Νόμος 414 ΦΕΚ Α΄212/14.8.1976
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.Δ. 3881/1958 “περί ‘Εργων Εγγείων Βελτιώσεων”, ως τούτο ετροποποιήθη μεταγενεστέρως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Δαπάναι διοικήσεως λειτουργίας και συντηρήσεως Εργων.
Αι δαπάναι διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως των εγγειοβελτιωτικών έργων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος, βαρύνουν τους ωφελουμένους, καταβάλλονται δε υπό τούτων, υπό μορφήν στρεμματικών εισφορών ή αρδευτικών τελών ή αντιτίμου χρήσεως ύδατος. Η κατανομή των ως άνω επιβαρύνσεων ή μέρους αυτών μεταξύ των ωφελουμένων ενεργείται υπό των οικείων Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) βάσει γενικών ή ειδικών αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένων μετά γνώμην του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Εργων του Υπουργείου Γεωργίας.

Άρθρον 2
Δαπάναι βαρύνουσαι το Δημόσιον

1. Κατ` εξαίρεσιν βαρύνουν το Δημόσιον αι κάτωθι δαπάναι διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως των εγγειοβελτιωτικών έργων:
α) Περατωθέντων έργων εφ` ων η σχετική αρμοδιότης κατά τας παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3881/1958, ανήκει αποκλειστικώς εις το Υπουργείον Δημοσίων Εργων, καταβαλλόμεναι, αι μεν δαπάναι συντηρήσεως εκ του Τακτικού Προϋπολογισμού, αι δε τοιαύται διοικήσεως και λειτουργίας εκ του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
β) Αι πραγματοποιούμεναι κατά την περίοδον κατασκευής των έργων και μέχρις ενάρξεως της λειτουργίας τούτων. Εις τας δαπάνας ταύτας δύνανται να περιλαμβάνωνται και αι ανάγκαιτοιαύται δια την προμήθειαν μηχανικού εξοπλισμου συντηρήσεως των έργων, δυναμένου να μεταβιβασθή εν συνεχεία εις τον οικείονΟργανισμόν Εγγείων Βελτιώσεων, ως και αι δαπάναι συντηρήσεως και αποκαταστάσεως φθορών ή ζημιών, πραγματοποιούμεναι και μετά την μεταβίβασιν των έργων προς λειτουργίαν, εφ` όσον δι` οιονδήποτε λόγον δεν εγένοντο αι σχετικαίεργασίαι κατά την περίοδον της κατασκευής των.
Αι δαπάναι της περιπτώσεως ταύτης βαρύνουν το χρηματοδοτούμενον υπό του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων αντίστοιχον έργον εντασσόμεναι εις τας δαπάνας κατασκευής αυτού.
Δια περατωθέντα και μη εντεταγμένα εις τον ως άνω προϋπολογισμόνέργα,καταβάλλονται δι` εγγραφής εις αυτόν ειδικού κονδυλίου.

2. Επίσης δύνανται να βαρύνουν το Δημόσιον, αι κάτωθι δαπάναι διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως:

α) Αι αφορώσαι εις επί μέρους βασικά έργα, εξυπηρετούντα μείζονα περιοχήν, κατά το ποσοστόν το αναλογούνς εις τας εκτάσεις εις τας οποίας δεν έχουν εισέτι, δι` οιονδήποτε λόγον, κατασκευασθή ή τεθή εν λειτουργία τα έργα τα εξυπηρετούντα αποκλειστικώς ταύτας.

β) Αι αφορώσαι εις πάσας φύσεως αποδοχάς, επιδόματα και εν γένει δαπάνας του προσλαμβανομένου τεχνικού προσωπικού υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελιτώσεων, των ιδρυομένων εις τας περιοχάς των εγγειοβελτιωτικών έργων και εφ` όσον το στάδιον, εις ο ευρίσκεται η κατασκευή και αξιοποίησις των αντιστοίχων έργων, δεν επιτρέπει την δι` εισφορών των ωφελουμένωναντιμετώπισιν των δαπανών τούτων.

γ) Μέρος των πραγματοποιουμένων πάσης φύσεως δαπανών διοικήσεως λειτουργίας και συντηρήσεως κατά την διάρκειαν αναπτύξεως της περιοχής των έργων Α` και Β` τάξεως, ως αύτη καθορίζεται υπό του άρθρου ΙΙ του Ν.Δ. 3881/58 και καθ` ο ποσόν κατ` έτος δεν δύνανται αύται να καλυφθούν υπό των ωφελουμένων. Δι` έργα εκτελεσθέντα εις παραμεθορίους περιοχάς της Χώρας, αι κατά τα ανωτέρω δαπάναι δύνανται να καταβάλλωνται και πέραν της περιόδου αναπτύξεως των αντιστοίχων περιοχών έργων.

δ) οι δαπάνες που αφορούν στην πρόληψη ή αποκατάσταση ζημιών σε έργα Α΄ και Β΄ τάξης, οι οποίες προέρχονται από πλημμύρες ή άλλες αιτίες που συνιστούν ανωτέρα βία, κατά το μέρος που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ωφελούμενους.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 66 ΝΟΜΟΣ 4546/2018 και ισχύει από 12/6/2018

3. Αι εις τας περιπτώσεις (β) και (γ) της προηγουμένης παραγράφου δαπάναι, ως και η κατά την περίπτωσιν (β) της παραγράφου 1 αξία του μεταβιβαζομένου εις τους Ο.Ε.Β. μηνχανικού εξοπλισμού συντηρήσεως των έργων, δεν δύνανται να υπερβούν συντηρήσεως των έργων, δεν δύνανται να υπερβούν συνολικώς τα τρία επί τοις εκατόν (3 % ) της ολικής δαπάνης κατασκευής του αντιστοίχου έργου, ή προκειμένου περί παραμεθορίων περιοχών τα πέντα επί τοις εκατόν (5 % ). Αι αυταί δαπάναι μετά των αντιστοίχων δαπανών της περιπτώσεως (α) της προηγουμένης παραγράφου και της παραγρ. 1 του άρθρου 9 του παρόντος, δεν δύνανται να υπερβούν ετησίως τα δύο επί τοις εκατόν (2 % ) του συνόλου των διατιθεμένων πιστώσεων δια κατασκευήν εγγειοβελτιωτικών έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Γεωργίας και Δημοσίων Εργων. Η ολική δαπάνη κατασκευής των έργων προσδιορίζεται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού, Γεωργίας και Δημοσίων Εργων.

4. α) Η διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων και η έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών που βαρύνουν τον Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2α ενεργείται, κατά περίπτωση, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών ή με κοινές αποφάσεις όλων αυτών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων ή του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, αντίστοιχα. Η διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων και η έγκριση πραγματοποίησης των δαπανών που βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2α ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από υποβολή από την Περιφέρεια, εγκεκριμένης από αυτήν μελέτης και σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων.

β) Η διάθέσις των αναγκαίων πιστώσεων και η έγκρισις πραγματοποιήσεως των βαρυνουσών τον τακτικόνπροϋπολογισμόν δαπανών ενεργείται, κατά περίπτωσιν, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών ή Δημοσίων Εργων και Οικονομικών μετά γνώμην του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Εργων ή του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων, αντιστοίχως.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 66 ΝΟΜΟΣ 4546/2018 και ισχύει από 12/6/2018

5. Κρατικές πιστώσεις, οι οποίες διατίθενται για την αντιμετώπιση των δαπανών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, μπορεί να μεταβιβάζονται προς τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, με τη μορφή επιχορήγησης. Η μεταβίβαση των πιστώσεων ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων. Μετά το τέλος των εργασιών συντάσσεται απολογισμός που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για έλεγχο και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών, η προμήθεια κάθε είδους υλικού και εξοπλισμού και η πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού σε βάρος των ανωτέρω πιστώσεων, πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους Οργανισμούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες για αυτούς διατάξεις.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 66 ΝΟΜΟΣ 4546/2018 και ισχύει από 12/6/2018

Άρθρον 3
Τεχνική οργάνωσις λειτουργίας και συντηρήσεως των εγγειοβελτιωτικών έργων

1. Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων τη προτάσει των Υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων Εργων, καθορίζονται τα κάτωθι:
α) Τα της εν γένει οργανώσεως της λειτουργίας και της συντηρήσεως των εγγειοβελτιωτικών έργων.
β) Τα της συστάσεως ειδικών υπηρεσιακών μονάδων εις τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, δια την υπεύθυνον άσκησιν των αρμοδιοτήτων λειτουργίας και συντηρήσεως των εγγειοβελτιωτικών έργων της περιοχής δικαιοδοσίας των, ως και ο καθορισμός του ελαχίστου τακτικού ή προσκαίρου τεχνικού προσωπικού τούτων, αναγκαίου δια την επιτυχή αντιμετώπισιν των ανωτέρω θεμάτων.
γ) Τα της διαιρέσεως και κατατάξεως των εγκατεστημένων εις περιοχάς εγγειοβελτιωτικών έργων αντλιοστασίων αποχετεύσεως, στραγγίσεως και αρδεύσεως εις κατηγορίας, τα της υπευθύνου τεχνικής επιβλέψεως της λειτουργίας και της συντηρήσεώς των, ως και των απαιτουμένων προσόντων δια το προσωπικόν επιβλέψεως και χειρισμού αυτών κατ` αντλιοστάσιον ή ομάδα τούτων, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των συναφών διατάξεων του Ν. 6422/934 “περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού κλπ.”, ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθημεταγενεστέρως και των εκτελεστικών αυτού Διαταγμάτων. Τα Προεδρικά Διατάγματα, τα ρυθμίζοντα θέματα της παρούσης περιπτώσεως, εκδίδονται τη προτάσει και του Υπουργού Βιομηχανίας.
δ) Πάσα λεπτομέρεια, αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος.

2. Επιτρέπεται κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας η υπό υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας, παραλλήλως προς τα κύρια αυτών καθήκοντα προσφορά υπηρεσιών εις τους Γενικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων.
Οι υπάλληλοι ούτοι δύναται να εργάζωνται υπερωριακώς και να μετακινούνται εκτός έδρας, κατά τας κειμένας περί αυτών διατάξεις των σχετικών δαπανών καταβαλλομένων υπό ως άνω Οργανισμών και εις βάρος των πόρων αυτών.

Άρθρον 4
Τρόπος εκτελέσεως εργασιών συντηρήσεως και λειτουργίας εγγειοβελτιωτικών έργων

1. Αι εργασίαι συντηρήσεως και λειτουργίας των εγγειοβελτιωτικών έργων, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδοτήσεώς των, εκτελούνται είτε υπό της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων, είτε υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, είτε δι` εργολαβιών είτε δι` αναθέσεως εις ιδιώτας έχοντας τον κατάλληλον μηχανικόν εξοπλισμόν και τα προσόντα, του τρόπου εκτελέσεως και των όρων αναθέσεως καθοριζομένων δια γενικών ή ειδικών αποφάσεων του οικείου Υπουργού Γεωργίας ή Δημοσίων Εργων εκδιδομένων μετά γνώμην του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ή του Συμβουλίου Δημοσίων Εργων αντιστοίχως, μη εχουσών εφαρμογήν εν προκειμένω των ισχυουσών διατάξεων περί εκτελέσεως Δημοσίων Εργων.

2. Χωματουργικαί και λοιπαίεργασίαι κατασκευής Δημοσίων Εργων δυνάμεναι αν εκτελεσθούν δια του μηχανικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων, δύνανται να ανατίθενται εις ταύτην, δι` απφάσεως του οικείου δια τα αντίστοιχα έργα φορέως και εκτελούνται υπ` αυτής κατά τας περί ΥΕΒ κειμένας σχετικάς διατάξεις.

3. Η δι` ιδίων πόρων των ωφελουμένωνεκτέλεσις νέων έργων ή επέκτασις ή βελτίωσις υφισταμένων έργων αρμοδιότητος των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, επιφυλασσομένων και δια την περίπτωσιν ταύτην των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, διέπεται γενικώς υπό των διατάξεων περί εκτελέσεως Δημοσίων Εργων. Κατ` εξαίρεσιν δύνανται να εκτελούνται τα ανωτέρω έργα και απολογιστικώς δι` αυτεπιστασίας υπό των Ο.Ε.Β. κατόπιν εγκρίσεως της εποπτευούσης τον Οργανισμόν Περιφερειακής Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων και μέχρις ύψους προϋπολογισμού δαπάνης ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δρχ., προκειμένου περί τεχνικών και άλλων εργασιών, πλην των χωματουργικών τοιούτων, αίτινες δύνανται να εκτελούνται δια του μηχανικού εξοπλισμού αυτών ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης, του ανωτέρω χρηματικού ορίου δυναμένου να μεταβάλλεται δια προεδρικών διαταγμάτων, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Γεωργίας.

Άρθρον 5
Βεβαίωση και είσπραξη εισφορών υπέρ Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων
Σημ.: όπως το άρθρο 5 αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 62 του Ν.2538/1997 (Α 242)

1. Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) που λειτουργούν σε περιοχές δικαιοδοσίας Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), από τις εισπράξεις των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 1277/1972 οφειλών των υποχρέων υποχρεούνται να αποδίδουν στους Γ.Ο.Ε.Β. το ποσό που αναλογεί για τις από το άρθρο 47 του β.δ/τος από 13.9.1959 (ΦΕΚ 243 Α`) προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους.

2. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσης στους Γ.Ο.Ε.Β. των αποδιδόμενων ποσών της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 6

1. Εις το τέλος της παραγρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3881/58 προστίθεται εδάφιον έχον ως ακολούθως:
“Οι ως άνω Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων τυγχάνουν Οργανισμοί κοινής ωφελείας και εκ τούτων οι ΤΟΕΒ αποτελούν ΓεωργικάςΣυνεταιριστικάς Οργανώσεις αναγκαστικής μορφής”.

2. Εις το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 3881/58, προστίθεται εδάφιον έχον ως ακολούθως:
“Η αρμοδιότης επί της διοικήσεως, λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων εξυπηρετούντωνπεριοχάς έργων Β` τάξεως, δύναται να ανατίθεται εις τους εις την ευρυτέρανπεριοχήν τούτων λειτουργούντας Γεωργικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, δι` αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας, εκδιδομένης μετά γνώμην του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ΕγγειοβελιτωτικώνΕργών”.

Άρθρον 7
Εις το άρθρον 39 του Ν.Δ. 3881/58 “περί Εργων Εγγείων Βελτιώσεων” προστίθεται παράγραφος 10, έχουσα ούτω:

“10. Ο φορεύς λειτουργίας των έργων, όστις κατ` εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος, προβαίνει εις άσκησιν διώξεως του υπαιτίου προκλήσεως ζημίας επί των έργων αρμοδότητός του, δύναται να ειδοποιή τον υπαίτιον δια το εκτιμηθέν ύψος δαπάνης αποκαταστάσεως της ζημίας και εφ` όσον εντός δεκαπέντε ημερών από της επιδόσεως του σχετικού ειδοποιητηρίου, ήθελε καταβληθή υπ` αυτού η ανωτέρω δαπάνη, δεν ασκείται σχετική καταγγελία”.

Άρθρον 8
Τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 7 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και επί του Οργανισμού Κωπαϊδος, Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας-Ασωπού-Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.) και του Οργανισμού Λεσινίου. Οι διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των οφειλών των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) εφαρμόζονται ανάλογα και για τον Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας – Ασωπού – Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.) και για τον Οργανισμό Κωπαϊδος (Ο.Κ.).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 62 του Ν.2538/1997 (Α 242)

Άρθρον 9

1. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Συντονισμού και Γεωργίας, διατίθενται εκ του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και εις βάρος των εγκεκριμένων πιστώσεων των Εγγειοβελτιωτικών Εργών, δια τα οποία συνιστώνται Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), τα απαιτούμενα ποσά, υπό μορφήν επιχορηγήσεων προς τους Οργανισμούς τούτους, δια την αντιμετώπισιν αυτών, τον εξοπλισμόν και την οργάνωσιν των Γραφείων των και την λειτουργίαν αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των αποδοχών του απαραιτήτου προσωπικού. Η πραγματοποίησις των δαπανών τούτων ενεργείται κατά τας ισχύουσας περί ΟΕΒ διατάξεις.

2. Δια των αυτών ως άνω αποφάσεων καθορίζεται ο χρόνος διαρκείας καταβολής των άνω επιχορηγήσεων, ως και ο τρόπος διαθέσεως, πραγματοποιήσεως και δικαιολογήσεως των διατιθεμένων δαπανών, τούτων ενσωματουμένων εις τον γενικήνδαπάνην κατασκευής των οικείων έργων.

Άρθρον 10
Αι διατάξεις του από 20 Ιανουαρίου 1958 Β. Διατάγματος “περί καθορισμού συνθέσεως και τρόπου εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας- Ασωπού-Κορινθίας, ως και των Εκτελεστικών Τοπικών Επιτροπών αυτού”, επαναφέρονται εν ισχύι, καταργουμένης πάσης μεταγενεστέρας του διατάγματος τούτου διατάξεως, καθοριζούσης κατά διάφορον τρόπον τα της συνθέσεως και του τρόπου εκλογής του Δ.Σ. του ως άνω Οργανισμού, ως και των Εκτελεστικών Τοπικών Επιτροπών αυτού.

Άρθρον 11
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 10 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ