Νόμος 423 ΦΕΚ Α΄223/21.8.1976
Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Τα Γυμναστήρια, κατά την έννοιαν του παρόντος είναι Νομικά Πρόσωπα ή Υπηρεσίαι και έχουν ως αποστολήν την προαγωγήν και διάδοσιν του αθλητισμού. Προς τον σκοπόν τούτον διαθέτουν ωργανωμένους χώρους με γυμναστικάς και αγωνιστικάς εγκαταστάσεις, ως στάδια, κολυμβητήρια, σκοπευτήρια, κέντρα ιστιοπλοϊας, αθλητικά κέντρα, χώρους χιονοδρομιών, αθλοπαιδιών, αντισφαιρίσεως, κέντρα νεότητος ή εντευκτήρια και χώρους αθλήσεως εν γένει.

2. Τα Γυμναστήρια κατατάσσονται εις τας κάτωθι κατηγορίας:
α) Ολυμπιακά
β) Εθνικά
γ) Δημοτικά
δ) Κοινοτικά και
ε) Σωματειακά.

3. Εκ των κατά την προηγουμένην παράγραφον Γυμναστηρίων:
α) Τα υπό στοιχείον α` αποτελούν Υπηρεσίας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) διεπόμεναυπο της περί ταύτης Νομοθεσίας και του παρόντος.
β) Τα υπό στοιχείον β` αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλην εκείνων άτινα εκάστοτε δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, καθίστανται Υπηρεσίαι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Εσωτερικών, δύνανται Εθνικά Γυμναστήρια Ν.Π.Δ.Δ. εδρεύοντα εις Κοινότητας να καθίστανται Υπηρεσίαι Κοινοτήτων.
γ) Τα υπό στοιχείον γ` αποτελούν Ν.Π.Δ.Δ. δ) Τα υπό στοιχείον δ` αποτελούν Υπηρεσίας των Κοινοτήτων, πλην εκείνων, άτινα δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εσωτερικών, καθίστανται Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

4. Τα λειτουργούντα υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. Γυμναστήρια τελούν υπό την εποπτείαν και έλεγχον της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

5. Εν τη λειτουργία των Γυμναστηρίων των αποτελούντων Υπηρεσίας της Ε.Ο.Α. και των Κοινοτήτων, οι εις ους ανήκουν Οργανισμοί λαμβάνουν υπ` όψιν τας υποδείξεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και συνεργάζονται μετ` αυτής.

6. Δια των κατά την παρ. 3 του παρόντος άρθρου Διαταγμάτων, ρυθμίζονται πάντα τα εις την παρ. 3 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου οριζομέναθέμιτα,ως και τα της μεταβιβάσεως εις το νέον νομικόνπρόσωπον ή Υπηρεσίαν των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και περιουσιακών στοιχείων εν γένει.

7. Ομοίως διά Προεδρικού Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του επί του Αθλητισμού αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού δύναται να αναστέλλεται η λειτουργία των καθ` οιονδήποτε τρόπον ιδρυθέντων Γυμναστηρίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ως και να καταργούνται ταύτα καθοριζομένου οιουδήποτε φορέως εις ον περιέρχονται τα περιουσιακά των στοιχεία ως και τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις αυτών.
Σημ.: όπως η παρ. 7 του άρθρου 1 προστέθηκε με το άρθρο 3, παρ.α` του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

Άρθρον 2

1. Τα Ολυμπιακά, Εθνικά, Δημοτικά και τα υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. Κοινοτικά Γυμναστήρια, ιδρύονται δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως. Δι` ομοίου Διατάγματος δύναται οιαδήποτε Υπηρεσία Γυμναστηρίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να καθίσταται Ν.Π.Δ.Δ.

2. Τα κοινοτικά γυμναστήρια ως υπηρεσίες των κοινοτήτων ιδρύονται με απόφαση του οικείου κοινοτικού συμβουλίου, που εγκρίνεται από το νομάρχη.
Η απόφαση του νομάρχη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 1832/1989 (Α 54).

3. Τα Εθνικά Γυμναστήρια ιδρύονται εις χώρους ανήκοντας εις το Δημόσιον ή εις Ν.Π.Δ.Δ., τα Δημοτικά Γυμναστήρια εις χώρους ανήκοντας εις τους Δήμους, τα Κοινοτικά Γυμναστήρια εις χώρους ανήκοντας εις τας Κοινότητας και τα Σωματειακά εις χώρους ανήκοντας κατά κυριότητα ή χρήσιν, εις νομίμως συνεστημένα αθλητικά σωματεία.

4. Επιτρέπεται η σύστασις Νομικού Προσώπου ή Υπηρεσίας, περί ων η παρ. 3 του προηγουμένου άρθρου και προ της εξευρέσεως του καταλλήλου χώρου αθλήσεως.

5. Η διαχείρισις των Κοινοτικών Γυμναστηρίων γίνεται κατά τας περί Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κειμένας διατάξεις, εκτός εάν άλλως ορίζεται υπό του παρόντος.

Άρθρον 3

1. Χώροι ανήκοντες εις το Δημόσιον και κρινόμενοι κατάλληλοι δια την ίδρυσιν ή επέκτασιν Ολυμπιακών ή Εθνικών Γυμναστηρίων, δύνανται να παραχωρώνται εις την Γενικήν Γραμματείαν Αθλητισμού ή εις Ν.Π.Δ.Δ. ή εις την Ε.Ο.Α., αναλόγως της περιπτώσεως, κατά χρήσιν, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονομικών, ή του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Χώροι ανήκοντες εις ανεγνωρισμένα Αθλητικά Σωματεία περιέρχονται εν περιπτώσει διαλύσεως τούτων εις το Δημόσιον (ΓενικήνΓραμματείαν Αθλητισμού) ίνα χρησιμοποιηθούν δι` αθλητικούς εν γένει σκοπούς. Η εις το Δημόσιον περιέλευσις τούτων βεβαιούνται δια πράξεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και καταχωριζομένης εν περιλήψει εις τα οικεία βιβλία μεταγραφών, η δε δι` αθλητικούς σκοπούς περαιτέρω διάθεσις των γίνεται κατά τας κειμένας γενικάς διατάξεις.

3. Τας προς εκπλήρωσιν αθλητικών εν γένει σκοπών καταλειπομένας προς το Δημόσιον δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου αποδέχεται ή αποποιείται ο Γενικός Γραμματεύς Αθλητισμού, εκπροσωπών εν προκειμένω το Ελληνικόν Δημόσιον, δυνάμενος δι`αποφάσεως του να ορίση και έτερον τινα ως εκπρόσωπον του δια την υπογραφήν των σχετικών πράξεων και εγγράφων.

Άρθρον 4

1. Προς εκπλήρωσιν των σκοπών των εν άρθρω 1 του παρόντος Γυμναστηρίων, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις ακινήτων υπέρ και δαπάναις αυτών ή του Δημοσίου κατά περίπτωσιν.

2. Αι απαλλοτριώσεις αύται θεωρούνται ως εξυυπηρετούσαιδημοσίανωφέλειαν και κηρύσσονται δια κοινής αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του Υπουργού Οικονομικών. Η καταβλητέα αποζημίωσις των εν παρ. 1 ακινήτων, το ύψος του τιμήματος, καθορίζεται κατά τας κειμένας περί δημοσίων κτημάτων διατάξεις.

3. Επί εκουσίας μεταβιβάσεως των εν παρ. 1 ακινήτων, το ύψος του τιμήματος, καθορίζεται κατά τας κειμένας περί δημοσίων κτημάτων διατάξεις.

4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και επί απαλλοτριώσεων υπέρ και δαπάναις της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και των ανεγνωρισμένων υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αθλητικών σωματείων.

5. Αρμόδιος προς παροχήν εγκρίσεως δια την κατά τας κειμένας διατάξεις υπό του Δημοσίου παραχώρησιν κατά χρήσιν ή υπό Νομικών Προσώπων Δημοσίου δικαίου ή υπό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως παραχώρησιν κατά κυριότητα ή κατά χρήσιν ή την ανταλλαγήν ή την διάθεσιν εν γένει, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, ακινήτων μετά ή άνευ κτισμάτων προς την ΓενικήνΓραμματείαν Αθλητισμού ή προς Νομικά Πρόσωπα εποπτευόμενα υπ` αυτής, προς τον σκοπόν ανεγέρσεως αθλητικών εγκαταστάσεων, καθίσταται ο Νομάρχης. Ειδικώς επί παραχωρήσεως δημοσίας εκτάσεως κατά χρήσιν, προσαπαιτείται γνώμη της παρά τη Νομαρχία εδρευούσης Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, παρεχομένη εντός 10ημέρου προθεσμίας από της περιελεύσεως εις αυτήν του σχετικού εγγράφου. Μετά την παρέλευσιν απράκτου του 10ημέρου η απόφασις του Νομάρχου, εκδίδεται και άνευ της γνώμης ταύτης. Η κατά τα ανωτέρω παραχώρησις κατά κυριότητα ή κατά χρήσιν ή η ανταλλαγή ή η διάθεσις εν γένει ακινήτων τελειούται δια της εκδόσεως της περί αποδοχής αυτής αποφάσεως του επί του Αθλητισμού Υπουργού ή Υφυπουργού ήτις και μεταγράφεται.
Σημ.: όπως η παρ. 5 του άρθρου 4 προστέθηκε  με το άρθρο 3, παρ.β` του Ν.665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

6. Χώροι ανήκοντες εις ιδρύματα ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή Δημοσίας Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως δύναται, κατόπιν αποφάσεως της Διοικήσεως αυτών, να παραχωρούνται κατά κυριότητα ή χρήσιν, δωρεάν ή επισυμβολικώανταλλάγματι, εις την ΓενικήνΓραματείαν Αθλητισμού δια την κατασκευήν αθλητικών έργων. Εαν εκ του σκοπού τον οποίον εξυπηρετεί το ακίνητον δεν δύναται να παραχωρηθή κατ` αποκλειστικότητα η χρήσις αυτού εις την Γ.Γ.Α., επιτρέπεται η παραχώρησις δια παράλληλονχρήσιν εξυπηρετούσα τους σκοπούς της Γ.Γ.Α. Εις περίπτωσιν δωρεάν παραχωρήσεως, αύτη απαλλάσσεται παντός φόρου, τέλους χαρτοσήμου, κρατήσεως, ειφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή παντός τρίτου.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την περ.α` του άρθρου 2 του Ν.1070/1980 (ΦΕΚ Α 204)
7. Χώροι παραχωρηθέντες εις την ΓενικήνΓραμματείαν Αθλητισμού υπο του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ιδρυμάτων ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ή δημοσίων επιχειρήσεων ή Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως μη χρησιμοποιηθέντες δια τον σκοπόν δια τον οποίον παρεχωρήθησαν δύναται να επιστρέφωνται κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου επι θεμάτων Αθλητισμού Υπουργού.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την περ.α` του άρθρου 2 του Ν.1070/1980 (ΦΕΚ Α 204)

8.Χώροι ανήκοντες κατά κυριότητα ή χρήσιν εις την ΓενικήνΓραμματείαν Αθλητισμού δύναται να παραχωρούνται κατά χρήσιν άνευ ανταλλάγματος εις τα εποπτευόμενα υπ` αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου επι θεμάτων ΑΘλητισμού Υπουργού.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την περ.α` του άρθρου 2 του Ν.1070/1980 (ΦΕΚ Α 204) και τροποποιήθηκε  με το άρθρο 34 Ν.4373/2016,ΦΕΚ Α 49/1.4.2016.

Άρθρον 5

1. Επιφυλασσομένης της ισχύος των διατάξων περί σχεδίων πόλεων του Γενικου Οικοδομικού Κανονισμού, περί της καταλληλότητος του χώρου δια την ίδρυσιν Γυμναστηρίων αποφαίνεται :
α) Προκειμένου περί Ολυμπιακών, Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων ο αρμόδιος Υπουργός ή Υφυπουργός μετά γνώμην Επιτροπής οριζομένηςυπ`αυτού και αποτελουμένης εκ του Διευθυντού Φυσικής Αγωγής του οικείου Νομού, ενός μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ή της οικείας Νομαρχίας ή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων και ενός φιλάθλου.
β) Προκειμένου περί Κοινοτικών και Σωματειακών Γυμναστηρίων ο οικείος Νομάρχης μετά γνώμην τριμελούς Επιτροπής οριζομένηςυπ`αυτού και αποτελουμένης υπό του Διευθυντού Φυσικής Αγωγής, ενός τεχνικού υπαλλήλου της Νομαρχίας ή της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων και ενός φιλάθλου κατοίκου της Κοινότητος.

2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν. 622/1977 “περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοσιν οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων, τελών, εισφορών και κρατήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” εφαρμόζεται και επί των Γυμναστηρίων και των πάσης φύσεως αθλητικών εγκαταστάσεων.
Δια της κατά τα ανωτέρω εγκρίσεως δεν απαιτείται η κατά το άρθρον 3 του Ν.Δ. 1018/71 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Α.Ν. 314/1968 “περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχαςαρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως, επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών” γνώμη των πολεοδομικών υπηρεσιών.
Προκειμένου περί των Γυμναστηρίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η διαμόρφωσις υπογείων χώρων εις αποδυτήρια, λουτρά και λοιπούς λειτουργικούς των αθλητικών εγκαταστάσεων βοηθητικούς χώρους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3γ του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

3. Αδειαι δομήσεως αθλητικών εν γένει εγκαταστάσεων, χορηγηθείσαι μέχρι της ισχύος του παρόντος, άνευ της συνδρομής των προϋποθέσεων του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 29 του Ν.Δ. της 17 Ιουλίου/16 Αυγούστου 1923 λογίζονται έγκυροι.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 περ. δ του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

4. Εις πάσας τας περιπτώσεις εγκρίσεως τροποποιήσεως επεκτάσεως σχεδίου πόλεως, κώμης κλπ., προβλέποντος χώρους δι` αθλητικάς εγκαταστάσεις ή τροποποιούντος καθ` οιονδήποτε τρόπον υφισταμένας αθλητικάς εγκαταστάσεις ή χώρους προβλεπομένους δι` αθλητικάς εγκαταστάσεις ως και τας προς αυτούς προσπελάσεις, απαιτείται η γνώμη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 περ. δ του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

Άρθρον 6

1. Τα υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούντα Εθνικά Γυμναστήρια καθώς και τα Δημοτικά και Κοινοτικά, των οποίων η χρήσιςπαρεχωρήθη ή όχι εις την ΓενικήνΓραμματείαν Αθλητισμού, εφ` όσον έχουν εκτελεσθή ή εκτελούνται εις αυτά αθλητικά έργα ή εγκαταστάσεις και εις την δαπάνην των οποίων συμμετέχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, διοικούνται υπό Επιτροπών τριών έως επτά μελών, οριζομένων δι` αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού επί διετεί θητεία. Μεταξύ των μελών αυτών περιλαμβάνονται, εφ` όσον τούτο καθίσταται δυνατόν, εις Καθηγητής της Φυσικής Αγωγής, εις Ιατρός και εις Τεχνικός. Επί Δημοτικών ή Κοινοτικών Γυμναστηρίων τρία εκ των μελών θα είναι μέλη του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου του Τοπικού Δήμου ή Κοινότητος. Δια της αυτής αποφάσεως ορίζονται μεταξύ τούτων ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματεύς, Ταμίας και Εφορος της Επιτροπής. Ο αρμόδιος επί του Αθλητισμού Υπουργός ή Υφυπουργός, δύναται δι` αποφάσεώς του να αντικαθιστά εν όλω ή εν μέρει τας ως άνω επιτροπάς και προ της λήξεως της θητείας των.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 περ. ε` του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

2. Κατ’ εξαίρεση το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο Θεσσαλονίκης διοικείται από επταμελή Επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Δύο από τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται ύστερα από πρόταση των εκτελεστών της διαθήκης Λυσιμάχου Καυταντζόγλου. Στην Επιτροπή συμμετέχει ένας καθηγητής Φυσικής Αγωγής εφόσον τούτο είναι δυνατόν. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών της παρούσας Επιτροπής Διοίκησης, η οποία συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της έως τον ορισμό νέας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 26 Ν.4373/2016,ΦΕΚ Α 49/1.4.2016.

3. Τα Ολυμπιακά Γυμναστήρια διοικούνται συμφώνως προς την διέπουσαν την Επιτροπήν Ολυμπιακών Αγώνων Νομοθεσίαν.

4. Τα σωματειακά Γυμναστήρια διοικούνται συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις, τα καταστατικά και τους εσωτερικούς κανονισμούς αυτών.

5. Τα Κοινοτικά Γυμναστήρια διοικούνται υπό των Κοινοτικών Συμβουλίων μετά γνώμην 3μελούς Επιτροπής διοριζομένης υπό του Νομάρχου και αποτελουμένης εξ ενός Κοινοτικού Συμβούλου και δύο φιλάθλων κατοίκων της οικείας Κοινότητος. “Η εκτέλεσις έργων και η διενέργεια προμηθειών των Κοινοτικών Γυμναστηρίων διά χρηματοδοτήσεως υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ενεργούνται βάσει του κατά το άρθρον 15 του παρόντος εκδοθησομένου κανονισμού προμηθειών και εκτελέσεως έργων. Μέχρι της εκδόσεως του κανονισμού τούτου εφαρμόζονται αι κείμεναι περί προμηθειών και εκτελέσεως αθλητικών έργων και εγκαταστάσεων διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 περ. στ` του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

6. Δια τα αποτελούντα Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Γυμναστήρια διορίζονται δι` αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού και δι` έκαστον τούτων τριμελείς τοπικαίΕπιτροπαί ων αι αποφάσεις έχουν γνωμοδοτικόν χαρακτήρα.

7. Το αξίωμα του μέλους Διοικούσης Επιτροπής Γυμναστηρίων εν γένει είναι τιμητικόν και άμισθον. Κατ` εξαίρεσιν εις τα Μέλη Διοικουσών Επιτροπών Εθνικών Γυμναστηρίων, εμφανιζόντωνηυξημένηναθλητικήνκίνησιν, δύναται να καταβάλλεται αποζημίωσις, καθοριζομένη δι` αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου επί του Αθλητισμού Υπουργού ή Υφυπουργού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 περ. ζ` του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

Άρθρον 7

1. Τα κατά τας παραγράφους 1 και 2 του προηγουμένου άρθρου Γυμναστήρια εκπροσωπούνται ενώπιον πάσης Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής υπό του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής και εν περιπτώσει ελλείψεως, απουσίας ή κωλύματος τούτου υπό του Αντιπροέδρου ή ετέρου μέλους οριζομένου δι` αποφάσεως αυτής.

2. Η Διοικούσα Επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία εφ` όσον παρίσταται η πλειοψηφία των μελών αυτής αι δε αποφάσεις της λαμβάνονται δι` απολύτου πλειοψηφίας των παρόντων μελών της, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του Προέδρου.

3. Εις τον Πρόεδρον και τα λοιπά μέλη της Διοικούσης Επιτροπής των λειτουργούντων υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Γυμναστηρίων μετακινουμένους κατόπιν εγγράφου εντολής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δι` εκτός έδρας υπηρεσίαν, εντός της Επικρατείας καταβάλλεται αποζημίωσιςοριζομένη δι` αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού μετά γνώμην της Διοικούσης Επιτροπής του οικείου νομικού προσώπου βαρύνουσα τον προϋπολογισμόν αυτού. Εις τους εκ των ανωτέρω έχοντας την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου η αποζημίωσις καθορίζεται κατά τας διατάξεις του Ν. Δ/τος 65/1973 “περί των δαπανών κινήσεως των τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων”.

4. Ο Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως δύναται ν` αναθέτη εις κατάλληλα κατά την κρίσιν του πρόσωπα κεκτημένα ή μη την δημοσιοϋπαλληλικήν ιδιότητα, εκτάκτους αποστολάς εις το εσωτερικόν μετ` έγκρισιν δε της τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής εις το εξωτερικόν προς συμμετοχήν αυτών εις Διεθνή Συνέδρια ή Επιτροπάς επί αθλητικών θεμάτων εν γένει. Αι αποζημιώσεις και τα οδοιπορικά έξοδα τούτων καταβάλλονται συμφώνως προς τας διατάξεις του Β.Δ. 515/72 όσον αφορά την ημερησίαναποζημίωσιν δια μετάβασιν εις την αλλοδαπήν, δι` αποφάσεως δε του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως όσον αφορά την τοιαύτην εν τη ημεδαπή.

Άρθρον 8

1. Οπου δεν ορίζεται άλλως υπό του παρόντος, εις την αρμοδιότητα της Διοικούσης Επιτροπής εκάστου Γυμναστηρίου Ν.Π.Δ.Δ. ανήκει η Διοίκησις και διαχείρισις της περιουσίας αυτού.

2. Προκειμένου περί διορισμού ή απολύσεως προσωπικού τα υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούντα Εθνικά, Δημοτικά και Κοινοτικά Γυμναστήρια ή περί δαπάνης υπερβαινούσης το ποσόν των 50.000 δραχμών απαιτείται έγκρισις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το ποσόν τούτο δύναται να αυξάνηται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις δι` αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού μέχρι του πενταπλασίου.

3. Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως καθορίζεται η οργάνωσις, η λειτουργία, η αρμοδιότης και η διάρθρωσις των Υπηρεσιών εκάστου Γυμναστηρίου λειτουργούντος υπό την μορφήν Ν.Π.Δ.Δ., ο αριθμός των θέσεων του επί πάσης κατηγορία, βαθμώ, ειδικότητι και οιαδήποτε σχέσει προσωπικού, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, η εις ταύτας ένταξις του προσωπικού ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια.

4. Επιφυλαττομένων των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου κειμένων διατάξεων, ο έλεγχος επί της οικονομικής διαχειρίσεως των Γυμναστηρίων διενεργείται κατόπιν εντολής της Γ.Γ.Α. του οικείου Νομάρχου παρ` Επιθεωρητών ή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών ή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Οι Επιθεωρηταί Δημοσίων Διαχειρίσεων δύνανται να επιλαμβάνωνται και αυτεπαγγέλτως του διαχειριστικού ελέγχου.

5. Δια τον κατά την προηγουμένηνπαράγραφονέλεγχον εφαρμόζονται αι εκάστοτε περί Γενικής Οικονομιής Επιθεωρήσεως του Υπουργείου Οικονομικών και περί Δημοσίων υπολόγωνισχύουσαι διατάξεις. Προκειμένου δε περί ελέγχου διενεργουμένου υπό υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η τυχόν καταλογιστικήαπόφασις εκδίδεται υπό του Διευθυντού Οικονομικών Υπηρεσιών αυτής.

6. Πρόςεξασφάλισιν της ευρύθμου λειτουργίας των Γυμναστηρίων και μέχρις εκδόσεως των Οργανισμών αυτών, επιτρέπεται, κατά παρέκκλισιν των κειμένων διατάξεων, η πρόσληψις του απαραιτήτου εργατοτεχνικού- προσωπικού επισχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ωρισμένου ή αορίστου χρόνου.

7. Η συντήρησις και λειτουργία των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων των γυμναστηρίων ανατίθεται εις την οικείανΔιεύθυνσιν ή Τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Σημ.: όπως προστέθηκε με την περ.β` του άρθρου 2 του Ν.1070/1980 (ΦΕΚ Α 204).

Άρθρον 9

1. Πόροι των Εθνικών Γυμναστηρίων είναι:
α) Τα έσοδα εκ της εκμεταλλεύσεως της ακινήτου και κινητής περιουσίας των.
β) Ποσοστόν 15% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των τελουμένων εις ταύτα πάσης φύσεως αθλητικών αγώνων, επιδείξεων και εκδηλώσεων, μετά την αφαίρεσιν μόνον του εισαγομένου εις τον ΚρατικόνΠροϋπολογισμόν φόρου Δημοσίων Θεαμάτων. Προκειμένου περί εκδηλώσεων μη αθλητικού περιεχομένου, το ποσοστόν δύναται να αυξάνηται μέχρι 25%, δι`αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού κατόπιν αιτήσεως της Διοικούσης Επιτροπής του Γυμναστηρίου.
γ) Η τυχόν ετησία επιχορήγησις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
δ) Το προϊόν εξ εκποιήσεως κινητής ή ακινήτου περιουσίας του Γυμναστηρίου.
ε) Δωρεαί, εισφοραί και κληροδοτήματα και
στ) Τα εκ πάσης ετέρας πηγής προερχόμενα έσοδα.

2. Πόροι των Δημοτικών και Κοινοτικών Γυμναστηρίων είναι:
α) Τα εκ των πηγών της προηγουμένη παραγράφου έσοδα.
β) Η ετησία επιχορήγησις των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.

3. Αι υπό της γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και παντός άλλου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου χορηγούμεναι εις τα Γυμναστήρια οικονομικαί ενισχύσεις προς εκπλήρωσιν ειδικών σκοπών, δαπανώνται αποκλειστικώς δια τους σκοπούς τούτους καθ` ον τρόπον εν τη σχετική αποφάσει καθορίζεται. Εν παραβάσει οι υπεύθυνοι διώκονται κατά τας διατάξεις του Νόμου 75/1975.

4. α) Δι` αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού δύναται το ποσοστόν της περ. β` της παρ. 1 του παρόντος άρθρου να μειούται μέχρι 5% προκειμένου περί εκδηλώσεων υπέρ Εθνικών σκοπών ως και περί πάσης φύσεως τελετών και επιδείξεων Δημοσίων Σχολείων εν γένει, προσκόπων και Ελληνίδων Οδηγών. Εφ` όσον εις τας ως άνω εκδηλώσεις, τελετάς και επιδείξεις δεν καθορίζεται εισιτήριον, δύναται να χορηγηθή δι` ομοίας αποφάσεως πλήρης απαλλαγή.
β) Προκειμένου περί Κοινοτικών Γυμναστηρίων, οι αποφάσεις περί μειώσεως ή απαλλαγής δύναται να εκδίδωνται και υπό του οικείου Νομάρχου.

5. Διά την είσπραξιν των ως άνω πόρων απαιτείται νόμιμος τίτλος ως ούτος καθορίζεται υπό του άρθρου 2 παράγραφος 2 του Ν.Δ. 356/1974 “περί κώδικος εισπράξεως δημοσίων εσόδων” εφαρμόζονται δε αι εκάστοτε ισχύουσαι διατάξεις περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων, εξαιρουμένου του μέτρου της προσωπικής κρατήσεως. Εις περίπτωσιν αναθέσεως εις τα Δημόσια Ταμεία της εισπράξεως των εν τω παρόντιάρθρω εσόδων η λήψις του μέτρου της προσωπικής κρατήσεως επιτρέπεται τηρουμένης της διαδικασίας του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 91 του Ν.Δ. 356/1974.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 περ. η` του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

Άρθρον 10

1. α) Δια Κανονισμού εκδιδομένου υπό των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Οικονομικών προτάσει της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και δημοσιευομένου δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται είτε γενικώς είτε κατά Ν.Π.Δ.Δ. τα του τρόπου αναλήψεως, εκκαθαρίσεως, αναγνωρίσεως και πληρωμής των πάσης φύσεως εξόδων των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων ως και τα της διεξαγωγής της εν γένει διαχειρίσεως τούτων. Μέχρις εκδόσεως του Κανονισμού τούτου εφαρμόζονται δι` έκαστον λειτουργούν ως Ν.Π.Δ.Δ. Γυμναστήριον αι ισχύουσαι περί Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις, δια δε τα Κοινοτικά Γυμναστήρια αι περί Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, τοιαύται.
β) Η βεβαίωσις απάντων των εσόδων των λειτουργούντων ως Ν.Π.Δ.Δ Γυμναστηρίων ενεργείται κατά τας περί Δημοσίων εσόδων κειμένας διατάξεις.

Άρθρον 11

1. Ο Πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής εκάστου υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούντος Γυμναστηρίου καταρτίζει μετά του Γραμματέως και του Ταμείου αυτής σχέδιον του ετησίου Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και θέτει τούτο υπ` όψιν της Επιτροπής, μετ` εισηγητικής εκθέσεως αιτιολογούσης την αναγραφήν εκάστου κονδυλίου προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεως δύο τουλάχιστον μήνας προ της λήξεως εκάστου έτους.

2. Ο ούτω καταρτιζόμενος Προϋπολογισμός υποβάλλεται εντός του μηνός Νοεμβρίου προς έγκρισιν εις τον Γενικόν Γραμματέα Αθλητισμού μέσω του οικείου Νομαρχιακού Επιθεωρητού Φυσικής Αγωγής, μετά ητιολογημένης εγγράφου εκθέσεως. Κατά την αυτήν διαδικασίαν διενεργείται και η τροποποίησις του Προϋπολογισμού διαρκούντος του οικονομικού έτους.

3. Επιφυλασσομένων των περί Ν.Π.Δ.Δ. κειμένων διατάξεων, ουδεμία δαπάνη επιτρέπεται εις βάρος του Προϋπολογισμού προ της οριστικής εγκρίσεως του υπό του Γενικου Γραμματέως Αθλητισμού.

4. Απαγορεύεται πάσα πληρωμή ποσού καθ` υπέρβασιν της εγκεκριμένης πιστώσεως προ της κατά τα ανωτέρω εγκρίσεως τροποποιήσεως του Προϋπολογισμού.

Άρθρον 12

1. Ως προς την διάρκειαν του οικονομικού έτους και την παράτασιν εκτελέσεως του Προϋπολογισμού, ισχύουν αι περί Ν.Π.Δ.Δ. σχετικαί διατάξεις.

2. Εντός του μηνός Μαρτίου του επομένου οικονομικού έτους ο Ταμίας μετά του Γραμματέως της Διοικούσης Επιτροπής εκάστου υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούντος Γυμναστηρίου, καταρτίζουν τον απολογισμόν και υποβάλλουν τούτον εις την οικείανΕπιτροπήν προς έγκρισιν.
3. Ο ούτω καταρτισθείς απολογισμός εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Απριλίου υποβάλλεται μέσω του οικείου Νομαρχιακού Επιθεωρητού Φυσικής Αγωγής εις την ΓενικήνΓραμματείαν Αθλητισμού προς έγκρισιν.

4. Αι διοικήσεις των Κοινοτικών και Σωματειακών Γυμναστηρίων υποβάλλουσιν εις την ΓενικήνΓραμματείαν Αθλητισμού εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας ετήσιοναπολογισμόν εις διπλούν της διαχειρίσεως των, εφ` όσον επεχορηγήθησαν υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Προκειμένου περί επιχορηγήσεως δια την κατασκευήν συγκεκριμένου έργου, υποβάλλεται εις την ΓενικήνΓραμματείαν Αθλητισμού ο απολογισμός ευθύς μετά την διάθεσιν των χορηγουμένων πιστώσεων. Κατόπιν εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού το Γυμναστήριον υποχρεούται και εις τμηματικήνυποβολήν απολογισμών.

Άρθρον 13

1. Οι Νομαρχιακοί Επιθεωρηταί Φυσικής Αγωγής υποχρεούνται όπως ασκούν διοικητικόν και διαχειριστικόνέλεγχον επί των Εθνικών, των Δημοτικών, των υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούντων ή επιχορηγουμένων Κοινοτικών Γυμναστηρίων και υποβάλλουν σχετικάς εκθέσεις εις την ΓενικήνΓραμματείαν Αθλητισμού κατά μήνα Δεκέμβριον εκάστου έτους.

2. Διά την υπό των Νομαρχιακών Επιθεωρητών Φυσικής Αγωγής άσκησιν του ανωτέρω ελέγχου και της εποπτείας επί των εν παραγράφω 1 Γυμναστηρίων και των αθλητικών σωματείων των υπαγομένων εις την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματεία Αθλητισμού παρέχεται εις αυτούς αποζημίωσις καθοριζομένη δι` αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και καταβαλλομένη υπό του διά της αυτής αποφάσεως οριζομένου Ν.Π.Δ.Δ. (Γυμναστηρίου) ή σωματείου εις βάρος του προϋπολογισμού ούτινος εγγράφεται υποχρεωτικώς ανάλογος πίστωσις προς τον σκοπόν τούτον.

Άρθρον 14

1. Πάσα εκποίησις ή εκμίσθωσις ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων των υπό ως Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούντων Εθνικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Γυμναστηρίων ενεργείται δια προχείρου ή τακτικού διαγωνισμού κατά τας περί Ν.Π.Δ.Δ. κειμένας διατάξεις κατόπιν αποφάσεως της οικείας Επιτροπής, εγκρινομένης υπό του αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού και πειρλαμβανούσης τους όρους της εκποιήσεως ή εκμισθώσεως.

2. Οι ανωτέρω διαγωνισμοί (περί εκποιήσεως ή εκμισθώσεως) ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των Εθνικών, Δημοτικών και Κοινοτικών Γυμναστηρίου (Ν.Π.Δ.Δ.) διενεργούνται ενώπιον Επιτροπής συγκροτουμένης υπό του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού, ή του οικείου Νομάρχου προκειμένου περί Κοινοτικών Γυμναστηρίων και απαρτιζομένης εκ :
α) Ενός Οικονομικού Εφόρου ή Διευθυντού Δημοσίου Ταμείου ως Προέδρου, αναπληρουμένων νομίμως.
β) Του Νομομηχανικού ή του Προϊσταμένου της Τ.Υ.Δ.Κ. ή των νομίμων αναπληρωτών των.
γ) Ενός μέλους της Διοικούσης Επιτροπής του Γυμναστηρίου.
δ) Ενός δημοσίου υπαλλήλου και, εν ελλείψει, υπαλλήλου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, και
ε) ενός φιλάθλου.

3. Η ανταλλαγή ακινήτων των υπό μορφήν Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούντων Γυμναστηρίων επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως της οικείας Επιτροπής, εγκρινομένης υπό του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού, προκειμένου δε περί Κοινοτικών υπό του οικείου Νομάρχου, και εφ` όσον συντρέχει προφανής ωφέλεια ή άφευκτος ανάγκη.

Άρθρον 15

1.Διά κανονισμού προμηθειών και εκτελέσεως έργων αφορώντων εις τα Γυμναστήρια, καταρτιζομένου υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εγκρινομένου υπό των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Δημοσίων ύΕργων και δημοσιευομένου δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να καθορίζωνται ο τρόπος, η διαδικασία και αι λεπτομέρειαι της διενεργείας πάσης φύσεως προμηθείας και της εκτελέσεως έργων, χρηματοδοτουμένων υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κατά παρέκκλισιν πάσης ισχυούσης διατάξεως.
Δια του αυτού κανονισμού καθορίζονται αι σχετικαί επί των προμηθειών και επί της εκτελέσεως (μελέτης και κατασκευής) των έργων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητες του επί του Αθλητισμού Υπουργού ή Υφυπουργού, του Γενικού Γραμματέως και των λοιπών οργάνων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Ομοίως δια του αυτού κανονισμού δύνανται να μεταβιβάζωνται αρμοδιότητες κατά τας διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος, οπότε ούτος θα υπογράφεται, πλην των ανωτέρω, και υπό του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού ειδικώς δια τα θέματα μεταβιβάσεως των αρμοδιοτήτων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 3 περ. θ` του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

2. Από της δημοσιεύσεως του Κανονισμού τούτου παύει ισχύουσα πάσα αντίθετος γενική ή ειδική διάταξις.

Άρθρον 16

1. Προκειμένου περί εκτελέσεως έργων εις τα υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα, δύναται, δι` εκάστοτε αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, να θεωρήται κύριος του έργου, κατά την έννοιαν του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν.Δ. 1266/ 1972, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έχουσα πάσαν αρμοδιότητα επί της μελέτης και της κατασκευής των έργων τούτων μέχρι και της οριστικής παραλαβής.
Από της οριστικής παραλαβής τα έργα περιέρχονται αυτοδικαίως εις τα οικεία Νομικά Πρόσωπα.

2. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.Δ. 1266/1972, κατόπιν εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού και μετ` εισήγησιν της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η εκτέλεσις εργασιών εις τα πάσης φύσεως Γυμναστήρια, επισκευών και συντηρήσεως αξίας μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, δι`αναθέσεως τούτων απ` ευθείας άνευ διαγωνισμού εις εργολήπτην Δ.Ε. ή εμπειροτέχνην προσέτι δε και απολογιστικώς υπό του κυρίου του `Εργου.

3. Αι δαπάναι των εν τοις προηγουμένοιςπαραγράφοις έργων και προμηθειών βαρύνουν ειδικάς πιστώσεις του Προϋπολογισμου του οικείου Νομικού Προσώπου ή των οικείων υπερκειμένων Ενώσεων, αίτινες εγγράφονται, κατόπιν της προς τούτο χρηματοδοτήσεως των, υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Άρθρον 17
Επιτρέπεται, κατά παρέκκλισιν των διατάξεων του Ν.Δ. 2931/1954 “περί χορηγήσεως προκαταβολών εις τους αναδόχους εκτελέσεως πάσης φύσεως έργων του Δημοσίου και έργων κοινής υποδομής του Ν.Α.Τ.Ο”, εις περιπτώσεις καθ` ας προβλέπεται η προμήθεια μηχανημάτων ενσωματουμένων εις το έργον, η προκαταβολή εις τον ανάδοχον μέρους της αξίας των μηχανημάτων τούτων και εις ποσοστόν μέχρις 20% ταύτης, εφ` όσον τούτο προβλέπεται εν τη ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και ως εν αυτή καθορίζεται.

Άρθρον 18

1. Τα Ολυμπιακά, Εθνικά, Δημοτικά και Κοινοτικά Γυμναστήρια, λόγω του κοινωφελούς σκοπού ον επιδιώκουν, απολαμβάνουν απάντων των ευεργετημάτων, προνομίων και απαλλαγών των παρεχομένων υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων εις τα κοινωφελή ιδρύματα.

2. Επι μεταβιβάσεως ακινήτων καθ` ας συμβάλλεται ως αγοραστής ή πωλητής ΣωματειακόνΓυμναστήριον έχει εφαρμογήν η διάταξις του άρθρου 4 παράγραφος 1 εδάφιον Β` περ. στ` του Α.Ν. 1521/1950 “περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων”, ως ούτος εκυρώθη, ετροποποιήθη και συνεπληρώθη υπό του Ν. 1587/1950″. Με τον κατ` εφαρμογήν της διατάξεως ταύτης οφειλόμενονφόρονβαρύνεται ο μετά του Σωματείου αντισυμβαλλόμενος, εκτός εάν και ούτος τυγχάνηπρόσωπον της παραγράφου στ` του ιδίου ως άνω άρθρου και Νόμου, ότε ουδείς φόρος οφείλεται.

Άρθρον 19

1. Πρόστιμα μετά των τυχόν επιβαρύνσεων επιβληθέντα κατ` εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.Δ. 8/1973 “περί ΓΟΚ εις βάρος Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευομένων υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αίρονται από της ισχύος του παρόντος.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 περ. ι του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

2. Εν περιπτώσει αγοράς ακινήτων υπό Σωματειακών Γυμναστηρίων, δια χρημάτων προερχομένων εν όλω ή εν μέρει εξ επιχορηγήσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δεν επιτρέπεται η υπό του Σωματείου περαιτέρω μεταβίβασις άνευ αδείας του αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού, κρίνοντος το εύλογον και δεδικαιολογημένον της περαιτέρω μεταβιβάσεως.

3. Χώρος περιελθών εις Σωματείον ως και έργα ή εγκατατάσεις, εκτελεσθείσαι δια χρηματοδοτήσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν δια σκοπούς διαφόρους εκείνων δι` ουςωρίσθησαν, άνευ αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού.

4. Γήπεδα Αθλητικών Σωματείων, Ενώσεων ή Ομοσπονδιών υπαγόμενα εις την εποτείαν της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και χρησιμοποιούμενα ως χώροι αθλήσεως, απαλλάσσονται πάσης Δημοτικής φορολογίας επιβαλλομένης λόγω επεκτάσεως σχεδίου πόλεως. Τυχόν δε επιβληθείσαι κατά το παρελθόν και μήπωκαταβληθείσαι, διαγράφονται εκ των επί τούτω καταρτισθέντων φορολογικών καταλόγων των Δημων και Κοινοτήτων.

Άρθρον 20

1. Ο αρμόδιος Υπουργός ή Υφυπουργός δύναται προς κάλυψιν απροβλέπτων και επειγουσών αναγκών αυτής ή των Εθνικών Γυμναστηρίων, ειδικώς μνημονευομένων εν τη περί προσλήψεως αποφάσει, να προσλαμβάνη επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου, μη δυναμένου να υπερβή το εν έτος, κατ` ανώτατονόριον, μέχρις εκατόν (100) πτυχιούχους Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής ή πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Εις ην περίπτωσιν η πρόσληψις γίνεται προς κάλυψιν αναγκών των Εθνικών Γυμναστηρίων, οι ούτω προσλαμβανόμενοι διατίθενται εις ταύτα ως Διευθυνταί ή Υποδιευθυνταί ή εκπαιδευταί αθλημάτων. Δι` ομοίων συμβάσεων δύναται να προσλαβάνη, επίσης, μέχρις οκτώ διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους και ερμηνείς ξένων γλωσσών, πτυχιούχους Ανωτάτων ή Μέσων Σχολών.

2. Οσάκις η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προπαρασκευάζη ή εκτελή πρόγραμμα έργων δι` αποφασεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως δύναται να προσλαμβάνωνται παρ` αυτή μέχρι τριάκοντα (30) υπάλληλοι επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου προς αντιμετώπισιν εκτάκτων αναγκών και δια χρόνον ουχί μείζονα της διετίας. Προκειμένου περι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η διάταξις της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 216/1974 “περί συστάσεως Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως”, εφαρμόζεται και επί υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευομένων υπ` αυτής.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1070/1980 (Α 204) ,με την παρ.9 του άρθρου 62 του Ν.2218/1994 (Α 90), και με την παρ.8α του άρθρου 27 του Ν.2843/2000 ΦΕΚ Α 219/2000.

3. Το κατά το παρόν άρθρονπροσωπικόνδιέπεται υπό των διατάξεων των Ν.Δ/των 385/1969 και 1198/1972.

4. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος προσλαμβανόμενοι απολύονται αυτοδικαίως άμα τη λήξει του χρόνου της συμβάσεως εργασίας ή και ενωρίτερον, εφ` όσον το έργον δι` ο προσελήφθησαν περαιωθή η διακοπή προ του χρόνου λήξεως της συμβάσεως εργασίας, εις απάσας δε τας περιπτώσεις άνευ δικαιώματος αποζημιώσεως ένεκεν της λήξεως ή διακοπής της συμβάσεως μισθώσεως εργασίας.

Άρθρον 21

1. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδιδομένων κατά παρέκκλισιν από πάσης ισχυούσης διατάξεως, επιτρέπεται η εις πάσης φύσεως Γυμναστήρια, πλην των Σωματειακών, απόσπασις κατά πλήρη ή μερικήναπασχόλησιν Καθηγητών Φυσικής Αγωγής ως Διευθυντών ή ως προπονητών αθλημάτων. Ο χρόνος αποσπάσεως των λογίζεται δια πάσαν συνέπειαν, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας εν τη θέσει ην ούτοι οργανικώς κατέχουν, η δε μισθοδοσία βαρύνει τας Υπηρεσίας και τους Φορείς εξ ων ούτοι αποσπώνται.

2. Δια κοινών αποφάσεων των αυτών ως άνω Υπουργών ορίζεται πρόσθετος κατ` αποκοπήν αποζημίωσις των αποσπωμένων δια την, τυχόν, επί πλέον του κανονικου των ωραρίου απασχόλησις των, ήτις βαρύνει τον προϋπολογισμόν της Υπηρεσίας ή του Νομικού Προσώπου εις ο αποσπώνται.

Άρθρον 22

1. Τα κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος υφιστάμενα ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Ολυμπιακά και Κοινοτικά Γυμναστήρια καθίστανται αντιστοίχως Υπηρεσία της Ε.Ο.Α. και των οικείων Κοινοτήτων. Η Ε.Ο.Α. και αι οικείαι Κοινότητες υποκαθιστανται εις τα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των καταργουμένων νομικών προσώπων καθιστάμεναι οιονεί καθολικοί διάδοχοι αυτών, τα δε πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία τούτων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως εις την Ε.Ο.Α. ή τας Κοινότητας, άνευ μεταγγραφής ή τηρήσεως οιουδήποτε τύπου. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν τα ως άνω περιουσιακά στοιχεία απεκτήθησαν δια χρημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού η μεταβίβασις τούτων χωρεί μόνον κατά χρήσιν, της κυριότητος περιερχομένης εις το Δημόσιον (Γενικήν Γραμματείαν Αθλητισμού). Το εις τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα τυχόν υπηρετούν πάσης φύσεως προσωπικόν καθίσταται προσωπικόν της Ε.Ο.Α. ή της οικείας Κοινότητος υπό την ην κέκτηται σχέσιν και ιδιότητα, μετά των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτού.

2. Τα δυνάμει νόμου ή κατ` εξουσιοδότησινσυσταθέντα Εθνικά και Δημοτικά Γυμναστήρια διατηρούνται διεπόμενα εφ` εξής υπό των διατάξεων του παρόντος.

Άρθρον 23
Εις τον Ν. 75/1975 “περί οργανώσεως του εξωσχολικού αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” επέρχονται αι κάτωθι μεταβολαί:
1. Το άρθρον 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 5.
Προέλευσις Μελών Διοικήσεως
1. Η Διοίκησις παντός αθλητικού σωματείου αποτελείται αποκλειστικώς εκ των τακτικών μελών αυτού.
2. Η Διοίκησις μη ποδοσφαιρικής πρωτοβαθμίου ενώσεως, συνδέσμου ή ομοσπονδίας αθλητικών σωματείων συγκροτείται καθ`ον τρόπον το καταστατικόν εκάστης ορίζει. Εις περίπτωσιν, όμως, καθ`ήν το καταστατικόν ορίζει ότι το Διοικητικόνσυμβούλιον αποτελείται αποκλειστικώς εκ μελών της Γενικής Συνελεύσεως εκάστης, δύναται, τροποποιουμένου τούτου δια του παρόντος, εις το ΔιοικητικόνΣυμβούλιον να εκλέγωνται μέλη των σωματείων-μελών και μη αντιπρόσωποι αυτών μέχρι του 1/3 του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά σειράν επιτυχίας (του επι πλέον κλάσματος μη υπολογιζομένου).
Εις τα Διοικητικά Συμβούλια των μη ποδοσφαιρικών αθλητικών ενώσεων, συνδέσμων ή ομοσπονδιών δύναται να εκλέγωνται μέχρι του ημίσεος του όλου αριθμού των μελών αυτών κάτοικοι επαρχιακών πόλεων, εις ους καταβάλλονται δια την συμμετοχήν των εις τας συνεδριάσεις μόνον τα έξοδα μετακινήσεως των. Ο Πρόεδρος, Γενικός Γραμματεύς και Ταμείας δέον απαραιτήτως να τυγχάνωσι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης. Ωσαύτως κάτοικοι τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης δέον να τυγχάνωσιν οι εκλεγόμενοι ως αναπληρωματικοί, ων ο αριθμός δέον να μη υπερβαίνη το 1/3 του όλου αριθμού των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων. Αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλεγονται έστω και εάν δεν προβλέπη το καταστατικόν της ενώσεως, συνδέσμου ή ομοσπονδίας. Εάν τοιαύτα δεν προβλέπωνται, αναπληρωματικά μέλη θεωρούνται ως εκλεγόμενα τα κατά σειράν μετά τους επιτυχόντας, εφ` όσον έχουν καταλάβει την βάσιν και μέχρι του εν τω προηγουμένω εδαφίω αριθμού, δύνανται δε αδιακρίτως να είναι αντιπρόσωποι συλλόγων, ή αναπληρωταί αυτών ή απλά φίλαθλα μέλη των σωματείων-μελών. Τα αναπληρωματικά μέλη αντικαθιστούν τα καθ` οιονδήποτε τρόπον οριστικώς αποχωρούντα τακτικά τοιαύτα του Διοικητικού Συμβουλίου, μη ισχύοντος εν τη προκειμένη περιπτώσει του εν τω α` εδαφίω αριθμητικού περιορισμού των φιλάθλων μελών.
3. Ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου αθλητικού σωματείου, ενώσεως, συνδέσμου ή ομοσπονδίας ορίζεται υπό του καταστατικού, δεν δύναται, όμως, να είναι ελάσσων των εννέα (9) και μείζων των δέκα πέντε (15) πλην της ΕΠΟ και του ΣΕΓΑΣ, ων ο αριθμός των μελών ορίζεται μέχρις είκοσιν ενός (21). Κατ` εξαίρεσιν, προκειμένου περί αθλητικών σωματείων εδρευόντων εις Κοινότητας, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δέον να είναι από 5-7. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την πρώτην συνεδρίασίν των εκλέγουν τα μέλη του Προεδρείου τούτου, εν συνεχεία δε τα τοιαύτα των λοιπών οργάνων ή επιτροπών, κατά το καταστατικόν εκάστου. Εάν ο αριθμός των μελών εκάστου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, μειωθή κάτω των 2/3 και δεν υφίστανται νόμιμοι αναπληρωταί, δέον να συγκληθή Γενική Συνέλευσις δια την ανάδειξιν νέας διοικήσεως.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 3 περ. ιγ του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

2. Η παρ. 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“2. Δεν δύναται να ασκούν τα εκ της ιδιότητος του μέλους αθλητικού σωματείου δικαιώματα αυτών ούτε να εκλέγωνται και διορίζωνται αντιπρόσωποι αυτών εις Γενικάς Συνελεύσεις υπερκειμένων ενώσεων, συνδέσμων ή ομοσπονδιών προπονητής ή υπάλληλος του σωματείου δι` όσον χρόνον διαρκεί η σύμβασις εργασίας και επί εν έτος απο της λήξεως ταύτης, ως και οι συμβαλλόμενοι μετά του σωματείου δι` εκτέλεσιν έργου επ` αμοιβή, εφ`όσονχρόνον διαρκεί η εκτέλεσις του έργου και επί διετίαν μετά την παράδοσιν τούτου. Επίσης, προπονηταί ή υπάλληλοι υπερκειμένων ενώσεων, συνδέσμων ή ομοσπονδιών ή οι συμβληθεντες μετ` αυτών δι`εκτέλεσιν έργου δεν δύνανται κατά την διάρκειαν της εργασίας ή της συμβάσεως των και επί διετίαν από της λύσεως ή λήξεως ταύτης να μετέχουν των διοικήσεων, ούτε να εκπροσωπούν σωματεία ή ενώσεις-μέλη κατά τας Γενικάς Συνελεύσεις των παρ` αις εργάζονται ή ειργάσθησαν ενώσεων, συνδέσμων ή ομοσπονδιών”.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“2. Κατά την αυτήν διαδικασίαν και δια τους αυτούς λόγους, αιτήσει του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως, κηρύσσονται έκπτωτα της ιδιότητος των και μέλη της διοικήσεως. Η αναπλήρωσις των κηρυσσομένων εκπτώτων μελών γίνεται κατά το καταστατικόν ή κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος”.
4. Εις το άρθρον 13 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 έχουσαι ούτω:
“6. Ο αρμόδιος Υπουργός ή Υφυπουργός δύναται δι` αποφάσεως του να υπαγάγη εις ανεγνωρισμένηναθλητικήν Ομοσπονδίας παν άθλημα μη νομίμως υπαγόμενον ήδη εις οιανδήποτε υφισταμένην τοιαύτην ή περί της υπαγωγής ή μη του οποίου υφίσταται αμφισβήτησις. Δι` ομοίας αποφάσεως υφιστάμεναι ενώσεις, σύνδεσμοι ή ομοσπονδίαι ων ο αριθμός των σωματείων-μελών ήθελε μειωθή εις σημείον ώστε να μη καθίσταται δυνατή η συγκρότησις της διοικήσεως των, δύνανται να διαλύωνται και το άθλημα όπερ εκάστη καλλιεργεί να υπάγεται εις ετέραν νομίμως υφισταμένηνένωσιν, σύνδεσμον ή ομοσπονδίαν.
7. Δια την σύστασιν νέας αθλητικής ενώσεως, συνδέσμου ή ομοσπονδίας ενός αθλήματος απαιτείται αποφασις Γενικής Συνελεύσεως των καλλιεργούντων το άθλημα τούτο σωματείων- μελών, συγκεντρούντων τας προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εγκρινομένη υπό του Διοικητικού Συμβουλίου της ενώσεως, συνδέσμου ή ομοσπονδίας εις ην ήδη τούτο υπάγεται, και εφ` όσον ο αριθμός των εν λόγω σωματείων-μελών είναι τουλάχιστον δέκα (10)”.
5. Η παρ. 1 του άρθρου 20 αντικαθίσταται αφ` ης ίσχυσεν, ως ακολούθως:
“1. Δι` αποφάσεων του αρμοδίου επί του Αθλητισμού Υπουργού ή Υφυπουργού, μετ` εισήγησιν της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και προτάσει του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού ορίζονται, μέχρι της δια Νόμου ρυθμίσεως, τα των διεξαγομένων πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου Α` και Β` Εθνικής Κατηγορίας, ο αριθμός των συμμετεχόντων εις αυτά σωματείων, αι αρχαί αι διέπουσαι την διεξαγωγήν των πάσης φύσεως πρωταθλημάτων, οι κανόνες οι ισχύοντες επί των αθλουμένων, η άσκησις της πειθαρχικής εξουσίας, αι ποιναί και τα όργανα επιβολής αυτών, ως και πάσα ετέρα αναγκαία λεπτομέρεια. Τα λοιπά ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα ως και τα πρωταθλήματα των λοιπών κλάδων αθλήσεως ρυθμίζονται δι` αποφάσεων των Δ.Σ. της οικείας υπερκειμένης Ενώσεως, Συνδέσμου ή Ομοσπονδίας”.
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 40 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Η κατά το προηγούμενονάρθρον προσφυγή ασκείται υπό του πρωτοβαθμίωςκριθέντος και ηττηθέντος διαδίκου ή του αμέσως βλαπτομένου εκ της ληφθείσης πρωτοβαθμίου αποφάσεως ή του αρμοδίου Υπουργού ή Υφυπουργού”.
7. α) Εν τέλει της παραγράφου 1 του άρθρου 41 προστίθεται δεύτερον εδάφιον έχον ούτω:
“Κατ` εξαίρεσιν, η προθεσμία αύτη δύναται εις επειγούσας περιπτώσεις να συντέμηνται δι` αποφάσεως του Προέδρου του ΑΣΕΑΔ γνωστοποιουμένης εις τους ενδιαφερομένους, μέχρι τριών ημερών από της γνωστοποιήσεως εις αυτούς της περί συντμήσεως αποφάσεως”.
β) Η παρ. 7 του άρθρου 41 καταργείται. 8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Αθληταί κατέχοντες πανελλήνιονεπιδοσιναναγνωρισθείσαν υπό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή τυγχάνοντες μέλη της Εθνικής Ομάδος ή πρώτοι πανελληνιονίκαι ή πρώτοι νικηταί πανελληνίων σχολικών αγώνων οιουδήποτε ολυμπιακού αθλήματος και οιασδήποτε κατηγορίας πλην ποδοσφαίρου, υπαγομένου εις ανεγνωρισμένην παρά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ομοσπονδίαν, αποφοιτοι Σχολής μέσης εκπαιδεύσεως ή ισοτίμου άλλης Σχολής, λαβόντες μέρος εις διεθνείς αγώνας Εθνικών Ομάδων ή διεθνείς σχολικούς αγώνας ή νικήσαντες την Αηννίκην κατά το ημερολογιακόν έτος των εξετάσεων ή το αμέσως προηγούμενον, ηλικίας ουχί ανωτέρας των 25 ετών συμπεπληρωμένων, εισάγονται άνευ εξετάσεων, μετά νενομισμένηνυγειονομικήν εξέτασιν, καθ` υπέρβασιν του κατ` έτος οριζομένου αριθμού εισακτέων, εις σχολάς σωματικής αγωγής και εις ποσοστόν 30% του αριθμού εισακτέων κεχωρισμένως κατά φύλον. Εκ του ως άνω ποσοστού το 50% καλυπτεται αναλόγως υπό αθλητών ή αθλητριών στίβου και προκειμένου περί αρρένων το 10% υπό αθλητών βαρέων αθλημάτων (νοουμένων εις τοιουτων της πάλης, της πυγμαχίας και της άρσεως βαρών) και το 50% υπό αθλητών ετέρων αθλημάτων, προκειμένου δε περί θηλέων το υπόλοιπον 50% υπο αθλητριών ετέρων πλην στίβου αγωνισμάτων. Προτάσσονται οι κατακτήσαντες α`, β` ή γ` νίκηνατομικήν ή ομαδικήν εις ολυμπιακούς ή παγκοσμίους ή πανευρωπαϊκούς αγώνας, μετ`αυτούς οι κατακτήσαντες α` νίκηνατομικήν ή ομαδική εις μεσογειακούς ή βαλκανικους αγώνας. Αι υπόλοιποι θέσεις καταλαμβάνονται κατά κατηγορίαν και κατά σειράν του απολυτηρίου βαθμού εν περιπτώσει δε ισοβαθμίας λαμβάνεται υπ` οψιν ο μέσος όρος των βαθμών εις τα πρωτεύοντα μαθήματα και την Γυμναστικήν. Εν μη καλύψει του 50% υπό αθλητών ή αθλητριών του στίβου, κεχωρισμένως, κατά περίπτωσιν, τούτο συμπληρούται, αντιστοίχως υπό αθλητών ή αθλητριών των λοιπών αθλημάτων κατά την αυτή ως άνω σειράν. Επίσης, μη καλυπτομένων των 10% και 40% δια τους άρρενας και 50% δια τας θήλεις των λοιπών αγωνισμάτων ταύτα συμπληρούνται υπό αθλητών αντιστοίχως του στίβου επίσης κατά την άνω σειράν.
9. Εις το άρθρον 53 προστίθενται παράγραφοι 4, 5 και 6 έχουσα ως ακολούθως:
“4. Ο αριθμός των αμειβομένων ποδοσφαιριστών εκάστου σωματείου διατηρούντος Τμήμα αμειβομένων ποδοσφαιριστών, καθορίζεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, μη δυνάμενος εν πάση περιπτώσει να υπερβαίνη τους είκοσι δύο (22).
5. Σωματεία διατηρούντα Τμήματα αμειβομένων ποδοσφαιριστών δύνανται πέραν του αριθμού των δηλωθέντων αμειβομένων ποδοσφαιριστών να χρησιμοποιούν εις τους πάσης φύσεως αγώνας των, κατ` ανώτατονόριον, τρεις (3) ερασιτέχναςπδοσφαιριστάς της δυνάμεως των, υποχρεωτικώς δηλουμένους εις την Ελληνικήν ΠοδοσφαιρικήνΟμοσπονδίαν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρας προ της κατά τα άνω συμμετοχής των, δια συστημένης επιστολής. Οι ποδοσφαιρισταί ούτοι, δεν απόλλυσιν εκ της τοιαύτης συμμετοχής των ερασιτεχνικήν των ιδιότητα, απαγορευμένης της καταβολής αυτοίς αποδοχών εκ των μη επιτρεπομένων εις ερασιτέχνας.
6. Εν περιπτώσει αρνήσεως τουλάχιστον οκτώ (8) αμειβομένων ποδοσφαιριστών σωματείου τινός όπως αγωνισθούν, δικαιούται το εις ο ανήκουν σωματείον να χρησιμοποιήσηερασιτέχνας ποδοσφαιριστάς της δυνάμεως του επιφυλασσομένων των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, καθ` ο μέρος αφορούν αύται εις την διατήρησιν της ερασιτεχνικής των ιδιότητος και την μη καταβολήν αυτοίς αποδοχών”.
10. α) Η υπό στοιχ. β` περίπτωσις της παρ. 1 του άρθρου 63 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“β) Του Προέδρου του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλύσεως Αθλητικων Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) αναπληρουμένου υπό του υπ` αυτουοριζομένου ετέρου μέλους του (ΑΣΕΑΔ)”.
β) Εις το άρθρον 63 προστίθεται παράγραφος 7, έχουσα ούτω:
“7. Η Δ.Α.Ε. ή ο αρμόδιος επί της υποθέσεως εισηγητής δύναται να αιτήται παρά της αρμοδίας Αστυνομικής ή άλλης διοικητικής Αρχής, την εξέτασιν μαρτύρων ή παραγόντων των σωματείων, οι οποίοι διαμένουν εκτός έδρας της Δ.Α.Ε.”.

Άρθρον 24

1. Το Νομοθετικόν Διάταγμα 602/1970 “περί συμπληρώσεως της “περί Οργανισμού προγνωστικών αγώνων ποδοσφαίρου Νομοθεσίας” καταργείται.

2. Το δικαίωμα της οργανώσεως και λειτουργίας του ειδικού δια δελτίου συστήματος Προγνωστικών Ιπποδρομιών (ΤΖΑΚ-ΠΟΤ) ανατίθεται δια του παρόντος εις τον Οργανισμόν Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.).

3. Τα της λειτουργίας, οργανώσεως, καθορισμού ποσοστών κερδών και διαθέσεως τούτων, της τεχνικής διαδικασίας, ως και πάσα σχετική λεπτομέρεια, δια την εφαρμογήν του ως άνω συστήματος ρυθμίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 25
Εις τα καταστατικά των πάσης φύσεως αθλητικών σωματείων, ενώσεων, συνδέσμων ή ομοσπονδιών εν γένει αθλητικών σωματείων, εις τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων, εις τους πάσης φύσεως Εσωτερικούς Κανονισμούς αθλητών και εις τας προκηρύξεις των πάσης κατηγορίας και παντός κλάδου αθλήσεως πρωταθλημάτων, των Κανονισμών και προκηρύξεων τούτων επεχόντωνθέσιν συμβάσεως, δύναται να περιλαμβάνεται διάταξις, δι` ης να ορίζεται ότι τα μετέχοντα καθ` οιονδήποτε τρόπον των διεξαγομένων αγώνων οιουδήποτε αθλήματος ή παιδιάς πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικώς αρμόδια, προς επίλυσιν των πάσης φύσεως αναφυομένων μεταξύ τούτων διαφορών, σχέσιν εχουσών με την επί παντός είδους αθλήματος ή παιδιάς εφαρμογήν και ερμηνείαν των ισχυόντων εκάστοτε νόμων και των ως άνω Κανονισμών και προκηρύξεων, μόνον τα υπό των διατάξεων των ως άνω Καταστατικών και Κανονισμών ως και του Νόμου 75/1975 προβλεπόμενα διοικητικά όργανα (Συμβούλια, Επιτροπαί κλπ.), απαγορευομένης πάσης προσφυγής εις τα πολιτικά δικαστήρια.

Άρθρον 26
Η διάταξις της παραγράφου 2 τρυ άρθρου 4 του Α.Ν. 349/1968 “περί συστάσεως Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων” ως ετροποποιήθη δια της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 933/1971 καταργείται αφ` ης ίσχυσε τυχόν δε καταβληθέντα ποσά βάσει της καταργουμένης διατάξεως δεν αναζητούνται.

Άρθρον 27

1. Δαπάναι αφορώσαι την προμήθειαν και κατασκευήν ειδών ιματισμού των Εθνικών Αποστολών δια την συμμετοχήν των εις Μεσογειακούς και Ολυμπιακούς Αγώνας, την προμήθειαν ειδών διατροφής, την λειτουργίαν μαγειρείου δια τας κατ` έτος συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, την διενέργειαν των εκδηλώσεων της εκάστοτε Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας ως και δαπάναι, αφορώσαι την οργάνωσιν εν Ελλάδι διεθνών συνεδρίων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, εκτελούνται κατά παρέκκλισιν των κειμένων διατάξεων δι` απ` ευθείας αναθέσεως ανεξαρτήτως ποσού και υπό όρους καθοριζομένους υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

2. Προς εκτέλεσιν δαπανών της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων επειγούσης φύσεως, δι` ας καθίσταται αδύνατος η συντέλεσις των νομίμων διατυπώσεων δικαιολογήσεως αυτών επιτρέπεται η επί αποδόσει λογαριασμού έκδοσις χρηματικού εντάλματος προπληρωμής εξ υπαρχούσης εν τω προϋπολογισμώ πιστώσεως μετ` απόφασιν της Ολομελείας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ή της Εκτελεστικής Επιτροπής αυτής οριζούσης το ποσόν και τον χρόνον αποδόσεως του λογαριασμού και μετ` έγκρισιν της Γενικης Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Οι παρά τη Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων υπηρετούντες νυν τακτικοί υπάλληλοι εντάσσονται εις τας υπό του Προεδρικου Διατάγματος 70/1975 “περί οργανώσεως των Υπηρεσιών και διαρθρώσεως των τακτικων θέσεων του προσωπικού της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων” συσταθείσαςτακτικάς θέσεις δι` αποφάσεως της Ολομελείας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων μετά σύμφωνονγνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, αναλόγως των τυπικών και ουσιαστικών αυτών προσόντων και του χρόνου προϋπηρεσίας αυτών.

4. Τα υπό της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων εκτελούμενα έργα εμπίπτουν εις την αρμοδιότητα εποπτείας και ελέγχου της ΓΕνικής Γραμματείας Αθλητισμού, ισχυουσών δια ταύτα απασών των σχετικών διατάξεων εν αις και των τοιούτων του υπ` αριθ. 494/22-29 Προεδρικού Διατάγματος “περί αποφαινομένων οργάνων επί εκτελέσεως έργων αρμοδιότητος Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού”.

5. Οι κατά παράβασιν του νόμου 1808/1951 “περί Ολυμπιακών Συμβόλων” χρησιμοποιούντες τα Ολυμπιακά Συμβολα εκτός των προβλεπομένων υπό του Νόμου τούτου αστικών κυρώσεων, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών.

6. Η εκπόνησις των πάσης φύσεως μελετών των αφορωσών εις τας εγκαταστάσεις της ιδιοκτησίας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ανατίθεται εις την ΓενικήνΓραμματείανΑθλητισμου, ήτις και δια της Τεχνικης Υπηρεσίας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, θ` ασκή και την διεύθυνσιν των έργων. Ωσαύτως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθίσταται αρμοδία δια την θεώρησιν των σχετικων λογαριασμών και την έγκρισιν πάσης δαπάνης.

7. Συμβάσεις αναθέσεως εκπονήσεως μελετών μεταξύ της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων αφ` ενός και οιωνδήποτε προσώπων αφ` ετέρου καταργούνται από της δημοσιεύσεως του παρόντος, άνευ οιασδήποτε αποζημιώσεως τούτων, πάσαι δε αι τυχόν γενόμεναι εις αυτούς αναθέσεις μελετών έργων δύνανται ν` ανακληθώσιδι`αποφάσεως της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Ωσαύτως, δι` αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως Αθλητισμού δύναται να καταργηθή πάσα σύμβασις μελέτης ή εκτελέσεως έργου καταρτισθείσα κατά το διάστημα της περιόδου της δικτατορίας μεταξύ της Γενικης Γραμματείας Αθλητισμού ή νομικού τινος προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου τελούντος υπό την εποπτείαν της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και οιουδήποτε τρίτου άνευ οιασδήποτε αποζημιώσεως.

8. Απαιτήσεις παντός είδους κατά της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των υπ` αυτής επιχορηγουμένων, ελεγχομένων ή εποπτευομένων νομικών προσώπων ή οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μηχανικών ή εργολάβων και γενικώς παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, εκ καταρτισθεισών από 21 Απριλίου 1967 μέχρις 23ης Ιουλίου 1974 συμβάσεων συντάξεως μελέτης, προμελέτης, προσχεδίων, κτιριολογικών προγραμμάτων και γενικώς εξ οιασδήποτε συμβάσεως έργου, δημοσίου ή ιδιωτικού, ή εκ συμβάσεως προμηθείας, αίτινες δεν έχουσι παραγραφή κατά τας κειμένας διατάξεις, παραγράφονται αυτοδικαίως από της δημοσιεύσεως του παρόντος.
Η παραγραφή αύτη επέρχεται εφ` όσον μέχρι της 23ης Ιουλίου 1977 δεν εκκρεμεί (α) ένστασις ή αίτησις θεραπείας εμπροθέσμως και νομίμως ασκηθείσαι, ή (β) έγκρισις υποβληθέντων μέχρι της δημοσιεύσες του παρόντος νομοτύπως συγκριτικών πινάκων, πρωτοκόλλων παραλαβής και λογαριασμών πληρωμής, ή (γ) προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.
Διά τα εν τη παρούση παραγράφω αναφερόμενα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς ως και τας κατ` αυτών απαιτήσεις, εφαρμόζονται από της δημοσιεύσεως του παρόντος αναλόγως αι διατάξεις του άρθρ. 8 του Ν. 2097/1952 και αι τοιαύται της παρ. 1 του άρθρου 909 του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας, μη εφαρμοζομένων των περί ασφαλιστικών μέτρων διατάξεων του Κώδικος τούτου.

Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 περ.ιδ` του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225).

9. Η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων δύναται να παραχωρήσει δωρεάν έκταση μέχρι ογδόντα και όχι μικρότερη των εξήντα στρεμμάτων, που βρίσκεται στην Καλογρέζα Αττικής και είναι ιδιοκτησία της, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου το Πανεπιστήμιο να οικοδομήσει, σύμφωνα με τη διέπουσα αυτό νομοθεσία, τις εγκαταστάσεις της τέως Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής Αθηνών, η οποία με το άρθρο 47 του Ν. 1268/1982 “για τη δομή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.” και το Π.Δ. 107/1983 “Οργάνωση και λειτουργία των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης” έχει γίνει Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σημ.: όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 περ.ιδ` του Ν. 665/1977 (ΦΕΚ Α` 225) τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, περ.δ` του Ν.1070/1980 (Α 204) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49, παρ.9α` του Ν.1404/1983 (Α 173).

Άρθρον 28

1. Η εν παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 75/1975 προθεσμία τροποποιήσεως των Καταστατικών των αθλητικών σωματείων ή ενώσεων παρατείνεται από της λήξεως της μέχρι της 31 Ιανουαρίου 1977.

2. Η προθεσμία περί ης η παρ. 8 του άρθρου 45 του νόμου 75/1975 παρατείνεται δι` εν εισέτι έτος αφ` ης αύτη έληξε. Δια του εκδοθησομένουΠροεδρικου Διατάγματος, δύναται ο αριθμός των μη μονίμων μελών της Ολομελείας της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων να αυξηθή μέχρι 15 και να ρυθμισθουν εν γένει τα του αριθμού, τρόπου αναδείξεως και λοιπά συναφή θέματα αναπληρωματικών μελών.

Άρθρον 29
Δια Πρ. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, δύναται να συσταθή παρά τη Γ. Γ. Αθλητισμού μία (1) θέσις Γενικού Δ/ντού επί βαθμώ 1ω και να ορισθούν τα προσόντα και ο τρόπος πληρώσεως της θέσεως ταύτης.

Άρθρον 30

1. Επιτρέπεται επί εξάμηνον από της ισχύος του παρόντος και άνευ περιορισμού τινος εκ των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικος και παντός συναφούς νόμου, η μετάταξις μέχρι 10, κατ` ανώτατονόριον, υπαλληλων ή καθηγητών Φυσικής Αγωγής εξ άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμών εποπτευομένων υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εις την ΓενικήνΓραμματείαν Αθλητισμού.
Δια την μετάταξιν απαιτείται κοινή απόφασις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και του αρμοδίου κατά περίπτωσιν Υπουργού, εκδιδομένη αιτήσει του ενδιαφερομένου υπαλλήλου.

2. Η μετάταξις συντελείται εις την κατηγορίαν εις ην ανήκει ο μετατασσόμενος και με τον ον κέκτηται ούτος βαθμόν, εν περιπτώσει δε καθ` ην δεν υφίσταται αντίστοιχος κενή οργανική θέσις παρά τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θεωρείται δημιουργηθείσα αύτη δια της περί μετατάξεως αποφάσεως.

3. Οι μετατασσόμενοι δύνανται, κατ` επιλογήν των, είτε να εξακολουθήσουν υπαγόμενοι εις τα Ταμεία Επικουρικής Ασφαλίσεως και Προνοίας της Υπηρεσίας εξ ης μετατάσσονται είτε να υπαχθούν εις τα τοιαύτα της Υπηρεσίας εις ην μετατάσσονται.

Άρθρον 31

1. Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως δύναται να κωδικοποιηθουν εις ενιαίονκείμενον αι διατάξεις του Νόμου 75/1975, ως αύται τροποποιούνται και συμπληρούνται δια του παρόντος επιτρεπομένης της μεταβολής της σειράς των άρθρων παραγράφων και εδαφίων αυτών.

2. Το Ν.Δ. 650/1970 καταργείται, ως και πάσα ετέρα διάταξιςαντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος.

3. Ο αρμόδιος Υπουργός ή Υφυπουργός δύναται να μεταβιβάζη αρμοδιότητας του παρόντος εις τον Γενικόν Γραμματέα Αθλητισμού και εις τους Προϊσταμέσους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Άρθρον 32
Η ισχύς του παρόντος άρχεται απο της δημοσιεύσεως του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 21 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ