Νόμος 420 ΦΕΚ Α΄219/19.8.1976
Περί νομιμοποιήσεως ενίων δαπανών Νομαρχιακών Ταμείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Νομιμοποιούνται αι δαπάναι δημοπρατηθέντων μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1975 έργων και προμηθειών των Νομαρχιακών Ταμείων, αι οποίαι δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν, λόγω μη συννόμου συγκροτήσεως των Επιτροπών διενεργείας των διαγωνισμών ή μη δημοσιεύσεως διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως των αποφάσεων περί συγκροτήσεως των Επιτροπών τούτων.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 13 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ