Νόμος 418 ΦΕΚ Α΄215/17.8.1976
Περί συστάσεως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμίαν “`Αρμα Θέσπιδος” και οργανισμού αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Με   το  Ν. 1348/1983, ΦΕΚ Α 47,  διαλύθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Αρμα Θέσπιδος”.[άρθρ. 14 περ. δ)].

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 12 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ