Νόμος 409 ΦΕΚ Α΄209/11.8.1976
Περί καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευθώσι δημοσία δαπάνη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός δύνανται να αποφασίζουν την δημοσία δαπάνη κηδείαναποβιούντων προσώπων εμπιπτόντων εις τινά των κάτωθι κατηγοριών:

Α`. α) Πρωθυπουργού, “Προέδρου της Βουλής”, Υπουργών και Υφυπουργών Κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων.
β) Διατελεσάντων Πρωθυπουργών Κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων “και Προέδρων της Βουλής”.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. (ΚΟΙΝΗ) 8831/1987 (Β` 505), η οποία και κυρώθηκε, αποκτώντας ισχύ νόμου, με το άρθρο 16 περ. β` του Ν. 1810/1988 (Α` 223).

Β`. α) Διατελεσάντων Υπουργών και Υφυπουργών Κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων.
β) Εν ενεργεία ή διατελεσάντων Βουλευτών.
Γ`. α) Ανωτάτων Πολιτικών, Στρατιωτικών και Δικαστικών Κρατικών Λειτουργών, εν ενεργεία, ή συνταξιούχων, προσενεγκόντωνεξαιρετικάς υπηρεσίας προς το Κράτος.
β) Διακεκριμένων Ελλήνων των Γραμμάτων και Τεχνών, τιμησάντων δια των έργων των την Ελλάδα.
γ) Ημεδαπών ή αλλοδαπών, αποβιούντων εν Ελλάδι, προσενεγκόντωνεξαιρετικάς υπηρεσίας εις την Ελλάδα.
Δ`. α) Θυμάτων θεομηνίας ή συνταρακτικού ατυχήματος, συγκινήσαντος την κοινήνγνώμην.

2. Εις περίπτωσιν καθ` ην τα κατά την προηγουμένηνπαράγραφον πρόσωπα απεβίωσαν εις την αλλοδαπήν και κηδεύονται εν Ελλάδι, ή αντιστρόφως καταβάλλονται και τα έξοδα κατασκεύης ειδικού φερέτρου, ταριχεύσεως και μεταφοράς.

3. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκδιδομένης εφ` άπαξ καθ` έκαστον οικονομικόν έτος και δημοσιευομένής νομίμως, καθορίζεται το ανώτατονόριον των εξόδων κηδείας εκάστης των εν παραγρ. 1 κατηγοριών, ως και τα έξοδα της παραγρ. 2 του παρόντος.

4. Τα κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενα έξοδα, βαρύνουν τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και καταβάλλονται εις τους δικαιούχους δια τακτικού χρηματικού εντάλματος επί τη προσκομίσει δικαιολογητικών, οριζομένων δι` αποφάσεως του επί των Κοινωνικών Υπηρεσιών Υπουργού, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της Κυβερνύσεως.

Άρθρον 2
Τα έξοδα κηδείας των αποβιωσάντων πρώην Βουλευτών, διαρκούσης της ισχύος του Α.Ν. 37/1967 “περί κυρώσεως της υπ` αριθ. 568/1952 πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευθώσι δημοσία δαπάνη”, αναγνωρίζονται και καταβάλλονται κατά τας διατάξεις του παρόντος, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.

Άρθρον 3
Αι διατάξεις του Α.Ν. 37/1967 καταργούνται.

Άρθρον 4
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του, δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 6 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ