Νόμος 410 ΦΕΚ Α΄208/10.8.1976
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Ποινικού Κώδικος, του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Το άρθρον 74 του Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 74
1. Εαν ο καταδικασθείς εις κάθειρξιν ή φυλάκισιν τουλάχιστον ενός έτους είναι αλλοδαπάς, το δικαστήριον δύναται να διατάξη την απέλασιν αυτού απο της χώρας, εκτελουμένην ευθύς μετά την εκ των φυλακών οριστικήναπόλυσιν του και εν περιπτώσει απολύσεως υφ` όρον, ευθύς μετά την έξοδον του εκ των φυλακών.
2. Δύναται επίσης το δικαστήριον να διατάξη την απέλασιναπο της χώρας παντός αλλοδαπού εις τον οποίον επεβλήθη μέτρον ασφαλείας εκ των εν άρθροις 69, 71 και 72. Εν τη περιπτώσει ταύτη η απέλασις δύναται να διαταχθή και εις αντικατάστασιν των μέτρων τούτων.
3. Οι ούτω απελαθέντες αλλοδαποί δύνανται να επιστρέψουν εις την χώραν μόνον μετά πάροδον τριετίας απο της απελάσεως και εφ` όσον την επιστρόφήνεπιτρέψη ο Υπουργό Δικαιοσύνης”.

Άρθρον 2
Το άρθρον 97 του Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 97
Αι διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 και 96 παρ. 1 έχουν εφαρμογήν και όταν, πρίν ή η καταγνωσθείσα επιτινιαξιοποίνω πράξει κατά τινος ποινή αποτιθή ολοσχερώς, παραγραφή ή χαρισθή, επέλθη καταδίκη αυτού δι` άλλην αξιόποινονπράξιν, οποτεδήποτε τελεσθείσαν”.

Άρθρον 3

1. Εις το Κεφάλαιον Δ` του Ποιν. Κώδικος ο υπότιτλος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
“1. Εγκλήματα κατά πολιτικών σωμάτων και της Κυβερνήσεως”.
Ο δε τίτλος του άρθρου 157 τροποποιείται ως ακολούθως:
“Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβερνήσεως”.

2. Το άρθρον 157 του Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
” Άρθρον157.
1. Ο δια βίας ή δι` απειλής βίας επιβάλλων εις την Βουλήν ή την Κυβέρνησιν ή εις μέλος αυτών την εκτέλεσιν, παράλειψιν, ή ανοχήν πράξεως αναγομένης εις τα καθήκοντα των, τιμωρείται δια καθείρξεως τουλάχιστον δέκα ετών. Η αυτή ποινή επιβάλλεται εάν η πράξις στρέφεται κατά Αρχηγού ανεγνωρισμένου κατά τον Κανονισμόν της Βουλής πολιτικού κόμματος.
2. Ο υπαίτιος των ανωτέρω πράξεων εναντίον νομαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή άλλου συμβουλίου τοπικής αυτοδιοικήσεως ή μέλους αυτών, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους.
3. Ο δημοσία περιϋβρίζων την Βουλήν, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν η περιύβρισιςετελέσθη κατά τινος των εν τη παραγράφω 2 συμβουλίων, επιβάλλεται φυλάκισις μέχρι δύο ετών. Η ποινική δίωξις γίνεται κατ` αίτησιν της Βουλής ή του Συμβουλίου.
4. Το δικαστήριον δύναται προς ταίςποιναίς ταύταις να επιβάλη και στέρησιν των εν άρθρω 6 αριθ. 1 αξιωμάτων και θέσεων”.

Άρθρον 4
Εις το Κεφάλαιον Δ` του Ποινικού Κώδικος και μετά το άρθρον 157 αυτού προστίθεται άρθρον λαμβάνον τον τίτλον “Βία κατά πολιτικού κόμματος” και τον αριθμόν 157Α, έχον ούτω:
“Άρθρον 157Α
1. Οστις προβαίνει εις πράξεις βιας κατά γραφείων νομίμως λειτουργούντων πολιτικών κομμάτων, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους, εκτός εάν η πράξιςτιμωρήταιβαρύτερον δι` ετέρας διατάξεως.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 167 έχει και εν προκειμένω εφαρμογήν.
3. Εαν δια των εις τας προηγουμένας παραγράφους αναφερομένων πράξεων προεκλήθησαν φθοραί, αύται χαρακτηρίζονται ως διακεκριμέναι και επισύρουν κατά του υπαιτίου τας εν άρθρω 382 ποινάς”.

Άρθρον 5
Το άρθρον 167 του Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 167
1. Οστις μεταχειρίζεται βίαν ή απειλήν βίας, ίνα εξαναγκάση αρχήν τινα ή υπάλληλον εις την ενέργειαν πράξεως αναγομένης εις τα καθήκοντα των ή παραλειψιν νομίμου τοιαύτης, ως και ο βιαιοπραγών κατά υπαλλήλου ή προσώπου προσληφθέντος ή ετέρου υπαλλήλου προστρέξαντος προς υποστήριξιν τούτου, διαρκούσης της νομίμου ενεργείας του, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους, αποκλειομένης εις πάσαν περίπτωσιν της μετατροπής ή αναστολής αυτής.
2. Εαν αι περί ων η προηγουμένη παράγραφος πράξεις ετελέσθησαν υπο οπλοφορούντος ή φέροντος μεθ` αυτού ή υποπλειόνων, ως και εάν ο καθ` ου εστράφη η πράξις διέτρεξε σπουδαίον προσωπικόν κίνδυνον, επιβάλλεται φυλάκισις τουλάχιστον δύο ετών, εφ` όσον η πράξις δεν τιμωρείται βαρύτερον υπ ετέρας διατάξεως”.

Άρθρον 6
Το άρθρον 197 του Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 197
1. Οστις, χωρίς να διαταράξη την κοινήν ειρήνην, εμποδίζει αυθαιρέτως τας συνεδριάσεις υπηρεσιακού τινος συλλόγου, συγκροτουμένου δυνάμει του νόμου προς διεξαγωγήν δημοσίων υποθέσεων, ή νομίμως λειτουργούντος πολιτικού κόμματος ή ανεγνωρισμένου κατά νόμον, σωματείου,των αρχών αυτών ή των αρχών και συμβουλίων καθιδρύματος τινος, ή διαταράσσει σοβαρώς ταύτας δια διεγέρσεως θορύβου ή αταξίας ή καθ` οιονδήποτε άλλον τρόπον, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών.
2. Εαν η πράξιςετελεσθη εν σχέσει προς συνεδρίασιν δικαστηρίου επιβάλλεται φυλάκισις τουλάχιστον εξ μηνών.”

Άρθρον 7
Το Άρθρον 221 του Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 221
1. Ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, χημικοί και μαίαι, οίτινες εν γνώσει εκδίδουν ψευδείς πιστοποιήσεις προωρισμένας να παράσχουν πίστιν παρά δημοσία, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή παρά νομικώ προσώπω δημοσίου δικαίου ή παρ` ασφαλιστική επιχειρήσει ή δυναμένας να βλάψουν έννομα και ουσιώδη συμφέροντα άλλου προσώπου, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι δυο ετών και δια χρηματικής ποινής. Εαν αι ανωτέρω ψευδείς πιστοποιήσεις προορίζωνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών και δια χρηματικής ποινής, ως και αποστερήσεως εων εν άρθρω 63 αριθ. 1 αξιωμάτων και θέσεων.
2. Δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους τιμωρείται όστις ποιείται χρήσιν τοιαύτης τινός ψευδούς πιστοποιήσεως προς εξαπάτησιν δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ασφαλιστικής επιχειρήσεως. Εαν της εκδοθείσης ως άνω ψεύδους πιστοποιήσεως εγένετο δικαστική χρήσι, ο ποιούμενος τοιαύτην χρήσις διάδικος τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών”.

Άρθρον 8
Η παράγραφος 2 του άρθρου 315 του Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Άρθρον 315. παρ. 2. Εαν ο παθών, εν τη περιπτώσει του άρθρου 308 είναι δημόσιος υπάλληλος, συνέβη δε η πράξις κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του ή δια λόγους σχετικού προς την εκτέλεσιν αυτής, η δίωξις χωρεί αυτεπαγγέλτως”.

Άρθρον 9
Εις το Κεφάλαιον ΙΣΤ` του Ποινικού Κώδικος και μετά το άρθρον 315 αυτού προστίθεται άρθρον, λαμβάνον τον τίτλον “Επιβαρυντικαί περιπτώσεις” και τον αριθμόν 315Α, έχον ως ακολούθως:
“Άρθρον 315Α
1. Εαν αι εν άρθροις 308 και 309 του Ποινικού Κώδικος πράξεις εκτελέσθησαν κατά δημοσίου υπαλλήλου κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του ή δια λόγους σχετικούς προς την εκτέλεσιν αυτής επιβάλλεται εις μεν την περίπτωσιν του άρθρου 308 ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών μηνών, εις δε την περίπτωσιν του άρθρου 309 ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών.
2. Η τέλεσις των εν άρθρω 310 κκαι 311 εδάφ. πρώτον του Ποινικού Κώδικος πράξεων, εφ` όσον αύται στρέφονται κατά προσώπων εκ των εν παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου αναφερομένων και υπο τας εν τη αυτή παράγραφω περιστάσεις, συνιστά ιδιαιτέρως επιβαρυντικήνπερίπτωσιν, δεν επιτρέπεται δε επι τούτων μετατροπή ή αναστολή της ποινής”.

Άρθρον 10
Το άρθρον 322 του Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 322
Ο δι` απάτης ή βίας ή απειλής βίας συλλαμβάνων, απάγων ή παρανόμως κατακρατώντιν, ούτως ώστε ο συλληφθείς να αποστερήται της προστασίας της Πολιτείας και ιδία ο περιάγων τινά εις ομηρίαν ή άλλην παρομοίανκατάστασιν στερήσεως της ελευθερίας, τιμωρείται δια καθείρξεως. Εαν η πράξιςεγένετο προς τον σκοπόν εξαναγκασμού του παθόντα ή άλλου τινός εις πράξιν ή παράλειψιν ή ανοχήν περί της οποίας δεν υφίσταται υποχρέωσις αυτού, τιμωρείται:
α) δι` ισοβίου καθείρξεως εάν ο εξαναγκασμός στρέφεται κατά των εν άρθρω 157 παρ 1 σωμάτων ή προσώπων και
β) δια καθείρξεως τουλάχιστον δέκα ετών εις πάσαν άλλην περίπτωσιν”.

Άρθρον 11
Το άρθρον 324 του Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 324
1. Ο αφαιρώνανήλικοναπο των γενέων, των επιτρόπων ή παντός δικαιουμένου να μεριμνήση δια το πρόσωπον του, ή ο υποστηρίζωνεκουσίαν του ανηλίκου διαφυγήναπο της εξουσίας των άνω προσώπων, τιμωρείται δια φυλακίσεως. Εαν ο ανήλικος διέτρεξεν, ως εκ της ηλικίας του και της στερήσεως της επιμελείας, σπουδαίονκίνδυνον ζωής ή βαρείας βλάβης της υγείας του, ο δράστης τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους.
2. Εαν ο ανήλικος είναι νεώτερος των δέκα τεσσάρων ετών ή ο υπαίτιος εξετέλεσε την πράξιν εκ κερδοσκοπίας ή επι τω τέλει όπως μεταχειρισθή τον ανήλικον εις ασχολίας ανηθίκους ή επιτύχη την μεταβολήν της οικογενειακής του ανηλίκου τάξεως, τιμωρείται δια καθείρξεως μέχρι δέκα ετών.
3. Εαν ο υπαίτιος εις τας προηγουμένας παραγράφους πράξεων εσκόπει την είσπραξιν λύτρων ή τον εξαναγκασμόν εις τιναπράξιν ή παράλειψιν επιβάλλεται κάθειρξις. Εν περιπτώσει καθ` ην ούτος οικεία βουλήσει και προ πάσης εκπληρώσεως όρου τινός ή αξιώσεως του, απηλευθέρωσε και απέδωσεν υγιή και σώον τον ανήλικον, επιβάλλεται φυλάκισις”.

Άρθρον 12
Το άρθρον 334 του Ποιν. Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 334
1. Ο παρανόμως εισδύων ή παρά την θέλησιν του δικαιούχου παραμένων εις την κατοικίαν ετέρου ή εις τον παρ` αυτού προς εργασίανχρησιμοποιούμενονχώρον ή εις περικεκλεισμένονχώρονκατεχόμενον παρ` αυτού, τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής.
2. Αι ως άνω πράξεις ή πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, ως και πράξεις φθαράς ξένης ιδιοκτησίας, ενεργούμεναι προς τον σκοπόν παρεμποδίσεως της εκδόσεως εφημερίδων ή περιοδικών, ως και της ελευθέρας κυκλοφορίας αυτών ή βιβλίων, τιμωρούνται δια φυλακίσεως τουλάχιστον ενός έτους, μη επιτρεπομένης εις πάσαν περίπτωσιν της μετατροπής ή αναστολής της ποινής.
3. Οστις, παρανόμως εισδύει εις κατάστημα ή χώρον υπηρεσίας δημοσίας, δημοτικής, κοινοτικής ή νομικού προσώποου δημοσίου δικαίου ή επιχειρήσεως κοινής οφελείας ή παραμένει εις του χώρους τούτους παρά την θέλησιν της χρησιμοποιούσης αυτούς υπηρεσίας, δηλουμένης αυτώ δια του νομίμου εκπροσώπου ή υπαλλήλου της, προκαλών ούτω διακοπών ή διατάραξιν της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας, τιμωρείται δια φυλακίσεως τουλάχιστων εξ μηνών.
4. Η ποινική δίωξιςεπι των περιπτώσεων της παραγράφου 1 χωρεί μόνον επιεγκλήσει του δικαιούχου”.

Άρθρον 13
Το άρθρον 394 του Ποινικού Κώδικος αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 394
1. Ο εκ προθέσεως αποκρύπτων, αγοράζων, λαμβάνων ως ενέχυρον ή άλλως πως δεχόμενος παρ` ευατώ πράγμα προελθόν εξ αξιοποίνου πράξεως ή μεταβιβάζων ετέρω την κατοχήν τοιούτου πράγματος ή συνεργών εις μεταβίβασιν ή οπωσδήποτε ασφαλίζωνετέρω την κατοχήν αυτού, τιμωρείται δια φυλακίσεως, ανεξαρτήτως του αν είναι τιμωρητέος ή ου ο υπαίτιος του εγκλήματος εξ ου το πράγμα προέρχεται.
2. Εαν η κατά την προηγούμενηνπαράγραφονπράξιςέχηαντικείμενον ευτελούς αξίας, ο δράστης τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι εξ μηνών, η δε ποινική δίωξις χωρεί κατ` έγκλησιν.
3. Προς τα εξ αξιοποίνου πράξεως προερχόμενα πράγματα εξομοιούνται και το τίμημα αυτών, ως και τα δι` αυτών προσπορισθέντα αντικείμενα.
4. Εάν ο υπαίτιος επιχειρήτοιαύτας πράξεις κατ` επάγγελμα ή κατά συνήθειαν ή ενήργησεν εξ ιδιοτελείας ή πρόκειται περί πράγματος ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, επιβάλλεται φυλάκισις τουλάχιστον εξ μηνών. Το άρθρον 72 περί παραπομπής εις οίκον εργασίας έχει και προκειμένω εφαρμογήν”.

Άρθρον 14
Το άρθρον 417 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, ως ετροποποιήθηυπο του άρθρου 14 του Ν.Δ. 2493/1953 και συνεπληρώθηυπο του άρθορυ 20 του Ν.Δ. 4090/1960, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 417
Επι πλημμελημάτων εν γένει, εάν ο δράστης συνελήφθη επ` αυτοφώρω ακολουθείται η εν τοις επομένοιςάρθροις διαδικασία, εκτός εάν κατά την κρίσιν του εισαγγελέως συντρέχουν λόγοι μη εφαρμογής της διαδικασίας ταύτης”.

Άρθρον 15
Το άρθρον 425 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας καταργείται.

Άρθρον 16
Το άρθρον 426 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως ακολούθως:
2. Εις την προκειμένηνσυνοπτικήνδιαδικασίαν υπάγονται και οι στρατιωτικοί, όταν δια το πραχθέν πλημμέλημα εκ των άρθρω 417 αναφερομένων, υπάγονται εις τα κοινά δικαστήρια κατά τας διατάξεις του Στρατ. Ποιν. Κώδικος”.

Άρθρον 17
Η παράγραφος 1 του άρθρου 449 του ΚώδικοςΠοιν. Δικονομίας αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 449.
1. Ο εκζητούμενος και ο εισαγγελεύς έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν παρά του συμβουλίου την αναβολήν της συζητήσεως. Το συμβούλιο δύναται να αναβάλη τη συζήτησιν επί οκτώ το πολύ ημέρας “.

Άρθρον 18
Η παράγραφος 2 του άρθρου 451 του ΚώδικοςΠοιν. Δικονομίας αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“2. Ο Αρειος Πάγος αποφαίνεται εντός οκτώ ημερών εν συμβουλίωεφαρμοζομένων αναλόγως των άρθρων 448 και 450. Ο εκζητούμενος κλητεύεται επιμέλεια του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου είκοσι τέσσαρας ώρας τουλάχιστον προ τη συζητήσεως αυτοπροσώπως ή δια του αντικλήτου του”.

Άρθρον 19
Αι παράγραφοι 2 και 3 του άρθορυ 55 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας αντιακαθίστανται ως ακολούθως:
“2. Η εκτέλεσις ποινής στερητικής της ελευθερίας αναβάλλεται, εάν ο καταδικασθείς προσεβλήθη μετά την απαγγελίαν της καταδίκης εκ ψυχοπαθείας τοιαύτης, ώστε ένεκα ταύτης να μη έχησυνείδησιν της εκτελουμένης ποινής.
3. Εις περίπτωσιν της παρ. 1 στοιχ. β` περίοδος δευτέρα και της παρ. 2 διατάσσεται συγχρόνως η εν δημοσίωψυχιατρείω, κατά προτίμησινδικαστικώ, έγκλεισις του καταδίκου”.

Άρθρον 20
Το άρθρον 557 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 557.
Η αρξαμένηεκτέλεσις της στερητικής της ελευθερίας ποινής δύναται να διακοπή εις τας εν άρθρω 556 υποστοιχ. α, β και γ περιπτώσεις, ως και εις τας περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 7 παρόντος.
2. Εαν ο εκτίων την ποινήν νοσηλεύεται και εις νοσοκομείον κατά τας περί νοσηλείας των κρατουμένων διατάξεις, ευρίσκεται δε ένεκα νόσου βαρείας, εις τοιαύτην κατάστασιν, ώστε η εν οιωδήποτετοούτωνοσοκομείωσυνέχισις της νοσηλείας του δεν ήθελεναποτρέχειανήκεστονβλάβην εις την υγείαν του ή κίνδυνον ζωής, δύναται, εφ` όσον η αποτροπή είναι δυνατή δια της εν ετέρωνοσηλευτικώιδρύματι νοσηλείας του, ειδικώς κατονομαζόμενον, να αιτήσηται την εισαγωγήν του εις τούτο προς συνέχισιν της νοσηλείας του, ιδίαις αυτού δαπάναις, αποκλειομένης της κατ` οίκον νοσηλείας.
3. Επι της ως άνω αιτήσεως αποφαίνεται το δικαστήριον κατά την διαδικασίαν του άρθορυ 560, δι` ειδικώς και εμπεριστατωμένως ητιολογημένης αποφάσεως του, εκδιδομένης μετά
α) γνώμην δύο ιατροδικαστών ή εν ελλείψει τούτων δυο ιατρών υπαλλήλων του δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, περί της ανάγκης εισαγωγής του κρατουμένου εις το υπο τούτου προτεινόμενοννοσηλευτικόν ίδρυμα,
β) γνώμην του νοσηλεύοντος τον αιτούντα νοσοκομείου και γ) δήλωσιν του υπο αιτούντος υποδεικνυομένου ετέρου νοσηλευτικού ιδρύματος, ότι τούτο δύναται να αναλάβη την νοσηλείαν του.
4. Εν περιπτώσει αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριον διατάσσει την διακοπήν εκτελέσεως της ποινής μέχρι πέντε μηνών, του χρόνου τούτου δυναμένου, εφ` όσον η ανάγκη διακοπή εξακολουθή υφισταμένη, να παρατείνεται επιχρόνον μέχρι πέντε μηνών εκάστοτε, υπο του αυτού δικαστηρίου, αιτήσει του ενδιαφερομένου ή του εισαγγελέως, υποβαλλομένη προ της λήξεως του πενταμήνου. Η διακοπή διατάσσεται υπο τον όρον της συνεχούς παραμονής και νοσηλείας του καταδίκου εις το ορισθέν νοσηλευτικόν ίδρυμα, δύναται δε το δικαστήριον προς εξασφάλισιν ταύτης να επιβάλη και οιονδήποτε άλλον όρον.
5. Αντίγραφον της αποφάσεως επιδίδεται εις τον κατάδικον και εις τον διοικητικόνδιευθυντήν του ορισθέντος νοσηλευτικού ιδρύματος, παο της εις αυτό δε εισαγωγής του καταδίκου, περί της οποίας συντάσσεται έκθεσις, υπογραφομένη υπο του ρηθέντος διευθυντού ή εν απουσία τούτου υπο του γραμματέως του ιδρύματος και του ενεργήσαντος την μεταγωγήν οργάνου, άρχεται η διακοπή της ποινής.
6. Ο κρατούμενος, δια πάσαν εκ προθέσεως παράβασιντεθέντος όρου τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους. Δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους τιμωρείται επίσης ο διοικητικός διευθυντής του νοσηλευτικού ιδρύματος, εάν εκ προθέσεως παρέλειψε να ειδοποιήση αμελλητί τον αρμόδιον εισαγγελέα πλημμελειοδικών περί πάσης διακοπής της νοσηλείας του καταδικασθέντος και περί πάσης εξόδου του εκ τούτου ή ηναντιώθη εις την διενέργειαν ελέγχου περί των ανωτέρω εν τω ιδρύματι κατά πάντα χρόνον. Εαν αι πράξεις αύται ετελέσθησαν εξ αμελείας ο δράστης τιμωρείται δια φυλακίσεως μέχρι εξ μηνών.
7. Εις όλαςεξαιρετικάς περιπτώσεις εφ` όσον η κατά τας παραγράφους 2 εώς 4 διαταχθείσα διακοπή δεν δύναται να αποτρέψηανήκεστονβλάβην υγείας ή κίνδυνον ζωής, η δε αποτροπή αύτη είναι δυνατόν αποδεδειγμένως να επιτευχθή δια της κατ` οίκον νοσηλείας, το δικαστήριον δύναται αιτήσει του καταδίκου να διατάξη την επι σκοπώ τοιαύτης νοσηλείας διακοπήν εκτελέσεως της ποινής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των παργράφων 3 και 4 του παρόντος.
8. Ο εισαγγελεύς διατάσσει την εκτέλεσιν της διακοπείσης ποινής άμα τη λήξει του ορισθέντος χρόνου διακοπής ή της δοθείσης παρατάσεως αυτού”.

Άρθρον 21
Το άρθρον 559 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“Άρθρον 559
Την αναβολήν της εκτελέσεως της ποινής διατάσσει:
α) Εις την υποστοιχ. β` περίπτωσιν του άρθρου 556 το εκδόν την καταδικαστικήναπόφασινδικαστήριον.
β) Εις τας περιπτώσεις της παρ. 1 στοιχ. α` περ. δευτέρα, της παρ. 1 στοιχ. β` και της παρ. 2 του άρθρου 555, ως και της υποστοιχ. α` περιπτώσεως του άρθρου 556 το δικαστήριο πλημμελειοδικών εν τη περιφερεία του οποίου κρατείται ο καταδικασθείς.
γ) Εις τας περιπτώσεις της παρ. 1 στοιχ. α` περ. πρώτη του άρθρου 555, ως και τας περιπτώσεις γ` και δ` του άρθρου 556, ο επιτετραμμένος ή ο εποπτεύων την εκτέλεσιν εισαγγελεύς, δι` ητιολογημένης διατάξεως του.
δ) Εις την περίπτωσιν της παρ. 7 του άρθρου 557 το δικαστήριον των εφετών εις την περιφέρειαν του οποίου κρατείται ο καταδικασθείς, συντιθεμένον εκ πέντε μελών”.

Άρθρον 22
Το άρθρον 16 του Ν.Δ. 743/1970 “περί τιμωρίας των παραβατών των νόμων περί ναρκωτικών ουσιών κλπ.”, αντικαθίσταται ως εξής:
“Άρθρον 16
1. Κατά πάσαν περίπτωσιν καταδίκης δια τινα των εν άρθροις 3 και 4 πράξεων, το δικαστήριον δύναται να διατάξη την εκτόπισιν του καταδικασθέντος, πλην αν ούτος είναι ανήλικος, επι εν μέχρι πέντε έτη μακράν της θαλάσσης των νήσων ή των συνόρων. Η εκτόπισις εκτελείται επιμελεία του εισαγγελέως του τόπου της εκτίσεως της ποινής και των αρμοδίων αστυνομικών αρχών, ευθύς μετά την έκτισιν της ποινής.
2. Επι απολύσεως υφ` όρον η εκτόπισις εκτελείται άμα τη εξόδω εκ της φυλακής. Εις περίπτωσιν άρσεως ή ανακλήσεως της υφ` όρον απολύσεως, το υπόλοιπον της εκτοπίσεως εκτελείται μετά την έκτισιν του υπολοίπου της ποινής.
3. Προκειμένου περί αλλοδαπών ενηλίκων ή ανηλίκων καταδικαζομένων επιπαραβάσει των διατάξεων του παρόντος Ν.Δ., το δικαστήριον διατάσσει την ισόβιον των απέλασιν εκ της χώρας εκτελουμένην κατά τα εν παραγράφω 1 του άρθρου 74 του Ποιν. κώδικος οριζόμενα”.

Άρθρον 23
Εις το άρθρον 1 του Νόμου 233/1975 “περί εκκαθαρίσεως Συντακτικών Πράξεων και Ψηφισμάτων, περί ων η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του Ψηφίσματος της 16/19 Απριλίου και περί παραγραφής εκλογικών τινων αδικημάτων”, προστίθεται παράγραφος 3 έχουσα ούτω:
“Εκκρεμείς δικογραφίαι δια παραβάσεις του Γ/1952 Ψηφίσματος, ως και του Α.Ν. 453/1945, τίθενται εις το αρχείον δια πράξεως του αρμοδίου εισαγγελέως, τα δε εκδοθέντα διωκτικά έγγραφα επιστρέφονται ανεκτέλεστα”.

Άρθρον 24
Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του Ν. 2085/1952 “περί μέτρων ειρηνεύσεως” αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Δια τους καταδικασθέντας εις ποινήνστερητικήν της ελευθερίας ανωτέραν των έξ μηνών, πάσα ημέρα εργασίας εν ταις φυλακαίς εκτελουμένη είτε δια λογαριασμόν του Κράτους είτε δι` εκμισθώσεως προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως και πάσα χειρωνακτική, βιομηχανική ή γραφική δια χειρός ή μηχανής και εν γένει πάσα άλλη σχετική εργασία, δύναται να υπολογίζηται ευεργετικώς κατ` ανώτατονόριον μέχρι δύο ημερών εκτιθείσης ποινής. Το μέτρον του ευεργετικού υπολογισμού του χρόνου εργασίας των κρατουμένων καθορίζεται αναλόγος του είδους και της φύσεως της εργασίας ή της κατηγορίας της φυλακής, δια Π. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δικαιοσύνης.
2. Αι παράγραφοι 6 και 7 του αυτού άρθρου 25 του Ν. 2085/1952, προστεθείσαι δυνάμει του άρθρου 30 Ν.Δ. 4090/1960 καταργούνται. 3. Πάσα ετέρα διάταξιςαντικειμένη εις το παρόν άρθρον καταργείται”.

Άρθρον 25
Εις το άρθρον 27 του Σωφρονιστικού Κώδικος προστίθεται παράγρ. 4, έχουσα ως ακολούθως:
“4. Η εισαγωγή νοσούντος κρατουμένου εις νοσοκομείον πραγματοποιείται εις το Νοσοκομείον Κρατουμένων ή εις έτερον κρατικόν ή δημοτικόννοσοκομείον, ή νοσοκομείον νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αναλόγως της παθήσεως του κρατουμένου, κατά την εν άρθρω 36 παρ. 7, εν συνδυασμώ προς την παρ. 1 του άρθρου 39 διαδικασίαν. Η παραμονή του κρατουμένου εις το Νοσοκομείον διαρκεί εφ` όσον χρόνον κρίνεται αύτη αναγκαία προς αντιμετώπισιν της καταστάσεως της υγείας του, επαναμετάγεται δε ούτος εις το εις ο εκρατείτο ή εις έτερον Σωφρονιστικόν Κατάστημα, μετά γνωμάτευσιν του διευθυντού του νοσοκομείου ή της οικείας κλινικής αυτού”.

Άρθρον 26
Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 113 παρ. 1 περ. ιβ) του Ν. 1756/ 1988, ΦΕΚ Α 35, από 16.9.1988.

Άρθρον 27
Μεταβατική Διάταξις
Δικαστικαί αποφάσεις περί διακοπής της εκτελέσεως της ποινής λόγω ανηκέστου βλάβης της υγείας καταδίκου, εκδοθείσαι μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος βάσει της παρ. 2 περ. β` του άρθρου 555, εν συνδυασμώ προς το άρθρον 557 του Ποιν. Κώδικος, διατηρούνται εν ισχύι μέχρι λήξεως του εν αυταίς ορισθέντος χρόνου διακοπής.

Άρθρον 28
Η ισχύς παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 2 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ