ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 30/09/1985 με το Άρθρο 95 ΝΟΜΟΣ 1566/1985

Νόμος 416 ΦΕΚ Α΄210/13.8.1976
Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις το Κέντρον Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως και το Προσωπικόν της Γενικής Εκπαιδεύσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Θέματα Κ.Ε.Μ.Ε.

Άρθρον 2
Θέματα προσωπικού Γενικής Εκπαιδεύσεως.

Άρθρον 3

Άρθρον 4

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 12 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ