Νόμος 411 ΦΕΚ Α΄212/14.8.1976
Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις το προσωπικόν του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) και άλλων τινων διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Το κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούν εις τον Οργανισμόν Λιμένος Πειραιώς επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν, των κατηγοριών της παραγράφου 2, διορίζεται υπό τας προϋποθέσεις, διαδικασίας και διακρίσεις του άρθρου 2 του παρόντος εις υφισταμένας κενάςτακτικάς θέσεις ή εις τοιαύταςσυνιστωμένας παρ` αυτώ αναλόγως των αναγκών του, νέας τακτικάς θέσεις, δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου εφ` άπαξ εντός προθεσμίας εξ μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, προτάσει των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Δια του Προεδρικού τούτου Διατάγματος, καθορίζονται αι κατηγορίαι, Κλάδοι και βαθμοί των δι` αυτού συνιστωμένων θέσεων, επιτρεπομένης και της συμπληρώσεως των δια ταύτας προβλεπομένων ειδικών τυπικών προσόντων, επί συστάσεως δε νέων κλάδων, τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού. Ωσαύτως δια του αυτού ως άνω Π.Δ. συνιστώνται προσωριναί υπεράριθμοι τακτικαί θέσεις προς τακτοποίησιν του πλεονάζοντος προσωπικού, όπερ πληροί τας προϋποθέσεις του παρόντος νόμου προς διορισμόν. Αι θέσεις αύται καταργούνται άμα τη καθ` οιονδήποτε τρόπον κενώσει αυτών. Οι διορισθησόμενοι εις υπεραρίθμους θέσεις καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τας εφεξής κενουμέναςτακτικάς θέσεις μέχρι πλήρους απορροφήσεώς των, εξελίσσονται δε βαθμολογικώς, υφ` ας προϋποθέσεις και οι κατέχοντες οργανικά θέσεις.

2. Εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου υπάγεται το επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν των κάτωθι κατηγοριών:
Α`. ΔιοικητικόνΠροσωπικόν.
ι) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών.
ιι) Απόφοιτοι Σχολών Μέσης Εκπαιδεύσεως.
Β`. Τεχνικόνπροσωπικόν πάσης κατηγορίας και ειδικότητος.
ι) Πτυχιούχοι Ανωτάτων, Ανωτέρων, Μέσων και Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών, ή Σχολής ταχυρρύθμου εκπαιδεύσεως του Ο.Λ.Π.
ιι) Κεκτημένοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος ή πτυχίου χειριστού μηχανημάτων ή τεχνίτου Υπουργείων Βιομηχανίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας.
Γ`. Το βοηθητικόνπροσωπικόν Γ` Κατηγορίας.
Δ`. Μόνιμοι φύλακες φορτηγίδων και μόνιμοι εργάται φορτηγίδων, απόφοιτοι Σχολών Μέσης Εκπαιδεύσεως, κεκτημένοι εν τω Ο.Λ.Π. δωδεκαετή και άνω υπηρεσίαν.

3. Η υπό του Ν.Δ. 46/1974 “περί χορηγήσεως εις τον Οργανισμόν Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) δικαιώματος χρησιμοποιήσεως ως χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων, ως και μηχανημάτων φόρτου, αποφοίτων της οικείας παρ` αυτώ Σχολής Ταχυρρύθμου Εκπαιδεύσεως”, προβλεπομένη παρά τω Οργανισμώ Λιμένος Πειραιώς Σχολή Ταχυρρύθμου Εκπαιδεύσεως, δύναται δια πράξεως του Δ.Σ. εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, να λειτουργήση και δι` ετέρας ειδικότητας τεχνικών απασχολουμένων εις τον Ο.Λ.Π., βάσει Κανονισμού εκπαιδεύσεως εγκρινομένου κατά την αυτήν διαδικασίαν.

4. Ελεύθεροι φύλακες υπαίθρου, εμπορευμάτων και εγκαταστάσεων δύνανται να διορισθούν εις κενάς θέσεις του Κλάδου Γ3 Φυλάκων, εφ` όσον έχουν τα υπό του εδαφίου β` της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος όρια ηλικίας.

Άρθρον 2

1. Δια τον κατά τας διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του προηγουμένου άρθρου διορισμόν, απαιτείται ο ενδιαφερόμενος:
α) Να κέκτηται τα υπό της κειμένης νομοθεσίας προβλεπόμενα γενικά και ειδικά προσόντα της θέσεως του κλάδου και κατηγορίας εις ην θα διορισθή.
β) Να έχη συμπληρώσει το 21ον έτος και να μη έχη υπερβή το 50όν έτος της ηλικίας του, ουδέ να είχεν ηλικίαν μείζονα των 40 ετών κατά τον χρόνον της αρχικής παρά τω Ο.Λ.Π. προσλήψεώς του.
Προκειμένου περί των τεχνικών πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών, ούτοι διορίζονται κατά τας διατάξεις του παρόντος, εφ` όσον αφ` ενός μεν δεν έχουν υπερβή το 55ον έτος της ηλικίας των, αφ` ετέρου δε η παρά τω ΟΛΠ ή τω Δημοσίω ή παρ` ετέρω ΝΠΔΔ προϋπηρεσία των, δυναμένη κατά τας ισχυούσας διατάξεις να αναγνωρισθή ως συντάξιμος, συμπληροί, μετά της διανυθησομένης, μέχρι της αποχωρήσεώς των λόγω συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας των υπηρεσίας, την κατά τας διατάξεις του Α.Ν. 1854/1951 “περί απονομής στρατιωτικών και πολιτικών συντάξεων”, ως ούτος ετροποποιήθη μεταγενεστέρως απαιτουμένην 15ετή τουλάχιστον πραγματικήν συντάξιμον υπηρεσίαν.
Δια τον υπολογισμόν της συμπληρώσεως των αναφερομένων ορίων ηλικίας 50ού, 40ού και 55ου, ως ημέρα γεννήσεως λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του υπαλλήλου.
γ) Να μη λαμβάνη σύνταξιν, μέρισμα ή βοήθημα εκ του Δημοσίου Ταμείου ή Οργανισμού Κοινωνικής κυρίας ή επικουρικής Ασφαλίσεως συνολικώς ανώτερον του ποσού των 6.000 δρχ. μηνιαίως. Του περιορισμού τούτου εξαιρούνται οι λαμβάνοντες πολεμικήν σύνταξιν.

2. Οι μη έχοντες διετή υπηρεσίαν διορίζονται ως δόκιμοι, του χρόνου της επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου προϋπηρεσίας αυτών υπολογιζομένου, ως χρόνου δοκιμαστικής υπηρεσίας δια την εφαρμογήν του άρθρου 60 του Ν. 1811/1951 “περί Κώδικος καταστάσεως των Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων”.

3. Ο κατά τα άνω διορισμός εις τακτικάς και υπεραρίθμους θέσεις ενεργείται επί τη αιτήσει των ενδιαφερομένων, υποβαλλομένη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, μετά γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΟΛΠ κρίνοντος περί των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων αυτών, επί τη βάσει των περί εκάστου υπηρεσιακών στοιχείων και ειδικής, περί της ικανότητος και επαρκείας αυτών εκθέσεως της προϊσταμένης αρχής.

4. Ο διορισμός γίνεται εις τον εισαγωγικόνβαθμόν του κλάδου, δύναται όμως να γίνη μετά γνώμην του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίνοντος επί τη βάσει των ουσιαστικών προσόντων και εις ανώτερον τούτου, εφ` όσον ο διοριζόμενος έχει χρόνον υπηρεσίας παρά τω ΟΛΠ τω Δημοσίω ή ετέρω ΝΠΔΔ, ή εις κοινωφελή Νοσηλευτικά Ιδρύματα συνεχούς ή διακεκομμένης, περιλαμβανομένης και της υπό του άρθρου 1 του Ν.Δ. 82/1969 “περί προσμετρήσεως εις την πολιτικήνΥπηρεσίαν των Δημοσίων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ της προϋπηρεσίας των εις τας ενόπλους δυνάμεις κλπ.” προβλεπομένης, ίσον προς τον ον θα απαιτείτο κατά τον Ν. 1811/1951, ως ετροποποιήθη υπό του Ν.Δ. 125/1973 “περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του Υπαλληλικού Κώδικος”, δια την μέχρι του ανωτέρω τούτου βαθμού προαγωγήν και διανυθέντα εξ ολοκλήρου μετά την απόκτησιν των τυπικών προσόντων, των προβλεπομένων υπό των οικείων διατάξεων δια την θέσιν εις ην διορίζεται ο υπάλληλος.
Κατ` εξαίρεσιν, προκειμένου περί υπαλλήλων, ων τμήμα της Υπηρεσίας αυτών έχει διανυθή προ της αποκτήσεως των τυπικών προσόντων των προβλεπομένων δια την κατηγορίαν εις ην διορίζονται, ο διορισμός επιτρέπεται να γίνη εις ον βαθμόν θα διωρίζοντο ούτοι εν τη κατωτέρω κατηγορία, επί τη βάσει του χρόνου της συνολικής αυτής υπηρεσίας.
Οι κατά τα ως άνω διορισμοί, δεν δύνανται εν πάση περιπτώσει να γίνουν εις βαθμόνανώτερον του κεκτημένου υπό των ήδη υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων του οικείου κλάδου, των εχόντων τον αυτόν χρόνονανεγνωρισμένης συνολικής υπηρεσίας, με τους διοριζομένους.

5. Ο κατά την προηγουμένηνπαράγραφον διορισμός δεν δύναται να γίνη εν τη Α` και Β` Κατηγορία εις βαθμόνανώτερον του 6ου και εν τη Γ` Κατηγορία εις βαθμόνανώτερον του 9ου.

6. Οι κατ` εφαρμογήν των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου διοριζόμενοι, λογίζονται δι` απάσας τας περιπτώσεις, ως καταλαβόντες τον βαθμόν, υφ` ον διορίζονται, αφ` ον διορίζονται, αφ` ης συνεπληρώθη ο κατά τας διατάξεις των άρθρων 103, 105 ή 107 του Ν. 1811/1951, ως ούτος ετροποποιήθη δια του Ν.Δ. 125/1973, προβλεπόμενος χρόνος συνολικής υπηρεσίας, δια την μέχρι του βαθμού τούτου προαγωγικήν εξέλιξιν, άνευ δικαιώματος απολήψεως διαφοράς αποδοχών.

7. Η σειρά αρχαιότητος μεταξύ των επί τω αυτώ βαθμώ διοριζομένων και εχόντων τον αυτόν χρόνον υπηρεσίας παρά τω ΟΛΠ, τω Δημοσίω ή παρ` ετέρω ΝΠΔΔ ή εις κοινωφελή Νοσηλευτικά Ιδρύματα καθορίζεται υπό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΟΛΠ δια της αυτής κατά τας προηγουμένας παραγράφους πράξεως, επί τη βάσει της ικανότητος και των άλλων ουσιαστικών προσόντων αυτών.

8. Οι ως άνω διοριζόμενοι τίθενται εις το αριστερόν των κατά τον χρόνον του διορισμού των υπηρετούντων ομοιοβάθμων των και των εις ον βαθμόν διορίζονται ούτοι προαχθησομένου τακτικών υπαλλήλων βάσει των ισχυόντων πινάκων και δεν δύναται να κριθούν δια μεν τον 5ον βαθμόν οι των Κλάδων ΑΤ, ΑΡ και ΜΕ δια δε τον 8ον βαθμόν οι των Κλάδων ΣΕ, πρίν ή αποκτήσουν δικαίωμα κρίσεως δια τον βαθμόν τούτον οι κατά τα ανωτέρω αρχαιότεροί των.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 16 του Ν.1220/1981 (ΦΕΚ Α 296)

9. Οι κατά τας διατάξεις του παρόντος διοριζόμενοι λαμβάνουν τας αποδοχάς του βαθμού της νέας αυτών θέσεως έστω και αν αύται είναι κατώτεραι των αποδοχών, αίτινεςκατεβάλλοντο εις αυτούς προ του κατά τας διατάξεις του παρόντος διορισμού των.
Αι αποδοχαί της νέας αυτών θέσεως καταβάλλονται από της δημοσιεύσεως της πράξεως διορισμού.

10. Οι μη, δι` οιονδήποτε λόγον, διοριζόμενοι, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος, παραμένουν εν τη Υπηρεσία επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφαρμοζομένων των περί αυτής ισχυουσών συναφών διατάξεων.

Άρθρον 3

1. Η έναρξις και η λήξις του κανονικού ωραρίου εργασίας του παρά τω ΟΛΠ υπηρετούντος πάσης φύσεως προσωπικού καθορίζονται εκάστοτε δι` αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ εγκρινομένης υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας επί τω τέλει της επί εικοσιτετραώρου βάσεως ομαλής λειτουργίας του λιμένος. “Προκειμένου περί υπερωριακής εργασίας του επί σχέσει εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού του Ο.Λ.Π. δεν έχουσινεφαρμογήν αι υπό του άρθρου 3 του Ν.Δ. 515/1970 προβλεπόμεναιδιαδικασίαι παροχής αδείας υπερωριακής απασχολήσεως.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.1220/1981 (ΦΕΚ Α 296)

2. Αι υπερωρίαι του πάσης φύσεως μονίμου υπαλληλικού προσωπικού του ΟΛΠ καταβάλλονται εκ του ειδικού δια τας υπερωρίας εσόδου συμφώνως προς την παράγραφον 4 του άρθρου 23 του Β.Δ. της 9.5.1959 “περί συνθέσεως, οργανώσεως και κατανομής των υπηρεσιών του ΟΛΠ.
Εν περιπτώσει ανεπαρκείας του ειδικού τούτου εσόδου δια την καταβολήν της υπερωριακής αμοιβής του ανωτέρω προσωπικού, η απαιτηθησομένη δαπάνη, καταβάλλεται υπό του ΟΛΠ, βαρύνουσα τον προϋπολογισμόν αυτού.

Άρθρον 4
Δι` εκδιδομένης εκάστοτε αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Απασχολήσεως και Εμπορικής Ναυτιλίας, τη προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ καθορίζονται τα της πληρώσεως των θέσεων του επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και ο κανονισμός ο ρυθμίζων τας περιπτώσεις επιβολής πειθαρχικών ποινών και την εν γένει υπηρεσιακήνκατάστασιν του προσωπικού τούτου, επιφυλασσομένων των διατάξεων του Ν.Δ. 3789/1957 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας”.

Άρθρον 5

1. Διά την χορήγησιν των επιδομάτων πολυετίας ως και την ασφάλισιν αναδρομικώς παρά τοις ΑσφαλιστικοίςΤαμείοις των υπαλλήλων του ΟΛΠ υπολογίζεται ο δια τον κατά τας διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 του παρόντος διορισμόν, λογισθείς ως χρόνος υπηρεσίας.
Η προς αναγνώρισιν του ανωτέρω χρόνου προϋπηρεσίας καταβολή των οικείων εισφορών ή κρατήσεων ή μεταφορών των εισφορών από του Ταμείου εις Ταμείον και πάσα σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Εμπορικής Ναυτιλίας. “Ειδικώς, προκειμένου περί των υπομηχανικών των ησφαλισμένων εις το ΤΣΜΕΔΕ και των οδηγών αυτοκινήτων των ησφαλισμένων εις το ΤΣΑ, ο ΟΛΠ αναλαμβάνει να καταβάλη εις το Ταμείον Προνοίας Υπαλλήλων ΟΛΠ ποσόν αντιστοιχούν εις την διαφοράν της εργοδοτικής εισφοράς δια τον Κλάδον Συντάξεως ΙΚΑ και της καταβληθείσης δι` αυτούς εργοδοτικής εισφοράς εις το ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΣΑ και δια το χρονικόν διάστημα ασφαλίσεως τούτων εις τα Ταμεία ταύτα.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.1220/1981 (ΦΕΚ Α 296)

2.Ειδικώς το Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων δυνάμει του παρόντος, υποχρεούται εις επιστροφήν εις το Ταμείον Προνοίας Υπαλλήλων ΟΛΠ των καταβληθεισών εις αυτό διά τον Κλάδον Συντάξεως Εισφορών παρά τον εργοδότου και των ησφαλισμένων διά πάντα μονιμοποιούμενον κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.
Διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, θέλουν καθορισθή αι λεπτομέρειαι περί του τρόπου και χρόνου πραγματοποιήσεως της επιστροφής των ως άνω εισφορών”.
“Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου και της προβλεπομένης δια τον προηγουμένονεδαφίον κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Εμπορικής Ναυτιλίας έχουν εφαρμογήν και προκειμένον περί διορισθέντων κατά τας γενικάςπερι διορισμών διατάξεις του ΥπαληλικούΚώδικος μετά την εφαρμογήν του Ν.Δ. 169/1939 και προ της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, ως και προκειμένου περί των μεταταγέντων υπαλλήλων εκ Λιμενικών Ταμείων.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 17 του Ν. 984/1979 (ΦΕΚ Α` 244), αντικαταστάθηκε πάλιμε το άρθρο 18 του Ν.1220/1981 (ΦΕΚ Α 296)

Άρθρον 6
Σημ.: όπως το άρθρο 6 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του Ν.1220/1981 (ΦΕΚ Α 296)

1. Αι υπέρ τον Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. Ισχύουσαιποσοστιαίαιεισφοραί των ησφαλισμένωνπροσανξάνονται κατά μίαν (1) μονάδα.

2. Επι των αμοιβών του προσωπικού, εφ` ων καταβάλλονται εισφοραί των ησφαλισμένων δια τον Κλάδον τούτον επιβάλλεται εργοδοτική εισφορά ανερχομένη εις ποσοστόνίσον προς το οριζόμενον υπό του άρθρου 4, παράγραφος 1, εδάφιον β` του Ν. 997/1979.

3. Υπέρ του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων Ο.Λ.Π. χορηγείται εφ` άπαξ ενίσχυσις υπό του Ο.Λ.Π. ποσόν πεντήκοντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών.

Άρθρον 7

1. Εις τους Κλάδους του προσωπικού της Α` Κατηγορίας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς προστίθεται ο Κλάδος Α13 Οδοντιάτρων και συνιστάται εις τον Κλάδον τούτον μία (1) οργανική θέσις επί βαθμώ 7ω έως 4ω. Τυπικά προσόντα διορισμού εις τον Κλάδον τούτον ορίζονται, Πτυχίον του Οδοντιατρικού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή ισοτίμου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

2. Κατά την πρώτηνεφαρμογήν του παρόντος η θέσις αύτη δύναται να πληρωθή δια μετατάξεως υπαλλήλου του Β9 Κλάδου Νοσοκόμων, εφ` όσον ούτος κέκτηται τα δια τον Κλάδον Α13 απαιτούμενα προσόντα και έχει υπηρεσίαν παρά τω ΟΛΠ υπέρ την δεκαετίαν. Η μετάταξις γίνεται δια πράξεως της Εκτελεστικής Επιτροπής εις τον ον ο μετατασσόμενος κατέχει βαθμόν ή και εις ανώτερον τοιούτον, μέχρι και του 4ου, βάσει του χρόνου της συνολικής αυτού Υπηρεσίας παρά τω ΟΛΠ με τα τυπικά προσόντα του Κλάδου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4193/1961 “περί τακτοποιήσεως εκτάκτου προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών κλπ.”.

3. Μόνιμοι υπάλληλοι του ΟΛΠ υπηρετούντες εις τον Κλάδον Γ3 Φυλάκων από της δημοσιεύσεως του παρόντος μετατάσσονται εις τον συνιστώμενον δια του παρόντος Κλάδον Β19 της Β` Κατηγορίας. Οι εντασσόμενοι εις τον Κλάδον τούτον δεν δύνανται να εξελιχθώσι πέραν του 6ου βαθμού, αι δε καταλαμβανόμεναι υπ` αυτών θέσεις καταργούνται άμα τη εξ οιουδήποτε λόγου απομακρύνσεώς των εκ της υπηρεσίας.

4. Μόνιμοι Υπάλληλοι του ΟΛΠ Α` Κατηγορίας υπηρετούντες κατά την δημοσίευσιν του παρόντος εις τον 2ον ή 3ον βαθμόν συνυπολογίζουν δια την εις τον αμέσως ανώτερονβαθμόνπροαγωγήν των χρόνον και τον υπέρ την τριετίαν ή τετραετίανδιανυθέντα εις τον 4ον και 5ον βαθμούς.

5. Μετά την δημοσίευσιν του εκδοθησομένου, κατά τας διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Νόμου 146/1975 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί ΟΛΠ κειμένων διατάξεων”, Προεδρικού Διατ/τος και την κατάληψιν των προβλεπομένων υπό τούτου θέσεων επί βαθμοίς 5ω έως 4ω ή 3ω έως 2ω του Κλάδου Α1 Δ/τικού της Α` Κατηγορίας είτε υπό των κατεχόντων ταύτας υπαλλήλων, είτε επί τη βάσει των Πινάκων Πρακτέων Υπαλλήλων ΟΛΠ επί βαθμώ 6ω του Κλάδου Α1 Διοικητικού της Α` Κατηγορίας του έτους 1976, οι καταλαβόντες τας ειρημένας θέσεις υπάλληλοι εντάσσονται εις τον αυτόν βαθμόν δια πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ τηρουμένης της μεταξύ των σειράς, αρχαιότητος, του επί πλέον χρόνου θεωρουμένου κατά πάντα, ως διανυθέντος εις τον βαθμόν της εντάξεώς των, πλην του δικαιώματος απολήψεως αναδρομικής διαφοράς αποδοχών.

6. Υπηρετούντες μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι του ΟΛΠ Α` και Β` Κατηγορίας, περιλαμβανόμενοι εις τον πίνακα των κατ` εκλογήν πρακτέων δια τον 5ον βαθμόν τον ισχύοντα μέχρι 30.4.1967, κληθέντες εις απολογίαν κατ` εφαρμογήν των Θ` και Ι`/1967 Συντ. Πράξεων και μη προαχθέντες κατά το από 21.4.67 έως 30.6.76 χρονικόν διάστημα, προάγονται υποχρεωτικώς εις τον ανώτερονβαθμόν, εις ον προήχθησαν υπάλληλοι κάτωθι αυτών ευρισκόμενοι εις τον ανωτέρω πίνακα προακτέων και καταλαμβάνουν προαγόμενοι συνιστωμένας δια του παρόντος προσωρινάς θέσεις επί βαθμώ 5ω έως 4ω δια την Α` Κατηγορίαν και 5ω δια την Β` Κατηγορίαν. Αι θέσεις αύται καταργούνται άμα τη καθ` οιονδήποτε τρόπω κενώσει αυτών. Οι ανωτέρω προάγονται κατόπιν αιτήσεώς των υποβαλλομένης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 20 ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος δια πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΠ εντός προθεσμίας 30 ημερών από της υποβολής της αιτήσεως.

Άρθρον 8

1. Την, εν άρθρω 12 του από 7/9.6.1959 Β.Δ. περί συνθέσεως, οργανώσεως και κατανομής των Υπηρεσιών του ΟΛΠ, θέσιν του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εκμεταλλεύσεως δύναται να καταλάβη κατόπιν αποφάσεως της Διοικήσεως του ΟΛΠ και Τεχνικός Υπάλληλος του ΟΛΠ Α` Κατηγορίας του Κλάδου Α5 ή Α6 Πολιτικών Μηχανικών, επί βαθμώ 2ω, εφ` όσον κέκτηται πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, περί την εκμετάλλευσιν λιμένων, εξελισσόμενος βαθμολογικώς συμφώνως προς τας κειμένας διατάξεις.

2. Οι επί βαθμώ 3ω ή 4ω μόνιμοι Νομικοί Σύμβουλοι ή βοηθοί Νομικοί Σύμβουλοι του ΟΛΠ, λαμβάνουν από της ισχύος του παρόντος τον εκάστοτε βασικόνμισθόν και επιδόματα της δημοσίας υπαλληλικής ιεραρχίας του βαθμού των, προσηυξημένον κατά την αυτήν ποσοστιαίανδιαφοράν, καθ` ην δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 146/75 καταβάλλεται ο βασικός μισθός των επί βαθμώ 2 Νομικών Συμβούλων του ΟΛΠ.

3. Η αληθής έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 146/75 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) κειμένων διατάξεων, είναι ότι το υπ` αυτής θεσπιζόμενον ως καταβαλλόμενον εις τον Γενικόν Δ/ντήν αυτού επίδομα θέσεως, καταβάλλεται εις τούτον ολόκληρον άνευ οιουδήποτε περιορισμού εκ των κειμένων νόμων περί συγχρόνου καταβολής συντάξεως και αποδοχών εις τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Άρθρον 9

1. Το υπό του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4203/1961 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί ΟΛΠ και Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων” και του άρθρου 13 παρ. 1 του Ν.Δ. 4544/1966 “περί διατάξεων αφορωσών το εργατοτεχνικόνπροσωπικόν του ΟΛΠ και άλλων τινων διατάξεων” καθοριζόμενον ποσόν, αυξάνεται από του οικονομικού έτους 1975 εις το ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων δραχμών.

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 4544/1966, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“6. Από του οικονομικού έτους 1976 εκάστη θυγάτηρ των εν ενεργεία ή συνταξιούχων μονίμων υπαλλήλων μονίμων ή δοκίμων εργατών, αρχιεργατών και εποπτών, μονίμων εργατών και φυλάκων φορτηγίδων ως και δοκίμων τεχνιτών του ΟΛΠ, άμα τη τελέσει γάμου, προικοδοτείται παρά του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς δια του ποσού των τεσσαράκοντα χιλιάδων δραχμών”.

Άρθρον 10
Εις το επί σχέσει εργασίας δημοσίου δικαίου μόνιμονπροσωπικόν του Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. χορηγείται μηνιαίον επίδομα ειδικής και επιπόνου εργασίας, ως τούτο καθορίζεται κατά βαθμούς υπό της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 904/1978.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 23 του Ν.1220/1981 (ΦΕΚ Α 296)

Άρθρον 11

1. Αι υπό του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4544/1966 “περί διατάξεων αφορωσών εις το εργατοτεχνικόν προσωπικόν του ΟΛΠ και άλλων τινων συναφών διατάξεων” προβλεπόμεναι θέσεις μονίμων και δοκίμων εργατών του ΟΛΠ, αυξομειούνται ως ακολούθως:
α) Των μονίμων εργατών αυξάνονται κατά 340
β) Των δοκίμων εργατών μειούνται κατά 560
Αι κατά τα ανωτέρω 340 νέαι θέσεις μονίμων εργατών καταργούνται άμα τη καθ` οιονδήποτε τρόπον αποχωρήσει της υπηρεσίας των εργατών, οίτινες θα καταλάβουν αυτάς κατά την πρώτηνεφαρμογήν του παρόντος.

2. Τας κενάς θέσεις των μονίμων εργατών, καταλαμβάνουν οι υπηρετούντες δόκιμοι κατά την σειράν αρχαιότητος αυτών, εφ` όσον πληρούν τας υπό του Κανονισμού προβλεπομένας προϋποθέσεις.

3. “Οι μέχρι της 31 Μαϊου 1976 απασχολούμενοι ως έκτακτοι ελεύθεροι εργάται του Ο.Λ.Π. κεκτημένοι τα νόμιμα προσόντα ονομάζονται, ανεξαρτήτως ηλικίας, δόκιμοι εργάται, εντός εξαμήνου απο της δημοσιεύσεως του παρόντος εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τηρουμένης κατά τα λοιπά της προβλεπομένηςυπο των κειμένων διατάξεων διαδικασίας”.

4. Οι πέραν των καθοριζομένων, δια του παρόντος άρθρου νέων οργανικών θέσεων δοκίμων εργατών υπηρετούντες ή ονομασθησόμενοι συμφώνως τη προηγουμένη παραγράφω διατηρούνται εις προσωρινάς ισαρίθμους θέσεις δοκίμων εργατών μέχρις απορροφήσεώς των εις θέσεις μονίμων εργατών ή της καθ` οιονδήποτε τρόπον εξόδου των εκ της υπηρεσίας, πλήν των εχόντων ηλικίαν άνω των 45 ετών οι οποίοι θα παραμείνουν στάσιμοι δόκιμοι.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 1 & 2 αντίστοιχα του Ν. 886/1979 (ΦΕΚ Α`67).

5. Συνιστώνται παρά τω ΟΛΠ τριάκοντα (30) θέσεις δοκίμων φυλάκων φορτηγίδων. Αι θέσεις αύται πληρούνται δια των υπηρετούντων ελευθέρων φυλάκων φορτηγίδων δι` αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΛΠ, κατά την σειράν αρχαιότητος αυτών, μετά σύμφωνονγνώμην του αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Οι δόκιμοι φύλακες φορτηγίδων, ελλείψει εργασίας φύλακος, δύνανται να χρησιμοποιούνται εις ετέρας παρεμφερείς εργασίας προς κάλυψιν υπηρεσιακών αναγκών.

6. Συνιστώνται παρά τω ΟΛΠ δέκα πέντε (15) θέσεις δοκίμων εργατών φορτηγίδων. Αι θέσεις αύται πληροφορούνται δια των υπηρετούντων εκτάκτων εργατών φορτηγίδων δι` αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής ΟΛΠ, κατά σειράν αρχαιότητος αυτών μετά σύμφωνονγνώμην του αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

7. Εφ` όσον οι δόκιμοι εργάται, δόκιμοι εργάται φορτηγίδων και δόκιμοι φύλακες φορτηγίδων του ΟΛΠ ελλείψει εργασίας δεν πραγματοποιούν δέκα πέντε τουλάχιστον ημερομίσθια κατά μήνα, καταβάλλεται αυτοίς ασφαλιστικόνημερομίσθιον δια τας υπολειπομένας ημέρας μέχρι συμπληρώσεως του αριθμού των δέκα πέντε ημερομισθίων μηνιαίως.
Επίσης εις τούτους καταβάλλεται το υπό των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του Ν.Δ. 3755/1975 “περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 3239/1955, και άλλων διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας κλπ.”, ως ετροποποιήθησαν δια των διατάξεων του Ν.Δ. 147/1973 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της παρ. 2 άρθρου 2 του Ν.Δ. 3753/1957″ προβλεπόμενονημερομίσθιον κατά τας εξαιρεσίμουςεορτάς”.

Άρθρον 12
Αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.Δ. 2942/1954 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των “περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων” από της δημοσιεύσεως του παρόντος ισχύουν δια το επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου συνδεόμενον μετά του ΟΛΠ εργατικόν ή υπαλληλικόνπροσωπικόν, ως και το προσωπικόν το προβλεπόμενον υπό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4544/1966, υπό τον όρον ότι τούτο δεν λαμβάνει εφ` άπαξ αποζημίωσιν παρ` ετέρου ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού.

Άρθρον 13
Η παρ. 1 του άρθρου 13 του δια του Ν. 1630/1951 κυρωθέντος 1559/1950 Α.Ν. ως αντικατεστάθη δια του άρθρου 19 του Ν.Δ. 4544/1966, αντικαθίσταται από της ισχύος του παρόντος, ως εξής:
“Άρθρον 13α.
Κατάργησις εισφορών, κρατήσεων κ.λ.π.
1. Καταργούνται από της ισχύος του παρόντος, πάσαι αι εις βάρος του ΟΛΠ επιβεβλημέναι υπέρ οιουδήποτε τρίτου εισφοραί, κρατήσεις, φόροι τέλη και εν γένει επιβαρύνσεις, διατηρουμένων μόνον των επιβεβλημένων υπέρ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Ταμείου Ασφαλίσεως Λιμενεργατών Πειραιώς, του Ταμείου Προνοίας Εργατών Λιμένος Πειραιώς, του Ταμείου Προνοίας Υπαλλήλων του ΟΛΠ συμπεριλαμβανομένου και του παρ` αυτώ Κλάδου Αρωγής, των Επικουρικών Ταμείων Ηλεκτρολόγων, Μετάλλου και Ξύλου, ως και της συνεισφοράς του εργοδότου επί του μισθού εκάστου ησφαλισμένου ως αύται ήθελον νομίμως εκάστοτε αναπροσαρμοσθή ή τροποποιηθή.
Τυχόν καταβληθείσαι εισφοραί κλπ. δεν επιστρέφονται”.

Άρθρον 14

1. Παρατείνεται από της λήξεώς της και μέχρι της 31.12.1976, η εν παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 146/75 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ)” προθεσμία εκδόσεως του εν τη διατάξει ταύτη προβλεπομένου Π.Δ/τος τα δε εν τη παρ. 3 του ρηθέντος άρθρου προβλεπόμενα Π.Δ/τα δεν υπόκεινται εν τη εκδόσει των εις προθεσμίαν.

2. Εις το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 146/1975 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί ΟΛΠ κειμένων διατάξεων” προστίθεται εδάφιον, έχον ούτω:
“Εάν εκ της κατανομής ταύτης του προσωπικού ή εκ μετατάξεως βάσει των κατεχομένων υπό των υπαλλήλων τυπικών προσόντων ο υπάλληλος καταλάβηθέσιν Κλάδου έχοντος ανώτερονεισαγωγικόνβαθμόν του Κλάδου εις ον ανήκε, χωρεί ένταξις τούτου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.Δ/τος 287/1974 “περί ρυθμίσεως θεμάτων τινων προσωπικού του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου κλπ.”.

Άρθρον 15
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς επιχορηγεί ετησίως από του οικονομικού έτους 1977 την Κοινότητα Αμπελακίων Σαλαμίνος με το ποσόν των επτακοσίων χιλιάδων (700.000) δρχ. δι` εκτέλεσιν έργων οδοποιίας και ηλεκτροφωτισμού ως και δια τον καθαρισμόν των ακτών.

Άρθρον 16
1. Κυρούται η υπ` αριθ. 45501/2/76/5.2.1976 απόφασις Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, έχουσα ως κατωτέρω:
“ΑΠΟΦΑΣΙΣ
`Εχοντες υπ` όψει: τας διατάξεις του δια του Ν. 1630/51 κυρωθέντος υπ` αριθ. 1559/50 Αναγκαστικού Νόμου, ως τροποποιηθείσαι και συμπληρωθείσαι δια μεταγενεστέρων νόμων ισχύουν σήμερον,
Αποφασίζομεν
1. Εγκρίνομεν την υπ` αριθ. 1156/1975 πράξιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, περί αποδοχής αιτήματος της Ενώσεως Μονίμων και Δοκίμων Εργατών δια την καταβολήν ασφαλιστικού ημερομισθίου κατά την ημέραν των Χριστουγέννων 1975 εις τους απασχολουμένους επί σχέσει εργασίας μιας ημέρας Δοκίμους Εργάτας του ΟΛΠ.
2. Η παρούσα τελεί την προϋπόθεσιν της νομοθετικής ταύτης κυρώσεως”.
3. Κυρούται η υπ` αριθ. 45501/10/76/27.5.1976 απόφασις Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας έχουσα ως κατωτέρω:
“ΑΠΟΦΑΣΙΣ
`Εχοντες υπ` όψει τας διατάξεις του δια του Ν. 1630/1951 κυρωθέντος υπ` αριθ. 1559/50 Αναγκαστικού Νόμου, ως τροποποιηθείσαι, συμπληρωθείσαι δια μεταγενεστέρων νόμων ισχύουν σήμερον,
Αποφασίζομεν
1. Εγκρίνομεν την υπ` αριθ. 382/1976 πράξιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, περί καταβολής ημερομισθίου ασφαλείας εις τους Δοκίμους εργάτας ΟΛΠ κατά την επομένην του Πάσχα (26.4.1976), υπό την προϋπόθεσιν της προσελεύσεώς των εις το πρωϊνόνπροσκλητήριον της ημέρας ταύτης και μη διαθέσεώς των εις την εργασίαν.
2. Η παρούσα τελεί υπό την προϋπόθεσιν της νομοθετικής ταύτης κυρώσεως.
Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ”.

Άρθρον 17
Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν επί του προσωπικού του ΟΛΠ αι κάτωθι διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 παρ. 2 εδαφ. 2 (ε) και παρ. 3 του από 4/7.11.59 Β.Δ. “περί εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικος επί υπαλλήλων του ΟΛΠ”.
β) Του Ν.Δ. 385/1969 “περί προσλήψεως προσωπικού επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου εις Δημοσίας Υπηρεσίας”.
γ) Του άρθρου 19 παρ. 5 εδαφ. γ` του Α.Ν. 1559/1950 “περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς”, ως τελικώς αντικατεστάθη υπό του άρθρου 1 παρ. 5 εδαφ. (γ`) του Ν.Δ/τος 3398/1955 “περί τροποποιήσεως της “περί ΟΛΠ νομοθεσίας”.

Άρθρον 18
Πάσα διάταξις γενική ή ειδική αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος καταργείται.

Άρθρον 19
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 2 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ