υποβολής της δηλώσεως του βουλευτού το υπολειπόμενον προς εκτέλεσιν τμήμα του έργου δεν υπερβαίνη το 20% του συμβατικού τοιούτου, αντί της μεταβιβάσεως συνεχίζεται η εκτέλεσις του έργου, αποκλειομένης της επεκτάσεως του συμβατικού αντικειμένου.

4. Ο βουλευτής παραμένει υπεύθυνος εις ολόκληρον μετά του αναλαβόντος το σύνολον των εκ της συμβάσεως δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι του αντισυμβαλλομένου και των τρίτων. Αι εγγυήσεις, τα ενέχυρα, αι υποθήκαι και τα παρεπόμενα δικαιώματα εξακολουθούν υφιστάμενα και μετά την κατά την παράγραφον 1 μεταβίβασιν.

5. Η κατά την παράγραφον 1 του παρόντος μεταβίβασις απαλλάσσεται από του τέλους χαρτοσήμου ως και από παντός εν γένει τέλους φόρου, εισφοράς, δικαιώματος ή κρατήσεως υπέρ του Δημοσίου ή οιουδήποτε τρίτου.

Άρθρον 2

1. Εάν ο βουλευτής δηλώση εγγράφως ότι δεν επιθυμεί την κατά το άρθρον 1 μεταβίβασιν ή ο αντισυμβαλλόμενός του αποκρούση την προταθείσανμεταβίβασιν ή παρέλθη άπρακτος εκατέρα των εις το άρθρον 1 προθεσμιών, η σύμβασιςδιαλύεται αυτοδικαίως δια τας μη εκτελεσθείσας εργασίας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων περί διαλύσεως των συμβάσεων εκτελέσεως δημοσίων έργων.

2. Ο βουλευτής μετά την διάλυσιν της συμβάσεως, υποχρεούται να λάβη τα προσήκοντα μέτρα προς αποφυγήν δυσμενών συνεπειών εκ της διακοπής των έργων.

3. Δια τας μη εκτελεσθείσας εργασία ουδεμία καταβάλλεται αποζημίωσις.

Άρθρον 3
Εάν ακυρωθή η εκλογή του βουλευτού μετά την ανάληψιν του έργου υπό του εκδοχέως η επελθούσαδιάλυσις της συμβάσεως ή η μεταβίβασις του συνόλου των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δεν ανατρέπεται.

Άρθρον 4
Αι διατάξεις των προηγουμένων άρθρων εφαρμόζονται αναλόγως και όταν η μελέτη ή η εκτέλεσις του έργου έχηαναληφθή υπό εμπορικής εταιρείας ή επιχειρήσεως, εις την οποίαν έργα διευθυντού ή διοικητικού ή νομικού συμβούλου εκτελεί πρόσωπον το οποίον μετά την συνομολόγησιν της συμβάσεως ανεκηρύχθη βουλευτής ή εις την οποίαν μετέχει ως ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταίρος.

Άρθρον 5
Δια προεδρικών διαταγμάτων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Εργων δύνανται να καθορίζωνται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του παρόντος νόμου.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 26 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ