ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4115 ΦΕΚ Α’ 24/30.01.2013

Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Νομική μορφή-Έδρα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

1. Με την υπ` αριθ. 127175/Η/4.11.2011 (Β` 2508) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ινστιτούτο Νεολαίας» που ιδρύθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3369/2005 και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων» που ιδρύθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2327/1995, συγχωνεύθηκαν με απορρόφηση στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας». Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας» (ΕΙΝ) μετονομάστηκε σε «ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

2. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η έδρα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ βρίσκεται στην Αθήνα.
Άρθρο 2
Σκοπός-Αρμοδιότητες ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το «Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι πάροχος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

1. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχει ως σκοπό του την υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων για:

(α) τη Δια Βίου Μάθηση κατά την έννοια του ν. 3879/ 2010 (Α` 163),

(β) τη νέα γενιά, με έμφαση τη στήριξη των νέων στη εκπαιδευτική και επαγγελματική διαδρομή και κινητικότητα τους, την ανάδειξη και τη στήριξη της καινοτομίας και κινητικότητας,

(γ) τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη μαθητική και φοιτητική μέριμνα.

2. Οι αρμοδιότητες του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι οι εξής:

α) Υλοποιεί όλες τις σχετικές δράσεις και τα έργα που αναφέρονται στον ανωτέρω σκοπό του.

β) Ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ή τελικός δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

γ) Αναθέτει την εκπόνηση μελετών που αφορούν στην ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση, καθώς και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιοποίηση των ακινήτων του.

δ) Προβαίνει στην προμήθεια του πάσης φύσεως εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του.

ε) Φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του.

στ) Εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του.

ζ) Εκπονεί προγράμματα, μελέτες, σεμινάρια, συνέδρια και έρευνες, παράγει υποστηρικτικό υλικό με την συνεργασία άλλων φορέων που βοηθούν στην αναπτυξιακή διαδικασία του τόπου, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση, στην οργάνωση μεθόδων αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών μορφωτικών και πολιτιστικών προβλημάτων.

η) Αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών εθνικής κλίμακας σχετικών με τις δραστηριότητες του, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούν κυρίως σε σχολικές βιβλιοθήκες, φοιτητικές και σπουδαστικές εστίες και σχολικά κτίρια και εξοπλισμό τους, με σκοπό την προσαρμογή των υφιστάμενων φοιτητικών και σπουδαστικών εστιών, καθώς και σχολικών κτιρίων στις ανάγκες της εκπαιδευτικής πολιτικής.

θ) Παρέχει την τεχνολογική διαχειριστική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων, προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους που ανατίθενται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή και τις Γενικές Γραμματείες του οικείου Υπουργείου.

ι) Πραγματοποιεί κάθε σχετική με τις ανωτέρω αρμοδιότητες δραστηριότητα που του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και αρμοδιοτήτων του, το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» ασκεί κάθε πράξη και δραστηριότητα που αποσκοπεί στην εκπλήρωση τους.

4. Η υλοποίηση των προγραμμάτων, έργων, μελετών ή ερευνών που αναθέτει ή είναι φορέας πρότασης η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» διενεργείται βάσει των προδιαγραφών που ορίζει κάθε φορά η αναθέτουσα αρχή και υπό την εποπτεία της.

5. Ως περιουσία, τη διαχείριση της οποίας αναλαμβάνει το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», νοούνται ιδίως τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία:

α) Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, τα οποία ανήκουν στους φορείς που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011 (Β` 2508) ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση τους ή έχουν μισθωθεί από αυτούς ή βρίσκονται στην εκμετάλλευση τους για οποιαδήποτε αιτία και με οποιαδήποτε νομική μορφή.

β) Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες των φορέων που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011, όπως χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε κάθε είδους νόμισμα.

γ) Τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής των φορέων που έχουν απορροφηθεί από το «Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011, όπως ευρεσιτεχνίες, υποδείγματα, σήματα και τα δικαιώματα σε νέες τεχνογνωσίες, καθώς και οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα που χρησιμοποιούν.

δ) Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πόροι, κινητές αξίες και δικαιώματα που ανήκουν ή περιέρχονται σε άλλα νομικά πρόσωπα, εφόσον και κατά το μέρος που συνεχίζουν να εξυπηρετούν, άμεσα ή έμμεσα, τους σκοπούς των φορέων που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011. Εκκρεμείς πράξεις παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων των φορέων που έχουν απορροφηθεί από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011, υλοποιούνται από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης».
Άρθρο 3
Όργανα διοίκησης ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Τα όργανα διοίκησης του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρον 16 ΝΟΜΟΣ 4505/2017 και ισχύει από 8/12/2017
Δες την εξέλιξη του άρθρου
Άρθρο 4
Διοικητικό Συμβούλιο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

1. Το «Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο προσώπων εγνωσμένου κύρους και διακριθέντων στο δημόσιο βίο, με σπουδές και εμπειρία συναφείς προς τους σκοπούς του ιδρύματος, που ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Ίδρυμα, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Σύλλογο εργαζομένων ή, εφόσον αυτός δεν υπάρχει, με καθολική ψηφοφορία των εργαζομένων στο ίδρυμα.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρον 16 ΝΟΜΟΣ 4505/2017 και ισχύει από 8/12/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.3 Άρθρον 16 ΝΟΜΟΣ 4505/2017 και ισχύει από 8/12/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Τα μέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι την αντικατάσταση τους και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμβάνουν τις αμοιβές ή τις αποζημιώσεις, που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτή η αντικατάσταση τους πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και όχι πέραν των δύο μηνών από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ..

4. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο και ιδίως λόγω παραίτησης, απώλειας της ιδιότητας, με την οποία διορίζεται κλπ., αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ, τα μέλη αυτού λαμβάνουν αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 42 ΝΟΜΟΣ 4521/2018 και ισχύει από 2/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

6. Εισηγητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για κάθε θέμα που συζητείται στο Δ.Σ..
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρον 16 ΝΟΜΟΣ 4505/2017 και ισχύει από 8/12/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

7. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του.

8. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για το χειρισμό συζητούμενων θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη της διαδικασίας για τη λήψη απόφασης.

10. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..

12. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του.

13. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτόν.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρον 16 ΝΟΜΟΣ 4505/2017 και ισχύει από 8/12/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 5
Πόροι και περιουσία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

1. Πόροι του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» είναι ιδίως οι εξής:

α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

γ) Έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του, τόκοι από τη χρηματοοικονομική εκμετάλλευση των διαθεσίμων του και κάθε άλλη πρόσοδος από την εκμετάλλευση του ενεργητικού του.

δ) Έσοδα από την εκτέλεση έργων και υπηρεσιών που είτε ανατίθενται στο`Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ή τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς είτε εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων (δημόσιων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών), τα οποία εκτελούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από τρίτες πηγές.

2. Όλη η ακίνητη και κινητή περιουσία, καθώς και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των νομικών προσώπων που συγχωνεύθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011, καθώς επίσης και οι κάθε είδους απαιτήσεις τους και οι ένδικες αξιώσεις τους έχουν ήδη περιέλθει χωρίς καμία άλλη διατύπωση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το οποίο υπεισήλθε ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων που συγχωνεύθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011. Μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ισχύ του παρόντος, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης με ευθύνη του Δ.Σ. προβαίνει στη διενέργεια απογραφής του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας και των υποχρεώσεων που κατά τις διατάξεις του παρόντος περιέρχονται σε αυτό.
Άρθρο 6
Οικονομική διαχείριση

1. Η οικονομική διαχείριση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται με προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση και ετήσιο πρόγραμμα δράσης, που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση μέσα στις νόμιμες προθεσμίες για τους εποπτευόμενους από το Δημόσιο φορείς.

2. Η διαχειριστική χρήση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Κατ` εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα είναι υπερδωδεκάμηνη, δεδομένου ότι στο ΕθνικόΊδρυμα Νεότητας συγχωνεύτηκαν με απορρόφηση το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Νεολαίας και μετονομάστηκε σεΊδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

3. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή των ελεγκτών.

4.Έως το τέλος Ιουνίου του επόμενου της οικονομικής χρήσης ημερολογιακού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με την Έκθεση των ορκωτών ελεγκτών και Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τήρηση των νόμιμων διατάξεων και των διατάξεων του Οργανισμού. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να διατάξει οποιονδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

5. Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ εντάσσεται στο ίδιο καθεστώς βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που τηρούσε ο απορροφών οργανισμός.

6. Καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρχει επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Κάθε υποχρέωση, που αναλαμβάνεται χωρίς να υπάρχει επαρκής πίστωση, είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη.
Άρθρο 7
Κανονισμός λειτουργίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καταρτίζεται ο Κανονισμός λειτουργίας του.

Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται ιδίως τα εξής:

α) Οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η κατανομή των αρμοδιοτήτων του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

γ) Οι ειδικότερες διαδικασίες του τρόπου λειτουργίας του.

δ) Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού.

ε) Το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρον 16 ΝΟΜΟΣ 4505/2017 και ισχύει από 8/12/2017
Δες την εξέλιξη του άρθρου
1
Άρθρο 8
Κανονισμοί Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, που δίδεται εντός τριάντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και ο Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του. Με τους κανονισμούς αυτούς ρυθμίζονται ιδίως οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγοράς ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά μεταβίβασης ή απόκτησης κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος, πλην των πωλήσεων και ανταλλαγών ακινήτων πραγμάτων.
Άρθρο 9
Προσωπικό

1. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στο`Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την πρόσληψη του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτό μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή των λοιπών φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου.

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια.

Οι αποσπώμενοι στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης λαμβάνουν από αυτό το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, που έχουν στην οργανική θέση τους με τις προϋποθέσεις καταβολής τους.
Άρθρο 10
Εσωτερική διάρθρωση Οργανωτική δομή ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διαρθρώνεται από τις παρακάτω οργανωτικές μονάδες:

Α) Επίπεδο Ανώτατης Διοίκησης Περιλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο και τις αυτοτελείς οργανωτικές μονάδες/ Συμβούλους που υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι αυτοτελείς οργανωτικές μονάδες οργανωτικοί ρόλοι και οι Ειδικοί Σύμβουλοι του επιπέδου αυτού είναι:
Με υπαγωγή στο Διοικητικό Συμβούλιο: Νομική Υπηρεσία (Επίπεδο Διεύθυνσης)

Τμήμα Γραμματείας Νομικής Υπηρεσίας (Επίπεδο Τμήματος, με υπαγωγή στη Νομική Υπηρεσία)

Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Τμήμα Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου (Επίπεδο Τμήματος)

Τμήμα Δημοσιότητας και Προβολής (Επίπεδο Τμήματος)

Σύμβουλοι Διοίκησης Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας (Επίπεδο Τμήματος)

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Επίπεδο Τμήματος)

Β) Επίπεδο Διευθύνσεων

– Περιλαμβάνει τις Διευθύνσεις:

– Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

– Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών

– Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Γ) Επίπεδο Τμημάτων

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα Τμήματα ανά Διεύθυνση:

1. Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

α) Τμήμα Σχεδιασμού Δράσεων

β) Τμήμα Διαχείρισης `Εργων Προγραμμάτων Νεολαίας

γ) Τμήμα Διαχείρισης `Εργων Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

2. Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Προγραμματισμού Υποδομών και Δομών

β) Τμήμα Μελετών και Τυποποίησης

γ) Τμήμα Κατασκευών

δ) Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Δράσεων

ε) Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας.

3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας

β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης – Λογιστήριο

γ) Τμήμα Διοίκησης και Ανάπτυξης ΑνθρωπίνουΔυναμικού

δ) Τμήμα Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.7 Άρθρον 16 ΝΟΜΟΣ 4505/2017 και ισχύει από 8/12/2017
Δες την εξέλιξη του άρθρου
Άρθρο 11
Οργανικές θέσεις ΙΝΕΔΙΒΙΜ

1. Συνιστώνται στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεις τακτικού προσωπικού και έξι (6) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

Διατηρούνται οι δύο θέσεις Ειδικών Συμβούλων Διοίκησης και δύο θέσεις Ειδικών Συνεργατών Διοίκησης του άρθρου 19 του ν. 3404/2005 (Α`260).

2. Οι εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεις τακτικού προσωπικού καλύπτονται με σύμβαση εργασίαςιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέμονται ως ακολούθως ανά επίπεδο εκπαίδευσης:

40 ΠΕ

17 ΤΕ

53 ΔΕ

12 ΥΕ

3. Στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ ανήκουν οι παραπάνω οργανικές θέσεις, ανά κλάδο και επίπεδο εκπαίδευσης:

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 34

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 7

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 48

ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1

ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ 1

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2

ΔΕ ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1

ΥΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9

ΥΕ ΕΠΑΓΓ. ΣΧΟΛΗΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1

4. Η κατάταξη του αριθμού των θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και Διεύθυνση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.8 Άρθρον 16 ΝΟΜΟΣ 4505/2017 και ισχύει από 8/12/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, δύναται να τροποποιείται ο παρών οργανισμός και η διάρθρωση της υπηρεσίας, να αυξάνονται ή να καταργούνται οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία, να ιδρύονται νέες οργανικές μονάδες (αυτοτελείς ή μη), να μεταβάλεται (αυξάνεται ή μειώνεται) ο αριθμός του απαιτούμενου προσωπικού και οι αναγκαίες ειδικότητες ανά οργανική μονάδα και γενικώς να ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες της και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται κάθε φορά στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 12
Αντιμετώπιση οικονομικών ζητημάτων από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας

Σύμφωνα με την με αριθ. 67792/Η/15.6.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 1915) με την οποία τροποποιείται/συμπληρώνεται η 127177/Η/4.11.2011 (Β` 2508) κοινή υπουργική απόφαση: «Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Φοιτητικών και Σπουδαστικών Εστιών, συνεχίζουν και ασκούνται από το ίδιο το Ε.Ι.Ν. έως την πάροδο τριών μηνών από τη συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 58 του ν. 4009/ 2011 (Α`195)».

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζει να ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές, σύμφωνα με την με αριθ. 67792/Η/15.6.2012 κοινή υπουργική απόφαση, χρησιμοποιώντας για το έτος 2012 την τακτική επιχορήγηση που έχει προβλεφθεί και για κάθε επόμενο έτος την επιχορήγηση που θα προβλέπεται, πλην της μισθοδοσίας και πάσης φύσεως άλλων οικονομικών υποχρεώσεων του μεταφερθέντος προσωπικού που απορρέουν από τις συμβάσεις του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Άρθρο 13
Νομική μορφή-Έδρα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

1. Με την υπ` αριθ. 119959/Η/20.10.2011 (Β` 2351) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων η οποία κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α`86), το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», που συστήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 2469/1997 (Α`38) και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)», που συστήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2224/1994 (Α`112), συγχωνεύτηκαν με απορρόφηση στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» που συστήθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3879/2010 (Α`163) και καταργήθηκαν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα. Με την αυτή κοινή υπουργική απόφαση το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» μετονομάστηκε σε «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (εφεξής Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

2. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχει κοινωφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βρίσκεται στην Αθήνα.
Άρθρο 14
Σκοπός και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εισροών και εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης και λειτουργεί ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων που διαχειρίζονται θέματα προσόντων και ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας και κινητικότητας, όπως το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, το Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου, το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Euroguidance, το Εθνικό Σημείο Αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQA-VET) και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ακαδημαϊκών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET).

2. Σκοποί του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ιδίως:

α) η πιστοποίηση των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και, ειδικότερα: αα) η πιστοποίηση των δομών, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προγραμμάτων των φορέων της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένης της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ββ) η πιστοποίηση των φορέων συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και γγ) η χορήγηση άδειας λειτουργίας των φορέων αυτών, όπου αυτό απαιτείται,

β) η εξασφάλιση των προϋποθέσεων και η εξυπηρέτηση των στόχων που αναφέρονται στα εθνικά, τα ευρωπαϊκά και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε σχέση με την πιστοποίηση των εισροών και εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης,

γ) η δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, η αντιστοίχισή των προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, η αντιστοίχισή στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων διεθνών κλαδικών προσόντων και η δημιουργία των κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων,

δ) η πιστοποίηση των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης και, ειδικότερα: αα) η ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, η πιστοποίηση των προσόντων αυτών και η αντιστοίχισή τους στα επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ββ) η πιστοποίηση των εκπαιδευτών ενηλίκων, των στελεχών συνοδευτικών υποστηρικτικών εργασιών και των στελεχών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού και γγ) η αδειοδότηση, ο έλεγχος και η εποπτεία της λειτουργίας φορέων πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης,

ε) η ανάπτυξη και η εφαρμογή συστήματος μεταφοράς πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, στ) η διασφάλιση της ποιότητας της δια βίου μάθησης και της δια βίου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.) σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους δημόσιους φορείς,

ζ) η εισήγηση του καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης,

η) η αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων που απονέμονται από καταργημένους ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης,

θ) η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων φορέων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της Εθνικής Πολιτικής για τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό,

ι) η ανάπτυξη της επικοινωνίας και ο συντονισμός της δράσης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» με σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών,

ια) η δημιουργία Εθνικού Δικτύου Ενημέρωσης και Πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων και προσώπων σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανταλλαγών με τις χώρες της Ευρωπάικής `Ενωσης,

ιβ) Η παροχή κάθε είδους και μορφής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού προς τους αρμόδιους φορείς των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα Κέντρα και τους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τις επιχειρήσεις, καθώς και τις οργανώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων,

ιγ) η εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση στελεχών του τομέα «Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» σε συνεργασία ή/και συμπληρωματικά με τους υπάρχοντες φορείς (δομές) των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

ιδ) ο προσδιορισμός αφ` ενός των προϋποθέσεων και κανόνων λειτουργίας των φορέων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και αφ` ετέρου της επάρκειας των προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η τήρηση αντίστοιχων μητρώων,

ιε) ο προσδιορισμός των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΥ.Ε.Π.) από φυσικά και νομικά πρόσωπα, των προδιαγραφών πιστοποίησης της επάρκειας των προσόντων των στελεχών παροχής υπηρεσιών ΣΥ.Ε.Π., της διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της τήρησης των απαιτούμενων μητρώων.

3. Για την εκπλήρωση των σκοπών του ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ιδίως:

α) μελετά, αναπτύσσει, οργανώνει και εφαρμόζει τις προδιαγραφές των συστημάτων πιστοποίησης των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης,

β) καταρτίζει και τηρεί τα μητρώα των πιστοποιημένων δομών, εκπαιδευτών, στελεχών δια βίου συμβουλευτικής και ελεγκτών – αξιολογητών των δομών αυτών,

γ) ασκεί συνεχή έλεγχο και αξιολογεί τη λειτουργία των πιστοποιημένων δομών της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων και των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού,

δ) εισηγείται την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των δομών, των επαγγελματικών περιγραμμάτων, των προγραμμάτων της μη τυπικής εκπαίδευσης, περιλαμβανομένων των φορέων παροχής συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και των φορέων παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού,

ε) υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και στο Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση για τη χάραξη κατευθύνσεων, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό μέτρων πολιτικής για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης των εισροών της μη τυπικής εκπαίδευσης,

στ) συνεργάζεται με διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς ή φορείς άλλων χωρών, οι οποίοι έχουν ανάλογο σκοπό, εκπροσωπεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε όργανα διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών σε ζητήματα πιστοποίησης εισροών, αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων και επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, παρακολουθεί τις διεθνείς και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στα ζητήματα αυτά, εκπονεί τις αναγκαίες έρευνες, μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες, οργανώνει σχετικές εκδηλώσεις και εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τη διαμόρφωση της δημόσιας πολιτικής, των κανόνων και των προγραμμάτων που αφορούν τα συστήματα πιστοποίησης των εισροών και εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης, καθώς και του επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής,

ζ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων, περιλαμβανομένου συστήματος εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων όσων επιθυμούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων τους, εφαρμόζει το κανονιστικό πλαίσιο, τηρεί μητρώο των πιστοποιηθεντων και ενημερώνει το Ηλεκτρονικό Μητρώο Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης,

η) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία αδειοδότησης φορέων πιστοποίησης των προσόντων, αδειοδοτεί τους φορείς αυτούς, ελέγχει την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου και τηρεί μητρώο των αδειοδοτηθέντων φορέων,

θ) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για την απονομή τίτλων της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα διπλώματα αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, τα πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις επάρκειας και άλλοι τίτλοι που βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και επιτυχώς περατωθείσα επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να απαιτείται συμπληρωματικά προς τους κύκλους σπουδών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος,

ι) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, πλην της ανώτατης εκπαίδευσης,

ια) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση κανονιστικού πλαισίου για την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων που απονέμονται από καταργημένους ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης,

ιβ) εκπονεί τα πρότυπα και τα μέσα που αφορούν την αναγνώριση και πιστοποίηση των προσόντων, αναπτύσσει τη σχετική τεχνογνωσία και συνεργάζεται με τους φορείς της δια βίου μάθησης, ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός του και οι στόχοι των περιπτώσεων β`, γ`, δ`, ε` και η` της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3879/2010 (Α`163),

ιγ) παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες και καθοδήγηση στους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη συσχέτιση των εθνικών προσόντων, μέσω του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,

ιδ) αναπτύσσει κριτήρια και πρότυπες μεθόδους αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού για εκπαίδευση και κατάρτιση,

ιε) αναπτύσσει την επικοινωνία και συντονίζει τη δράση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, με σκοπό τη βελτίωση των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών,

ιστ) συνεργάζεται για θέματα της αρμοδιότητας του με Οργανισμούς, Κέντρα και Ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής προς επίτευξη των στόχων του,

κστ) εκπονεί και αναθέτει έρευνες, μελέτες και προγράμματα για την επίτευξη των σκοπών του,

ιζ) σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα που εντάσσονται στους σκοπούς του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε από τον ίδιο τον Οργανισμό είτε σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραμμάτων,

ιη) μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας της δια βίου μάθησης και της δια βίου ΣΥΕΠ, σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους δημόσιους φορείς,

ιθ) διενεργεί ελεγκτικό έργο για λογαριασμό άλλων φορέων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα,

κ) σχεδιάζει, παράγει και διαχειρίζεται τις απαραίτητες βάσεις δεδομένων και τα κάθε μορφής λογισμικά εργαλεία, που κρίνονται απαραίτητα για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των σκοπών του, είτε από το ίδιο το νομικό πρόσωπο είτε σε συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, στο πλαίσιο εθνικών, ευρωπαϊκών και διακρατικών προγραμμάτων,

κα) Πραγματοποιεί κάθε σχετική με τις ανωτέρω αρμοδιότητες δραστηριότητα που του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

5. Προς τούτο, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύναται να:

α) απογράφει, προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση και συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας των ως άνω κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου αρχείου,

β) εκμισθώνει τα περιουσιακά στοιχεία του ή παραχωρεί με εύλογο αντάλλαγμα ή δωρεάν τη χρήση αυτών σε Οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς του δημόσιου φορέα, μισθώνει ή αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων πραγμάτων στο όνομα του για την εξυπηρέτηση των σκοπών του,

γ) αποδέχεται ή αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή και για λογαριασμό του Δημοσίου,

δ) αναθέτει την εκπόνηση μελετών που αφορούν στην ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση καθώς και οποιωνδήποτε αναγκαίων εργασιών για την αξιοποίηση των ακινήτων του,

ε) προβαίνει στην προμήθεια του πάσης φύσεως εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας του,

στ) φροντίζει για την επαγγελματική εκπαίδευση και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων του,

ζ) εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του,

η) ενεργεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης ή τελικός δικαιούχος προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων, εν όλω ή εν μέρει, από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,

θ) συμμετέχει ιδίως σε συζητήσεις, διαλέξεις, συνέδρια, εκθέσεις, ομάδες εργασίας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, που έχουν στόχο την προώθηση θεμάτων που αναφέρονται στους τομείς αρμοδιότητας του,

ι) αναλαμβάνει καθήκοντα συμβούλου διαχείρισης ή συμβούλου αξιολόγησης ή συμβούλου μελετών και γενικότερα προγραμμάτων που αφορούν στους τομείς δραστηριότητας του και χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς ή άλλους πόρους και εκτελούνται από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Α.Ε.Ι. και γενικότερα φορείς του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και φορείς της αλλοδαπής, κατόπιν εντολής του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή κατόπιν απόφασης του Δ.Σ..

ια) αναλαμβάνει και εκτελεί προγράμματα μελετών εθνικής κλίμακας σχετικών με τις δραστηριότητες του, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, κοινοτικούς ή άλλους πόρους μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ιβ) πραγματοποιεί κάθε σχετική δραστηριότητα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, που του αναθέτει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ιγ) ενάγει ή ενάγεται και γενικά διεξάγει στο όνομα του κάθε δίκη και επιχειρεί κάθε μέτρο εκτέλεσης που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία αυτού και των συγχωνευόμενων φορέων.

6. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λειτουργεί ως φορέας διοίκησης της δια βίου μάθησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 3879/2010 (Α`163).

7.Η αρμοδιότητα πιστοποίησης των Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης (Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου τούτου, γενόμενες πιστοποιήσεις από τον Ε.Ο.Π.Ι.Σ. ισχύουν ως πιστοποιήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 120 ΝΟΜΟΣ 4316/2014 και ισχύει από 24/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 15
Όργανα Διοίκησης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τα όργανα διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι:

α) το Διοικητικό Συμβούλιο,

β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

γ) ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Άρθρο 16
Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο,

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,

γ) δύο μέλη, πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και διακριθέντα στο δημόσιο βίο, με σπουδές και εμπειρία συναφείς προς τους σκοπούς του Οργανισμού,

δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του,

ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τον αναπληρωτή του,

στ) έναν εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Ε. με τον αναπληρωτή του,

ζ) έναν κοινό εκπρόσωπο των φορέων των εργοδοτών (Σ.Ε.Β., Ε.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του,

η) έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τον αναπληρωτή του.

2. Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσεων στ ́, ζ ́ και η ́ της προηγούμενης παραγράφου δεν προτείνουν εκπροσώπους τους μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή από αυτούς του σχετικού αιτήματος, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζει αντίστοιχα ως εκπροσώπους και αναπληρωτές τους μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους.

3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού, ο Πρόεδρός του και ο Διευθύνων Σύμβουλος διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντος Συμβούλου έως την ημερομηνία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα και χωρίς αυτόν. Μέχρι το διορισμό του, καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου σε κάθε περίπτωση λήγει με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 4115/2013.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 7 ΝΟΜΟΣ 4138/2013 και ισχύει από 19/3/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών καθορίζεται η αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και η αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Προέδρου του και των λοιπών μελών του. Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν οδοιπορικά έξοδα, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α ́35) και του ν. 3833/2010 (Α ́40), όπως εκάστοτε ισχύουν, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο.

6. Τα μέλη του Δ.Σ., των οποίων λήγει η θητεία, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την αντικατάστασή τους και πάντως όχι πέραν των δύο (2) μηνών από τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. και δικαιούνται μέχρι τότε να λαμβάνουν τις αποδοχές ή τις αποζημιώσεις, που προβλέπονται για την άσκηση των καθηκόντων τους.

7. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους του Δ.Σ. για οποιονδήποτε λόγο, αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τους εκπροσώπους των φορέων τηρούνται οι διαδικασίες των παραγράφων 1 και 2.

8. Εισηγητής για όλα τα θέματα, που συζητούνται στο Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, εκτός των θεμάτων που επιθυμεί να εισηγηθεί ο ίδιος ο Πρόεδρος.

9. Χρέη Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του.

10. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μία (1) φορά το μήνα και εκτάκτως, όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως από τουλάχιστον πέντε μέλη του.

11. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 12. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου άλλα πρόσωπα, αρμόδια για το χειρισμό συζητούμενων θεμάτων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να αποχωρήσουν πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος, για το οποίο έχουν προσκληθεί και τη λήψη απόφασης.

13. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..

13. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ..

14. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την επίτευξη της αποστολής του, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, του Κανονισμού Λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος και της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

15. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία του Οργανισμού, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε άλλη διάταξη του νόμου αυτού.

16. Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του.

17. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για τη λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε αυτούς.
Άρθρο 17
Πρόεδρος Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, καθώς και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

3. Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α`35) και του ν. 3833/2010 (Α`40), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

5. Τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. μπορεί να κατέχει και δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η υπηρεσία στη θέση αυτή για την οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια.

6. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, πλην αυτών που του μεταβιβάστηκαν από το Δ.Σ. του Οργανισμού.

7. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Δ.Σ., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται από τον Κανονισμό που εκδίδεται κατά το άρθρο 25 του παρόντος νόμου.

8. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Άρθρο 18
Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.

2. Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να είναι επιστήμονας με επαρκή γνώση και εμπειρία σε θέματα διοίκησης, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τους σκοπούς του Οργανισμού. Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγεται κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και λαμβάνει την προσήκουσα δημοσιότητα. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

3. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού.

4. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί με πράξη του να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στους Διευθυντές του Οργανισμού, πλην αυτών που του μεταβιβάστηκαν από τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Οργανισμού.

5. Στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999 (Α`35) και του ν. 3833/2010 (Α`40), όπως εκάστοτε ισχύουν.

6. Ο Διευθύνων Σύμβουλος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν καλύπτεται από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.

7.Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να κατέχει και δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η υπηρεσία στη θέση αυτή για την οργανική ή κύρια θέση του θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια.

Μετά τη λήξη της θητείας του διευθύνοντος συμβούλου, αυτός επανέρχεται αυτοδικαίως στο φορέα του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα όπου υπηρετούσε πριν το διορισμό του.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 39 ΝΟΜΟΣ 4521/2018 και ισχύει από 2/3/2018
Σημ.: σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ 1 του ν.4521/2108 :Η αληθής έννοια της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 4115/2013 (Α’ 24) είναι ότι, αν για τη θέση του Διευθύνοντος -Συμβούλου επιλέγεται δημόσιος υπάλληλος, δημόσιος λειτουργός ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο διορισμός του διενεργείται με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου, χωρίς να απαιτείται και απόσπασή του σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 27, η οποία αναφέρεται αποκλειστικά στο προσωπικό του οργανισμού και όχι στα όργανα διοίκησης.
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

8. Ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 19
Έλεγχος – Πιστοποίηση Αξιολόγηση -Έγκριση – Εποπτεία Φορέων και Προσώπων

1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πιστοποίησης προσόντων, που αποκτώνται από τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθορίζονται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται κάθε φορά η διαδικασία της πιστοποίησης προσόντων που αποκτώνται από τη μη τυπική και την άτυπη μάθηση, το σύστημα εξέτασης, αξιολόγησης και επικύρωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στην αρμοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

2. Ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει την εκτέλεση αξιολογήσεων, ελεγκτικών διαδικασιών, εξεταστικών διαδικασιών, επιθεωρήσεων και επιτηρήσεων σε φυσικά πρόσωπα κατάλληλης ειδικότητας, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων της περίπτωσης ζ` της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζεται η αποζημίωση τους, ενώ για τις δαπάνες μετακίνησης τους εφαρμόζονται, αναλόγως, όσα ισχύουν για το προσωπικό του Οργανισμού.

3. Αρμοδιότητες ελέγχου και πιστοποίησης προσόντων, οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόμο, μπορεί να ανατίθενται σε αδειοδοτημένους φορείς, στους οποίους χορηγείται άδεια από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και οι οποίοι μετά την αδειοδότησή τους τίθενται στην εποπτεία του Οργανισμού. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την αξιολόγηση, την αδειοδότησή και την εποπτεία των πάσης φύσεως φορέων καθορίζονται κάθε φορά με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται κάθε φορά η διαδικασία αδειοδότησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στην αρμοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

4. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται η αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων που απονέμονται από καταργημένους ελληνικούς φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και η αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι όροι, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, η σύσταση, η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας του εισηγητικού οργάνου, για τις ισοτιμίες τίτλων και κάθε άλλο, σχετικό προς τα ανωτέρω, ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα που αφορά στην αρμοδιότητα αυτή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

5. Στο άρθρο 3 του ν. 3369/2005 (Α`171), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3879/2010 (Α`163), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. α. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της γνωμοδοτικής επιτροπής στην οποία συμμετέχουν:

αα) Ένας εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως πρόεδρος της επιτροπής.

ββ) Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως αντιπρόεδρος της επιτροπής.

γγ) Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

δδ) Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το εποπτεύον το επάγγελμα Υπουργείο.

εε) Ένας εκπρόσωπος οριζόμενος από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).

στστ)Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών οριζόμενος από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωση τους.

ζζ)Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων οριζόμενος από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωση τους.

Για τη συμμετοχή στην ανωτέρω επιτροπή δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

β. Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και υλοποιούνται με ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π».

6. α. Το άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α`48) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, καθώς και οι φορείς που χορηγούν αντίστοιχα πιστοποιητικά πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με βάση και την επί του θέματος αυτού διεθνή πρακτική. Η διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας των φορέων της ημεδαπής, καθώς και αναγνώρισης των φορέων της αλλοδαπής που χορηγούν τίτλους οι οποίοι αποδεικνύουν τη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ και η αντιστοίχιση των εν λόγω τίτλων με τους τίτλους της ημεδαπής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Η ανωτέρω διαδικασία πιστοποίησης ισχύει και όπου αυτή προβλέπεται ως πρόσθετο προσόν διορισμού στο Δημόσιο».

β. Η υποπερίπτωση α`της περίπτωσης ε` της παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α`39), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου μόνου του π.δ. 44/2005 (Α`63), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία, καθώς και Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή από φορείς οι οποίοι αναγνωρίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο ισχυόντων τίτλων ανά κράτος προέλευσης και φορέα».
Άρθρο 20
Ανταποδοτικά Τέλη και Τέλη Εποπτείας

1. Για την αξιολόγηση και ένταξη στα μητρώα του άρθρου 21, για την αδειοδότηση των ιδιωτικών κέντρων και γραφείων συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, για την αδειοδότηση και πιστοποίηση των φορέων παροχής δια βίου μάθησης, για την αδειοδότηση των φορέων πιστοποίησης προσόντων, για την πιστοποίηση προσόντων φυσικών προσώπων, για την πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και προγραμμάτων, καθώς και για τις ισοτιμίες τίτλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταβάλλονται στον Οργανισμό ανταποδοτικά τέλη. Το είδος και το ύψος των τελών, ο τρόπος αντιστοίχισής τους με το κόστος ειδικά παρεχόμενων υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, καθώς και η διαδικασία είσπραξης τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

2. Σκοπός των ανταποδοτικών τελών είναι η κάλυψη των δαπανών ελέγχου, αξιολόγησης, πιστοποίησης, τήρησης ειδικών μητρώων, προβολής και προώθησης της αξιοποίησης των προσόντων που πιστοποιούνται σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων του οργανισμού, καθώς και των δράσεων ενημέρωσης των πολιτών για τις υπηρεσίες αυτές.

3. Τέλη εποπτείας επιβάλλονται στους φορείς, οι οποίοι τίθενται υπό την εποπτεία του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος. Τα τέλη αυτά καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού.

4. Τα ανταποδοτικά τέλη και τέλη εποπτείας καταβάλλονται σε λογαριασμούς του Οργανισμού και χρησιμοποιούνται για τη συνολική κάλυψη των δαπανών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.
Άρθρο 21
Μητρώα

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της διασφάλισης της ποιότητας στη Διά Βίου Μάθηση και την παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο ανατίθεται στον Οργανισμό η τήρηση των παρακάτω μητρώων:

α) Μητρώο Αδειοδοτημένων – Πιστοποιημένων Φορέων Παροχής Δια Βίου Μάθησης και Σ.Υ.Ε.Π.,

β) Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων,

γ) Μητρώο Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών,

δ) Μητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού,

ε) Μητρώο Αδειοδοτημένων Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων, που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Οργανισμού,

στ) Μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων,

ζ) Μητρώο πιστοποιηθέντων προσώπων.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάρτισης και τήρησης των μητρώων, καθώς και η δυνατότητα τήρησης επιπλέον μητρώων, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α ́50). Με όμοιες αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την έγκριση, την πιστοποίηση, την εκπαίδευση και τη διαρκή κατάρτιση και ενημέρωση των Αξιολογητών, των Ελεγκτών, των Επιθεωρητών και των Επιτηρητών.

3. Για το Μητρώο των Εκπαιδευτών Ενηλίκων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3879/2010 (Α΄163) του οποίου η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από τη δημοσίευση του παρόντος ως εξής:

«2. Από 1.9.2014 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4186/2013 και ισχύει από 17/9/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 22
Κυρώσεις

1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της άσκησης των αρμοδιοτήτων ελέγχου, πιστοποίησης και εποπτείας ανατίθενται στον Οργανισμό οι παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Η συγκρότηση και λειτουργία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών παρατυπιών και παραβάσεων.

β) Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων όταν διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραβάσεις κατά την άσκηση των ελεγκτικών και πιστοποιητικών διαδικασιών ή κατά τη διενέργεια εποπτείας των φορέων.

2. Οι πρωτοβάθμιες επιτροπές παρατυπιών και παραβάσεων αποτελούνται από δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στον Οργανισμό, οι οποίοι δεν έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία ελέγχου των κρινόμενων υποθέσεων, και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και οι δευτεροβάθμιες επιτροπές αποτελούνται από δυο υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και έναν υπάλληλο του Οργανισμού, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στη σύνθεση πρωτοβάθμιας επιτροπής. Η θητεία των επιτροπών είναι ετήσια. Τα μέλη των επιτροπών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

3. Οι διοικητικές κυρώσεις, το αρμόδιο όργανο επιβολής, καθώς και η διαδικασία επιβολής τους καθορίζονται ανά αντικείμενο ελέγχου, πιστοποίησης και εποπτείας με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Άρθρο 23
Πόροι και Περιουσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Πόροι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι οι πόροι, που κατά τις διατάξεις του νόμου ορίζονται για τους συγχωνευόμενους φορείς, καθώς και για τον φορέα που απορροφά, οι οποίοι ενδεικτικά είναι:

α) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,Πολιτισμού και Αθλητισμού.

β) Πάσης φύσεως επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς και από συγχρηματοδοτούμεναπρογράμματα.

γ) Έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του, τόκοι από τη χρηματοοικονομική εκμετάλλευση των διαθεσίμων του και κάθε άλλη πρόσοδος από την εκμετάλλευση του ενεργητικού του.

δ) Έσοδα από την εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών που είτε ανατίθενται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού είτε εκτελούνται για λογαριασμό τρίτων, όπως ιδίως δημοσίων υπηρεσιών, εθνικών και διεθνών οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ιδιωτών, τα οποία εκτελούνται ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων και επιχορηγήσεις από τρίτες πηγές.

στ) Τακτική επιχορήγηση και πόροι από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) κατά την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2639/ 1998 (Α`205).

ζ)Έσοδα από την καταβολή ανταποδοτικών τελών και τελών εποπτείας που καταβάλλονται για την πιστοποίηση προσόντων, την πιστοποίηση των Εκπαιδευτικών Ενηλίκων και των στελεχών Σ.Υ.Υ., την ισοτίμηση τίτλων, την αδειοδότηση και την εποπτεία φορέων πιστοποίησης προσόντων και φορέων πιστοποίησης δομών, την πιστοποίηση και αδειοδότηση φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, την πιστοποίηση των Ιδιωτικών Γραφείων ή Κέντρων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και των Στελεχών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

2. Ως περιουσία, τη διαχείριση της οποίας αναλαμβάνει ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από 20.112011, νοείται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του πριν τη μετονομασία του, καθώς και των συγχωνευθέντων φορέων Ε.ΚΕ.ΠΙΣ και Ε.Κ.Ε.Π., ιδίως δε τα ακόλουθα:

α) Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, τα οποία ανήκουν στους συγχωνευόμενους φορείς ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση τους ή έχουν μισθωθεί από αυτούς ή βρίσκονται στην εκμετάλλευση τους για οποιαδήποτε αιτία και με οποιαδήποτε νομική μορφή.

β) Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες των συγχωνευόμενων οργανισμών, όπως χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε κάθε είδους νόμισμα.

γ) Τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας των συγχωνευόμενων φορέων, όπως ευρεσιτεχνίες, υποδείγματα, σήματα και τα δικαιώματα σε νέες τεχνογνωσίες, καθώς και οι επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι και γνωρίσματα που χρησιμοποιούν.

δ) Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πόροι, κινητές αξίες και δικαιώματα που ανήκουν ή περιέρχονται σε άλλα νομικά πρόσωπα, εφόσον και κατά το μέρος που συνεχίζουν να εξυπηρετούν, άμεσα ή έμμεσα, τους σκοπούς των συγχωνευόμενων φορέων. Εκκρεμείς πράξεις παραχώρησης φορέων υλοποιούνται από το απορροφών νομικό πρόσωπο.

3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων που απορροφώνται έχει περιέλθει αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως καθολικό διάδοχο, ο οποίος από 20.11.2011 και εφεξής έχει την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων αυτών, καθώς και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου των νομικών προσώπων, που απορροφώνται.
Άρθρο 24
Οικονομική Διαχείριση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Η οικονομική διαχείριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται με προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, ο οποίος συνοδευόμενος από αιτιολογική έκθεση και ετήσιο πρόγραμμα δράσης, που συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση μέσα στις νόμιμες προθεσμίες για τους εποπτευόμενους από το Δημόσιο φορείς.

2. Η διαχειριστική χρήση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Κατ` εξαίρεση, η πρώτη διαχειριστική χρήση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αρχίζει από την 20.11.2011 και λήγει στις 31.12.2012.

3. Ο τακτικός διαχειριστικός έλεγχος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές, που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η αμοιβή των ελεγκτών.

4.Έως το τέλος Ιουνίου του επόμενου της οικονομικής χρήσης ημερολογιακού έτους το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για έγκριση τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως μαζί με τηνΈκθεση των ορκωτών ελεγκτών και Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών του Οργανισμού. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορεί να διατάξει οποιοδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονομικής διαχείρισης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Οι δαπάνες του ελέγχου βαρύνουν τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

5. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντάσσεται στο ίδιο καθεστώς βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που τηρούσε ο απορροφών οργανισμός.

6. Καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αν δεν υπάρχει επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Κάθε υποχρέωση, που αναλαμβάνεται χωρίς να υπάρχει επαρκής πίστωση είναι αυτοδικαίως και απολύτως άκυρη.
Άρθρο 25
Κανονισμός Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του.Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται ιδίως τα εξής:

α) οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα κωλύματα και ασυμβίβαστα των μελών του,

β) η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στις υπηρεσίες του Οργανισμού,

γ) τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας, η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, καθώς και τα υπηρεσιακά θέματα του πάσης φύσεως και σχέσης προσωπικού,

δ) το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επιλογής προϊσταμένων,

ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού,

στ) κάθε άλλο τεχνικό, ειδικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα, που αφορά σε θέματα κατάστασης προσωπικού και στη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 39 ΝΟΜΟΣ 4521/2018 και ισχύει από 2/3/2018
Δες την εξέλιξη του άρθρου
1
Άρθρο 26
Κανονισμοί Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης, καθώς και ο Κανονισμός Προμηθειών και Υπηρεσιών του με τον οποίο ρυθμίζονται ιδίως οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγοράς ακινήτων, παραχωρήσεων χρήσης, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά μεταβίβασης ή απόκτησης κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος.
Άρθρο 27
Προσωπικό Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την πρόσληψη του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

2. Για την κάλυψη των τακτικών θέσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επιτρέπεται η μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία

πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με ανάλογους όρους και διαδικασία μεταφέρονται υπάλληλοι άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και των αρμοδίων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτόν εκπαιδευτικοί, καθώς και μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή λοιπών φορέων και υπηρεσιών του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι στο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν από αυτόν το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, που έχουν στην οργανική θέση τους με τις προϋποθέσεις καταβολής τους.

3Α. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ύστερα από σχετική αίτησή τους σε άλλους οργανισμούς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή λοιπούς φορείς και υπηρεσίες του Δημόσιου, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
Όπως προστέθηκε με την παρ.2 Άρθρο 38 ΝΟΜΟΣ 4186/2013 και ισχύει από 17/9/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται συλλογικά όργανα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με συμμετοχή μελών του διοικητικού συμβουλίου, στελεχών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή και στελεχών, επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, εκπροσώπων Υπουργείων, επαγγελματικών φορέων, κοινωνικών εταίρων για τη ρύθμιση θεμάτων, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και αφορούν τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων, την αναγνώριση ισότιμων τίτλων Ε.Ε.Κ. και την πιστοποίηση εισροών και εκροών της δια βίου μάθησης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η συγκρότηση και ο τρόπος λειτουργίας των συλλογικών αυτών οργάνων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ειδικότερο τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα. Με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία αποζημίωσης των μελών τους.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι δυνατή, για την υποβοήθηση στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, η σύσταση και συγκρότηση τακτικών ή κατά περίπτωση επιτροπών ή ομάδων εργασίας στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ., προϊστάμενοι και προσωπικό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και εκπροσώπων Υπουργείων, επαγγελματικών φορέων και κοινωνικών εταίρων. Στις επιτροπές ή ομάδες αυτές είναι δυνατόν να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Άρθρο 28
Εσωτερική διάρθρωση/Οργανωτική δομή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει την ακόλουθη διάρθρωση:

α) Διεύθυνση Αδειοδότησης Παροχών Δια Βίου Μάθησης

β) Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων

γ) Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

δ) Διεύθυνση Επικοινωνίας και Ανάπτυξης

ε) Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών

στ) Νομική Υπηρεσία (σε επίπεδο διεύθυνσης με παράλληλη υπαγωγή στο Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο)

ζ) Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου

η) Γραφείο Προέδρου (σε επίπεδο τμήματος)

θ) Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου (σε επίπεδο τμήματος)

2. Η Διεύθυνση Αδειοδότησης Παροχών Δια Βίου Μάθησης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Αδειοδότησης Δομών

β) Τμήμα Εκπαιδευτικού Πλαισίου

3. Η Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

β) Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων

γ) Τμήμα Αδειοδότησης Φορέων Πιστοποίησης Προσόντων

4. Η Διεύθυνση Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων ΣΥΕΠ.

β) Τμήμα Ανάπτυξης Υπηρεσιών και Εργαλείων ΣΥΕΠ.

5. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Ανάπτυξης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Ανάπτυξης και Προβολής Επικοινωνίας

β) Τμήμα Διαχείρισης Γνώσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

γ) Τμήμα Εθνικού Συστήματος Ποιότητας

6. Η Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Διοικητικού

β) Τμήμα Οικονομικού

γ) Τμήμα Προμηθειών
Άρθρο 29
Οργανικές θέσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

1. Συνιστώνται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ογδόντα (80) θέσεις τακτικού προσωπικού, μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου, πέντε (5) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και δύο (2) θέσεις Ειδικών συμβούλων Διοίκησης και μια (1) θέση Ειδικού συνεργάτη Διοίκησης του ν. 3404/2005 (Α`260).

2. Οι ογδόντα (80) θέσεις τακτικού προσωπικού καλύπτονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέμονται κατά κλάδο και ειδικότητα ως ακολούθως:

α. Προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 49 θέσεις.

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:

Π.Ε. Διοικητικού: 36 θέσεις

Π.Ε. Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού: 5 θέσεις

Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού: 4 θέσεις

Π.Ε. Κοινωνιολόγων: 1 θέση

Π.Ε. Μηχανικών: 1 θέση

Π.Ε. Οικονομολόγων: 1 θέση

Π.Ε. Ψυχολόγων: 1 θέση

β. Προσωπικό Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 8 θέσεις.

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:

Τ.Ε. Διοικητικού: 6 θέσεις

Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού: 1 θέση

Τ.Ε. Λογιστών: 1 θέση

γ. Προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 22 θέσεις.

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:

Δ.Ε. Διοικητικού: 16 θέσεις

Δ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού: 1 θέση

Δ.Ε. Οδηγών: 3 θέσεις

Δ.Ε. Κλητήρων: 2 θέσεις

δ. Προσωπικό Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 1 θέση.

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητα ως ακολούθως:

Υ.Ε. Κλητήρων: 1 θέση

3. Η κατάταξη του αριθμού των θέσεων κατά κατηγορία, κλάδο και Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μετά από σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,τροποποιείται ο παρόν οργανισμός του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η διάρθρωση της υπηρεσίας, αυξάνονται ή καταργούνται οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και τα Γραφεία, ιδρύονται νέες οργανικές μονάδες (αυτοτελείς ή μη), μεταβάλλεται (αυξάνεται ή μειώνεται) ο αριθμός του απαιτούμενου προσωπικού και οι αναγκαίες ειδικότητες ανά οργανική μονάδα και γενικώς ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες της και τις αρμοδιότητες που ανατίθενται κάθε φορά στο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 30
Θέματα του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 (Α`163) προστίθεται περίπτωση ιγ` ως εξής:

«ιγ) το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Ι.Π.Ε.) (αριθ.1631/896/5.5.2009) απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος κατά το μέρος που παρέχει υπηρεσίες δια βίου μάθησης αποκλειστικά σε θέματα ποιμαντικής επιμόρφωσης».

2. α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α` της παρ.1 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α`51) αντικαθίσταται ως εξής:

«- Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 50 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».

β) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α` της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α`51) αντικαθίσταται ως εξής:

«- Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 50 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».

γ) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α` της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α`51) αντικαθίσταται ως εξής:

«- Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή Τ.Ε.Ι., ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης ή από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως (Ι.Π.Ε.) της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό: μέχρι 50 μόρια (ανά ημέρα επιμόρφωσης ένα (1) μόριο με ανώτατο όριο τα 50 μόρια). Στην πιστοποιημένη επιμόρφωση που μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται και τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ή άλλων σχολών επιμόρφωσης του Δημοσίου που έχουν αποκτηθεί μέχρι 15.5.2009 (ημερομηνία έναρξης πιστοποιημένης επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
Άρθρο 31
Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής γλώσσας και Πολιτισμού

Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005 (Α ́212), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του ν. 4018/2011 (Α ́215), αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού αποδεικνύεται με έναν από τους ακόλουθους τίτλους: α) τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, β) τίτλο αποφοίτησης από λύκεια του εξωτερικού τα οποία ανήκουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, γ) αναγνωρισμένο τίτλο αποφοίτησης από τμήματα ελληνικής γλώσσας πανεπιστημίων του εξωτερικού, δ) πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β1 που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010 και ε) ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού μετά από επιτυχή εξέταση που διενεργείται με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης σε συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας.

2. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το π.δ. 363/1998 (Α ́242), ή Α2, που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010 (Α ́98), θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (Α ́160), εφόσον επιπρόσθετα λάβουν πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

3. Η διαδικασία απόκτησης του ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, καθώς και η πιστοποίηση από τη ΓΓΔΒΜ της επαρκούς γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους κατόχους πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α ή Α2, όπως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Στις εξετάσεις για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να συμμετέχουν όσοι πολίτες τρίτων χωρών διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να εξαιρούνται από τη διαδικασία των εξετάσεων για την απόκτηση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου πολίτες τρίτων χωρών που έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει την παρακολούθηση ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, ιδίως στο πλαίσιο προγραμμάτων ένταξης που απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι τίτλων διαμονής μακράς διάρκειας. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά τη διοργάνωση και το περιεχόμενο των ειδικών προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και απόκτησης γνώσεων στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο υπέρ του Δημοσίου. Το ύψος του παραβόλου και η διαδικασία καταβολής του καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Όπως καταργήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 139 ΝΟΜΟΣ 4251/2014 και ισχύει από 1/4/2014
Δες την εξέλιξη του άρθρου
Άρθρο 32
Παράταση προθεσμίας

Παρατείνεται για επτά (7) μήνες ακόμα η προθεσμία που τάσσει το εδάφιο β` της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α`86) προκειμένου να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που θα καθορίζει τα όργανα, τη διαδικασία καθώς και τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων για την προαγωγική εξέλιξη και την αξιολόγηση της θητείας των εκπαιδευτικών σε θέσεις ευθύνης. Η παράταση άρχεται από την 11η Αυγούστου 2012, οπότε και εξέπνευσε η ταχθείσα προθεσμία, και λήγει στις 10 Μαρτίου 2013.
Άρθρο 33
Προσωπικό σχολικών μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης εξωτερικού

Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4027/2011 τροποποιείται ως εξής:

«3. Για περιοδικές ανάγκες των γραφείων των συντονιστών εκπαίδευσης και των σχολείων των οποίων φορέας είναι οι ελληνικές διπλωματικές ή προξενικές αρχές, είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται εκπαιδευτικό-διδακτικό ή διοικητικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας θα είναι ίση με το διάστημα που διαρκεί η ανάγκη και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη σχολική περίοδο σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου. Αποκλείεται η αναγνώριση των συμβάσεων αυτών ως αορίστου χρόνου. Επιπροσθέτως και πάντοτε προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες περιοδικές ανάγκες, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό, μετά από απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό που θα προσφέρει κατά τα ανωτέρω το εκπαιδευτικό, διδακτικό ή διοικητικό έργο, θα πρέπει να έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων που καταλαμβάνονται».
Άρθρο 34
Θέματα Α.Ε.Ι

1. Η παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007 (Α ́69) τροποποιείται ως εξής: Η φράση «5. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., που αποχωρούν λόγω συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας,…» τροποποιείται με τη φράση «5. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.., που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης,…».

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α ́ της παρ. 11 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν. 4025/2011 (Α ́228) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/ 2012 (Α ́159) τροποποιείται ως εξής:

«11.α) Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α ́148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μετά την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων, όπου γίνεται αναφορά σε σχολές μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται οι Σχολές των Ιδρυμάτων και όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσμητεία».
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 88 ΝΟΜΟΣ 4485/2017 και ισχύει από 4/8/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α ́195) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4076/2012 (Α ́159) τροποποιείται ως εξής:

«β) οι λέκτορες με θητεία που υπηρετούν ή έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή μέχρι δύο φορές έως τη λήξη επταετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3. Αν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος, λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους και αποχωρούν από το ίδρυμα».

4. Η περίπτωση γ ́της παρ. 4 του άρθρου 77 του ν. 4009/ 2011 (Α ́195) αντικαθίσταται ως εξής:

« γ. Επίκουροι με θητεία καθηγητές που έχουν εκλεγεί χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού τους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή εκλεγούν μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη, έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διορίζονται για τετραετή θητεία μετά το πέρας της οποίας υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη συμπλήρωση τετραετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης. Σε περίπτωση μονιμοποίησής τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξη τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους».

5. Η περίπτωση α ́της παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4009/2011 (Α ́195), αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Οι μόνιμοι λέκτορες που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου διατηρούν τις θέσεις τους είτε μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους από την υπηρεσία είτε με την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, για την οποία μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και στις δύο αυτές περιπτώσεις οι θέσεις αυτές καταργούνται».

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4076/2012 (Α ́159) η θητεία των εκλεγέντων, σύμφωνα με αυτόν, οργάνων ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου του αντίστοιχου έτους ολοκλήρωσης αυτής. Οι αντιπρυτάνεις, των οποίων η θητεία έχει παραταθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4076/2012 (Α ́159), ασκούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στην παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α ́195).

7. Η παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α ́195) καταργείται. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την ψήφιση του νόμου.

8. Η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α ́195) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να περιλαμβάνουν μαθήματα για την εκμάθηση ξένων γλωσσών».

9. Στο τέλος της περίπτωσης α ́της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α ́195) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στους Καθηγητές των Α.Ε.Ι. να απασχολούνται, υπό τις ανωτέρω ιδιότητες, σε μη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου».

10. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α ́195) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι τελούντες σε αναστολή καθηγητές δύνανται να διατηρούν τα διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντά τους αμισθί».

11. Στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 (Α ́195) προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Για τους καθηγητές που εξελέγησαν ή μετακινήθηκαν στην ίδια βαθμίδα σε άλλο ΑΕΙ της χώρας, στο χρόνο εξέλιξής τους στην επόμενη βαθμίδα θα προσμετράται η θητεία που είχαν στη βαθμίδα του ΑΕΙ προέλευσης. Για να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας στη βαθμίδα του ΑΕΙ προορισμού».

12. Στην παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α ́195) προστίθεται περίπτωση δ ́ως εξής:

«δ) Οι Καθηγητές και οι Λέκτορες που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια υπηρεσίας στο Τμήμα που υπηρετούν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου στην ίδια βαθμίδα που κατέχουν στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Αποκλείεται η μετακίνηση Καθηγητών προς τα Πανεπιστήμια των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Τμημάτων και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας σε περίπτωση που το Τμήμα προέλευσης ανήκει σε Σχολή για τη λήψη απόφασης περί μετακίνησης εφαρμόζεται αναλόγως στο Τμήμα υποδοχής η διαδικασία για την εκλογή καθηγητών και λεκτόρων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση είναι σχετική απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής προέλευσης, με την οποία συνηγορεί στη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του Καθηγητή που μετακινείται. Η μετακίνηση γίνεται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου υποδοχής μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου προέλευσης. Τα όσα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και στους καθηγητές των Τ.Ε.Ι».

13. Η παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α ́195) τροποποιείται ως εξής:

«4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών ή στο μέτρο που αυτό δεν είναι εφικτό, από καθηγητές ή ερευνητές της ημεδαπής που ανήκουν στο μητρώο των εξωτερικών μελών και από δύο καθηγητές ή ερευνητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που ανήκουν υποχρεωτικά στα μητρώα του ιδρύματος και δεν περιλαμβάνονται στα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης».

14. Μετά την παρ. 13 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α ́195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4076/ 2012 (Α ́159), προστίθεται νέα παράγραφος 13Α ως εξής: «13Α. α. Το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της οποίας εξελέγησαν ή ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία. β. Αν τα λοιπά μέλη δεν επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού τα ελλείποντα μέλη αντικαθίστανται από επόμενα στη σειρά εκλογικής κατάταξης πρόσωπα. γ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αυτά αντικαθίστανται με κλήρωση μεταξύ των καθηγητών Α ́ βαθμίδας του Ιδρύματος. δ. Αν η αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών δεν είναι δυνατή κατά τα αμέσως ανωτέρω, το αρμόδιο για τη διενέργεια των εκλογών όργανο προβαίνει αμελλητί στη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου».
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 88 ΝΟΜΟΣ 4485/2017 και ισχύει από 4/8/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

15. Αρμόδια όργανα για την έγκριση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2685/1999 (Α ́35) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, των μετακινήσεων του προβλεπόμενου στο άρθρο 4 του ιδίου ως άνω νόμου προσωπικού των πανεπιστημίων και του Διεπιστημονικού Οργανισμού Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης, είναι κατά περίπτωση οι Πρυτάνεις, οι Πρόεδροι των Διοικουσών Επιτροπών των Πανεπιστημίων και ο Πρόεδρος του προαναφερόμενου οργανισμού. Η ισχύς της εν λόγω διάταξης άρχεται από την 1.1.2010. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4009/2011 (Α ́195) τροποποιείται ως εξής:

«2. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης καθηγητή δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η κατοχή διδακτορικού διπλώματος από υποψήφιο συνεκτιμάται ως ουσιαστικό προσόν».

16. Στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύναται να προσλαμβάνονται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι.».

17. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου σπουδών εξαμήνων, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2013 σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.

18. Στο άρθρο 11 του ν. 3879/2010 (Α ́163) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:

«16. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είναι δυνατή η χορήγηση αντιστοιχίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αυτών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ήτοι των αποφοίτων των I.E.Κ. με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992 (Α ́18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/2010 (Α ́163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτωση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθεσία εκάστου καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου».

19. α. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011−2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, κατά την έννοια της υπ’ αριθ. 67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β ́ 874) και της υπ’ αριθ. 69066/Ε5/ 7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β ́ 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2011 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β ́ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α ́ ή β ́βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει δέκα (10) μήνες ανεργίας εντός του έτους 2012, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά κεφαλήν.

β. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα.

γ. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.

δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:

αα) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το έτος 2011, κατά αύξουσα κατανομή,

ββ) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β ́ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου, ή μυελού των οστών σε συγγενή α ́ ή β ́ βαθμού,

γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β ́1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α ́ ή β ́βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,

εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α ́120),

στστ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την ψήφιση του νόμου.

20. Κατ’ εξαίρεση και για λόγους προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συντάγματος:

α) Ο Αθανάσιος Τσιμηρίκας, του Γεωργίου και της Ειρήνης, πρωτοετής φοιτητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μεταφέρει αυτοδικαίως τη θέση εισαγωγής του, στο αντίστοιχο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την έννοια της υπ’ αριθ. 67859/Β 1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β ́ 874) και

β) Η Κωνσταντίνα Τσιμηρίκα, του Γεωργίου και της Ειρήνης, πρωτοετής φοιτήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μεταφέρει αυτοδικαίως τη θέση εισαγωγής της, στο αντίστοιχο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την έννοια της υπ’ αριθ. 67859/Β 1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β’ 874).

21. Η Μαρία Άννα Πουκαμισά του Σπυρίδωνος, κόρη του δολοφονηθέντος στις 13.6.2012 στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη φαρμακοποιού, Σπυρίδωνος Πουκαμισά εισάγεται στη Φαρμακευτική Σχολή Αθήνας καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων. Για την εγγραφή της πρέπει να καταθέσει αίτηση μεταγραφής από το Χημικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Αθήνας προς τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος Φαρμακευτικής, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός μηνός από τη θέση σε ισχύ της παρούσας.

22. Στο άρθρο 16 παρ. 3 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Οι καθηγητές και οι λέκτορες, μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, μπορούν να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος και σε περισσότερα από ένα Τμήματα της ίδιας Σχολής μετά από αίτημα του Τομέα ή του Τμήματος υποδοχής».

23.α. Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας του σχολικού έτους 2012-2013 θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

β. Κατά τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 οι εξετάσεις εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν κανονικά και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

γ. Η κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις των επιτυχόντων στρατευσίμων των προηγούμενων περιπτώσεων αναβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του καθοριζόμενου έτους κατάταξης στις οικείες σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τη χορήγηση της αναβολής οι στρατεύσιμοι υποβάλλουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία αίτηση και βεβαίωση επιτυχίας της αρμόδιας υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, από την οποία προκύπτουν η ημερομηνία έκδοσης των πινάκων επιτυχόντων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και το ακαδημαϊκό έτος εγγραφής τους στις ως άνω σχολές. Η χορηγηθείσα αναβολή κατάταξης διακόπτεται με αίτηση του ενδιαφερομένου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώνουν τις οικείες Στρατολογικές Υπηρεσίες για την εγγραφή των ως άνω επιτυχόντων στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

δ) Οι επιτυχόντες των εξετάσεων εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αστυφυλάκων και στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2015 2016, καθώς και οι επιτυχόντες των ως άνω εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2016 2017, θα εγγραφούν στις οικείες σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 2018.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 33 ΝΟΜΟΣ 4440/2016 και ισχύει από 2/12/2016
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

24. Στο εδάφιο ε ́ της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 προστίθεται:

«Δεν τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως καθηγητές οι αναπληρωτές διοικητές των ανωτέρω νομικών προσώπων, εφόσον επιλέξουν την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή τους στο Πανεπιστήμιο και την άσκηση του κλινικού και εργαστηριακού έργου σε Πανεπιστημιακή κλινική, εργαστήριο ή μονάδα νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ.».

25. Στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Τα μέλη Δ.Ε.Π. (Λέκτορες και Επίκουροι Καθηγητές) που εξελέγησαν πριν τη δημοσίευση του ν. 4009/2011 έχουν το δικαίωμα να μονιμοποιηθούν στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά τη συμπλήρωση τριετούς θητείας στη βαθμίδα αυτή, μετά από κρίση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εάν μονιμοποιηθούν δύναται να υποβάλουν αίτηση για εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της πράξης μονιμοποίησής τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή».
Άρθρο 35
Αναγνώριση μαθημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες εκκλησιαστικές Ακαδημίες, να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσης τους.

2. Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Τμήματος, κατά περίπτωση και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.
Άρθρο 36
Θέματα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α`266), η οποία καταργήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 81 του ν. 4009/2011 (Α`195) επανέρχεται σε ισχύ και αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος, με εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Σύγκλητος κατανέμει και ορίζει το ποσοστό του ανωτέρω συνολικού αριθμού παρεχόμενων θέσεων και επιπλέον εξειδικεύει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.».
Άρθρο 37
Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας

1. Στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 23 του ν. 2621/1998 (Α`136) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 58 του ν. 4009/2011 (Α`195), προστίθενται και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

2. Στις εξαιρέσεις του εδαφίου ε`της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α`195) προστίθενται και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

3. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 προστίθεται η εξής φράση:

«…, καθώς επίσης και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τα ερευνητικά κέντρα (Ν.Π.Ι.Δ.) που έχουν συσταθεί με προεδρικά διατάγματα κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του ν. 1514/1985 «Ανάπτυξη της επιστημονικής τεχνολογικής έρευνας», όπως ισχύει σήμερα».
Άρθρο 38
Επιβραβεύσεις διακριθέντων αθλητών

1. Η παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α ́121), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α ́29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009 (Α ́120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α ́35), αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος είναι:

α) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

β) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, παίδων κορασίδων (εφεξής για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου: όλων των κατηγοριών) σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες προκειμένου για τα ομαδικά αθλήματα και για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση.

γ) Η κατάκτηση 1ης έως 8ης νίκης σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση της εξαιρετικής αυτής αγωνιστικής διάκρισης είναι να ισχύουν τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β ́της παραγράφου αυτής.

δ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Μεσογειακούς Αγώνες.

ε) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας.

στ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών.

ζ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Πανελλήνιους Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες.

η) Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας ή πανευρωπαϊκής επίδοσης όλων των κατηγοριών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες.

θ) Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες».

2. Η παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α ́121), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/ 2008 (Α ́210), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α ́29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, (Α ́120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α ́35), αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβράβευση αυτή είναι να έχουν ηλικία έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περαιτέρω να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, μέχρι τη στιγμή της άσκησης του σχετικού δικαιώματος, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες αντρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα αντρών – γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητώντριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής των όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (A ́188), όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων ως ακολούθως:

1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών−γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων – κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 35% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών γυναικών, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 40% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων – κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση 30% για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις της παρούσας παραγράφου αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές Ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

6) α. Για 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 10% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

β. Για 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 8% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

γ. Για 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 7% για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι..

δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή τουλάχιστον στο 50% των αγώνων της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών−τριών της ομάδας του−της να μην υπερβαίνει το 20% του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητώντριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα.

7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 10% για την 1η νίκη, 8% για τη 2η νίκη και 7% για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Πανελλήνιους Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή του παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως σωματείων.

Δεν αναγνωρίζεται η διάκριση η οποία σημειώνεται από μαθητή−τρια – αθλητή−τρια, που μεταγράφεται είτε από ένα Λύκειο της ημεδαπής σε άλλο είτε σε Λύκειο της ημεδαπής από Λύκειο της αλλοδαπής κατά το σχολικό έτος της διάκρισης όσον αφορά στα ομαδικά αθλήματα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει, όταν αφορά μαθητή−τρια – αθλητή−τρια που ήταν μόνιμος−η κάτοικος της αλλοδαπής και για πρώτη φορά μετεγγράφεται σε Λύκειο της ημεδαπής ή σε μαθητήτρια – αθλητή−τρια που ο ασκών την επιμέλειά του−της εγκαθίσταται λόγω αποδεδειγμένων επαγγελματικών του υποχρεώσεων σε άλλη περιοχή.

Σε περίπτωση που μαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου αυτής, όλοι οι αθλητές/τριες που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις 1 έως και 7 της παρούσας παραγράφου, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό 20% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.. Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του−της χορηγεί την ειδικότητα αυτή.

Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1 έως 7 της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι.. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο που κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα του προηγούμενου εδαφίου είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που θα πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».

3. Μετά το τέλος της παρ. 14 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α ́121), όπως τo άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α ́210), τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α ́29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009, (Α ́120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α ́35), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Στους αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 7η ή 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παγκόσμιους Αγώνες ή Πανευρωπαικούς Αγώνες ανδρών – γυναικών παρέχεται 30% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση της μη συνδρομής της εξαίρεσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής».

4. H παρ. 13 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α ́121), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α ́210), τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α ́29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009 (Α ́120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α ́35), αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Αθλητές ή αθλήτριες που κατέκτησαν την 4η έως και την 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες τυγχάνουν και του ευεργετήματος της απονομής δημόσιου επαίνου μετά διπλώματος από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό».

5. H παρ. 21 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α ́121), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποι−

ήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α ́210), τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (Α ́29), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009 (Α ́120) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (Α ́350), αντικαθίσταται ως εξής:

«21. Σε διακριθέντα αθλητή ή αθλήτρια που τιμωρείται ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ δεν χορηγούνται οι οικονομικές παροχές, τα ευεργετήματα και οι διευκολύνσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 31 και 35 του νόμου αυτού. Σε περίπτωση που αυτά έχουν χορηγηθεί ανακαλούνται οίκοθεν με την ίδια διαδικασία που αυτά χορηγήθηκαν. Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του παρόντος νόμου».

6. Μετά την παράγραφο 22 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α ́121), όπως ισχύει προστίθεται νέα παράγραφος 23 ως εξής:

«23. Προς το σκοπό της καλύτερης προετοιμασίας των εν ενεργεία αθλητών και αθλητριών των εθνικών ομάδων, των αναγνωρισμένων κατά τον παρόντα νόμο αθλητικών Ομοσπονδιών που καλλιεργούν άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα Ολυμπιακών Αγώνων, και εργάζονται είτε στο Δημόσιο, είτε σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα είτε στους Ο.Τ.Α. όλων των βαθμίδων είναι δυνατόν να χορηγηθεί άδεια με αποδοχές, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αγώνες πολύ υψηλού επιπέδου, όπως είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα Παγκόσμια ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η άδεια χορηγείται από τον φορέα όπου εργάζεται ο αθλητής ή η αθλήτρια, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά: α) με βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.), προκειμένου για τους θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες κατά περίπτωση, η οποία θα πιστοποιεί ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της Ολυμπιακής ομάδας που θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση και β) με βεβαίωση της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την περίπτωση των Παγκόσμιων ή Πανευρωπαϊκών Αγώνων, κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστοποιείται ότι ο αιτών ή η αιτούσα έχει προκριθεί και είναι μέλος της εθνικής ομάδας που θα συμμετάσχει στην αντίστοιχη διοργάνωση.

Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και στους εργαζόμενους αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑΜΕΑ) που εργάζονται στους ανωτέρω φορείς. Στους αθλητές αυτούς την προαναφερόμενη βεβαίωση χορηγεί η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ή η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών προκειμένου για τους κωφούς αθλητές, η οποία θα επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)».

7. α. Η περίπτωση α ́της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 130/2000,(Α ́113), όπως η περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε με την περίπτωση α ́της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 3262/2004 (Α ́173) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) των Ομοσπονδιών που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α ́121), όπως αυτός ισχύει, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) εκάστης Ομοσπονδίας (τακτική ή έκτακτη) εκλέγει επίσης, με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Εάν κάποια Ομοσπονδία δεν εκλέξει τον αντιπρόσωπό της μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει, η Ε.Ο.Ε. λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας αυτής. Σε περίπτωση έλλειψης, για οποιοδήποτε λόγο, του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτή του, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή του ελλείποντος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού».

β. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης α ́της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού άρχεται την 1.2.2013.

8. α. Οι περιπτώσεις β ́και γ ́της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 2725/1999 (Α ́121), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 2947/2001 (Α ́228) και την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012 (Α ́35) αντικαθίστανται ως εξής:

«β) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Ο.Ε.) ως Αντιπρόεδρο, γ) τον Πρόεδρο των Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών,».

β. Οι περιπτώσεις γ ́, δ ́, ζ ́και η ́της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 2725/1999 (Α ́121), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 20 του ν. 2947/2001 (Α ́228) και την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012 (Α ́35) αντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Ιεραρχεί την ανάπτυξη και τη δυναμική των αθλημάτων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στη διεθνή παρουσία τους, χαράσσοντας αντίστοιχες πολιτικές για την υποστήριξη του Αθλητισμού,

δ) Συνεργάζεται με τα Περιφερειακά Συμβούλια Αθλητικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Σ.Α.Σ.), της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, καταγράφοντας τις ανάγκες και την αθλητική δυναμική κάθε περιοχής της χώρας, ζ) Αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα κατασκευής νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, ύστερα από εισήγηση των ΠΕ.Σ.Α.Σ., η) Γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που τυχόν ανακύπτει στο πλαίσιο των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων του».

γ. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 40 του ν. 2725/1999 (Α ́121), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4049/2012, (Α ́35), προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ιδρύεται σε κάθε Περιφερειακό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού, Αθλητικό Γραφείο, με αντικείμενο την υποβοήθηση του έργου του. Με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού, είναι δυνατόν σε κάθε Αθλητικό Γραφείο να αποσπάται ένας (1) πτυχιούχος φυσικής αγωγής που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή στους εποπτευόμενους από αυτήν φορείς».

9. Η ισχύς των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου αφορά αποκλειστικά στην εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι.. Αποκλειστικά για την εισαγωγή των αθλητών αυτών σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι., η διάκριση στους Πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών αναγνωρίζεται ανεξαρτήτως αν στους αγώνες στους οποίους έχει επιτευχθεί η διάκριση συμμετείχαν ομογενείς, αλλοδαποί ή στερούμενοι ιθαγένειας αθλητές.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 28 ΝΟΜΟΣ 4373/2016 και ισχύει από 1/4/2016
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

10. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

11. Στο τέλος του εδαφίου α ́ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3748/2009 (Α ́29) και ισχύει, προστίθεται η φράση: «Τα όσα ανωτέρω ισχύουν και για τους μαθητές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο διακρίθηκαν στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, καθώς και ειδικής διάκρισης».
1
Άρθρο 39
Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α`71) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με βαθμό Γ` δωδεκαετή τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τουλάχιστον πέντε σε αντίστοιχους με την προς κάλυψη θέση τύπους σχολείων της οικείας βαθμίδας».

β) Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει, έως και τον Ιούνιο του 2012, το μάθημα της Πληροφορικής στην ιδιωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια τεσσάρων τουλάχιστον σχολικών ετών, ανεξαρτήτως του βασικού τίτλου σπουδών στην ανωτάτη εκπαίδευση που διαθέτουν, και εφόσον κατά το χρόνο που δίδασκαν ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στην Πληροφορική ή είχαν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει σεμινάρια διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής τα οποία είχαν διοργανωθεί από δημόσιους φορείς ή επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, δικαιούνται να εγγραφούν στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στον κλάδο ΠΕ19. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφίου λογίζεται ως διανυθείσα στον κλάδο ΠΕ19.

γ) Η προϋπηρεσία των πτυχιούχων: α) Τμημάτων Ιδρυμάτων της ανωτάτης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) στους οποίους δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι είναι κάτοχοι και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος (Α.Ε.Ι.) και β) Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι. που, για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, εργάστηκαν, δυνάμει μονοετών συμβάσεων ή έχουν, επίσης δυνάμει μονοετών συμβάσεων, προσληφθεί για να εργαστούν έως και το σχολικό έτος 2012 – 2013 ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο εκπαιδευτικών στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν σύμφωνα με το βασικό τους τίτλο σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις ρυθμίσεις του ν. 682/1977.

δ) Το εδάφιο γ`της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 682/ 1977 (Α`244) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1035/1980 (Α`60) διατηρείται σε ισχύ μόνο για την επιλογή διευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων.

2. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α ́71) απαλείφεται η φράση «στο τέλος της πρώτης διετίας».

β) Η παρ. 4 του άρθρου 4, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις περιπτώσεις α ́και β ́της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4038/2012 (Α ́140), καταργούνται. Για τις γενικές προϋποθέσεις των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει το άρθρο 8 του π.δ. 50/1996 (Α ́45), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του π.δ. 100/1997 (Α ́94).

γ) Ειδικά οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από 20.5.2010 έως και 31.12.2010 δικαιούνται τα μόρια μετάθεσης που προβλέπονται στο τρίτο εδάφιο της παρ.12 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, που καταργείται με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β ́της παρούσης παραγράφου, για το χρονικό διάστημα έως και 31.8.2013, εφόσον υπηρετήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012 – 2013, αδιαλείπτως, σε σχολικές μονάδες της περιοχής που διορίστηκαν ή μετακινηθούν σε άλλη περιοχή για άσκηση εκπαιδευτικού ή διοικητικού έργου αναγκαστικά για το συμφέρον της υπηρεσίας χωρίς τη θέλησή τους. δ) Αποκλειστικά και μόνο για τις μεταθέσεις του 2013 οι σχετικές αιτήσεις των εκπαιδευτικών υποβάλλονται το αργότερο έως και 31.1.2013.

3. Στις περιπτώσεις που τα μίσθια δεν έχουν αποδοθεί στους εκμισθωτές, η ισχύς των μισθώσεων για τη στέγαση και λειτουργία των αποκεντρωμένων υπηρεσιών που καταργήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4027/ 2011 (Α ́199) παρατείνεται από το χρόνο λύσης τους, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, το αργότερο έως και την 31η Ιουλίου 2013 οπότε και λύονται αυτοδικαίως. Οι μισθώσεις επιτρέπεται να παραταθούν περαιτέρω, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας.

4. α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 (Α ́199) η φράση «Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ)» αντικαθίσταται από τη φράση «Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)».

β) Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α) Οι ΣΜΕΑΕ αποτελούν και Κέντρα Υποστήριξης ΕΑΕ μιας ενότητας σχολικών μονάδων της γενικής δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου βαθμίδας. Οι ενότητες αποτελούν και αποκεντρωμένες αδιαβάθμητες υπηρεσιακές μονάδες της ΕΑΕ και οι σχολικές μονάδες που τις συνθέτουν συνιστούν Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).

β) Τα ΣΔΕΥ που προβλέπονται στην περίπτωση α ́συνιστώνται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κάθε ΣΔΕΥ έχει σκοπό: α) την προώθηση της συνεργασίας, το συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και την ενδυνάμωσή τους στην ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους,

β) στην ένταξη και συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία στο σχολείο των συνομηλίκων τους και γ) στην υποστήριξη των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), της παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και των μαθητών τους οποίους εφαρμόζεται κατ’ οίκον διδασκαλία.

γ) Σε κάθε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης που ανήκει σε ΣΔΕΥ λειτουργεί ΕΔΕΑΥ, ως πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της, η οποία συγκροτείται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ της ΣΔΕΥ , καθώς και στις ΣΜΕΑΕ στην οποία ανήκει η σχολική μονάδα, και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

αα) το διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως προέδρου, με αναπληρωτή του το νόμιμο αναπληρωτή του στα καθήκοντά του ως διευθυντή,

ββ) έναν (1) εκπαιδευτικό της προσχολικής ή της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 21 του ν. 3699/2008 που υπηρετεί σε ΤΕ ή στην παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση ή στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα, ή αντίστοιχων κλάδων ΕΑΕ που προβλέπονται στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 3699/2008, γγ) έναν (1) ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ23 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα και

δδ) έναν (1) κοινωνικό λειτουργό του κλάδου ΠΕ30 που υπηρετεί στο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ στο οποίο εντάσσεται η σχολική μονάδα, με τους αναπληρωτές τους.

δ) Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ ο πρόεδρός της συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου για τη λήψη απόφασης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης ε ́ της παρούσης. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Η ΕΔΕΑΥ, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, μπορεί να ζητά την τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων επί των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων και των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή που αξιολογείται. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, η ΕΔΕΑΥ, ανάλογα με την περίπτωση του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης, μπορεί να καλεί, προκειμένου να διαμορφώσει καλύτερη άποψη για την εξεταζόμενη υπόθεση, μέλη από τις άλλες ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο οικείο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ. Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας της σχολικής μονάδας και ελλείψει αυτού εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ δεν καταβάλλεται αποζημίωση στα μέλη της.

ε) Η ΕΔΕΑΥ έχει, μεταξύ άλλων, τις εξής αρμοδιότητες: αα) Διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

ββ) Διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη δυσκολία μάθησης ή και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην οποία φοιτά ο μαθητής.

γγ) Πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα στη γενική σχολική τάξη του με τα μέσα και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές δημόσιες εξωσχολικές Υπηρεσίες. Σε περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης συνεργάζεται με ΙΠΔ ή άλλες ιατρικές ή ψυχολογικές δημόσιες Υπηρεσίες της περιοχής της, με κοινωνικές Υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

δδ) Διαμορφώνει προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης σε συνεργασία με παιδιατρικές υπηρεσίες ή ΙΠΔ της περιοχής αρμοδιότητάς της και οργανώνει ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς με παιδιά ηλικίας έως έξι (6) ετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του οικείου Δήμου.

εε) Παρακολουθεί την εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου της και του προγράμματος υποστήριξης της οικογένειάς τους και για μαθητές με κατ’ οίκον διδασκαλία.

στστ) Συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους Φορείς.

ζζ) Υποστηρίζει τις σχολικές μονάδες κατά τη μετεγγραφή των μαθητών, τους τελειόφοιτους με αναπηρία, καθώς και τους απόφοιτους με αναπηρία.

ηη) Παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ ́. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους σχολικούς συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΑΕ και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ σχετικά με το «εκπαιδευτικό – ψυχολογικό προφίλ» του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε ΣΔΕΥ, καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας ΕΔΕΑΥ.

στ) Ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός της ΕΔΕΑΥ μπορούν να καλούνται στο σχολικό συμβούλιο των γενικών σχολείων του οικείου ΣΔΕΥ προκειμένου να εισηγηθούν για θέματα ένταξης μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο, αντιμετώπισης κρίσεων και σχολικής βίας, σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των μαθητών, καθώς και για θέματα ανάπτυξης εξωσχολικών δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου στο περιβάλλον του σχολείου και κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους.

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ΕΔΕΑΥ και εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας τους που συντάσσεται από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο οποίο ρυθμίζονται και τα ζητήματα νόμιμης σύνθεσης, διαδικασίας σύγκλησης, τρόπου συνεδριάσεων και λήψης αποφάσεων. Οι ΕΔΕΑΥ λειτουργούν μόνο μετά την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας τους και την πλήρη στελέχωσή τους σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που κυρώθηκε με το ν. 4974/2012 (Α ́88). Με όμοια απόφαση εξειδικεύεται η διάρθρωση και η λειτουργία των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ».
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 Άρθρο 46 ΝΟΜΟΣ 4264/2014 και ισχύει από 15/5/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. α) Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α ́167) αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθέσια έως και εξαθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό».

β) Στο άρθρο 12 του ν. 1566/1985 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του».

γ) Η ισχύς της περίπτωσης α ́της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Αυγούστου 2013. Δικαίωμα μετάθεσης θεμελιώνουν και οι εκπαιδευτικοί που εισήχθησαν στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Διδασκαλεία Νηπιαγωγών τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010 και 2010-2011.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 7 ΝΟΜΟΣ 4142/2013 και ισχύει από 9/4/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 40
Ρύθμιση υπηρεσιακής κατάστασης παλαιών υπαλλήλων

Όσοι από τους υπαλλήλους που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρ. 54 του ν. 3149/2003, δεν έχουν μέχρι σήμερα μεταταχθεί στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ούτε έχουν τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχουν ωστόσο υποβάλει σχετική αίτηση ένταξης κατ` άρθρο 13 παρ. 54 περ. β` του νόμου αυτού, τοποθετούνται αυτοδίκαια σε κενή θέση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου αυτού. Εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, μεταφέρονται οι θέσεις που κατέχουν και προστίθενται ως προσωποπαγείς στις θέσεις της υπηρεσίας που εντάσσονται. Για το σκοπό αυτό εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός τριών μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Αποδοχές που δεν καταβλήθηκαν για τους υπαλλήλους αυτούς δεν αναζητούνται.
Άρθρο 41
Έδρα Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας («ΕΘΝ.Ο.Α»)

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 18 του ν. 2947/2001 (Α` 228) τροποποιείται ως εξής:

«Η τακτική Επιτροπή Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), η οποία λειτουργεί στην Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε) καθίσταται ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία» («ΕΘΝ.Ο.Α».) και έδρα το Δήμο Χαλανδρίου».
Άρθρο 42
Θέματα Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 (Α ́195) προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Συμβούλιο της Αρχής ορίζει με τη δημόσια προκήρυξη της θέσης τη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει και στάδιο συνέντευξης των υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και τα ειδικότερα προσόντα του γενικού διευθυντή. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην προκήρυξη, τηρούνται δε οι αρχές της δημοσιότητας της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αρμοδιότητες των διευθύνσεων, η περαιτέρω διάρθρωσή τους σε τμήματα, αυτοτελή γραφεία ή γραφεία, καθώς και οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες των προϊσταμένων τους καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού για την πλήρωση των ως άνω θέσεων, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και ειδικότητες ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου».

3. Η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Πρόσθετες και ειδικότερες αρμοδιότητες του Κέντρου, τα θέματα λειτουργίας αυτού, καθώς και τα όργανα, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής και πλήρωσης της θέσης του διευθυντή Ερευνών και Μελετών καθορίζονται στον Οργανισμό της Αρχής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η πλήρωση της θέσης αυτής γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος».

4. Η παράγραφος 8 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Για τη διοικητική και επιστημονική υποστήριξη της Αρχής συνιστώνται 25 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 20 θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις συνιστώνται ως θέσεις μόνιμου προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατανέμονται ως ακολούθως:

α) 25 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού εκ των οποίων οι 10 είναι μόνιμου προσωπικού και οι 15 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

β) 5 θέσεις ΠΕ Διοικητικού εκ των οποίων οι 3 είναι μόνιμου προσωπικού και οι 2 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

γ) 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

δ) 2 θέσεις ΠΕ Διοικητικού−Λογιστικού εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

ε) 2 θέσεις ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

στ) 3 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής εκ των οποίων οι 1 είναι μόνιμου προσωπικού και οι 2 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

ζ) 2 θέσεις ΠΕ Μεταφραστών−Διερμηνέων εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

η) 2 θέσεις ΤΕ Πληροφορικής εκ των οποίων η 1 είναι μόνιμου προσωπικού και η 1 προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού καλύπτονται αποκλειστικά με μετατάξεις μόνιμου προσωπικού. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Αρχής, οι ειδικότητες και τα ειδικότερα προσόντα του κλάδου Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ορίζονται με τη δημόσια προκήρυξη για την κάλυψή τους.

Με τον Οργανισμό της Αρχής είναι δυνατή η ανακατανομή των κενών θέσεων της παρούσας παραγράφου σε κλάδους, κατηγορίες ή ειδικότητες, τα ειδικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης, καθώς και η συγκρότηση υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου που επιλαμβάνεται των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του προσωπικού και κάθε σχετικό θέμα».

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής μπορεί να καλύπτονται με αποσπάσεις. Για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών με απόσπαση προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 291/1998 (Α`210) με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρούσα και όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Συνήγορος του Πολίτη ως όργανο νοείται ο Πρόεδρος της Αρχής. Η προεπιλογή για τις θέσεις γίνεται από τον Πρόεδρο της Αρχής επικουρούμενο από τον γενικό διευθυντή. Η αξιολόγηση των προς απόσπαση υπαλλήλων ανατίθεται σε τριμελή επιτροπή, η σύνθεση της οποίας ορίζεται από τον Πρόεδρο της Αρχής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο μέλη του Συμβουλίου της Αρχής. Η επιτροπή εισηγείται αιτιολογημένα ενώπιον του Συμβουλίου της Αρχής το καταλληλότερο προς απόσπαση προσωπικό.

Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του οικείου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Αρχής, χωρίς να απαιτείται γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Για την υποβολή της πρότασης του Προέδρου απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου της Αρχής που διαμορφώνεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης. Η απόσπαση διαρκεί 3 έτη, μπορεί να παρατείνεται μια ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο Πρόεδρος της Αρχής δύναται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου και αξιολόγησης των υπαλλήλων να αποφασίζει την παράταση της απόσπασης τους εκδίδοντας σχετική διαπιστωτική πράξη. Η παράταση της απόσπασης του κατά τη δημοσίευση του παρόντος προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση στην Αρχή δύναται να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από αίτηση του εν λόγω προσωπικού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού μπορεί να πληρώνονται και με μετατάξεις προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τουλάχιστον διετή διοικητική εμπειρία σε αντίστοιχο αντικείμενο, στις ως άνω συσταθείσες και κατανεμηθείσες θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

Οι ως άνω συσταθείσες θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού δύνανται να καλύπτονται με μετατάξεις υπαλλήλων, μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από διαδικασία επιλογής και εφόσον κατέχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές προσόντα. Για την προεπιλογή και επιλογή του προς μετάταξη προσωπικού σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ακολουθείται αναλόγως η ως άνω προβλεπόμενη διαδικασία για τις αποσπάσεις. Για τον ορισμό των προσόντων για την πλήρωση των θέσεων με μετάταξη εφαρμόζεται το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α`39). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες για τις μετατάξεις διατάξεις του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α`26), του ν. 4024/2011 (Α`226), όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α`191) όπως εκάστοτε ισχύει και του ν. 3801/2009 (Α`163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της ΑΔΙΠ, όπου απαιτείται, χρέη υπηρεσιακού συμβουλίου τελεί το Συμβούλιο της Αρχής.

Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες με απόσπαση ή με πιστοποιημένη διάθεση στην Αρχή δύνανται ύστερα από αίτηση τους να μεταταχθούν στις ως άνω θέσεις διοικητικού προσωπικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α`39) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για τη μετάταξη όπως αυτές προβλέπονται με τον Κώδικα Καταστάσεως Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α`26) και τον Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α`191) όπως ισχύει και το ν. 3801/2009 (Α`163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η ως άνω μετάταξη διενεργείται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και απόφαση του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας προέλευσης κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η απόφαση του Προέδρου για τη μετάταξη υπαλλήλου λαμβάνεται ύστερα από αξιολόγηση από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και 2 μέλη του Συμβουλίου της Αρχής και κατόπιν σχετικής αίτησης του προς μετάταξη υπαλλήλου. Η ως άνω επιτροπή συγκροτείται από το Συμβούλιο της Αρχής ύστερα από εισήγηση που Προέδρου.

Το προσωπικό, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος στην ΑΔΙΠ εντάσσεται, με την απόφαση μετάταξης του, στο βαθμό της θέσης που μετατάσσεται με βάση το βαθμό που ήδη κατέχει και τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, έως τον τελευταίο ενιαίο βαθμό της θέσης, καθώς και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των μετατασσομένων ρυθμίζεται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3234/2004 (Α`52)».

6. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι αναγκαίες διαδικασίες για την πλήρωση των θέσεων ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής κατόπιν εισήγησης του Προέδρου αυτής».

7. Η παράγραφος 11 του άρθρου 69 του ν. 4009/2011 (Α ́195) αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι αποδοχές του διοικητικού προσωπικού, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α ́226). Οι αποδοχές του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της ΑΔΙΠ, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και του από μετάταξη προσωπικού στις θέσεις αυτές, καθορίζεται με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ως άνω νόμου».

8. Η παράγραφος 8 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α ́195) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και λαμβάνει αποδοχές και τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση των λοιπών μελών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

9. Η παράγραφος 9 του άρθρου 67 του ν. 4009/2011 (Α ́195) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι δαπάνες και η αποζημίωση μετακίνησης των μελών του Συμβουλίου της Αρχής και του γενικού διευθυντή για την άσκηση των καθηκόντων τους καλύπτονται από την Αρχή».

10. α. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο 67 του ν. 4009/2011 (Α ́195) παρατείνεται η θητεία των μελών της Ολομέλειας με τη σύνθεσή της κατά τις 31.8.2012 και επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 11 του ν. 3374/2005 (Α ́189), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την περ. ιβ ́του άρθρου 38 του ν. 3848/2010 (Α ́71). Η εν λόγω παράταση ισχύει έως τις 31.8.2013 κατά μέγιστο και ισχύει και για τα μέλη που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από την οργανική τους θέση έως την ανωτέρω ημερομηνία.

β. Το ύψος των αποδοχών του προέδρου, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση των μελών, των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3374/2005 (Α΄189) για το διάστημα αυτό, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 4142/2013 και ισχύει από 9/4/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

11. Έως την έγκριση του Οργανισμού της ΑΔΙΠ, τα θέματα που θα ρυθμίζονται σε αυτόν αποφασίζονται από την Ολομέλεια ή το Συμβούλιο αφότου συγκροτηθεί. Μέχρι τη συγκρότηση του Συμβουλίου της ΑΔΙΠ, ο νέος Πρόεδρος της ΑΔΙΠ, ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011, υπέχει την θέση του Προέδρου της Ολομέλειας της ΑΔΙΠ και αναλαμβάνει όλες τις σχετικές αρμοδιότητες.
Άρθρο 43
Θέματα Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων

1. Η παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 33 του ν. 3966/ 2011 (Α`118), τροποποιούνται ως ακολούθως:

«12. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται κατά την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. αναλαμβάνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο συνεχίζει και τις εκκρεμείς δίκες.

13. Ταμειακά υπόλοιπα του Ο.Ε.Δ.Β. έχουν μεταφερθεί στον κρατικό προϋπολογισμό και αποτελούν έσοδα του Δημοσίου. Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις του Ο.Ε.Δ.Β. οι οποίες υφίσταντο κατά την κατάργηση του εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού».

2. Η παρ. 16 του άρθρου 33 του ν. 3966/2011 (Α`118) καταργείται.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται ειδικότερα ο τρόπος εκκαθάρισης του καταργηθέντος οργανισμού.
Άρθρο 44
Γενικές Διευθύνσεις Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Τα υπό στοιχεία γ` και στ`της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 339/1990 (Α`135) «ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται αντίστοιχα ως εξής:

«γ`της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού ή εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» και «στ`της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού».
Άρθρο 44α
Επείγοντα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Το σύνολο των υπαλλήλων των καταργηθέντων Ο.Ε.Ε.Κ. και Ο.Ε.Δ.Β., που έχουν μεταφερθεί στην Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού η σε άλλες υπηρεσίες του ή εποπτευόμενους φορείς του, μετατάσσονται ή μεταφέρονται και τοποθετούνται σε αυτοδίκαια συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχης κατηγορίας και κλάδου ή ειδικότητας, οι οποίες προστίθενται, στις θέσεις της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ή των άλλων υπηρεσιών ή των εποπτευόμενων φορέων του, αντίστοιχα, και για τις οποίες κατέχουν τα τυπικά προσόντα. Η διαδικασία μετάταξης ή μεταφοράς και τοποθέτησης ολοκληρώνεται μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Η τοποθέτηση των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου στις προσωποπαγείς θέσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, χωρίς γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ενέχει τη διαπίστωση της σύστασης των προσωποπαγών θέσεων, την κατάργηση των αντίστοιχων προσωρινών και την παράλληλη δέσμευση κενών ή κενούμενων οργανικών θέσεων των υπηρεσιών ή των φορέων υποδοχής, καταρχήν, της ίδιας ή, αν δεν υπάρχει της ίδιας, άλλης κατηγορίας.

3. Υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν στο σύνολο των υπαλλήλων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και κατέχουν ειδικότητες οι οποίες δεν προβλέπονται στις διατάξεις των Οργανισμών των υπηρεσιών ή των φορέων υποδοχής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντάσσονται σε ειδικότητα Διοικητικού της αντίστοιχης κατηγορίας. Υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν στο σύνολο των υπαλλήλων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και κατέχουν ειδικότητες οι οποίες δεν προβλέπονται στις διατάξεις των Οργανισμών των υπηρεσιών ή των φορέων υποδοχής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, εντάσσονται σε ειδικότητα Επιμελητή ή άλλη συναφή ειδικότητα. Αν δεν υπάρχει ούτε ειδικότητα Επιμελητή ή άλλη συναφή οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ εντάσσονται σε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που προβλέπεται στις διατάξεις των Οργανισμών των υπηρεσιών ή των φορέων στους οποίους μεταφέρονται.

4. Στις υπηρεσίες, στις οποίες δύνανται να μεταφέρονται ή μετατάσσονται οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, συμπεριλαμβάνονται και οι Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και οι εποπτευόμενοι από αυτές φορείς.

5. Στην Κ.Υ., στις άλλες υπηρεσίες και στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που μεταφέρονται ή μετατάσσονται οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, μεταφέρονται, αντίστοιχα, και οι πόροι του προϋπολογισμού των φορέων που καλύπτουν τη μισθοδοσία τους.

6. Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων της παραγράφου 1 που έχει διανυθεί από την τοποθέτησή τους σε προσωρινές θέσεις της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού έως την τοποθέτηση τους στις προσωποπαγείς θέσεις θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, καθώς και για κάθε άλλη συνέπεια περιλαμβανομένης και της μονιμοποίησης όσων όφειλαν να συμπληρώσουν διετή δοκιμαστική περίοδο.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στους όρους και τον τρόπο υλοποίησης και λειτουργίας Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα αποσκοπεί ιδίως στην υποστήριξη των αρμοδιοτήτων του Ε.ΚΕ.Α. και των Μονάδων Αιμοδοσίας στην προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και στο συντονισμό των υπηρεσιών αιμοδοσίας της χώρας για τη διακίνηση του αίματος και των παραγώγων του, από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.).

8. Η διάταξη της περίπτωσης 1 του άρθρου 81 του ν. 4009/2011, τροποποιείται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «1. Ο ν. 5343/1932 (Α ́86), εκτός των άρθρων 120 έως και 123, 272 πλην του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3, όπως ισχύει, 326,327 και 329 έως και 333».

9. Η περίπτωση ε ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003 (Α ́297), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το στοιχείο II της περίπτωσης 22 της υποπαραγράφου Γ.1. της παραγράφου Γ ́ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α ́222) καταλαμβάνει και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

10. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4009/2011 (Α ́195), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 4076/2012 (Α ́159) προστίθεται εδάφιο ως εξής : «… για τετραετή θητεία».
Όπως καταργήθηκε με το Άρθρο 88 ΝΟΜΟΣ 4485/2017 και ισχύει από 4/8/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

11. α) Μέλη οικογενειών με τουλάχιστον ένα αναγνωρισμένο μέλος ως θύμα τρομοκρατικής επίθεσης δικαιούνται μετά από αίτησή τους χορήγηση υποτροφίας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) για τη διενέργεια μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών στην αλλοδαπή ή ημεδαπή.

β) Η διαδικασία χορήγησης της υποτροφίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

12. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α ́152), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 4 του ν. 3697/2008 (Α ́159) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι σύζυγοι καθηγητών ή λεκτόρων ή καθηγητών εφαρμογών ΑΕΙ, μπορούν με αίτηση τους να αποσπώνται, Κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας και για όσο χρόνο υπηρετεί ο / η σύζυγος καθηγητής ή λέκτορας ή καθηγητής εφαρμογών στα ΑΕΙ, σε αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου είναι η έδρα του Τμήματος ή Παραρτήματος του ΑΕΙ στο οποίο υπηρετεί ο / η σύζυγος τους».

β) Η περίπτωση γ ́ της παραγράφου 6 του άρθρου 31 του ν. 3848/2010 (Α ́71) καταργείται.

13. Κατά την αληθή της έννοια, η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α ́54) δεν εφαρμόζεται επί των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

14. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 3376/2005 (Α ́191) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στο Σ.Ε.Π. εγγράφονται τα τέκνα των υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ή άλλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν ακόμη να εγγράφονται κατά προτεραιότητα: α) τέκνα υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών και των διπλωματικών αποστολών που εδρεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης, β) τέκνα των οποίων ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς τους είναι πολίτης χώραςμέλους της Ε.Ε. και γ) τέκνα εργαζομένων σε Οργανισμούς, ιδρύματα και άλλους φορείς των οποίων το αντικείμενο αφορά στην Έρευνα και Ανάπτυξη. 2. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων εγγραφής μαθητών των περιπτώσεων α ́, β ́, και γ ́ της προηγουμένης παραγράφου υπερβαίνει τον αριθμό των υπολειπόμενων κενών θέσεων, η επιλογή των μαθητών που θα εγγραφούν γίνεται με βάση κριτήρια που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3».

15. α) Από την αγωνιστική περίοδο 2013−2014 στο πρωτάθλημα Γ’ Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου αγωνίζονται μόνο ερασιτεχνικά σωματεία.

β) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2947/2001 (Α ́ 228), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής : «Κατ’ εξαίρεση οι Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (Π.Α.Ε.) όλων των κατηγοριών, που υποβιβάζονται σε Ερασιτεχνική Κατηγορία, υποχρεωτικώς εκκαθαρίζονται εντός τριών (3) μηνών από τον υποβιβασμό τους».

16. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4076/2012 (Α ́159) προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως: «7. Η ανάδειξη όλων των μονομελών οργάνων των ΑΕΙ δύναται να λαμβάνει χώρα μέσω εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψήφο, χωρίς την προγενέστερη διενέργεια αυτής με κάλπη. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

8. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος σύστασης των Σχολών σε κάθε ΑΕΙ, κάθε Τμήμα που δεν εντάσσεται σε Σχολή νοείται ως μία Σχολή».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 45
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι σχετικές διατάξεις για τις αμοιβές, αποδοχές και κάθε είδους αποζημιώσεις των μελών του Δ.Σ. των απορροφώντων φορέων συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 παρ. 2, 16 παρ. 6, 16 παρ. 9 και 17 παρ. 6 του παρόντος.

2.α. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4, το «Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης» διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ορισθεί με την κοινή υπουργική απόφαση υπ` αριθ. 127175/Η/4.11.2011 (Β`2508) κατά τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην λειτουργία του. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί με την κοινή υπουργική απόφαση υπ` αριθ. 127175/Η/4.11.2011, λήγει αζημίως για το Δημόσιο. Οι θητείες των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων και μελών Δ.Σ. των φορέων που απορροφώνται από το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» έχουν ήδη καταργηθεί σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/ Η/4.11.2011.

β. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π. που έχει ορισθεί με την υπ` αριθ. 155723/Η/8.12.2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 450) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί με την υπ` αριθμ. 155723/Η/8.12.2010 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 450) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, λήγει αζημίως για το Δημόσιο. Η υπηρεσία του Προέδρου του Δ.Σ. στη θέση αυτή, από την ημερομηνία συγκρότησης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π. με την υπ` αριθ. 155723/Η/8.12.2010 (ΦΕΚ 405 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μέχρι και τη λήξη της θητείας του, για τη οργανική του θέση θεωρείται συνεχής για κάθε συνέπεια.

3.α. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τον απορροφώντα φορέα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011.

β. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν τον απορροφώντα φορέα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 119959/Η/20.10.2011 (Β`2351).Όλα τα σχετικά θέματα που ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος και δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται προσωρινά με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

4. Το προσωπικό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έχει ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του άρθρου 34 παρ. 7 του ν. 4024/2011 παραμένει στο καθεστώς σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

5.α. Μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός Προμηθειών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος, εφαρμόζεται ο αντίστοιχος Κανονισμός του απορροφώντος φορέα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011.

β. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι Κανονισμοί Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 26 του παρόντος, εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί με τις υπ` αριθμ. 23238/Η/5.3.2012 (Β` 620) και υπ` αριθμ. 23237/Η/5.3.2012 (Β` 619) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6.α. Οι οργανικές θέσεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 11 του παρόντος πληρώνονται με το προσωπικό που έχει το Ίδρυμα Νεολαίας και δια Βίου Μάθησης μετά τη συγχώνευση που έγινε με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011 και της μεταφοράς προσωπικού και αρμοδιοτήτων που έγινε με τις κοινή υπουργική απόφαση 127176/Η/4.11.2011 και 127177/Η/4.11.2011. Η μισθοδοσία του προσωπικού και των δικηγόρων των συγχωνευθέντων φορέων συνεχίζει να καταβάλλεται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης κατ` εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων.

β. Οι θέσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του παρόντος πληρώνονται με το, πάσης φύσης και σχέσης, προσωπικό που έχει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) μετά τη συγχώνευση που έγινε με την υπ1 αριθμ. 119959/Η/20.10.2011 (Β`2351) κοινή υπουργική απόφαση και την υπ` αριθμ. ΓΠ/3799/ 30.12.2011 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) η οποία κυρώθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α`86). Η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού στις προβλεπόμενες θέσεις, βάσει των προσόντων που διαθέτουν κατά το χρόνο ένταξης, πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Οργανισμού η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το πάσης φύσης και σχέσης, προσωπικό που μεταφέρθηκε και υπηρετεί στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αντίστοιχα διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν την μεταφορά του.

8.α. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ενταχθέντος ή μεταφερθέντος προσωπικού στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης του και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας κατά τις κείμενες διατάξεις θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια.

β. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ενταχθέντος ή μεταφερθέντος προσωπικού στον Ε.Ο.Π.Π. και μετέπειτα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης του θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια. Αρμόδιο για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού η οποία αποκτήθηκε πριν την πρόσληψη ή μεταφορά του στους φορείς προέλευσης είναι το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τα Ν.Π.Ι.Δ. και το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της υπ` αριθμ. 119959/Η/ 20.10.2011 (Β`2351) κοινή υπουργική απόφαση Η κατά τα ανωτέρω, αναγνωρισθείσα προϋπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη έννομη συνέπεια.

9.α. Οι υφιστάμενοι, έως ημερομηνία συγχώνευσης, τραπεζικοί λογαριασμοί των συγχωνευόμενων φορέων με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011 (Β`2508) συνεχίζουν να λειτουργούν επ` ονόματι και για λογαριασμό του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους συνεστήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των απορροφώμενων φορέων με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011 εξυπηρετούν από την ημερομηνία συγχώνευσης τις ανάγκες του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

β. Οι υφιστάμενοι έως την 20.11.2011 τραπεζικοί λογαριασμοί των συγχωνευόμενων φορέων με την κοινή υπουργική απόφαση 119959/Η/20.10.2011 συνεχίζουν να λειτουργούν επ` ονόματι και για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους συνεστήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των απορροφώμενων φορέων με την κοινή υπουργική απόφαση 119959/ Η/20.10.2011 εξυπηρετούν από την 20.11.2011 τις ανάγκες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

10.α.Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ή χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους συγχωνευόμενους φορείς με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011, υλοποιούνται εφεξής από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, το οποίο είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011 φορέων ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών των φορέων για τη χρηματοδότηση αυτών των πράξεων, δράσεων και προγραμμάτων. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.

β.`Εργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ή χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους συγχωνευόμενους φορείς με την κοινή υπουργική απόφαση 119959/Η/20.10.2011, υλοποιούνται εφεξής από την 20.11.2011 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι καθολικός διάδοχος των συγχωνευόμενων με την κοινή υπουργική απόφαση 119959/Η/20.10.2011 φορέων ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών των συγχωνευόμενων φορέων για τη χρηματοδότηση αυτών των πράξεων, δράσεων και προγραμμάτων. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συμβάσεις έργου μέχρι τη λήξη τους.

11.α. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων των εγκεκριμένων προϋπολογισμών του έτους 2011 των απορροφώμενων φορέων με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011, ύστερα από την εξόφληση των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων, μεταφέρθηκαν ως επιχορήγηση στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

β. Τα υπόλοιπα των πιστώσεων των εγκεκριμένων προϋπολογισμών του έτους 2011 των απορροφώμενων φορέων με την κοινή υπουργική απόφαση 119959/Η/20.10.2011 καθώς και ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών αυτών, μεταφέρονται με εντολή του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως επιχορήγηση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

12.α. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των απορροφώμενων με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011 φορέων σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Επιτροπές Παρακολούθησης και σε κάθε είδους συλλογικά όργανα, νοείται από την ημερομηνία συγχώνευσης η συμμετοχή εκπροσώπου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

β. Από την 20.11.2011 όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των συγχωνευόμενων φορέων ή του απορροφώντος φορέα σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 119959/Η/20.10.2011 σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Επιτροπές Παρακολούθησης και σε κάθε είδους συλλογικά όργανα ή όργανα και επιτροπές του δημόσιου τομέα, νοείται η συμμετοχή εκπροσώπου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

13.α. Από την 20.11.2011 εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων φορέων με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011 συνεχίζονται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.

β. Από την 20.11.2011 εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων φορέων με την κοινή υπουργική απόφαση 119959/Η/20.10.2011 συνεχίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους.

14. Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα ειδικότερα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα νόμο, συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις που ίσχυαν για τους απορροφώντες φορείς.

15.α. Από την ημερομηνία συγχώνευσης, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ένας εκ των συγχωνευόμενων φορέων με την κοινή υπουργική απόφαση 127175/Η/4.11.2011, νοείται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

β. Από την ημερομηνία συγχώνευσης, όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ένας εκ των συγχωνευόμενων φορέων με την κοινή υπουργική απόφαση 119959/Η/20.10.2011, νοείται ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

16. Διατάξεις και αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην καταβολή τελών και χρηματικών ποσών για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου, αδειοδότησης, πιστοποίησης δομών, αξιολόγησης και ένταξης σε μητρώα, πιστοποίησης προσόντων και ισοτίμησης τίτλων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., τον Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.), το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) και το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) συνεχίζουν να ισχύουν για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 για τα ανταποδοτικά τέλη και τα τέλη εποπτείας.

17. Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 24 του ν. 3879/2010 (Α`163) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται τα θέματα μεταφοράς, φύλαξης και διαχείρισης του υπάρχοντος αρχείου του Ο.Ε.Ε.Κ. και κάθε άλλο ειδικότερο τεχνικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα».

18. Οι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπ` αριθ. 119959/Η/20.10.2011 και υπ` αριθ. 127175/Η/ 4.11.2011, καθώς και το σύνολο των ενεργειών που έχει λάβει χώρα δυνάμει αυτών και μετά τη δημοσίευση τους θεωρούνται νόμιμες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

19. Το σύνολο των ενεργειών που έχει λάβει χώρα δυνάμει και μετά τη δημοσίευση της υπ` αριθ. 127177/ Η/4.11.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, θεωρούνται νόμιμες. Όσον αφορά στη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη του προσωπικού που έχει μεταφερθεί με βάση την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4024/2011 όπως εκάστοτε ισχύουν.

20. Εως την έναρξη εφαρμογής της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ`του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α`222), κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.17. της παραγράφου Θ`του άρθρου πρώτου του ίδιου νόμου, η αρμοδιότητα έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) ασκείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

21.Έως τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων και των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 46
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

α) η υπ` αριθ. 127175/Η/4.11.2011 (Β`2508) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών καιΠαιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

β) η υπ` αριθ. 119959/Η/20.10.2011 (Β` 2351) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 147726/Η/23.12.2011 (Β`2957) κοινή υπουργική απόφαση,

γ) οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης Α` της παραγράφου 2 του άρθρου 329 του ν.4072/2012 (Α` 38) καθ` ο μέρος με το οποίο κυρώθηκε η υπ` αριθ. 119959/Η/20.10.2011 κοινή υπουργική απόφαση,

δ) οι διατάξεις των παραγράφων 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 και 14 του άρθρου 11, των περιπτώσεων β` και γ`της παραγράφου 4 του άρθρου 16 και της παραγράφου 22 του άρθρου 24 του ν. 3879/2010 (Α`163),

ε) κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα νόμο.

στ) το άρθρο 4 του π.δ. 91/2005 (Α`129), η περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Α`, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Β` και η παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Β` του άρθρου 11 του π.δ. 50/1996 (Α`45).

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή συμπληρώνονται οι κάτωθι διατάξεις:

α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 3879/2010, (Α` 163).

β) Το άρθρο 85 του νόμου ν. 3528/2007, (Α`51) στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α` και στις παραγράφους 1, 2 και 3.

γ) Το άρθρο 68 του ν. 3386/2005, (Α`212).

δ) Το εδάφιο β` της παρ. 1 του άρθρου 329 του ν. 4072/2012 (Α`86).

ε) Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4027/2011 (Α`233).

στ) Η παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3549/2007, (Α`69).

ζ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α`της παραγράφου 11 και η παράγραφος 2 του άρθρου 80, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, το εδάφιο γ`της παραγράφου 4, το εδάφιο α`της παραγράφου 5 του άρθρου 77, η παράγραφος 4 του άρθρου 32, οι παράγραφοι 1 και 5, καθώς και το εδάφιο ε`της παραγράφου 4 του άρθρου 24, οι παράγραφοι 3, 5, η δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 7, οι παράγραφοι 8, 9,10 και 11 του άρθρου 69, οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 69, η παράγραφος 5 του άρθρου 16 και η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α`195).

η) Οι παράγραφοι 2, 8, 13, 14, 21, του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α`121).

θ) Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του π.δ. 130/2000, (Α`113 ).

ι) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6α του άρθρου 18 του ν. 2947/2001, (Α`228).

ια) Οι παράγραφοι 12 και 13 του άρθρου 33 και το άρθρο 16 του ν. 3966/2011, (Α`118).

ιβ) Το άρθρο 2 παράγραφος 23 του ν. 2621/1998 (Α`136).

ιγ) Η παράγραφος 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α`212).

ιδ) Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α`266).

ιε) Τα άρθρα 4 και 30 του ν. 3848/2010 (Α`71).

ιστ) Το άρθρο 4 του ν. 3699/2008 (Α`199).

ιζ) Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 682/1977 (Α`244).

ιη) Τα άρθρα 3 και 12 του ν. 1566/1985 (Α`167).

ιθ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α`163).

κ) Η παράγραφος 13 του άρθρου 24 του ν.3879/2010 (Α`163).
Άρθρο 47

Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011, είτε συμμετέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011, είτε κάνοντας χρήση των βαθμολογιών των δυο προηγούμενων ετών 2009 ή 2010 με το 10% και βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι, είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, είτε δήλωσαν, και οι Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν λόγω ορίων ηλικίας των αδερφών τους ή λόγω υπερβάσεως ορίου εισοδήματος ή δεν διατάχθηκε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από αυτούς Σχολές ή Τμήματα, λόγω κατοικίας των γονέων τους, έχουν δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής στη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής ή επανεγγραφής των ανωτέρω, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης. Η εγγραφή ή επανεγγραφή των ανωτέρω θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο έως την 12η Μαΐου 2013.

Κάθε προηγούμενη διάταξη καταργείται.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4142/2013 και ισχύει από 9/4/2013
Δες την εξέλιξη του άρθρου
Άρθρο 48

Η παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι υπηρετούντες Αναπληρωτές Καθηγητές Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Καθηγητή με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στο ΦΕΚ».
Άρθρο 49

Στους Εκπαιδευτικούς του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α` Κύκλου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου», οι οποίοι έχουν ήδη μεταταχθεί σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις και αντίστοιχους κλάδους εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους στο παραπάνω Εκπαιδευτήριο ως προς τον υπολογισμό των μορίων της στη συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία.
Άρθρο 50

Επίκουροι με θητεία Καθηγητές που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,υποβάλλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως και για τη διαδικασία της μονιμοποίησης.Σε περίπτωση μονιμοποίησης τους, οι θέσεις τους μετατρέπονται αυτοδικαίως σε προσωποπαγείς

θέσεις μόνιμων επίκουρων καθηγητών, τις οποίες και καταλαμβάνουν έως την εξέλιξη τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχοντας τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης οποτεδήποτε, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση επιπλέον χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξη τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους.
Άρθρο 51

Στην παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α`226) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, ανά διοργάνωση κ.λπ.), μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, καθώς και λοιπές δαπάνες οι οποίες θα περιγράφονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, μη τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 4».
Άρθρο 52

Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς ενός (1) ανάπηρου τέκνου, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέπεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο Ν. 3848/2010 (Α’71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 39 ΝΟΜΟΣ 4403/2016 και ισχύει από 7/7/2016
Δες την εξέλιξη του άρθρου
Άρθρο 53
Ιεροδιδάσκαλοι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και ενίσχυση της φοίτησης μουσουλμανοπαίδων στα δημόσια σχολεία της Θράκης

1. Τα άρθρα 36 έως και 39 του ν. 3536/2007 (Α`42) αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 36

1. Για την αρωγή στο έργο της θρησκευτικής και πνευματικής καλλιέργειας των μουσουλμάνων της Θράκης, συνιστώνται στις Μουφτείες διακόσιες σαράντα (240) θέσεις ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας, οι οποίες θα καλυφθούν από μονίμους κατοίκους Θράκης, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας. Το έργο των ιεροδιδασκάλων είναι η διδασκαλία του Κορανίου στα Τεμένη της Θράκης. Οι ιεροδιδάσκαλοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμοδίου, κατά περίπτωση, διευθυντή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να διδάξουν το Κοράνιο και σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Θράκης, σε μαθητές μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας που έχουν απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών και όπου προκύπτει σχετική ανάγκη, εντός του ωραρίου διδασκαλίας, χωρίς η διδασκαλία αυτή να εντάσσεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών. Όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τον καθορισμό, ανά σχολικό έτος ή ανά μικρότερες χρονικές περιόδους εντός αυτού, των σχολείων υποδοχής ιεροδιδασκάλων και των τάξεων που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους, την επιλογή των ιεροδιδασκάλων που θα διδάξουν στα σχολεία και γενικώς τον τρόπο εκτέλεσης της διδασκαλίας αυτής, θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

Μουφτεία Ξάνθης: Ογδόντα (80)

Μουφτεία Κομοτηνής: Εκατόν Είκοσι (120)

Μουφτεία Διδυμότειχου: Σαράντα (40)

2. Οι υποψήφιοι Ιεροδιδάσκαλοι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας, κάτοχοι πτυχίου Ισλαμικών Σπουδών Ανώτατης Θεολογικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι με τα ανωτέρω τυπικά προσόντα υπολείπονται των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί, επιτρέπεται ο διορισμός σε θέση Ιεροδιδάσκαλου και κατόχων πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, εφόσον οι τελευταίοι είναι απόφοιτοι των Ιεροσπουδαστηρίων της Θράκης. Κατ` εξαίρεση, κατά την πρώτη πενταετία από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επιτρέπεται η πρόσληψη σε θέσεις Ιεροδιδασκάλων, Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας που είναι απόφοιτοι των Ιεροσπουδαστηρίων Εχίνου και Κομοτηνής ή απόφοιτοι πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν υπηρετήσει επί δεκαετία ως Ιεροδιδάσκαλοι.

3. Τα ειδικότερα προσόντα των ιεροδιδασκάλων ανά κατηγορία τυπικών προσόντων, τα κριτήρια επιλογής κάθε κατηγορίας, καθώς και η διαδικασία προσλήψεως των ιεροδιδασκάλων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων προσλήψεως προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 38 και του οικείου Μουφτή, κατανέμονται εντός της κάθε Μουφτείας, οι ανωτέρω θέσεις των ιεροδιδασκάλων, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Άρθρο 37

1. Οι ιεροδιδάσκαλοι προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι εννέα (9) μηνών, κατόπιν δημόσιας προκηρύξεως. Η σύμβαση υπογράφεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ορίζει και τον τόπο άσκησης των καθηκόντων του κάθε ιεροδιδασκάλου, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα τεμένη. Σε περίπτωση που ο ιεροδιδάσκαλος αποδεχθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε σχολείο, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, τεκμαίρεται ότι τροποποιείται ανάλογα η σύμβαση εργασίας με σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών, με αντίστοιχη μείωση της απασχόλησης του στα τεμένη όπου τοποθετήθηκε. Προς τούτο, ενημερώνεται άμεσα και ο οικείος Μουφτής. Οι ιεροδιδάσκαλοι θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Το ύψος των αποδοχών τους καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ιεροδιδάσκαλοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία της πρώτης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου, δεν θεωρείται ότι παρέχουν πρόσθετες υπηρεσίες, πέραν των συμβατικών υποχρεώσεων τους, ούτε δικαιούνται καμία πρόσθετη αμοιβή.

3. Με απόφαση του οικείου Μουφτή και προς κάλυψη επειγουσών αναγκών, οι ιεροδιδάσκαλοι μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κεντρική Υπηρεσία της Μουφτείας, ως βοηθητικό διοικητικό προσωπικό και εντός του νομίμου ωραρίου, με αντίστοιχη μείωση της βασικής απασχόλησης τους, χωρίς πρόσθετες αποδοχές.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού προκηρύσσονται κάθε φορά ο ακριβής αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανά Μουφτεία, η διάρκεια των συμβάσεων, οι μήνες που θα παρέχεται η εργασία και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την πρόσληψη.

Άρθρο 38

Η επιλογή των ιεροδιδασκάλων γίνεται από πενταμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον οικείο Μουφτή, ως Πρόεδρο, β) έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τον αναπληρωτή του, γ) ένα μέλος Δ.Ε.Π. ειδικευμένο στις Ισλαμικές σπουδές με τον αναπληρωτή του, δ) έναν έγκριτο μουσουλμάνο θεολόγο με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και ε) έναν έγκριτο μουσουλμάνο θεολόγο με τον αναπληρωτή του, ο οποίος προτείνεται από τον οικείο Μουφτή. Χρέη γραμματέα χωρίς δικαίωμα ψήφου αναλαμβάνει δημόσιος υπάλληλος. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 39

Για την επιλογή των καταλληλότερων στις θέσεις αυτές, η Επιτροπή του άρθρου 38 προκειμένου να αποφασίσει, επιπλέον των τυπικών προσόντων, σχηματίζει συνολική εικόνα για την ικανότητα των υποψηφίων, συνεκτιμώντας το ήθος, τη δραστηριότητα και την όλη προσωπικότητα τους,όπως επίσης και την προηγουμένη σταδιοδρομία τους ως ιεροδιδασκάλων».
Άρθρο 54

1. Μπορεί ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου, αποφασίζοντας σχετικά με την δικαιολόγηση απουσιών μαθητών, να κάνει δεκτά ή να απορρίπτει εκπρόθεσμα δικαιολογητικά:

α. ιατρικές βεβαιώσεις

β. αιτήσεις – βεβαιώσεις κηδεμόνων που προσκομίστηκαν μετά από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο, εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά και έχοντας τη δυνατότητα να συγχωρήσει την εκπρόθεσμη υποβολή τους με αιτιολογημένη απόφαση του.

2. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων του Σχολείου έχει τη δυνατότητα να δικαιολογεί απουσίες μαθητών για λόγους υγείας, με ιατρική βεβαίωση ή χωρίς ιατρική βεβαίωση αν η πάθηση είναι εμφανής και μη χρήζουσα απόδειξης:

α. Για μεμονωμένες ή συνεχείς ώρες ημερήσιου προγράμματος και χωρίς την άδεια του Διευθυντή αν δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών (π.χ. γιατί από αμέλεια δεν ζητήθηκε άδεια ή από αμέλεια δεν καταχωρίστηκε σχετική παρατήρηση), εφόσον εξετάζοντας κάθε περίπτωση αναλυτικά και χωριστά ο σύλλογος κρίνει ότι αδικούνται άλλως οι μαθητές από υπαιτιότητα του Σχολείου,

β. για πρώτες ώρες, εφόσον δικαιολογείται η μη έγκαιρη προσέλευση στο Σχολείο (κινητικά προβλήματα -αναπηρία).

«3. Αποφάσεις των Συλλόγων των Διδασκόντων που ελήφθησαν οποτεδήποτε θεωρούνται νόμιμες, εάν είναι σύμφωνες με τις ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.

3. Αποφάσεις των Συλλόγων των Διδασκόντων που ελήφθησαν οποτεδήποτε θεωρούνται νόμιμες, εάν είναι σύμφωνες με τις ρυθμίσεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου.
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 52 ΝΟΜΟΣ 4274/2014 και ισχύει από 14/7/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 55
Ισχύς

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ