ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 24/03/1988 με την Παρ.1 Άρθρο 32 ΝΟΜΟΣ 1763/1988

Νόμος 408 ΕΚ Α΄209/11.8.1976
Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως καταργήσεως διατάξεών τινών του Ν.Δ. 720/1970 “περί Στρατολογίας”, του Ν. 4/1975 “περί στρατολογικής τακτοποιήσεως κατηγοριών τινών στρατευσίμων “και του Ν. 160/1975 “περί αντικαταστάσεως διατάξεών τινών του Ν.Δ. 720/1970 και του Ν. 4/1975”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

Άρθρον 2

Άρθρον 3

Άρθρον 4

Άρθρον 5

Άρθρον 6

Άρθρον 7

Άρθρον 8

Άρθρον 9

Άρθρον 10

Άρθρον 11

Άρθρον 12

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 7 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ