ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 24/03/1998 με την Παρ.2 Άρθρο 150 ΝΟΜΟΣ 2594/1998

Νόμος 419 ΦΕΚΑ΄221/20.8.1976
Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρον 1
Αρμοδιότητες Υπουργείου

1. Εις την αρμοδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών υπάγονται πάσαι αι υποθέσεις, αι αφορώσαι τας σχέσεις του Κράτους μετά των ξένων Κρατών και των Διεθνών Οργανισμών ως και η προστασία των ελληνικών συμφερόντων εν τη αλλοδαπή.

2. Εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών υπάγονται ιδία:
α. Η προστασία των εθνικών και κρατικών δικαιωμάτων και συμφερόντων έναντι των άλλων Κρατικών και Διεθνών Οργανισμών, Οργάνων και Επιτροπών και η τήρησις των αντιστοίχων υποχρεώσεων.
β) Η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των Ελλήνων εν τη αλλοδαπή ως και θέματα αναφερόμενα εις τον απόδημον Ελληνισμόν, εις την μετανάστευσιν και την παλιννόστησιν.
γ. Η προστασία των οικονομικών, εμπορικών, ναυτιλιακών, τουριστικών και λοιπών ελληνικών συμφερόντων εν τη αλλοδαπή.
δ. Η εκπροσώπησις της Ελλάδος εις το εξωτερικόν.
ε. Η προβολή της Ελλάδος, του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού εις την Διεθνή Κοινότητα και η καλλιέργεια των Μορφωτικών Σχέσεων.
ς. Η ενημέρωσις των ξένων Κυβερνήσεων, των Διεθνών Οργανισμών και της Διεθνούς Κοινής Γνώμης, επί των ελληνικών πραγμάτων.
ζ. Η παρακολούθησις των Διεθνών πολιτικών, οικονομικών και άλλων σχέσεων και η συμμετοχή εις την διεθνή συνεργασίαν.
η. Αι διαπραγματεύσεις και η μέριμνα δια την σύναψιν Διεθνών Συνθηκών, Συμβάσεων, Συμφωνιών και εν γένει Διεθνών Πράξεων.
θ. Η μέριμνα δια την εφαρμογήν των Διεθνών εν γένει Πράξεων ως και ο χειρισμός Διεθνών διαδικασιών συνδιαλλαγής, διαιτησίας και δικαστικού διακανονισμού.
ι. Τα μειονοτικά θέματα.
ια. Η εποπτεία και ο έλεγχος των εν τη αλλοδαπή ανεγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και σωματείων, όπου και καθ` ον τρόπον, δι` αποφάσεως του Υπουργού των Εξωτερικών, ορίζεται.
ιβ. Η παρακολούθησις των κοινοτικών, εκπαιδευτικών και εκκλησιαστικών υποθέσεων των εν τη αλλοδαπή Ελλήνων.
ιγ. Τα των εθνικών και λοιπών εν τη αλλοδαπή υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελών σκοπών κληροδοτημάτων, δωρεών και εισφορών, κατά τας κειμένας περί αυτών διατάξεις.
ιδ. Τα θέματα, τ` αναγόμενα εις την προσωπικήν, εν γένει, κατάστασιν των εν τη αλλοδαπή Ελλήνων, τ` αφορώντα εις την ελληνικήν ιθαγένεια αυτών και εις τα διαβατήριά των.
ιε. Η επιμέλεια των κληρονομιών των εν τη αλλοδαπή αποβιούντων Ελλήνων.
ις. Θέματα συναφή προς την έγκρισιν εγκληματιών και την δικαστικήν αρωγήν, την επίδοσιν αστικών και ποινικών δικογράφων ως και την εκτέλεσιν δικαστικών αποφάσεων και ανακριτικών παραγγελιών.
ιζ. Η Εθιμοτυπία και η Εθιμοταξία.
ιη. Τα της απονομής διασήμων ελληνικών Ταγμάτων Αριστείας και τα της αδείας αποδοχής ξένων διασήμων.
ιθ. Η έκδοσις Διπλωματικών και Ειδικών Υπηρεσιακών Διαβατηρίων.
κ. Η επίσημος αλληλογραφία του Προέδρου της Δημοκρατίας.
κα. Αι σχέσεις του Κράτους προς τον Οικουμενικόν Θρόνον, τα Πατριαρχεία, τας Αυτοκεφάλους Ορθοδόξους Εκκλησίας ως και τα θέματα, τα έχοντα σχέσιν προς τα λοιπά δόγματα, θρησκεύματα και τας Διεθνείς Εκκλησιαστικάς Οργανώσεις.
κβ. Τα θέματα των εν Ελλάδι μη ορθοδόξων δογμάτων κα μη χριστιανικών θρησκευμάτων ως και τα των ξένων Εκκλησιών, Θρησκευτικών Ιδρυμάτων και Εκπαιδευτηρίων.
κγ. Η Διοίκησις του Αγίου `Ορους.
κδ. Θέματα αναγόμενα εις τα κατά τον παρόντα Νόμον καθοριζόμενα καθήκοντα των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και τα της εισόδου των αλλοδαπών εις την Χώραν.
κε. Η επίσημος μετάφρασις εγγράφων Δημοσίων Υπηρεσιών, κειμένων διεθνών συμβάσεων ή ετέρων συναφών κειμένων και η μετάφρασις και η επικύρωσις παντός εγγράφου Ελληνικών Αρχών, προοριζομένου δι` Ελληνικάς και ξένας Αρχάς εν τη αλλοδαπή ως και της υπογραφής των εντεταλμένων οργάνων των εν Ελλάδι Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών, επί εγγράφων προοριζομένων δι` Ελληνικάς Υπηρεσίας.
κς. Η ενημέρωσις Μελών της Βουλής τη αιτήσει των, οσάκις ταύτα μεταβαίνουν εις το εξωτερικόν ως εκπρόσωποι της Βουλής επί θεμάτων σχέσιν εχόντων με την συγκεκριμένην αποστολήν των.
κζ. Παν άλλο θέμα, συναφές προς την γενικωτέραν αποστολήν του Υπουργείου Εξωτερικών, καθοριζόμενον δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιμένου προτάσει του Υπουργείου Συμβουλίου.

3. Ο χειρισμός των ανωτέρω υποθέσεων εκτελείται εν συνεννοήσει μετά των τυχόν άλλων αρμοδίων Υπουργείων.

Άρθρον 2
Υπουργός και Υφυπουργοί

1. Ο Υπουργός των Εξωτερικών προϊσταται του Υπουργείου Εξωτερικών, έχων την ανωτάτην διεύθυνσιν των Υπηρεσιών αυτού.

2. Παρά τω Υπουργείω των Εξωτερικών, καθίστανται δύο θέσεις Υφυπουργών των Εξωτερικών κατά τας κειμένας διατάξεις.

3. Οι Υφυπουργοί των Εξωτερικών επικουρούν τον Υπουργόν των Εξωτερικών, ασκούντες τας εις αυτούς, κατά τας κειμένας διατάξεις, μεταβιβαζομένας αρμοδιότητας.

4. Δι` αποφάσεως του Υπουργού δύναται μέρος της δικαιοδοσίας του να μεταβιβάζηται προς άσκησιν εις έτερα Υπηρεσιακά `Οργανα.

Άρθρον 3
Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματεύς

1. Συνιστάται παρά τω Υπουργείω των Εξωτερικών θέσις Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέως.

2. Ούτος, ων επικεφαλής της Υπηρεσιακής Ιεραρχίας εν τω Υπουργείω, προίσταται όλων των Υπηρεσιών αυτού, συντονίζων την δράσιν των και ασκών γενικήν επ` αυτών εποπτείαν, ως και πάσαν ετέραν αρμοδιότητα συμωφώνως προς το άρθρ. 2 παρ. 4 του παρόντος.

3. Επί πλέον, ούτος ασκεί και άπαντα τα κατά τας κειμένας διατάξεις ανατιθέμενα εις αυτόν ειδικά καθήκοντα.

4. Ως Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματεύς διορίζεται δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργικού Συμβουλίου, Μόνιμος εν ενεργεία υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου επί βαθμώ Πρέσβεως. Κατά την διάρκειαν της ασκήσεως των ως άνω καθηκόντων του διατηρείται κενή η οργανική αυτού θέσις. Ούτος λαμβάνει τας αποδοχάς του βαθμού του, προσαυξανομένας κατά 20% επί του βασικού μισθού.

Άρθρον 4
Διάρθρωσις Υπηρεσιών

1. Το Υπουργείον Εξωτερικών περιλαμβάνει την Κεντρικήν Υπηρεσίαν, τας Περιφερειακάς εν τω εσωτερικώ Υπηρεσίας και την Εξωτερικήν Υπηρεσίαν, της τελευταίας αποτελουμένης εκ των κατά τα άρθρ. 17 και 24 Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών.

2. Η διάρθρωσις των Υπηρεσιών του Υπουργείου και η κατανομή των θέσεων και αρμοδιοτήτων αυτού εις τας επί μέρους οργανικάς Μονάδας των Υπηρεσιών εσωτερικού καθορίζονται δια Π.Δ/των, εκδιδομένων τη προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Προεδρίας Κυβερνήσεως.

Άρθρον 5
Υπάλληλοι ανήκοντες εις άλλα Υπουργεία ή Αρχάς

1. Πλην του τακτικού, επί συμβάσει και επιτίμου προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσία, όπερ υπάγεται οργανικώς εις το Υπουργείον Εξωτερικών, δύνανται να τοποθετώνται παρ` αυτή, δυνάμει ειδικών διατάξεων και εν συνεννοήσει μετά του Υπουργείου Εξωτερικών, υπάλληλοι ανήκοντες οργανικές εις έτερα Υπουργεία ή Αρχάς, ως ενδεικτικώς αναφέρονται:
α. Στρατιωτικοί, Ναυτικοί και Αεροπορικοί Ακόλουθοι εκ του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
β. Στρατιωτικοί Εμπειρογνώμονες, ως Σύμβουλοι, εκ του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.
γ. Οικονομικοί Σύμβουλοι και Οικονομικοί Εμπειρογνώμονες εκ του Υπουργείου Συντονισμού.
δ. Εμπορικοί Σύμβουλοι, Ακόλουθοι και Γραμματείς εκ του Υπουργείου Εμπορίου.
ε. Σύμβουλοι ή Ακόλουθοι Τύπου εκ του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.
ς. Ναυτιλιακοί Σύμβουλοι ή Ακόλουθοι και Προξενικοί Λιμενάρχαι του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
ζ. Εργατικοί Ακόλουθοι εκ του Υπουργείου Εργασίας.
η. Υπάλληλοι της Υπηρεσίας Μεταναστεύσεως εκ του Υπουργείου Εσωτερικών.
θ. Γεωργικοί Σύμβουλοι και Γεωργικοί Ακόλουθοι από το Υπουργείο Γεωργίας.
Σημ.: όπως η περ.θ` προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2040/1992 (ΦΕΚ Α 70)

2. Οι ούτω τοποθετούμενοι υπάλληλοι, αποτελούντες μέλη του συνόλου της οικείας Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής, έχουν έναντι του Προϊσταμένου ταύτης, πάσας τας υποχρεώσεις του αμέσως υφιστάμενου. Δύνανται ούτοι να αλληλογραφούν απ` ευθείας μετά των Αρχών εις τας οποίας υπάγονται οργανικώς μέσω του Προϊσταμένου της οικείας αρχής, οφείλουν δε να αναφέρουν εις τούτον, περί παντός σοβαρού ζητήματος ή ενεργείας, δυναμένων να έχουν έστω και έμμεσον σχέσιν προς την εξωτερικήν πολιτικήν της χώρας.

Άρθρον 6
Εξαίρεσις από του Κώδικος περί Καταστάσεως Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων
Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών δεν υπάγονται εις τας διατάξεις του Κώδικος περί Καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων. Δια θέματα όμως, μη ρυθμιζόμενα υπό του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται κατ` αναλογίαν αι σχετικαί διατάξεις του ως άνω Κώδικος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρον 7
Συμβούλια και Επιτροπαί Κεντρικής Υπηρεσίας

1. Παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών υφίστανται τα κάτωθι Συμβούλια και Επιτροπαί:
α. Ανώτατον Υπηρεσιακόν Συμβούλιον.
β. Υπηρεσιακόν Συμβούλιον.
γ. Συμβούλιον Πολιτικών Υποθέσεων.
δ. Συμβούλιον Ταγμάτων Αριστείας.
ε. Επιτροπή Ειδικών Δαπανών.
ς. Επιτροπή Ευαγών Σκοπών.
ζ. Διυπουργική Επιτροπή Προπαρασκευής Διεθνών Συνόδων και Διασκέψεων.
η. Επιτροπή Κτιρίων.

2. Οι μετέχοντες των Συμβουλίων και Επιτροπών παρίστανται άνευ αποζημιώσεως ή αμοιβής πλην των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Επιτροπής Κτιρίων.

Άρθρον 8
Ανώτατον Υπηρεσιακόν Συμβούλιον

1. Το Ανώτατο Υπηρεσιακόν Συμβούλιον απαρτίζεται εκ των κάτωθι μελών, οριζομένων επί διετεί θητεία, δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών :
α. Εξ ενός Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Επικρατείας ή εξ ενός Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, ως Προέδρου.
β. Εξ ενός Συμβούλου Επικρατείας ή εξ ενός Αρεοπαγίτου.
γ. Εκ τεσσάρων Πρέσβεων ή Πληρεξουσίων Υπουργών Α` ή Β` Τάξεως, λαμβανομένων εκ των αρχαιοτέρων. Του Συμβουλίου μετέχει και ο Προϊστάμενος των Υπηρεσιών Διοικητικού, εκτελών και χρέη Εισηγητού, άνευ ψήφου.
δ. Εξ ενός επί τιμή Πρέσβεως, ως μελών.

2. Τα ως άνω μέλη ορίζονται μετά των αναπληρωτών των.
Τα υπό στοιχ. α` και β` μέλη υποδεικνύονται υπό των Προέδρων των οικείων Σωμάτων.
Χρέη Γραμματέως εκτελεί Υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, οριζόμενος υπό του Υπουργού.

3. Εις το Ανώτατον Υπηρεσιακόν Συμβούλιον δεν δύνανται να μετάσχουν υπάλληλοι μετασχόντες της συνθέσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, προς κρίσιν της αυτής υποθέσεως.

4. Προκειμένου περί κρίσεως υπαλλήλου επί Πρεσβευτικώ βαθμώ η σύνθεσις του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου τροποποιείται επί τούτω προσωρινώς, δι` αποφάσεως του Υπουργού, επί τω τέλει όπως τα επί Πρεσβευτικώ βαθμώ μέλη αυτού είναι ανώτερα κατά βαθμόν ή αρχαιότερα του υπό κρίσιν, εν ελλείψει δε ορίζονται ως μέλη και επί τιμή Πρέσβεις, εν ελλείψει δε και τούτων Σύμβουλοι Επικρατείας ή Αεροπαγίται.

5. Προκειμένου περί κρίσεως θεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων των Διοικητικών και Τεχνικών Κλάδων του Υπουργείου εις το Ανώτατον Υπηρεσιακόν Συμβούλιον μετέχουν τρείς εκ των εν εδαφ. 1γ υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, του ετέρου αντικαθισταμένου δια του εκάστοτε Προϊσταμένου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, αναπληρουμένου εν περιπτώσει κωλύματος εξ ενός εκ των αρχαιοτέρων υπαλλήλων του Κλάδου Γενικών Καθηκόντων επί βαθμώ Διευθυντού Α` τάξεως, οριζομένου δι` αποφάσεως του Υπουργού.

6. Το Ανώτατον Υπηρεσιακόν Συμβούλιον συνέρχεται, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου αυτού, ίνα επιληφθή των ασκουμένων εφέσεων, εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν τη εντολή του Υπουργού, ορίζονται και τα συζητητέα θέματα.

7.Το Ανώτατον Υπηρεσιακόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων 5 τουλάχιστον εκ των μελών αυτού, μεταξύ των οποίων δέον απαραιτήτως να περιλαμβάνωνται οι τέσσαρες υπάλληλοι εκ του Υπουργείου, δια δε την λήψιν αποφάσεων ή έκδοσιν γνωμοδοτήσεων απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία των παρόντων, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του Προέδρου. Εάν υπάρχουν πλείονες των δύο γνωμών, οι ακολουθούντες την ασθενεστέραν οφείλουν να προσχωρήσουν εις μίαν των επικρατεστέρων αυτής.

8. Το Ανώτατον Υπηρεσιακόν Συμβούλιον:
α. Γνωμοδοτεί επί θεμάτων προαγωγής Συμβούλων Πρεσβείας Α` Τάξεως εις τον βαθμόν του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` Τάξεως.
β. Αποφασίζει περί της οριστικής απολύσεως υπαλλήλου, κριθέντος ως ανικάνου προς εκτέλεσιν των καθηκόντων του, δια λόγους υγείας, κατά τας διατάξεις του άρθρ. 116 του παρόντος Νόμου.
γ. Αποφασίζει επί της θέσεως εις αυτεπάγγελτον διαθεσιμότητα υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, πλην των επί Πρεσβευτικώ βαθμώ, δια την θέσιν εις διαθεσιμότητα των οποίων μόνον γνωμοδοτεί.
δ. Αποφασίζει επί εφέσεως υπαλλήλου εις τον οποίον επεβλήθη υπό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου η ποινή της προσωρινής ή οριστικής απολύσεως.
ε. Αποφασίζει περί της οριστικής απολύσεως υπαλλήλου, όστις παρέμεινεν επί διετίαν εις αυτεπάγγελτον διαθεσιμότητα και δεν ανακαλείται εις την ενεργόν υπηρεσίαν.
ς. Επιβάλλει δι` ητιολογημένης αποφάσεως τας υπό του παρόντος προβλεπομένας πειθαρχικάς ποινάς εις τους επί Πρεσβευτικώ βαθμώ υπαλλήλους.
ζ. Γνωμοδοτεί επί μεταθέσεως των επί Πρεσβευτικώ βαθμώ μονίμων υπαλλήλων και εφ` οιουδήποτε άλλου θέματος, παραπεμπομένου αυτώ υπό του Υπουργού. Αι γνωμοδοτήσεις και αι αποφάσεις του Ανωτάτου υπηρεσιακού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν, υπερισχυούσης εν περιπτώσει ισοψηφίας της ψήφου του Προέδρου.

9. Εν περιπτώσει διαφωνίας μέλους του Συμβουλίου, δέον να γίνεται μνεία εν τω πρακτικώ, αναφερομένου και του λόγου της τοιαύτης διαφωνίας.

10. Το Συμβούλιον οσάκις ενεργή ως πειθαρχικόν όργανον ή πρόκειται ν` αποφασίση περί απολύσεως υπαλλήλου του Διπλωματικού Κλάδου, παραμείναντος επί διετίαν εις αυτεπάγγελτον διαθεσιμότητα και μη ανακληθέντος εις την ενεργόν υπηρεσίαν ή περί απολύσεως δια λόγους υγείας, οφείλει να καλέση τον υπό κρίσιν υπάλληλον, όπως εμφανισθή αυτοπροσώπως ενώπιον αυτού, ίνα αναπτύξη και προφορικώς τα προς υπεράσπισίν του στοιχεία.

11. Αι αποφάσεις του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, πλήρως ητιολογημέναι, είναι υποχρεωτικαί δια τον Υπουργόν, οφείλοντα εντός μηνός από της εκδόσεώς των να προκαλέση την έκδοσιν του σχετικού Π.Δ/τος.

12. Ο τρόπος λειτουργίας του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού.

13. Διαρκούσης της διετούς θητείας, δεν επιτρέπεται η αντικατάστασις των μελών του συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένως σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, βεβαιούμενοι δια της Υπουργικής Αποφάσεως.

Άρθρον 9
Υπηρεσιακόν Συμβούλιον

1. Το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον απαρτίζεται εκ των κάτωθι μελών, οριζομένων επί διετεί θητεία, δι` αποφάσεως το Υπουργού των Εξωτερικών:
α. Εξ ενός Συμβούλου Επικρατείας ή Αρεοπαγίτου ως Προέδρου.
β. Εκ τεσσάρων υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, Προϊσταμένων Διευθύνσεων, λαμβανομένων εκ των αρχαιοτέρων.
γ. Εκ του παρά τω υπουργείω Εξωτερικών Νομικού Συμβούλου του Κράτους.
δ. Εξ ενός Τακτικού Καθηγητού Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων ημεδαπής, μιάς των Εδρών Δημοσίου ή Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου ή του Συνταγματικού ή του Διοικητικού Δικαίου, ως μελών.

2. Τα ως άνω μέλη ορίζονται μετά των αναπληρωτών των. Τα μεν υπό στοιχείον α` μέλη υποδεικνύονται υπό του Προέδρου του οικείου Σώματος, τα δε υπό στοιχ. δ` υπό της Νομικής Σχολής.

3. Χρέη εισηγητού άνευ ψήφου εκτελεί ο Διευθυντής Προσωπικού, Γραμματέως δε υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου εκ της Διευθύνσεως Προσωπικού.

4. Προκειμένου περί κρίσεως θεμάτων καταστάσεως υπαλλήλων των Διοικητικών και Τεχνικών Κλάδων του Υπουργείου εις το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον μετέχουν τρείς εκ των εν παρ. 1 εδαφ. β` υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, ως τετάρτου μέλους οριζομένου του εκάστοτε επί 1ω βαθμώ υπαλλήλου του Κλάδου Γενικών Καθηκόντων αναπληρουμένου εν περιπτώσει κωλύματος, ελλείψεως ή απουσίας εξ ενός εκ των αρχαιοτέρων υπαλλήλων του αυτού Κλάδου, οριζομένου δι` αποφάσεως του Υπουργού.

5. Το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον, συνέρχεται, συγκαλούμενον υπό του Προέδρου αυτού, ορίζοντος και τα συζητέα θέματα.

6. Το Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων πέντε τουλάχιστον εκ των μελών αυτού, μεταξύ των οποίων δέον απαραιτήτως να περιλαμβάνωνται τρία μέλη εκ των υπαλλήλων του Υπουργείου, δια δε την λήψιν αποφάσεων ή έκδοσιν γνωμοδοτήσεων απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία των παρόντων, εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του Προέδρου. Αν υπάρχουν πλείονες των δύο γνωμών οι απαρτούντες την ασθενεστέραν γνώμην δέον να προσχωρήσουν εις μίαν των επικρατεστέρων αυτής.
α)Γνωμοδοτεί επί θεμάτων τοποθετήσεως, μεταθέσεως και αποσπάσεως πάντων των υπαλλήλων πλην των κατεχόντων Πρεσβευτικόν βαθμόν
β) Γνωμοδοτεί επί της προαγωγής πάντων των υπαλλήλων, προκειμένου δε περί υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου μέχρι και του βαθμού του Συμβούλου Πρεσβείας Β` Τάξεως εις Σύμβουλον Πρεσβείας Α` Τάξεως.
γ) Γνωμοδοτεί επί παντός άλλου θέματος, αναφερομένου εις το προσωπικόν, παραπεμπομένου εις αυτό υπό του Υπουργού.
δ) Επιβάλλει δι` ητιολογημένης αποφάσεώς του τας υπό του παρόντος Νόμου προβλεπομένας πειθαρχικάς ποινάς εις πάντας τους υπαλλήλους, πλην των κατεχόντων Πρεσβευτικόν βαθμόν.

8. Το Συμβούλιον, οσάκις ενεργή ως πειθαρχικόν όργανον, καλεί τον παραπεμπόμενον όπως εμφανισθή ενώπιον αυτού, ίνα αναπτύξη προφορικώς τα εν τη απολογία του εκτιθέμενα ή προσκομίση νέα προς υπεράσπισίν του στοιχεία. Ο παραπεμπόμενος δικαιούται να λάβη εγκαίρως γνώσιν του αφορώντος αυτόν φακέλλου.

9. Αι αποφάσεις του Συμβουλίου, ως πειθαρχικού οργάνου, δύνανται να εφεσιβάλλωνται υπό του κριθέντος υπαλλήλου, εφ` όσον επεβλήθη εις αυτόν η ποινή της προσωρινής ή οριστικής απολύσεως ή Αργίας, ενώπιον του κατά το προηγούμενον άρθρον Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εντός διμήνου από της προς αυτόν κοινοποιήσεως της αποφάσεως. Μη ασκηθείσης εμπορθέσμως εφέσεως, αι αποφάσεις καθίστανται υποχρεωτικαί δια τον Υπουργόν, οφείλοντα όπως εντός δεκαπενθημέρου από της λήξεως της προθεσμίας ασκήσεως της εφέσεως, προκαλέση την έκδοσιν του σχετικού Π.Δ/τος.

10. Ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού.

11. Διαρκούσης της διετούς θητείας, δεν επιτρέπεται η αντικατάστασις των μελών του Συμβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένως σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, βεβαιούμενοι δια της Υπουργικής Αποφάσεως.

Άρθρον 10
Συμβούλιον Πολιτικών Υποθέσεων

1. Συνιστάται Συμβούλιον Πολιτικών Υποθέσεων, απαρτιζόμενον εκ του Υπουργού των Εξωτερικών ως Προέδρου, των Υφυπουργών των Εξωτερικών, του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέως, του Γενικού Διευθυντού Πολιτικών Υποθέσεων και του Γενικού Διευθυντού Οικονομικών Υποθέσεων ως και των Διευθυντών των Πολιτικών Διευθύνσεων ως μονίμων μελών.
Εκτός των ανωτέρω, δύνανται να κληθούν υπό του Προέδρου, ίνα συμμετάσχουν του Συμβουλίου, Προϊστάμενοι άλλων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών προς παροχήν στοιχείων σχετικών προς το υπό συζήτησιν θέμα.
Ως Γραμματεύς μετέχει υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, οριζόμενος υπό του Υπουργού.

2. Το Συμβούλιον συγκαλείται υπό του Προέδρου, οσάκις κρίνη τούτο αναγκαίον, πάντως δε άπαξ ανά δίμηνον.

3. Εις το Συμβούλιον εισάγονται υπό του Προέδρου ή των μελών του Συμβουλίου γενικώτερα θέματα της εξωτερικής πολιτικής προς συζήτησιν και διατύπωσιν γνώμης υπό των μονίμων μελών του Συμβουλίου, επί της ακολουθητέας γραμμής.

4. Τα της λειτουργίας του Συμβουλίου και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού.

Άρθρον 11
Συμβούλιον Ταγμάτων Αριστείας
Το Συμβούλιον Ταγμάτων Αριστείας διέπεται υπό των κειμένων διατάξεων.

Άρθρον 12
Επιτροπή Ειδικών Δαπανών

1. Συνιστάται τριμελής Επιτροπή Ειδικών Δαπανών, αποτελουμένη:
α) Εκ του Γενικού Διευθυντού Πολιτικών Υποθέσεων ως προέδρου, αναπληρούμενου εν περιπτώσει κωλύματος υπό ενός εκ των αρχαιοτέρων υπαλλήλων επί πρεσβευτικώ βαθμώ.
β) Εκ των υπαλλήλων, επί Πρεσβευτικώ βαθμώ εκ των αρχαιοτέρων οριζομένων υπό του Υπουργού.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Νόμου 1933/ 1991 (ΦΕΚ Α` 20)

2. Της Επιτροπής μετέχει ως Γραμματεύς άνευ ψήφου, υπάλληλος του Υπουργείου, οριζόμενος υπό του Υπουργού. Ούτος τηρεί υπό ιδίαν αυτού ευθύνην και απόλυτον εχεμύθειαν Βιβλίον Πρωτοκόλλου, εν ω καταχωρίζονται, κατ` αύξοντα αριθμόν, αι προτάσεις δαπανών, ως και Βιβλίον Πρακτικών, εν ω καταχωρίζονται, κατά συνεδρίαν, αι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής, απαγορευομένης οιασδήποτε ανακοινώσεως επί του περιεχομένου αυτών.

3. Αι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν. Η γνώμη της μειοψηφίας καταχωρίζεται υποχρεωτικώς εις τα Πρακτικά.

4. Η Επιτροπή δύναται να προσκαλή τους Προϊσταμένους των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου προς παροχήν υπ` αυτών των αναγκαίων διευκρινήσεων, ή να αιτήται παν έτερον στοιχείον περί της προτεινομένης δαπάνης.

5.α. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί δι` ητιολογημένου πρακτικού, επί προτάσεων διαβιβαζομένων αυτή υπό του Υπουργού.
β. Εν τη γνωμοδοτήσει η Επιτροπή δέον να αποφαίνηται περί του εάν αι προτεινόμεναι προς διάθεσιν δαπάναι εκ των πιστώσεων απορρήτων εθνικών αναγκών πληρούν τους όρους του άρθρ. 144 του παρόντος, όσον και περί του ύψους αυτών.
γ. Απόσπασμα του πρακτικού, αναγράφον τον αριθμόν της γνωμοδοτήσεως, την χρονολογίαν της συνεδριάσεως, το όνομα του δικαιούχου, το ύψος της δαπάνης και τον χαρακτηρισμόν της δαπάνης ως απορρήτου διαβιβάζεται προς την Διεύθυνσιν Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ήτις προκαλεί σχετικήν πρότασιν του Υπουργού προς το Υπουργικόν Συμβούλιον, όπερ αποφασίζει περί της διαθέσεως οιουδήποτε ποσού δι` απόρρητον εθνικήν ανάγκην. Η απόφασις αύτη του Υπουργικού Συμβουλίου αποτελεί το μόνον δικαιολογητικόν της δαπάνης.

6. Ο έλεγχος της πραγματοποιήσεως δαπάνης δι` απόρρητον εθνικήν ανάγκην ενεργείται υπό της προκαλεσάσης ταύτην αρμοδίας Υπηρεσίας.

7. Πάντα τα παραστατικά της δαπάνης έγγραφα, ως και παν έτερον στοιχείον υφιστάμενα τόσον παρά τη Επιτροπή, όσον και παρ` οιαδήποτε Υπηρεσία του Υπουργείου και οπωσδήποτε αναφερόμενα εις την αναγνώρισιν και την εκτέλεσιν της δαπάνης καταστρέφονται εντός έτους, το βραδύτερον, από της εκδόσεως της αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου υπό των Προϊσταμένων των Οικείων Διευθύνσεων. Η μη τήρησις της υποχρεώσεως ταύτης αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα δια τους Προϊσταμένους των οικείων Υπηρεσιών.

8. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών καθορίζονται τα της αναπληρώσεως των απαρτιζόντων την Επιτροπήν, ο τρόπος λειτουργίας της ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρον 13
Λοιπαί αρμοδιότητες Επιτροπής άρθρ. 12

1. Η Επιτροπή Ειδικών Δαπανών του άρθρ. 12 του παρόντος καθίσταται επίσης αρμοδία όπως γνωμοδοτή δι` ητιολογημένου Πρακτικού επί προτάσεων του Υπουργού περί της σκοπιμότητος πραγματοποιήσεως και του ύψους οιασδήποτε εκ των αναφερομένων εις το άρθρ. 145 του παρόντος νόμου δαπανών μη απορρήτων εθνικών αναγκών, καλύψεως διεθνών υποχρεώσεων και εθιμοτυπίας.

2. Απόσπασμα του πρακτικού γνωμοδοτήσεως περιέχον τον αριθμόν γνωμοδοτήσεως, την χρονολογίαν της συνεδριάσεως, το όνομα του δικαιούχου, την σκοπιμότητα της δαπάνης και το ύψος αυτής διαβιβάζεται προς την Διεύθυνσιν Οικονομικών Υπηρεσιών, ήτις προκαλεί την σχετικήν εγκριτικήν απόφασιν του Υπουργού εις την οποίαν ορίζονται ρητώς και τα προς απόδοσιν λογαριασμού επί της γενομένης δαπάνης απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Άρθρον 14
Επιτροπή Ευαγών Σκοπών

1. Συνιστάται Επιτροπή Ευαγών Σκοπών απαρτιζομένη εκ των κάτωθι μελών:
α. Εκ του Γενικού Διευθυντού των Υπηρεσιών Διοικητικού του Υπουργείου, ως Προέδρου.
β. Εκ των Διευθυντών, της αρμοδίας κατά περίπτωσιν Διευθύνσεως Πολιτικών Υποθέσεων, της Διευθύνσεως Εκκλησιών, του αρμοδίου εκ της Υπηρεσίας Αποδήμων Ελλήνων Διευθυντού, ως και εκ των Διευθυντών ετέρων Διευθύνσεων, εφ` όσον πρόκειται περί θεμάτων αρμοδιότητας αυτών.
γ. Εκ του Διευθυντού της Διευθύνσεως Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών και
δ. Εξ ενός μέλους οριζομένου υπό του Υπουργού Εξωτερικών επί διετεί θητεία.

2. Χρέη Γραμματέως εκτελεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, οριζόμενος υπό του Προέδρου αυτής.

3. Αι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφίαν.

4. Τα της λειτουργίας της Επιτροπής και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού.

5. Η Επιτροπή Ευαγών Σκοπών, επιφυλασσομένης της εφαρμογής των διατάξεων των άρθρ. 44-47 του Α.Ν. 2039/1939, “περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων, περί εκκαθαρίσεως και διοικήσεως των εις το Κράτος υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών”, αποφασίζει περί της διαθέσεως των προσόδων περιουσιών, ανηκουσών εις Ελληνικάς Κοινότητας, Συλλόγους, Σωματεία Φιλανθρωπικά, Εκπαιδευτικά και παντός είδους Κοινωφελή Ιδρύματα της αλλοδαπής, άτινα έπαυσαν υφιστάμενα.
Ωσαύτως, αποφασίζει ή γνωμοδοτεί και επί παντός ετέρου θέματος, δι` ο είναι αρμόδια κατά τας διατάξεις ειδικών Νόμων.

Άρθρον 15
Διυπουργική Επιτροπή Προπαρασκευής Διεθνών Συνόδων και Διασκέψεων

1. Καθίσταται εν τω Υπουργείω Ειδική Τεχνική Συντονιστική Επιτροπή, γνωμοδοτούσα επί παντός σχετικού προς την σύναψιν ή καταγγελίαν συμβάσεων, συνομολογουμένων υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. και ετέρων διακριτικών Οργανισμών, προπαρασκευάζουσα τα της συμμετοχής της Ελλάδος, εις Διεθνείς Συνόδους και Συνδιασκέψεις.

2. Η Επιτροπή συντίθεται εξ αρμοδίων υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου και εκπροσώπων των εκάστοτε αρμοδίων Υπουργείων, οριζομένων υπό των οικείων Υπουργών, τελεί δε υπό την προεδρίαν του Μονίμου Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέως, αναπληρουμένου υπό του Γενικού Διευθυντού Πολιτικών Υποθεσέων του Υπουργείου Εξωτερικών.

3. Τα του αριθμού των μελών και της λειτουργίας της Επιτροπής ως και πάσα αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρον 16
Επιτροπή Κτιρίων

1. Παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου συνιστάται Επιτροπή Κτιρίων, αρμοδία ίνα γνωμοδοτή επί θεμάτων αναγομένων εις την αγοράν και ανέγερσιν κτιρίων, προμήθειαν υλικού και την συντήρησιν του Κεντρικού Μεγάρου του Υπουργείου και των κτιρίων ένθα στεγάζονται αι Αρχαί της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Ειδικώς, για τα θέματα που σχετίζονται με την προμήθεια υλικού και τη συντήρηση του κεντρικού μεγάρου του υπουργείου και των κτιρίων, όπου στεγάζονται οι Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, η γνωμοδότηση της επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου δεν είναι αναγκαία όταν πρόκειται για επείγουσες ανάγκες έκτακτου χαρακτήρα και μέχρι ενός ορισμένου ποσού, του οποίου το ύψος καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από το άρθρ. 11 του Ν. 1933/1991 (ΦΕΚ Α` 20).

2. Τα Μέλη της Επιτροπής ταύτης τελούντα υπό την Προεδρίαν Υπαλλήλου επί Πρεσβευτικώ βαθμώ καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Δημοσίων `Εργων, ήτις καθορίζει και τα του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Άρθρον 17
Σύστασις και κατάργησις Διπλωματικών Αρχών

1. Πρεσβείαι, Διπλωματικαί Αντιπροσωπείαι και Μόνιμοι εις Διεθνείς Οργανισμούς Αντιπροσωπείαι, χαρακτηριζόμεναι πάσαι ως “Διπλωματικαί Αρχαί”, συνιστώνται και καταργούνται δια Νόμου, όστις ορίζει την έδραν και τας δημιουργουμένας νέας θέσεις.

2. Μεταβολή της έδρας της Διπλωματικής Αρχής συντελείται δια Π.Δ/τος.

3. Εις ας περιπτώσεις θεωρείται αναγκαία η ίδρυσις Πρεσβείας, άνευ όμως δημιουργίας νέων θέσεων, η ίδρυσις γίνεται δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών.
Εις την Πρεσβείαν ταύτην διαπιστεύεται Πρέσβυς υπηρετών εν ετέρα Επικρατεία, δια Π.Δ/τος εκδιδομένου με κοινή πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Εφ` όσον εις την χώραν, εις την οποίαν συνιστάται τοιαύτη Πρεσβεία, υφίσταται έμμισθος Προξενική Αρχή, δύναται ν` ανατεθή εις τον Προϊστάμενον ταύτης η άσκησις των καθηκόντων Επιτετραμμένου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 1 του Ν.2412/1996 (Α 123)

4. Αι υφιστάμεναι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος Διπλωματικαί Αρχαί και αι θέσεις του Προσωπικού εκάστης εξ αυτών διατηρούνται ως αναφέρονται εις τον εν άρθρ. 154 του παρόντος Πίνακα Α`.
Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών αι θέσεις αύται δύνανται να ανακατανέμωνται μεταξύ των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας.

5. Αι εις μακροχρονίου διαρκείας διεθνείς διασκέψεις ή διπλωματικάς διαπραγματεύσεις υφιστάμεναι ή συνιστώμεναι Αντιπροσωπείαι λειτουργούν επί της αυτής βάσεως ως και αι Μόνιμοι Αντιπροσωπείαι εις Διεθνείς Οργανισμούς, μέχρι πέρατος των εργασιών των περί ων πρόκειται διασκέψεων ή διαπραγματεύσεων.

Άρθρον 18
Καθήκοντα Διπλωματικών Αρχών

1. Αι πρεσβείαι και αι Διπλωματικαί Αντιπροσωπείαι, εκπροσωπούσαι την Ελλάδα εις τας χώρας δικαιοδοσίας των, ασκούν, παραλλήλως, προς τα εκ του άρθρ. 1 του παρόντος νόμου απορρέοντα γενικά καθήκοντα, και τα εξής ειδικώτερα τοιαύτα:
α. Την επαγρύπνησιν δια την τήρησιν του οφειλομένου προς την Ελλάδα σεβασμού και των διεθνών προς αυτήν υποχρεώσεων.
β. Την προώθησιν των φιλικών σχέσεων μετά των άλλων Κρατών.
γ. Την εφαρμογήν της χαραχθείσης εξωτερικής πολιτικής, την διεξαγωγήν παντός είδους σχετικών συνεννοήσεων και διαπργματεύσεων.
δ. Την ανάπτυξιν των οικονομικών, εμπορικών, μορφωτικών, επιστημονικών και λοιπών σχέσεων της Ελλάδος μετά των άλλων Κρατών.
ε. Την προβολήν της Ελλάδος εις το εξωτερικόν, και την ενημέρωσιν των ξένων Κυβερνήσεων και των φορέων διαμορφώσεως της Διεθνούς Κοινής Γνώμης επί των ελληνικών πραγμάτων.
ς. Την επίκλησιν της προσοχής των ξένων Κυβερνήσεων επί παντός μελετωμένου ή λαμβανομένου υπ` αυτών μέτρου, όπερ, κατά την κρίσιν των Αρχών, δύναται να θίξη τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του Κράτους και των πολιτών αυτού.
ζ. Την παρακολούθησιν των πολιτικών, οικονομικών, εμπορικών, ναυτιλιακών, πολιτιστικών, επιστημονικών, τεχνολογικών και άλλων σχέσεων των ξένων Κρατών προς άλληλα και την σχετικήν ενημέρωσιν της Κεντρικής Υπηρεσίας και εκ παραλλήλου των κατά περίπτωσιν άλλων αρμοδίων Υπουργείων. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών θέλουσιν ειδικώτερον καθορισθή τα της αλληλογραφίας των Διπλωματικών Αρχών μεθ` ετέρων Υπουργείων και Υπηρεσιών.
η. Την υποβολήν εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν απόψεων και προτάσεων επί παντός ζητήματος σχετιζομένου προς τα συμφέροντα του Κράτους.
θ. Τον συντονισμόν των ενεργειών των εις τα Κράτη δικαιοδοσίας των υφισταμένων υπηρεσιών και εν γένει αποστολών ετέρων Υπουργείων.
ι. Την εποπτείαν και τον έλεγχον των Προξενικών Αρχών των υφισταμένων εις τα κράτη δικαιοδοσίας των, των Πρεσβειών και των Διπλωματικών Αντιπροσωπειών δικαιουμένων όπως τροποποιούν ή ακυρούν, δι` ιδίας ητιολογημένης πράξεως, τας πράξεις των Προξενικών Αρχών εφ` όσον δεν ορίζονται υπό του Νόμου ως οριστικαί.
ια. Την παρέμβασιν εις τας ξένας Κυβερνήσεις προς διακανονισμόν των μεταξύ των Προξενικών και των εγχωρίων Αρχών αναφυομένων ζητημάτων.
ιβ. Την άσκησιν Προξενικών καθηκόντων, εις όσας Πρεσβείας λειτουργούν Προξενικά Γραφεία.
ιγ. Πάν άλλο θέμα οριζόμενον δια Π.Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών.

2. Των κατά τόπους Διπλωματικών Αρχών προίσταται ο Πρέσβυς, όστις είναι θεματοφύλαξ της κρατικής εξουσίας και απ` ευθείας εκπρόσωπος εκάστου Υπουργού εν τη ιδιότητί του ταύτη.

Άρθρον 19
Διαπίστευσις και Ανάκλησις

1. Οι Πρέσβεις διαπιστεύονται παρά τοις Αρχηγοίς των Ξένων Κρατών υπό του Αρχηγού του Κράτους, συμφώνως προς τα διεθνή νόμιμα, δια διαπιστευτηρίων, εκδιδομένων υπό τούτου, ανακαλούνται δε υπό του ιδίου δι` ανακλητηρίων αυτού.

2. Ο Προϊστάμενος Πρεσβείας, εφ` όσον φέρει τον βαθμόν του Πληρεξουσίου Υπουργού δύναται να διαπιστεύεται ως Πρέσβυς. Ούτος λαμβάνει τας παροχάς του βαθμού του και της θέσεως εις ην διορίζεται, χωρίς όμως να μεταβάλλεται εκ τούτου ο εν τη υπαλληλική ιεραρχία βαθμός και ο αρχαιότης αυτού.

3. Ο διορισμός Επιτετραμμένου εις χηρεύουσαν θέσιν Πρέσβεως (CHARGE` D` AFFAIRES EN PIED) ως και Διπλωματικού Αντιπροσώπου γίνεται δι` επιστολής του Υπουργού Εξωτερικών προς τον Υπουργόν Εξωτερικών της Χώρας, εις ήν ούτος τοποθετείται.

4. Ο διορισμός και η ανάκλησις Αντιπροσώπων εις Διεθνείς Οργανισμούς ενεργούνται συμφώνως προς τα παρ` αυτοίς κρατούντα.

Άρθρον 20
Προσωρινή απονομή Πρεσβευτικού Βαθμού

1. Εις υπάλληλον του Διπλωματικού Κλάδου επί βαθμώ Συμβούλου Πρεσβείας Α` εις ον ανατίθεται η Διεύθυνσις Διπλωματικής Αρχής δύναται “με κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών” ν` απονέμηται προσωρινώς Πρεσβευτικός βαθμός, δι` ον χρόνον διαρκεί η τοποθέτησίς του εις την Αρχήν ταύτην. Ο ούτως απονεμόμενος βαθμός δεν μεταβάλλει τον εν τη υπαλληλική ιεραρχία βαθμόν και την αρχαιότητα του εις ον ούτος απενεμήθη, ουδέ συνεπάγεται μεταβολήν ως προς τας αποδοχάς εσωτερικού, εξομοιούται, όμως ούτος εις πάσαν περίπτωσιν χρηματικών παροχών προς τα παροχάς του απονεμόμενος βαθμός δεν μεταβάλλει τον εν τη υπαλληλική ιεραρχία βαθμόν και την αρχαιότητα του εις ον ούτος απενεμήθη, ουδέ συνεπάγεται μεταβολήν ως προς τα αποδοχάς εσωτερικού, εξομοιούται, όμως ούτος εις πάσαν περίπτωσιν χρηματικών παροχών προς τας παροχάς του απονεμομένου, κατά τ` ανωτέρω, πρεσβευτικού βαθμού.

2. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δύναται να εφαρμόζηται εκάστοτε μέχρι συνόλου δέκα Συμβούλων Πρεσβείας Α` τάξεως.

Άρθρον 21
Απονομή επί τιμή Πρεσβευτικού βαθμού

1. Εις τους αποστελλομένους εις το Εξωτερικόν επί Ειδική Διπλωματική Αποστολή, μη ανήκοντες εις τον Διπλωματικόν Κλάδον, δύναται δια Π.Δ/τος να απονέμηται προσωρινώς επί τιμή, άνευ μισθολογικού δικαιώματος και δι` όσον χρόνον ήθελε διαρκέσει η αποστολή αυτών, ο βαθμός του Πληρεξουσίου Υπουργού ή Πρέσβεως.

2. Ο αριθμός των κατά την ανωτέρω παράγραφον φερόντων προσωρινώς την Πρεσβευτικόν βαθμόν δεν δύναται να υπερβαίνη εκάστοτε τους έξ.

Άρθρον 22
Αναπλήρωσις Προϊσταμένων Διπλωματικών Αρχών

1. Τον Προϊστάμενον Πρεσβείας ή Διπλωματικής Αντιπροσωπείας απόντα ή κωλυόμενου αναπληροί προσωρινώς ως Επιτετραμμένος (CHARCE` D` AFFAIRES AD INTERIM) ο αμέσως επόμενος κατά βαθμόν ή αρχαιότητα υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, ούτινος το όνομα έχει καταχωρισθή εις την ξένην διπλωματικήν επετηρίδα. Η σχετική αναγγελία γίνεται δι` επιστολής του υπό αναπλήρωσιν Προϊσταμένου προς τον Υπουργόν Εξωτερικών του παρ` ω η διαπίστευσις Κράτους, ή εν αδυναμία δια ρηματικής διακοινώσεως της Αρχής.

2. Ο Υπουργός Εξωτερικών δύναται ν` αναθέση την προσωρινήν διεύθυνσιν της Πρεσβείας ή της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας εις υπάλληλον του Διπλωματικού Κλάδου, μη ανήκοντα εις αυτήν, αλλά πάντως έχοντα ανώτερον βαθμόν του αμέσως κατά τ` ανωτέρω καλουμένου υπαλλήλου, προς αναπλήρωσιν του Προϊσταμένου της Αρχής.

3. Εις ην περίπτωσιν δεν υπηρετεί, ουδ` αποστέλλεται επί τούτω έτερος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, την διεκπεραίωσιν της υπηρεσίας της Πρεσβείας ή της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας αναλαμβάνει προσωρινώς ο παρ` αυτή ανώτερος κατά βαθμόν, μεταξύ δε ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος εν τω βαθμώ διοικητικός υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ούτος αναγγέλεται δια ρηματικής διακοινώσεως ως διεκπεραιών τας υποθέσεις της Αρχής, (CHARGE D` AFFAIRES).

4. Τον Αρχηγόν της Μονίμου Αντιπροσωπείας εις Διεθνείς Οργανισμούς ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί ο αμέσως ιεραρχικώς επόμενος υπάλληλος, ή άλλος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, οριζόμενος υπό του Υπουργού.

Άρθρον 23
Παράδοσις και παραλαβή υπηρεσίας Διπλωματικών Αρχών

1. Κατά πάσαν αλλαγήν Προϊσταμένου Διπλωματικής Αρχής ή απουσίαν αυτού εκ της έδρας του, πέραν του μηνός συντάσσεται εις τριπλούν πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής της υπηρεσίας, ο τύπος και το περιεχόμενον του οποίου καθορίζονται υπό της Υπηρεσίας Διοικητικού του Υπουργείου. `Οσον αφορά την διαχείρισιν του ενσήμου και των αξιών, το πρωτόκολλον συντάσσεται κατά πάσαν περίπτωσιν απουσίας.

2. Εν περιπτώσει θανάτου του Προϊσταμένου Πρεσβευτικής Αρχής συντάσσεται υπό του αντικαταστάτου ή αναπληρωτού αυτού τακτική έκθεσις απογραφής εις τριπλούν, εν ή δέον να μνημονεύηται ρητώς η, προς τους εν τη έδρα της Διπλωματικής Αρχής ευρισκομένους νομίμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, γενομένη προηγουμένως πρόσκλησις όπως παραστώσι κατά την απογραφήν. Το περιεχόμενον της εκθέσεως απογραφής καθορίζεται ως εν τη προηγουμένη παραγράφω.

3. Το εν των πρωτοτύπων του πρωτοκόλλου ή της εκθέσεως απογραφής κατατίθεται εις τα Αρχεία, το έτερον λαμβάνει ο παραδίδων ή οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος και το τρίτον απαοστέλλεται προς την Κεντρικήν Υπηρεσίαν μετά των τυχόν παρατηρήσεων του παραλαβόντος την υπηρεσίαν.

ΤΜΗΜΑ Β΄

Άρθρον 24
Σύστασις, διαβάθμισις, κατάργησις κλπ. Προξενικών Αρχών

1. Προξενικαί Αρχαί συνιστώνται εις πόλεις του Εξωτερικού εις τας οποίας υφίστανται σημαίνουσαι ελληνικαί παροικίαι ή όπου εμπορικά, ναυτιλιακά ή άλλα συμφέροντα του Κράτους απαιτούν την σύστασιν αυτών.

2. Αι Προξενικαί Αρχαί διαβαθμίζονται εις Γενικά Προξενεία, Προξενεία και Υποπροξενεία.

3. Αι Προξενικαί Αρχαί διακρίνονται εις Εμμίσθους διευθυνομένας υπό υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου και εις Αμίσθους, διευθυνομένας υπό επιτίμων υπαλλήλων.

4. Αι έμμισθοι Προξενικαί Αρχαί συνιστώνται δια Νόμου κατόπιν γνώμης της οικείας Πρεσβείας, ή εν ελλείψει Πρεσβείας, του Διευθυντού Προσωπικού. Δια του ιδίου Νόμου ορίζεται η έδρα, η περιφέρεια της δικαιοδοσίας και αι συνιστώμεναι θέσεις.
Αι έμμισθοι Προξενικαί Αρχαί προάγονται, υποβιβάζονται, μεταφέρονται εις την αυτήν ή ετέρας χώρας και καταργούνται δια Π.Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών μετά γνώμην της οικείας Πρεσβείας ή, εν ελλείψει Πρεσβείας, του Διευθυντού Προσωπικού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 8 του Νόμ. 1104/1980, (ΦΕΚ Α` 298)

5. Αι υφιστάμεναι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος έμμισθοι Προξενικαί Αρχαί και αι θέσεις του προσωπικού εκάστης εξ αυτών διατηρούνται ως αναφέρονται εις τον εν άρθρ. 154 του παρόντος Πίνακα Β`. Διά Π.Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών, αι θέσεις αύται δύνανται να ανακατανέμωνται μεταξύ των Διπλωματικών και των Προξενικών Αρχών και των Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας.

6. Αι `Αμισθοι Προξενικαί Αρχαί συνιστώνται, μεταβάλλονται και καταργούνται, δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν γνώμης της οικείας Πρεσβείας, εν ελλείψει δε Πρεσβείας, του Διευθυντού Προσωπικού. Το ιδρυτικόν Προεδρικόν Διάταγμα ορίζει την έδραν και την περιφέρειαν της δικαιοδοσίας αυτών.

7. Αποκλείεται η σύστασις Αμίσθων Προξενικών Αρχών εις χώρας ένθα η προστασία του Ελληνισμού απαιτεί την λειτουργίαν μόνον Εμμίσθων Προξενικών Αρχών. Αι χώραι αύται καθορίζονται δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών. Δεν επιτρέπεται η σύστασις Αμίσθου Προξενικής Αρχής ανωτέρου βαθμού της εν τω Κράτει λειτουργίας Εμμίσθου τοιαύτης.

8. Δια Π.Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών δύναται να μεταβληθή η περιφέρεια δικαιοδοσίας Εμμίσθου ή Αμίσθου Προξενικής Αρχής ή έδρα εν τη αυτή χώρα.

Άρθρον 25
Εποπτεία επί Προξενικών Αρχών

1. Πάσα `Εμμισθος ή `Αμισθος Προξενική Αρχή υπάγεται υπό την άμεσον εποπτείαν και τον έλεγχον της εν τω αυτώ Κράτει Πρεσβείας, παρά της οποίας ζητεί τας αναγκαίας οδηγίας και την συνδρομήν δια την προστασίαν των ελληνικών συμφερόντων παρά ταις εγχωρίοις Αρχαίς.

2. Ελλείψει Πρεσβείας εν τω αυτώ Κράτει, η εποπτεία και ο έλεγχος των Εμμίσθων Προξενικών Αρχών ανατίθενται υπό του Υπουργού εις ανωτέραν έμμισθον Προξενικήν Αρχήν, εν τω αυτώ Κράτει ή εις Πρεσβείαν, εδρεύουσαν εις άλλο Κράτος.

3. Ελλείψει Πρεσβείας εν τω αυτώ Κράτει, αι `Αμισθοι Προξενικαί Αρχαί δύνανται δια Πράξεως του Υπουργού να υποταχθούν υπό την εποπτείαν και επίβλεψιν ισοβάθμου ή ανωτέρας Εμμίσθου Προξενικής Αρχής.

4. Αι Προξενικαί Αρχαί προκειμένου περί υποθέσεων, σχετιζομένων προς γενικώτερα συμφέροντα του Κράτους, ή των οποίων η λύσις εξαρτάται εξ ενεργειών της οικείας Πρεσβείας παρά ταις εγχωρίοις Αρχαίς, υποχρεούνται να εκτελούν τας διαταγάς αυτής εφ` όσον δε έχουν διάφορον γνώμην, δύνανται ν` αναφέρωνται εκ των υστέρων εις το Υπουργείον Εξωτερικών.

Άρθρον 26
Προξενικά Γραφεία Πρεσβειών

1. Οσάκις εις την έδραν Πρεσβείας δεν υφίσταται έμμισθος Προξενική Αρχή, συνιστάται παρ` αυτή Προξενικόν Γραφείον δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών δια του οποίου ορίζεται και η περιφέρεια της αρμοδιότητος αυτού.

2. Η διεύθυνσις του Προξενικού Γραφείου Πρεσβείας ανατίθεται υπό του Πρέσβεως εις ένα εκ των παρά τη Πρεσβεία υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου επί βαθμώ Γραμματέως Πρεσβείας, ελλείποντος δε ή κωλυομένου τούτου, εις διοικητικόν υπάλληλον.

3. Τα Προξενικά Γραφεία ασκούν άπαντα τα καθήκοντα των Προξενικών Αρχών.

4. Εν περιπτώσει απουσίας ή κωλύματος του Προϊσταμένου του Προξενικού Γραφείου, ο Πρέσβυς δύναται ν` αναθέση προσωρινώς την άσκησιν των Προξενικών καθηκόντων, εις έτερον παρά τη Πρεσβεία υπάλληλον, ή και να αναλάβη ταύτην ο ίδιος.

Άρθρον 27
Καθήκοντα Προξενικών Αρχών
Αι Προξενικαί Αρχαί, παραλλήλως προς τα εκ του άρθρ. 1 του παρόντος νόμου γενικά καθήκοντα τα προσιδιάζοντα προς την προξενικήν αποστολήν, έχουν και τ` ακόλουθα ειδικά τοιαύτα:
α. Επαγρυπνούν δια την τήρησιν του προς την Ελληνικήν σημαίαν οφειλομένου σεβασμού.
β. Μεριμνούν δια την εκτέλεσιν των μεταξύ Ελλάδος και της χώρας εν η εδρεύουν ισχυουσών Συνθηκών, Συμβάσεων και Συμφωνιών.
γ. Καταβάλλουν πάσαν φροντίδα προς ανάπτυξιν των οικονομικών, εμπορικών, ναυτιλιακών και άλλων συμφερόντων της χώρας, υποδεικνύουσαι, αρμοδίως τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα, και παρέχουσαι τας αναγκαίας πληροφορίας εις τους ενδιαφερομένους.
δ. Ανακοινούν εκάστοτε εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν ή τας αρμοδίας Αρχάς πάσαν πληροφορίαν χρήσιμον δια τα ελληνικά συμφέροντα και δη σχετικώς με την οικονομίαν, το εμπόριον, την ναυτιλίαν, την βιομηχανίαν, την γεωργίαν και την δημοσίαν υγείαν της περιφερείας των και υποβάλλουν σχετικάς περιοδικάς εκθέσεις. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών θέλουσιν ειδικώτερον καθορισθή τα της αλληλογραφίας των Προξενικών Αρχών μεθ` ετέρων Υπουργείων και Υπηρεσιών.
ε. Συντρέχουν τους `Ελληνας και προστατεύουν τα νόμιμα αυτών συμφέροντ. Μεριμνούν δια την ενίσχυσίν των εν τη περιφερεία των Ελληνικών Εκκλησιών, Κοινοτήτων και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
στ. Τηρούν γενικόν μητρώον πάντων των μονίμων κατοικούντων εν τη περιφέρεια των Ελλήνων υπηκόων κατά τα δι` αποφάσεως του Υπουργού καθοριζόμενα.
ζ. Αι `Εμμισθοι Προξενικαί Αρχαί χορηγούν διαβατήρια εις τους `Ελληνας υπηκόους και θεωρούν τα Ελληνικά και ξένα τοιαύτα, κατά τας ισχυούσας διατάξεις. Επίσης θεωρούν τα ελληνικά και ξένα υπηρεσιακά διαβατήρια συμφώνως προς τας σχετικάς οδηγίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
`Απαντα ή τινα των καθηκόντων της παρούσης περιπτώσεως δύνανται να ανατίθενται δια Πράξεως του Υπουργού και εις `Αμισθον Προξενικήν Αρχήν κατόπιν προτάσεως της οικείας Προϊσταμένης αυτής Αρχής.

η. Καταβάλλουν εις ας χώρας μεταναστεύουν ή μεταβαίνουν προσωρινώς προς εργασίαν `Ελληνες, πάσαν δυνατήν μέριμναν και προβαίνουν εις τα αναγκαία διαβήματα προς εξασφάλισιν τνω απαραιτήτων όρων δια την καλήν διαβίωσιν και εργασίαν αυτών.
θ. Παρέχουν την συνδρομήν των, εφ` όσον ζητηθή αύτη, εις την άσκησιν κληρονομικών δικαιωμάτων Ελλήνων πολιτών επί περιουσιακών στοιχείων ευρισκομένων εν τη περιφερεία των και εφ` όσον επιτρέπεται υπό της εγχωρίου νομοθεσίας και των διεθνών Συμφωνιών.
ι. Εκποιούν εις κατεπειγούσας περιπτώσεις ενώπιον Επιτροπής αποτελουμένης εκ του Προϊσταμένου της Προξενικής Αρχής ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού και δύο Ελλήνων, συντασσομένης ατελώς σχετικής εκθέσεως, τα παραδοθέντα εις αυτάς και υποκείμενα εις φθοράν είδη (ενδύματα κλπ.) Ελλήνων πολιτών αποθανόντων, των οποίων οι κληρονόμοι είναι απόντες, εφ` όσον η κατά προσέγγισιν αξίαν αυτών των πραγμάτων δεν υπερβαίνει τας χιλίας μεταλλικάς δραχμάς και η επιτόπιος νομοθεσία δεν αντίκειται εις τούτο.
ια. Δύνανται εις κατεπειγούσας μόνον περιστάσεις να εκδίδουν πιστοποιητικά βεβαιούντα την εξ αδιαθέτου κληρονομικήν ιδιότητα κληρονόμων αποθανόντος `Ελληνος πολίτου, εγκατεστημένου μονίμως από πενταετίας τουλάχιστον εις την Προξενικήν Περιφέρειαν αυτών, επί τη βάσει ενόρκου καταθέσεως τριών εγρίτων Ελλήνων πολιτών εγκατεστημένων εις την ιδίαν περιφέρειαν.
ιβ. Δύνανται να παρέχουν γενικάς πληροφορίας περί του Ελληνικού Δικαίου, σημειούται όμως εις το σχετικόν έγγραφον του Προξένου ότι αι τοιαύται πληροφορίαι δεν έχουν χαρακτήρα επισήμου γνωμοδοτήσεως.
ιγ. Επιλαμβάνονται θεμάτων, αναγομένων εις την προσωπικήν κατάστασιν και την στρατολογίαν Ελλήνων πολιτών.
ιδ. Μεριμνούν δια τον επαναπατρισμόν στρατευσίμων, ναυτικών, ναυαγών, τραυματιών, φαυλοβίων, λιποτακτών, δραπετών και ψυχοπαθών.
ιε. Εκπληρούν καθήκοντα Ληξιάρχου και Συμβολαιογράφου, συμμορφούμενοι προς τους οικείου Νόμους και τας διεθνείς Συμφωνίας και τηρούν τα κεκανονισμένα ειδικά βιβλία και ευρετήρια.
ις. Συντάσσουν παν άλλο έγγραφον οριζόμενον υπό των Ελληνικών νόμων των Διεθνών Συμφωνιών και του Διεθνούς Δικαίου.
ιζ. Ενεργούν επισήμους μεταφράσεις εκ της εγχωρίου γλώσσης εις την ελληνικήν και αντιστρόφως και επικυρούν την ακρίβειαν των μεταφράσεων αυτών.
ιη. Επικυρούν έγγραφα τα οποία, εκδιδόμενα εντός της περιφερείας των, πρόκειται να προσαχθούν αλλαγού και χορηγούν κεκυρωμένα αντίγραφα των υπ` αυτών συντασσομένων πράξεων ή των παρ` αυτοίς κατατεθειμένων εγγράφων.
ιθ. Εκδίδουν και θεωρούν υγειονομικάς πιστοποιήσεις.
κ. Δέχονται και φυλάττουν τας παρ` αυταίς γινομένας παρακαταθήκας είτε οικεία των ιδιωτών βουλήσει, είτε διαταγή των εγχωρίων δικαστηρίων, ως και τας συνεπεία πτωχεύσεως, ναυαγίου ή συντηρητικών μέτρων, εν περιπτώσει αφανείας, αποβιώσεως, ή προφυλακίσεως υπηκόου `Ελληνος καταθέσεις. Τηρούν ίδιον δια την καταχώρησιν των παρακαταθηκών και καταθέσεων βιβλίον, αποστέλλουσαι εις το τέλος εκάστου έτους προς το Υπουργείον Εξωτερικών ετησίαν λεπτομερή κατάστασιν αυτών.
κα. Μεριμνούν δια την επίδοσιν αστικών και ποινικών δικογράφων ελληνικών δικαστικών Αρχών προς τους εν τη περιφερεία των `Ελληνας πολίτας, είτε μέσω των εγχωρίων Αρχών, είτε απ` ευθείας, εφ` όσοσν τούτο επιτρέπεται υπό της εγχωρίου νομοθεσίας ή των Διεθνών Συμφωνιών.
κβ. Μεριμνούν δια την ειδοποίησιν των οφειλετών του Δημοσίου εκ φόρων πάσης φύσεως και την περιέλευσιν αυτοίς φορολογικών δικογράφων.
κγ. Ασκούν και παν έτερον καθήκον παρεχόμενον εις αυτάς υπό των Προξενικών Συμβάσεων Διμερών και Πολυμερών ή υπό της Ελληνικής Νομοθεσίας, εφ` όσον τούτο δεν αντίκειται προς την εγχώριον νομοθεσίαν.
κδ. Μεριμνούν δια παν έτερον ειδικόν θέμα, οριζόμενον δι` αποφάσεως του Υπουργού, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 28
Ναυτιλιακά Καθήκοντα Προξενικών Αρχών
Αι Προξενικαί Αρχαί :
α. Ενασκούν τας εις τας Λιμενικάς Αρχάς και Αερολιμενικάς Αρχάς ανατιθεμένας υπό των Ελληνικών Νόμων και των εν ισχύϊ Διεθνών Συμβάσεων αρμοδιότητας προβαίνουσαι εις τας υπ` αυτών προβλεπομένας κατά περίπτωσιν ενεργείας, εφ` όσον δεν αντίκεινται αύται εις την Νομοθεσίαν του Κράτους παρ` ω έχουν συσταθή.
β. Επαγρυπνούν ίνα οι Πλοίαρχοι, οι Κυβερνήται, τα πληρώματα και οι επιβαίνοντες εργαζόμενοι των Ελληνικών Εμπορικών πλοίων και αεροσκαφών τηρούν τους Ελληνικούς Νόμους, την Νομοθεσίαν του Κράτους παρ` ω έχουν συσταθή ως και τας Διεθνείς Συμβάσεις και ελέγχουν την συμμόρφωσιν των Ελληνικών πλοίων προς τας ειδικάς περί ασφαλείας της ναυσιπλοίας ισχυούσας διατάξεις και Διεθνείς Συμβάσεις.
γ. Μεριμνούν δια την, μέσω των αρμοδίων τοπικών Αρχών, παροχήν πάσης δυνατής βοηθείας προς έρευναν και διάσωσιν ευρισκομένων εν κινδύνω Ελληνικών πλοίων και των επιβαινόντων αυτών, ενημερώνουσαι επειγόντως το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας. Ενεργούν προανάκρισιν επί ναυτικών ατυχημάτων, συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχύουσας ειδικάς διατάξεις και οδηγίας.
δ. Επιχειρούν εν περιπτώσει ναυαγίου Ελληνικών πλοίων κατά τας σχετικάς περί ναυγιαιρέσεων διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, εν απουσία εκπροσώπων του πλοιοκτήτου ή του εφοπλιστού ναυαγιαίρεσιν, εφ` όσον η εγχώριος νομοθεσία και αι Διεθνείς Συμφωνίαι δεν αντίκεινται εις τούτο.
ε. Εκδίδουν τα κατά τους περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και των λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων Εμπορικού Ναυτικού Νόμους, απαιτούμενα έγγραφα και αποδείξεις και εισπράττουν τα εις αυτά οφειλόμενα δικαιώματα.
στ. Μεριμνούν, προκειμένου περί πλοίων υπό ξένας σημαίας Ελληνικών συμφερόντων και μετά του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου συμβεβλημένων, όπως τηρώνται οι όροι των συμβάσεων ασφαλίσεως των πληρωμάτων εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον και αι διατάξεις του ΚΔΝΔ, αι αναφερόμεναι εις την ποινικήν και πειθαρχικήν δίωξιν των επί των πλοίων τούτων υπηρετούντων ναυτικών, ως και αι περί συμβεβλημένων πλοίων κείμεναι διατάξεις.

Άρθρον 29
Αι Προξενικαί Αρχαί, εφ` όσον η επιτόπιος νομοθεσία και αι διεθνείς συνθήκαι επιτρέπουν :
1. Συμβιβάζουν εξωδίκως τας μεταξύ των εν τη περιφέρεια των διαμενόντων Ελλήνων αναφυομένας διαφοράς, εφ` όσον οι ενδιαφερόμενοι προσφύγουν εις την Προξενικήν Αρχήν.
2. Ενεργούν διαιτησίας, εφ` όσον οι συνομολογούντες εγγράφως την συμφωνίαν περί διαιτησίας είναι `Ελληνες.
3. Εκτελούν πάσαν αίτησιν ή παραγγελίαν των εν Ελλάδι Δικαστηρίων, Εισαγγελέων ή Ανακριτών και διεξάγουν αποδεικτικάς διαδικασίας, δεχόμενοι και ορκοδοσίας.
Μη υπαρχούσης αιτήσεως ή παραγγελίας των Ελληνικών Δικαστηρίων, ή Εισαγγελέων ή Ανακριτών, δύνανται αύται να διεξάγουν αποδεικτικάς διαδικασίας και να δέχωνται Ορκωμοσίας, τη προηγουμένη όμως συναινέσει των διαδίκων.
4. Λαμβάνουν τα νόμιμα μέτρα προς διασφάλισιν των περιουσιακών στοιχείων εν περιπτώσει αφανείας, αποβιώσεως, ή φυλακίσεως `Ελληνος υπηκόου, ελλείψει ενδιαφερομένων δικαιούχων.
5. Ερευνούν τας αναφυομένας εκ της συμβάσεως ναυτολογήσεως διαφοράς μεταξύ Πλοιάρχου και πληρώματος και μεσολαβούν δια την επίλυσίν των.
6. Εκδικάζουν τας παραβάσεις ναυτικής εργασίας συμφώνως προς τας διατάξεις του εν ισχύϊ Ν.Δ. 187/1973 “περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου”. Αποφασίζουν κατά τας αυτάς διατάξεις, επί προσφυγής μέλους του πληρώματος Ελληνικού Εμπορικού Πλοίου κατ` αποφάσεως του Πλοιάρχου επιβαλούσης εις τούτον την πειθαρχικήν ποινήν του προστίμου.
7. Ανακρίνουν και άνευ παραγγελίας του Εισαγγελέως τας εντός Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων διαπραχθείσας αξιοποίνους πράξεις, τηρουμένων και των σχετικών διατάξεων του ανωτέρων Ν.Δ.187/1973 “περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου”.
8. Ενεργούν αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικής διαταγής του Υ.Ε.Ν. προανάκρισιν επί ναυτικών ατυχημάτων Ελληνικών πλοίων, συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας ειδικάς διατάξεις και οδηγίας, εφ` όσον το ατύχημα έλαβε χώραν ή το υποστάν το ατύχημα πλοίον ευρίσκεται ή προσεγγίζει εις την περιφέρειαν της έδρας αυτών ή το πλήρωμα αυτού απεβιβάσθη εις την εν λόγω περιφέρειαν.
9. Επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως προανακρίσεως προς διαπίστωσιν των συνθηκών και αιτίων, υφ` ας λαμβάνουν χώραν θάνατοι ή έτερα ατυχήματα εις `Ελληνας ναυτικούς ναυτοληγημένους επί Ελληνικών πλοίων ή πλοίων υπό ξένην σημαίαν συμβεβλημένων μετά του ΝΑΤ υποβάλλοντες τας σχετικάς δικογραφίας, συμφώνως προς τας εκάστοτε οδηγίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
10. Κατά τας περί διορισμού Επιτρόπου, Παρεπιτρόπου, κηδεμόνος ή αντιλήπτορος διατάξεις, ως και τας περί διαχειρίσεως της περιουσίας και επιμελείας προσώπου υπό επιτροπείαν, κηδεμονίαν ή αντίληψιν διατελούντος, τα ανατεθειμένα υπό του Αστικού Κώδικος και της Πολιτικής Δικονομίας εις τον Εισαγγελέα και τον Ειρηνοδίκην καθήκοντα, ασκεί ο Προϊστάμενος της Προξενικής Αρχής.
11. Παραλαμβάνουν διαθήκας, κατατιθεμένας αυταίς και δημοσιεύουν τας οπωσδήποτε περιελθούσας και ευρισκομένας παρ` αυταίς, άμα ως λάβουν γνώσιν του θανάτου του διαθέτου, συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις του Αστικού Κώδικος.
12. Ασκούν και παν έτερον καθήκον παρεχόμενον εις αυτάς υπό ειδικών διατάξεων ή υπό των Προξενικών Συμβάσεων διμερών και πολυμερών.

Άρθρον 30
Σύμπραξις Δικαστικών Γραμματέων

1. Δια το έγκυρον των κάτωθι δικαστικών πράξεων του άρθρ. 29 του παρόντος Νόμου απαιτείται η σύμπραξις Δικαστικού Γραμματέως:
α) Επί συντάξεως διαιτητικής αποφάσεως, (περί ής το άρθρ. 29, παρ. 2).
β) Επί ενεργείας αιτήσεων ή παραγγελιών, (περί ων το άρθρ. 29, παρ. 3).
γ) Επί εκδικάσεως διαφοράς περί μισθών και άλλων οικονομικών απαιτήσεων πληρωμάτων ελληνικών εμπορικών πλοίων και επί εκδικάσεως διαφοράς εξ υποχρεώσεων μεταξύ πλοιάρχων και μελών του πληρώματος ελληνικών εμπορικών πλοίων, (περί ων το άρθρ. 29, παρ. 5).
δ) Επί συντάξεως αποφάσεως επί παραβάσεων ναυτικής εργασίας και επιβολής σχετικών ποινών, (περί ης το άρθρ. 29 παρ. 6).
ε) Επί συντάξεως εκθέσεων ανακρίσεως των εντός ελληνικών πλοίων διαπραττομένων αξιοποίνων πράξεων, (περί ης το άρθρ. 29 παρ. 7).

2. Χρέη Δικαστικού Γραμματέως εκπληρούν οι παρά ταις Προξενικαίς Αρχαίς υπάλληλοι του Διοικητικού Κλάδου. Ούτοι δεν δικαιούνται ουδεμιάς προσθέτου αμοιβής ή αποζημιώσεως δια την ως άνω απασχόλησιν.

3. Εν ελλείψει διοικητικού υπαλλήλου αι Προξενικαί Αρχαί δύνανται ν` αναθέτουν καθήκοντα Δικαστικού Γραμματέως εις ους ήθελον προκρίνει `Ελληνας πολίτας, οίτινες δίδουν προηγουμένως τον κάτωθι όρκον:
“Ορκίζομαι να εκτελώ πιστώς και τιμίως και κατά τους Ελληνικούς Νόμους τα καθήκοντά μου ως Δικαστικού Γραμματέως”.

4. Εν αδυναμία τηρήσεως της ανωτέρω διατάξεως, δύνανται αι Προξενικαί Αρχαί να προσλάβουν δύο μάρτυρας, εν ελλείψει δε και τούτων συντάσσουν μόναι την σχετικήν έκθεσιν ή πράξιν, εν η γίνεται μνεία περί της αδυναμίας ταύτης.

Άρθρον 31
Λόγοι Εξαιρέσεως
Οι Προϊστάμενοι Προξενικών Αρχών, εκτελούντες χρέη ανακριτικών υπαλλήλων ή ενεργούντες άλλας δικαστικάς πράξεις, δύνανται να εξαιρέσουν εαυτούς ή να εξαιρεθούν υπό των διαδίκων κατά τας διατάξεις της ισχυούσης Ποινικής Δικονομίας.

Άρθρον 32
Εκτέλεσις Δικαιογράφων

1. Τα παρά των Προξενικών Αρχών εκδιδόμενα δικαιόγραφα είναι εκτελεστά εν Ελλάδι και όπου εν τη αλλοδαπή η επιτόπιος Νομοθεσία ή αι διεθνείς Συμφωνίαι επιτρέπουν την εκτέλεσιν αυτών.

2. Ο εκτελεστήριος τύπος, συνιστάμενος εις την εν ονόματι του Ελληνικού Λαού έκδοσιν αυτού, και περιέχων διαταγήν προς άπαντα τα δημόσια όργανα όπως προβούν εις εκτέλεσιν του τίτλου, περιάπτεται υπό του Προϊσταμένου της Προξενικής Αρχής, χρονολογείται και υπογράφεται υπ` αυτού.

Άρθρον 33
Τύπος Πράξεων και Γλώσσα

1. Οσάκις αι εκδιδόμεναι πράξεις καθίσταται αδύνατον όπως περιβληθούν τους υπό των Ελληνικών Νόμων καθοριζομένους τύπους, δέον να γίνεται ρητή περί τούτου μνεία εν αυταίς.

2. Εάν ο Προϊστάμενος Αμίσθου Προξενικής Αρχής, ή ο νόμιμος αυτού αναπληρωτής αγνοούν την Ελληνικήν γλώσσαν, η υπ` αυτών καταρτιζομένη πράξις, δέον να συντάσσεται εις την γνωστήν εις αυτούς γλώσσαν και να γίνεται ειδική περί τούτου μνεία εν αυτή.

3. Εν η περιπτώσει συμπράττουν εις την κατάρτισιν της πράξεως και έτερα πρόσωπα αγνοούντα την γλώσσαν του Προϊσταμένου της Προξενικής Αρχής, ή του νομίμου αυτού αναπληρωτού, προσλαμβάνεται διερμηνεύς, όστις, πριν αναλάβη τα καθήκοντά του, ορκίζεται ότι θα εκτελέση ταύτα πιστώς και ευσυνειδήτως.

Άρθρον 34
Προξενικά Βιβλία

1. Υπό των Προξενικών Αρχών τηρούνται τα κάτωθι βιβλία μετά των σχετικών ευρετηρίων:
α. Πρωτόκολλον εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
β. Βιβλίον Διεκπεραιώσεως.
γ. Προξενικήν Μητρώον.
δ. Βιβλίον συντασσομένων συμβολαιογραφικών πράξεων.
ε. Βιβλίον Ληξιαρχικών πράξεων.
ς. Βιβλίον παρακαταθηκών και καταθέσεων.
ζ. Βιβλίον δημοσιεύσεως διαθηκών.
η. Βιβλίον Διαβατηρίων.
θ. Βιβλίον υλικού.
ι. Βιβλίον κατάπλου και απόπλου ελληνικών εμπορικών πλοίων, όπου τούτο καθίσταται απαραίτητον.
ια. Βιβλίον μεταβολών πληρωμάτων ελληνικών εμπορικών πλοίων, όπου τούτο καθίσταται απαραίτητον.
ιβ. Βιβλίον θεωρήσεως υγειονομικών πιστοποιήσεων.
ιγ. Βιβλίον Ελέγχου Προξενικών Πράξεων, (Πρόχειρον και Επίσημον).
ιδ. Παν άλλο βιβλίον ή έντυπον, επιβαλλόμενον εξ άλλων διατάξεων ή δια πράξεως του Υπουργού

2. Ο τρόπος τηρήσεως των ανωτέρω βιβλίων και αι λεπτομέρειαι των εν αυτοίς εγγράφων, εν όσω δεν προβλέπονται υπό της κειμένης νομοθεσίας, καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού.

Άρθρον 35
Προξενικά Διπλώματα.

1. Επί τοποθετήσεως Προϊσταμένου Προξενικής Αρχής, εκδίδεται υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας τη προτάσει του Υπουργού των Εξωτερικών, Προξενικόν Δίπλωμα, δι`ου αγγέλεται ο διορισμός, προς αναγνώρισιν του διορισθέντος υπό της ξένης Κυβερνήσεως και έκδοσιν επ` ονόματι αυτού τουαπαιτουμένου εκτελεστηρίου (EXEQUATUR)

2. Τοιούτον Προξενικόν Δίπλωμα δύναται να εκδοθή και δια τους προσωρινώς διευθύνοντας `Εμμισθον τινα Προξενικήν Αρχήν.

3. Η αναγνώρισις των Προϊσταμένων των ξένων Προξενικών Αρχών εν τη Ελλάδι γίνεται δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού των Εξωτερικών, του τελευταίου χορηγούντος επί τη βάσει του Διατάγματος τούτου το εκτελεστήριον έγγραφον (EXEQUATUR).

Άρθρον 36
Προιστάμενοι Εμμίσθων Προξενικών Αρχών

1. Δια πράξεως του Υπουργού, τοποθετείται ως Προϊστάμενος Εμμίσθου Γενικού Προξενικού υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, επί βαθμώ Συμβούλου Πρεσβείας Α` ή Β` τάξεως, Εμμίσθου Προξενείου, επί βαθμώ Γραμματέως Πρεσβείας Α` ή Β` Τάξεως και Εμμίσθου Υποπροξενείου, επί βαθμώ Γραμματέως Πρεσβείας Γ` τάξεως.

2. Οσάκις έκτακτοι υπηρεσιακοί ανάγκαι επιβάλλουν τούτο, ο Υπουργός δύναται ν` αναθέση προσωρινώς και κατ` απόσπασιν την Διεύθυνσιν Εμμίσθου Προξενικής Αρχής εις Διπλωματικόν Υπάλληλον κατά ένα βαθμόν κατώτερον του προβλεπομένου δια τον Προϊστάμενον της Αρχής.

Άρθρον 37
Αναπλήρωσις Προϊσταμένων Εμμίσθων Προξενικών Αρχών

1. Τον Προϊστάμενον Εμμίσθου Προξενικής Αρχής, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί καθ` όλα αυτού τα καθήκοντα ο παρ` αυτή ανώτερος κατά βαθμόν ή αρχαιότερος επί ομοιοβάθμων υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου.

2. Ο Υπουργός δύναται ν` αναθέση την προσωρινήν Διεύθυνσιν Εμμίσθου Προξενικής Αρχής, εις υπάλληλον του Διπλωματικού Κλάδου ετέρας Αρχής, όστις δέον να έχη βαθμόν ανώτερον του τακτικού ως άνω αναπληρωτού.

3. Ελλείψει των εν ταις παρ. 1 και 2 παρόντος άρθρου αναπληρωτών, τον Προϊστάμενον αναπληροί ο εν τη Προξενική Αρχή προηγούμενος κατ` αρχαιότητα Διοικητικός υπάλληλος.

Άρθρον 38
Παράδοσις και Παραλαβή Προξενικής Υπηρεσίας

1. Κατά πάσαν αλλαγήν του Προϊσταμένου Εμμίσθου ή Αμίσθου Προξενικής Αρχής και Προξενικού Γραφείου Πρεσβείας, ως και εν περιπτώσει αδείας ή απομακρύνσεως αυτού από της έδρας του πέραν του μηνός, συντάσσεται εις πενταπλούν πρωτόκολλον παραδόσεως και παραλαβής, υπογραφόμενον υπό του παραδίδοντος και του παραλαμβάνοντος. `Οσον αφορά την διαχείρισιν του ενσήμου και των αξιών, το πρωτόκολλον συντάσσεται κατά πάσαν περίπτωσιν απουσίας.
Το περιεχόμενον του πρωτοκόλλου καθορίζεται δια πράξεως υπό της παρά τω Υπουργείω Υπηρεσίας Επιθεωρήσεως. Εκ των πέντε πρωτοτύπων, το εν κατατίθεται εις το Αρχείον της Προξενικής Αρχής και ανά εν αποστέλλεται εις την οικείαν Πρεσβείαν, την Υπηρεσίαν Επιθεωρήσεως, την Διεύθυνσιν Προσωπικού και την Διεύθυνσιν Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Εν περιπτώσει θανάτου του Προϊσταμένου Εμμίσθου ή Αμίσθου Προξενικής Αρχής, συντάσσεται υπό του διαδόχου ή του Αναπληρωτού αυτού έκθεσις απογραφής εις εξαπλούν. Εις την έκθεσιν ταύτην, δέον να μνημονεύηται ρητώς η προς τους εν τη έδρα της Προξενικής Αρχής, νομίμους κληρονόμους του αποβιώσαντος, γενομένη προηγουμένως πρόσκλησις όπως παραστώσι κατά την απογραφήν. Το περιεχόμενον της εκθέσεως καθορίζεται δια πράξεως της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεως. Το πρωτότυπον της εκθέσεως κατατίθεται εις το Αρχείον της Προξενικής Αρχής. Εκ των πέντε κεκυρωμένων αντιγράφων λαμβάνει εν ο συντάξας την απογραφήν και ανά εν αποστέλλεται εις την οικείαν Πρεσβείαν, την Υπηρεσίαν Επιθεωρήσεως, την Διεύθυνσιν Προσωπικού και την Διεύθυνσιν Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου περί Εμμίσθου Προξενικής Αρχής, ανά εν δε εις την οικείαν Πρεσβείαν, την Υπηρεσίαν Επιθεωρήσεως και την Διεύθυνσιν Προσωπικού, προκειμένου περί Αμίσθου Προξενικής Αρχής.

Άρθρον 39
Προϊστάμενοι Επιτίμων (Αμίσθων) Προξενικών Αρχών

1. Επίτιμοι (`Αμισθος) Γενικός Πρόξενος, Πρόξενος και Υποπρόξενος διορίζεται έγκριτος πολίτης, διαμένων μονίμως, τουλάχιστον από πενταετίας, εν ω τόπω συνιστάται ή εδρεύει η οικεία Προξενική Αρχή και δυνάμενος ν` ανταποκρίνεται εις τα οικονομικά βάρη Αμίσθου Προξενικής Αρχής, κατά προτίμησιν δε `Ελλην ιθαγένειαν ή το γένος ή εν ελλείψει και αλλοδαπός.

2. Ως επίτιμος (`Αμισθος) Γενικός Πρόξενος, Πρόξενος και Υποπρόξενος δύναται να διορισθή ο προϋπηρετήσας ευδοκίμως ως υπάλληλος του Υπουργείυο Εξωτερικών ή έτερος διακεκριμένος `Ελλην, κάτοχος της γλώσσης του τόπου, και της γαλλικής ή αγγλικής, διαμένων εν ω τόπω συνιστάται ή εδρεύει η οικεία Προξενική Αρχή, έστω και επί χρόνον βραχύτερον της πενταετίας.

3. Ο διορισμός και η απόλυσις των Επιτίμων (Αμίσθων) Γενικών Προξένων, Προξένων και Υποπροξένων γίνεται δια Π.Δ/τος, προτάσει της οικείας Πρεσβείας ή εν ελλείψει τοιαύτης, της ισοβάθμου ή ανωτέρας Εμμίσθου Προξενικής Αρχής, εις την εποπτείαν και τον έλεγχον της οποίας υπάγεται η `Αμισθος Προξενική Αρχή και κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

4. Οι Προϊστάμενοι των Αμίσθων Προξενικών Αρχών, άμα τω διορισμώ των, ομνύουν, εάν μεν κέκτηνται την ελληνικήν ιθαγένειαν τον όρκον του Δημοσίου Υπαλλήλου, εν εναντία δε περιπτώσει τον επόμενον :
“Ορκίζομαι να εκτελώ πιστώς και τιμίως και κατά τους ελληνικούς νόμους τα καθήκοντά μου και να συντελώ με όλας μου τας δυνάμεις εις παν ό,τι δύναται να προάγη τα οικονομικά, εμπορικά, ναυτιλιακά και άλλα συμφέροντα της Ελλάδος”.
Ο όρκος ούτος δίδεται ενώπιον του Προϊσταμένου της οικείας Πρεσβείας, είτε ενώπιον του Προϊσταμένου της Εμμίσθου Προξενικής Αρχής, υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον της οποίας υπάγεται η `Αμισθος Προξενική Αρχή, είτε ενώπιον επί τούτω οριζομένου προσώπου υπό του Υπουργού, είτε κατόπιν αδείας του Υπουργού, υπό μόνου του διορισθέντος, συντάσσοντος περί τούτου έκθεσιν χρονολογουμένην και υπογραφομένην υπ` αυτού.
5. Ως όριον ηλικίας Προϊσταμένων Αμίσθων Προξενικών Αρχών ορίζεται το 70όν έτος της ηλικίας, εκτός εάν άλλως επιβάλλουν αι Υπηρεσιακαί ανάγκαι, της θητείας τούτων παρατεινομένης δια πράξεως του Υπουργού.

Άρθρον 40
Προσωπικόν Επιτίμων Προξενικών Αρχών

1. `Αμισθοι Γραμματείς παρά ταις αμίσθοις Προξενικαίς Αρχαίς διορίζονται, δια Πράξεως του Υπουργού κατόπιν προτάσεως του Προϊσταμένου της αμίσθου Προξενικής Αρχής και εγκρίσει της οικείας Πρεσβείας ή της εμμίσθου Προξενικής Αρχής, υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον της οποίας υπάγεται η `Αμισθος Προξενική Αρχή, `Ελληνες την ιθαγένειαν ή το γένος ή εν ελλείψει αλλοδαποί διαμένοντες από διετίας τουλάχιστον εν τω τόπω της Προξενικής Αρχής.

2. Εις τους Γραμματείς δύναται ν` απονεμηθή δια Π.Δ. μετά εξαετή ευδόκιμον υπηρεσίαν κατόπιν προτάσεως του προϊσταμένου της αμίσθου Προξενικής Αρχής και εγκρίσει της Προϊσταμένης Πρεσβείας ο επί τιμή βαθμός του Υποπροξένου.

3. Οι προϊστάμενοι αμίσθων Προξενικών Αρχών δύνανται δια πράξεως των και μετά προηγουμένην έγκρισιν του Διευθυντού Προσωπικού να προσλαμβάνουν, άνευ επιβαρύνσεως του Δημοσίου και να απολύουν Γραφείς.

4. Οι προϊστάμενοι των αμίσθων Προξενικών Αρχών δύνανται να προσλαμβάνουν απ` ευθείας άνευ επιβαρύνσεως του Δημοσίου και να απολύουν Κλητήρας.

5. Οι διοριζόμενοι άμισθοι Γραμματείς και οι υπό των αμίσθων Προξενικών Αρχών προσλαμβανόμενοι Γραφείς ή Κλητήρες ομνύουν ενώπιον των προϊσταμένων αυτών, εάν τυγχάνουν ημεδαποί, τον όρκον του δημοσίου υπαλλήλου, εάν δε αλλοδαποί τον επόμενον:
“Ορκίζομαι να εκτελώ πιστώς και τιμίως και κατά τους Ελληνικούς νόμου τα καθήκοντά μου”.
Η Ορκωμοσία γίνεται κατά τον ειθισμένον τύπον εις την ανεγνωρισμένην και ανεκτήν εν Ελλάδι Θρησκείαν του ομνύοντος.

6. Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις ο Υπουργός δύναται ν` αποσπά παρ` αμίσθω Προξενικού Αρχή διοικητικόν υπάλληλον του Υπουργείου Εξωτερικών. Ο ούτως αποσπώμενος δύναται να φέρη τον τίτλον του Υποπροξένου και να λαμβάνη, καθ` όλον το διάστημα της αποσπάσεώς του, τας εν γένει αποδοχάς του ισοβάθμου του υπαλλήλου του υπηρετούντος εις Διπλωματικήν ή έμμισθον Προξενικήν Αρχήν, υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον της οποίας υπάγεται η εν λόγω άμισθος Προξενική Αρχή.

7. Η παρ` αμίσθω Προξενική Αρχή υπηρεσία αμίσθου υπαλλήλου ή κλητήρος λογίζεται εις πάσαν περίπτωσιν ως δημοσία τοιαύτη και συνυπολογίζεται εις περίπτωσιν διορισμού του, εις έμμισθον θέσιν του Υπουργείου, πλην του Διπλωματικού Κλάδου και του Κλάδου Υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων.

8. Οι άμισθοι Προξενικοί υπάλληλοι και κλητήρες ουδέν εκ της υπηρεσίας των αποκτούν προσόν ή δικαίωμα εκ των εν τω νόμω τούτω αναγραφομένων υπέρ των τακτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Άρθρον 41
Δωσιδικία Επιτίμων (Αμίσθων) Προξενικών Υπαλλήλων και του λοιπού αλλοδαπού προσωπικού
Οι Επίτιμοι (`Αμισθοι) Προξενικοί υπάλληλοι και αναπληρωταί αυτών, ως και οι έκτακτοι υπάλληλοι της Εξωτερικής Υπηρεσίας και εάν είναι αλλοδαποί υπόκεινται εις τους ελληνικούς Νόμους δια πράξεις αναγομένας εις τας υπηρεσιακάς αυτών σχέσεις και δικάζονται δι` αυτάς υπό των ελληνικών δικαστηρίων.

Άρθρον 42
Αναπλήρωσις Προϊσταμένων Αμίσθων Προξενικών Αρχών

Άρθρον 43
Προβάδισμα
Οι Επίτιμοι (`Αμισθοι) Προξενικοί υπάλληλοι έπονται των ισοβάθμων των εμμίσθων.

Άρθρον 44
`Αδειαι Επιτίμων (Αμίσθων) Προξενικών Υπαλλήλων

1. Εις τους προϊσταμένους των αμίσθων Προξενικών Αρχών δύναται τη αιτήσει των να χορηγηθή άδεια απουσίας ενός μηνός υπό της αρμοδίας Πρεσβείας ή, εις όσα Κράτη δεν υπάρχει Πρεσβεία υπό της εμμίσθου Προξενικής Αρχής, εις την οποίαν υπάγονται, δια μακρότερον δε χρόνον υπό της Διευθύνσεως Προσωπικού του Υπουργείου.

2. Η Προϊσταμένη Πρεσβευτική ή Προξενική Αρχή οφείλει άμα τη χορηγήσει της αδείας να ειδοποιήση την Κεντρικήν Υπηρεσίαν.

3. Εις τους λοιπούς υπαλλήλους αμίσθου Προξενικής Αρχής δύναται να χορηγηθή άδειαν απουσίας ενός μηνός ο Προϊστάμενος αυτής, ειδοποιών σχετικώς την Κεντρικήν Υπηρεσίαν και την Πρεσβείαν ή την ισόβαθμον ή ανωτέραν έμμισθον Προξενικήν Αρχήν, υπό την οποίαν υπάγεται η `Αμισθος Προξενική Αρχή.
Δια μακρότερον χρόνον την άδειαν δύναται να χορηγηθή η προϊσταμένη αυτής Αρχή, ειδοποιούσα σχετικώς την Κεντρικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου.

Άρθρον 45
Δαπάναι Αμίσθων Προξενικών Αρχών
Αι δαπάναι των Αμίσθων Προξενικών Αρχών βαρύνουν τους Προϊσταμένους αυτών, πλην των εις βάρος του Δημοσίου λογιζομένων κατά τας οικείας διατάξεις του παρόντος Νόμου και των ειδικών υπό του επί των Εξωτερικών Υπουργείου διατασσομένων τοιούτων.

Άρθρον 46
Επιθεώρησις Προξενικών Αρχών

1. Η Επιθεώρησις των εμμίσθων και αμίσθων Προξενικών Αρχών ως και των Διπλωματικών Αρχών ενεργείται υπό της αρμοδίας προς τούτο Υπηρεσίας Επιθεωρήσεως εν τη Κεντρική Υπηρεσία.

2. Εις ειδικάς περιπτώσεις ο Υπουργός δύναται ν` αναθέτη την επιθεώρησιν Αρχής και εις ετέρους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου.

3. Αι έμμισθοι Προξενικαί Αρχαί επιθεωρούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον άπαξ ανά τριετίαν υπό των Πρεσβειών εις την εποπτείαν των οποίων υπάγονται, οσάκις δε τούτο απαιτηθή υπό της εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου Υπηρεσίας. Αι άμισθοι Προξενικαί Αρχαί επιθεωρούνται, οσάκις αι υπηρεσιακαί ανάγκαι επιβάλλουν υπό των Αρχών εις την εποπτείαν των οποίων υπάγονται.

4. Τα θέματα και αι λεπτομέρειαι της ενεργείας των επιθεωρήσεων καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού.

5. Ο Επιθεωρητής δύναται να λαμβάνη τα αναγκαία συντηρητικά μέτρα προς εξασφάλισιν των συμφερόντων του Δημοσίου, εξομοιούμενος προς Οικονομικόν Επιθεωρητήν εφαρμοζομένων των οικείων διατάξεων περί Δημοσίου Λογιστικού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Άρθρον 47
Κλάδοι Υπαλλήλων

1. Οι υπαγόμενοι εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι, κατατάσσονται εις 6 Κλάδους, ως ακολούθως :
Α`. Διπλωματικόν.
Β`. Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών
Γ`. Κλάδον Διοικητικόν Γενικών Καθηκόντων.
Δ`. Κλάδον Διοικητικών Γραμματέων.
Ε`. Κλάδον Τεχνικών Επικοινωνιών.
ΣΤ`. Βοηθητικού Προσωπικού.

2. Εις το Υπουργείον Εξωτερικών υφίσταται αυτοτελής Ειδική Νομική Υπηρεσία, τα του προσωπικού της οποίας καθορίζονται εν άρθρ. 53.
2α. Στο Υπουργείο Εξωτερικών συνιστάται Ειδική Νομική Υπηρεσία για θέματα Ευρωπαικών Κοινοτήτων (Ε.Ν.Υ.Ε.Κ.), το προσωπικό της οποίας διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 419/1976. Η Ειδική Νομική Υπηρεσία Ευρωπαικών Κοινοτήτων είναι αρμόδια για:
α. την αντιμετώπιση των νομικών ζητημάτων τα οποία ανακύπτουν από την εν γένει εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην Ελλάδα,
β. τη γνωμοδότηση επί θεμάτων ερμηνείας και εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου,
γ. το χειρισμό των ζητημάτων εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, τα οποία ανακύπτουν κατά τις διαδικασίες συνδιαλλαγής μεταξύ των αρμόδιων οργάνων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των οργάνων των Ευρωπαικών Κοινοτήτων,
δ. το χειρισμό των αναφυόμενων διαφορών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ευρωπαικών Κοινοτήτων ενώπιον των αρμόδιων οργάνων των Ευρωπαικών Κοινοτήτων,
ε. την υπεράσπιση των υποθέσεων και την εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον των δικαστηρίων ή άλλων δικαστικών ή διοικητικών αρχών των κρατών-μελών των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, επί υποθέσεων που αφορούν στην ερμηνεία και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου ή σε θέματα που σχετίζονται με αυτό,
στ. την εν γένει νομική υποστήριξη της μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαικές Κοινότητες,
ζ. τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και της Επιτροπής των Ευρωπαικών Κοινοτήτων, κατά την επεξεργασία προτάσεων οδηγιών και κανονισμών που αναφέρονται σε κοινοτικά νομικά θέματα.
Σημ.: όπως η παρ. 2α προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 2 του Ν.1640/1986 (ΦΕΚ Α` 122) και αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.Α του άρθρ.6 του Ν.2197/1994 (Α 42).

3 Ο διορισμός υπαλλήλου εις θέσιν, υπαγομένην εις τους ανωτέρω κλάδους, γίνεται συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποκλειομένης της μετατάξεως εξ άλλων Υπουργείων ή εξ ενός Κλάδου εις τον έτερον, εξαιρέσει της υπό της παρ. 5 του άρθρ. 56 του παρόντος προβλεπομένης περιπτώσεως.

4. Των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εξωτερικών, τόσον εν τω κέντρω, όσον και εν τω εξωτερικώ, προϊστανται υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, πλην της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και των Διευθύνσεων της Σ.Τ. Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Διαβιβάσεων – Τηλεπικοινωνιών της Ε5 Διευθύνσεως και όπου άλλως ορίζεται εις τον παρόντα νόμο.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 29 του Ν.2080/1992 (ΦΕΚ Α 153),αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.4 του άρθρου 50 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

Άρθρον 47α
Σημ.: όπως το άρθρο 47Α προστέθηκε με την παρ.Β του άρθρ.6 του Ν.2197/1994 (Α 42).

1. Στην αρμοδιότητα της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. υπάγεται επίσης η εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαικών Κοινοτήτων και ο χειρισμός των υποθέσεων στις οποίες η Ελληνική Δημοκρατία είναι ή καθίσταται διάδικος. Οι διοικητικές αρχές οφείλουν να παρέχουν κάθε αναγκαία προς τούτο συνδρομή στην Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. με τη διαβίβαση σε αυτήν όλων των αναγκαίων στοιχείων και πληροφοριών.

2. Κατά τις ενώπιον του Δικαστηρίου Ε.Κ. δίκες δύνανται να παρίστανται ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας τα μέλη της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ., μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατά τις διέπουσες αυτά διατάξεις, νομικοί Σύμβουλοι και συνεργάτες των καθ` ύλην αρμόδιων υπουργείων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, μέλη του διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., καθώς και δικηγόροι. Ο πληρεξούσιος της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δ.Ε.Κ. ορίζεται για κάθε υπόθεση ξεχωριστά με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ή του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών. Με όμοια απόφαση δύναται, κατ εξαίρεση, να διορίζονται ως πληρεξούσιοι της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε υποθέσεις που απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση και αλλοδαποί δικηγόροι ή νομικοί συμβούλοι με αντίστοιχη εξειδίκευση. Στην περίπτωση που ως πληρεξούσιοι ενώπιον του Δ. Ε. Κ. ορίζονται δικηγόροι δύναται, με τις ως άνω αποφάσεις, να καθορίζεται και σχετική αμοιβή τους. Ως τεχνικοί Σύμβουλοι των ανωτέρω δύνανται να παρίστανται υπάλληλοι των καθ` ύλην αρμόδιων υπουργείων.

3. Εκκρεμείς δίκες και υποθέσεις ενώπιον του Δ.Ε.Κ. ή άλλων κοινονικών οργάνων που διεξάγονται ήδη από το Ν.Σ.Κ. συνεχίζονται, ένα μήνα μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κιθερνήσεως του παρόντος νόμου, από την Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. σε συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Στην Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. διαβιβάζονται οι σχετικοί φάκελοι.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1947/1991 κατά το μέτρο που ρυθμίζουν, κατά τρόπο διαφορετικό, θέματα εκπροσωπήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον του Δ.Ε.Κ. ή Δικαστηρίων των κρατών – μελών των Ευρωπαικών Κοινοτήτων επί υποθέσεων που αφορούν στην ερμηνεία και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου ή σε θέματα που σχετίζονται με αυτό, καθώς και κάθε διάταξη αντίθετη προς τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού καταργούνται.

Άρθρον 48
Διπλωματικός Κλάδος Διαβάθμισις
Οι Υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου κατατάσσονται εις τους ακολούθους βαθμούς, εξ ων οι τρείς πρώτοι καλούνται Πρεσβευτικοί βαθμοί:
α. Πρέσβυς (AMBASSADEUR).
β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α` Τάξεως (MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE A).
γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β` Τάξεως (MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE B)
δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α` Τάξεως
ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β` Τάξεως
ς. Γραμματεύς Πρεσβείας Α` Τάξεως
ζ. Γραμματεύς Πρεσβείας Β` Τάξεως.
η. Γραμματεύς Πρεσβείας Γ` Τάξεως.
θ. Ακόλουθος Πρεσβείας.

Άρθρον 49
Καθήκοντα Υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου εν τω εξωτερικώ
Οι υπηρετούντες εν τω εξωτερικώ υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου αναλαμβάνουν καθήκοντα αντίστοιχα του βαθμού των, ως ακολούθως :
Πρέσβυς: Προϊστάμενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας.
Πληρεξούσιος Υπουργός Α` Τάξεως : Προϊστάμενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας.
Πληρεξούσιος Υπουργός Β` Τάξεως :Προϊστάμενος Πρεσβείας ή Αντιπροσωπείας και Πρεσβευτής Σύμβουλος παρά Πρεσβείαή Μονίμω Αντιπροσωπεία ή Προϊστάμενος Γενικού Προξενείου.
Σύμβουλος Πρεσβείας Α` τάξεως : Σύμβουλος παρά Πρεσβεία ή Μονίμω Αντιπροσωπεία. Γενικός Πρόξενος Α` τάξεως.
Σύμβουλος Πρεσβείας Β` τάξεως: Σύμβουλος παρά Πρεσβεία ή Μονίμω Αντιπροσωπεία. Γενικός Πρόξενος Β` τάξεως.
Γραμματεύς Πρεσβείας Α` τάξεως: Πρώτος Γραμματεύς Πρεσβείας ή Μονίμου Αντιπροσωπείας. Πρόξενος Α` τάξεως παρά Γενικώ Προξενείω ή Προξενείω.
Γραμματεύς Πρεσβείας Β` τάξεως: Δεύτερος Γραμματεύς παρά Πρεσβεία ή Μονίμω Αντιπροσωπεία. Πρόξενος Β` τάξεως παρά Γενικώ Προξενείω ή Προξενείω.
Γραμματεύς Πρεσβείας Γ` τάξεως : Υποπρόξενος παρά Προξενική Αρχή ή Γραμματεύς Πρεσβείας Γ` τάξεως παρά Πρεσβεία, παρ` η λειτουργεί Προξενικόν Γραφείον.

Άρθρον 50
Θέσεις Υπαλλήλων Διπλωματικού Κλάδου

1 Αι θέσεις των Υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου ορίζονται, ως ακολούθως:
α. Εις τον βαθμόν του Πρέσβυς 8
β. Εις τον βαθμόν του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` τάξεως 33.
γ. Εις τον βαθμόν του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` τάξεως 50.
δ. Εις τον βαθμόν του Συμβουλίου Πρεσβείας Α` τάξεως 50.
ε. Εις τον βαθμόν του Συμβουλίου Πρεσβείας Β` τάξεως 61.
ς. Εις τον βαθμόν του Γραμματέως Πρεσβείας Α` τάξεως 60.
ζ. Εις τον βαθμόν του Γραμματέως Πρεσβείας Β` τάξεως 78.
η. Εις τους βαθμούς του Γραμματέως Πρεσβείας Γ` τάξεως και του Ακολούθου Πρεσβείας 146.

2. Αι θέσεις Γραμματέων Πρεσβείας Γ` τάξεως και Ακολούθων Πρεσβείας είναι ενιαίαι.

3. Αι θέσεις Πληρεουσίων Υπουργών Α` Τάξεως και Πληρεξουσίων Υπουργών Β` Τάξεως είναι ενιαίαι, του αριθμού των Πληρεξουσίων Υπουργών Α` Τάξεως μη δυναμένου να υπερβαίνη εκάστοτε τους 33

Άρθρον 51
Κλάδος Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Εξωτερικών-Αποστολή και διαβάθμισις τούτων

1. Παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου των Εξωτερικών συνιστώνται, 33 θέσεις Εμπειρογνωμόνων, ων η αποστολή συνίσταται εις την συστηματικήν παρακολούθησιν του τομέως ειδικεύσεώς των και την παροχήν γνωμοδοτήσεων πληροφοριών και στοιχείων.

2. Εις τον Ειδικόν τούτον Κλάδον υφίστανται τέσσαρες βαθμοί:
α. Ο του Εμπειρογνώμονος Β` τάξεως, αντιστοιχών εις τον βαθμόν και τας αποδοχάς του Συμβούλου Πρεσβείας Β` τάξεως.
β. Ο του Εμπειρογνώμονος Α` τάξεως, αντιστοιχών εις τον βαθμόν και τας αποδοχάς του Συμβούλου Πρεσβείας Α` τάξεως.
γ. Ο του Εμπειρογνώμονος Πρεσβευτού Συμβούλου Β` τάξεως, αντιστοιχών εις τον βαθμόν και τας αποδοχάς του Πληρεξουσίου Υπουργού Β` τάξεως.
δ. Ο του Εμπειρογνώμονος Πρεσβευτού-Συμβούλου Α` τάξεως, αντιστοιχών εις τον βαθμόν και τας αποδοχάς του Πληρεξουσίου Υπουργού Α` τάξεως.

3. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τας διατάξεις του άρθρ. 75 διορίζονται δια Π.Δ/τος Εμπειρογνώμονες Β` τάξεως, επί διετεί δοκιμαστική υπηρεσία κατά την διάρκειαν της οποίας δύνανται ν` απολυθούν, μετ` απόφασιν του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δια λόγους αναγομένους εις την υπηρεσίαν. Εντός τεσσαράκοντα πέντε ημερών από της συμπληρώσεως της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον υποχρεούται ν` αποφανθή αν οι διορισθέντες είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίησιν. Οι κρινόμενοι ως μονιμοποιητέοι μονιμοποιούνται δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών. Οι μη μονιμοποιούμενοι απολύονται. Εις περίπτωσιν καθ` ην το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον ήθελε κρίνει, μετά συμπλήρωσιν της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, ότι οι διορισθέντες εις τον Κλάδον Εμπειρογνωμόνων και προερχόμενοι εκ του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων του Υπουργείου Μόνιμοι Υπάλληλοι, δεν δύνανται να μονιμοποιηθούν εις τον Κλάδον Εμπειρογνωμόνων ούτοι επανέρχονται εις την προτέραν των εν τω Διοικητικώ Κλάδω Γενικών Καθηκόντων μόνιμον θέσιν. Οι Εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Εξωτερικών δεν δύνανται να μεταταγούν ή να ενταχθούν εις έτερον Κλάδον του Υπουργείου Εξωτερικών και δεν ασκούν διοίκησιν, κατά τας διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 47 του παρόντος.

4. Οι μονιμοποιούμενοι ως εμπειρογνώμονες Β` τάξεως, μετά διετη ευδόκιμη υπηρεσία από της μονιμοποιήσεώς τους, προάγονται, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, στο βαθμό του εμπειρογνώμονα Α` τάξεως, κατ απόλυτη εκλογή ή κατ` εκλογή.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

5. Οι εμπειρογνώμονες Α τάξεως, μετά από οκταετη ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και μετά από γνώμη του ανώτατου υπηρεσιακού συμβουλίου, προάγονται, κατ` απόλυτη εκλογή, σε κενές θεσεις του βαθμού του εμπειρογνώμονα-πρεσβευτή-συμβούλου Β` τάξεως του κλάδου των εμπειρογνωμόνων, του οποίου εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

6. Οι εμπειρογνώμονες πρεσβευτές-Σύμβουλοι Β` τάξεως, μετά από τριετή ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και μετά από γνώμη του ανώτατου υπηρεσιακού συμβουλίου, προάγονται, κατ` απόλυτη εκλογη, στο βαθμό του εμπειρογνώμονα πρεσβευτη-συμβούλου Α` τάξεως.`
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

Άρθρον 52
Θέσεις Κλάδου Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Εξωτερικών

1. Αι θέσεις των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζονται ως εξής:
α. 27 θέσεις Εμπειρογνωμόνων Α` ή Β` τάξεως.
Αι θέσεις αύται είναι ενιαίαι.
β. 4 θέσεις Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών-Συμβούλων Β` τάξεως.
γ. 2 θέσεις Εμπειρογνωμόνων Πρεσβευτών-Συμβούλων Α` τάξεως.
δ) Οι θέσεις των εμπειρογνωμόνων πρεσβευτών συμβούλων Α` και Β` τάξεως είναι ενιαίες.
Σημ.: όπως το στοιχείο δ` προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 52 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

Άρθρον 53
Θέσεις Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

1. Αι θέσεις του Επιστημονικού Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ορίζονται, ως ακολούθως:
α. Μία θέσις Ειδικού Νομικού Συμβούλου Α` τάξεως.
β. Μία θέσις Ειδικού Νομικού Συμβούλου Β` τάξεως.
γ. 2 θέσεις Βοηθών Ειδικών Νομικών Συμβούλων.
δ.2 θέσεις Νομικών Συνεργατών Α` τάξεως.
ε. 3 θέσεις Νομικών Συνεργατών Β` τάξεως.
ς. 3 θέσεις Γραμματέων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας.

Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με την παρ.2 του άρθρ.16 του Ν. 1868/10-Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α` 230).

2. α) Του Προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας προίσταται ο Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Α` τάξεως.
β. Η θέση του ειδικού νομικού συμβούλου Α` τάξεως μπορεί να καλύπτεται:
αα) Με την προαγωγή στον ανώτατο βαθμό υπαλλήλων της Ε.Ν.Υ. που έχουν τα προς τούτο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
ββ) Με διορισμό είτε υπαλλήλων της Ε.Ν.Υ. του αμέσως κατώτερου βαθμού είτε προσώπων εκτός Ε.Ν.Υ., εφόσον και στις δύο περιπτώσεις οι υποψήφιοι έχουν τα οριζόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
γ) Στις υπό στοιχεία ββ` περιπτώσεις ο διορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και κατόπιν επιλογής από Επιτροπή της οποίας η συγκρότηση, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και η λειτουργία καθορίζονται με απόφαση του ίδιου Υπουργού.
Για την επιλογή γίνεται προκήρυξη από τον Υπουργό Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύεται τριάντα (30) ημέρες πριν από την οριζόμενη ως ημερομηνία επιλογής σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και τοιχοκολλάται στο κατάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών. Με την προκήρυξη καθορίζεται το είδος της θέσεως, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής, καθώς και τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα.
δ) Σε περίπτωση που ο επιλεγείς είναι πρόσωπο εκτός Ε.Ν.Υ. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών με διετή θητεία δυναμένη να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία.
ε) Η θέση του επί θητεία προϊσταμένου της Ε.Ν.Υ. δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ημεδαπής και αλλοδαπής ούτε και με τη δικηγορική ιδιότητα, αναστελλομένης απλώς της ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.Α του άρθρου 15 του Ν 2398/1996 (Α 89), ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με την παρ.2 του άρθρ.16 του Ν. 1868/10-Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α` 230).

3. Δια Π.Δ/τος, προκαλουμένου υπό του Υπουργού των Εξωτερικών, δύνανται να καταστούν Επίτιμοι Ειδικοί Νομικοί Σύμβουλοι 3 το πολύ Καθηγηταί του Διεθνούς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Νομικών Σχολών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και 2 το πολύ τέως Ειδικοί Νομικοί Σύμβουλοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Ούτοι γνωμοδοτούν επί των υπό του Υπουργού ή υπό της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, υποβαλλομένων εις αυτούς ερωτημάτων, χρησιμοποιούνται δε καθ` ον τρόπον κρίνει εκάστοτε ο Υπουργός επί θεμάτων νομικής φύσεως.
Δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών, καθορίζεται ειδική αποζημίωσις των Επιτίμων Ειδικών Νομικών Συμβούλων.
3α. Οι θέσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. ορίζονται ως ακολούθως:
α. Μία θέση ειδικού νομικού συμβούλου Α` τάξης
β. μια θέση ειδικού νομικού συμβούλου Β` τάξης
γ. δύο θέσεις βοηθών ειδικών νομικών συμβούλων
δ. τέσσερις θέσεις νομικών συνεργατών Α` τάξης
ε. έξι θέσεις νομικών συνεργατών Β` τάξης
στ. έξι θέσεις γραμματέων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας για θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3β. Με π.δ/γμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και Οικονομικών, οι θέσεις του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. μπορεί να αυξάνονται κατά δέκα ως εξής:
α. Μία θέση ειδικού νομικού συμβούλου Β` τάξης
β. μία θέση βοηθού ειδικού νομικού συμβούλου
γ. δύο θέσεις νομικών συνεργατών Α` τάξης
δ. τρεις θέσεις νομικών συνεργατών Β` τάξης
ε. τρεις θέσεις γραμματέων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας για θέματα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Σχετικό:  υποπαρ.3 της παρ.Γ`του άρθρ.6 του Ν. 2197/1994 (Α 42).

3γ. Του προσωπικού της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. προίσταται ο ειδικός νομικός σύμβουλος Α` τάξης.
3δ. Οι διατάξεις των παρ. 4 εδάφ. α` και 5 εφαρμόζονται αναλόγως και για το επιστημονικό προσωπικό της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ..
Σημ.: όπως οι παρ. 3α, 3β, 3γ και 3δ προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρ. 2 του Ν.1640/1986 (ΦΕΚ Α` 122).
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με την παρ.2 του άρθρ.16 του Ν. 1868/10-Οκτ. 1989 (ΦΕΚ Α` 230).

4.α. Αι θέσεις του προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι ασυμβίβαστοι προς τας θέσεις Βοηθού ή Επιμελητού ή Υφηγητού ή Καθηγητού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β. Οι ήδη υπηρετούντες υφ` οιαδήποτε σχέσει εις την Ειδικήν Νομικήν Υπηρεσίαν και κατέχοντες αναλόγους θέσεις εις Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποχρεούνται όπως, εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος, παραιτηθούν των ως άνω θέσεών των, της παραιτήσεώς των κοινοποιουμένης και προς τον Υπουργόν των Εξωτερικών.

5. Αι θέσεις του προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι ασυμβίβαστοι προς την άσκησιν του Δικηγορικού λειτουργήματος. Οι εκ του προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας έχοντες την ιδιότητα του Δικηγόρου, απολυόμενοι ή αποχωρούντες της υπηρεσίας, αναδιορίζονται, ως δικηγόροι, παρά τω οικείω Συλλόγω.

Άρθρον 54
Κλάδος Διοικητικός Γενικών Καθηκόντων

1. Οι υπάλληλοι του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων, εις ούς ανατίθενται διοικητικά καθήκοντα γενικής φύσεως, δέον όπως κέκτηντια πτυχίον Ανωτάτης Σχολής Θεωρητικών Επιστημών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ούτοι διορίζονται εις τον βαθμόν του Γραμματέως Β` τάξεως επί διετεί δοκιμαστική υπηρεσία, κατά την διάρκειαν της οποίας δύναται να απολυθούν μετ` απόφασιν του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δια λόγους αναγομένους εις την υπηρεσίαν. Εντός τεσσαράκοντα πέντε ημερών από της συμπληρώσεως της διετούς δοκιμαστικής Υπηρεσίας το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον υποχρεούται ν` αποφανθή αν οι διορισθέντες είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίησιν. Οι κρινόμενοι ως μονιμοποιητέοι μονιμοποιούνται δι` αποφάσεως του Υπουργού. Οι δε μη μονιμοποιούμενοι απολύονται.

2. Οι μονιμοποιούμενοι ως Γραμματείς Β` τάξεως, εξελίσσονται μέχρι και του βαθμού του Γενικού Διευθυντού κατά τα εν άρθρ. 102 παρ. 1 οριζόμενα.

3. Οι Υπάλληλοι του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων κατατάσσονται εις τους κάτωθι βαθμούς:
-Γραμματεύς Β`
-Γραμματεύς Α`
-Τμηματάρχης Β`
-Τμηματάρχης Α`
-Διευθυντής Β`
-Διευθυντής Α`
-Γενικός Διευθυντής

4. Οι υπάλληλοι του Κλάδου τούτου λαμβάνουν βασικόν μισθόν, κατά τας ακολούθους διακρίσεις της γενικής Διοικητικής Ιεραρχίας:
– Ο Γραμματεύς Β` τον του 8ου βαθμού.
– Ο Γραμματεύς Α` τον του 7ου βαθμού.
– Ο Τμηματάρχης Β` τον του 5ου βαθμού.
– Ο Τμηματάρχης Α` τον του 4ου βαθμού.
– Ο Διευθυντής Β` τον του 3ου βαθμού.
– Ο Διευθυντής Α` τον του 2ου βαθμού.
– Ο Γενικός Διευθυντής τον του 1ου βαθμού.

Άρθρον 55
Θέσεις Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων
1. Αι θέσεις του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων ορίζονται ως εξής:
α. Μία θέσις Γενικού Διευθυντού
β. 50 θέσεις Διευθυντών Α` ή Β` τάξεως
γ. 125 θέσεις Τμηματαρχών Α` ή Β` τάξεως
δ. 120 θέσεις Γραμματέων Α` ή Β` τάξεως.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

Άρθρον 56
Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων

1. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, εις ους ανατίθενται καθήκοντα Γραφέων ή Δακτυλογράφων ή Τηλεφωνητριών, δέον όπως είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Μέσης Εκπαιδεύσεως. Ούτοι διορίζονται, εις τον βαθμόν Διοικητικού Γραμματέως ΣΤ` τάξεως επί διετεί δοκιμαστική υπηρεσία, κατά την διάρκειαν της οποίας δύνανται να απολυθούν μετ` απόφασιν του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δια λόγους αναγομένους εις την υπηρεσίαν. Εντος τεσσαράκοντα πέντε ημερών από της συμπληρώσεως της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον υποχρεούται ν` αποφανθή αν οι διορισθέντες είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίησιν.
Οι κρινόμενοι ως μονιμοποιητέοι μονιμοποιούνται δι` αποφάσεως του Υπουργού. Οι δε μη μονιμοποιούμενοι απολύονται.

2. Οι Διοικητικοί Γραμματείς κατατάσσονται εις τους κάτωθι βαθμούς, εις ούς και εξελίσσονται προαγόμενοι με την κατωτέρω αντιστοιχίαν :
Διοικητικός Γραμματεύς ΣΤ` την του Ακολούθου. Διοικητικός Γραμματεύς Ε` την του Γραμματέως Β` τάξεως.
Διοικητικός Γραμματεύς Δ` την του Γραμματέως Α` τάξεως.
Διοικητικός Γραμματεύς Γ` την του Εισηγητού.
Διοικητικός Γραμματεύς Β` την του Τμηματάρχου Β` τάξεως.
Διοικητικός Γραμματεύς Α` την του Τμηματάρχου Α` τάξεως.

3. Οι υπάλληλοι του Κλάδου τούτου λαμβάνουν βασικόν μισθόν συμφώνως προς τους κατωτέρω βαθμούς της Διοικητικής Ιεραρχίας :
Ο Διοικητικός Γραμματεύς ΣΤ` τάξεως τον του 9ου βαθμού.
Ο Διοικητικός Γραμματεύς Ε` τάξεως τον του 8ου βαθμού.
Ο Διοικητικός Γραμματεύς Δ` τάξεως τον του 7ου βαθμού.
Ο Διοικητικός Γραμματεύς Γ` τάξεως τον του 6ου βαθμού.
Ο Διοικητικός Γραμματεύς Β` τάξεως τον του 5ου βαθμού.
Ο Διοικητικός Γραμματεύς Α` τάξεως τον του 4ου βαθμού.

4. Κατά την προκήρυξιν διαγωνισμού προς πλήρωσιν θέσεων του Κλάδου τούτου, δέον να καθορίζηται ο αριθμός των εκ τούτων προσλαμβανομένων δια τα καθήκοντα των Γραφέων, των Δακτυλογράφων ή των Τηλεφωνητριών.

5. Υπάλληλοι του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων καθιστάμενοι πτυχιούχοι Ανωτάτης Σχολής Θεωρητικών Επιστημών ημεδαπής ή αλλοδαπής, δύναται να μετατάσσωνται εις τον Διοικητικόν Κλάδον Γενικών Καθηκόντων με τον ον κέκτηνται βαθμόν, τιθέμενοι εις το αριστερόν των υπηρετούντων ομοιοβάθμων των, εφ` όσον υφίστανται κεναί θέσεις κατόπιν δοκιμασίςα διενεργουμένης κατ` έτος και κατά τα εν άρθρ. 77 του παρόντος οριζόμενα. Η μετάταξις επιτρέπεται μέχρι του βαθμού του Γραμματέως Α` του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων. Οι μετατασσόμενοι εξελίσσονται εφεξής βαθμολογικώς κατά τας διεπούσας τον Κλάδον τούτον διατάξεις. Εάν εκ της μετατάξεως προκύψη διαφορά μισθού ούτοι εξακολουθούν να λαμβάνουν τον μισθόν της προτέρας θέσεώς των, μέχρις εκλείψεως της διαφοράς δια προαγωγής.

Άρθρον 57
Θέσεις Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων
Αι θέσεις του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων ορίζονται εις 660, είναι δε ενιαίαι εις άπαντας τους βαθμούς τούτου. Εκ τούτων 8 θέσεις ορίζονται ως θέσεις τηλεφωνητριών εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν 4 σε θέσεις δια πρόσληψιν εις την εξωτερικήν υπηρεσίαν υπαλλήλων ως Κοινωνικών Λειτουργών.

Άρθρον 58
Κλάδος Τεχνικών Επικοινωνιών

1. Αι θέσεις του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών ορίζονται εις 100 και κατατάσσονται εις τους κάτωθι βαθμούς:
50 θέσεις Γραμματέως Β` ή Α` τάξεως επί βαθμώ 8ω ή 7ω.

2. Οι προσλαμβανόμενοι εις θέσεις του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών κατά τας διατάξεις του άρθρ. 79 του παρόντος διορίζονται Γραμματείς Β` τάξεως επί διετεί δοκιμαστική υπηρεσία κατά την διάρκειαν της οποίας δύναται ν` απολυθούν μετ` απόφασιν του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δια λόγους αναγομένους εις την υπηρεσίαν. Εντός τεσσαράκοντα πέντε ημερών από της συμπληρώσεως της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον υποχρεούται να αποφανθή αν οι διορισθέντες είναι κατάλληλοι προς μονιμοποίησιν. Οι κρινόμενοι μονιμοποιητέοι μονιμοποιούνται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών. Οι μη μονιμοποιούμενοι απολύονται.

Άρθρον 59
Σημ.: όπως το άρθρο 59 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

1. Οι θέσεις του κλάδου βοηθητικού προσωπικού διακρίνονται σε :
α. Θέσεις βοηθητικού προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας.
β. Θέσεις βοηθητικού προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

2. Οι ανωτέρω θέσεις κατατάσσονται στους ακόλουθους βαθμούς κατά την ακόλουθη αντιστοιχία της διοικητικής ιεραρχίας:
Αρχιταξινόμος προς τον του Επιμελητή Α` Ταξινόμος Α` τάξεως προς τον του Επιμελητή Β` Ταξινόμος Β τάξεως προς τον του Επιμελητή Γ` Αρχικλητήρας προς τον του Βοηθού Α` Κλητήρας Α` τάξεως προς τον του Βοηθού Β` Κλητήρας Β` τάξεως προς τον του Βοηθού Γ`.

3. Οι θέσεις των βαθμών κλητήρα Β` μέχρι και ταξινόμου Α` της Κεντρικής Υπηρεσίας είναι ενιαίες.

4. Οι θέσεις του βοηθητικού προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας διαβαθμίζονται από του βαθμού του κλητήρα Α` μέχρι και του βαθμού του ταξινόμου Α`, είναι ενιαίες και πληρούνται από προσωπικό με σχέση ερ- γασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 69 του παρόντος.

5. Οι θέσεις του στοιχείου α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ορίζονται ως εξής: πέντε (5) θέσεις αρχιταξινόμων και εκατόν επτά ( 107) θέσεις των βαθμών κλητηρα Β` τάξεως μέχρι και ταξινόμου Α` τάξεως

6. Οι υπάλληλοι του κλάδου βοηθητικού προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν τα κατά το άρθρο 78 του ν. 419/1976 ειδικά προσόντα υπαλλήλων του κλάδου διοικητικών γραμματέων και επιτύχουν σε σχετικό εσωτερικό διαγωνισμό, μπορούν να μετατάσσονται σε κενές θέσεις του κλάδου αυτού μέχρι και του βαθμού του διοικητικού γραμματέα Γ` τάξεως, σύμφωνα με το χρόνο υπηρεσίας τους στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού.

7. Ο διαγωνισμός ενεργείται σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 56 παρ. 4 και 78 του ν. 419/1976. ενώ η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που δημοσιεύεται περιληπτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

8. Οι μετατασσόμενοι, διατηρούντες τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας στο βαθμό που μετατάγησαν, τίθενται στο αριστερό των υπαλλήλων του βαθμού αυτού και εξελίσσονται εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τους υπαλλήλους του κλάδου διοικητικών γραμματέων.

9. Εκείνοι που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στον κλάδο διοικητικών γραμματέων, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 78 του ν. 419/1976 κατά το χρόνο διορισμού τους στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού, δεν δικαιούνται να μεταταγούν πριν περάσει τετραετία από το χρόνο διορισμού τους στον κλάδο βοηθητικού προσωπικού.

10.α.Υπάλληλοι του κλάδου βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι έχουν μεταταγεί στον κλάδο διοικητικών γραμματέων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βάσει μόνο του βαθμού τους, μετατάσσονται εκ νέου στον κλάδο αυτόν με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους στους κλάδους βοηθητικού προσωπικού και διοικητικών γραμματέων με τα προσόντα του κλάδου διοικητικών γραμματέων.
β. Οι εκ νέου κατά τα ανωτέρω μετατασσόμενοι τοποθετούνται στο αριστερό των ομοιοβάθμων τους που υπηρετούν κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως σιην Εφημερίδο της Κυβερνήσεως της περί εκ νέου μετατάξεώς τους απόφασης και παίρνουν από την ίδια ημερομηνία, τα πάσης Φύσεως επιδόματα του νέου τους βαθμού.

Άρθρον 60
Αι παρά τοις Γραφείοις Υπουργού και Υφυπουργών θέσεις μετακλητών υπαλλήλων ορίζονται ως ακολούθως :
α. Παρά τω Γραφείω Υπουργού:
Μία θέσις επί βαθμώ 3ω.
2 θέσεις επί βαθμώ 5ω.
2 θέσεις επί βαθμώ 6ω.
β. Παρά τω Γραφείω εκάστου των Υφυπουργών των Εξωτερικών:
Μία θέσις επί βαθμώ 3ω.
Μία θέσις επί βαθμώ 5ω.
Μία θέσις επί βαθμώ 6ω.
Μία θέσις επί βαθμώ 8ω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄

Άρθρον 61

1. Αι θέσεις του επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού του Υπουργείου ορίζονται, ως εν τοις επομένοις άρθροις.

2. Η μηνιαία αποζημίωσις των επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου προσλαμβανομένων υπαλλήλων καθορίζεται κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις περί καθορισμού αποδοχών των επί συμβάσει υπαλλήλων του Δημοσίου εκτός αν άλλως ορίζεται εν τω παρόντις Νόμω.

3. Οι όροι προσλήψεως του επί Σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου εις οργανικάς θέσεις προσλαμβανομένου προσωπικού, αι ειδικώτεραι εγγυήσεις, υφ` ας τούτο τελεί, καθ` ο μέρος δεν υπάρχει προβλέψις δια τα θέματα ταύτα εν τω παρόντι Νόμω και τα των πειθαρχικών διατάξεων των διεπουσών τούτο, ορίζονται δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Προεδρίας Κυβερνήσεως.

4. Προς αντιμετώπισιν εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών, μη επιδεχομένων αναβολήν άνευ ζημίας της Υπηρεσίας και μη δυναμένων να καλυφθούν υπό του υφισταμένου τακτικού προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, δύναται ο Υπουργός να προσλαμβάνη και δια χρόνον μη υπερβαίνοντα την διετίαν μέχρι πέντε ειδικούς συνεργάτας επί συμβάσει Ιδιωτικού Δικαίου.
Δια της περί προσλήψεως αποφάσεως του Υπουργού ορίζεται η διάρκεια της συμβάσεως, ως και η καταβλητέα αποζημίωσις.

5. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών εκδιδομένης μετά γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δύναται να ανατίθηται εις δημοσίους υπαλλήλους ή τρίτους, δια συμβάσεως μισθώσεως έργου, η διενέργεια μελετών, ερευνών ή άλλων εργασιών, προς αντιμετώπισιν αναγκών του Υπουργείου, οριζομένης άμα και της καταβλητέας αμοιβής, ως και των λοιπών εν γένει όρων εκτελέσεως του ανατιθεμένου έργου.

6. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών δύναται να συγκροτώνται παρ` εκάστη των Υπηρεσιών του Υπουργείου, Ομάδες Εργασίας εκ δημοσίων λειτουργών ή υπαλλήλων ή και ιδιωτών, δυναμένων ως εκ των ειδικών γνώσεων, της επιστημονικής καταρτίσεως και πείρας να συμβάλλουν εις την αποδοτικωτέραν διεξαγωγήν του έργου του Υπουργείου δια της καταρτίσεως μελετών ή διεξαγωγής ερευνών. Εις τα μέλη των Ομάδων Εργασίας δύναται να καθορίζεται αποζημίωσις δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

Άρθρον 62
Σύμβουλοι

1. Παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ορίζονται αι κάτωθι θέσεις επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου.
α. 14 θέσεις Συμβούλων Μελετών, περί ων το άρθρ. 84 παρ. 1.
β. Μία θέσις Ειδικού Συμβούλου Τύπου.

2. Παρά ταις εν άρθρ. 84 Αρχαίς της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ορίζονται “11” θέσεις Μορφωτικών Συμβούλων.

Άρθρον 63
Τεχνικόν Προσωπικόν
α.Αι θέσεις των επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου προσλαμβανομένων Τεχνικών, δια την συντήρησιν του Κεντρικού Καταστήματος του Υπουργείου, την αγοράν Κτιρίων εξωτερικού και τον ομοιόμορφον εξοπλισμόν Πρεσβειών και Προξενικών Καταστημάτων ορίζονται, ως κάτωθι :
β. Οι θέσεις τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 63 του ν. 419/1976 που ήταν κενές κατά την έναρξη ισχύος του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136 Α`) ή κενώθηκαν για οποιονδήποτε λόγο μεταγενεστέρως, διατηρούνται και εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 419/1976. Στις θέσεις αυτές προστίθενται δύο (2) θέσεις διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών, δύο (2) θέσεις διπλωματούχων αρχιτεκτόνων, δύο (2) θέσεις ηλεκτρολόγων-μηχανολόγων και μία (1) θέση αρχιτέκτονος-διακοσμητού.

γ. Μέχρι έξι (6) άτομα από τους εργαζόμενους στο Ξενοδοχειακό Συγκρότημα “ΑΣΤΗΡ” με ειδικότητες: α) ηλεκτρολόγου, δύο (2), β) εργοδηγού – συντηρητή κτιρίων, ένας ( 1 ). γ) μηχανικού – ψυκτικού, ένας (1), δ) υδραυλικού, ένας (1) και ε) κηπουρού, ένας ( 1 ) προσλαμβάνονται μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, λόγω της ειδικεύσεώς τους, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Εξωτερικών, αναγνωριζομένου του χρόνου προϋπηρεσίας τους στο ως άνω συγκρότημα για κάθε συνέπεια, του δε δικαιώματος λήψεων αποδοχών τους από 1.4.1993. Οι θέσεις του επί συμβάσει προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών αυξάνονται αντιστοίχως.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1,2 του άρθρου 8 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120) και με το άρθρ.4 του Ν.2197/1994 (Α 42).

Άρθρον 64
Τεχνικοί Μηχανογραφικής Υπηρεσίας
Αι θέσεις του επί Σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας ορίζονται, ως ακολούθως:
Μία θέσις Προϊσταμένου Διπλωματούχου Τεχνικού Μηχανογραφήσεως.
4 θέσεις Πτυχιούχων Τεχνικών Μηχανογραφήσεως.

Άρθρον 65
Μεταφρασταί – Διερμηνείς

1. Εν ταις παρά τη Κεντρική και Περιφερειακής εν τω εσωτερικώ Μεταφραστικαίς εν τω εσωτερικώ Μεταφραστικαίς Υπηρεσίαις του Υπουργείου Εξωτερικών ορίζονται 20 θέσεις Μεταφραστών επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου, προσλαμβανομένων δι` Αποφάσεως του Υπουργού.

2. Τα Καθήκοντα των ανωτέρω μεταφραστών συνίστανται εις την μετάφρασιν εγγράφων των Δημοσίων Υπηρεσιών, άνευ προσθέτου αμοιβής και την εκτέλεσιν επισήμου διερμηνείας.

3. Επί πλέον των ως άνω Μεταφραστών, επιτρέπεται όπως δι` Αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών χρησιμοποιούνται και ιδιώται ως μεταφρασταί επισήμων κειμένων, προσκομιζομένων παρ` ιδιωτών, αμειβόμενοι επί τη βάσει πίνακος μεταφραστικών τελών καθοριζομένου δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών. Τα μεταφραστικά δικαιώματα καταβάλλονται υπό των ενδιαφερομένων ιδιωτών εις την Υπηρεσίαν ήτις κατανέμει ταύτας εις τους δικαιουμένους μεταφραστάς, αναλόγως της παρασχεθείσης εργασίας. Εις τους ανωτέρω δύναται να ανατίθενται και μεταφράσεις εγγράφων Δημοσίων Υπηρεσιών. Ούτοι αμείβονται εν τη περιπτώσει ταύτη, βάσει του πίνακος, υπό των ενδιαφερομένων Υπουργείων ή Υπηρεσιών.

4. Παρέχεται, δια του παρόντος, το δικαίωμα διενεργείας επισήμων μεταφράσεων και εις την Υπηρεσίαν Πολιτικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος.

5. Ως Προϊστάμενοι των ως άνω Μεταφραστικών Υπηρεσιών δύνανται να τοποθετούνται και Υπάλληλοι του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων.

6. Η οργάνωσις και λειτουργία των Μεταφραστικών Υπηρεσιών, και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρον 66
Υπάλληλοι Διαφόρων Ειδικοτήτων
Παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ορίζονται αι κάτωθι θέσεις επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου :
Μία θέσις Ιατρού, 10 θέσεις Στενοδακτυλογράφων, μια θέσις Καλλιγράφου, “6” θέσεις Οικονόμων και “5” θέσεις Ελέγχου Ασφαλείας Κτιρίων.

Άρθρον 67
Οδηγοί και Υπηρετικόν Προσωπικόν Κεντρικής Υπηρεσίας

1. Παρά τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ορίζονται 4 θέσεις οδηγών αυτοκινήτων, επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου.

2. Αι θέσεις του Υπηρετικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας ορίζονται εις 40 θέσεις Καθαριστριών, επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου.

3.2. θέσεις Μεταφορέων, επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου.

4.2 θέσεις Νυκτοφυλάκων, επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου.

5. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών επιτρέπεται με σίιμβαση μισθώσεως έργου η ανάθεση του έργου τραπεζοκόμου σε δύο (2) άτομα και μαγείρου σε ένα (1) άτομο. Η αμοιβή και οι λοιποί εν γένει όροι εκτελέσεως του ανατιθέμενου έργου καθορίζονται με την σχετική σύμβαση.
Σημ.: όπως h παρ.5 προστέθηκε με το άρθρο 10 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

Άρθρον 68
Ιδιαίτεροι Γραμματείς των Προϊσταμένων Διπλωματικών Αρχών και Μεταφρασταί Εξωτερικής Υπηρεσίας

1. Αι θέσεις των επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου προσλαμβανομένων Ιδιαιτέρων Γραμματέων της Εξωτερικής Υπηρεσίας ορίζονται, συνολικώς εις “76” και αι θέσεις των κατά τον αυτόν τρόπον προσλαμβανομένων Μεταφραστών εις 33.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκεμε την παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

2. Οι Ιδιαίτεροι ούτοι Γραμματείς και Μεταφρασταί διατίθενται, αποκλειστικώς, εις τας Αρχάς της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, κατανεμόμενοι εις τας εις το άρθρ. 154 του παρόντος Πίνακος Α` και Β` καθοριζομένας θέσεις, αίτινες πληρούνται δια προσλήψεως ημεδαπών ή αλλοδαπών. Η σύναψις Συμβάσεως προσλήψεως των Ιδιαιτέρων Γραμματέων και Μεταφραστών και η καταγγελία ταύτης γίνεται υπό του Προϊσταμένου της Αρχής, εις ην προσλαμβάνονται. Προκειμένου περί υπηρετούντος δυνάμει Συμβάσεως εις τας ως άνω θέσεις πέραν της πεντετίας εις την καταγγελίαν της Συμβάσεως προβαίνει ο Υπουργός.

3.α) Οι κατά την προηγουμένην παράγραφον προσλαμβανόμενοι Ιδιαίτεροι Γραμματείς και Μεταφρασταί, δέον να κέκτηνται Απολυτήριον Μέσης ημεδαπής Σχολής ή αντιστοίχου αλλοδαπής, να είναι πλήρως κάτοχοι της γλώσσης της Χώρας, ένθα η προσλαμβάνουσα Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου, μιάς εκ των γλωσσών Ελληνικής, Αγγλικής ή Γαλλικής ως και επαρκώς γνώσται της δακτυλογραφίας εις τας γλώσσας ταύτας. Η συνδρομή των προσόντων τούτων ελέγχεται υπό του Προϊσταμένου της προσλαμβανούσης Αρχής.
β) Μια των εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου θέσεων Ιδιαιτέρων Γραμματέων διατίθεται εις το παρά τη Πρεσβεία Στοκχόλμης Προξενικόν Γραφείον και πληρούται επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου υπό υπαλλήλου κεκτημένου κυρίως των δια Κοινωνικούς Λειτουργούς προβλεπομένων προσόντων και έχοντες καλήν γνώσιν της επιτοπίου γλώσσης και της ελληνικής ή αγγλικής ή γαλλικής γλώσσης. Ο έλεγχος της συνδρομής των προσόντων τούτων διενεργείται υπό του Προϊσταμένου της Πρεσβείας.

4. Οι κατ` εφαρμογήν των ορισμών της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου προσλαμβανόμενοι ως Ιδιαίτεροι Γραμματείς ή Μεταφρασταί λαμβάνουν διοριζόμενοι την μηνιαίαν αποζημίωσιν, αντίστοιχον του μισθού του βαθμού του Διοικητικού Γραμματέως Ε` τάξεως, του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου Εξωτερικών ως και το εις τους υπαλλήλους του βαθμού τούτου παρεχόμενον εκάστοτε επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής. Ούτοι εξελίσσονται κατά τα εν τω άρθρ. 102, παρ. 2β, οριζόμενα, της αποζημιώσεώς των, αναπροσαρμοζομένης δια καταρτίσεως νέας εκάστοτε Συμβάσεως Εργασίας, μετά την συμπλήρωσιν του απαιτουμένου ως άνω δια την αναπροσαρμογήν του μισθού των χρόνου, κατ` αναλογίαν προς τα εις τον Κλάδον Διοικητικών Γραμματέων κρατούντα.

5. Οι ούτω προσλαμβανόμενοι, εάν είναι `Ελληνες υπήκοοι, δύνανται, τη αιτήσει των, να υπαχθούν εις την Ελληνικήν Νομοθεσίαν περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Άρθρον 69
Βοηθητικόν Προσωπικόν Εξωτερικής Υπηρεσίας επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου

1. Αι εν άρθρ. 59, παρ. 1 στοιχ. β` θέσεως Βοηθητικού Προσωπικού της εξωτερικής Υπηρεσίας πληρούνται υπό προσωπικού Ελληνικής ή αλλοδαπής ιθαγενείας, επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου, της μηνιαίας αποζημιώσεώς των οριζομένης δια της συμβάσεως εις το ύψος των αποδοχών του βαθμού του Κλητήρος Α` της Κεντρικής Υπηρεσίας, μετά του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, κατά τα εν άρθρ. 131 παρ. 10 προβλεπόμενα και δυναμένης να αναπροσαρμόζεται δια καταρτίσεως εκάστοτε νέας συμβάσεως Εργασίας, μετά την παρέλευσιν του απαιτουμένου δια την αναπροσαρμογήν των αποδοχών των χρόνου, κατά την αντιστοιχίαν της παρ. 2 του άρθρ. 59, κατ` αναλογίαν των κρατούντων δια το μόνιμον εκ του Κλάδου των Βοηθητικόν Προσωπικόν.

2. Ο αριθμός των θέσεων Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας ορίζεται, εν συνόλω, εις “318”, κατανεμομένας εις τας Αρχάς της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ως εις τους εν άρθρ. 154 του παρόντος Πίνακας Α` και Β` ορίζονται αύται. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών αι θέσεις αύται δύνανται να ανακατανέμωνται μεταξύ των Διπλωματικών και των Προξενικών Αρχών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 8 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

4. Η σύναψις της Συμβάσεως προσλήψεως του Βοηθητικού Προσωπικού της Εξωτερικής Υπηρεσίας και η καταγγελία ταύτης γίνεται υπό του Προϊσταμένου της Αρχής εις ην προσλαμβάνεται τούτο.
Εν τη συμβάσει της προσλήψεως καθορίζονται και οι ειδικώτεροι όροι και ρυθμίσεις αι αφορώσαι εις την υπηρεσιακήν κατάστασιν του προσλαμβανομένου προσωπικού κατά τας διατάξεις του παρόντος. Προκειμένου περί υπηρετούντος δυνάμει Συμβάσεως εις τας ωε άνω θέσεις πέραν της εξαετίας, εις την καταγγελίαν της Συμβάσεως προβαίνει ο Υπουργός.

5. Οι αποσπώμενοι εις κενάς θέσεις Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας εκ του Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας υπάλληλοι λαμβάνουσι τας αποδοχάς του βαθμού των εν τη Κεντρική Υπηρεσία και επίδομα υπηρεσίας εν τη αλλοδαπή κατά τα εν άρθρ. 131

Άρθρον 70
Οδηγοί και Φύλακες-Θυρωροί Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας

1. Εις απάσας τας Διπλωματικάς Αρχάς ως εις τον εν άρθρ. 154 του παρόντος Πίνακα Α` ορίζεται, και εις τινα Γενικά Προξενεία, ως εις τον Πίνακα Β` του αυτού ορίζεται, προσλαμβάνονται παρά του Προϊσταμένου αυτού εις οδηγός επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου. Εις την περίπτωσιν ταύτην, η διάρκεια της συμβάσεως δεν δύναται να είναι μακροτέρα της Υπηρεσίας του Προϊσταμένου της Διπλωματικής Αρχής. Αι θέσεις των ούτω προσλαμβανομένων ως οδηγών ορίζονται εις 78.

2. Εις απάσας τας Διπλωματικάς και Προξενικάς Αρχάς προσλαμβάνονται παρά του Προϊσταμένου αυτών επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου θυρωροί ή φύλακες. Αι θέσεις τούτων ορίζονται εις 246. Οι ούτω προσλαμβανόμενοι εάν είναι `Ελληνες υπήκοοι, διέπονται υπό της Ελληνικής Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας.
Η ως άνω Σύμβασις συντάσσεται υπό του Προϊσταμένου της Αρχής και δύναται να καταγγελθή υπ` αυτού του ιδίου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.7 του άρθρου 8 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120).

3. Οι κατά τα ανωτέρω προσλαμβανόμενοι εξαιρούνται των περί ανωτάτου ορίου ηλικίας διατάξεων, δεν μπορούν όμως να προσληφθούν οι έχοντες υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας τους και απολύονται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους, ενώ ως κατώτερο όριο εισόδου ορίζεται το 21 ο έτος.
Σημ.: όπως η παρ.3 προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 12 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

Άρθρον 70α
Σημ.: όπως το άρθρο 70Α προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

1. Σε κάθε πρεσβευτική αρχή και μόνιμη αντιπροσωπεία συνιστώνται για τις ανάγκες της πρεσβευτικής κατοικίας ανά δύο (2) θέσεις οικιακών βοηθών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

2. Οι θέσεις αυτές πληρούνται με πρόσληψη κατά προτίμηση Ελλήνων ή υπηκόων των κρατών-μελών της Ε.Ο.Κ. και, εν ελλείψει αυτών, αλλοδαπών που πρέπει να εχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 60ό έτος και απολύονται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους.

3. Η σύναψη της συμβάσεως προσλήψεως των οικιακών βοηθών καθώς και η καταγγελία αυτής γίνεται από τον προϊστάμενο της αρχής στην οποία προσλαμβάνονται.

4. Οι κατά τα ανωτέρω προσλαμβανόμενοι ασφαλίζονται από 1.1.93 οι ελληνες πολίτες μπορούν, με αίτηση τους, να υπαχθούν στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η δυνατότητα. οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια ασφαλιστική νομοθεσία. Το ποσοστό του ασφάλιστρου που αναλογεί στον εργοδότη βαρυνει, σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Οι αποδοχές των οικιακών βοηθών καθορίζονται, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της προσλαμβάνουσας αρχής, με πράξη του Υπουργού Εξωτερικών και δεν μπορούν να υπερβαίνουν, κατ` ανώτατο όριο, το 35 % του καταβαλλόμενου, στη χώρα που υπηρετούν, επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Άρθρον 71
Γενικά προσόντα διορισμού
`Ινα διορισθή τις ως υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, δέον να κέκτηται, ανεξαρτήτως φύλου, τα κάτωθι γενικά προσόντα :
α. Να έχη την Ελληνικήν Ιθαγένειαν.
Οι Ιδιαίτεροι Γραμματείς των Προϊσταμένων των Διπλωματικών Αρχών και των Γενικών Προξενείων, οι Μεταφρασταί τούτων και το Βοηθητικόν Προσωπικόν της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ως και το επί συμβάσει προσλαμβανόμενον υπό των Προϊσταμένων των Αρχών εξωτερικού προσωπικόν δύνανται να είναι και αλλοδαποί.
Αλλογενής, αποκτήσας την Ελληνικήν Ιθαγένειαν δια πολιτογραφήσεως, δύναται να διορισθή μόνον εις τας εν τω προηγουμένω εδαφίω θέσεις.
β. Να έχη συμπληρώσει το 21ον έτος της ηλικίας του και να μη έχη υπερβή το 35ον, εκτός εάν άλλως ορίζεται εν τω παρόντι. Της διατάξεως ταύτης εξαιρούνται οι απ` ευθείας εκ προσωπικοτήτων διοριζόμενοι εις Πρεσβευτικούς βαθμούς.
Το έτος γεννήσεως αποδεικνύεται εκ της Ληξιαρχικής Πράξεως Γεννήσεως και εν ελλείψει ταύτης εκ των οικείων Μητρώων. Ως ημερομηνία γεννήσεως λαμβάνεται η εν τη Ληξιαρχική Πράξει αναφερομένη, εν ελλείψει δε τοιαύτης Πράξεως η 31η Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως.
γ. Να κέκτηται το προσήκον εις Δημόσιον Υπάλληλον ήθος.
δ. Να έχη εκπληρώσει τας στρατιωτικάς του υποχρεώσεις ή να έχη απαλλαγή τούτων νομίμως, να μη είναι ανυπότακτος και να μη έχη καταδικασθή εις λιποταξία.
ε. Να μη έχη στερηθή, λόγω κατδίκης, των πολιτικών του δικαιωμάτων.
στ. Να μη έχη καταδικασθή εις οιανδήποτε ποινήν, επί κλοπή, υπεξαιρέσει (κοινή και εν υπηρεσία), απάτη εκβιάσει, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπιέσει, απιστία περί την υπηρεσίαν, παραβάσει καθήκοντος, εγκλήματι κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφημήσει. Επίσης να μη υφίσταται κατ` αυτού εκκρεμής ποινική δίκη, δυνάμει τελεσιδίκου βουλεύματος επί κακουργήματι ή επί τινι των ανωτέρω πλημμελημάτων.
Η Παραγραφή αδικήματος επί του οποίου εξεδόθη καταδικαστική απόφασις ή διετάχθη παραπομπή δια τελεσιδίκου βουλεύματος, η αποκατάστασις και η χάρις μετ` άρσεως των συνεπειών δεν αίρουν το ως άνω κώλυμα.
ζ. Να μη τελή υπό απαγόρευσιν ή δικαστικήν αντίληψιν.
η. Να μη έχη απολυθή δια πειθαρχικούς λόγους εκ θέσεως Δημοσίου Υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
θ. Να είναι υγιής και αρτιμελής, της προϋποθέσεως ταύτης διαπιστουμένης κατά τας κειμένας περί Δημοσίων Υπαλλήλων διατάξεις.
ι. Προ της συμμετοχής εις διαγωνισμόν και εν πάση περιπτώσει προ του διορισμού του, ο Ελληνικής ιθαγενείας έγγαμος υποψήφιος, δέον να τύχη τη αιτήσει του της κατά το άρθρ. 90 προβλεπομένης εγκρίσεως.

Άρθρον 72
Ειδικά Προσόντα Υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου
Σημ.: όπως καταργήθηκε με την παρ.4 του άρθρ.10 του Νόμ. 962/1979, (ΦΕΚ Α` 202).

Άρθρον 73
Διορισμός Ακολούθων Πρεσβείας

1. Εκείνοι που προσλαμβάνονται μετά την επιτυχή αποφοίτηση από το Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών διορίζονται με Π.Δ/μα, εκδιδόμενο μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, ως Ακόλουθοι Πρεσβείας διανύουν δε διετή δοκιμαστική υπηρεσία, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να απολυθούν μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους.
Στη διετή δοκιμαστική υπηρεσία συνυπολογίζεται και ο χρόνος φοιτήσεως στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 10 του Νόμ.962/1979, (ΦΕΚ Α` 202).

2. Μετά την συμπλήρωσιν της δοκιμαστικής υπηρεσίας, το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον αποφαίνεται άν ο διορισθείς είναι κατάλληλος προς μονιμοποίησιν.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρ.10 του Νόμ.962/1979, (ΦΕΚ Α` 202).

3. Ο κρινόμενος ως μονιμοποιητέος, μονιμοποιείται δια Π.Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών.

4. Δι` ομοίας πράξεως απολύεται υποχρεωτικώς ο κριθείς ως μη μονιμοποιητέος.

Άρθρον 74
Κατόπιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου δύνανται να διορίζωνται απ` ευθείας εκ Προσωπικοτήτων υπάλληλοι επί Πρεσβευτικώ Βαθμώ, δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρον 75
Ειδικά Προσόντα Διορισμού Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών

1 Για το διορισμό σε θέση εμπειρογνώμονα Β` τάξεως του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων ιου Υπουργείου Εξωτερικων απαιτούνται, εκτός οπό τα γενικά πρσσόντα του άρθρου 71, εξαιρουμένου του περιοοισμού της ηλικιας που ορίζεται από 35 έως 45 ετών, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α. Ακαδημαϊκοί τίτλοι, ημεδαπής ή ξένης ανώτατης σχολής, μεταπτυχιακό δίπλωμα, κατά προτίμηση διδακτορικό, ανάλογα προς την ειδικότητα στην οποια πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο διοριζόμενος αυξημένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις, καθώς και ανάλογη ειδική εμπειρία.
Η διακρίβωσις των προσόντων τούτων γίνεται παρ` Επιτροπής της οποίας η συγκρότησις, η σύνθεσις, αι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας καθορίζονται δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών, δια του οποίου καθορίζονται τα ειδικώτερα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα δια τον διορισμόν ως Εμπειρογνωμόνων.
Δι` ωρισμένας ειδικότητας καθορισθησομένας δια του αυτού Π.Δ/τος δέον να ορίζεται ως τυπικόν προσόν πενταετής προϋπηρεσία, κατ` ελάχιστον όριον, του Εμπειρογνώμονος εις θέσιν της ειδικόητητός του εις Διεθνείς Οργανισμούς, Διεθνή Οικονομικά Ιδρύματα ή Επιστημονικά Κέντρα Ερευνών και Μελετών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Δι` ειδικότητας Εμπειρογνωμόνων, μελλόντων να υπερετήσουν εις Πολιτικάς Διευθύνσεις του Υπουργείου, ο καθορισμός ούτος είναι δυνητικός. Εις την περίπτωσιν ταύτην δέον εν τω αυτώ Δ/τι να καθορίζεται η ειδική ξένη γλώσσα, ήν επί πλέον της υποχρεωτικής, δέον να κατέχη ο εμπειρογνώμων του ειδικωτέρου γεωγραφικού ή πολιτικού τομέως, δι` εξυπηρέτησιν του οποίου πρόκειται ούτος να διορισθή. Η ισοτιμία των τίτλων Σπουδών Ανωτάτων Σχολών της αλλοδαπής, ειδικώς δια τας θέσεις ταύτας δύναται να κρίνεται, δια τους μη έχοντας αρμοδίως ανεγνωρισμένην ισοτιμίαν, δι` ητιολογημένης αποφάσεως παρά της αυτής Επιτροπής, ήτις εφαρμόζει εν προκειμένω τας προϋποθέσεις δια την αναγνώρισιν, κατά τας διατάξεις του άρθρ. 220 του Νόμ. 5343/1932 εκτός των περιπτώσεων καθ` ας κατά το αυτό Π.Δ/μα προβλέπεται ισοτιμία κατά την συνήθη διαδικασίαν.
β. Πλήρης γνώσις της Γαλλικής ή Αγγλικής Γλώσσης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.2 του άρθρου 52 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

2. Ο διορισμός ενεργείται επί διετεί δοκιμαστική υπηρεσία δια Π.Δ/τος, εις τον βαθμόν του Εμπειρογνώμονος Β` τάξεως, μετά σύμφωνον γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατόπιν επιλογής παρά της κατά την προηγουμένην παράγραφον Επιτροπής. Ο τρόπος διεξαγωγής της επιλογής ορίζεται ωσαύτως δια του εν παρ. 1α του παρόντος άρθρου Π.Δ/τος.

Άρθρον 76
Ειδικά Τυπικά Προσόντα προσωπικού Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας.
Προς διορισμόν εις θέσιν Γραμματέως της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας απαιτούνται, εκτός των γενικών, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α. Διετής τουλάχιστον άσκησις του δικηγορικού λειτουργήματος ή διδακτορικόν δίπλωμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου Νομικής Σχολής ημεδαπού ή ομοταγούς και ισοτίμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.
β. Καλή γνώσις της Γαλλικής και Αγγλικής γλώσσης ή πλήρης γνώσις της μιας εξ αυτών και επαρκής γνώσις της ετέρας.
γ. Επιτυχία εις διαγωνισμόν. Τα εξεταζόμενα θέματα, ο τρόπος διεξαγωγής αυτού, η σύνθεσις της Εξεταστικής Επιτροπής ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια ορίζονται δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρον 76α
Ειδικά τυπικά προσόντα του προσωπικού της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ.
Σημ.: όπως το άρθρ. 76α προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρ.2 του Νόμ. 1640/1986 (ΦΕΚ Α`122),η οποία διατηρήθηκε με την υποπαρ. 2Β της παρ.Γ του άρθρ.6 του Ν. 2197/1994 (Α 42).

1. Για το διορισμό σε θέσεις Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. απαιτούνται εκτός των ειδικών και τα γενικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρ. 71 του νόμ. 419/1976, πλην των υπό στοιχ. β` οριζομένων.

α. Πτυχίο νομικού τμήματος ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς αλλοδαπού πανεπιστημίου.
β. διετής τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος ή μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα ευρωπαϊκού κοινοτικού, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που αποδεικνύονται από σχετικό δίπλωμα ημεδαπού ή ομοταγούς αλλοδαπού πανεπιστημίου και
γ. καλή γνώση της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας ή πλήρης γνώση της μιας από αυτές και επαρκής γνώση της άλλης.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  από την παρ. 2 του άρθρ. 6 του Νόμ. 1791/1988, (ΦΕΚ Α` 141).

2. Ο διορισμός γίνεται ύστερα από σχετικό διαγωνισμό. Τα εξεταζόμενα θέματα, ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού, η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την περ.Γ` της υποπαρ.2 της παρ.Γ`του άρθρ.6 του Ν. 2197/1994 (Α 42).

3. Για την προαγωγή και τον καθορισμό του βασικού μισθού του επιστημονικού προσωπικού της Ε.Ν.Υ.Ε.Κ. εφαρμόζονται αναλόγως οι δια τάξεις των άρθρ. 101 και 131, παρ. 4.

Άρθρον 77
Ειδικά Προσόντα Υπαλλήλων Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων
Προς διορισμόν εις θέσιν Γραμματέως Β` Τάξεως του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων απαιτούνται, εκτός των γενικών, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α. Πτυχίον Ανωτάτης Σχολής Θεωρητικών Επιστημών ημεδαπής ή ισοτίμου Ανωτάτης Σχολής της αλλοδαπής της οποίας το πτυχίον αναγνωρίζεται υπό της οικείας Ελληνικής Ανωτάτης Σχολής και καλή γνώσις της Γαλλικής ή της Αγγλικής ή ετέρας γλώσσης, καθοριζομένης δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών.
β. Επιτυχία εις διαγωνισμόν, του οποίου αι λεπτομέρειαι ως και τα εξεταστέα μαθήματα, άτινα δέον να είναι σχετικά προς τα καθήκοντα του Διοικητικού Κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, ορίζονται δια του αυτού Π.Δ/τος, όπερ καθορίζει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άτινα υποβάλλονται προ του διαγωνισμού.

Άρθρον 78
Ειδικά Προσόντα Υπαλλήλων Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων
Προς διορισμόν εις θέσιν Διοικητικού Γραμματέως ΣΤ` Τάξεως του Κλάδου των Διοικητικών Γραμματέων του Υπουργείου απαιτούνται, εκτός των γενικών, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α) Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης μέσης σχολής γενικής εκπαιδεύσεως ή ισοτίμου αλλοδαπής και καλή γνώση της γαλλικής ή της αγγλικής γλώσσας, ή άλλης καθοριζομένης με προεδρικό διάταγμα, ελληνική δακτυλογραφία, δακτυλογραφία στην εξεταζόμενη ξένη γλώσσα, καθώς και χειρισμό προγράμματος επεξεργασίας κειμένου.
β. Επιτυχία εις διαγωνισμόν, όστις διενεργείται κεχωρισμένως δια Γραφείς ή Δακτυλογράφους και του οποίου αι λεπτομέρειαι ορίζονται δια Π.Δ/τος, όπερ καθορίζει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και περί του χρόνου υποβολής των.
γ. Δια τας διοριζομένας εις θέσεις Τηλεφωνητριών απαιτούνται και τα ιδιαίτερα δια την θέσιν ταύτην προσόντα, καθοριζόμενα δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών ως και επαρκής γνώσις της Γαλλικής ή της Αγγλικής γλώσσης.
δ. Δια τους διοριζομένους εις θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών Διοικητικούς Γραμματείς απαιτούνται τα απαραίτητα δια Κοινωνικούς Λειτουργούς προσόντα, ως και καλή γνώσις της αγγλικής ή ετέρας γλώσσης του τόπου, εις ον μέλλουσι να ασκήσωσι τα καθήκοντά των, δι` αποφάσεως του Υπουργού θέλουσι καθορισθή τα του τρόπου πληρώσεως των θέσεων.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 28 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

Άρθρον 79
Ειδικά Προσόντα Διορισμού Τεχνικών Επικοινωνιών
Προς διορισμόν εις θέσιν Γραμματέως Β` Τάξεως του Κλάδου των Ειδικών Τεχνικών Επικοινωνιών απαιτούνται εκτός των γενικών, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α) Πτυχίο τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τμήματος ηλεκτρονικής ή τμήματος ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή ισότιμο πτυχίο σχολών της αλλοδαπής`.
β. Γνώσις του χειρισμού τηλετύπου.
γ. Επαρκής γνώσις της Αγγλικής ή της Γαλλικής Γλώσσης.
δ. Επιτυχία εις δοκιμασίαν καταλληλότητος, αι λεπτομέρειαι της οποίας ως και τα εξεταστέα μαθήματα καθορίζονται δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών. Δια του αυτού Δ/τος ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, άτινα υποβάλλονται μετά της αιτήσεως συμμετοχής εις την δοκιμασίαν.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 28 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

Άρθρον 80
Ειδικά Προσόντα Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού

1. Προς διορισμόν εις θέσιν Κλητήρος Β` Τάξεως εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν απαιτείται, εκτός των γενικών προσόντων και Απολυτήριον Δημοτικού Σχολείου. Ο διορισμός ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών κατόπιν επιλογής από ειδική επιτροπή, η οποία συγκροτείται με υπουργική απόφαση.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

2. Προς διορισμόν εις θέσιν Κλητήρος Α` Τάξεως εις Αρχήν της Εξωτερικής Υπηρεσίας, απαιτούνται αι κατά την κρίσιν του διορίζοντος αυτού Προϊσταμένου της οικείας Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής αναγκαίαι γραμματικαί γνώσεις.

Άρθρον 81
Ειδικά Τυπικά Προσόντα Μεταφραστών Διερμηνέων Κεντρικής Μεταφραστικής Υπηρεσίας
Δια την πρόσληψιν ως Μεταφραστού Διερμηνέως εις την Κεντρικήν Μεταφραστικήν Υπηρεσίαν απαιτούνται, εκτός των γενικών προσόντων και άνευ περιορισμού ως προς το ανώτατον όριον ηλικίας, και τα εξής ειδικά προσόντα:
α. Τελεία γνώσις της γλώσσης, δι` ήν προσλαμβάνεται ως Μεταφραστής-Διερμηνεύς.
β. Ικανότης προφορικής διερμηνείας.
γ. Επιτυχία εις δοκιμασίαν (γραπτήν και προφορικήν), καθ` ην πιστοποιείται η παρά του υποψηφίου γνώσις της προς εξέτασιν γλώσσης. Ο τρόπος διεξαγωγής της δοκιμασίας, η σύνθεσις της Εξεταστικής Επιτροπής ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρον 82
Ειδικά Τυπικά Προσόντα Διορισμού Τεχνικού Προσωπικού επί Συμβάσει
Δια την πρόσληψιν του εν Άρθρον 63 Τεχνικού Προσωπικού επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου απαιτούνται:
α. Δια την θέσιν Προϊσταμένου Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Ανωτάτης Σχολής ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής.
β. Δια την θέσιν Σχεδιασμού Πτυχίον Σχεδιαστού Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής.
γ. Δια την θέσιν Εργοδηγού Πτυχίον Εργοδηγού Μέσης Τεχνικής Σχολής.
δ. Δια τας θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Πτυχίον Μέσης Τεχνικής Σχολής και σχετική άδεια του Υπουργείου Βιομηχανίας.
ε. Δια τα λοιπάς θέσεις τριετή τουλάχιστον εμπειρία, προσηκόντως αποδεικνυομένη, κατά τα δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών ειδικώτερον οριζόμενα.

Άρθρον 83
Ειδικά Προσόντα Τεχνικών Μηχανογραφικής Υπηρεσίας

1. Δια την πρόσληψιν εις θέσιν τεχνικού της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας απαιτούνται, εκτός των γενικών προσόντων, ειδίκευσις, πιστοποιουμένη το μεν εκ τίτλων σπουδών, το δε εκ πρακτικής εφαρμογής και επιτυχία εις δοκιμασίαν καταλληλότητος, κατά τα δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών ειδικώτερον καθοριζόμενα.

2.Δια την κατηγορίαν ταύτην απαιτούμενοι τι καθορίζονται, ως εξής:
α.Για τον προϊστάμενο της Μηχανογραφικής Υπηρεσίας πτυχίο ή δίπλωμα επιστήμης των υπολογιστών (SOFTWARE) ή εφαρμοσμένης πληροφορικής ή πληροφορικής (SOFTWARE), Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότηταα σχολών της αλλοδαπής, ετήσια τουλάχιστον πρακτική εμπειρία, καθώς και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.2080/1992 (ΦΕΚ Α 153)
β. Για τους αναλυτές συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών τα αυτά ως άνω προσόντα εκτός της προϋποθέσεως της πρακτικής εμπειρίας.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται ο διορισμός με πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής και επιπλέον τίτλο ή πιστοποιητικό σπουδών Α.Ε.Ι.ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σε θέματα ειδικότητας SOFTWARE .
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 31 του Ν.2080/1993 (ΦΕΚ Α 153)
γ. Δια τον Προγραμματιστήν Απολυτήριον Γυμνασίου και ειδίκευσιν εις τον Προγραμματισμόν Ηλεκτρονικών Υπολογιστών “και άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο β`της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.1893/1990, το οποίο είχε τροποποιηθεί με την παρ.3 του άρθρου 31 του Ν.2080/1992 (ΦΕΚ Α 153) δ. Δια τον Διατηρητήν Πτυχίον αναλόγου Τεχνικής Σχολής ή ετήσιον τουλάχιστον εμπειρίαν και άρτια γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το εδάφιο γ`της παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.1893/1990, το οποίο είχε τροποποιηθεί με την παρ.4 του άρθρου 31 του Ν.2080/1992 (ΦΕΚ Α 153)

ε. Δια τον Στατιστικολόγον Απολυτήριον Γυμνασίου και ειδίκευσιν ή διετή τουλάχιστον εμπειρίαν εις την στατιστικήν.

Άρθρον 84
Ειδικά Προσόντα Συμβούλων Μελετών και Μορφωτικών Συμβούλων

1. Τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα των Συμβούλων Μελετών, περί ων το Άρθρον 62 του παρόντος, θέλουσι καθορισθή δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών.

2. Επί τω σκοπώ καλλιεργείας και αναπτύξεως των πνευματικών, μορφωτικών και καλλιτεχνικών σχέσεων μετά των ξένων χωρών και της προβολής της Ελλάδος εις την αλλοδαπήν, συνιστάται ανα μια θέσις Μορφωτικού Συμβούλου εις τας Πρεσβείας Βόννης, Λευκωσίας, Καίρου, Λονδίνου, Ουασιγκτώνος, Παρισίων και Ρώμης, εις τας οποίας θέσεις δύνανται να προσλαμβάνωνται δια κοινής Πράξεως των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτικής και Επιστημών και κατόπιν εισηγήσεως του οικείου Πρέσβεως, επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου, ως Ειδικόν Επιστημονικόν Προσωπικόν, Μορφωτικοί Σύμβουλοι, επί αποδοχαίς Συμβούλου Πρεσβείας Β` τάξεως. Η καταγγελία της σχέσεως γίνεται δι` αναλόγου κοινής Πράξεως.
Οι ανωτέρω, εκτός από τα γενικά προσόντα, με εξαίρεση το για την είσοδο όριο ηλικίας το οποίο καθορίζεται στο 60ό έτος, πρέπει να έχουν.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 27 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)
α. Πτυχίον ημεδαπής ή ξένης Ανωτάτης Σχολής Φιλοσοφικής, Αρχαιολογικής, Καλών Τεχνών ή άλλης συναφούς προς τα καθήκοντά των.
β. Ειδίκευσιν εις τα γράμματα και τας τέχνας ή την αρχαιολογίαν, αποδεικνυομένην εκ της εκπονήσεως ειδικών μελετών ή προηγουμένης επαγγελματικής απασχολήσεώς των εις τον μορφωτικών τομέα και εκτιμωμένην υπό ειδικής Επιτροπής, κατά τα δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισμού και Επιστημών καθοριζόμενα.
γ. Επαρκή γνώσιν της Γαλλικής ή Αγγλικής και πλήρη γνώσιν της γλώσσης της Χώρας προσλήψεώς των, εκτιμωμένην ωσαύτως υπό της αυτής Επιτροπής.

3.

4. Εις τας λοιπάς Πρεσβείας και Διπλωματικής Αντιπροσωπείας καθήκοντα Μορφωτικού Συμβούλου εκτελεί ο επί τούτω οριζόμενος υπό του Υπουργού υπάλληλος εκ του προσωπικού αυτών, κατόπιν εισηγήσεως του οικείου Πρέσβεως.

5. Εάν εις τινα Χώραν διαβιοί προσωπικότης της ελληνικής πνευματικής ζωής, δύναται να διορισθή ούτος ως επίτιμος Μορφωτικός Σύμβουλος δια Π.Δ/τος.

Άρθρον 85
Ειδικά προσόντα Διορισμού Ιδιαιτέρων Γραμματέων των Προϊσταμένων των Διπλωματικών Αρχών και Μεταφραστών της Εξωτερικής Υπηρεσίας
`Ινα προσληφθή τις, επιτοπίως, εις την θέσιν Ιδιαιτέρου Γραμματέως Προϊσταμένου Διπλωματικής Αρχής ή Μεταφραστού εις την Εξωτερικήν Υπηρεσίαν, δέον:
α. Να έχη συμπληρώσει το 19ον έτος δια τους Ιδιαιτέρους Γραμματείς, το 21ον δε έτος της ηλικίας δια τους Μεταφραστάς και να μη έχη υπερβή το 45ον.
β. Να μη έχη καταδικασθή εις ποινήν δια τα αδικήματα, τα προβλεπόμενα εις τα Γενικά προσόντα διορισμού των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.
γ. Να έχη Απολυτήριον Μέσης Ελληνικής ή ισοτίμου αλλοδαπής Σχολής Γενικής Εκπαιδεύσεως.
δ. Να γνωρίζη πλήρως την γλώσσαν της Χώρας εις την οποίαν προσλαμβάνεται, την Γαλλικήν ή την Αγγλικήν γλώσσαν ως και την Δακτυλογραφίαν των αντιστοίχων γλωσσών.
ε. Η συνδρομή των υπό στοιχεία α`, β` και γ` προσόντων, ως και των προσόντων κατά το άρθρ. 68 παρ. 3 εδ. β, δια την πρόσληψιν υπαλλήλου ως Κοινωνικού λειτουργού, ελέγχεται υπό του Προϊσταμένου της προσλαμβανούσης Αρχής, των δε υπό στοιχ. δ` δια δοκιμασίας, διενεργουμένης υπό του Προϊσταμένου της αυτής Αρχής.

Άρθρον 86
Πρόσληψις και Ειδικά Τυπικά Προσόντα Προσωπικού επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου Διαφόρων Ειδικοτήτων

1. Δια την πρόσληψιν εις θέσιν Στενοδακτυλογράφου Ξένων Γλωσσών εν τω Υπουργείω Εξωτερικών, πλην των γενικών προσόντων, των προβλεπομένων εις το άρθρ. 71, εξαιρέσει της ηλικίας, οριζομένης εις το 19ον έτος, απαιτείται Απολυτήριον Ελληνικού Γυμνασίου ή Μέσης Σχολής Γενικής Εκπαιδεύσεως ή ισοτίμου αλλοδαπής, τελεία γνώσις της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσης και Δακτυλογραφίας εις τας γλώσσας ταύτας ως και επιτυχία εις διαγωνισμόν. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος διεξαγωγής αυτού, η σύνθεσις της Εξεταστικής Επιτροπής ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια ορίζονται δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών.

2. Η πρόσληψις εις θέσιν Καλλιγράφου ή Οικονόμου ή ελέγχου ασφαλείας κτιρίων ενεργείται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών, κατόπιν επιλογής παρ` Επιτροπής, ο τρόπος διεξαγωγής της οποίας καθορίζεται δι` υπουργικής αποφάσεως, ήτις ορίζει και τα απαιτούμενα προσόντα.

3. Η πρόσληψις εις την υπό του άρθρ. 66 προβλεπομένην θέσιν του Ιατρού γίνεται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρον 87
Τρόπος Διορισμού Υπαλλήλων Λοιπών Κλάδων Υπουργείου.

1. Οι Υπάλληλοι των λοιπών Κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, πλην των του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων και της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, διορίζονται και απολύονται μέχρι μεν και του βαθμού του Γραμματέως Α` Τάξεως δια Πράξεως του Υπουργού, από δε του βαθμού του Τμηματάρχου Β` Τάξεως και άνω δια Π.Δ/τος.

2. Οι Ιδιαίτεροι Γραμματείς και Μεταφρασταί ως και το Βοηθητικόν και Υπηρετικόν Προσωπικόν της Εξωτερικής Υπηρεσίας διορίζονται και απολύοντι δια Πράξεως του Προϊσταμένου της οικείας Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής, μη δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρόσληψις και η απόλυσις της Κατηγορίας ταύτης υπαλλήλων γνωστοποιείται εις το Υπουργείον Εξωτερικών.

Άρθρον 88
Ορκωμοσία

1. Οι διοριζόμενοι υπάλληλοι ομνύουν, προ πάσης αναλήψεως των καθηκόντων των, τον νενομισμένον δι` άπαντας τους Δημοσίους Υπαλλήλους όρκον της Υπηρεσίας, έχοντα ως εξής:
“Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις την Πατρίδα, υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους Νόμους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου”.

2. Οι διοριζόμενοι υπάλληλοι ομνύουν τον όρκον ενώπιον του Υπουργού ή τούτου απουσιάζοντος ή κωλυομένου ενώπιον του Υφυπουργού ή του Μονίμου Υπηρεσικού Γενικού Γραμματέως. Οι υπάλληλοι του Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού ομνύουν ενώπιον του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διοικητικού. Οι διοριζόμενοι απ` ευθείας υπάλληλοι επί Πρεσβευτικώ βαθμώ, εάν δεν καθίσταται δυνατή η κατά τ` ανωτέρω Ορκωμοσία των, δύνανται, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού, να δώσουν τον όρκον μονομερώς, συντασσομένης υπ` αυτών ιδιογράφου εκθέσεως Ορκωμοσίας, χρονολογουμένης και υπογραφομένης υπό των ιδίων.

3. Οι παρά ταις Διπλωματικής και Προξενικαίς Αρχαίς υπάλληλοι των Διοικητικών Κλάδων του Υπουργείου και οι διοριζόμενοι υπό των Προϊσταμένων των Αρχών τούτων υπάλληλοι ως και το Βοηθητικόν Προσωπικόν ομνύουν ενώπιον των Προϊσταμένων των Αρχών τούτων. Το Υπηρετικόν Προσωπικόν δεν δίδει όρκον.

4. Οι Προϊστάμενοι των Αμίσθων Προξενικών Αρχών ομνύουν ενώπιον του Προϊσταμένου της εις ην υπάγονται Διπλωματικής ή Προξενικής Αρχής. Κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου δύνανται να δώσουν τον όρκον μονομερώς, κατά τα εν τη παρ. 2 του παρόντος άρθρου οριζόμενα.

5. Οι αλλοδαποί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του Βοηθητικού Προσωπικού ομνύουν τον επόμενον όρκον:
“Ορκίζομαι να εκτελώ πιστώς και τιμίως και κατά τους Ελληνικούς Νόμους τα καθήκοντά μου”.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Άρθρον 89
Μονιμότης

1. Της μονιμότητος εξαιρούνται οι απ` ευθείας επί Πρεσβευτικώ βαθμώ διοριζόμενοι εκ προσωπικοτήτων, και οι άμισθοι υπάλληλοι του Υπουργείου των Εξωτερικών.

2. Εν περιπτώσει καταργήσεως θέσεως, ο κατέχων ταύτην και απολαύων μονιμότητος υπάλληλος διατηρείται ως υπεράριθμος, καταλαμβάνων την πρώτην κενωθησομένην ή ιδρυθησομένην θέσιν του αυτού Κλάδου. Ούτος διατηρεί την αρχαιότητά του και προάγεται διατηρών τα προς προαγωγήν του τυπικά προσόντα.

Άρθρον 90
`Αδεια Γάμου

1. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών οφείλουν, προ της τελέσεως του γάμου των, να τύχουν ειδικής προς τούτο αδείας, παρεχομένης, τη αιτήσει των δια πράξεως του Υπουργού.

2. Η άδεια αύτη προκειμένου περί γάμου μετ` αλλοδαπών μη Ελλήνων και μη Ελληνίδων το γένος, παρέχεται μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3. Προ της συμμετοχής εις διαγωνισμόν και εν πάση περιπτώσει, προ του διορισμού του ο έγγαμος υποψήφιος δέον να τύχη της ανωτέρω εγκρίσεως.

Άρθρον 91
Κανονική `Αδεια

1. Οι υπαγόμενοι εις την δικαιοδοσίαν του Υπουργείου Εξωτερικών υπάλληλοι λαμβάνουν τη αιτήσει των, μετά συμπλήρωσιν έτους πραγματικής υπηρεσίας από του διορισμού των, κανονικήν άδειαν απουσίας τριάκοντα ημερών καθ` έκαστον ημερολογιακόν έτος με πλήρεις τας καταβαλλομένας εις αυτούς αποδοχάς.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια ενός μηνός κατ` έτος, άνευ αποδοχών. Κατ εξαίρεση καταβάλλεται το ήμισυ του συνόλου των αποδοχών στους υπηρετούντες στο εξωτερικό.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

3. Ο τυχών κανονικής αδείας υποχρεούται να χρησιμοποιήση ταύτην εντός της χρονικής περιόδου δια την οποίαν εχορηγήθη αύτη και ν` αναφέρη εγκαίρως περί τούτου εις τον αμέσως Προϊστάμενόν του, άλλως η χορηγηθείσα άδεια καθίσταται αυτοδικαίως άκυρος, εκτός εάν τη εγκρίσει της Προϊσταμένης Αρχής αναβληθή η έναρξις της αδείας.

4. Εάν δια λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς του υπάλληλος δεν δυνηθή να κάμη χρήσιν της εγκριθείσης αυτώ αδείας εντός του έτους δι` ο ενεκρίθη, η άδεια μεταφέρεται και γίνεται χρήσις αυτής ομού μετά της του επομένου έτους, της συνολικής διαρκείας αυτής μη δυναμένης να υπερβή το δίμηνον.

5. Επί αδικαιολογήτου υπερβάσεως της χορηγηθείσης αδείας και ανεξαρτήως των πειθαρχικών κυρώσεων, ο λαβών ταύτην στερείται των αντιστοίχων αποδοχών δια τας ημέρας της υπερβάσεως.

6. Εις τους εν τω εξωτερικώ υπηρετούντας υπαλλήλους καταβάλλεται, ανά διετίαν, κατά τας διατάξεις του Άρθρον 133 παρ. 3 εδάφ. ε, το αντίτιμον του εισιτηρίου μετ` επιστροφής δι` εαυτούς, την σύζυγον και τα τέκνα των, προκειμένου να διέλθωσιν ούτοι την άδειαν των εν Ελλάδι.

7. Εις υπαλλήλους υπηρετούντας εις χώρας ειδικών συνθηκών, καθοριζομένας μετά σύμφωνον γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών χορηγείται ετησίως δίμηνος κανονική άδεια με πλήρεις αποδοχάς της θέσεώς των. Εις τούτους, την σύζυγον και τα τέκνα των καταβάλλεται το αντίτιμον εισιτηρίου μετ` επιστροφής δια την έλευσίν των εις Ελλάδα, κατά τας διατάξεις του άρθρ. 133 παρ. 3 εδάφ. ε.

8. Τα της αδείας του επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού καθορίζονται δια της συναπτομένης Συμβάσεως λαμβανομένης υπ` όψιν και της επιχωρίου εργατικής νομοθεσίας.

Άρθρον 92
Αναρωτική `Αδεια

1. Εις τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών χορηγείται αναρρωτική άδεια υπό του Υπουργού :
α. Εις τους υπηρετούντας εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν, επί τη υποβολή πιστοποιητικού ιατρού, οριζομένου υπό του Υπουργού.
β. Εις τους υπηρετούντας εις τας Αρχάς της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επί τη υποβολή πιστοποιητικού ιατρού, οριζομένου υπό του Προϊσταμένου της Αρχής.
γ. Εις τους Προϊσταμένους Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, επί τη υποβολή πιστοποιητικού δύο εν τη αλλοδαπή ιατρών.

2. Η χορήγησις αναρρωτικής, αδείας μέχρι τριών μηνών δεν συνεπάγεται οιανδήποτε περικοπήν αποδοχών. Ο τυχών αναρρωτικής αδείας, μέχρι τριμήνου, δεν δύναται να λάβη κανονικήν άδειαν μετ` αποδοχών, ειμή μόνον μετά την συμπλήρωσιν έτους από της κατά το προηγούμενον έτος ληφθείσης κανονικής αδείας.

3. Η χορηγηθείσα τρίμηνος εν συνόλω αναρρωτική άδεια δύναται να παραταθή μέχρι τριών εισέτι μηνών, εάν η ανάγκη της παρατάσεως της αδείας βεβαιωθή δια νεωτέρας ητιολογημένης ιατρικής εκθέσεως, προσέτι δε και δια γνωμάτεύσεως υπέρ της παρατάσεως ταύτης :
α. Δια μεν τους υπηρετούντας εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν υφ` ενός Καθηγητού ή Υφυπουργού της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
β. Δια δε τους υπηρετούντας εις την Εξωτερικήν Υπηρεσίαν υφ` ενός προσέτι ιατρού.

4. Η ούτω χορηγουμένη τρίμηνος παράτασις αναρρωτικής αδείας λαμβάνεται άνευ περικοπής των αποδοχών ως και του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής δια τους υπηρετούντας εις Αρχάς της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

5.α. Δια τον τυχόντα εξαμήνου εν συνόλω αναρρωτικής αδείας και κωλυόμενον, λόγω παρατάσεως της ασθενείας του να ασκήση τα καθήκοντά του, προκαλείται υπό του Υπουργού ητιολογημένη γνωμοδότησις τριμελούς Επιτροπής, απαρτιζομένης εκ τριών Καθηγητών ή Υφηγητών Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, οριζομένων υπό του Υπουργού, περί της ικανότητος του υπαλλήλου προς περαιτέρω εκτέλεσιν των καθηκόντων του. Της Επιτροπής μετέχει ως Εισηγητής άνευ ψήφου ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διοικητικού ή ο Διευθυντής Προσωπικού.
Υπάλληλοι Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, που αδυνατούν λόγω σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας τους να εμφανισθούν ενώπιον της πιο πάνω επιτροπής, υποβάλλουν σχετικές γνωματεύσεις δύο τουλάχιστο γιατρών, από τους οποίους ο ένας ορίζεται από τον προϊστάμενο της Αρχής. Η επιτροπή αποφαίνεται με βάση τις γνωματεύσεις αυτές και άλλα πιστοποιητικά ή στοιχεία που κρίνει αναγκαία για τη διαπίστωση της κατάστασης της υγείας του υπαλλήλου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ.9 του Νόμ.1933//1991 (ΦΕΚ Α` 20).
β. Η επιτροπή αποφαίνεται οριστικώς περί της ανάγκης παρατάσεως της αναρρωτικής αδείας μέχρι δώδεκα εισέτι μηνών.
γ. Εις την περίπτωσιν της νέας ως άνω παρατάσεως της αναρρωτικής αδείας, οι υπάλληλοι δικαιούνται τα 75% των λαμβανομένων παρ` αυτών αποδοχών. Δια τον υπηρετούντα, εις την Εξωτερικήν Υπηρεσίαν υπάλληλον, εις περίπτωσιν της ως άνω νέας παρατάσεως της αναρρωτικής αδείας του, το Υπουργείον κρίνει περί της διατηρήσεως ή μη του υπαλλήλου εις την τη αλλοδαπή θέσιν του.
δ. Εις περίπτωσιν δυσιάτων κατά τον Υπαλληλικόν Κώδικα νοσημάτων, ο παρεχόμενος κατά τ` άνω χρόνος αναρρωτικής αδείας διπλασιάζεται.

6.α. Εν αδυναμία ιάσεως του υπαλλήλου, η κατά την προηγουμένην παράγραφον τριμελής Επιτροπή αποφαίνεται περί της πλήρους ανικανότητος του πάσχοντος υπαλλήλου, προς εκτέλεσιν των υπηρεσιακών αυτού καθηκόντων.
β. Ο ούτω κρινόμενος υπάλληλος απαλλάσσεται της Υπηρεσίας, κατόπιν αποφάσεως του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ακολουθουμένης της νομίμου διαδικασίας.

7. Αι κυοφορούσαι υπάλληλοι απέχουν, κατόπιν τηρήσεως της εν τη παρ. 1 του παρόντος προβλεπομένης διαδικασίας, υποχρεωτικώς της υπηρεσίας, από του 8ου μηνός της κυήσεως, θεωρούμεναι ως τελούσαι εν κανονική αδεία. Η άδεια αύτη παρατείνεται επί δύο μήνας μετά τον τοκετόν εφ` όσον το τεχθέν ζη, ή άλλως επί τριάκοντα ημέρας. Αι τυγχάνουσαι της ως άνω αδείας λαμβάνουν πλήρεις αποδοχάς του βαθμού των μεν εφ` όσον υπηρετούν εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν, της θέσεώς των δε, εφ` όσον αύται υπηρετούν εις την Εξωτερικήν Υπηρεσίαν.

Άρθρον 93
Νοσηλεία

1. Αι εκάστοτε ισχύουσαι γενικαί διατάξεις περί ιατρικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως των δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και προκειμένου περί των εμμίσθων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Τα νοσήλεια των υπαλλήλων των υπηρετούντων εις την εξωτερικήν υπηρεσίαν του Υπουργείου καταβάλλονται κατά τας οικείας γενικάς διατάξεις. Αι περί Νοσηλείας εν τω εξωτερικώ διατάξεις εφαρμόζονται και επί των επί αποστολή τελούντων υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, εις περιπτώσεις εκτάκτων περιστατικών.

3. Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης εισαγωγής σε νοσοκομείο υπαλλήλου υπηρετούντος στην Εξωτερική Υπηρεσία του Υπουργείου ή μελών της οικογένειάς του, καταβάλλονται οι δαπάνες εισαγωγής από την πάγια προκαταβολή ή τις ηροξενικές εισπράξεις. Σε περίπτωση που αυτές δεν επαρκούν, ζητειται η αποστολή εμβάσματος απο τη Διεύθυνση Οιμονομικών Υπηρεσιών του Υπουργειου Εξωτερικών ή από άλλη Αρχή του Εξωτερικού, Υπόχρεος για την απόδοση του καταβληθέντος ποσού έναντι του διαχειριστού της πάγιας προκαταβολής ή των προξενικών εισπράξεων παραμένει ο υπάλληλος, ο οποίος υποχρεούται να επιστρείψει το καταβληθέν ποσό, ευθύς ως του αποσταλούν τα έξοδα Νοσηλείας από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120).

Άρθρον 94
Εκπαιδευτικοί άδειαι

1. Εις υπαλλήλους έχοντας επιδείξει εξαιρετικήν επίδοσιν και συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εις το Υπουργείον Εξωτερικών και μη υπερβάντες το 45ον έτος της ηλικίας των δύναται, εφ` όσον αι ανάγκαι της Υπηρεσίας το επιτρέπουν, να χορηγηθή εκπαιδευτική άδεια διαρκείας εν συνόλω μέχρι δύο ετών δια μεταπτυχιακάς σπουδάς ειδικεύσεως ή δια συμμετοχήν εις σεμινάρια επί ειδικών θεμάτων εις ενδιαφέροντα το Υπουργείον αντικείμενα, δι` αποφάσεως του Υπουργού κατόπιν συμφώνου γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Οι τυχόντες εκπαιδευτικής αδείας λαμβάνουν κατά την διάρκειαν αυτής επί πλέον των οδοιπορικών των εξόδων μεταβάσεως και επανόδου τας αποδοχάς εσωτερικού, υποχρεούνται δε μετά την λήξιν της αδείας να παραμείνουν εν τη Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών επί χρόνον τριπλάσιον της διανυθείσης εκπαιδευτικής αδείας. Την αυτήν αναλόγως υποχρέωσιν υπέχουν οι μετά τον διορισμόν των μετεκπαιδευθέντες δαπάναις του Δημοσίου, καθ` οιονδήποτε τρόπον και αν κατεβλήθησαν αι δαπάναι αύται.

3. Εν περιπτώσει αθετήσεως της κατά την προηγουμένην παράγραφον υποχρεώσεώς των, οι λαβόντες εκπαιδευτικήν άδειαν υποχρεούνται να επιστρέψουν ενός τριμήνου εις το Δημόσιον τας ληφθείσας κατά τον χρόνον της αδείας των αποδοχάς και τα έξοδα μεταβιβάσεως και επανόδου, εφαρμοζομένων εν αρνήσει των διατάξεων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, κωλύονται δε επί πενταετίαν να διορισθούν εις άλλην θέσιν παρά τω Δημοσίω ή Οργανισμώ τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλω νομικώ προσώπω δημοσίου δικαίου.

4. Ο Υπουργός ασκεί την κατά την διάρκειαν της εκπαιδευτικής αδείας, απαιτουμένην εποπτείαν και αναλόγως της επιδόσεως του λαβόντος ταύτην δύναται να διακόψη την ήδη χορηγηθείσαν άδειαν κατόπιν συμφώνου γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρον 95
Υποτροφίαι εις Υποψηφίους Υπαλλήλους Διπλωματικού Κλάδου

1. Ο Υπουργός Εξωτερικών δύναται να χορηγηθή υποτροφίας εις έχοντας εξαιρετικήν επίδοσιν φοιτητάς Σχολής Νομικών ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής από του τρίτου έτους των σπουδών των, δια την αρτίαν εκμάθησιν ξένων γλωσσών. Ούτοι αναλαμβάνουν την υποχρεώσιν όπως μετάσχουν εις διαγωνισμόν προσλήψεως Ακολούθων Πρεσβείας του Υπουργείου.

2. Η διαδικασία επιλογής και χορηγήσεως των υποτροφιών εις υποψηφίους, ων ο αριθμός κατ` έτος ορίζεται μέχρι 15 και δια περίοδον σπουδών τριάκοντα δύο μηνών, το ύψος του ποσού τούτων, η διαδικασία παρακολουθήσεως των σπουδών και προόδου των υποψηφίων, ο χρόνος προσελεύσεως εις τον διαγωνισμόν και πάσα άλλη λεπτομέρεια, καθορίζονται δι` Αποφάσεως του Υπουργού των Εξωτερικών. Το ποσόν των χορηγουμένων ως άνω υποτροφιών αναπροσαρμόζεται αναλόγως των οικονομικών συνθηκών και του τιμαρίθμου δι` ομοίας Αποφάσεως.

3. Οι υποψήφιοι εις περίπτωσιν διακοπής υπαιτιότητί των της υποτροφίας ή μη συμμετοχής των εντός ευλόγου χρόνου εις διαγωνισμόν προσλήψεως Ακολούθων Πρεσβείας υποχρεούνται να επιστρέψουν τα εις αυτούς χορηγηθέντα δι` υποτροφίας ποσά, εφαρμοζομένων εν αρνήσει των των διατάξεων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Άρθρον 96
Μητρώον Υπαλλήλων. Ατομικοί Φάκελοι και φύλλα ποιότητος

1. Παρά τη Διευθύνσει Προσωπικού τηρείται Μητρώον των υπαλλήλων και ατομικοί φάκελλοι αυτών, κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα, δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών.

2. Υπό των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών συντάσσονται φύλλα ποιότητος των υπ` αυτούς υπαλλήλων κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα, δι` αποφάσεως του Υπουργού. Τα φύλλα ποιότητος συντάσσονται κατ` έτος, αριθμούνται και φυλάσσονται αναποσπάστως ως και πάν έτερον στοιχείον, συνδεόμενον με την υπαλληλικήν κατάστασιν του υπαλλήλου εις τους εν τη προηγούμενη παραγράφω ατομικούς φακέλους τούτων και είναι απόρρητοι ως προς τους τρίτους. Ο υπάλληλος δικαιούται να αιτήσηται την απάλειψιν πραγματικών μόνον περιστατικών, μη ανταποκρινομένων εις την πραγματικότητα.

Άρθρον 97
Περί διενεργείας προαγωγών

1. Οι προαγωγές ενεργούνται:
α) κατ` απόλυτη εκλογή,
β) κατ` εκλογή,
γ) κατ` αρχαιότητα.

2. Ως προακτέοι, κατ` απόλυτη εκλογή, χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε άριστο επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσιώσεως στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση, απόλυτα και με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακού θέματος και ανταποκρίνονται απόλυτα στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανωτέρου βαθμού.

3. Ως προακτέοι, κατ` εκλογή, χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε πολύ καλό επίπεδο, τα ουσιαστικά προσόντα του ήθους, του χαρακτήρα, της αφοσιώσεως στο καθήκον της επιστημονικής και υπηρεσιακής κατάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γνώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση, πλήρως και με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακού θέματος και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτησεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

4. Ως προακτέοι, κατ αρχαιότητα, χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι που έχουν σε καλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα του ηθους, του χαρακτηρα, της αφοσιώσεως στο καθήκον, της επιστημονικής και υπηρεσιακής κα- τάρτισης, της διοικητικής ικανότητας, της γγώσεως του αντικειμένου τους, της πρωτοβουλίας, δραστηριότητας και αποτελεσματικότητας, της ετοιμότητας στην αντιμετώπιση, επαρκώς, των υπηρεσιακών θεμάτων και ανταποκρίνονται επαρκώς στις απαιτήσεις της υπηρεσίας για την άσκηση των καθηκόντων του ανώτερου βαθμού.

5. Ως μη προακτέοι χαρακτηρίζονται οι υπάλληλοι οι οποίοι δεν έχουν τα ανωτέρω προσόντα και δεν μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα του ανωτέρου βαθμού.

6. Η κρίση προς προαγωγή γίνεται κατά συνεκτίμηση των ουσιαστικών προσόντων του υπαλλήλου καθ` όλη τη σταδιοδρομία του και ιδιαίτερα στον κατεχόμενο βαθμό.

7.α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προαγωγές διενεργούνται κατ` απόλυτο εκλογή το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ανάλογα με τον αριθμό των προς πλήρωση κάθε φορά θέσεων, υποβάλλει σε κρίση, τους έχοντες τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιοτητάς τους και τους κρίνει ως προακτέους κατ` απόλυτο εκλογή ή ως μη προακτέους με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Οι κενές θέσεις πληρούνται από τους κριθέντες ως κατ` απόλυτο εκλογή προακτέους οι οποίοι και προάγονται με βάση τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας.
β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προαγωγές διενεργούνται κατ` απόλυτο εκλογή ή κατ` εκλογή, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ανάλογα με τον αριθμό των προς πλήρωση κάθε φορά θέσεων, υποβάλλει σε κρίση τους έχοντες τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους και τους κρινει ως προακτέους, κατ` απόλυτο εκλογή, κατ εκλογή ή ως μη προακτέους με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Οι κενές θέσεις πληρούνται κατά προτεραιότητα από τους κρινόμενους ως κατ` απόλυτο εκλογή προακτέους, οι οποίοι και προάγονται με βάση τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας. Οι θέσεις, οι οποίες παραμένουν κενές, πληρούνται με υπαλλήλους οι οποίοι κρίθηκαν ως κατ` εκλογή προακτέοι, οι οποίοι και προάγονται με βάση τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας. Στην περίπτωση αυτοί, οι κατ` εκλογή προαγόμενοι, έπονται στην επετηρίδα των κατ` απόλυτη εκλογή προαγομένων.

8. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προαγωγές διενεργούνται κατ` εκλογή ή κατ` αρχαιότητα, το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ανάλογα με τον αριθμό των προς πλήρωοη κάθε φορά θέσεων, υποβάλλει σε κρίση τους έχοντες τα τυπικά προς προαγωγή προσόντα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους και τους κρίνει ως προακτέους κατ` εκλογή, κατ` αρχαιότητα ή ως μη προακτέους, με βάση τα ουσιαστικά προσόντα, όπως αυτά αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Οι κενές θέσεις πληρούνται κατά προτεραιότητα από τους κρινόμενους ως κατ` εκλογή προακτέους, οι οποίοι και προάγονται με βάση τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας. Οι θέσεις οι οποίες παραμένουν κενές πληρούνται με υπαλλήλους, οι οποίοι κρίθηκαν ως κατ` αρχαιότητα προακτέοι. Στην περίπτωση αυτή, οι κατ` αρχαιότητα προαγόμενοι έπονται στην επετηρίδα των κατ` εκλογή προαγομένων.

9. Σε κάθε περίπτωση, το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο υποχρεούται να αιτιολογεί τις κρίσεις του, ειδικότερη δε αιτιολογία απαιτείται για τις κρίσεις, οι οποίες συνεπάγονται την παράλειψη υπαλλήλου από προαγωγή ή τη δυσμενή μεταβολή της σειράς αρχαιότητάς του στην επετηρίδα.

Άρθρον 98
Προαγωγαί Υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο  4 του Ν. 1933/ 1991 (Α` 20), αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2162/1993 (ΦΕΚ Α 120).

1. Η προαγωγή των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου στον αμέσως ανώτερο βαθμό, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, ενεργείται από του βαθμού του ακολούθου πρεσβείας μέχρι και του βαθμού του συμβούλου πρεσβείας Α` τάξεως με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ως εξής:
α) Από του βαθμού του ακολούθου πρεσβείας στο βαθμό του γραμματέως πρεσβειας Γ` τάξεως κατά σειρά αρχαιότητος, παραλειπομένων των υπό του υπηρεσιακού συμβουλίου κρινομένων ως μη προακτέων. Ο διορισμός, η μονιμοποίηση και η προαγωγή των ακολούθων πρεσβείας ενεργείται με υπουργική απόφαση.
β) Από του βαθμού του γραμματέως πρεσβείας Γ` τάξεως στο βαθμό του γραμματέως πρεσβείας Β` τάξεως κατ` εκλογή ή κατ αρχαιότητα, παραλειπομένων των υπό του υπηρεσιακού συμβουλίου κρινομένων ως μη προακτέων.
γ) Από του βαθμού του γραμματέως πρεσβείας Β` τάξεως στο βαθμό του γραμματέως πρεσβείας Α` τάξεως κατ` εκλογή.
δ) Από του βαθμού του γραμματέως πρεσβείας Α` τάξεως μέχρι και του βαθμού του συμβούλου πρεσβείας Α` τάξεως κατ` απόλυτη εκλογή ή κατ` εκλογή.

2. Οι κρινόμενοι ως μη προακτέοι δεν μπορούν να επανακριθούν πριν από την παρέλευση έτους από την προηγούμενη κρίση.

Άρθρον 99
Τυπικά προσόντα προαγωγής υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου

1. Δια την προαγωγήν των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου απαιτούνται:
“α. Από του βαθμού του Ακολούθου Πρεσβείας εις τον βαθμόν του Γραμματέως Πρεσβείας Γ` Τάξης διετής πραγματική ευδόκιμος υπηρεσία εις τον βαθμόν του Ακολούθου Πρεσβείας, εις την οποίαν συνυπολογίζεται και ο χρόνος της φοιτήσεως εις το Κέντρον Διπλωματικών Σπουδών”.
***Το εδάφ. α αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 του άρθρ.10 του Νόμ.962/1979, (ΦΕΚ Α` 202).
β. Από του βαθμού του Γραμματέως Πρεσβείας Γ` τάξεως εις τον βαθμόν Γραμματέως Πρεσβείας Β` τάξεως, τριετής πραγματική ευδόκιμος υπηρεσία εις τον βαθμόν του Γραμματέως Πρεσβείας Γ` τάξεως.
γ. Από του βαθμού του Γραμματέως Πρεσβείας Β` τάξεως εις τον βαθμόν του Γραμματέως Πρεσβείας Α` τάξεως, διετή πραγματική ευδόκιμος υπηρεσία εις τον βαθμόν του Γραμματέως Πρεσβείας Β` τάξεως.
δ. Από του βαθμού του Γραμματέως Πρεσβείας Α` τάξεως εις τον βαθμόν του Συμβούλου Πρεσβείας Β` τάξεως, τριετής πραγματική ευδόκιμος υπηρεσία εις τον βαθμόν του Γραμματέως Πρεσβείας Α` τάξεως.
ε. Από του βαθμού του Συμβούλου Πρεσβείας Β` τάξεως εις τον βαθμόν του Συμβούλου Πρεσβείας Α` τάξεως, διετής πραγματική ευδόκιμος υπηρεσία εις τον βαθμόν του Συμβούλου Πρεσβείας Β` τάξεως.

2. Ουδείς των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, δύναται να προαχθή εις τον βαθμόν του Γραμματέως Πρεσβείας Α` τάξεως εάν δεν έχη υπηρετήσει πραγματικώς τουλάχιστον επί διετίαν παρά Προξενική Αρχή.

3. Ουδείς των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, δύναται να προαχθή εις τον βαθμόν του Συμβούλου Πρεσβείας Β` τάξεως, εάν δεν έχη υπηρετήσει πραγματικώς τουλάχιστον επί διετίαν εις τινα εκ των χωρών ειδικού ενδιαφέροντος δια την Ελλάδα, ή ειδικών συνθηκών.
Ως Χώραι ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών συνθηκών λογίζονται, εν τη εννοία του προσόντος προαγωγής κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου, άπασαι αι εκτός της Δυτικής Ευρώπης και Βορείου Αμερικής τοιαύται. Η τοιαύτη υπηρεσία δύναται να πραγματοποιηθή εν συνδυασμώ προς την εν παρ. 2 του παρόντος αναφερομένην.

Άρθρον 100
Σημ.: όπως tο άρθρο 100 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

1. Η προαγωγη σε πρεσβευτικούς βαθμούς ενεργείται, εφόσον υπάρχει κενή θέση, κατ` απόλυτη εκλογή, με προεδρικό διάταγμα μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και προκειμένου περί προαγωγής στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Β` τάξεως, κατ απόλυτη εκλογη και μετά από προηγούμενη γνώμη του ανώτατου υπηρεσιακού συμβουλίου.

2.α.Στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Β` τάξεως προάγεται, κατ` απόλυτη εκλογή, ο έχων, τουλάχιατον τριετή πραγματική ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του συμβούλου πρεσβείας Α` τάξεως και διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην Κεντρική Υπηρεσια με βαθμό γραμματέως πρεσβειας Α` τάξεως ή συμβούλου πρεσαιας Α` ή Β` τάξεως, διετή τουλάχιστο στους αυτούς βαθμούς υπηρεσία στην εξωτερική Υπηρεσία, σε πρεσβευτική αρχή ή μόνιμη ανηπροσωπεία.
Η διετής αυτή υπηρεσία σε πρεσβευτική αρχή ή μόνιμη αντιπροσωπεία λαμβάνεται υπόψη στους υπαλλήλους που, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νομοσχεδίου, έχουν βαθμό μέχρι και γραμματέως πρεσβειας Α` τάξεως, εφεξής δε, σε όλους τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου,
β. Σύμβουλοι πρεσβείας Α` τάξεως υπηρετούντες ως κατ` απονομή πρέσβεις σε αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας μπορούν να προαχθούν στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Β` τάξεως με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και χωρίς την προϋπόθεση της διετούς προϋπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσια στους κατά την περ, α της παρούσας παραγράφου αναφερόμενους βαθμούς.
γ. Για την προαγωγή στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Β` τάξεως συνεκτιμάται η παρακολούθηση, από του βαθμού του γραμματέως πρεσβείας Γ` έως και του συμβούλου πρεσβείας Α`, προγράμματος επιμόρφωσης του Κέντρου Διπλωματικών Σπουδών ή εκπαιδευτικού σεμιναρίου στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, συναφούς προς την αποστολή των διπλωματικών υπαλλήλων.
Η διάταξη του εδαφίου αυτού έχει εφαρμογη για τους εφεξής εισαγόμενους στο Υπουργείο Εξωτερικών διπλωματικούς υπαλλήλους.

3. Στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Α` τάξεως προάγεται, κατ` απόλυτη εκλογή, ο έχων τριετη πραγματική ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Β` τάξεως.

4. Στο βαθμό του πρέσβεως ηροάγεται, κατ` απόλυτη εκλογη, ο έχων τριετη πραγματική ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του πληρεξούσιου υπουργού Α` τάξεως.

5. Προκειμένου περί προαγωγής από του βαθμού του Συμβούλου Πρεσβείας Α` τάξεως στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β` τάξεως δεν χωρεί επανάκριση των κριθέντων ως μη προακτέων πριν από την παρέλευση έτους. Ο χρονικός αυτός περιορισμός δεν ισχύει προκειμένου περί προαγωγής από του βαθμού του Πληρεξούσιου Υπουργού Β` τάξεως στο βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Α` τάξεως και από του βαθμού του Πληρεξούσιου Υπουργού Α` τάξεως στο βαθμό του Πρέσβεως.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν.2398/1996 (Α 89)

Άρθρον 101
Περί προαγωγής Επιστημονικού Προσωπικού Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας

1. Η προαγωγή του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας (Ε.Ν.Υ.) στον αμέσως ανώτερο βαθμό ενεργείται με απόφαση του Υπουργού από του βαθμού του γραμματέως της Ε.Ν.Υ. μέχρι και του βαθμού του ειδικού νομικού συμβούλου Β: τάξεως, κατ` εκλογη, μετά από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, από δε του βαθμού του ειδικού νομικού συμβούλου Β` τάξεως στο βαθμό του ειδικού νομικού συμβούλου Α` τάξεως κατ` απόλυτη εκλογή μετά από απόφαση του ανώτατου υπηρεσιακού συμβουλίου, ως ακολούθως:
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)
α. Δια την προαγωγήν από του βαθμού του Γραμματέως της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας εις τον βαθμόν του Νομικού Συνεργάτου Β` τάξεως τριετής ευδόκιμος υπηρεσία εν αυτώ.
β. Από του βαθμού του Νομικού Συνεργάτου Β` τάξεως εις τον βαθμόν του Νομικού Συνεργάτου Α` Τάξεως τριετής ευδόκιμος υπηρεσία εν αυτώ.
γ. Από του βαθμού του Νομικού Συνεργάτου Α` τάξεως εις τον βαθμόν του Βοηθού Ειδικού Νομικού Συμβούλου τετραετής ευδόκιμος υπηρεσία εν αυτώ.
δ. Από του βαθμού του Βοηθού Ειδικού Νομικού Συμβούλου εις τον βαθμόν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου Β` τάξεως πενταετής ευδόκιμος υπηρεσία εν αυτώ και
ε. από του βαθμού του Ειδικού Νομικού Συμβούλου Β` τάξεως εις τον βαθμόν του Ειδικού Νομικού Συμβούλου Α` τάξεως τετραετής ευδόκιμος υπηρεσία εν αυτώ.

Άρθρον 102
Προαγωγαί Υπαλλήλων των Διοικητικών Κλάδων του Υπουργείου και του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών

1. Αι προαγωγαί υπαλλήλων του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων ενεργούνται ως ακολούθως :
α. Η προαγωγή των υπαλλήλων του διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων στον αμέσως ανώτερο βαθμό, ενεργείται ιιπό του βαθμού του γραμματέως Β` τάξεως στο βαθμό του γραμματέως Α` τάξεως με απόφαση του Υπουργού κατά σειρά αρχαιότητας, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, παραλειπομένων των κρινομένων ως μη προακτέων. Στους επόμενους βαθμούς οι προαγωγές των υπαλλήλων αυτών ενεργούνται δια πράξεως του Υπουργού μετά σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις ως εξής:
Από του βαθμού του γραμματέως Α τάξεως μέχρι και του βαθμού του τμηματάρχη Α` τάξεως κατ` εκλογή ή κατ` αρχαιότητα, παραλειπομένων των υπό του υπηρεσιακού συμβουλίου κρινομένων ως μη προακτέων. Από του βαθμού του τμηματάρχη Α` τάξεως μέχρι και του βαθμού του διευθυντη Α` τάξεως κατ απόλυτη εκλογή ή κατ` εκλογή. Από του βαθμού του διευθυντη Α` τάξεως στο βαθμό του γενικού διευθυντη κατ` απόλυτη εκλογή.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)
β. Οι υπάλληλοι του κλάδου αυτού αποκτούν τα προς προαγωγή τυπικά προσόντα μέχρι του βαθμού του τμηματάρχη Β` τάξεως μετά τριετή ευδόκιμη υπηρεσία στον προηγούμενο βαθμό, από του βαθμού δε αυτού και άνω μετά διετή και ευδόκιμη υπηρεσία σε κάθε βαθμό. Στο βαθμό του γενικού διευθυντή μπορεί να προάγεται διευθυντης Α` τάξεως μετά εξαετή ευδόκιμη παραμονή στο βαθμό αυτόν από την οποία τουλάχιστον τετραετή υπηρεσία να έχει διανύσει ως προϊστάμενος Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)
γ. Κατά πάσαν περίπτωσιν, η προαγωγή των κεκτημένων τ` απαιτούμενα προσόντα εις τον βαθμόν του Διευθυντού Β` τάξεως, δεν δύναται να πραγματοποιηθή προ της συμπληρώσεως 14ετούς τουλάχιστον ευδοκίμου πραγματικής υπηρεσίας εν τω Υπουργείω Εξωτερικών.
Η διάταξις του εδαφίου τούτου δεν εφαρμόζεται εις τας περιπτώσεις των ενταχθέντων εις τον Κλάδον τούτον υπαλλήλων, πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών του άρθρ. 2 παρ. 4 του Νόμ. 26/1975 “περί συστάσεως παρά τω Υπουργείω Εξωτερικών τακτικών θέσεων Γραφέων-Δακτυλογράφων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων”, των προερχομένων εξ ετέρων Υπουργείων.
δ. Οι δυνάμει της παρ. 3 του άρθρ. 1 του Ν.Δ. 204/74 “περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών Προσωπικού των Ειδικών κλπ. θέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών” ενταγέντες εις τον Κλάδον Διοικητικών Υπαλλήλων Γενικών Καθηκόντων εξακολουθούν διεπόμενοι υπό των διατάξεων του ανωτέρω Ν.Δ/τος μέχρι και του βαθμού του Τμηματάρχου Α` τάξεως, όστις είναι και ο καταληκτικός βαθμός δια τους υπαλλήλους της περιπτώσεως ταύτης.

2. Η προαγωγή των υπαλλήλων του κλάδου διοικητικών γραμματέων στον αμέσως ανώτερο βαθμό ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου ως εξής:
α. Από του βαθμού του διοικητικού γραμματέα ΣΤ` στο βαθμό του διοικητικού γραμματέα Ε` κατ` αρχαιότητα, παραλειπομένων των κρινομένων ως μη προακτέων.
Από του βαθμού του διοικητικού γραμματέα Ε μέχρι και του βαθμού του διοικητικού γραμματέα Γ` κατ` εκλογη ή κατ` αρχαιότητα, παραλειπομένων των κρινομέγων ως μη προακτέων. Από του βαθμού του διοικητικού γραμματέα Γ` μέχρι και του βαθμού του διοικητικού γραμματέα Α` κατ` απόλυτη εκλογή ή κατ` εκλογή.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.2162.1993 (ΦΕΚ Α 120)
β. Ο δια την προαγωγήν υπαλλήλων της Κατηγορίας ταύτης απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας εις έκαστον βαθμόν ορίζεται ως κάτωθι:
Εις τον βαθμόν του Διοικ. Γραμματέως ΣΤ` τάξεως 3 έτη ” ” ” ” Ε` ” 4 ” ” ” ” ” Δ` ” 5 ” ” ” ” ” Γ` ” 5 ” ” ” ” ” Β` ” 4 ” ” ” ” ” Α` ”

3. Οι υπάλληλοι του κλάδου τεχνικών επικοινωνιών προάγονται με απόφαση του Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου από του βαθμού του γραμματέα Β` τάξεως στο βαθμό του γραμματέα Α` τάξεως μετά τριετή ευδόκιμη υπηρεσία κατά αρχαιότητα, παραλειπομένων των κρινομένων ως μη προακτέων, από του βαθμού του γραμματέα Α` τάξεως στο βαθμό του τμηματάρχη Β` τάξεως μετά τριετή ευδόκιμη υπηρεσία, κατ` εκλογη ή κατ` αρχαιότητα, παραλειπομένων των κρινομένων ως μη προακτέων, από του βαθμού του τμηματάρχη Β` τάξεως στο βαθμό του τμηματάρχη Α` τάξεως μετά διετή ευδόκιμη υπηρεσία, κατ` εκλογή ή κατ` αρχαιότητα, παραλειπομένων των κρινομένων ως μη προακτέων, από του βαθμού του τμηματάρχη Α` τάξεως στο βαθμό του διευθυντή Β` τάξεως μετά τριετή ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του τμηματάρχη Α` τάξεως κατ` απόλυτη εκλογή ή κατ` εκλογη και από του βαθμού του διευθυντη Β` τάξεως στο βαθμό του διευθυντή Α` τάξεως μετά τριετή ευδόκιμη υπηρεσία στο βαθμό του διευθυντη Β` τάξεως κατ` απόλυτη εκλογή.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)
Κατά πάσαν περίπτωσιν, η προαγωγή των κεκτημένων τα απαιτούμενα προσόντα εις τον βαθμόν του Διευθυντού Β` τάξεως, δεν δύναται να πραγματοποιηθή προ της συμπληρώσεως δεκατετραετούς (14ετούς) τουλάχιστον ευδοκίμου πραγματικής υπηρεσίας εν τω Υπουργείω Εξωτερικών.

4. Οι υπάλληλοι των Διοικητικών Κλάδων και του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών δεν δύνανται να προάγωνται βαθμολογικώς εις τον βαθμόν του Τμηματάρχου Β` τάξεως ή του Διοικητικού Γραμματέως Β` τάξεως αντιστοίχως, εάν δεν έχουν υπηρετήσει εις την Εξωτερικήν Υπηρεσίαν του Υπουργείου εις ποσοστόν τουλάχιστον 30% του συνολικώς απαιτουμένου προς προαγωγήν χρόνου υπηρεσίας.

5. Δια την προαγωγήν Υπαλλήλου του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων εις τον βαθμόν του Διοικητικού Γραμματέως Α` απαιτείται υπηρεσία εις το εξωτερικόν, ανερχομένη εις χρόνον τουλάχιστον 40% του συνολικώς απαιτουμένου δια την προαγωγήν χρόνου.

6. Προς προαγωγήν Υπαλλήλων του Κλάδου Γενικών Καθηκόντων εις τον βαθμόν του Διευθυντού Β` τάξεως απαιτείται να έχη συμπληρώσει ούτος εις την Εξωτερικήν Υπηρεσίαν το 50% του απαιτουμένου συνολικώς προς προαγωγήν χρόνου.

7. Δια την βαθμολογικήν προαγωγήν των Υπαλλήλων του Διοικητικού Κλάδου Γενικών Καθηκόντων του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων και του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών, των εχόντων θέσεις και εις την Εξωτερικήν Υπηρεσίαν, το Υπηρεσιακόν Συμβούλιον λαμβάνει ιδιαιτέρως υπ` όψιν την εν τω εξωτερικώ υπηρεσίαν αυτών και την διάρκειαν αυτής, κατά περίπτωσιν.

8. Αι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν, εφ` όσον, μετά ητιολογημένην κρίσιν του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η μη συνδρομή των κατά τας παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου ποσοστών χρόνου υπηρεσίας εις το εξωτερικόν οφείλεται εις υπηρεσιακούς λόγους.

Άρθρον 103
Προαγωγαί Βοηθητικού Προσωπικού

1. Οι εν τη Κεντρική Υπηρεσία Κλητήρες επί βαθμώ Β` δύνανται να προάγωνται εις τον βαθμόν του Κλητήρος Α` δια Πράξεως του Υπουργού, μετά σύμφωνον γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μετά τριετή πραγματικήν και ευδόκιμον υπηρεσίαν εις έκαστον βαθμόν και σειράν αρχαιότητος.

2. Δια την προαγωγήν των Κλητήρων επί βαθμώ Α` εις Αρχικλητήρας απαιτείται τριετής ευδόκιμος υπηρεσία εις τον βαθμόν τούτον, μετά σύμφωνον γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και εφ` όσον υφίστανται κεναί θέσεις.

3. Δια την προαγωγήν των Αρχικλητήρων εις τον βαθμόν του Ταξινόμου Β` απαιτείται τετραετής ευδόκιμος υπηρεσία εις τον βαθμόν του Αρχικλητήρος, πενταετής δε ευδόκιμος τοιαύτη εις τον βαθμόν τούτον, δια την προαγωγήν εις τον βαθμόν του Ταξινόμου Α` Τάξεως και εφ` όσον υφίστανται κεναί θέσεις.

4. Εις κενήν θέσιν επί βαθμώ Αρχιταξινόμου προάγονται Ταξινόμοι Α` τάξεως μετά πενταετή υπηρεσίαν εν τω βαθμώ τούτω και συνολικώς υπερεικοσιπενταετή υπηρεσίαν εν τη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

5. Η προαγωγή των υπαλλήλων του βοηθητικού προσωπικού από του βαθμού του κλητήρα Α` τάξεως μέχρι και του ταξινόμου Α` ενεργείται κατ` απόλυτη εκλογη ή κατ εκλογή και από του βαθμού του ταξινόμου Α` στο βαθμό του αρχιταξινόμου κατ` απόλυτη εκλογή.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

6. Οι Κλητήρες της Εξωτερικής Υπηρεσίας προσλαμβάνονται με αποδοχάς αντιστοίχους προς τον μισθόν και το επίδομα, κατά τας κειμένας διατάξεις, υπηρεσίας αλλοδαπής βαθμού του Κλητήρος Α`.
Η αναπροσαρμογή των αποδοχών των πραγματοποιείται, κατά τα εν άρθρ. 69 οριζόμενα, μετά ευδόκιμον παραμονήν εις την Υπηρεσίαν, επί τόσον χρόνον όσος απαιτείται δια την προαγωγήν του παρά τη Κεντρική Υπηρεσία Βοηθητικού Προσωπικού, κατά τα εις τας παρ. 1 έως 2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα.

Άρθρον 104
Σχολή Επιμορφώσεως Υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου
Εντός διετίας από της δημοσιεύσεως του παρόντος Νόμου ιδρύεται και λειτουργεί παρά τω Υπουργείω Εξωτερικών Κλαδική Σχολή επιμορφώσεως των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, σκοπός της οποίας είναι η περαιτέρω επιμόρφωσις των νεοδιοριζομένων Ακολούθων ως και των στελεχών του Διπλωματικού Κλάδου, η υπ` αυτών απόκτησις απαραιτήτων προκαταρκτικών, θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, συναφών προς την αποστολήν των, ως και η πρόσθετος εκμάθησις μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών ή η τελειοποίησις εις ταύτας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, των διατάξεων του Νομ. 232/75 “περί επιμορφώσεως δημοσίων υπαλλήλων”. Η Σχολή αύτη δύναται να λειτουργήση και ως προκαταρκτική δια την μεταπτυχιακήν επιμόρφωσιν των υποψηφίων δια θέσεις υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου.

Άρθρον 105
Τοποθετήσεις Υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου

1. Οι Διπλωματικοί Υπάλληλοι τοποθετούνται εις θέσεις αντιστοίχους προς τον βαθμόν αυτών.

2. Η τοποθέτησις των Διπλωματικών υπαλλήλων εις θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας και η εκ των θέσεων τούτων τοποθέτησις εις θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας διενεργείται, μέχρι μεν του βαθμού του Συμβούλου Πρεσβείας Α` τάξεως, δι` αποφάσεως του Υπουργού μετά γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, προκειμένου δε περί υπαλλήλων επί Πρεσβευτικώ βαθμώ, δια Π.Δ/τος, μετά γνώμην του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και “με κοινή απόφασιν του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.15 του άρθρου 1 του Ν.2412/1996 (Α 123)

3.Σημ.: όπως η παρ.3 καταργήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

4. Πληρεξούσιοι Υπουργοί Β` τάξεως δύνανται να τοποθετώνται εις Πρεσβείας και Μονίμους Αντιπροσωπείας ως Πρεσβευτικαί Σύμβουλοι (MINISTRES CONSELLIERS), εις δε τα καθοριζόμενα δι` αποφάσεως του Υπουργού μεγίστου ενδιαφέροντος Γενικά Προξενεία ως Πρεσβευτικαί Γενικοί Πρόξενοι.

5. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, πλην των επί Πρεσβευτικώ βαθμώ, οι τοποθετούμενοι εις την Εξωτερικήν Υπηρεσίαν παραμένουν εις την αυτήν θέσιν επί μίαν τουλάχιστον διετίαν και ουχί πλέον της τετραετίας, εκτός εάν δι` αποχρώντας λόγους κριθή υπό του Υπουργού, κατόπιν γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως αναγκαία η κατά περίπτωσιν μεταβολή των χρονικών τούτων ορίων. Οι ανωτέρω χρονικοί περιορισμοί δεν ισχύουν δια τους επί Πρεσβευτικώ βαθμώ τοποθετουμένους Προϊσταμένους Διπλωματικών Αρχών ή Μονίμων Αντιπροσωπειών. Προκειμένου περί τοποθετήσεως εις χώρας ειδικών συνθηκών, η παραμονή εις την αυτήν θέσιν δεν δύναται να παραταθή οπωσδήποτε πλέον της τριετίας.
Υπάλληλοι του Κλάδου Διπλωματικών Υπαλλήλων, πλην των επί Πρεσβευτικώ βαθμώ, δεν δύνανται να επανέλθωσιν εις την αυτήν πόλιν προ της παρελεύσεως εξαετίας.

6. Αι τοποθετήσεις των Υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, πραγματοποιούμεναι, κατά το δυνατόν, από του μηνός Ιουνίου μέχρι Οκτωβρίου, εκτός περιπτώσεων ητιολογημένων σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, ενεργούνται εις τας θέσεις των διαφόρων περιοχών του εξωτερικού και της Κεντρικής Υπηρεσίας, της τοιαύτης εναλλαγής περιοχών ούσης υποχρεωτικής, κατά τρόπον δε αποσκοπούντα εςι την παρ` αυτών απόκτησιν ποικίλης υπηρεσιακής εμπειρίας, λαμβανομένης ιδιαιτέρως υπ` όψιν κατά τας προαγωγάς αυτών.

Άρθρον 106
Τοποθετήσεις υπαλλήλων λοιπών Κλάδων

1α. Οι υπάλληλοι των λοιπών, πλην του Διπλωματικού, Κλάδων, οι τοποθετούμενοι εις την Εξωτερικήν Υπηρεσίαν, παραμένουν εις την αυτήν θέσιν επί χρονικόν διάστημα τριών έως εξ ετών. Δι` όλως εξαιρετικούς λόγους, μετά σύμφωνον γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δύναται να διενεργηθή η μετάθεσις υπαλλήλων ανεξαρτήτως των χρονικών τούτων ορίων ή εάν ειδικαί ανάγκαι της θέσεως δικαιολογούν την επί μακρότερον χρόνον παραμονήν τούτων.
β. Προκειμένου περί τοποθετήσεως εις χώρας ειδικών συνθηκών, η παραμονή εις την αυτήν θέσιν δεν δύναται να παραταθή, οπωσδήποτε, πλέον της τετραετίας.

2. α. Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων πραγματοποιούνται από του μηνός Ιουνίου μέχρι Οκτωβρίου προκειμένου περί χωρών του βορείου ημισφαιρίου και Νοεμβρίου μεχρι Ιανουαρίου για το νότιο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, πλήρως αιτιολογημένη, δύναται να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
β. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων η Διεύθυνση Προσωπικού γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Ιανουαρίου εκάστου έτους τις θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας που προβλέπεται να κενωθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των θέσεων αυτών υποβάλλονται μέχρι 15 Απριλίου. γ. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις λαμβάνει υπόψη του:
1 ) Την αίτηση του υπαλλήλου.
2) Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
3) Την εναλλαγή στις θέσεις των διαφόρων κατηγοριών των χωρών του Εξωτερικού κατά τρόπο αποσκοπούντα στην απόκτηση ποικίλης εμπειρίας καθώς και την ιδιαιτερότητα κάθε θέσεως. Η υπηρεσία στο Κέντρο λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη.
4) Την ικανότητα και εργατικότητα του υπαλλήλου
δ. Οι χώρες των διαφόρων κατηγοριών της υποπαραγράφου γ της παραπάνω παραγράφου καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού των Εξωτερικών κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 32 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

3. Υπάλληλοι του διοικητικού κλάδου γενικών καθηκόντων του Υπουργείου με βαθμό διευθυντή Β` και Α` δύνανται να τοποθετούνται σε θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

Άρθρον 107
Αποσπάσεις

1. Οσάκις υφίσταται ειδική Υπηρεσιακή ανάγκη εις προσωπικόν, επιτρέπεται η μέχρι τριμήνου απόσπασις Υπαλλήλων του Υπουργείου, πλην των επί Πρεσβευτικώ βαθμώ, εις Διπλωματικάς και Προξενικάς Αρχάς. “Η απόσπαση ενεργείται με απόφαση του Υπουργού, εάν δε προβλέπεται παράταση αυτής πέραν του τριμήνου και μέχρις εξαμήνου απαιτείται γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο αριθμός των ούτως αποσπωμένων δεν δύναται να υπερβαίνει τους είκοσι (20) υπαλλήλους από το διπλωματικό κλάδο, τους πέντε (5) από τον κλάδο εμπειρογνωμόνων, τους δέκα (10) από τον κλάδο τεχνικών επικοινωνιών, τους δέκα (10) από τον κλάδο γενικών καθηκόντων και τους δέκα (10) από τον κλάδο διοικητικών γραμματέων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

2. Επιτρέπεται η απόσπασις εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν ή εις αντίστοιχον προς τον βαθμόν των θέσιν της Εξωτερικής Υπηρεσίας υπαλλήλων οι οποίοι δια λόγους εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας δεν δύνανται να μεταβούν ή να παραμείνουν ή να επανέλθουν εις τας εν τη Εξωτερική Υπηρεσία θέσεις των.

3. Οι αποσπώμενοι εις τινα Αρχήν Εξωτερικής Υπηρεσίας Υπάλληλοι λαμβάνουν τας αποδοχάς και επίδομα υπηρεσίας εν τη αλλοδαπή των παρ` αυτή υπηρετούντων ομοιοβάθμων των. Εις τους εκ τούτων αποσπωμένους εξ Αρχής της Εξωτερικής Υπηρεσίας καταβάλλεται επί πλέον, λόγω προσθέτων εξόδων στεγάσεως, ποσοστόν 15% επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του βαθμού των εις την Χώραν αποσπάσεώς των.

4. Επιτρέπεται η απόσπασις υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου παρά τη Προεδρία της Δημοκρατίας κατά τας διατάξεις του Νόμ. 161/1975 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη ούτος μεταγενεστέρως, και παρά τω Πρωθυπουργώ.

5. Επιτρέπεται η απόσπασις, άνευ αποδοχών, υπαλλήλων του Υπουργείου εξωτερικών παρά τη Γραμματεία Διεθνούς Οργανισμού, θεωρουμένου του χρόνου αποσπάσεως ως χρόνου πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας.

6. Επιτρέπεται η απόσπαση, μέχρι τρία (3) έτη, υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών σε υφιστάμενες ή συνιστώμενες Γραμματείες Διεθνών Οργνανισμών ή Διασκέψεων ή Διπλωματικών Διαπραγματεύσεων. Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις αποδοχές και το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή των ομοιοβάθμων τους, υπηρετούντων στις ελληνικές Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές της Χώρας, στην οποία έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι προαναφερόμενες Γραμματείες. `Οπου δεν υφίσταται Διπλωματική ή Προξενική Αρχή το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.2080/1992 (ΦΕΚ Α 153)

7. Επιτρέπεται η απόσπασις εκ του Κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας (εκ του εν άρθρ. 59 προσωπικού) εις κενάς θέσεις αυτών Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας, ειδικών συνθηκών, μέχρι δέκα υπαλλήλων πλην των Αρχιταξινόμων, άνευ χρονικού περιορισμού ως προς την απόσπασίν των, κατόπιν αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

8. Επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η απόσπαση μόνιμων και επί συμβάσει υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών από τις Περιφερειακές προς την Κεντρική Υπηρεσία και αντιστρόφως . Οσάκις υφίσταται ειδική υπηρεσιακή ανάγκη επιτρέπεται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, και μετά προηγούμενη γνώμη της Διοικήσεως του οικείου φορέα, η απόσπαση στην Κεντρική και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών (Διοίκηση Αγίου `Ορους, Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων Βορ. Ελλάδας), μόνιμων ή επί συμβάσει υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οι Αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου πραγματοποιούνται για ένα έτος και είναι δυνατό να ανανεώνονται. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση των αποσπωμένων βαρύνει τις υπηρεσίες και του φορείς από τους οποίους αποσπώνται.

Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.2080/1992 (ΦΕΚ Α 153)

9. Επιτρέπεται η απόσπαση από την Κεντρική Υπηρεσία και προς αυτήν των υπαλλήλων του Υπουργείου συμπεριλαμβανομένων των επί Πρεσβευτικών βαθμώ προκειμένου ν` αντιμετωπισθούν υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητος για διάστημα μέχρις εννέα μηνών συνολικά κατόπιν συμφώνου γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Οι κατά τα ως άνω αποσπώμενοι για τις ανάγκες της Προεδρίας από Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας στην Κεντρική Υπηρεσία συνεχίζουν να λαμβάνουν κανονικώς τας αποδοχάς των της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
Οι αποσπασθέντες κατά τα ανωτέρω στην Κεντρική Υπηρεσία, επιστρέφουν μετά τη λήξη της απόσπασης τους στις θέσεις τους από τις οποίες δεν μπορούν να μετατεθούν πριν παρέλθει εξάμηνο.
Ο χρόνος της ως άνω απόσπασης υπαλλήλου που υπηρετεί σε χώρα ειδικών συνθηκών δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στη χώρα αυτή .
Σημ.: όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 20 του Ν.2080/1992 (ΦΕΚ Α 153)

Άρθρον 108
Κλήσις δια λόγους Υπηρεσίας.

1. Οι προϊστάμενοι και οι υπ` αυτούς υπάλληλοι των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών είναι δυνατό σε περίπτωση ανάγκης, να κληθούν στο Κέντρο, για λόγους Υπηρεσίας, για χρονική περίοδο μέχρι ενός (1) μηνός. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η χρονική περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν (1) ακόμη μήνα μετά από απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν.2080/1992 (ΦΕΚ Α 153)

2. Εις τους δι` εκτέλεσιν υπηρεσίας, μετακαλουμένους εις το Κέντρον καταβάλλονται πλήρεις αι αποδοχαί της θέσεώς των.

Άρθρον 109
Ειδικαί Αποστολαί
Οι ειδικές στο εσωτερικό ή εξωτερικό αποστολές, για υπηρεσιακούς λόγους αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών αποφασίζονται από τον Υπουργό Εξωτερικών από τον οποίο εγκρίνονται και οι σχετικές δαπάνες.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

Άρθρον 110
Στέρησις προσωπικής ελευθερίας υπαλλήλου εις Εξωτερικόν
Ο συνεπεία πολεμικών γεγονότων, ανωμάλου καταστάσεως ή τρομοκρατικών ενεργειών, στερούμενος της ελευθερίας του ή παρακωλυόμενος ν` ασκήση καθ` οιονδήποτε τρόπον τα καθήκοντά του εν τω εξωτερικώ υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών διατηρείται εν τη ενεργώ υπηρεσία, προάγεται κανονικώς και λαμβάνει πλήρεις τας αποδοχάς της θέσεώς του δι` όλον τον χρόνον κατά τον οποίον στερείται της προσωπικής του ελευθερίας ή παρακωλύεται καθ` οιονδήποτε τρόπον εις την άσκησιν των καθηκόντων του.

Άρθρον 111
Θέσις Υπαλλήλων εις την Διάθεσιν του Υπουργού

1. Οι Υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου, από του βαθμού Συμβούλου Πρεσβείας Β` τάξεως και άνω, δύναται να τίθενται εις την διάθεσιν του Υπουργού.

2. Η θέσις υπαλλήλου εις την διάθεσιν του Υπουργού και η ανάκλησις εκ ταύτης διενεργούνται δια Π.Δ./τος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Εξωτερικών.

3. Οι εις την διάθεσιν του Υπουργού τιθέμενοι δύναται να χρησιμοποιώνται εις Διεθνείς Οργανισμούς, Συνέδρια ή Επιτροπάς ή άλλας Υπηρεσίας εντός ή εκτός των ορίων του Κράτους, διατηρούντες την σειράν αρχαιότητός των και τα προς προαγωγήν δικαιώματα των και λαμβάνοντες τας αποδοχάς του βαθμού των, εν περιπτώσει δε υπηρεσίας εν τω εξωτερικώ μετά του επιδόματος υπηρεσίας εν τη αλλοδαπή ή ημερησίας αποζημιώσεως.

4. Αι θέσεις των εις την διάθεσιν του Υπουργού τιθεμένων υπαλλήλων εξακολουθούν να κατέχωνται υπ` αυτών.

Άρθρον 112
Διαθεσιμότης

1. Οι υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου δύνανται να τίθενται εις κατάστασιν διαθεσιμότητος δια Π.Δ/τος:
α. Τη αιτήσει των ένεκα απολύτως δεδικαιολογημένων ατομικών ή οικογενειακών λόγων, μετ` απόφασιν του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
β. Αυτεπαγγέλτως, τη προτάσει του Υπουργού ένεκα λόγων μη επιτρεπόντων προσωρινώς την εν ενεργώ υπηρεσία παραμονήν των, μετ` απόφασιν του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, προκειμένου δε περί υπαλλήλων επί Πρεσβευτικώ βαθμώ, κατόπιν “κοινής αποφάσεως του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών”, μετά γνώμην του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Ο χρόνος της επί τη αιτήσει υπαλλήλων θέσεως εις διαθεσιμότητα ορίζεται δια Π.Δ/τος κατ` ανώτατον όριον εις εξ μήνας, των υπαλλήλων δυναμένων να ζητήσουν την ανάκλησιν αυτής και προ του εξαμήνου. Οι διατελούντες εις διθεσιμότητα, τη αιτήσει των, διατηρούν την σειράν αρχαιότητός των και τα προς προαγωγήν δικαιώματά των.
Παρελθόντος του χρόνου της επί τη αιτήσει θέσεως εις διαθεσιμότητα, οι εις αυτήν διατελούντες επανέρχονται αυτοδικαίως εις τας οργανικάς των θέσεις.

3. Ο χρόνος της αυτεπαγγέλτου θέσεως εις διαθεσιμότητα ορίζεται δια του Π.Δ/τος και δεν δύναται να υπερβή τα δύο έτη.
Η εκ της αυτεπαγγέλτου θέσεως εις διαθεσιμότητα ανάκλησις ενεργείται δια Π.Δ/τος.
Ο αυτεπαγγέλτως τεθείς εις διετή εν συνόλω διαθεσιμότητα και μη ανακληθείς εις την ενεργόν υπηρεσίαν παραπέμπεται υπό του Υπουργού εις το Ανώτατον Υπηρεσιακόν Συμβούλιον, όπερ αποφασίζει ή περί της οριστικής του απολύσεως, εφ` όσον κρίνη ότι ούτος είναι ακατάλληλος δια την ενεργόν υπηρεσίαν, ή περί της διατηρήσεώς του εν τη Υπηρεσία. Εν περιπτώσει αποφάσεως απολύσεως, αύτη ενεργείται δια Π.Δ/τος, προκαλουμένου υπό του Υπουργού.

4. Οι τιθέμενοι εις διαθεσιμότητα λαμβάνουν τα 2/3 του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών, προσαυξήσεων του βαθμού των και επιδομάτων εκτός εκείνων, άτινα συνδέονται προς την ενεργόν άσκησιν καθηκόντων.

5. Αι οργανικαί θέσεις των τιθεμένων τη αιτήσει των ή των αυτεπαγγέλτως τιθεμένων εις διαθεσιμότητα υπαλλήλων, διατηρούνται μη συμπληρούμεναι μέχρι της επανόδου αυτών εις την ενεργόν υπηρεσίαν, ότε και καταλαμβάνουν ούτοι τας θέσεις των.

6. Οι αυτεπαγγέλτως τελούντες εις διαθεσιμότητα υπάλληλοι δεν προάγονται κατά την χρονικήν διάρκειαν της διαθεσιμότητος. Ούτοι, προαγόμενοι μετά την λήξιν του χρόνου, καθ` ον ετέλουν εις διαθεσιμότητα, μετά κρίσιν του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ανακτούν την σειράν της αρχαιότητός των.

7. Ο αριθμός των επί τη αιτήσει των τιθεμένων εις διαθεσιμότητα υπαλλήλων δεν δύναται να υπερβή εν συνόλω τους δέκα πέντε.

8. Τα της θέσεως εις διαθεσιμότητα και αι συνέπειαι ταύτης προκειμένου περί των υπαλλήλων των λοιπών, εκτός του Διπλωματικού, Κλάδων του Υπουργείου ρυθμίζονται υπό των κειμένων δια τους λοιπούς δημοσίους διοικητικούς υπαλλήλους διατάξεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄
Πειθαρχικαί Διατάξεις

Άρθρον 113
Πειθαρχική Ευθύνη

1. Πάντες οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, ανεξαρτήτως της συντρεχούσης τυχόν αστικής ή ποινικής ευθύνης, ευθύνονται πάντοτε και πειθαρχικώς δια πάσαν πράξιν ή παράλειψιν αυτών, συνιστώσαν πειθαρχικόν παράπτωμα, κατά τας διατάξεις του Άρθρον 114 του παρόντος.

2. Ο υπόχρεως προς έκδοσιν ή εκτέλεσιν ωρισμένης πράξεως ή ενεργείας υπάλληλος είναι υπεύθυνος δια την υπ` αυτού γενομένην πράξιν ή παράλειψιν. Κατά τας περιστάσεις είναι συνυπεύθυνος και ο παραλείψας την ενάσκησιν του προσήκοντος ελέγχου αρμόδιος Προϊστάμενος.

3. Ο υπάλληλος οφείλει να προσυπογράφη τα εισηγήσει αυτού συντασσόμενα έγγραφα, μη δυνάμενος ν` αρνηθή την σύνταξιν οιουδήποτε εγγράφου, εφ` όσον διατάσσεται προς τούτο υπό του Προϊσταμένου του. Εις περίπτωσιν όμως διαφωνίας του προς τον Προϊστάμενον οφείλει να διατυπώση εις το περιθώριον του σχεδίου του εγγράφου τας τυχόν αντιρρήσεις του.

4. Ο υπάλληλος δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του, προβάλλων ανεπάρκειαν προσωπικού.

Άρθρον 114
Πειθαρχικά Παραπτώματα

1α. Πάσαι εξ υπαιτίου πράξεως ή παραλείψεως παράβασις υπαλληλικού καθήκοντος, δυναμένη να καταλογισθή, αποτελεί πειθαρχικόν παράπτωμα.
β. Το υπαλληλικόν καθήκον προσδιορίζεται γενικώς εκ των επιβαλλομένων εις τους υπαλλήλους υποχρεώσεων, υπό των κειμένων διατάξεων και οδηγιών.

2. Μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων καταλέγονται ιδία :
α. `Ελλειψις πίστεως και αφοσιώσεως προς την Πατρίδα.
β. Παράλειψις, παράβασις και υπέρβασις καθήκοντος.
γ. `Αρνησις ή παρέκλυσις εκτελέσεως υπηρεσίας.
δ. Αδικαιολόγητος άρνησις μεταβάσεως εις την θέσιν τοποθετήσεως.
ε. Αδικαιολόγητος αποχή εκ των καθηκόντων.
ς. Αδικαιολόγητος καθυστέρησις απαντήσεως εις αίτησιν ιδιώτου.
ζ. Κατάχρησις εξουσίας.
η. Παράβασις της περί την Υπηρεσίαν απαιτουμένης εχεμυθίας.
θ. Απιστία περί την ενέργειαν Δημοσίας Υπηρεσίας.
ι. Αμέλεια και ραθυμία περί την εκτέλεσιν της υπηρεσίας.
ια. Χρήσις πλαγίων μέσων προς αποκόμισιν υπηρεσιακής ευνοίας.
ιβ. Παραπτώματα περί την τιμήν και την ηθικήν.
ιγ. Συμμετοχή εις ενεργείας, ασχολίας, έργα ή πράγματα μη συμβιβαζόμενα προς την αποστολήν της Δημοσίας Υπηρεσίας ή προς την ιδιότητα του Υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών.
ιδ. Αποσιώπησις ιδίου συμφέροντος εις υποθέσεις, τας οποίας ο υπάλληλος διαχειρίζεται αρμοδίως.
ιε. `Ασκησις επαγγέλματος ή διενέργεια πράξεων απαδουσών προς την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου και εντεύθεν, προσβαλλουσών την αξιοπρέπειαν της θέσεως αυτού.
ις. Τέλεσις γάμου άνευ αδείας του Υπουργού.
ιζ. Ανάρμοστος εντός ή εκτός της Υπηρεσίας διαγωγή.
ιη. `Ελλειψις του προ τους ανωτέρους προσήκοντος σεβασμού και πειθαρχίας.
ιθ. Δημοσία, προφορικώς ή εγγράφως, επίκρισις πράξεων Προϊσταμένης Αρχής, δι` εκφράσεων αποδεικνυουσών έλλειψιν υπαλληλικού σεβασμού.
κ. Δημοσίευσις ή ανακοινώσεις επί υπηρεσιακών θεμάτων, άνευ προηγουμένης εγκρίσεως της Προϊσταμένης Αρχής.

3. Διατάξεις, ορίζουσαι ειδικα Πειθαρχικά Παραπτώματα, διατηρούντα εν ισχύϊ.

Άρθρον 115
Πειθαρχικαί Ποιναί

1. Πειθαρχικαί Ποιναί είναι:
α. Η προφορική επιτίμησις.
β. Η έγγραφος επίπληξις.
γ. Το πρόστιμον μέχρι του ημίσεος του βασικού μισθού, επί τρείς το πολύ μήνας.
δ. Διακοπή του προς προαγωγήν δικαιώματος από ενός μέχρι δύο ετών.
ε. Η προσωρινή απόλυσις μέχρις εξ μηνών.
ς. Η Οριστική Απόλυσις.

2. Ουδείς τιμωρείται εκ δευτέρου δια το αυτό πειθαρχικόν παράπτωμα.

3. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχικήν τοιαύτην. Η δι` αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου διαπίστωσις της υπάρξεως ή της ανυπαρξίας πραγματικών γεγονότων, αναφερομένων εις το πειθαρχικόν παράπτωμα λαμβάνεται υποχρεωτικώς υπ` όψιν κατά την πειθαρχικήν δίωξιν.

4. Ο παύσας εξ οιουδήποτε λόγου να είναι υπάλληλος δεν διώκεται πειθαρχικώς, η αρξαμένη όμως πειθαρχική δίκη συνεχίζεται και μετά την λύσιν της υπαλληλικής σχέσεως, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του θανάτου.

5. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον εκδιδομένη τυχόν καταδικαστική απόφασις δεν εκτελείται.

6. Η πειθαρχική διαδικασία γίνεται ατελώς, εκτός της ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας τοιαύτης.

Άρθρον 116
Οριστική Απόλυσις

1. Η Οριστική Απόλυσις εκ της υπηρεσίας των τακτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών δύναται να επιβληθή περιοριστικώς εις τας ακολούθους περιπτώσεις δια Π.Δ/τος, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου:
α. Εάν περιπέση ο υπάλληλος εις σωματικήν ή διανοητικήν ανικανότητα και κριθή, κατά τας διατάξεις του άρθρ. 8, παρ. 8β του παρόντος, ανίκανος προς εκτέλεσιν των καθηκόντων του, εφαρμοζομένης της εν άρθρ. 8, παρ. 10, διαδικασίας.
β. Επί ποινικής καταδίκης δι` αξιόποινον πράξιν εκ των εν τω άρθρ. 71, εδάφ. στ`, αναφερομένων ή στερήσεως των πολιτικών δικαιωμάτων, συνεπεία καταδίκης.
γ. Εάν ο υπάλληλος απόσχη αδικαιολογήτως των καθηκόντων του υπέρ τον μήνα.
δ. Εάν αποδειχθή ανεπαρκής ή ακατάλληλος περί την εκτέλεσιν των καθηκόντων του ή ενεργή πράξεις απαδούσας προς την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου και αντικειμένας εις την αξιοπρέπειαν της θέσεώς το και την ηθικήν.
ε. Εάν τιμωρηθή εντός τριετίας, δις τουλάχιστον, δια της πειθαρχικής ποινής της προσωρινής απολύσεως άνω του μηνός.
ς. Εάν τελέση γάμον άνευ αδείας του Υπουργού.
ζ. Εάν υποπέση εις πειθαρχικόν παράπτωμα, δυνάμενον ως εκ της φύσεως αυτού να προκαλέση σοβαρόν δημόσιον σκάνδαλον και προκαλέσαν τοιούτο.
η. Εάν υποπέση εις παράπτωμα ελλείψεως πίστεως και αφοσιώσεως προς την Πατρίδα.
θ. Εάν παραβιάση απόρρητα του Κράτους.
ι. Εάν εντός έτους, αφ` ης διέπραξε παράπτωμα, τιμωρηθέν τουλάχιστον δια ποινής προστίμου, ίσου συνολικώς προς τας αποδοχάς ενός μηνός, διαπράξη έτερον παράπτωμα, δυνάμενον να επισύρη την αυτήν ή βαρυτέραν ποινήν.

2. Εκ της επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής απολύσεως ουδέν δικαίωμα αποζημιώσεως γεννάται υπέρ του απολυθέντος κατά του Δημοσίου.

Άρθρον 117
Αργία

1. Τίθεται αυτοδικαίως εις Αργίαν ο στερηθείς της προσωπικής του ελευθερίας, συνεπεία εντάλματος προφυλακίσεως ή βουλεύματος ή δικαστικής αποφάσεως, έστω και αν απελύθη επί εγγυήσει. Εκλίποντος του λόγου, δι` ον ετέθη εις Αργίαν, ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως εις την ενεργόν υπηρεσίαν.

2. Τίθεται ωσαύτως αυτοδικαίως εις Αργίαν ο υπάλληλος καθ` ου εξεδόθη πειθαρχική περί απολύσεως απόφασις, από της κοινοποιήσεως αυτής μέχρι λήξεως της προθεσμίας δια την άσκησιν εκκλήσεως του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείς ή μέχρι της εκδόσεως της οριστικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί ασκηθείσης τυχόν προσφυγής.
Εξαφανιζομένης ή μεταρρυθμιζομένης της περί απολύσεως αποφάσεως, ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως εις ενέργειαν.

3. Υπάλληλος δύναται να τεθή εις Αργίαν δια Πράξεως του Υπουργού, εκδιδομένης μετά σύμφωνον γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή προκειμένου περί υπαλλήλου επί Πρεσβευτικώ βαθμώ μετά σύμφωνον γνώμην του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, εφ` όσον υφίσταται κατ` αυτού εκκρεμής ποινική ή πειθαρχική δίωξις δια παράπτωμα δυνάμενον να επιφέρη την απόλυσιν αυτού. Εκλιπόντος του λόγου, δι` ον ετέθη εις Αργίαν, δι` εκδόσεως τελεσιδίκου απαλλακτικής ποινικής ή πειθαρχικής αποφάσεως, ο τεθείς εις Αργίαν επανέρχεται αυτοδικαίως εις την ενεργόν υπηρεσίαν.

4. Αι αποδοχαί του εν Αργία υπαλλήλου παρακρατούνται κατά το ήμισυ. Εν περιπτώσει τελεσιδίκου απαλλακτικής αποφάσεως ως και μετά το πέρας πειθαρχικής διαδικασίας, μη καταληξάσης εις επιβολήν πειθαρχικής ποινής, αι παρακρατηθείσαι αποδοχαί αποδίδονται εις τον υπάλληλον δια Πράξεως του Υπουργού. Εν τη περιπτώσει ταύτη, ο χρόνος της Αργίας προσμετρείται εις τον χρόνον πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας δια πάσαν περίπτωσιν.

Άρθρον 118
Πειθαρχική Εξουσία

1. Ο Υπουργός επιβάλλει σε όλους τους υπό τη δικαιοδοσία του υπαλλήλους απευθείας τις ποινές της προφορικής επιτιμήσεως, της εγγράφου επιπλήξεως και του προστίμου μέχρι του ημίσεως του βασικού μισθού για ένα μήνα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

2. Οι Γενικοί Διευθυνταί, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και οι Προϊστάμενοι των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών επιβάλλουν εις τους υπ` αυτούς υπηρετούντας και ιεραρχικώς υφισταμένους τας ποινάς της προφορικής επιτιμήσεως, της εγγράφου επιπλήξεως και του προστίμου μέχρι του τετάρτου των μηνιαίων αποδοχών αυτών δι` ένα μήνα.

3. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων επιβάλλουν εις τους υπ` αυτούς υπηρετούντας και ιεραρχικώς υφισταμένους τας ποινάς της προφορικής επιτιμήσεως και της εγγράφου επιπλήξεως.

4. Αι λοιπαί ποιναί επιβάλλονται δι` αποφάσεως του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Άρθρον 119
Κλήσις εις απολογίαν

1. Προ πάσης επιβολής πειθαρχικής ποινής ο υπάλληλος καλείται εγγράφως εις απολογίαν, την οποίαν οφείλει να υποβάλη εντός πέντε ημερών από της λήψεως της κλήσεως.

2. Η προθεσμία προς υποβολήν εγγράφου απολογίας παρατείνεται υπό του καλούντος επί εύλογον χρονικόν διάστημα, εφ` όσον παρίσταται ανάγκη συλλογής στοιχείων προς παρασκευήν της απολογίας ή λόγω αποστάσεως.

3. Η Κλήσις εις απολογίαν επιδίδεται ή αποστέλλεται εις τον υπάλληλον επί αποδείξει.

4. Παρελθούσης απράκτου της προθεσμίας υποβολής της απολογίας πειθαρχική ποινή δύναται να επιβληθή και άνευ της απολογίας.

5. Η εκπροθέσμως υποβληθείσα απολογία λαμβάνεται υπ` όψιν εάν περιέλθη εις τον καλέσαντα προ της επιβολής της ποινής.

Άρθρον 120
Επιβολή Ποινής

1. Εάν μετά την λήψιν της απολογίας κριθή υπό του καλούντος ότι συντρέχει περίπτωσις πειθαρχικού παραπτώματος, επιβάλλει ούτος κατά την κρίσιν του πειθαρχικήν ποινήν, εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του, προφορικώς ή εγγράφως, κατά περίπτωσιν.

2. Εάν το παράπτωμα επισύρη ποινήν ανωτέραν της δικαιοδοσίας του επιληφθέντος πειθαρχικώς προϊσταμένου οφείλει ούτος να παραπέμψη την υπόθεσιν εις τον ανώτερον πειθαρχικώς προϊστάμενον, ο δε Υπουργό παραπέμπει ταύτην εις το αρμόδιον Υπηρεσιακόν Συμβούλιον.

Άρθρον 121
Εκτέλεσις Ποινών

1. Το επιβληθέν πρόστιμον καταβάλλεται υπό του τιμωρηθέντος εις το Μετοχικόν Ταμείον Πολιτικών Υπαλλήλων, άλλως παρακρατείται μηνιαίως εκ των μισθοδοτικών καταστάσεων του υπαλλήλου, αποδίδεται δε κατά τας κειμένας διατάξεις ως έσοδον εις τούτο.

2.α. Η προσωρινή απόλυσις, εφ` όσον διαρκεί, στερεί τον τιμωρηθέντα του μισθού και πάσης άλλης εκ της Υπηρεσίας απολαβής.
β. Ο χρόνος της προσωρινής απολύσεως δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημοσίας υπηρεσίας δια πάσαν συνέπειαν.
γ. Διαρκούσης της προσωρινής απολύσεως, ο τιμωρηθείς δεν προτείνεται προς προαγωγήν και εάν έχη πλήρη τα προς τούτο τυπικά προσόντα.
δ. Κατά της αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, της επιβαλούσης της προσωρινήν ή οριστικήν απόλυσιν, επιτρέπεται εντός εξήκοντα ημερών από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως προς τον τιμωρηθέντα, η άσκησις εφέσεως ενώπιον του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή προσφυγής εις το Συμβούλιον Επικρατείας.

Άρθρον 122
Μη ανάκλησις ή τροποποίησις ποινών
Ποιναί επιβαλλόμεναι αρμοδίως δεν δύνανται ν` ανακληθούν ή να τροποποιηθούν υπό των επιβαλόντων αυτάς.

Άρθρον 123
Παραγραφή

1. Τα Πειθαρχικά Παραπτώματα παραγράφονται μετά τρία έτη αφ` ης ημέρας διεπράχθησαν, διακοπτομένης της Παραγραφής δια της εγγράφου κλήσεως εις απολογίαν. Ο χρόνος όμως της Παραγραφής δεν δύναται να υπερβή την πενταετίαν εν συνόλω μέχρι της εκδόσεως της καταγνωστικής εις πρώτον βαθμόν πειθαρχικής αποφάσεως.

2. Εάν πειθαρχικόν παράπτωμα συνιστά συγχρόνως και ποινικόν αδίκημα, δεν παραγράφεται προ της παρελεύσεως του οριζομένου χρόνου δια της Παραγραφήν του ποινικού αδικήματος. Εν τη περιπτώσει ταύτη, αι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την Παραγραφήν του πειθαρχικού παραπτώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄

Άρθρον 124
Αποχώρησις λόγω ορίου ηλικίας

1. Οι υπαγόμενοι εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου των Εξωτερικών υπάλληλοι, καταλαμβανόμενοι υπό του ορίου ηλικίας, απαλλάσσονται των καθηκόντων των δια Π.Δ/τος ή δι` Υπουργικής Αποφάσεως κατά τας διακρίσεις του παρόντος Νόμου. Το Π.Δ/μα ή η Υπουργική Πράξις εκδίδονται εντός τριών το πολύ μηνών από της ημέρας καθ`ην ο υπάλληλος κατελήφθη υπό του ορίου ηλικίας. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, παύει αυτοδικαίως πάσα μισθοδοσία των καταληφθέντων υπό του ορίου ηλικίας, αι δε κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης εισπραχθείσαι τυχόν αποδοχαί επιστρέφονται.

2. Η ηλικία αποδεικνύεται εκ των κατατεθειμένων εις την Διεύθυνσιν Προσωπικού του Υπουργείου επισήμων εγγράφων, των προσαγομένων υποχρεωτικώς κατά τον διορισμόν των υπαλλήλων. Μεταγενέστερα του διορισμού διόρθωσις ηλικίας δεν αναγνωρίζεται δια τον καθορισμόν του χρόνου εξόδου εκ της Υπηρεσίας.

3. Η συμπλήρωσις του ορίου ηλικίας θεωρείται γενομένη την 31ην Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίον συμπληρούται το όριον τούτο.

4. Ως όριον ηλικίας, ορίζεται δια μεν τους εν Πρεσβευτικώ βαθμώ υπαλλήλους το 65ον έτος, δια δε τους λοιπούς υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου, το 60όν.

5. Δια τους υπαλλήλους των λοιπών Κλάδων, περιλαμβανομένων και των υπαλλήλων της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, ως όριον ηλικίας ορίζεται το 65ον έτος.

Άρθρον 125
Αποχώρησις λόγω συμπληρώσεως τριακονταπενταετούς υπηρεσίας

1. `Απαντες οι υπάλληλοι του Υπουργείου των Εξωτερικών αποχωρούν της Υπηρεσίας, άμα τη συμπληρώσει τριακονταπενταετούς πραγματικής και συνταξίμου δημοσίας υπηρεσίας, ουχί όμως προ της συμπληρώσεως του 58ου έτους. Ούτοι απαλλάσσονται των καθηκόντων των δια Π.Δ/τος ή δι` Υπουργικής Αποφάσεως κατά τας διακρίσεις του παρόντος νόμου. Το Π.Δ/μα ή η Υπουργική Πράξις εκδίδονται υποχρεωτικώς εντός τριών μηνών από της ημέρας, καθ` ην ο υπάλληλος συνεπλήρωσε τριακονταπενταετή υπηρεσίαν.
Παρεχομένης απράκτου της προθεσμίας ταύτης παύει αυτοδικαίως πάσα μισθοδοσία των συμπληρωσάντων τριακονταπενταετή υπηρεσίαν, αι δε κατά παράβασιν της διατάξεως ταύτης εισπραχθείσαι τυχόν αποδοχαί επιστρέφονται.

2. Ως πραγματική δημοσία υπηρεσία νοείται πάσα υπηρεσία, παρασχεθείσα εις το Δημόσιον ή εις Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφ` όσον, προκειμένου περί της επί σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου παρεσχεθείσης, αύτη ελήφθη υπ` όψιν ή προσεμετρήθη κατά τον διορισμόν, την ένταξιν, μονιμοποίησιν, απόκτησιν βαθμού ή την καθ` οιονδήποτε, τρόπον μισθολογικήν εξέλιξιν του υπαλλήλου, επί πλέον δε, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος υπό του Δημοσίου.

3. Υπάλληλοι επί βαθμώ Πρέσβεως ή Πληρεξουσίου Υπουργού Α` ή Β` τάξεως δύνανται ένεκεν εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης να διατηρώνται εν υπηρεσία και μετά την συμπλήρωσιν τριακονταπενταετούς δημοσίας υπηρεσίας επί μιαν τριετίαν και πάντως ουχί πέραν του 65ου έτους της ηλικίας των, δια Π.Δ/τος, εκδιδομένου “με κοινή πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών.

4.α. Υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου με βαθμό πληρεξούσιου υπουργού Α`και Β`τάξεως, έχοντες συμπληρώσει τριακονταετή (30) πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία και το πεντηκοστό όγδο (58ο) έτος της ηλικίας τους μπορούν, κατόπιν αιτήσεως τους, η οποία κρίνεται από τον Υπουργό Εξωτερικών με αιτιολογημένη απόφαση του με βάση το συμφέρον της Υπηρεσίας και την υπηρσιακή εικόνα του αιτούντος, να εξέρχονται της Υπηρεσίας με το βαθμό τον οποίο κατέχουν λαμβάνοντες πλήρη σύνταξη,ως να είχαν συμπληρώσει τριακονταπενταετή (35) πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία.
β. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στους διπλωματικούς υπαλλήλους, που πληρούν τους όρους του εδαφίου (α) της παρούσας παραγράφου και μέχρι του αριθμού των είκοσι (20) εφάπαξ και από της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού μέχρι και την 31.12.1996.
Σημ.: όπως η παρ.4 προστέθηκε με το άρθρο 5 Ν.2399/1996 (Α 90).

Άρθρον 126
Απονομή επί τιμή βαθμών εις αποχωρούντας Διπλωματικούς υπαλλήλους.
Οι αποχωρούντες της υπηρεσίας Πρέσβεις ή Πληρεξούσιοι Υπουργοί μετά τριαντακονταετή εν συνόλω ευδόκιμον Υπηρεσίαν ή δεκαετή εις Πρεσβευτικούς βαθμούς, δύναται να διατηρώσι δυνάμει Π.Δ/τος επί τιμή τον Πρεσβευτικούς βαθμόν.
Εις τούτους δύναται να απονεμηθή δια λόγους εξαιρετικών υπηρεσιών και ο αμέσως ανώτερος επι τιμη βαθμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Άρθρον 127
Πιστώσεις.
Εν τω προυπολογισμώ του Υπουργείου των Εξωτερικών αναγράφονται ετησίως πιστώσεις προς αντιμετώπιση των δαπανών αυτού ως αύται ορίζονται εις τα επόμενα άρθρα.

Άρθρον 128
Μεταβίβασις Αρμοδιότητος Υπουργού

1.Μέρος της αρμοδιότητας του Υπουργού των Εξωτερικών εν σχέσει προς την διάθεσιν πιστώσεων, ανάληψιν υποχρεώσεων και την έγκριση δαπανων δύναται να μεταβιβάζεται κατά τας κειμένας διατάξεις εις τους Υφυπουργούς των Εξωτερικών μέχρι ωρισμένου δι`έκαστον ύψος. Καθ`όσον αφορά τον Υπηρεσιακό Γενικόν Γραμματέα τον Γενικόν Διευθυντή Υπηρεσιών Προσωπικού ή τον νόμιμον Αναπληρωτή αυτού και τον Διευθυντήν Οικονομικών Υπηρεσιών η ως άνω μεταβίβασις μέξρους της αρμοδιότητας του υπουργού Εξωτερικων γίνεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος δι`αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών.

2.Εις τον ΣΤ` Γενικόν Διευθυντήν Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών ανατίθεται η αναγνώρισις απάντων των εξόδων του Υπουργείου των πραγματοποιηθέντων κατόπιν της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αναλήψεως σχετικής υποχρεώσεως εις βάρος του Δημοσίου ως και η εκκαθάρισις των υπό των κειμένων διατάξεων προβλεπομένων ειδικών δαπανών.
Δι` αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών μέρος των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του ΣΤ` Γενικού Διευθυντού Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών δύναται να μεταβιβάζεται στους υπ` αυτόν Διευθυντές των Διευθύνσεων της ΣΤ` Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 29 του Ν.2080/1992 (ΦΕΚ Α 153)

Άρθρον 129

1.Δια την είσπραξην των επ`ονόματι των υπαλλήλων των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων δια τας αποδοχάς αυτών ή άλλας απαιτήσεις επιτρέπεται όπως έκαστος των δικαιούχων διορίζει πληρεξούσιον τον Δημόσιον Ταμίαν δι`απλής εγγράφου δηλώσεως του απευθυνομένης προς αυτόν και διαβιβαζομένης δια του Υπουργείου Εξωτερικών.

2. Η πληρεξουσιότις αύτη περιλλαμβάνει την εξόφλησιν των επ`ονόματι του υπαλλήλου της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου χρηματικών ενταλμάτων ως και πάσαν άλλη συναφή εντολήν.

Άρθρον 130
Πληρωμαί εις Ξένον Νόμισμα
Πασαι αι εν τω εξωτερικώ πληρωμαί ενεργούνται εις ξένον συνάλλαγμα οριζόμενον κατά περίπτωσιν δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομκών εξ`ενός ή πλειόνων εκ των εκάστοτε σταθερωτέρων νομισμάτων ή συνδυασμού τούτου.

Άρθρον 131
Αποδοχαί Προσωπικού

1.Ως αποδοχαί απάντων των υπαλλήλων του Υπουργείου νοούνται ο βασικός μισθός του βαθμού μεθ`όλων των κατά τας κειμένας διατάξεις χορηγουμένων επιδομάτων και προσαυξήσεων.

2. Ο βασικός μισθός των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου καθορίζεται ως ακολούθως: Πρέσβεως Δρχ 29.900 Πληρεξουσίου Υπουργού Α Τάξεως ” 27.500 Πληρεξουσίου Υπουργού Β Τάξεως ” 26.400 Συμβουλου Πρεσβείας Α Τάξεως ” 22.000 Συμβουλου Πρεσβείας Β Τάξεως ” 18.700 Γραμματέως Πρεσβείας Α Τάξεως ” 16.500 Γραμματέως Πρεσβείας Β Τάξεως ” 14.300 Γραμματέως Πρεσβείας Γ Τάξεως ” 11.000 Ακολούθου Πρεσβείας ” 8.800
Η τροποποίησης του Μισθολογίου τούτου πραγματοποιείται δια Π.Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

3. Ο βασικός μισθός των εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών καθορίζεται εκ κατά το άρθρο 51 αντιστοιχίας των βαθμών των προς τους βαθμούς των υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου ως ακολούθως.
α. Του Εμπειρογνώμονος Πρεσβευτού – Συμβούλου Α τάξεως.
β. Του Εμπειρογνώμονος Πρεσβευτού Συμβούλου Β Τάξεως τον του Πληρεξούσιου Υπυργού Β τάξεως.
γ. Του Εμπειρογνώμονος Α Τάξεως τον του Συμβούλου Πρεσβείας Α τάξεως
δ. Του Εμπειρογνώμονος Β τάξεως τον του Συμβούλου Πρεσβείας Β Τάξεως.

4. Ο βασικός μισθός του επισημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ορίζεται ως ακολούθως: Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Α Τάξεως Δρχ 27.200 Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Β Τάξεως ” 25.500 Βοηθός Ειδικού Νομικού Συμβούλου ” 22.500 Νομικός Συνεργάτης Α Τάξεως ” 17.600 Νομικός Συνεργάτης Β Τάξεως ” 14.000 Γραμματεύς ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ” 12.000
Η τροποποίηση του Μισθολογίου τούτου πραγματοποιείται δια Π.Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. Επί πλέον καταβάλλεται εις τους ανωτέρω και επίδομα βιβλιοθήκης οριζομενον δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

5. Οι λοιποί υπάλληλοι λαμβάνουν τον βασικόν μισθό του βαθμού, ον φέρον κατά την εν Αρθρ. 54, 56, 58, 59 αντιστοιχίαν συμφώνς προς τα γενικάς διατάξεις περί μισθοδοτήσεως Δημοσίων Υπαλλήλων.

6. Στους υπαλλήλους του διπλωματικού κλάδου που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία και στο εξωτερικό, χορηγείται από την 1η Ιανουαρίου 1993 μηνιαίο επίδομα ξενίας και παραστάσεως σε ποσοστό επί του βασικού μισθού τους ως εξής: α)80% για τους υπαλλήλους με βαθμό Ακολούθου και Γραμματέα Γ`, β)70% για τους υπαλλήλους με βαθμό Γραμματέα Β` και γ)60% για τους διπλωματικούς υπαλλήλους των υπόλοιπων βαθμών.Το επίδομα αυτό λαμβάνεται υπόψη και για τον υπολογισμό του δώρου εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.2129/1993 (ΦΕΚ Α 57)

7. Εις του εν τη Κεντρική Υπηρεσία και εν τω εξωτερικώ υπηρετούντας υπαλλήλους του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων χορηγείται ειδικόν επίδομα καθοριζόμενον κατ`έτος εις τα αυτα επίπεδα της προηγουμένης παραγράφου δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

8. Εις τους υπαλλήλους του Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών χορηγείται ειδικόν Τεχνικόν Επίδομα ανερχόμενων εις τα 20% του βασικού αυτών μηνιαίων μισθού.

9. Το πάσης κατηγορίας προσωπικόν του Υπουργείου Εξωτερικών τοο υπηρετούν εις την αλλοδαπήν λαμβάνει κατ`επιλογή του εις δραχμάς ή εις ξένον νόμισμα, τας εκάστοτε αποδοχάς ημεδαπής αίτινες αντιστοιχούν εις τον ον κέκτηται βαθμόν.

10. Προς αντιμετώπισην της εν τη αλλοδαπή διαφοράς κόστους ζωής και των ειδικών συνθηκών διαβιώσεως εν εκάστη Χώρα παρέχεται εις συνάλλαγμα επί πλεόν τω εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου αποδοχών και επίδομα υπηρεσίας εν τη αλλοδαπή εναλόγως του Κλάδου του βάθμου των οικογενειακών βαρών και του κόστους ζωής του τόπου εις ον υπηρετει ο υπάλληλος ειδικώτερον δε δια τους υπαλλήλους του Διπλωματικού Κλάδου και τους Εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Εξωτερικών των επικρατουσών εν τη Χώρα εις ην υπηρετούν συνθηκών συνθηκών στεγάσεως.

11. Το κατά την προηγούμενην παράγραφον επίδομα καθορίζεται εκάστοτε δια τους επί Πρεσβευτικώ Βαθμώ υπάλληλος του Υπουργείου δια Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδομένης μετά πρότασιν των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικων δι`απαντας δε τους λοιπούς υπαλλήλους της Εξωτερικής υπηρεσίας καθορίζεται δια της αυτής Πράξεως εις ποσοστόν επί του καθορισθέντος τοιούτου δια τους επί Πρεσβευτικώ βαθμώ υπαλλήλους. Δύναται να ορίζεται εν της ως άνω Πράξει ότι το επίδομα τούτο καταβάλλεται και αναδρομικως.

12. Το ως άνω επιδομα απαλάσσεται παντός φόρου και πάσης υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατησεως.
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  με τη παρ.16 άρθρ.1 Ν.2459/1997 (Α 17).

13. Το επίδομα υπηρεσίας εις την αλλαδαπήν αναπροσαρμόζεται εις περίπτωσιν μεταβολής της ισοτιμίας του συναλλάγματος προς το τοπικόν νόμισμα ή μεταβολής της αγοραστικής αξίας τούτου επί τη βάσει επισήμων στοιχείων.
Το ποσοστόν της αναπροσαρμογής ταύτης του επιδόματος καθορίζεται επίτη βάσει των ανωτέρω επισήμων στοιχείων, δια πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου τη εισηγήση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών κατόπιν γνώμης Τριμελούς Επιτροπής αποτελουμένης εκ του Γενικού Διευθυντού των Υπηρεσιών Διοικητικού ως Προέδρου, ενός Διευθυντού Πολιτικών Υποθέσεων και του Διευθυντή της Διευθύνσεως Οικονομικών Υπηρεσιών.
Η Επιτροπή συνέρχεται ανα δίμηνον προς εξέτασιν των υποβαλλομένων υπό των Πρεσβειών αιτήσεων αναπροσαρμογής του επιδόματος της Χώρας αρμοδιότητας των και γνωμοδοτεί επ`αυτών.

14. Αι αποδοχαί των υπηρετούντων παρ. Αρχαίς Εξωτερικού επί Σχέσει Ιδιωτικού Δικαίου Ιδιαιτέρων Γραμματέων, Μεταφραστών ως και του βοηθητικού Προσωπικού καθορίζονται εις τα άρθρα 68 και 69 του παρόντος. Αι αποδοχαί των οδηγών και του υπηρετικού προσωπικού των Διπλωματικών και των Προξενικών Αρχών καθορίζονται κατά περίπτωσιν δια Πράξεως του Υπουργού.

15. Υπάλληλοι του Διπλωματικού και των Διοικητικών Κλάδων εις ους δι`αποφάσεως του Υπουργού ανατίθενται εν τη αλλοδαπή καθήκοντα θέσεως ανωτέρας του βαθμού των λαμβάνουν από της τοποθετήσεως των ως επίδομα υπηρεσίας εν τη αλλοδαπή το αντιστοιχούν εις την αμέσως ανωτέραν εις ην ανήκουν επιδοματική βαθμίδα.

16. Υπάλληλοι του Διπλωματικού και των Διοκητικών Κλάδων αναπληρούντες τον Προιστάμενο Αρχής αναπληρούντες τον Προιστάμενο Αρχής της Εξωτερικής Υπηρεσίας εν τη αλλοδαπή το αντιστοιχούν εις την αμέσως ανωτέραν της ην ανήκουν επιδοματικήν βαθμίιδαν.
Ειδικώς εις υπάλληλος επιφορτισμένον με τας υποθέσεις Πρεσβευτικής Αρχής καταβάλλεται αποζημίωσης δια Πράξεως του Υπουργού Εξωτερικών μη συνάμενη να υπερβεί την διαφορά μεταξύ της ανωτέρας και της εις ην ανήκει επιδοματικής βαθμίδος.

17. Η εις ξένον νόμισμα πληρωμή άρχεται από της ημέρας αναλήψεως των καθηκόντων αποδεικνυομένης δι`εγγράφου γνωστοποιήσεως της οικείας Αρχής προς την κεντρική Υπηρεσία και παύει μετά 10 ημέρες απο της παραδόσεως υπηρεσίας υπό του υπαλλήλου. Η προθεσμία αύτη ισχύει και εις περίπτωσιν παραδόσεως υπηρεσίας ή κοινοποιήσεως αποφάσεως περί απαλλαγής από των καθηκόντων του λόγω ορίου ηλικίας ή συμπληρώσεως τριαντακονταπενταετούς πραγματικής υπηρεσίας.
Το τρίμηνον του άρθρου 57 παρ. 1 του ΑΝ 1854/1951 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως άρχεται υπολογιζόμενον μετά την πάροδον της δεκαημέρου προθεσμίς. Παρελθόντος του ως άνω δεκαημέρου ο εν μετακινήσει υπάλληλος λαμβάνει τας αποδοχάς του Κέντρου του βαθμού αυτού εις δραχμάς

18. Αι λόγω φόρου και υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις επί των αποδοχών των εν τω εξωτερικώ υπηρετούντων εν γένει ίσαι προς τα τω εν τω Κέντρω υπηρετούντων ομοιοβάθμων αυτών διενεργούνται εις δραχμάς. Τα επί πλέον των αποδοχών θεωρούνται ως έξοδα παραστάσεως.

19. Αι αποδοχαί του επί σχέση Ιδιωτικού Δικαιου εν τω εξωτερικώ προσωπικού εις ουδεμίαν υπόκεινται κράτησιν υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου εκτός εάν άλλως ορίζεται εν τω παρόντι Νόμω.

20. Το υπό ωτων διατάξεων του Άρθρου 45 του Νομ 22/1975″περι ρυθμίσεως θεμάτων καταστάσεως των Δημοσίων Διοκητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ”προβλεπόμενον ειδικόν προσωρινόν μηνιαίον επίδομα παρέχεται από 1ης Ιανουαρίου 1976 και εις τους κεκτημένους πτυχίου ανωτάτης Σχολής υπαλλήλους του Υπουργείου εξωτερικών.

21. Ο υπουργός Εξωτερικών δύναται δι`αποφάσεως του να εγκρίνει υπερωριακήν απασχόληση προς αντιμετώπισιν ηυξημένων υπερωριακών αναγκών υπαλλήλων μονίμων ή επί συμβάσει των Διοικητικών ή Τεχνικών Κλάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου άνευ περιορισμού ως προς τον αριθμό των δυναμένων να απασχοληθώσι ή τον βαθμόν αυτών από τον όρο ότι αι κατά μήνα ώραι της υπερωριακής απασχολήσεως δεν δύνανται δι`έκαστον υπαλλήλον να υπερβαίνει τας 90.
H σχετική βεβαίωσις εργασίας χορηγήται υπό του Προιστάμενου της αρμόδιας Διευθυνσεως ή υπό του αρμοδίου Υφυπουργού προκειμένου περί υπαλλήλων κατεχόντων τον 2ον βαθμόν και άνω.

Άρθρον 132
Οικισις των Προισταμένων των Διπλωματικών και Εμμίσθων Προξενικών Αρχών.

1. Τα έξοδα οικήσεως των προϊσταμένων των Διπλωματικών και των Εμμίσθων Προξενικών Αρχών, καθώς και των Πρεσβευτών – Συμβούλων βαρύνουν το Δημόσιο.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν.2080/1992 (ΦΕΚ Α 153)

2. Εις όλως εξαιρετικάς περπτώσεις και ένεκα ειδικών οικιστικών συνθηκών δύναται “μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών” να μισθούται εις βάρος του Δημοσίου οίκημα προς στέγασιν των λοιπών υπαλλων Αρχής Εξωτερικής Υπηρεσίας εκπιπτομένου εν τη περιπτώσει τάυτη του ενός τρίτου του καταβαλλόμενου εις αυτούς επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.16 του άρθρου 1 του Ν.2412/1996 (Α 123)

Άρθρον 133
Εξοδα Μετακίνησης.

1.Εις τα έξοδα μετακίνησης περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα εν γένει τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής και τα έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως των μετακινουμένων υπαλλήλων εκ μιας θέσεως του Κέντρου ή εξωτερικού εις ετέραν.

2α. Ως οδοιπορικά έξοδα νοούνται το αντίτιμον του εισητηρίου εις ο περιλαμβάνει το δικαίωμα χρήσεως κλιναμάξης ως και το πρόσθετο επ`αυτού ποσοστόν δια τας λοιπάς συνηθείς δαπάνες ταξίδιου οριζόμενον δια μεν τους από του βαθμού Γραμματέως Πρεσβείας Γ`Τάξεως ή Τμηματάρχου Β`Τάξεως ή Διοικητικού Γραμματέως Β`Τάξεως και ανω υπαλλλήλους και τους προς αυτούς τους εξομοιουμένους εις το 1/3 επί του αντιτίμου δια δε τους λοιπούς εις το 1/4 αυτού.
β. Ειδικώτερον δια τας από του Κέντρου εις Αμερικήν, Ωκεανίαν, Απω Ανατολή ή Νότιον Αφρικήν και τανάπαλιν μετακινήσεως το επί του αντιτίμου ως άνω ποσοστόν ορίζεται εις το 1/4 δια τους από βαθμού Γραμματέως ή Τμηματάρχου Β`ή Διοικητικού Γραμματέως Β`τάξεως και άνω υπαλλήλους και τους προς τούτους εξομοιουμένους και εις το 1/5 δια τους λοιπούς.
γ. Το ποσοστόν τούτο λογιζόμενον επί βάσεως πλήρους εισητηρίου καταβάλλεται και εν περιπτώσει μερικής ή ολικής εξ`ειδικού λόγου απαλλαγής του υπαλλήλου της πληρωμής του αντιτίμου του εισητηρίου.
δ. Το ανωτέρω ποσοστόν υπολογίζεται δια τον υπάλληλον και τρία επί πλέον το πολύ μέλη της οικογενείας του εκ των κατά την παράγραφον 5 του παρόντος άρθρου δικαιουμένων προσώπων.
Δικαιούνται επίσης οδοιπορικών εξόδων και μεταφοράς οικοσκευής και τα μέλη της οικογενείας του θανόντος στην αλλοδαπή υπαλλήλου, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με την παρ.3 του άρθρου 32 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)
ε. Οι μετακινούμενοι δι`ιδίου εις φιλικόν των πρόσωπων ανήκοντος μεταφορικού μέσου καθ`όλην ή τμήμα της διαδρομής των δικαιούνται βάσει υπευθύνου δηλώσεως την αξίαν αεροπορικού εισητηρίου τουριστικής θέσεως της αντιστοίχου διαδρομής μετά του ούτινος δικαιούνται ως ανωτέρω ποσοστού.

3α. Οι τοποθετούμενοι αποσπώμενοι μετατιθέμενοι οι οριστικώς απολυόμενοι, οι παραιτούμενοι εφ`όσον κέκτηνται συντάξιμον χρόνον ως καιοι παραιτούμενοι εκ προσωπικοτητων πρέσβεις δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων δι`αυτούς και δια τα κατά την παρ. 5 μέλη της οικογενείας των.
β. Τούτο ισχύει εφ`όσον η δαπάνη επραγματοποιήθη εντός έτους από της υπ`αυτών εις την νέαν των θέσιν αναλήψεως υπηρεσίας προκειμένου περί απολυομένων ή παραιτουμένων. Εν περιπτώσει ανωτέρας βίας κατά την κρίσιν του Υπουργού ή ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται.
γ. Καθ`ην περίπτωσιν μέλος της οικογενείας του εν τη αλλοδαπή υπαλλήλου ήθελεν επανέλθει εις το Κέντρον προ της εκείθεν μεταθέσεως αυτού δύναται ούτος να αιτήσαται την πληρωμήν των οικείων οδοιπορικών του εν λόγω μέλους εντός των υπό της προηγουμένης παραγράφου προβλεπομένων προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών μετακινήσεως αποκλειομένης πάντως της προπληρωμής των.
δ. Ωσαύτως δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και τα μέλη της οικογενείας του θανόντος εν τη αλλοδαπή υπάλλήλου.
ε. Οι κατά το άρθρο 91 παρ. 6 και 7 μετακινούμενοι υπάλληλοι δικαιούνται εισητηρίου αεροπορικής τουριστικής θέσεως και πάντως ουχί ανωτέρας αξίας επί χρησιμοποιήσεως ετέρου μέσου ή άνευ ουδενός προσθέτου ποσοστού ή αποζημιώσεως.

4. Οι εφ`οιασδήποτε αδεία διατελούντες ή δια λόγους υπηρεσίας προσωρινώς μετακολουμένοι υπάλληλοι, δικαιούνται εις απόληψην οδοιπορικών εξόδων των ιδίων και των κατά την παρ. 5 μελών των οικογενειών των, δια την από της προηγούμενης εις την νέαν των θέσιν μετάβασιν εφ`όσον μετά την λήξιν ή και διαρκούσης της αδείας η μετακλήσεως των ήθελον τοποθετηθη ή αποσπασθή αλλαχού.

5. Μέλη της οικογενείας υπαλλήλου δια τα οποία δικαιούται οδοιπορικών εξόδων είναι η σύζυγος, τα άρρενα τέκνα μέχρι του εικοστού πέμπτου έτους της ηλικίας των και τα άγαμα θηλέα τέκνα.

6α. Εκ των ως άνω υπαλλήλων δικαιούνται να ταξιδεύουν εις Α θέσιν συγκοινωνιακών μέσων επιφανείας άπαντες από του βαθμού του Γρμματέως Πρεσβείας Γ`τάξεως του Τμηματάρχου Β`Τάξεως του Δοικητικού Κλάδου ΓΕνικών Καθηκόντων και Κλάδου Τεχνικών Επικοινωνιών και του Διοικητικού Γραμματέως Β` Τάξεως.
β. Επί αεροπορικής μετακινήσεως δικαιούνται να ταξιδεύουν εις την Α` θέσιν οι επί Πρεσβευτικών βαθμώ και βαθμώ Συμβούλου Πρεσβείας Α` Τάξεως.
γ. Η εις το τόπον προορισμού μετάβασις δέον να γίνεται δις της συντομότερης οδού εκτός εάν διαταγή του Υπουργού ή εν ανωτέρα βία εκτιμωμένη παρ`αυτού άλλως επιβάλλεται.

7. Τα επιβαλλόμενα ομού μετά των καταστάσεων δικαιολογητικά έγγραφα των οδοιπορικών εξόδων περιλαμβάνουν τα αντίγραφα διαταγών κινήσεως ή επί γενομένης εγκρίσεως και τα αποδεικτικά των καταβληθέντων ποσών ή εν αδυναμία προσκομίσεως τούτων, βεβαίωσιν Ταξιδιωτικού Γραφείου ή Εταιρείας μεθ`υπευθύνου δηλώσεως του υπαλλήλου περί των εν τη βεβαιώσι ταύτη καταβληθέντων αναφερούσης και τον λόγον της τοιαύτης αδυναμίας. Η εκτίμησης τάυτης εναπόκειται εις τον Υπουργόν

8α. Οι εν παρ. 3 του παρόντος αναφερόμενοι δικαιουνται ωσάυτως κομίστρων ασφαλιστρών και εξόδωνσυσκευασίας και αποσυσκευασίας της οικοσκευής και επιπλώσεως αυτών. Το ύψος των σχετικών δαπανων καθορίζεται κατά την κρίσιν του Υπουργού κατόπιν προυπολογισμού αυτών παρά της δαπάνης εγκρίνεται εφ`όσον η μεταφορά ήθελε πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα μηνών από της υπ`αυτών εις την νέαν των θέσιν αναλήψεως υπηρεσίας ή της παραδόσεως υπηρεσίας προκειμένου περί απολυομένων και λοιπών περιπτώσεων, εξαιρέσει των κατά την κρίσιν του Υπουργού περιπτώσεων ανωτέτας βίας.
β. Ωσαύτως αναγνωρίζονται εις εξαιρετικάς περιπτώσεις κατά την κρίσιν του Υπουργού και αι δαπάναι αποθηκεύσεως της οικοσκευής μέχρις έξη μηνών.
γ. Το μέγιστον όριον κυβισμού ούτινος δικαιούνται οι υπάλληλοι αναλόγως του βαθμού και της οικογένειας των καταστάσεως καθορίζονται εκάστοτε δι`Υπουργικής αποφάσεως.
δ. Δια την έγκρισιν της σχετικής δαπάνης ή αρμόδια Υπηρεσία λαμβάνει υπ`οψιν τον συντομότερον και συμφερώτερον τρόπον μεταφοράς βάσει δύο τουλάχιστον προσφορών ανεγνωρισμένων Γραφείων ή Εταιρειών Μεταφορών.
ε. Νοούνται ως οικοσκευή και επίπλωσης τα απαραίτητα δια την εγκατάστασιν του μετακινούμενου υπαλλήλου επιπλα σκεύη οικιακής χρήσεως ρουχισμός βιβλία κλπ. ολην αυτοκινήτου.
ς) Η δαπάνη των κομίστρων περιλαμβάνει την δια παντός μέσου επιφανείας μεταφοράν ήτοι τους ενδιαμέσους δαπάνας από της κατοικίας του υπαλλήλου εις τον σταθμόν επιβιβάσεως την αξίαν του νάυλου ή αγωγίου από του τοπου αναχωρήσεως μέχρι του σταθμού αφίξεως και εκείθεν μέχρι της νέας κατοικίας του υπαλλήλου.
ζ) Εις περίπτωσιν υπερποντίων μετακινήσεων αναγνωρίζεται υπέρβαρον αεροπορικόν μέχρι 50 χιλλιογράμμων. Δύναται δι ειδικόύς λόγους μέρος ή εφ`όσον η δαπάνη υπολείπεται ή είναι ίση προς την δι`ετέτου μέσου ενεργουμένην.
η. Δύναται δι`ειδικούς λόγους μέρος ή ολόκληρος η οικοσκευή να μεταφερθεί εις Αθηνάς προκειμένου περί υπαλλήλου λίαν μετακινουμένων από χώρας εις χώραν εν τη αλλοδαπή ως και αντιστρόφως εφ`όσον ούτοι δεν μετέφερον κατά την τελευταίαν μετακίνηση των κυβισμόν ουτίνος εδικαιούντο.
Ωσαύτως εις όλως εξαιρετικάς περιπτώσεις κατά την κρίσην του Υπουργού δύναται να μεταφερήται εις Αθήνας ή αλλαχού μέρος ή ολόκληρος η οικοσκευή υπαλήλου και προ της εκείθεν μεταθέσεως αυτού.
θ) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνιστάται επιτροπή η οποία θα γνωμοδοτεί για την έγκριση μεταφοράς των οικοσκευών των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η σύνθεση, ο τρόπος λειτουργίας της ανωτέρω επιτροπής και ο τρόπος εγκρίσεως των σχετικών δαπανών, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών δημοσιολογιστικών διατάξεων, θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
Σημ.: όπως η περ.θ` προστέθηκε με το άρθρο 17 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

9α. Η εν τη προηγούμενη παραγράφω δαπάνη εκκαθαρίζεται επί τη υποβολή εξωφλημένου τιμολογίου της αναλαβούσης την συσκευασίαν και μεταφοράν της οικοσκευής εταιρείας Μεταφορών ή ανεγνωρισμενου Γραφείου των οικείων φορτωτικών εγγράφων του μεταφορέος και παντός ετέρου αποδεικτικού στοιχείου όπερ η αρμόδια Διεύθυνσις ήθελε ζητήσει.
β. Εφ`όσον τα πρωτότυπα φορτωτικά έγγραφα του μεταφορέως δι ειδικούς λόγους δεν δύνανται να προσκωμισθώσι τάυτα αντικαθίσταται υπό επισήμων αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων κεκκυρωμάνων μεθ`υπευθύνου δηλώσεως περί των λόγων αδυναμίας προσκομήσεως των πρωτοτύπων αποκείμενης της αποδοχής εις τον Υπουργόν.
γ. Προκειμένου περί μεταφοράς δι αυτοκινήτων εφ`όσον δεν εκδίδονται φορτωτικά έγγραφα ταύτα αντικαθίστανται υπό των καθιερωμένων παρ`εκάστη χώρα επισήμων εγγράφων.

10.α Εις τους εν τω εξωτερικώ τοποθετούμενους ή μετατεθιμένους υπαλλήλους ανεξαρτήτως φύλου και οικογενειακής καταστάσεως ως και του απ`ευθείας διοριζομένους επί Πρεσβευτικώ βαθμώ χορηγήται αποζημίωσις δια τα έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως ανερχόμενη εις το σύνολο των αποδοχών του εξωτερικού ενός μηνός άνευ ουδεμίας υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων κρατήσεωςε. Αύτη δύναται να προκαταβληθεί . Εφόσον πρόκειτε περί Επιτετραμμένου ή Διευθύνοντος Προξενικήν Αρχήν Υπαλλήλου του Διπωματικού ή του Διοικητικού Κλάδου προστίθεται και η διαφορά επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής λόγω αναθέσεως καθηκόντων ανωτέρου βαθμού.

β. Προκειμένου περί συζύγων αμφοτέρων υπαλλήλων, τοποθετουμένων ή μετατεθιμένων παρά αυτή Αρχή ή εν τη αυτή πόλει τα εν λόγω έξοδα καταβάλλονται εις το ένα εξ`αυτών τον έχοντα μεγαλύτερον ύψος αποδοχών.

11. Τα οικεία χρηματικά εντάλματα των εν τω παρόντι άρθρω αναφερομένων δαπανών εξοφλούνται ατελώς απαλλάσονται δε παντός φόρου τέλους χαρτοσήμου εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

12. Εις τους τοποθετουμένους μετατεθιμένους ή αποσπωμένους εντός της χώρας και εις τους ανακαλουμενους εκ του εξωτερικού εις την Κεντρικήν Υπηρεσίαν δια τοποθετήσεως μεταθέσεως ή αποσπάσεως υπαλλήλους του Υπουργείου εξωτερικών χορηγήται αποζημίωσις δι`έξοδα εγκαταστάσεως βάσει των ισχυουσών εν προκείμενω γενικών διατάξεων αφορωσών μετακινήσεις Δημοσίων Υπαλλήλων εις το εσωτερικόν μη ισχύοντος ειδικού περιορισμού ως προς τον χρόνον της τελευταίας λήψεως εξόδων εγκαταστάσεως.

Άρθρον 134
Ειδικαί αποστολαί και κλήσεις δια λόγους υπηρεσίας.

1.Εις τας δαπάνας ειδικών αποστολών περιλαμβάνονται και οι των διπλωματικών ταχυδρόμων.

2α. Οι επί ειδική αποστολή εις το εξωτερικόν μετεβαίνοντες οι προς εκτέλεσιν υπηρεσίας μετακινούμενοι και οι απομακρυνόμενοι της έδρας αυτών προς εκτέλεσιν υπηρεσίας εν τη ημεδαπή και εν τη αλλοδαπή υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών λαμβάνουν εκτός του συνόλου των αποδοχών της θέσεως εις ην υπηρετούν και τας εν γένει δαπάνας τας προβλεπομένας υπό των κειμένων γενικών διατάξεων. Ειδικώς επί των εις το εσωτερικόν ειδικών αποστολών καθορίζεται δια Π.Δ/τος.
β. Ειδικώτερον οσάκις Σύμβουλος Πρεσβείας Α`Τάξεωςοιιι διαπιστεύεται συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις ως Πρέσβις εν τίνι Χώρα ούτος δικαιούται εισητηρίου Α`θέσεως και αποζημιώσεως εκτός έδρας Πληρεξουσίου Υπουργού Β`Τάξεως.
γ. Προκειμένου περί των υπαλλήλων του ΚΛάδου Διοικητικών Γραμματέων καταβάλλεται αποζημίωσις των βαθμων της διοικητικής ιεραρχίας προς ους εξομοιούται βάσει των διατάξεων του άρθρου 56 του παρόντος. Οι μη έχοντες κατά προσέγγισην λαμβάνουσιν.

3. Αι πασης φύσεως δαπάναι της Ελληνικής Αντιπροσωπείας εις τας εκάστοτε Γενικάς Συνελεύσεις του ΟΗΕ ή εκτάκτους τοιάυτας καθορίζονται και εγκρίνονται δια Πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου τη προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών. “Δαπάνες παρελθόντων ετών, που κατεβλήθησαν για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων που υπηρετούσαν ή είχαν αποσπασθεί ή ευρίσκοντο με ειδική αποστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία Ο.Η.Ε., όλων των κλάδων και κατηγοριών προσωπικού κατά τη διάρκεια γενικών συνελεύσεων του Ο.Η.Ε. θεωρούνται νόμιμες.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

4. Η διάταξις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου δύνανται να επεκτείνεται και εις ετέρας ειδικάς περιπτώσεις.

5. Οι καλούμενοι δια λόγους υπηρεσίας εκ του εξωτερικού εις το Κέντρον περί ων το άρθρο 108 του παρόντος Νόμου, λαμβάνουν και την υπό των κειμένων γενικών διατάξεων οριζόμενην ημερήσιαν αποζημίωσιν δια τους μετακινούμενους ει το εσωτερικόν Δημοσίους υπαλλήλους και δι όσον χρόνον παραμείνουν εν τη ημεδαπή.

6. Το επιδομα υπηρεσίας αλλοδαπής των μετακαλουμένων δι`εκτέλεσιν υπηρεσίας εν τω Κέντρω περί ων η ανωτέρω παράγραφος δεν περικόπτεται δι`όσον χρόνον πραμείνουν εν τω Κέντρω.

Άρθρον 135
Οικοσκευή Υπαλλήλων και Αυτοκίνητα

1α. Εις υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών τοποθετούμένους μετατεθιμένους ή αποσπωμένους ει την Κεντρικήν Υπηρεσίαν παρέχεται διαζευκτικώς το δικαίωμα εισαγωγής εις ελευθέραν χρήσιν των ειδών της εκ του εξωτερικού εισαγομένης οικοσκευής των καθ`όλην την διάρκειαν της παρά τη Κεντρική Υπηρεσία παραμονής υπαλλήλων είτε εκτελωνισμού της οικοσκευής επί τη καταβολή του εκάστοτε ισχύοντος δια τας περιπτώσεις τάυτας ειδικού μειωμένου δασμού απαλασσομένης παντός ετέρου φόρυ ή τέλους υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
β. Αμα τη λήξει της εν τη Κεντρική Υπηρεσία τοποθετήσες μεταθέσεως ή αποσπάσεως των οι εν λόγω υπάλληλοι οφείλουν να επανεξαγάγουν τα εις ελευθέραν χρήσιν εισαχθέτνα είδη της οικοσκευής των είτε να τα εκτελωνίσουν σύμφνω τη ανωτέρω παράγραφω.

2α. Εις υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών τοποθετουμένους μετατεθιμένους ή αποσπωμένους εις την Κεντρική Υπηρεσία ή αφικνουμένους επ`αδεία ή δια λόγους υπηρεσίας παρέχεται κατόπιν σχετικής βεβαιώσεως του Υπουργού Εξωτερικών περί τοποθετήσεως κπλπ. αυτών το δικαίωμα εισαγωγής εις ελευθέραν χρήσιν υπό των ιδίων και των μετ`αυτών συνοικούντων μελών της οικογενείας των υπ`αυτών εισαγομένων αυτοκινήτων καθ`όλην την διάρκειαν της εν Ελλάδι παραμονής των.
β. Αμα λήξει της εν Ελλάδι κατά τ`ανωτέρψ παραμονής των οι ως άνω υπάλληλοι δύνανται ή να επανεξαγάγουν το αυτοκινήτο των ή να προβούν εις τον εκτελωνισμόν αυτόυ άνευ χρονικού περιορισμού ως προς το έτος κατασκευής επί τη καταβολή του εκάστοτε ισχύονται δια τα εισαγώμενα αυτοκίνητα υπαλλήλων του Υπουργειου Εξωτερικών ειδικού μειωμένου δασμού.

3. Οι καθ`οιονδήποτε τρόπον επανερχόμενοι εις Ελλάδα προς οριστικήν εγκατάστασιν υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών δύνανται να προβούν εις εκτελωνισμόν της οικοσυσκευής και του αυτοκινήτου των επί τη καταβολή του κατά τας ανωτέρω παραγράφους ειδικού μειωμένου δασμού.

Άρθρον 136
Υπηρεσιακά Αυτοκίνητα
Δικαιούνται χρήσεως αυτοκινήτου εις βάρος του Δημοσίου μεθ`οδηγού παρά την εξωτερική Υπηρεσία οι Προιστάμενοι Πρεσβειών και Μονίμων Αντιπροσωπειών ως και οι Προιστάμενοι Γενικών Προξενείων των τελευταίων τούτων καθοριζομένων δι`Αποφάεως του Υπουργού Εξωτερικών.

Άρθρον 137
Επίδομα Ειδικών Γλωσσών

1.Εις υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών κατόχους σλαυϊκών, βαλκανικών, αραβικών, αφρικανικών, ασιατικών και λατινοαμερικανικών γλωσσών ως και της γερμανικής εφ`όσον αύτη δεν προβλέπεται ως υποχρεωτική,κατά την εισαγωγικήν δοκιμασίαν,χορηγείται ειδικόν μηνιαίον επίδομα κατόπιν δοκιμασίας αποδεικνυούσης την επαρκή γνώσιν της ξένης γλώσσης.

2. Αι ξέναι γλώσσαι αι οποίαι παρέχουν ειδικώτερον το δικαίωμα τοιούτου επιδόματος, ο τρόπος δικιμασίας και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ορίζονται δι`αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών.

3. Το ύψος του επιδόματος ορίζεται εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εξωτερικών και των Οικονομικών.

Άρθρον 138
Δαπάναι Μετεκπαιδεύσεως Υπαλλήλων

1.Αναγράφεται πρόσθετος πίστωσις δια την κάλυψιν δαπανών μετεκπαιδεύσεως επί κρατική υποτροφία εις την αλλοδαπήν διαρκείας μέχρι μίας διετίας δύο εκάστοτε το πολύ διπλωματικών Υπαλλήλων επί βαθμώ Γραμματέως Γ και Β Τάξεως προκρινομένων κατόπιν διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα δια Π.Δ/τος.

2. Οι τυγχάντες τοιαύτης υποτροφίας δεν δικαιούνται να παραιτηθούν εκ της υπηρεσίας προ της παρελεύσεως πενταετίας άλλως εφαρμόζονται αι σχετικαί εν προκειμένω διατάξεις αι ισχύουσαι δια τους λοιπούς Δημοσίου Υπαλλήλους.

Άρθρον 139
Δαπάναι λειτουργίας υπηρεσίων Υπουργείου Εξωτερικών.
Εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Εξωτερικων αναγράφεται ετησίως πίστωσις δια τας δαπάναις λειτουργίας εν γένει της Κεντρικής Υπηρεσίας των περιφερειακών εν των εσωτερικώ Υπηρεσιών της Διπλωματικής και Προξενικής Υπηρεσίας και πάσης άλλης Υπηρεσίας υπαγομένης εις το Υπουργείο Εξωτερικών. Εις τας δαπανας τάυτας περιλαμβάνονται κυρίως:
1. Αι δαπάναι αγοράς και ανεγέρσεως ασφαλίσεως καταβολής παντοειδών φόρων και τελών επισκευών και συντηρήσεως των δημοσίων κτιριων εφοδιασμού αυτών δι`επίπλων και σκευών ως και τα επισκευής και συντηρήσεως τούτων.
2. Τα μισθώματα τα έξοδα συντηρήσεως και εφοδιασμού δι`επίπλων ακι σκευών και αι δαπάναι επισκευής και συντηρήσεως των μεμισθωμένων κτιρίων και προοριζομένων είτε προς στέγασιν των υπηρεσιών κέντρου και των αρχών Εξωτερικού είτε προς κατοικίαν των Προισταμένων των Διπλωματικών και Προξενικω Αρχών οσάκις τα ιδιόκτητα ή μεμισθωμένα κτίρια ένθα ευρίσκονται εγκατεστημένα τα γραφεία των εν λόγω Αρχών δεν είναι κατάλληλα προς οιισιν.
3. Αι αποδοχαί ή αντιμισθίαι θυρωρών-φυλακών και του ιδιαιτέρου υπηρετικού προσωπικού του διοριζομένου υπό του Προισταμένου της οικείας Αρχής.
β. Αι αποζημιώσεις αι προβλεπόμεναι υπό του επιτοπίου νομοθεσίας εν περιπτώσει απολύσεως αλλοδαπών εν περιπτώσει απολύσεως αλλοδαπών αι ασφαλλιστικαί εισφοραί γενικώς αι προβλεπομέναι υπό της επιτοπίου νομοθεσίας εις βάρος του εργοδότου ως πασα άλλη οικονομική υποχρέωσις προβλεπομένη υπό της επιτοπιου νομοθεσίας εις βάρος του εργοδότου.
4. Αι δαπάναι τηλεπικοινωνιακών οργανώσεως και λειοτυργίας του Υπηρεσιών Διαβιβάσεων επικοινωνιών και κρυπτογραφήσεως. Τα τηλεγραφικά τηλεφωνικά και λοιπά τηλεπικοινωνιών.
5. Αι δαπάναι κατασκευής των σημαιών θυραίων εθνικών εμβλημάτων και σφραγίδων στολών των κλητήρων οδηγών και θυρωρών των υπηρετούντων εν τω εξωτερικώ.
6. Αι δαπάναι αγοράς βιβλίων συνδρομών εφημερίδων και περιοδικών αι σχολαί των κλητήρων οδηγών θυρωρών και αι ειδικαί ενδυμασίαι υπαλλήλων αρχείου και διεκπαιρώσεως αι απρόβλεπτοι μικροδαπάναι και τα έκτακτα ημερομίσθια αι δαπάναι χάρτου και ειδών γραφικης τυπογραφικής και λιθογραφικής ύλης ως και αι δαπάναι ηλεκτρικής ενεργείας γενικώς θερμάνσεως υδρεύσεως και καθαρισμού του υπουργικού καταστήματος.
7. Αι δαπάναι αγοράς ασφαλίσεως και συντηρήσεως αυτοκινήτων του Δημοσίου και ενοικιάσεως τούτων.
8. Αι αμοιβαί μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων.
9. Αι δαπάναι θερμάνσεως ηλεκτρικής ενεργείας γενικώς αεριόφωτος υδρεύσεως και καθαρισμού των Πρεσβευτικών και Προξενικών καταστημάτων και των κατοικιών των Προισταμένων των δικαιουμένων δια του παρόντος δωρεάν οικήσεως εις βάρος του Δημοσίου.
10. Αι δαπάναι μισθώσεως θερέτρων όπου επιτόκιοι συνθήκαι το επιβάλλουν λόγω μετακινήσεως της Κυβερνήσεως παρ`η έχει διαπιστωθεί ο αρχηγός της Αποστολής.
11. Αι δαπάναι αγοράς ή μισθώσεως τηλεπικοινωνιών μηχανημάτων και υλικού ως και παντός ετέρου μηχανήματος γραφείου.
12. Αι εν τη αλλοδαπή μισθώσεως εξαιρούνται των διαδικασιών των προβλέπομενων υπό των γενικών διατάξεων πάντοτε όμως κατόπιν προηγούμενης εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργού περί τών ορών και συμφωνιών της μισθώσεως.
13. Πάσα άλλη δαπάνη εγκρινομένη ειδικώς υπό του υπουργού και έχουσα σχέσιν με την λειτουργίαν των Υπηρεσιών ή τας αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.
14. Ολες οι ανωτέρω δαπάνες εγκρίνονται εκ των προτέρων από τον Υπουργό Εξωτερικών πλην εξαιρετικών περιπτώσεων όπου η έγκριση δύναται να δοθεί εκ των υστέρων. Οι δαπάνες θέρμανσης ηλεκτρικής ενέργειας γενικά, αεριόφωτος και υδρεύσεως εγκρίνονται εκ των υστέρων.”
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.1933/1991 (ΦΕΚ Α 20)
15. Αι πάσης φύσεως δαπάναι των εν τω άρθρ. 17 παρ. 5 προβλεπομένων αντιπροσωπειών αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται ως και αι των μονίμων αντιπροσωπειών.
16. Οι δαπάνες φύλαξης των γραφείων των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίπς και των κατά τόπους πρεσβευτικών και προξενικών κατοικιών βαρύνουν το Δημόσιο εφόσον, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, επιτόπιες συνθήκες ή λόγοι ασφάλειας επιβάλλουν την ανάγκη φύλαξης από επιτόπιο προσωπικό ασφάλειας κατόπιν προτάσεως του Πρέσβεως και εγκρίσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Σημ.: όπως ηπαρ.16 προστέθηκε με το άρθρο 19 του Ν/2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

Άρθρον 140
Διάφοροι άλλαι δαπάναι εις βάρος του Δημοσίου.
Εκτός των εν τοις προηγουμένοις άρθροις δαπανων βαρύνουν το Δημόσιον και αι κάτωθι :
α. Δαπάναι γενόμεναι προς εκτέλεση δικαστικών εν γένει παραγγελιών εν τη αλλοδαπή.
β. Δαπάναι εν τη αλλοδαπή διατροφής και επιστροφής εις Ελλάδα εγκαταλελειμένων νατικών ναυαγών και φρενοπαθών ως και των συνοδών των τελευταίων τούτων, οσάκις παρίσταται ανάγκη.
γ. Δαπάναι δια τον επαναπατρισμό απόρων ή αδυνατούντων να αντιμετωπίσουν τας δαπανας επιστροφής Ελληνων πωλητών ευρισκομένων εις την αλλοδαπήν ειστρεφόμεναι εν Ελλαδι εις το Δημόσιον υπό του επαναπατριζομένου εφ`όσον ούτος έχει την προς τούτο δυνατότητα η είσπραξις των εν λόγω δαπανών ενεργείται κατά τας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις.
δ. Δαπάναι εν τη αλλοδαπή συλλήψεως διατροφής και αποστολής εις Ελλάδα κληρωτών υποδικών λιποτακτών και φαυλοβίων.
Αι δαπάναι επαναπατρισμού πάντων των ανωτέρων προσώπων καταβάλλονται υπό της Ελληνικής Προξενικής Αρχής κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού προτιμωμένου του ευθυνότερου και καταλλήλου μέσου.
Εφ`όσον όμως υπάρχουν ελληνικά πλοία κατευθυνόμενα εις την Ελλάδα οι πλοίαρχοι υποχρεούνται επί χρηματική ποινή δραχμων μεταλλικών διακοσίων κατά τας εις την Προξενικήν διατίμησην προβλεπόμενα επιβαλλόμενη υπό της Ελληνικής Προξενικής Αρχής να παραλαμβάνουν και αποβιβάζουν τα πρόσωπα τάυτα, δωρεάν εις την Ελλάδα.
ε. Δαπάναι ταριχεύσεως μεταφοράς της σορού και κηδείας των εν τη αλλοδαπή εν υπηρεσία αποβιούντων υπαλήλων ως και αι δαπάναι καταθέσεως στεφάνων.
ς. Δαπάναι εμβασμάτων των Προξενικών και λοιπων υπολόγων. Πάσα άλλη δαπάνη εγκρινομένη ειδικώς υπό του Υπουργού και έχουσα σχέσιν με τας υποχρεώσεις της Ελλάδος ως Κράτους ενάντι των Ελληνών πολιτών εν τη αλλοδαπή και των ομογενων.
ζ. Πάσης φύσεως δαπάναι γενόμεναι εν τη αλλοδαπή χάριν προστασίας περιθάλψεως επαναπατρισμού κλπ. Ελλήνων υπηκόων συνέπεια πολιτικων πολεμικών ή άλλων γεγονότων ως και θεομηνιών. Αυται εγκρίνονται δια πράξεως του υπουργικού συμβουλίου προτάσει των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.
η. Πάσης φύσεως ειδικαί λειτουργικαί δαπάναι των παρά Πρεσβείας Προξενικών Γραφείων κατά την κρίσιν του Υπουργού.

Άρθρον 141
Πάγια προκαταβολή.

1.Προς αντιμετωπισιν των επειγούσης φύσεως τακτικών δαπανών του υπουργείου Εξωτερικών και των Διπλωματικών Αρχών συνιστάται παρ`αυτοίς παγία προκαταβολή κατά τας διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.Δ. 321/1969 “περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού”.

2. Εκ της παγίας προκαταβολής δύναται να προκαταβάλωσι εν όλω ή εν μέρει τακτικαί δαπάναι των ως άνω αρχών καθορίζομέναι δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών ως και πάσα άλλη τακτική δαπάνη ειδικώς διατασσομένη υπό του Υπουργού Εξωτερικών.

3 Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής του Υπουργείου ανατίθεται σε υπάλληλο που φέρει βαθμό τουλάχιστον τμηματάρχη Α`, των δε διπλωματικών αρχών στους προϊσταμένους αυτών. Οι τελευταίοι έχουν τη δυνατότητα, υπό ιδίαν αυτών ευθύνη, να αναθέτουν τη διαχειρίση σε έναν από τους υπηρετούντες σε αυτές διπλωματικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

4. Η κίνησις της παγίας προκαταβολής λαμβάνει χώρα εντολή του Υπουργού Εξωτερικων ή των εξουσιοδοτημένων δια την έγκρισιν δαπανών οργάνων.

5. Οι διαχειρισταί υπέχουν τας ευθύνας και υποχρεώσεις των δημοσίων υπολόγων κατα τας διατάξεις του Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού.

Άρθρον 142
Γραφικά έξοδα διπλωματικών και Προξενικών Αρχών.

1.Τα γραφικά έξοδα τα ταχυδρομικά τέλη αι δαπάναι αποστολής διπλωματικών φακέλων τα έξοδα κινήσεως αι συνδρομαί εφημερδων και περιοδικών προς ενημέρωσιν των Προισταμένων συνήθως δημοσιεύσεων τω εν τη αλλοδαπή . Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών ως και οι μικροδαπάναι σχετικαί με την διεξαγωγήν της Υπηρεσίας καταβάλλονται συνολικώς και άνευ αποδόσεως λογαριασμού του προς τούτο καταβαλλόμενο ποσού κατά μήνα εις έκαστην Διπλωματικήν και Εμμισθον Προξενικήν Αρχήν οριζομένου δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.

2. Εις τα έξοδα κινήσεως περιλαμβάνονται και αι δαπάναι κινήσεως του υπηρεσιακού αυτοκινήτου ή εν περιπτώσει αδυναμίας χρησιμοποιήσεως τούτου μισθώσεως αγοραίου πλην ειδικής περιπτώσεως μισθώσεως αγοραίου εγκρίσει του Υπουργείου εις βάρος του Δημοσίου.

3. Εις τα έξοδα περί ων το παρόν άρθρον δεν περιλαμβάνονται αι αντιμίσθιαι αποζημιώσεως κλπ. του ιδιαιτέρου υπηρετικού προσωπικού των Προισταμένων των Διπλωματικών Αρχών αι δαπάναι θερμάνσεως, ηλεκτρικής ενέργειας γενικώς αεριόφωτος καθαρισμού των Πρεσβευτικών και Προξενικών Καταστημάτων και των κατοικιών των Προισταμένων των Διπλωματικών και Εμμισθών Προξενικών Αρχών αι δαπάναι δεξιώσεων κατά τας εθνικάς εορτάς και το Νέον Ετος ως και πάσα τας εθνικάς εορτάς και τον Νέον Ετος ως και πασα ετέρα δαπάνη ήτις κατΆλλας διατάξεις του παρόντος λογίζεται εις βάρος του Δημοσίου.

4. Στις ανωτέρω δαπάνες της παραγράφου 1 δεν περιλαμβάνονται επίσης έξοδα λειτουργίας γενικώς των φωτοτυπικών και υπολογιστικών μηχανών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας τα οποία βαρύνουν το Δημόσιο.
Σημ.: όπως ηπαρ.4 προστέθηκε με το άρθρο 21 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

Άρθρον 143
Δαπάναι επί συμψηφισμού Προξενικών Εισπραξεων.
Αι προξενικαί Αρχαί δύναται να προκαταβάλλουν εν όλω ή εν μερει επί συμψηφισμού των Προξενικων Εισπράξεων και κατοπίν εγκρίσεως του Υπουργού τακτικάς δαπάνας εκ των προβλεπομένων εις τα οικεία άρθρα του παρόντος ως και πάσαν άλλην δαπάνην, ειδικώς διαταχθείσαν υπό του Υπουργού .

Άρθρον 144
Δαπάναι δι`ειδικής ανάγκας.

1.Εν τω προϋπολογισμώ του Υπουργείου Εξωτερικών αναγράφεται ειδική πίστωσις απορρήτων εθνικών αναγκών.
β. Ως τοιαύται θεωρούνται αι αποβλεπουσι εις εξυπηρέτησιν αμέσως ή εμμέσως της εξωτερικής πολιτικής του Κράτους και μη δυναμέναι να γίνουν φανεραί άνευ ζημίας των συμφερόντων της Χώρας. Δια τας δαπάνας ταύτας δεν αποδίδεται λογαριασμός.

2. Απαγορεύεται η διάθεσις εκ της πιστώσεως της σχετικής προς τας ανωτέρω δαπάνας οιουδήποτε ποσού δια σκοπούς αλλοτρίους του προορισμού αυτής ιδίας δε η παροχή επιμισθίων αμοιβών ή αποζημιώσεων και πάσης προσωπικής παροχής προς υπαλλήλους ή όργανα του Κράτους οι κατά παράβασιν των ορισμών του παρόντος εγκρίνοντες ή λαμβάνοντες τοιάυτας παροχάς καθίστανται εις ολόκληρον υπόχρεοι έναντι του Δημοσίου εις απόδοσιν των παρά την απαγόρευσιν πληρωθέντων.

3. Η πίστωσις των απορρήτων εθνικών αναγκω διατίθεται εν τε εσωτρικώ και τη αλλοδαπή μη αποκλειομένης και της προπληρωμής.

4. Η διάθεσις οιουδήποτε ποσού εκ της πιστωσεως τάυτης ενεργείται πρατάσει του Υπουργού Εξωτερικών και μετά γνωμην της Επιτροπής ειδικών δαπανων του άρθρου 12 του παρόντος νόμου δι`αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου.

5. Αι πληρωμαί του παρόντος άρθρου απαλάσονται πάσης υπερ του Δημοσίου ή τρίτων κρατήσεως ως και παντός κατά την εξόφλησιν τλους χαρτοσήμου.

Άρθρον 145

1.Αναγράφεται ειδική πίστωσις εν τω προυπολογισμώ του Υπουργείου των Εξωτερικών προς κάλυψιν δαπάνων εθνικών αναγκών διεθνών υποχρεώσεων της χώρας ως και εθυμοτυπικών τοιούτων. Αι δαπάναι αύται είναι:
α. Αι συνδρομαί εισφοραί και άλλαι υποχρεώσεις προκύπτουσαι εκ της συμμετοχής της χώρας εις Διεθνείς Οργανισμούς Ενώσεις Επιτροπας και Ινστιτούτα ως και εις Ελληνικάς Οργανώσεις σχετιζόμένας με τοιούτους Διεθνείς Οργναισμούς ή τελούσας υπό την εποπτείαν του Υπουργείου Εξωτερικών.
β. Αι δαπάναι δια την ανάπτυξιν μορφωτικών μετάξύ Ελλάδος και άλλων χωρώς ως και τοιαύται καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων ταύτας συμπεριλαμβάνονται υποτροφίαι αλλοδαπών εν Ελλάδι.
γ. Δαπάναι αρωγής του Κράτους προς τας εν τω εξωτερικώ Ελληνικάς Κοινότητας ιδρύματα σχολεία συλλογους κλπ.
δ. Δαπάναι βοηθείας προ ξένας χώρας συνέπεια θεομηνιών ή πολεμικών, πολιτικών και άλλων γεγονότων.
ε. Αι αρμοδιότητας Υπουργείου Εξωτερικών δαπάναι παραστάσεως του Κράτους και ξενίας εν τω εσωτερικώ και τη αλλοδαπή ως και αι δαπάναι δεξιώσεων κατά τας εθικάς εορτάς και το νέον έτος εν τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή.
ς. Δαπάναι δεξιώσεων γευμάτων και πάσης φύσεως φιλοφρονήσεων χάριν ξένων διπλωματικών αποστολων επισήμων ή άλλων παραγότνων εν τη ημεδαξπή και τη αλλοδαπή.
ζ. Πάσης φύσεως δαπάναι δημοσίων σχέσεων και λειτυργίας των εν τω εξωτερικώ ειδικών αποστολών.
η. Αι δπάναι προμηθείας και επισκευής των διασήμων των Ταγμάτων Αξίας και Τιμής.
θ. Πάσα άλλη μη απόρρητος δαπάνη αναφερόμενη εις την εξωτερικη πολιτρικήν του Κράτους τας διεθνείς αυτού σχέσεις και την παράστασιν των εκπροσώπων αυτού.

2.α. Οι ανωτέρω δαπάνες της παραγράφου 1 στοιχεία α, γ, δ, η και θ εγκρίνονται, μετά γνώμη της κατά το άρθρο 12 του ν. 419/1976 επιτροπής, με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.
β. Οι ανωτέρω δαπάνες της παραγράφου 1 στοιχείο ε, στ και ζ εγκρίνονται με απόφαση του υπουργού Εξωτερικών.
γ. Η δαπάνη της παραγράφου 1 στοιχείο β εγκρίνεται μετά γνώμη της κατά το άρθρο 12 του ν. 419/1976 επιτροπής με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 του άρθρου 1 του Ν.2412/1996 (Α 123)
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 13 του Ν.1933/1991 (ΦΕΚ Α 20), και με το άρθρο 22 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120) αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 9 του Ν. 2197/1994 (Α 42).

3. Απαγορεύεται η διάθεσις εκ της πιστώσεως του παρόντος άρθρου οιουδήποτε ποσού δια σκοπούς αλλοτρίους του προορισμού αυτών ιδία δε η παροχή επιμμισθίων αμοιβών ή αποζημιώσεων και πάσης προσωπικής παροχής οιασδήποτε προς υπάλληλους όργανα του Κράτους ή προσώπου ανεξαρτήτως ιδιότητας εις α ανατίθεται η υπηρεσία Γραφείου. Η απαγόρευσις αυτή δεν ισχύει δια τους υπηρετούντες εν των εξωτερικώ κληρικούς εκπαιδευτικούς λειτουργούς ως και τα χρηδιμοποιούμενα παρ`αυτών προς υποβοήθισιν του έργου των πρόσωπα εφ`όσον ταύτα δεν κέκτηνται οιανδήπτοε δημοσιουπαλληλική ιδιότητα. Οι τε λαμβάνοντες και οι εγκρίνοντες την διάθεσιν των τοιούτων παροχών καθίστανται προσωπικώς και αλληγγύως υπόχρέοι εις την επιστροφήν των παρά την ανωτέρα απαγόρευσιν πληρωθέντων υπό του Δημοσίου διατηρουμένης πάντως της ευθύνης του Υπουργού ως κυρίου διατάκτου.

4. Πάσαι αι ανώτεραι διατίθενται διατεθιμένη εν τε τω εσωτερικώ και τη αλλοδαπή επί απόδοσει λογαριασμού μη αποκλειομένης και της προπληρωμής.

5. Δια τον έλεγχον και τακτοποίησιν των εκδιδομένων δια τας δαπάνας ταύτας χρηματικωνς ενταλμάτων προπληρωμής ο υπόλογος υποβάλει τα ορισθέντα δια της Υπουργικής αποφάσεως δικαιολογητικά δεόντως τεθεωρημένα υπό της αρμοδίας Διευθύνσεως προς την Διεύθυνσιν Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου ήτις διαβιβάζει τάυτα δια της Υπηρσίας Εντελλομμένων Εξόδων προς το Ελεγκτικό Συνέδριον.

6. Αι πληρωμαί του παρόντος άρθρου εν μεν τω εσωτερικώ υπόκεινται εις πάσας τας υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νομίμους κρατήσεις ως και εις το κατά την εξόφλησιν τέλος χαρτοσήμου αι σε τω εξωτερικώ απαλλάσονται πάης υπέρ του Δημοσίου και οιουδήποτε τείτου κρατήσεως ή οιασδήποτε ετέρας επιβάρυνσεως.

Άρθρον 146
Προμήθειαι

1. Αι προμήθειαι μεταφοραί και εργασίαι δια τας ανάγκας των Υπηρσιών του Υπουργείου ενεργούνται κατά τας σχετικάς διάταξεις του Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού.

2. Προμήθειες που γίνονται στην Ελλάδα για λογαριασμό των αρχών του εξωτερικού και μέχρι ποσού δραχμών μεταλλικών, κατά τα στην προξενική διατίμηση προβλεπόμενα, εικοσι χιλιάδων (20.000) ενεργούνται, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού, ανευ ουδεμίας ετέρας διαδικασίας. Για προμήθειες πέραν του ανωτέρω ποσού και μέχρι του ποσού δραχμών μεταλλικών είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) απαιτείται, άνευ ετέρας διαδικασίας, η σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής από ανωτέρους υπαλλήλους του Υπουργείου, οριζομένους, κατά περίπτωση, από τον Υπουργό. Η επιτροπή επιλέγει τα κατά την κρίση της κατάλληλα για τις αρχές του εξωτερικού απαιτούμενα είδη και επιμελείται για την επιτυχία των καλύτερων τιμών. Για προμήθειες πέραν του ανωτέρω ποσού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1797/1988 (ΦΕΚ 164 Α`).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)

3. Εν τω εξωτερικώ αι προμήθειαι μεταφοραί και εργασίαι ενεργούνται εγκρίσεως του υπουργού δι`απ`ευθείας προμήθειας ειδών ή αναθέσεως της εργασίας ή της μεταφοράς υπό των Διπλωματικών και Προξενικων Αρχων.
β. Αι κατά τα ανωτέρω προμήθειαι μεταφοραί και εργασίαι εκτελούμεναι εν τω εξωτερικώ απαλλάσονται πάσης υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατησεως.

4. α. Προς απόκτησιν καταλλήλων οικημάτων δια την εγκατάστασιν των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών ως και δια κατοικίαν των Προισταμένων των Αρχών τούτων εφ`όσον τα κτίρια ένθα είναι εγκατεστημένα τα γραφεία τυγχάνουν ακατάλληλα προς οίκησιν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Οικονομικων δύνανται είτε να συναπτώσει δια λογαριασμόν του Κράτους μετά της Τράπεζας της Ελλάδος ή και των Ελληνικών ή ξένων Τραπεζών τοκοχρεωλυτικά δάνεια συνομολογούντες εν ανάγκη ασφαλείας εμπραγματως η άλλας εγγυήσεις είτε να προβαίνουν εάν τούτο ήθελε κριθή συμφώτερον εις την αγοράν ή οικοδόμισην τοιούτων οικημάτων επι την αμέσω καταβολή εκ του Δημοσίου Ταμείου της σχετικής δαπάνης ή επί Δημοσίου Ταμείου της σχετικής δαπάνης ή επιμερική καταβολή του τιμήματος συνομολογουμένου δια το υπόλοιπον δάνειον κατά τους ανωτέρω όρους.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.18 του άρθρου 1 του Ν.2412/1996 (Α 123)
β. Εις την δια των δανείων ή αμέσου αγοράς απόκτησιν καταλληλων οικημάτων προς εγκατάστασιν των Διπλωματικων και εμμίσθων Προξενικών Αρχών περιλαμβάνονται αι προ της εγκαταστάσεως επισκευαί διαρρυθμίσεις ή αναπροσαρμογαί αυτών και η επίπλωσις των δυνάμεναι να ενέργώνται υπό του Προισταμένου των οικείων ως άνω αρχών τη εντολή του Υπουργού Εξωτερικών.

5.α Παρ`εκάστη των Διπλωματικών και εμμισθων Προξενικών Αρχών τηρείται κατά τα δι`αποφάσεως του Υπουργού Εξωτερικών οριζομένα Βιβλίον Υλικού.
β. Η τήρησις του Βιβλίου τούτου ως και η συντήρησις του εν γένει υλικού ανατίθεται εις τον Προιστάμενον υπεύθυνον δια τυχόν πλημμελή εγγραφήν ή αδικαιολόγητον φόρον παντός αντικειμένουθ ως και δια πάσα απώλειαν είτε τακτικώς διευθύνει ούτος Αρχήν τινα είτε προσωρινώς εκλήθη εις την διεύθυνσην τάυτης. Κατά πάσαν οριστική ή προσωρινήν παραλαβήν της υπηρεσίας, το Υπουργείον δεόν να τηρήται απαραιτήτως ενήμενον πάσης κατ`ατην παράδοσιν εμφανιζομένης ασυμφωνίας μεταξύ των εγγράφων και του υπάρχοντος εν γένει υλικού του παραλαμβάνοντος υπέχοντος την αποκλειστικήν δια πάσαν τοιάυτην παράλειψιν.
γ. Η κινητή περιουσία του Δημοσίου που υπάρχει στις αρχές του εξωτερικού εκποιείται, όταν υπόκειται σε φθορά ή πλεονάζει, μετά από έγκριση του Υπουργού. Η εκποίηση γίνεται κατά τον τρόπο που κρίνει προσφορότερο και συμφερότερο ο προϊστάμενος της αρχής, το δε τίμημα κατατίθεται από αυτόν στις προξενικές εισπράξεις, με έκδοση σχετικού γραμματείου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 23 του Ν.2162/1993 (ΦΕΚ Α 120)
δ. Της εκποιήσεως προηγείται συντασσόμενον υπό του Προισταμένου και υποβάλλεται εις το Υπουργείο προς έγκρισιν πρωτόκολλον εκτιμήσεως των αντικειμένων εν ω περιγράφεται λεπτομερώς το είδος του εκποιητέου επίπλου ή αντικειμένου η κατώτατη τιμή εις ην τούτο δύναται να εκποιηθεί και η συνολική αξία. Ο Προιστάμενος δύναται προς σχηματισμός γνωμης να ζητή πληροφορίας παρ`ειδημόνων, προσλαμβανομένων ως εκτιμητών.
ε. Η καταστροφή ή απόρριψις των αχρήστων εν γένει και μη εκποιησίμων ειδών εκ των εις το Βιβλίον Υλικού αναγραφομένων επιτρέπεται εγκρίσει του Υπουργού.
στ. Της καταστροφής ή απορρίψεως προηγείται και συντάσσεται υπό του Προισταμένου πρωτόκολλον εν περγράφεται λεπτομερώς το έπιπλον ή αντικείμενον και βεβαιούται ότι ουδεμίαν δύναται να έχη αγοραίαν αξίαν. Ο προιστάμενος δύναται και εν προκειμένω να ζητήσει την γνωην ειδικών.
ζ. Εγκρινομένου του πρωτοκόλλου ο Προιστάμενος οφείλει να αναφέρει εις το Υπουργείον τη σχετικήν ενέργειαν ως και την διαγραφήν εκ του Βιβλιου Υλικού Υπηρεσία μεριμνήσει δια την αντίστοιχον διαγραφήν.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 13 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ