Νόμος 413 ΦΕΚ Α΄212/14.8.1976
Περί υπαγωγής των Αξιωματικών, Πυρονόμων και κατωτέρων οργάνων του Πυροσβεστικού Σώματος εις τας περί στρατιωτικών συντάξεων διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Εις το άρθρον 25 παράγραφος 2 του Α.Ν. 1854/1951 “περί απονομής των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων” προστίθεται εδάφιον τρίτον έχον ούτω: “Ωσαύτως θεωρούνται στρατιωτικοί ως προς το εις σύνταξιν δικαίωμα και οι αξιωματικοί πυρονόμοι και τα κατώτερα δικαιώματα του Πυροσβεστικού Σώματος, καταργουμένης πάσης αντιθέτου ως προς το θέμα τούτο διατάξεως”.

2. Εις το άρθρον 25 παράγραφος 3 του Α.Ν. 1854/1951, μετά την φράσιν “και της Αστυνομίας Πόλεων”, προστίθεται η φράσις “και του Πυροσβεστικού Σώματος”.

3. Εις το άρθρον 42 παράγραφος 3 του Α.Ν. 1854/1951, ως η παράγραφος αυτή ηρμηνεύθη δια του άρθρου 14 παράγραφος 1 του Ν.Δ. 3768/1957 “περί τροποποιήσεως των περί ορίου ηλικίας των πολιτικών υπαλλήλων διατάξεων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως συνταξιοδοτικών τινων διατάξεων”, και συνεπληρώθη δια της προσθήκης εδαφίου 4 δια του άρθρου 4 του Ν.Δ. 626/1970 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεών τινων του Α.Ν. 1854/1951”, προστίθεται εδάφιον πέμπτον έχον ούτω: “Η κατά το εδάφιον 1 προσαύξησις παρέχεται, υπό τας εν αυτώ προϋποθέσεις, και εις τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος απο του βαθμού του πυρονόμου και κάτω”.

4. Εις το άρθρον 37 παράγραφος 1 του Α.Ν. 1854/1951, ως συνεπληρώθη δια του άρθρου 14 παράγρ. 3 του Ν.Δ. 3768/1957 και αντικατεστάθη αφ` ης ισχύσε αντικαταστάσεως της περιπτώσεως α` του εδαφ. 1 του άρθρου 37 του Α.Ν. 1854/1951, ως ετροποποιήθη”, προστίθεται εν τη πρώτη περίοδω της περιπτώσεως α` “και ο χρόνος φοιτήσεως του Πυροσβεστικού υπαλλήλου εις την ΠυροσβεστικήνΣχολήν από της συμπληρώσεως του 15ου έτους της ηλικίας αυτού”.

5. Οι μαθηταί της Πυροσβεστικής Σχολής, οι δόκιμοι και οι μαθητευόμενοι τεχνίται του Πυροσβεστικού Σώματος, εξομοιούνται προς τους μονίμους υπαλλήλους αυτού, ως προς το δικαίωμα συντάξεως εκ παθήσεως εξ αιτίας της υπηρεσίας, δια τον υπολογισμόν της οποίας ως μισθός λαμβάνεται ο καταβαλλόμενος ή ο μισθός των προς ουςεξομοιούνται, συμφώνως προς τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις.

Άρθρον 2

1. Η διάταξις της παραγράφου 5 του προηγουμένου άρθρου έχει εφαρμογήν και δια τους παθόντας από της ισχύος του Α.Ν. 1854/1951 και τας οικογενείας των εκ τούτων θανόντων, εις δε τας λοιπάς διατάξεις του αυτού άρθρου δύνανται να υπαχθούν και οι κατά τας προϊσχυούσας διατάξεις αποκτήσαντες δικαίωμα συντάξεως.

2. Η σχετική αίτησις δέον να υποβληθή εντός προθεσμίας ενός τους από της ισχύος του παρόντος, η δε σύνταξις ή αύξησις της συντάξεως ορίζεται πληρωτέα από της πρώτης του μηνός της χρονολογίας εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 10 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ