Νόμος 422 ΦΕΚ Α΄222/20.8.1976
Περί κυρώσεως της υπ` αριθ.90325/3432 από 25.6.1976 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως και καταργήσεως του άρθρου 5 του Ν.391/1976 και άλλων συναφών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Κυρούται αφ` ης εξεδόθη η υπ` αριθ. 90325/3432 απο 25.6.1976 κοινή αποφασις των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίας Τάξεως, δημοσιευθείσα εις το υπ` αριθ. 862/30.6.76 (ΦΕΚ τ. Β`).

Άρθρον 2
Το άρθρο 5 του Ν. 391/1976 “περί των αποδοχών των προσθέτων Χωροφυλάκων-Αστυφυλάκων και άλλων συναφών τινων διατάξεων” καταργείται αφ` ης ίσχυσε.

Άρθρον 3

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 112 του Β.Δ. της 31.12.1957/20.1.1958 “περί Κωδικοποιήσεως διατάξεων αφορωσών το Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων”, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“3. Εκ του καταρτιζομένου ενιαίου πίνακος επιτυχόντων εις τας εισιτηρίους εξετάσεις, λαμβάνονται οι υποψήφιοι κατά σειράν επιτυχίας, μέχρι συμπληρώσεως του όλου αριθμού των εισακτέων, ως ούτος ορίζεται εν τη αποφάσει του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως. Ο αριθμός των εισακτέων δύναται να αυξηθή, δι` αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, οποτεδήποτε προ της ενάρξεως της εκπαιδευτικής περιόδου, εφ` όσον από του καθορισμού του αρχικού αριθμού εισακτέων προέκυψαν έκτακτοι υπηρεσιακαί ανάγκαι επιβάλλουσαι την αύξησιν ταύτην”.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 110 του αυτού ως άνω Β.Δ/τος, αντικαθισταται ως ακολούθως:
“2. Οι υποψήφιοι εισέρχονται εις την Σχολήν κατόπιν εισιτηρίων εξετάσεων, ενεργουμένων μετ` απόφασιν του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, οσάκις υπάρχη ανάγκη πληρώσεως υφισταμένων ή μελλόντων, μέχρι πέρατος της εκπαιδεύσεως αυτών να προκύψωσι κενών. Δια της αποφάσεως ταύτης ορίζεται και ο αριθμός των εις την Σχολήν εισακτέων, όστις δύναται να αυξηθή δι` αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, οποτεδήποτε προ της ενάρξεως της εκπαιδευτικής περιόδου, εφ` όσον απο του καθορισμού του αρχικού αριθμού εισακτέων, προέκυψαν έκτακτοι υπηρεσιακαί ανάγκαι επιβάλλουσαι την αύξησιν ταύτην”.

Άρθρον 4
Η ισχύς του παρόντος άρχεται απο της δημοσιεύσεως του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 20 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ