ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4070 ΦΕΚ Α΄ 82/10.04.2012

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Εργων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου καθορίζουν το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ενσωματώνοντας συγχρόνως τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις Οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/ 140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB).

Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση κ`, του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένων των δικτύων και εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και της Ε.Υ.Π..

Για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν έχει αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. ότι οι παρεμβολές προέρχονται από κρατικό δίκτυο, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει άμεσα το φορέα του κρατικού δικτύου για την άρση της παρεμβολής, καθώς και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. που καθορίζονται στο άρθρο 12 περίπτωση λα` εφαρμόζονται και για τα δίκτυα και τους μεμονωμένους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου, τα δίκτυα και μεμονωμένους σταθμούς που χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, τους σταθμούς της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB), καθώς και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον κατά περίπτωση απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι διαδικασίες του άρθρου 28 για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εφαρμόζονται και για τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εξαιρουμένης της υποχρέωσης καταβολής τελών διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:

α) Στο περιεχόμενο και τη σχετική με το περιεχόμενο του οπτικοακουστικού τομέα πολιτική.

β) Στην αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εποπτείας και ελέγχου της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβολής των σχετικών κυρώσεων και του εδαφίου ιβ` της παραγράφου 2 του άρθρου 4. Στην εξαίρεση αυτή δεν περιλαμβάνεται η υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήματος μέχρι το σημείο εκπομπής, καθώς και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και παροχή πρόσθετων ευκολιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

Α. Ορισμοί ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ευρωπαϊκού δικαίου)

α) «Απλή μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών» : Η απλή προώθηση για εμπορικούς λόγους και η μεταπώληση σε τελικούς χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες παρέχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών

β) «Αποκλειστικά δικαιώματα»: Τα δικαιώματα που χορηγούνται σε μία και μόνο επιχείρηση μέσω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων για την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την ανάληψη δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής.

γ) «Απονομή μίας ραδιοσυχνότητας ή μίας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου (καναλιού)»: Εγγραφή μίας δεδομένης ραδιοσυχνότητας ή μίας ζώνης ραδιοσυχνοτήτων ή ενός καθορισμένου ραδιοηλεκτρικού διαύλου σε ένα σχέδιο υιοθετημένο, προκειμένου τούτο να χρησιμοποιηθεί από μία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις.

δ) «Γενική Αδεια»: Το νομικό πλαίσιο που διέπει τα δικαιώματα για την παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι ειδικές υποχρεώσεις ανά τομέα που είναι δυνατόν να εφαρμόζονται σε όλους ή συγκεκριμένους τύπους δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ε) «Γεωγραφικός αριθμός»: Αριθμός ο οποίος περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης, μέρος της ακολουθίας των ψηφίων του οποίου έχει γεωγραφική σημασία και χρησιμοποιείται για τη δρομολόγηση κλήσεων προς το φυσικό τόπο του σημείου τερματισμού δικτύου.

στ) «Δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών»: Το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, εν όλω ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υποστηρίζουν τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ σημείων τερματισμού δικτύου.

ζ) «Δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο»: Δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Υποστηρίζει τη μεταφορά φωνητικής επικοινωνίας μεταξύ σημείων τερματισμού, καθώς και άλλες μορφές επικοινωνίας, όπως τηλεομοιοτυπία και δεδομένα.

η) «Διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται στο κοινό.

θ) «Διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία ή δημόσια τηλεφωνική υπηρεσία»: Υπηρεσία διαθέσιμη στο κοινό για τη δημιουργία και τη λήψη άμεσα ή έμμεσα, εθνικών κλήσεων ή εθνικών και διεθνών κλήσεων μέσω αριθμού ή αριθμών που υπάρχουν σε εθνικό ή διεθνές σχέδιο αριθμοδότησης.

ι) «Διακρατικές αγορές»: Οι αγορές που προσδιορίζονται από την Ε.Ε. και καλύπτουν την Κοινότητα ή σημαντικό μέρος της ευρισκόμενο σε περισσότερα από ένα κράτη – μέλη.

ια) «Διαλειτουργικότητα»: Η ικανότητα δύο ή περισσότερων συστημάτων ή εφαρμογών να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να χρησιμοποιούν αμοιβαία τις πληροφορίες αυτές.

ιβ) «Διασύνδεση»: Η φυσική και λογική ζεύξη δημόσιων δικτύων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από την ίδια ή διαφορετική επιχείρηση προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες μίας επιχείρησης η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες της ίδιας ή άλλης επιχείρησης ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από άλλη επιχείρηση. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος πρόσβασης που εφαρμόζεται μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων

ιγ) «Διασύνδεση Προγράμματος Εφαρμογής (API)»: Η διασύνδεση λογισμικού μεταξύ των εξωτερικών εφαρμογών, που διαθέτουν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και οι πάροχοι υπηρεσιών, και του προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού για ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.

ιδ) «Δικαίωμα χρήσης ή εκχώρηση (μίας συχνότητας ή ενός ραδιοηλεκτρικού διαύλου)»: Εξουσιοδότηση που δίνεται από την αρμόδια αρχή για τη χρησιμοποίηση από ένα σταθμό ραδιοεπικοινωνιών μίας ραδιοσυχνότητας ή ενός καθορισμένου διαύλου ραδιοσυχνότητας σύμφωνα με καθορισμένες προϋποθέσεις.

ιε) «Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης»: Οποιαδήποτε κατά κύριο λόγο καλωδιακή υποδομή που έχει εγκατασταθεί πρωταρχικά για τη μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων στο κοινό.

ιστ) «Δίκτυο επίγειων δορυφορικών σταθμών»: Το δίκτυο δύο ή περισσότερων επίγειων σταθμών οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους με δορυφόρο.

ιζ) «Δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: Τα συστήματα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι, περιλαμβανομένων μη ενεργών στοιχείων δικτύου, που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων, με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, περιλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής, περιλαμβανομένου του Διαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων, των συστημάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των μεταφερόμενων πληροφοριών.

ιη) «Δορυφορικό δίκτυο»: Δορυφορικό σύστημα ή μέρος δορυφορικού συστήματος, αποτελούμενο από ένα μόνο δορυφόρο και τους συνεργαζόμενους επίγειους σταθμούς.

ιθ) «Δορυφορικό σύστημα»: Διαστημικό σύστημα που χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους τεχνητούς δορυφόρους της γης.

κ) «Εθνική Ρυθμιστική Αρχή»: Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.).

κα) «Ειδικά δικαιώματα»: Τα δικαιώματα που χορηγούνται σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, μέσω νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών πράξεων, εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής, οι οποίες:

α) ορίζουν ή περιορίζουν σε δύο ή περισσότερες τον αριθμό αυτών των επιχειρήσεων, που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλαμβάνουν δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, διαφορετική από αυτή που προσδιορίζεται από αντικειμενικά, αναλογικά και αμερόληπτα κριτήρια ή

β) παρέχουν σε επιχειρήσεις, με κριτήρια διαφορετικά των ανωτέρω, νομικά ή κανονιστικά πλεονεκτήματα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την ικανότητα άλλων επιχειρήσεων να παρέχουν την ίδια υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή να αναλαμβάνουν την ίδια δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ίδια γεωγραφική περιοχή υπό τους ίδιους ουσιαστικά όρους.

κβ) «Ειδικές Οδηγίες»: Η Οδηγία 2002/20/ΕΚ (Οδηγία για την αδειοδότηση), η Οδηγία 2002/19/ΕΚ (Οδηγία για την πρόσβαση), η Οδηγία 2002/22/ΕΚ (Οδηγία για την καθολική υπηρεσία) και η Οδηγία 2002/58/ΕΚ (Οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες).

κγ) «Επιβλαβείς παρεμβολές»: Οι παρεμβολές οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και αυτές που με οποιονδήποτε άλλο τρόπο υποβαθμίζουν σοβαρά, εμποδίζουν ή επανειλημμένα διακόπτουν μία υπηρεσία ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς, κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισμούς.

κδ) «Καθολική υπηρεσία»: Το ελάχιστο σύνολο υπηρεσιών, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα νόμο, συγκεκριμένης ποιότητας, το οποίο είναι διαθέσιμο για κάθε τελικό χρήστη στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική του θέση και, υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων εθνικών συνθηκών, σε προσιτή τιμή.

κε) «Καταναλωτής»: Το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας του ή του επαγγέλματος του.

κστ) «Κατανομή ραδιοφάσματος»: Ο καθορισμός δεδομένης ζώνης συχνοτήτων προς χρήση από μια ή περισσότερες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών, όπου απαιτείται υπό καθορισμένες συνθήκες.

κζ) «Κλήση»: Σύνδεση που πραγματοποιείται μέσω διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία ομιλίας.

κη) «Κοινόχρηστο τηλέφωνο»: Τηλέφωνο διαθέσιμο στο κοινό εν γένει, για τη χρήση του οποίου μπορεί να απαιτείται χρήση κέρματος, πιστωτικής, χρεωστικής ή / και προπληρωμένης κάρτας, συμπεριλαμβανομένων των καρτών που χρησιμοποιούνται με κώδικα επιλογής.

κθ) «Μη γεωγραφικός αριθμός»: Οποιος αριθμός δεν είναι γεωγραφικός και περιλαμβάνεται στο εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης, όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων αριθμοί ατελούς κλήσης, αριθμοί πρόσθετου τέλους κ.λπ..

λ) «Παροχή δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών»: Η σύσταση, η λειτουργία, ο έλεγχος και η διάθεση τέτοιου δικτύου.

λα) «Πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών»: Η επιχείρηση που συνιστά, λειτουργεί, ελέγχει ή διαθέτει δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών

λβ) «Προηγμένος ψηφιακός τηλεοπτικός εξοπλισμός»: Οι περιφερειακές συσκευές και οι σύνθετοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί δέκτες για τη λήψη υπηρεσιών ψηφιακής αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης.

λγ) «Πρόσβαση»: Η διάθεση ευκολιών ή / και υπηρεσιών σε άλλη επιχείρηση βάσει καθορισμένων όρων σε αποκλειστική ή μη βάση, για το σκοπό παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που χρησιμοποιούνται για τη διανομή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. Αφορά μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε στοιχεία του δικτύου και συναφείς ευκολίες, που μπορούν να αφορούν τη σύνδεση εξοπλισμού μέσω σταθερών ή μη σταθερών μέσων (συγκεκριμένα περιλαμβάνει την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, καθώς και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδομή (που περιλαμβάνει κτίρια, σωλήνες και ιστούς), την πρόσβαση σε συναφή συστήματα λογισμικού, που περιλαμβάνουν συστήματα λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση σε πληροφορικά συστήματα πληροφοριών ή σε βάσεις δεδομένων για την προπαραγγελία, καταχώριση και ενεργοποίηση, παραγγελία, υποβολή αιτήσεων συντήρησης και επισκευής, καθώς και για την τιμολόγηση, την πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε συστήματα που παρέχουν ισοδύναμες λειτουργικές δυνατότητες, την πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, ιδίως για την περιαγωγη, την πρόσβαση σε συστήματα με υπό όρους πρόσβαση για υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης και την πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου.

λδ) «Σημείο Τερματισμού Δικτύου» (Σ.Τ.Δ.): Το υλικό σημείο στο οποίο παρέχεται στο συνδρομητή πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών. Στα δίκτυα μεταγωγής ή δρομολόγησης, το Σ.Τ.Δ. καθορίζεται μέσω συγκεκριμένης διεύθυνσης δικτύου, η οποία μπορεί να συνδέεται με το όνομα ή τον αριθμό του συνδρομητή.

λε) «Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση»: Η πρόσβαση του συνδρομητή στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών, στην οποία το σημείο τερματισμού δικτύου του συνδρομητή και το σημείο πρόσβασης του δημόσιου δικτύου επικοινωνιών είναι σταθερά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο ραδιοσυχνότητες που έχουν απονεμηθεί για το σκοπό αυτόν.

λστ) «Σταθμός ραδιοεπικοινωνιών»: Ενας ή περισσότεροι σταθμοί ή δέκτες ή συνδυασμός πομπών και δεκτών μετά των πρόσθετων συσκευών που είναι αναγκαίοι σε ορισμένη τοποθεσία για τη διεξαγωγή μίας υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνίας.

λζ) «Συναφείς ευκολίες»: Οι υλικές υποδομές και συναφείς υπηρεσίες και άλλες εγκαταστάσεις ή στοιχεία που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή / και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή / και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή / και υπηρεσίας ή έχουν τη δυνατότητα αυτή. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κτίρια ή εισόδους κτιρίων, καλωδιώσεις κτιρίων, κεραίες, πύργους και άλλες φέρουσες κατασκευές, αγωγούς, σωληνώσεις, ιστούς, φρεάτια και κυτία σύνδεσης.

λη) «Συναφείς υπηρεσίες»: Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή / και υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστούν δυνατή ή / και στηρίζουν την παροχή υπηρεσιών μέσω του εν λόγω δικτύου ή / και υπηρεσίας ή έχουν τη δυνατότητα αυτή. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συστήματα μετατροπής αριθμών ή συστήματα που παρέχουν παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες, συστήματα με υπό όρους πρόσβασης και οδηγούς ηλεκτρονικών προγραμμάτων, καθώς και άλλες υπηρεσίες όπως στοιχεία ταυτοποίησης, θέσης και διαθεσιμότητας χρήστη.

λθ) «Συνδρομητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει σύμβαση με φορέα παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

μ) «Σύστημα υπό όρους πρόσβασης»: Κάθε τεχνικό μέτρο ή / και ρύθμιση, στο οποίο η πρόσβαση σε προστατευόμενη υπηρεσία ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης σε κατανοητή μορφή, εξαρτάται από την ύπαρξη συνδρομητικής σχέσης ή άλλης μορφής προγενέστερης άδειας, που χορηγείται σε ατομική βάση.

μα) «Τέλη Διέλευσης»: Τα τέλη που επιβάλλονται εφάπαξ για τις εργασίες κατασκευής ή επεκτάσεως υποδομής δικτύου.

μβ) «Τέλη χρήσεως δικαιώματος διέλευσης»: Τα τέλη που καταβάλλονται περιοδικά, ως αντιστάθμισμα για την εκ μέρους του κυρίου της υποδομής δικτύου, άσκηση του δικαιώματος διέλευσης.

μγ) «Τελικός χρήστης»: Χρήστης που δεν παρέχει δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό.

μδ) «Τοπικός βρόχος»: Φυσικό κύκλωμα που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου με τον κεντρικό κατανεμητή ή με την αντίστοιχη υποδομή στο σταθερό δημόσιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

με) «Υπηρεσία ασύρματης ευρυεκπομπής»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία οι εκπομπές προορίζονται για λήψη από το κοινό. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εκπομπές ήχου, εκπομπές τηλεόρασης ή άλλους τύπους εκπομπής.

μστ) «Υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκπομπής»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας στην οποία σήματα εκπεμπόμενα ή αναμεταβιβαζόμενα από διαστημικούς σταθμούς προορίζονται για απευθείας λήψη από το κοινό. Στην υπηρεσία δορυφορικής ευρυεκπομπής ο όρος «απευθείας λήψη» περιλαμβάνει τόσο την ατομική όσο και τη συλλογική.

μζ) «Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας»: Μία υπηρεσία που περιλαμβάνει τη μετάδοση, την εκπομπή ή / και τη λήψη ραδιοκυμάτων για ειδικούς σκοπούς τηλεπικοινωνίας.

μη) «Υπηρεσία τηλεόρασης ευρείας οθόνης»: Τηλεοπτική υπηρεσία που αποτελείται, στο σύνολο της ή εν μέρει, από προγράμματα που έχουν παραχθεί και υποστεί επεξεργασία προκειμένου να παρουσιαστούν σε μορφότυπο ευρείας οθόνης πλήρους ύψους. Μορφότυπος αναφοράς της τηλεοπτικής υπηρεσίας ευρείας οθόνης είναι εκείνος του τύπου 16:9.

μθ) «Υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: Οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα, που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις. Στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες παροχής ή ελέγχου περιεχομένου, που μεταδίδεται μέσω δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 39/2001 (Α` 28) όπως ισχύει, και οι οποίες δεν αφορούν εν όλω ή εν μέρει, τη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ν) «Φορέας εκμετάλλευσης»: Η επιχείρηση που παρέχει ή της επιτρέπεται να παρέχει δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή μία συναφή ευκολία. να) «Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» (Body of European Regulators of Electronic Communications – BEREC): ΟφορέαςπουσυγκροτήθηκεμετονΚανονισμό (ΕΚ) 1211/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 337, σ.1), της 25ης Νοεμβρίου 2009, με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, μέσω της δημιουργίας ενός ενιαίου ρυθμιστικού περιβάλλοντος στα κράτη – μέλη.

νβ) «Χρήστης»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί ή ζητά διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Β. Λοιποί Ορισμοί

α) «Αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων»: Η δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την ανάθεση της σύμβασης υλοποίησης των δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και κάθε άλλης σύμβασης παραχώρησης της τεχνικής, επιχειρησιακής και εμπορικής διαχείρισης των δικτύων αυτών κατά το διάστημα της λειτουργίας τους.

β) «Δημόσια αγροτικά δίκτυα»: Δημόσια υποδομή ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που περιορίζεται στις υποεξυπηρετούμενες περιοχές και η ανάπτυξη της οποίας χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. καθεστώτος ενίσχυσης με αριθμό απόφασης SA.32866 (2011/Ν) – Ελλάδα της 11.11.2011.

γ) «Διακυβέρνηση Διαδικτύου»: Η ανάπτυξη και η εφαρμογή από τις Κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, κοινών αρχών, κανόνων, κανονισμών, διαδικασιών λήψης αποφάσεων και δράσεων που διαμορφώνουν την εξέλιξη και τη χρήση του Διαδικτύου.

δ) «Διανομέας ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο αναλαμβάνει εμπορικές δράσεις, αφού το προϊόν έχει διατεθεί στην κοινοτική αγορά.

ε) «Διαχειριστής δημόσιου αγροτικού δικτύου»: Εταιρεία ειδικού σκοπού, στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση / λειτουργία του Δικτύου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του καθεστώτος και των κανονιστικών κειμένων που διέπουν το έργο ανάπτυξης των δημόσιων αγροτικών δικτύων που υλοποιείται υπό τους ειδικότερους όρους του καθεστώτος ενίσχυσης με αριθμό απόφασης SA.32866 (2011/Ν) – Ελλάδα της 11.11.2011 και τη μεταγενέστερη λειτουργία του.

στ) «Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων»: Μητρώο, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται σχετικά με την απονομή και εκχώρηση ραδιοσυχνοτήτων

ζ) «Ειδικό Ραδιοδίκτυο»: Κάθε δίκτυο της κινητής υπηρεσίας, μέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από νομικό ή φυσικό πρόσωπο, προς αποκλειστική εξυπηρέτηση των ιδίων επαγγελματικών αναγκών του ή των επιδιωκόμενων από αυτό σκοπών. Τα δίκτυα αυτά εγκαθίστανται, λειτουργούν, τελούν υπό τη διαχείριση των κατόχων τους και χρησιμοποιούνται από κλειστό αριθμό χρηστών.

η) «Εισαγωγέας / Υπεύθυνος για τη διάθεση στην κοινοτική αγορά ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, εγκατεστημένο στην Κοινότητα, το οποίο διαθέτει προϊόν από τρίτη χώρα στην κοινοτική αγορά.

θ) «Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο λειτουργεί εξ ονόματος του κατασκευαστή, όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος οτην κοινοτική αγορά.

ι) «Ηλεκτρονική Εγκατάσταση»: Συγκρότημα που αποτελείται από Ηλεκτρονικές Συσκευές και Ηλεκτρονικά Υποσυστήματα, καθώς και από διατάξεις αποθήκευσης δεδομένων, κεραίες εκπομπής και λήψεως, ηλεκτροακου-στικά στοιχεία, ηλεκτρονόμους που ελέγχονται με ασθενή ρεύματα, ενδεικτικά όργανα με τα απαραίτητα στοιχεία συνδέσεως, τα οποία αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύνολο από την έξοδο του συστήματος τροφοδοσίας και μετά, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Β Ειδικότητας.

ια) «Ηλεκτρονική Συσκευή»: Αυτοτελής λειτουργική μονάδα που αποτελείται από ένα ή περισσότερα Ηλεκτρονικά Υποσυστήματα (συνθέσεις ηλεκτρονικών στοιχείων και άλλων εξαρτημάτων όπως αντιστάσεις, πηνία, πυκνωτές, διακόπτες, κυματοδηγοί και λοιπά στοιχεία κυκλωμάτων), καθώς και από διατάξεις αποθήκευσης δεδομένων, κεραίες εκπομπής και λήψεως, ηλεκτροακου-στικά στοιχεία, ηλεκτρονόμους που ελέγχονται με ασθενή ρεύματα, ενδεικτικά όργανα, κατάλληλα συναρμολογημένα, συσκευασμένα σε μόνιμο κλειστό πλαίσιο, που μπορεί να μεταφερθεί από χώρο σε άλλο χώρο χωρίς να διαιρείται στα μέρη που τη συνιστούν.

ιβ) «Ηλεκτρονικό Υποσύστημα»: Διάταξη με ή χωρίς ανεξάρτητη ηλεκτρική τροφοδοσία, που αποτελείται απαραίτητα από ηλεκτρονικά στοιχεία και άλλα εξαρτήματα όπως αντιστάσεις, πηνία, πυκνωτές, διακόπτες, κυματοδηγούς και λοιπά στοιχεία κυκλωμάτων και προορίζεται να ενταχθεί σε ένα ενιαίο λειτουργικό ηλεκτρονικό σύστημα. Το Ηλεκτρονικό Υποσύστημα μπορεί ακόμη να περιλαμβάνει διατάξεις αποθήκευσης δεδομένων, κεραίες εκπομπής και λήψεως, ηλεκτροακουστικά στοιχεία, ηλεκτρονόμους που ελέγχονται με ασθενή ρεύματα, ενδεικτικά όργανα, κ.α..

ιγ) «Κατασκευαστής ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού»: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντος, με σκοπό να το διαθέσει στην αγορά εξ ονόματος του. Ως κατασκευαστής νοείται και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο αναθέτει σε τρίτους το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, τη συσκευασία, την επεξεργασία ή την επισήμανση προϊόντος, προκειμένου να το διαθέσει στην αγορά υπό την επωνυμία του.

ιδ) «Κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»: Τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών, που χρησιμοποιούνται από τα Υπουργεία, τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τις υπηρεσίες των περιφερειών, τις Ενοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, την Ε.Υ.Π., το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τις ξένες πρεσβείες και διπλωματικές αποστολές, βάσει διμερούς διακρατικής συμφωνίας, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακών τους αναγκών και τα οποία δεν χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών στο κοινό. Η παροχή υπηρεσιών από παρόχους δικτύου ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς τους άνω φορείς, που αναπτύσσουν κρατικά δίκτυα, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

ιε) «Ονομα Χώρου»: Ενα αλφαριθμητικό στοιχείο το οποίο εκχωρείται προς χρήση σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό τη χρήση, από το συγκεκριμένο πρόσωπο ή με τη συναίνεση του, πρωτοκόλλων ή υπηρεσιών του Διαδικτύου.

ιστ) «Σύστημα Πληροφορικής»: Κάθε σύστημα στο οποίο γίνεται διαχείριση πληροφοριών μέσω της υποστήριξης λογισμικού (Software ) και υλισμικού (Hardware) σύμφωνα με μια ακολουθία ενεργειών που ορίζεται από σαφώς καθορισμένες διαδικασίες.

ιζ) «Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη»: Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία και τις τεχνικές διερευνήσεις που διεξάγονται από ερασιτέχνες, δηλαδή από πρόσωπα νομίμως εξουσιοδοτημένα, που ενδιαφέρονται για τη ραδιοηλεκτρική τεχνική αποκλειστικά για προσωπικό σκοπό και χωρίς οικονομικό ενδιαφέρον. ιη) «Υποεξυπηρετούμενες περιοχές»: Οι χαρακτηριζόμενες ως «λευκές» περιοχές στα κείμενα του καθεστώτος ενίσχυσης με αριθμό απόφασης SA.32866 (2011/Ν) – Ελλάδα της 11.11.2011, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2009/C 235/04). Οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται ρητά από την αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων.

ιθ) «Χρήστης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού»: Το πρόσωπο που θέτει σε λειτουργία ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό, όπως αυτός ορίζεται στο π.δ. 44/2002.

κ) «Δήλωση Εργασιών Εκσκαφής»: Δήλωση για την εγκατάσταση ευκολιών, η οποία απαιτεί και την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής.

κα) «Διαδρομή όδευσης»: Η διαδρομή την οποία προτίθεται να ακολουθήσει ο πάροχος δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και για την οποία ζητεί τα δικαιώματα διέλευσης, καθώς και η διαδρομή για την οποία έχουν χορηγηθεί δικαιώματα διέλευσης, στον πάροχο δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

κβ) «Δικαίωμα διέλευσης»: Το δικαίωμα που χορηγείται σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση, λειτουργία, έλεγχο και διάθεση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων όπως προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 28.

κγ) «Ευκολία»: Κάθε εγκατάσταση, υποδομή (όπως ενδεικτικά υπαίθριες μονάδες δικτύου, οικίσκοι, σωληνώσεις, αγωγοί, καλωδιώσεις, στύλοι, φρεάτια, καμπίνες, κυτία σύνδεσης), τεχνικό μέσο που σχετίζεται με δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και καθιστά δυνατή ή υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών μέσω του δικτύου αυτού.

κδ) «Οικίσκος»: Μεταλλική ή άλλη συμβατική κατασκευή υπαίθριας εγκατάστασης, ενδεικτικών διαστάσεων 2,5x5x2,5 μέτρα (ΠxΜxΥ), η οποία εγκαθίσταται επί σταθερής βάσης και περιλαμβάνει ενδεικτικά τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (ιδίως μονάδες μετάδοσης και συνδρομητικές), ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, ικριώματα, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς ή και κλιματιστικές μονάδες, σύνδεση με ηλεκτρογεννήτρια και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

κε) «Περιοχή Εκσκαφής»: Η γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τα όμορα οικοδομικά τετράγωνα που εφάπτονται εκατέρωθεν της διαδρομής όδευσης και καθ’ όλο το μήκος αυτής.

κστ) «Υπαίθρια Μονάδα Δικτύου (Καμπίνα Cabinet)»: Kατασκευή υπαίθριας, ενδεικτικών διαστάσεων 1,70×0,80 x1,80 μέτρα (ΜxΠxΥ), η οποία εγκαθίσταται σε σταθερή βάση και περιλαμβάνει, ιδίως τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, μετρητή ρεύματος, καλώδια, υλικό τερματισμού καλωδιώσεων, ανορθωτές, συσσωρευτές, εξοπλισμό πληροφορικής, αυτοματισμούς και χρησιμοποιείται ως εξοπλισμός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

κζ) «Πληροφοριακό Σύστημα»: Το Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης/χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη του άρθρου
Άρθρο 3
Στόχοι και γενικές αρχές

1. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο λαμβάνεται κάθε εύλογο μέτρο που στοχεύει στην επίτευξη και είναι ανάλογο με τους κατωτέρω στόχους:

α) Η ελεύθερη παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ασκείται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου. Περιορισμοί στην παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών δύνανται να επιβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας.

β) Η εξασφάλιση σε κάθε επιχείρηση του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εγκατάστασης, επέκτασης, λειτουργίας, ελέγχου και διάθεσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

γ) Η τήρηση, κατά το μέτρο του δυνατού, της τεχνολογικής ουδετερότητας των κανονιστικών ρυθμίσεων που επιβάλλονται, ιδίως εκείνων που στοχεύουν στη διασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

δ) Η προστασία και προαγωγή του ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και των πολιτικών διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος, που, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται:

δα) εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτούντων χρηστών, των ηλικιωμένων χρηστών και των χρηστών με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, αποκομίζουν το μέγιστο όφελος σε επίπεδο επιλογών, τιμής και ποιότητας.

δβ) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή άλλος περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της διανομής περιεχομένου. δγ) εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων και των αριθμοδοτικων πόρων και ενθαρρύνοντας την αποτελεσματική χρήση τους.

ε) Η συμβολή στην ανάπτυξη της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς που, μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται:

εα) μεριμνώντας για την άρση τυχόν υφιστάμενων εμποδίων στην παροχή δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών συναφών ευκολιών και υπηρεσιών, καθώς και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

εβ) ενθαρρύνοντας τη σύσταση και την ανάπτυξη διευρωπαϊκών δικτύων, τη διαλειτουργικότητα πανευρωπαϊκών υπηρεσιών, καθώς και τη δυνατότητα σύνδεσης από άκρο σε άκρο.

εγ) αναπτύσσοντας τη συνεργασία της Ε.Ε.Τ.Τ. με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) των άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με το Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να εξασφαλίζονται η ανάπτυξη συνεπούς κανονιστικής πρακτικής και η συνεπής εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών

στ) Η προαγωγή των συμφερόντων των χρηστών, που. μεταξύ άλλων, επιτυγχάνεται:

στα) εξασφαλίζοντας σε όλους τους πολίτες πρόσβαση στην καθολική υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

στβ) εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές κατά τις συναλλαγές τους με τους προμηθευτές, ιδίως με την πρόβλεψη απλών και μη δαπανηρών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, τις οποίες διενεργεί όργανο ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόμενα μέρη,

στγ) συμβάλλοντας στην εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής.

στδ) προάγοντας την παροχή σαφών πληροφοριών, ιδίως απαιτώντας διαφάνεια των τιμολογίων και των όρων χρήσης των δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

στε) εξυπηρετώντας τις ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, ιδίως των μειονεκτούντων χρηστών των ηλικιωμένων χρηστών και των χρηστών με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. στστ) εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δημόσιων δικτύων επικοινωνιών και

στζ) διασφαλίζοντας τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να έχουν πρόσβαση, να διανέμουν και να χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους.

2. Για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εφαρμόζονται αντικειμενικές, διαφανείς, αμερόληπτες και αναλογικές αρχές ρύθμισης, ιδίως μέσω:

α) της εξασφάλισης κανονιστικής σταθερότητας, εφαρμόζοντας συνεπή κανονιστική προσέγγιση κατά την επανεξέταση των ρυθμίσεων σε ενδεδειγμένα διαστήματα

β) της εξασφάλισης ότι, σε αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν γίνεται διάκριση κατά την αντιμετώπιση των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

γ) της εξασφάλισης του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και της προώθησης, κατά περίπτωση, του ανταγωνισμού στις υποδομές

δ) της προώθησης αποτελεσματικών επενδύσεων και καινοτομιών σε νέες και εξελιγμένες υποδομές, εξασφαλίζοντας ότι κάθε υποχρέωση πρόσβασης λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τις επενδύσεις και επιτρέποντας διαφορετικές μορφές συνεργασίας μεταξύ των επενδυτών και των φορέων που αιτούνται πρόσβαση, προκειμένου να επιμερίζεται ο επενδυτικός κίνδυνος ώστε να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός στην αγορά και η τήρηση της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης

ε) της συνεκτίμησης των διαφορετικών συνθηκών που επικρατούν στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες της χώρας, αναφορικά με τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές

στ) της επιβολής εκ των προτέρων (ex-ante) ρυθμιστικών υποχρεώσεων μόνον εφόσον δεν υφίσταται αποτελεσματικός και βιώσιμος ανταγωνισμός, καθώς και της άρσης των υποχρεώσεων αυτών όταν πλέον πληρούται αυτή η προϋπόθεση

ζ) του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών των πολιτών, όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, κατά τη λήψη μέτρων που αφορούν στην πρόσβαση των τελικών χρηστών σε υπηρεσίες και εφαρμογές ή στη χρήση από τους τελικούς χρήστες υπηρεσιών και εφαρμογών μέσω δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών Τα μέτρα αυτά:

ζα) εφόσον περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή ελευθερίες, επιβάλλονται μόνον εφόσον είναι κατάλληλα, αναλογικά και απαραίτητα στο πλαίσιο της δημοκρατικής κοινωνίας και η εφαρμογή τους υπόκειται σε επαρκείς διαδικαστικές διασφαλίσεις σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, καθώς και τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένης και της αποτελεσματικής νομικής προστασίας και των διαδικαστικών εγγυήσεων

ζβ) μπορούν να ληφθούν με σεβασμό προς την αρχή του «τεκμηρίου αθωότητας» και του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και εφόσον εξασφαλίζεται δίκαιη και αμερόληπτη προκαταρκτική διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει το δικαίωμα ακροάσεως του ενδιαφερομένου ή των ενδιαφερομένων εφόσον συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και διαδικασίες σε αποδεδειγμένα επείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται το δικαίωμα των θιγόμενων σε αποτελεσματικό και έγκαιρο δικαστικό έλεγχο των ανωτέρω.

3. Με την επιφύλαξη εθνικών κανόνων που είναι σύμφωνοι με το κοινοτικό δίκαιο, για την προαγωγή των στόχων πολιτικής για τον πολιτισμό και τα μέσα επικοινωνίας, όπως η πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία και η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. και οι άλλες αρμόδιες αρχές μπορούν να προωθούν τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή / και υπηρεσιών και των τομέων που ενδιαφέρονται για την προαγωγή νόμιμου περιεχομένου στα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στη συνεργασία αυτή ενδέχεται να περιληφθεί επίσης και ο συντονισμός των πληροφοριών δημοσίου ενδιαφέροντος, τα οποία διατίθεται στο κοινό δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και του άρθρου 66 παράγραφος 4.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αποτελεί την Αρχή Τηλεπικοινωνιών (Administration), όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union – ITU).

2. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι αρμόδιος για:

α) Τη χάραξη της πολιτικής του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

β) Τη λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

γ) Την αξιολόγηση και ιεράρχηση της σκοπιμότητας προγραμμάτων επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον εν λόγω τομέα, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς.

δ) Το συντονισμό με τα άλλα κράτη – μέλη και την άσκηση των διεθνών σχέσεων της χώρας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την εκπροσώπηση της στη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), σε Διεθνείς Ενώσεις, Διεθνείς Οργανισμούς, στα Οργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, σε συνεργασία με άλλες Εθνικές Αρχές ή συναρμόδια Υπουργεία, όπου απαιτείται.

ε) Τη διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών, των τμημάτων της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων και των συσχετισμένων με αυτές συχνοτήτων που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της σύστασης μητρώου καταχώρισης διαστημικών σταθμών ραδιοεπικοινωνίας.

στ) Τον καθορισμό, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας και των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τον καθορισμό κριτηρίων επιλογής των παροχών αυτής (καθορισμένες επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 56).

ζ) Την εναρμόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με σκοπό την εξασφάλιση της ουσιαστικής και αποτελεσματικής χρήσης τους.

η) Την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία Αποφάσεων και Συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT), καθώς και συστάσεων της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), με την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

θ) Την έκδοση, από κοινού με τον Υπουργό Εθνικής Αμυνας, του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.), με βάση τον οποίο κατανέμεται το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών και, κατά περίπτωση, καθορίζονται χρήστες, σε αποκλειστική ή μεριζόμενη βάση, ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή / και καθορίζονται διοικητικοί και τεχνικοί όροι χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων

ι) Την έκδοση, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.). με την επιφύλαξη περιορισμών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Ε.Σ.Α. διασφαλίζει την παροχή επαρκούς πλήθους αριθμών και σειρών αριθμών, σε όλες τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, που παρέχονται στο κοινό.

ια) Τον καθορισμό, με την έκδοση υπουργικής απόφασης από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά ενσύρματα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των οικοδομών

ιβ) Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με τη χρήση των ζωνών ή των μεμονωμένων συχνοτήτων για τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, καθώς και κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με την παραγωγή, μετάδοση και αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων

ιγ) Την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ιδ) Την προώθηση της τυποποίησης σε όλους τους κλάδους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, την Ε.Ε.Τ.Τ., τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και άλλους συναφείς φορείς, με την επιφύλαξη του άρθρου 40.

ιε) Τον καθορισμό και τη χωροθέτηση συγκεκριμένων ακινήτων για τη λειτουργία πάρκων κεραιών, από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και κάθε άλλο συναρμόδιο Υπουργό, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων που αφορούν τη χρήση δημόσιας γης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες.

ιστ) Τη χάραξη της πολιτικής επί της ασφάλειας των δημόσιων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

ιζ) Τον καθορισμό, από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, των Χαρτών Συχνοτήτων για τη λειτουργία της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Ειδικότερα, με τους Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.P.T. A.E., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι ως άνω Χάρτες Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.

ιη) Την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς.

ιθ) Τον καθορισμό και τη χρηματοδότηση δράσεων ερευνητικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την καινοτομία και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποκλειόμενης κάθε μορφής εμπορικής εκμετάλλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις παραπάνω δράσεις καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγείται, για τους ανωτέρω σκοπούς, το δικαίωμα χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, οι όροι ανάθεσης, ανανέωσης, τροποποίησης, ανάκλησης των δράσεων ή / και του δικαιώματος χρήσης φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, το μέγιστο ύψος της χρηματοδότησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

κ) Τον καθορισμό και τη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στην ενημέρωση, εξοικείωση και εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή οδηγιών της Ε.Ε., στην ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, στη χρήση του διαδικτύου, στην παροχή υλικοτεχνικής υποδομής, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους φορείς του εν γένει δημόσιου τομέα για την εκπλήρωση των δημόσιων σκοπών τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, καθώς και σε δράσεις σχετικές με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατ’ εφαρμογή του νόμου αυτού.

Το αντικείμενο, ο σκοπός, ο τρόπος και οι όροι υλοποίησης των δράσεων του προηγουμένου εδάφιου, καθώς και κάθε επιμέρους ζήτημα που αφορά σε αυτές, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών

κα) Τη χάραξη πολιτικής επί τεχνικών θεμάτων, λειτουργίας και διακυβέρνησης του Διαδικτύου από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και το συντονισμό των σχετικών με αυτών δράσεων και ενεργειών σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

κβ) Την πιστοποίηση της κατοχής ονόματος εκ μέρους φορέα (κρατικού ή ιδιωτικού) σε περίπτωση που ο εν λόγω φορέας αιτηθεί την απόκτηση του αντίστοιχου γένιου ονόματος χώρου ανωτάτου επιπέδου στο Διαδίκτυο από τον αρμόδιο για τα θέματα αυτά διεθνή οργανισμό (στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης) ή αντίστοιχο όνομα χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.eu» ή άλλη εκχωρημένη στην Ευρωπαϊκή Ενωση κατάληξη.

κγ) Την προώθηση της ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτόν τηρείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μητρώο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τομείς προτεραιότητας, διαδικασίες, δράσεις και κίνητρα για την ανάπτυξη της παραγωγής συστημάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών δραστηριοτήτων.

κδ) Τη χάραξη της εθνικής ψηφιακής στρατηγικής, την ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε εθνικό επίπεδο, καθώς και το συντονισμό των κατά περίπτωση εμπλεκόμενων φορέων, για την υλοποίηση της Ψηφιακής Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως αυτή εκφράζεται από το εκάστοτε πολυετές πλάνο, με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

κε) Την χάραξη πολιτικής, τον καθορισμό δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη και εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) φιλικών προς το περιβάλλον. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών εκδίδονται Τεχνικοί Κανονισμοί για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των ΤΠΕ και τη χρήση τους με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

κστ) Την ίδρυση και λειτουργία στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σταθμού ραδιοεπικοινωνιών για ίδια χρήση, καθώς και για κατά περίπτωση διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ο σταθμός ραδιοεπικοινωνιών εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 75 του παρόντος νόμου.

κζ) Τη χάραξη της εθνικής διαστημικής και δορυφορικής στρατηγικής, τον καθορισμό δράσεων και μέτρων για την ανάπτυξη, προώθηση και εκμετάλλευση συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών, την ανάληψη των απαιτούμενων πρωτοβουλιών και το σχεδιασμό δραστηριοτήτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης διαστημικών αντικειμένων σε Μητρώο/Αρχείο, την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στο διαστημικό τομέα, καθώς και το συντονισμό των κατά περίπτωση εμπλεκομένων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στους τομείς των διαστημικών εφαρμογών, τεχνολογιών και υπηρεσιών.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 25 ΝΟΜΟΣ 4508/2017 και ισχύει από 22/12/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 5
Επιτροπές

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται διαρκής ενδεκαμελής επιτροπή η οποία παρέχει συμβουλευτική υπηρεσία προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για θέματα πολιτικής ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στην επιτροπή συμμετέχουν ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, την Ε.Ε.Τ.Τ. που θα υποδεικνύεται από αυτήν, τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας και το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας, που θα υποδεικνύονται από τους οικείους Υπουργούς.

Η επιτροπή δύναται να προσκαλεί κατά περίπτωση και άλλα άτομα στις συνεδριάσεις της, συμπεριλαμβανομένων συντελεστών της αγοράς, εκπροσώπων της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, ομάδων χρηστών ή καταναλωτών. Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται διαρκής επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Ε.Ε.Τ.Τ., του ΕΛ.Ο.Τ., του προσώπου στο οποίο ανατίθεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. η τήρηση του Μητρώου των ονομάτων χώρου και της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων για την παρακολούθηση θεμάτων διαδικτύου και ονομάτων χώρου (domain name) και καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκρότηση της, τον αριθμό των μελών και τον τρόπο λειτουργίας της.

Ο τομέας ευθύνης της επιτροπής είναι τα θέματα διακυβέρνησης και η ονοματοδοσία στο διαδίκτυο. Η επιτροπή συγκεντρώνει και καταγράφει στοιχεία που αφορούν τα ως άνω θέματα, ερευνά και καθορίζει τα τεχνικά και νομικά ζητήματα, παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων ελληνικών, διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, φορέων, ομάδων εργασίας και επιτροπών, υποστηρίζει τις αντίστοιχες συναντήσεις σε ελληνικό, ευρωπαϊκό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και συμμετέχει, επεξεργάζεται και υποβάλει εισηγήσεις για τα ως άνω θέματα.

Η επιτροπή ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, που οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας συγκροτείται διαρκής τετραμελής Εθνική Επιτροπή Μακρών Γραμμών, η οποία αποτελείται από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Γ4 του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/Γ4) ως Πρόεδρο και δύο (2) στελέχη της ίδιας Διεύθυνσης και έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που υποδεικνύεται από τον οικείο Υπουργό, ως μέλη. Γραμματέας ορίζεται κατώτερος αξιωματικός της Διεύθυνσης ΓΕΕΘΑ/Γ4. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο Γραμματέας της Επιτροπής συμμετέχουν αμισθί. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειμένου να λάβουν διαπίστευση καταλληλόλητας παροχής των υπηρεσιών αυτών για την εθνική άμυνα, τους συμμαχικούς σχηματισμούς και την αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική επικράτεια. Για την εκπλήρωση της αποστολής της, η ως άνω επιτροπή μπορεί να ζητά τη συνδρομή κάθε άλλης υπηρεσίας ή φορέα του Δημοσίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατόπιν πρότασης της Εθνικής Επιτροπής Μακρών Γραμμών, καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα, προκειμένου οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι να λάβουν την ανωτέρω διαπίστευση.
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 32 ΝΟΜΟΣ 4494/2017 και ισχύει από 2/11/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης συγκροτείται Συμβούλιο Διαστημικής Πολιτικής, το οποίο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα που εντάσσονται στο πεδίο του Διαστήματος και στη χάραξη της εθνικής διαστημικής πολιτικής. Στο ως άνω Συμβούλιο καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και συμμετέχουν ως μέλη ο Γενικός Διευθυντής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο Διευθυντής Δορυφορικών Υπηρεσιών και Διαστημικών Εφαρμογών, καθώς και οι κατά περίπτωση εκπρόσωποι Υπουργείων, οι οποίοι θα υποδεικνύονται από τους οικείους Υπουργούς ανάλογα με το προς συζήτηση θέμα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Στο Συμβούλιο μπορούν να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως από τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, εκπρόσωποι από την ΕΕΤΤ, την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και την ελληνική διαστημική βιομηχανία, κατά περίπτωση δε επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων που σχετίζονται με το διαστημικό τομέα. Η γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και οι συνεδριάσεις θα λαμβάνουν χώρα στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο οποίος καθορίζει τα προς συζήτηση θέματα και τους εκάστοτε συμμετέχοντες, σύμφωνα με το επίπεδο εμπιστευτικότητας που απαιτείται.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 25 ΝΟΜΟΣ 4508/2017 και ισχύει από 22/12/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 6
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 17 ΝΟΜΟΣ 4339/2015 και ισχύει από 29/10/2015
Δες την εξέλιξη του άρθρου

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (National Regulatory Authority) σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και έχει συσταθεί με το ν. 2246/1994 (Α’ 172).

Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αθήνα, απολαμβάνει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενεργεί ανεξάρτητα και δεν ζητά ούτε λαμβάνει οδηγίες από κανέναν άλλον φορέα σε σχέση με την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 100 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ένας είναι Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι. Εκ των δύο Αντιπροέδρων, ο ένας είναι αρμόδιος για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο άλλος για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στους κλάδους θετικών επιστημών οικονομικής επιστήμης και νομικής επιστήμης, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 17 ΝΟΜΟΣ 4339/2015 και ισχύει από 29/10/2015
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Οι πράξεις διορισμού όλων των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. για περισσότερο από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 100 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, με απόφασή της, να εγκαθιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιούνται στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλεται κατ’ έτος στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατόπιν αιτήματος αυτού, εκθέσεις για την κατάσταση στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 100 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. υπηρετούν με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε για το λόγο αυτόν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Εφόσον τα μέλη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τότε, σε σχέση με την αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 17 ΝΟΜΟΣ 4339/2015 και ισχύει από 29/10/2015
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

6. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Τ. Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 100 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

7. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα λοιπά μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική ή μη ή να αναλαμβάνουν εργασία ή έργο, που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα μέλους της Ε.Ε.Τ. Τ.. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος ή λειτουργήματος σε φορείς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, και φυσικά πρόσωπα, τα οποία καθοιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 12 του παρόντος. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τα μέλη της Ε. Ε. Τ. Τ. η άσκηση διδακτικών καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ασυμβίβαστη με την εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού συγγένεια ή συζυγική σχέση με πρόσωπο που κατέχει το βουλευτικό αξίωμα ή είναι βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή είναι μέλος της Κυβέρνησης. Το ασυμβίβαστο αυτό ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση του ανωτέρω ασυμβίβαστου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του μέλους, αντίστοιχα. Το ανωτέρω ασυμβίβαστο αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν καταλαμβάνει τα ήδη υπηρετούντα μέλη.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 100 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

8. Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε. Ε.Τ.Τ. δεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ. ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ.. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας του, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο κατά τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ, όπως ισχύει.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.5 Άρθρο 100 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

9. Οι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος ή δικηγόροι με έμμισθη εντολή, εφόσον διορίζονται μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να απαλλάσσονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για το χρόνο που συμμετέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους, σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός, για όλα τα παραπάνω μέλη, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε μισθολογική ή άλλη μεταβολή, σε καμία δε περίπτωση η συμμετοχή τους δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υπηρεσιακή τους κατάσταση ή θέση.
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 17 ΝΟΜΟΣ 4339/2015 και ισχύει από 29/10/2015
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

10. Τα μέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν εκ δόλου ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος νόμου ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να απολυθούν μόνον εφόσον δεν καλύπτουν, πλέον, τους απαιτούμενους όρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως αυτοί καθορίζονται επακριβώς στα άρθρα 7, 8 και 9 του παρόντος νόμου. Η απόφαση απόλυσής τους πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη, επι ποινή ακυρότητας και τους κοινοποιείται, πρέπει δε απαραίτητα να λαμβάνει δημοσιότητα κατά τη χρονική στιγμή της απόλυσής τους. Ομοίως, οι ίδιοι δικαιούνται να ζητήσουν τη δημοσίευσή της, σε περίπτωση που αυτό δεν θα συνέβαινε διαφορετικά.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 100 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

11. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση έργων που πραγματοποιεί.
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 17 ΝΟΜΟΣ 4339/2015 και ισχύει από 29/10/2015
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

12. Η ΕΕΤΤ καλύπτει τις δαπάνες συμμετοχής των τέκνων ηλικίας 4 έως 16 ετών των μελών και του προσωπικού της, είτε σε παιδικές κατασκηνώσεις είτε σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων (camps), κατά τη θερινή περίοδο εκάστου έτους. Η ΕΕΤΤ με απόφασή της καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας αυτής.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 7
Κωλύματα διορισμού μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.

Δεν δύναται να διοριστεί μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ., όποιος:

α) έχει καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή

β) είναι εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμβουλος, μελετητής ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.

1. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. έχουν υποχρέωση τήρησης των αρχών της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.

2. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούνται στην τήρηση εμπιστευτικότητας εμπορικών πληροφοριών για τέσσερα έτη μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρηση τους από την Ε.Ε.Τ.Τ..

3. Τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλουν την προβλεπόμενη από το ν. 3213/2003 (Α` 309), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
Άρθρο 9
Ασυμβίβαστα των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ.

1. Στον Πρόεδρο, στους Αντιπροέδρους, στα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και στο προσωπικό της, απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ταχυδρομικές επιχειρήσεις ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα τους.

2. Ειδικότερα εκπίπτει από την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ. όποιος, μετά το διορισμό του:

α) Καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα, που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή για αδίκημα σχετιζόμενο με παραβάσεις των άρθρων 7, 8 και 9 του παρόντος..

β) Καταστεί εταίρος, μέτοχος, μέλος διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστής, υπάλληλος, σύμβουλος, μελετητής ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της πληροφορικής ή της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. αποκτήσουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές των ανωτέρω επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της θητείας τους από κληρονομική διαδοχή, υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων, μέχρι το χρόνο λήξης της θητείας τους. Η ίδια υποχρέωση ισχύει και για τους συζύγους και τα τέκνα τους.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 101 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Η έκπτωση των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. συνεπεία αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το εδάφιο α` της παραγράφου 2, καθώς και η αποδοχή της παραίτησης τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Στη διαπίστωση των υπόλοιπων κωλυμάτων και ασυμβιβάστων του παρόντος άρθρου και του άρθρου 6 παρ. 7 προβαίνει η Ε.Ε.Τ.Τ. χωρίς τη συμμετοχή του μέλους στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει το ασυμβίβαστο.Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίζει ύστερα από ακρόαση του εν λόγω μέλους.

Τη διαδικασία κινεί ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ή ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ..Η ως άνω απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά τα άρθρα 41 έως 44 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 101 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 10
Πειθαρχική διαδικασία
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 18 ΝΟΜΟΣ 4339/2015 και ισχύει από 29/10/2015
Δες την εξέλιξη του άρθρου

1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α’ 44), περί λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών, τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 18 ΝΟΜΟΣ 4339/2015 και ισχύει από 29/10/2015
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από έναν Σύμβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Α. Ε. Ι. με γνωστικό αντικείμενο τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή το δίκαιο, η δε θητεία τους είναι τριετής. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Για τα μέλη του συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Το συμβούλιο συγκροτείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία καθορίζεται και η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4024/2011. Για τα μέλη του Συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Το συμβούλιο συνεδριάζει κατά τις επόμενες παραγράφους του παρόντος, με την παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον μελών, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την απαλλαγή ή την επιβολή πειθαρχικής ποινής στο μέλος.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται:

α) η σοβαρή πλημμέλεια κατά την άσκηση των καθηκόντων του μέλους,

β) η ανάρμοστη συμπεριφορά σε σχέση με το κύρος και το σκοπό της Ε.Ε.Τ.Τ. ως Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής,

γ) η παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας,

δ) η παράβαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Τα παραπάνω παραπτώματα τιμωρούνται πειθαρχικά αν έχουν τελεστεί με δόλο ή αμέλεια, εκτός της περίπτωσης ιδιαίτερα ελαφράς αμέλειας.

Οι επιβαλλόμενες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών και γ) προσωρινή παύση έως τριών (3) μηνών.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

6. Σε περίπτωση εκδόσεως εντός διετίας δύο (2) πειθαρχικών αποφάσεων σε μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα, επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

7. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου κινεί το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα μέλη της ή η Ε.Ε.Τ.Τ. χωρίς τη συμμετοχή του ελεγχόμενου μέλους. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται να καλέσει το ελεγχόμενο μέλος σε προηγούμενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων με κλήση, η οποία αναφέρει με ακρίβεια το αποδιδόμενο παράπτωμα και τα πραγματικά περιστατικά που το στοιχειοθετούν και επιδίδεται σε αυτό με δικαστικό επιμελητή. Στην κλήση αναφέρεται η ημερομηνία ακρόασης του μέλους ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν της κλήσεως. Προ της ακροάσεως και της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, το μέλος δικαιούται να λάβει γνώση του φακέλου της υπόθεσης και να λάβει αντίγραφο αυτού. Το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος δικαιούται να παρίσταται με δικηγόρο της επιλογής του.
Όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

8. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνέρχεται κατά την οριζόμενη ημερομηνία ακρόασης, κατά την οποία το μέλος υποβάλλει ενώπιον του Συμβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του, δίδει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις, δέχεται ερωτήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τη διαλεύκανση της υποθέσεως. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το Πειθαρχικό Συμβούλιο διασκέπτεται και εκδίδει απόφαση, σύμφωνα με την οποία είτε: α) κρίνονται ικανοποιητικές και επαρκείς οι εξηγήσεις του μέλους και παύει την πειθαρχική διαδικασία, β) δίδει εντολή στον Πρόεδρο να συντάξει έκθεση πειθαρχικού παραπτώματος, στην οποία αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά και το κατά την παράγραφο 5 πειθαρχικό παράπτωμα και ορίζεται ημέρα και ώρα συνεδριάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τη συζήτηση της υποθέσεως, στην οποία καλείται να παραστεί το διωκόμενο μέλος, εφόσον το επιθυμεί και με πληρεξούσιο δικηγόρο. Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η απόφαση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή προς το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ..
Όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

9. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης με απόφαση της περίπτωσης β΄ του εδαφίου β΄ της προηγούμενης παραγράφου, κατά την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, μετά δε την προφορική ενώπιόν του απολογία του διωκόμενου μέλους ή σε περίπτωση μη εμφανίσεώς του, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης κλητεύσεως αυτού, εκδίδει αμέσως την απόφασή του. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη συμπλήρωση της έκθεσης πειθαρχικού παραπτώματος και επανάληψη της συζητήσεως. Στην περίπτωση αυτή καλείται με νέα κλήση το διωκόμενο μέλος, στην οποία ορίζεται νέα ημέρα και ώρα συζητήσεως, η οποία επιδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 7. Η επίδοση αυτή μπορεί να παραληφθεί, εφόσον ο διωκόμενος ήταν παρών κατά την πρώτη συζήτηση και του γνωστοποιήθηκε η νέα ημερομηνία συζητήσεως. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται επίσης άπαξ να αναβάλει τη λήψη αποφάσεως, προκειμένου να εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο αυτό νέα ημερομηνία συζήτησης της υποθέσεως. Στην περίπτωση αυτή, κλήση του διωκόμενου μέλους απαιτείται μόνο εάν αυτό ήταν απών. Οι μάρτυρες προσέρχονται με επιμέλεια των ενδιαφερομένων. Η μη προσέλευση των μαρτύρων δεν κωλύει τη λήψη αποφάσεως.
Όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

10. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ειδικώς αιτιολογημένη, συντάσσεται εγγράφως και τηρούνται συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων.
Όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

11. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου κοινοποιούνται αμελλητί, με επιμέλεια του Προέδρου αυτού, στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας κατά τα άρθρα 41 έως 44 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

12. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τυχόν εκκρεμή ποινική δίωξη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία, δύναται όμως το Πειθαρχικό Συμβούλιο να διατάξει για εξαιρετικούς λόγους την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας την περάτωση της ποινικής δίκης. Πραγματικά γεγονότα, τα οποία διαπιστώθηκαν με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, λαμβάνονται υπόψη στην πειθαρχική διαδικασία, ουδόλως όμως κωλύεται το Πειθαρχικό Συμβούλιο να εκδώσει απόφαση διαφορετική της ποινικής, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9.
Όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

13. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 5 παραγράφονται μετά από πενταετία από την τέλεση αυτών. Πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα. Κάθε πράξη της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και η κλήση για ακρόαση και για έγγραφες εξηγήσεις διακόπτει την παραγραφή. Σε κάθε περίπτωση, ο συνολικός χρόνος παραγραφής δεν δύναται να υπερβεί τα επτά (7) έτη από της τελέσεως της πράξεως, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία διετάχθη η αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, οπότε και ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της αμετάκλητης αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου.
Όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

14. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, ερμηνεύονται δε στενά υπό το πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού του παρόντος και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος που κυρίως καλείται να υπηρετήσει η Ε.Ε.Τ.Τ..Οι διατάξεις του Μέρους Ε΄ του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλογικά στο μέτρο που δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.
Όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.7 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

15. Μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. που, σε αντίθεση με τον παρόντα νόμο και την κείμενη νομοθεσία, γνωστοποιεί, κατά παράβαση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας πληροφοφίες, των οποίων λαμβάνει γνώση ως εκ της θέσεως και της υπηρεσίας του ή αφήνει άλλον να λάβει γνώση αυτών, διαπράττει ειδικό ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν όμως τέλεσε την πράξη με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή.
Όπως αναριθμήθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 102 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 11
Λειτουργία της Ε.Ε.Τ.Τ.

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνέρχεται στην έδρα της ή εκτός αυτής, αν τούτο έχει οριστεί προηγουμένως, τακτικώς μεν τουλάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο αυτής ή από τέσσερα τουλάχιστον μέλη της. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού, ο αρμόδιος για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών) Αντιπρόεδρος και τέσσερα τουλάχιστον μέλη, αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προεδρεύοντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακαλείται ο διορισμός μέλους, το οποίο απουσίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος διορίζεται νέο μέλος.

3. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ανατίθενται στον Πρόεδρο ή στα μέλη της ή υπάλληλο της συγκεκριμένα καθήκοντα διοίκησης ή / και διαχείρισης. Ομοίως μπορεί να μεταβιβάζεται στον Πρόεδρο ή σε μέλη της ή σε μέλη του προσωπικού της η αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων. Η σχετική αρμοδιότητα μπορεί να ασκείται παράλληλα και από την Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ..

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκπροσωπείται έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως, από τον Πρόεδρο της και, όταν αυτός κωλύεται, από τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο. Σε περίπτωση κωλύματος του τελευταίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει με απόφαση της το μέλος που θα την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών. Δικαστικοί πληρεξούσιοι της Ε.Ε.Τ.Τ. στις υποθέσεις της αρμοδιότητας της ορίζονται με πράξη του Προέδρου της.

5. Ο Πρόεδρος καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, χρέη δε εισηγητή ασκεί ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος, που το ορίζει αυτός. Οι αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Εντός πέντε ημερών από της καταχώρισης αυτής ανακοινώνονται στον ιστοχώρο της, εκτός αν αφορούν στην εθνική άμυνα ή στην ασφάλεια της χώρας.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν αποκαλύπτει οποιαδήποτε πληροφορία, που καλύπτεται από το επαγγελματικό απόρρητο και ιδιαίτερα τις πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις, τις επιχειρηματικές τους σχέσεις ή τα στοιχεία κόστους τους. Η υποχρέωση αυτή της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν θίγει το δικαίωμα της να προβαίνει σε αποκάλυψη πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της.

Στην περίπτωση αυτή, η αποκάλυψη πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας και να γίνεται με συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων των επιχειρήσεων για την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τους όρους Γενικών Αδειών, ως και δικαιωμάτων χρήσης αριθμών ή ραδιοσυχνοτήτων που δεν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα τηρούμενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από την Ε.Ε.Τ.Τ. είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερομένους, οι οποίοι δύνανται να λαμβάνουν αντίγραφα αυτών, υπό τον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου.

6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη λήψη των αποφάσεων της λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις γνώμες και τις κοινές θέσεις που εκδίδει ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).
Άρθρο 12
Αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες ως προς τα ζητήματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες:

α) Ρυθμίζει κάθε θέμα, το οποίο αφορά στον καθορισμό σχετικών αγορών προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια και προβαίνει στην ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού. Ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στον ορισμό και στις υποχρεώσεις Παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

β) Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή /και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.

γ) Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών.

δ) Τηρεί αρχείο που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποτυπώνουν την εικόνα της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα. Με απόφασή της καθορίζονται οι όροι τήρησης του αρχείου, η συμβατότητά του με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, τα μέτρα για την τήρηση του απορρήτου και οι όροι και οι διαδικασίες προσβασιμότητας του αρχείου.

ε) Παρέχει τις υπηρεσίες της για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, διατηρώντας την αρμοδιότητά της επί των υποθέσεων που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευσή του.

στ) Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (Α΄93), σε σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενοποιημένη Απόδοση), καθώς και τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001). Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε όσες περιπτώσεις κρίνει αναγκαίο.

ζ) Συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες με κάθε δημόσια αρχή, ιδιαιτέρως δε με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, τη Γενική Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή, το Συνήγορο του Καταναλωτή και το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα Αρχή.

η) Διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο.

θ) Εκδίδει τον Κανονισμό Ακροάσεων ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα τα σχετικά με τη διεξαγωγή αυτών σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ι) Κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Εθνικές Κανονιστικές Αρχές των άλλων κρατών μελών και στον BEREC τα Σχέδια Μέτρων αρμοδιότητάς της που υπόκεινται στη διαδικασία κοινοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και την κοινοτική νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δύναται να υποβάλλει παρατηρήσεις στα κοινοποιούμενα σχέδια μέτρων των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών άλλων κρατών μελών.

ια) Συνεργάζεται με το BEREC και με τις αντίστοιχες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των υπόλοιπων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και με κοινοτικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς σε θέματα αρμοδιότητάς της. Επίσης, συνεργάζεται με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη σε αυτό για την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς και κοινοτικούς οργανισμούς.

ιβ) Διενεργεί, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δημόσιες διαβουλεύσεις για θέματα των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ιγ) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τις Γενικές Άδειες και εκδίδει Κανονισμούς με τους οποίους ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα και ιδίως η διαδικασία υποβολής Δήλωσης Καταχώρισης, ο καθορισμός όρων παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, η τροποποίηση των όρων αυτών, η επιβολή τελών και η τροποποίησή τους.

ιδ) Τηρεί και διαχειρίζεται το Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο έχουν πλήρη και επιγραμμική σύνδεση και πρόσβαση αποκλειστικώς ανάγνωσης οι αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το Μητρώο, προκειμένου να είναι δυνατή η άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 4, θέματα που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, ανάπτυξη και έλεγχο του Μητρώου αυτού,καθώς και κάθε θέμα σχετικό για την εφαρμογή του παρόντος.

ιε) Τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ιστ) Ζητά, με αιτιολογημένο αίτημά της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, κάθε πληροφορία τεχνικού, χρηματοοικονομικού ή νομικού περιεχομένου, που απαιτείται για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τις κανονιστικές της αποφάσεις και τους όρους της αδείας τους. Ιδίως δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν δίκτυα ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Αδείας, ή στις οποίες έχουν εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες ή αριθμοί, την παροχή κάθε πληροφορίας που απαιτείται για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας, σύμφωνα με την Γενική Άδεια ή τα δικαιώματα χρήσης ή με τις ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις του παρόντος. Οι πληροφορίες που ζητά η Ε.Ε.Τ.Τ. πρέπει να είναι ανάλογες με το σκοπό που επιδιώκεται κάθε φορά.

ιζ) Καθορίζει τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος.

ιη) Χορηγεί, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων βάσει των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Για το σκοπό αυτόν εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι ρυθμίζουν κάθε σχετικό θέμα και ιδίως τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις καθορισμού των ραδιοσυχνοτήτων για τις οποίες απαιτούνται ατομικά δικαιώματα χρήσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους χορηγούνται τα ατομικά δικαιώματα χρήσης, πότε ανακαλείται η απόφαση αυτή, τους όρους χρήσης και εκμετάλλευσης του ατομικού αυτού δικαιώματος, περιλαμβανομένων και των όρων που αφορούν στη μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ή μέρους αυτών, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί ή απονεμηθεί και την ανάκληση των σχετικών αποφάσεων.

Χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας: α) σε παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αξιολόγηση της επίδοσης ασύρματων δικτύων που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν και β) σε κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδοση και να ρυθμιστούν επιμέρους παράμετροι λειτουργίας του ραδιοεξοπλισμού. Για τα ανωτέρω δικαιώματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 75 του παρόντος νόμου. Σε κάθε περίπτωση, ο ραδιοεξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ, καθώς και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ιθ) Διαχειρίζεται τις ραδιοσυχνότητες ή ζώνες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων των οποίων την ευθύνη έχει, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

κ) Εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις.

Για το σκοπό αυτόν, με απόφαση της συγκροτεί συνεργεία ελέγχου, ορίζοντας τη σύνθεση και τις αμοιβές αυτών. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής. Καθιερώνεται σύστημα επιφυλακής (ενεργού και ετοιμότητας) του προσωπικού του Τμήματος Εποπτείας της Διεύθυνσης φάσματος και των Περιφερειακών Γραφείων της ΕΕΤΤ, που έχουν αρμοδιότητα την εποπτεία του Φάσματος, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση παρεμβολών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και αφορά ιδίως τα συστήματα αεροναυτιλίας, ναυσιπλοίας, σωμάτων ασφαλείας και σωμάτων Στρατού. Το προσωπικό που είναι σε επιφυλακή, μπορεί να ενεργοποιηθεί και σε άλλες σοβαρές περιπτώσεις, μετά από σχετική εντολή από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Ενεργή επιφυλακή νοείται η κατάσταση κατά την οποία τα στελέχη του προσωπικού της ΕΕΤΤ που είναι σε επιφυλακή έχουν λάβει εντολή για την εκκίνηση της διαδικασίας εξεύρεσης λύσης στο υφιστάμενο πρόβλημα παρεμβολής, μέσω όλων των διαθέσιμων μετρητικών διατάξεων που διαθέτει η ΕΕΤΤ.

Επιφυλακή ετοιμότητας νοείται η κατάσταση κατά την οποία τα στελέχη του προσωπικού της ΕΕΤΤ που είναι σε επιφυλακή είναι προσβάσιμα μέσω υπηρεσιακών τηλεφώνων και διαθέσιμα προς άμεση ενεργοποίηση, με στόχο την επίλυση προβλημάτων από παρεμβολές.

Η συμμετοχή των στελεχών των αρμοδίων οργανικών μονάδων (Τμήμα Εποπτείας Φάσματος και Περιφερειακών Γραφείων) στο σύστημα επιφυλακής που καθιερώνεται με την παρούσα διάταξη, είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες που ορίζονται από απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/ νσης Φάσματος για κάθε μονάδα.

Για την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος επιφυλακής, η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Το ωρομίσθιο των ενεργών επιφυλακών υπολογίζεται με συντελεστή 0,0057 επί του βασικού μισθού που κατέχει ο δικαιούχος.

Η συνολική αμοιβή για κάθε μέλος ενεργοποιούμενου κλιμακίου επιφυλακής προσδιορίζεται ανάλογα με τη διάρκεια της με το εξής ωρομίσθιο:

α. Για επιφυλακή ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα, το ωρομίσθιο πολλαπλασιάζεται με τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

β. Για νυκτερινή επιφυλακή καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης.

γ. Για ημερήσια επιφυλακή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

δ. Για νυκτερινή επιφυλακή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

Το ωρομίσθιο για κάθε επιφυλακή ετοιμότητας ορίζεται στα πενήντα εκατοστά του αντίστοιχου ωρομισθίου ενεργούς επιφυλακής.

Ανεξαρτήτως των ωρών επιφυλακής, τα στελέχη της ΕΕΤΤ που είναι υπόχρεοι επιφυλακής δεν μπορούν να λαμβάνουν μηνιαίως μεγαλύτερη αποζημίωση από αυτή που αντιστοιχεί σε 7 επιφυλακές ετοιμότητας (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή Εξαιρέσιμη ημέρα), μη τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176)

Για τον ίδιο σκοπό, η Ε.Ε.Τ.Τ. εγκαθιστά σταθερούς σταθμούς εποπτείας φάσματος, με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η πλέον αποτελεσματική εποπτεία αυτού. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό, ο οποίος προσδιορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των σταθμών εποπτείας φάσματος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εποπτεία του φάσματος. Για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των ελεγκτικών καθηκόντων της Ε.Ε.Τ.Τ., τα υπηρεσιακά της οχήματα εξαιρούνται από την υποχρέωση να φέρουν ειδικές σημάνσεις,διακριτικά και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας κρατικών οχημάτων.

Οι καταγγελίες, που αφορούν σε παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομίμου εγκαταστάσεως και λειτουργίας κατασκευών κεραιών ή λειτουργία παρανόμων σταθμών οποιασδήποτε υπηρεσίας ραδιοεπικοινωνιών ή πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών, υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. Εφόσον για τη διερεύνηση των εν λόγω καταγγελιών απαιτείται πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων από συνεργεία μετρήσεων ή τεχνικά κλιμάκια της Ε.Ε.Τ.Τ., η καταγγελία συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. Το ύψος του παραβόλου αυτού δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο παράβολο, που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 30.

κα) Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.). Εκχωρεί, δεσμεύει, ανακαλεί ή περιορίζει τα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή ομάδων αριθμών, εποπτεύει την εφαρμογή του και καθορίζει τα τέλη εκχώρησης, δέσμευσης και χρήσης των αριθμών.

κβ) Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών, εκδίδοντας τις σχετικές κανονιστικές πράξεις και ελέγχει την εφαρμογή τους.

κγ) Διενεργεί τις διαγωνιστικές διαδικασίες για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/ και αριθμών.

κδ) Ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr», καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εκδίδει Κανονισμό με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εκχώρηση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr», τους όρους χρήσης τους, τους λόγους διαγραφής, τους όρους μεταβίβασης, την τήρηση του μητρώου εκχωρούμενων ονομάτων χώρου, τα τέλη για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, την άσκηση εποπτείας για τη χρήση και κάθε άλλο θέμα το οποίο αφορά στη λειτουργία και χρήση των ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη «.gr», καθώς και οποιουδήποτε άλλου χώρου ή υποχώρου χορηγηθεί στην Ελλάδα. Τα ανωτέρω ονόματα χώρου αποτελούν πόρους του Ελληνικού Κράτους, οι οποίοι εκχωρούνται αποκλειστικά από την Ε.Ε.Τ.Τ., μόνο κατά χρήση. Το μητρώο δεδομένων που περιέχει κάθε σχετική πληροφορία τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα, με διαγωνισμό, για περιορισμένο χρόνο κάθε φορά, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, δεν υπερβαίνει την πενταετία κάθε φορά, να αναθέτει την τήρηση του Μητρώου σε άλλο πρόσωπο, το οποίο όμως θα ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ..

κε. Ρυθμίζει με αποφάσεις της τα ζητήματα των υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του εποπτικού φορέα υπηρεσιών εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και ιδίως στο άρθρο 17 αυτού. Καταρτίζει, τηρεί και δημοσιεύει τον εθνικό κατάλογο εμπιστοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ίδιου Κανονισμού ΕΕ και ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

κστ) Ρυθμίζει την πρόσβαση και διασύνδεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκδίδοντας πράξεις σε όσες περιπτώσεις αυτό απαιτείται.

κζ) Ασκεί τις αρμοδιότητες σχετικά με την παροχή καθολικής υπηρεσίας και υποβάλλει εισηγήσεις προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και με πράξεις της ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζοντας πρόσθετα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών, πέραν των όσων αναφέρονται στο Παράρτημα V του παρόντος.

κη) Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εκδίδοντας προς τούτο και κανονιστικές πράξεις, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Για τα θέματα αυτά συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διαβουλεύεται με οργανώσεις καταναλωτών και χρηστών, καθώς και φορέων παροχής υπηρεσιών.

κθ) Τηρεί ιστοχώρο, όπου καταχωρεί κανονιστικά κείμενα, αποφάσεις, εκθέσεις, διαβουλεύσεις και πληροφορίες που συμβάλλουν στη δημιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, τον οποίο ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου και με απάλειψη των στοιχείων της καταδικασθείσας επιχείρησης, δημοσιεύονται στον ιστοχώρο αυτό, εντός μηνός από την κοινοποίησή τους στην καταδικασθείσα επιχείρηση, όλες οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε βάρος επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

λ) Παρέχει προς τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ύστερα από έγγραφη αίτησή της, κάθε πληροφορία που κατέχει ή μπορεί να ανεύρει, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου.

λα) Χορηγεί τις άδειες κατασκευής κεραιών σταθμών στην ξηρά, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοτηλεοπτικών, και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), πλην των εδαφίων Γ, Δ και Ε της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου και του εδαφίου ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Εκδίδει κάθε αναγκαία κανονιστική πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τη διαδικασία χορήγησης της άδειας κατασκευής, τους όρους συνεγκατάστασης ή από κοινού χρήσης ευκολιών, τις προϋποθέσεις ταυτοποίησης της κάθε κατασκευής κεραίας, τις διαδικασίες τροποποίησης ή ανάκλησης των αδειών.

λβ) Εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Ε.Ε.Τ.Τ..

λγ) Εισηγείται ή γνωμοδοτεί για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

λδ) Απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, επιβάλλει κατ’ αποκλειστικότητα πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσεων, που προβλέπονται στο ν. 3959/2011 (Α΄93) και παραπέμπει τους παραβάτες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

λε) Είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν στις προϋποθέσεις χρήσης και διάθεσης στην αγορά του τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού. Με Κανονισμό, τον οποίο εκδίδει, καθορίζεται κάθε σχετικό με τα ανωτέρω θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, καθώς και ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά, πιθανούς περιορισμούς χρήσης και ραδιοδιεπαφές και διεξαγωγή ελέγχων για τη διαπίστωση συμμόρφωσης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού με τα οριζόμενα στο π.δ. 44/2002 (Α΄ 44). Σε περίπτωση παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τον τερματικό εξοπλισμό και το ραδιοεξοπλισμό επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 76 και 77 του παρόντος.

Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και του ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα μέλη του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. ή και τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτόν από την Ε.Ε.Τ.Τ. μπορούν να εισέρχονται σε χώρους διάθεσης και αποθήκευσης ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και να λαμβάνουν ατελώς δείγματα του εξοπλισμού, όπως αυτός διατίθεται στην αγορά.

λστ) Συγκροτεί με απόφασή της κλιμάκια επιφυλακών,συνεργεία ελέγχου, μόνιμες και έκτακτες επιτροπές, καθώς και ομάδες εργασίας για την εξέταση και έρευνα επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της, καθώς και της εύρυθμης λειτουργίας της, ορίζοντας τη σύνθεση και τις αμοιβές αυτών, κατά τις κείμενες διατάξεις. Στις επιτροπές και στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα που δεν είναι μέλη ή στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το έργο των επιτροπών ή ομάδων εργασίας κατευθύνεται από μέλη ή στελέχη της Ε.Ε.Τ.Τ.. Οι εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των επιτροπών και ομάδων εργασίας υποβάλλονται στα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.Τ.Τ., που αποφασίζουν για την τυχόν δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων. Με απόφασή της πραγματοποιείται ο ορισμός του αριθμού των υπερωριών ανά εξάμηνο και η κατανομή τους στο προσωπικό της και καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το ύψος της υπερωριακής αμοιβής. Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός υπερωριών ανά υπάλληλο δεν υπερβαίνει τις 250 ώρες ανά εξάμηνο.

λζ)Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να αναθέτει σε τρίτους προς εκτέλεση συγκεκριμένες και μόνο εργασίες που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, τηρώντας κατά τα ως άνω τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και τους σχετικούς κανονισμούς της περί σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών, όπως ισχύουν.

λη) Συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για να καλύψει τις στεγαστικές της ανάγκες. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η σχετική διαδικασία. Για τη στέγαση των κεντρικών ή περιφερειακών της υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προβεί σε αγορά ακινήτου, στο όνομα και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου:

ληα) με διαδικασία που καθορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ., τη δε σύμβαση υπογράφει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου,

ληβ) αναθέτοντας την αγορά του ακινήτου στην «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Σε κάθε περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο αποκτά την κυριότητα του ακινήτου, η δε χρήση αποδίδεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία βαρύνεται και με το τίμημα της αγοράς. λθ) Δύναται να προβαίνει σε δωρεές εξοπλισμού με αποσβεσθείσα οικονομική αξία προς κοινωφελείς οργανισμούς.

μ) Εκπροσωπεί την Ελλάδα στο BEREC, συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες του, για την προώθηση και την εκπλήρωση των στόχων που τίθενται.

μα) Εκδίδει αποφάσεις για τη ρύθμιση ζητημάτων διευθυνσιοδότησης στο διαδίκτυο, όπως, ενδεικτικά, θέματα μετάβασης από πρωτόκολλα επικοινωνίας διαδικτύου (IPv4 σε ΙPv6), ενημέρωση εμπλεκόμενων φορέων και συμμόρφωσης των παρόχων με τις τεχνολογικές εξελίξεις και εξειδικεύει τα αντίστοιχα Πρότυπα και Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

μβ) Ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την τεχνολογική ουδετερότητα δικτύων σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου 3 του παρόντος.

μγ) Εκδίδει κανονιστικές ή ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και θέμα σε σχέση με τις ανωτέρω αρμοδιότητές της.

μδ) Ελέγχει και εποπτεύει την εφαρμογή υποχρεώσεων παροχής χονδρικής πρόσβασης και συναφών ευκολιών, ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, δημοσιότητας και μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τη χονδρική πρόσβαση και δημοσίευση προσφορών αναφοράς, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, που επιβάλλονται σε φορείς οι οποίοι αναπτύσσουν και παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με δημόσια συγχρηματόδoτηση και η υλοποίησή τους έχει εγκριθεί με απόφαση της Ε.Ε.. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμούς για να ρυθμίζει κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των ως άνω, μετά τη συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα όταν αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν συμμορφώνονται με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει σε βάρος τους διοικητικές κυρώσεις βάσει του άρθρου 77 του παρόντος.

με) Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χορηγεί ηλεκτρονικά έγγραφα με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με το π.δ. 150/2001 (Α΄ 125), όπως εκάστοτε ισχύει. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, επίσης, να χορηγεί πιστοποιητικά και βεβαιώσεις βάσει των τηρουμένων στις οργανικές της μονάδες στοιχεία, σε ηλεκτρονική μορφή με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται είτε: α) με τη χρήση μηχανικής αποτύπωσης ιδιόχειρης υπογραφής αρμοδίως εξουσιοδοτημένου προσώπου και σφραγίδας της Ε.Ε.Τ.Τ. είτε β) με ηλεκτρονική υπογραφή και χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού νομικού προσώπου (της Ε.Ε.Τ.Τ.) βάσει της Πολιτικής Πιστοποίησης 7 (ΠΠ7) που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232 «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου», (Β΄ 799), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

μστ) Συνδράμει, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), στην υλοποίηση προωθητικών δράσεων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πληροφόρηση και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Επικράτεια. Η συνδρομή συνίσταται ιδίως στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στην εποπτεία και στη διαχείριση κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, όπου αυτές απαιτούνται, στη διοικητική, οικονομικοτεχνική και λογιστική υποστήριξη των δράσεων αυτών, καθώς και στην ανάληψη οποιουδήποτε άλλου έργου ή υποχρέωσης κριθεί αναγκαία για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων ή τον έλεγχο ορθής υλοποίησης αυτών. Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4070/2012 (Α΄82), όπως ισχύει. Η EEΤΤ προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων εξ ιδίων μέσων με συγκρότηση ομάδων εργασίας ή/και δια αναθέσεως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε τρίτους.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 48 ΝΟΜΟΣ 4487/2017 και ισχύει από 9/8/2017
Δες την εξέλιξη του άρθρου
Άρθρο 13
Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.

1. Για τη στελέχωση της Ε.Ε.Τ.Τ. συνιστώνται συνολικά διακόσιες σαράντα επτά (247) θέσεις προσωπικού, από τις οποίες οι εβδομήντα πέντε (75) είναι θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι είκοσι επτά (27) είναι θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι εκατόν τριάντα επτά (137) είναι θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου. Ως προσόντα πρόσληψης, για μεν το τακτικό προσωπικό ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), για δε το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό τα προβλεπόμενα στο άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50) με επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. προσλαμβάνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

α. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προκηρύσσει τις θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με την απαιτούμενη εξειδίκευση και εμπειρία. Με την ίδια προκήρυξη καθορίζονται και τα κριτήρια επιλογής αυτού, καθώς και η διαδικασία ασκήσεως ενστάσεων.

β. Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, που συγκροτείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν συνέντευξης των υποψηφίων, εισηγείται στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την επιλογή τους. Στη σύνθεση της Επιτροπής συμμετέχουν υποχρεωτικά ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρος, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ένας τουλάχιστον καθηγητής Πανεπιστημίου Α΄ βαθμίδας και γραμματέας. Τα μέλη και ο γραμματέας της Επιτροπής αμείβονται για το έργο τους, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τις κείμενες διατάξεις. Η σχετική δαπάνη βαρύνει την Ε.Ε.Τ.Τ..

γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με αιτιολογημένη απόφασή της, επιλέγει τους υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν, κατά την κρίση της, την ευρύτερη δυνατή εμπειρία και γνώση που απαιτείται για τη θέση για την οποία προορίζονται.

δ. Οι πίνακες των επιλεγομένων με τα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. για επικύρωση. ε. Σε περίπτωση μη επικύρωσης των πινάκων εντός είκοσι (20) ημερών από την ημέρα παραλαβής θεωρούνται αυτοί ως επικυρωμένοι και η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει στην πρόσληψη των επιλεγέντων.

2. Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, είναι δυνατόν να αποσπώνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. μέχρι και πέντε (5) άτομα, προς κάλυψη θέσεων Τακτικού και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει την τριετία, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη διετία, υπάλληλοι από δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α` 65) και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του πριν την επαναοριοθέτησή του με το άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 1892/1991 (Α` 101) προς κάλυψη άμεσων αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ., υπό την επιφύλαξη της παρ. 16 του άρθρου ένατου του ν.4057/2012 (Α` 54). Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Ε.Ε.Τ.Τ., για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Τ., είναι δυνατόν να αποσπώνται για συγκεκριμένο και από την ανωτέρω απόφαση προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τη διετία, με δυνατότητα ανανέωσης για δύο το πολύ ακόμη έτη, στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπάλληλοι της Ε.Ε.Τ.Τ., προς κάλυψη των άμεσων αναγκών της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Για την απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων, αναγκαία είναι η εμπειρία τους σε αντικείμενο συναφές προς αυτό της απασχόλησής τους στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Η απόσπαση των ανωτέρω υπαλλήλων δύναται να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση που οι συγκεκριμένες ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, δύνανται να καλυφθούν από το προσωπικό του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή υπάρχει άμεση ανάγκη κάλυψης αναγκών της Ε.Ε.Τ.Τ..

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, επιτρέπεται να μετατάσσονται μέχρι και πέντε (5) άτομα σε υφιστάμενες κενές θέσεις προσωπικού, κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων, υπάλληλοι στην Ε.Ε.Τ.Τ. από άλλες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Α` και Β` βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α` 180). Προϋπόθεση για τη μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων είναι η προϋπηρεσία τους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της απασχόλησης τους στην Ε.Ε.Τ.Τ. Όσοι εκ των μετατασσομένων υπαλλήλων της κατηγορίας ΠΕ έχουν προϋπηρεσία συναφή με το αντικείμενο της Ε.Ε.Τ.Τ. για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις προϊσταμένων που προβλέπονται για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Οι θέσεις του προσωπικού της Ε.Ε.Τ.Τ. κατανέμονται ως εξής:

Α. Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις Τακτικών Υπαλλήλων,οι οποίοι κατανέμονται ανά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

Α.1. Οκτώ (8) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκ των οποίων: α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Επτά (7) θέσεις. β. Κλάδος ΠΕ Στατιστικής: Μία (1) θέση. Α.2. Σαράντα εννέα (49) θέσεις κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκ των οποίων: α. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: Δεκαπέντε (15) θέσεις. β. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών: Τριάντα τέσσερεις (34) θέσεις. Α.3. Δεκαεπτά (17) θέσεις κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) εκ των οποίων: α. Κλάδος Διοικητικού Λογιστικού: Τέσσερεις (4) θέσεις. β. Κλάδος Τηλεφωνητών: Τρεις (3) θέσεις. γ. Κλάδος Τεχνικών Οδηγών: Δέκα (10) θέσεις. Α.4. Μία (1) θέση κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) του κλάδου Επιμελητών.

Β. Είκοσι επτά (27) θέσεις Τακτικών Υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι κατανέμονται ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:

Β.1. Μία (1) θέση εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού. Β.2. Επτά (7) θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκ των οποίων: α. Ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: Πέντε (5) θέσεις. β. Ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών: Δύο (2) θέσεις.

Β.3. Δεκαεννιά (19) θέσεις εκπαιδευτικής βαθμίδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) εκ των οποίων: α. Ειδικότητα Διοικητικών Γραμματέων: Δεκαεπτά (17)θέσεις β. Ειδικότητα Οδηγών: Δύο (2) θέσεις Γ. Εκατόν τριάντα επτά (137) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από τις κάτωθι ειδικότητες: α. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Φυσικών. β. Οικονομικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης ή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης ή Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ. γ. Δημοσίων Σχέσεων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνιακής Πολιτικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Επικοινωνίας και ΜΜΕ. δ. Πτυχιούχων Νομικής.

6. Οι ειδικότητες με τις οποίες καλύπτονται οι θέσεις ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.

7. Επτά (7) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

8. Μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου. Ο Νομικός Σύμβουλος πρέπει να είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, με τουλάχιστον πέντε έτη εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς της Ε.Ε.Τ.Τ..

9. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών ρυθμίσεων η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού διέπεται, κατά περίπτωση, από τις διατάξεις:

Α. Του Κώδικα Καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ν. 3528/2007, Α΄ 26) και του ν. 4024/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν ως προς το τακτικό προσωπικό, που εφαρμόζονται αναλόγως.

Β. Του Κώδικα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (π.δ. 410/1988, Α΄ 191), όπως εκάστοτε ισχύει, και του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) ως προς το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Για τη βαθμολογική ένταξη και εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία με βάση την οποία καθορίζονται τα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με την κ.υ.α. 2/17127/0022 (Β΄ 498/2012).

Γ. Του Κώδικα περί Δικηγόρων και της ΚΥΑ 2/17127/0022/28.2.2012 (Β΄ 498) για τους δικηγόρους που προσλαμβάνονται με σύμβαση έμμισθης εντολής.

Δ. Τυχόν ειδικών νόμων και των κανονιστικών πράξεων που ισχύουν για την Ε.Ε.Τ.Τ..
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

10. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η εσωτερική διάρθρωση της Ε.Ε.Τ.Τ., οι επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες αυτής, τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των προϊσταμένων του προσωπικού, η μεταβολή, μετονομασία ή συγχώνευση των κλάδων της παραγράφου 5 και η μεταβολή κατά κλάδο ή ειδικότητα θέσεων προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

11.α) Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απασχολεί μέχρι πέντε (5) ασκούμενους δικηγόρους στο Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών. Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η αμοιβή τους εντός των ορίων των κείμενων για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούμενων δικηγόρων στην Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποία βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

β) Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να απασχολεί φοιτητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ή και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, όλων των κύκλων σπουδών, για πρακτική άσκηση, σε γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η ΕΕΤΤ με απόφασή της καθορίζει τον αριθμό των απασχολούμενων φοιτητών που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δέκα (10) ανά εξάμηνο, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, η οποία συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων αυτής, και το ύψος της αμοιβής τους η οποία επιβαρύνει την ΕΕΤΤ και η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει την προβλεπόμενη στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ανώτατη αμοιβή για πρακτική άσκηση φοιτητών ανά εκπαιδευτική βαθμίδα στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 25 ΝΟΜΟΣ 4508/2017 και ισχύει από 22/12/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 14
Διεξαγωγή ερευνών – Συλλογή στοιχείων

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. προς επιβολή κυρώσεων, το προσωπικό της ενεργεί κατ` εντολή του Προέδρου της και διαθέτει για τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 38 και 39 του ν. 3959/2011 (Α` 93).

Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου, να ελέγχουν τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογικά βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων και οργανισμών, αποκλειόμενης της κατάσχεσης ή παραλαβής τους, καθώς και πάσης φύσεως λοιπά βιβλία, στοιχεία και έγγραφα αυτών, να ενεργούν έρευνες στο γραφείο και τις λοιπές εγκαταστάσεις τους, να λαμβάνουν ένορκες ή ανωμοτί, κατά την κρίση τους, καταθέσεις, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις των άρθρων 39 και 44 του ν. 3959/2011 (Α` 93) εφαρμόζονται και σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κυρώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Κατά την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων τους, το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. έχει υποχρέωση εχεμύθειας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (Α` 93).
Άρθρο 15
Υπηρεσιακά Συμβούλια

1. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού της ΕΕΤΤ είναι πενταμελές και συγκροτείται με απόφαση του προέδρου της από: α) δύο (2) μέλη της Ολομέλειας, εκ των οποίων ένα μέλος ορίζεται Πρόεδρος, β) έναν (1) προϊστάμενο διεύθυνσης οργανικής μονάδας της ΕΕΤΤ και γ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων. Στις θέσεις των αιρετών εκπροσώπων του τακτικού προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι δυνατόν να εκλεγούν και υπάλληλοι βαθμού χαμηλότερου του Α΄, εφόσον δεν υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) υπάλληλοι με βαθμό Α΄, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Χρέη εισηγητή για θέματα προσωπικού εκτελεί ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα ψήφου.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 48 ΝΟΜΟΣ 4487/2017 και ισχύει από 9/8/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της. με σύνθεση ανάλογη με εκείνη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Τ.. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά οι ισχύουσες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Άρθρο 16
Σχέσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το BEREC

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συμβάλλει στην ανάπτυξη ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς μέσω της συνεργασίας της με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Commission), καθώς και με τον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται ιδίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το BEREC για να προσδιορίσει τα ρυθμιστικά εργαλεία και τα κανονιστικά μέτρα που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. Προς εκπλήρωση των ανωτέρω δικαιολογούνται στον Πρόεδρο και στους Αντιπροέδρους της Ε.Ε.Τ.Τ.. κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, μέχρι εκατό (100) ημέρες κατ` έτος εκτός έδρας.

Αν αναλάβουν θέσεις Προέδρου ή Αντιπροέδρου στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators of Electronic Communications – BEREC) ή / καιμέλουςΔιοικητικού Συμβουλίου σε άλλο Διεθνή ή Ευρωπαϊκό Οργανισμό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. δικαιολογείται υπέρβαση του ανωτέρω ορίου μόνο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, παρέχει σε κάθε αρμόδια εθνική αρχή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις Ρυθμιστικές Αρχές άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πληροφορίες για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά αιτιολογημένα από τις προαναφερόμενες αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που τους γνωστοποιεί, ιδίως όσον αφορά στο επιχειρηματικό απόρρητο. Εφόσον οι πληροφορίες απευθύνονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαν περιέλθει στην Ε.Ε.Τ.Τ. από επιχειρήσεις, κατόπιν αιτήματος της, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ε.Ε.Τ.Τ. και των λοιπών αρχών του Ελληνικού Κράτους πραγματοποιείται με πλήρη εξασφάλιση της αρχής της εμπιστευτικότητας.

3. Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει και κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα στοιχεία των φορέων εκμετάλλευσης που κατέχουν σημαντική ισχύ στην αγορά, τις υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται, τον προσδιορισμό των ειδικών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και τις γεωγραφικές αγορές, τα δικαιώματα των χρηστών σχετικά με την Καθολική Υπηρεσία, καθώς και στοιχεία σχετικά με τον ανταγωνισμό και τη λεπτομερή περιγραφή της διάρθρωσης της αγοράς, την πρόσβαση και τη διασύνδεση, την παροχή υποδομής και υπηρεσιών συνδρομητικής γραμμής. Μεταβολές που επηρεάζουν τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ή τις επιχειρήσεις που θίγονται, κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 17
Διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 45 και των άρθρων 34 και 35, η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει σε διαβούλευση:

α) πριν από τη λήψη μέτρων ή την πρόβλεψη περιορισμών σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 8 και 9 τα οποία έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά ή

β) μετά από αίτημα του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή

γ) οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, κατ` εφαρμογή του παρόντος νόμου δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόμενο μέτρο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

2. Η ανωτέρω δημόσια διαβούλευση διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. με διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση της. Η Ε.Ε.Τ.Τ., για το σκοπό αυτόν, εκδίδει, με κανονιστική της πράξη, Κανονισμό ο οποίος ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διενέργεια διαβουλεύσεων, τις προθεσμίες οι οποίες πρέπει να τηρούνται, τον τρόπο δημοσιότητας, τη συλλογή και ανάλυση των απαντήσεων, την τήρηση σχετικού αρχείου διαβουλεύσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί κεντρικό ενιαίο σημείο πληροφόρησης, στο οποίο παρατίθενται όλες οι διαβουλεύσεις, δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτών, καθώς και τα συμπεράσματα της Ε.Ε.Τ.Τ. από τη διαβούλευση, με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία.

4. Για θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων των τελικών χρηστών και των καταναλωτών των δημόσιων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όταν έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των τελικών χρηστών και των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τελικών χρηστών με αναπηρία, των κατασκευαστών, καθώς και των επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΔΕΙΕΣ
Άρθρο 18
Γενική Αδεια

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1, των ειδικών υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, και των δικαιωμάτων χρήσης που αναφέρονται στα άρθρα 21 και 22 του παρόντος νόμου, η παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιτρέπεται υπό καθεστώς Γενικής Αδειας.

2. Αρμόδια Αρχή για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνεπάγεται η Γενική Αδεια, καθώς και για την εποπτεία της τήρησης τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, είναι η Ε.Ε.Τ.Τ..

3. Για την υπαγωγή σε καθεστώς Γενικής Αδειας μπορεί να απαιτείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. η υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης από τον ενδιαφερόμενο πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων και των παροχών που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν προϋποτίθεται η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης πριν από την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Γενική Αδεια. Με την υποβολή της ως άνω Δήλωσης Καταχώρισης, μια επιχείρηση δύναται να εκκινήσει δραστηριότητα, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 21, 22 και 23 του παρόντος νόμου σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης. Επιχειρήσεις που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλα κράτη – μέλη δεν υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Καταχώρισης εφόσον έχουν υποβάλει σχετική κοινοποίηση σε άλλο κράτος – μέλος.

4. Κατ` εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίας τάξεως, ασφάλειας και υγείας, εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 77 του παρόντος.

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό Γενικών Αδειών, με τον οποίο ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις Γενικές Άδειες, καθορίζονται οι όροι του Παραρτήματος VII, Μέρος Α` οι οποίοι είναι αμερόληπτοι, αναλογικοί και διαφανείς και ισχύουν για κάθε είδους υπηρεσία ή δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά περίπτωση, καθώς και τα ελάχιστα οικονομικά εχέγγυα για την εξασφάλιση εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Στον Κανονισμό αυτόν καθορίζεται επίσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου η παροχή δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προϋποθέτει την υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης ως και του περιεχομένου και της μορφής της Δήλωσης Καταχώρισης. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που καθορίζονται από τον Κανονισμό Γενικών Αδειών είναι νομικά διακριτά από τις ειδικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις δυνάμει των άρθρων 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση, για τη διασφάλιση της διαφάνειας, τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων παρουσιάζονται στον ι-στοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ..

6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί Μητρώο παροχών δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με απόφαση της Ε. Ε.Τ.Τ. καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Μητρώου, καθώς και οι ελάχιστες πληροφορίες, που πρέπει να περιλαμβάνει η Δήλωση Καταχώρισης για τον προσδιορισμό του παρόχου δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως: η νομική μορφή, η επωνυμία της επιχείρησης, η έδρα, ο Αριθμός φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), η οικεία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), πλήρη στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων και των εκπροσώπων επικοινωνίας, σύντομη περιγραφή του δικτύου ή της υπηρεσίας που πρόκειται να παρασχεθεί, καθώς και η προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας.

7. Οι όροι των Γενικών Αδειων, που καθορίζονται στον Κανονισμό, που εκδίδεται σύμφωνα τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του παρόντος, αιτιολογούνται σε σχέση με το συγκεκριμένο δίκτυο ή την υπηρεσία που θα παρασχεθεί. Στους όρους της Γενικής Αδειας δεν συμπεριλαμβάνονται όροι που ισχύουν για τις επιχειρήσεις βάσει άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

8. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από αίτηση του προσώπου που υπέβαλε Δήλωση Καταχώρισης, χορηγεί, εντός μίας εβδομάδας, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο παροχών, η οποία πιστοποιεί ότι έχει υποβληθεί Δήλωση Καταχώρισης. Στη βεβαίωση αυτή διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οποιοσδήποτε πάροχος υπό καθεστώς Γενικής Αδειας, δικαιούται να υποβάλει αίτηση παροχής δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών, να διαπραγματεύεται πρόσβαση ή / και να αποκτά πρόσβαση ή διασύνδεση, προκειμένου να διευκολύνεται η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων.

9. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας γνωστοποιούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. την παύση άσκησης αυτής της δραστηριότητας τους. Η γνωστοποίηση αυτή πραγματοποιείται τουλάχιστον δεκαπέντε ημέρες πριν από την πραγματική παύση της εν λόγω δραστηριότητας. Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση κηρύσσεται σε πτώχευση ή τίθεται σε εκούσια εκκαθάριση, η γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται εντός επτά ημερών από την έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης ή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αντίστοιχα.

10. Στις διατάξεις των άρθρων 18 έως και 27 δεν εμπίπτουν:

α) Η απλή μεταπώληση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε χρήστες.

β) Η ιδιοχρησιμοποίηση τερματικού ραδιοεξοπλισμού. βάσει μη αποκλειστικής χρήσης ειδικών ραδιοσυχνοτήτων από τον χρήστη για λόγους που δεν συνδέονται με οικονομική δραστηριότητα, όπως η χρήση της ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB) ή η χρήση συχνοτήτων από ραδιοερασιτέχνες, η οποία δεν συνιστά παροχή Δικτύου ή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διέπεται από τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στον τερματικό εξοπλισμό και το ραδιοεξοπλισμό.

11. Εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου η διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι, αν και δεν διαθέτουν δική τους υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό διαφορετικό όμως εμπορικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση, βασιζόμενοι στην υποδομή άλλων προσώπων που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τα οποία έχουν συνάψει σχετική σύμβαση.

12. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβλέπει τη συμμόρφωση με τους όρους της Γενικής Αδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών και με τις ειδικές υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 19
Στοιχειώδη δικαιώματα επιχειρήσεων που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας

1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας έχουν τα εξής δικαιώματα:

α) παρέχουν δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

β) αιτούνται δικαιώματα διέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος.

2. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας και παρέχουν δημόσια δίκτυα ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έχουν επίσης το δικαίωμα:

α) να διαπραγματεύονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τη διασύνδεση με (και ενδεχομένως να αποκτούν πρόσβαση προς ή διασύνδεση από) άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα και δημόσιες υπηρεσίες και λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης.

β) να παρέχουν επί μέρους στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας ή / και να παρέχουν στοιχεία της καθολικής υπηρεσίας σε τμήματα της ελληνικής Επικράτειας.
Άρθρο 20
Διαχείριση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων

1. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων αποτελεί σπάνιο πόρο, η διαχείριση του οποίου συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους, καθώς και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία.

2. Το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων χρησιμοποιείται ιδίως:

α) για τη διασφάλιση της ζωής και της ιδιοκτησίας.

β) για την εξυπηρέτηση της εθνικής ασφάλειας και άμυνας.

γ) για την υποστήριξη της καταπολέμησης του εγκλήματος και της εφαρμογής του νόμου.

δ) για την υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της εξασφάλισης υπηρεσιών επικοινωνιών εθνικής και παγκόσμιας κλίμακας, για προσωπική και επαγγελματική χρήση.

ε) για την ενίσχυση της ανάπτυξης των υποδομών και της παροχής υπηρεσιών

στ) για την υποστήριξη εθνικών και διεθνών συστημάτων μεταφορών ζ) για τη διατήρηση των φυσικών πόρων

η) για τη διανομή πληροφοριών και προγραμμάτων ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος.

θ) για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης.

3. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και, κατά περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά το στρατηγικό σχεδιασμό, το συντονισμό και την εναρμόνιση της χρήσης του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνουν υπόψη τους, μεταξύ άλλων, την οικονομία, την ασφάλεια, την υγεία, το δημόσιο συμφέρον, την ελευθερία έκφρασης, τις πολιτιστικές, επιστημονικές, κοινωνικές και τεχνικές πτυχές των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και τα συμφέροντα των ομάδων χρηστών ραδιοφάσματος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης του ραδιοφάσματος και την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών.

4. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά τη συνεργασία τους με τους αρμόδιους φορείς των άλλων κρατών – μελών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προάγουν το συντονισμό των προσεγγίσεων στην πολιτική ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή Ενωση και, όπου ενδείκνυται, των προϋποθέσεων αναφορικά με τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση του ραδιοφάσματος που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη λειτουργία ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

5. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ., ενεργώντας σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου και με την απόφαση 676/2002/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (απόφαση για το ραδιοφασμα, ΕΕ L 144/77), προάγουν την εναρμόνιση στη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική χρήσης τους και να διασφαλιστούν οφέλη για τον καταναλωτή, όπως οι οικονομίες κλίμακας και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών.

6. Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και η εποπτεία των ραδιοεκπομπών πραγματοποιείται από όλους τους εντεταλμένους προς τούτο φορείς, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις, τις διεθνείς συμφωνίες και τις διατάξεις του Καταστατικού Χάρτη, της Σύμβασης και του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών, λαμβανομένων υπόψη και των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως ισχύουν μετά την κύρωση τους κατ` εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Η διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων περιλαμβάνει ιδίως:

α) την εναρμόνιση της χρήσης του στο διεθνές, πέραν του κοινοτικού, επίπεδο, η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις γενικές αρχές πολιτικής, όπως αυτές προσδιορίζονται σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.

β) τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή την απονομή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών

γ) την τήρηση των διαδικασιών του διεθνούς συντονισμού των ραδιοσυχνοτήτων

δ) τον καθορισμό των τελών ραδιοσυχνοτήτων

ε) τον καθορισμό διοικητικών ή τεχνικών όρων χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων ή μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαυλοποίησης.

στ) την εποπτεία και επιτήρηση της νόμιμης χρήσης του.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Αμυνας εγκρίνεται ο Εθνικός Κανονισμός Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), ο οποίος περιλαμβάνει ιδίως:

α) Τα σχέδια κατανομής σε εθνικό επίπεδο του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων σε υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών

β) Αναφορές σε περιορισμούς που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

γ) Αναφορές για τη δυνατότητα χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε συγκεκριμένες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και για τις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιούνται από ηλεκτρονικό εξοπλισμό για βιομηχανικές, επιστημονικές και ιατρικές εφαρμογές. Κατά την κατάρτιση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) λαμβάνονται υπόψη τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο, ο Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU). οι Αποφάσεις και Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT).

8. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου διασφαλίζεται ότι όλοι οι τύποι τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που είναι διαθέσιμες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της αμεροληψίας, αναφορικά με τη ραδιοδικτυακή ή ασύρματη τεχνολογία πρόσβασης που χρησιμοποιείται για υπηρεσίες η λεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον απαιτείται:

α) για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών

β) για την προστασία της δημόσιας υγείας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

γ) για την εξασφάλιση της τεχνικής ποιότητας της υπηρεσίας.

δ) για την εξασφάλιση της μεγιστοποίησης του μερισμού ραδιοσυχνοτήτων

ε) για τη διαφύλαξη αποτελεσματικής χρήσης του φάσματος, ή

στ) για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος σύμφωνα με την παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

9. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στο επόμενο εδάφιο, διασφαλίζεται ότι όλοι οι τύποι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να παρασχεθούν στις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δηλώνονται διαθέσιμες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

α) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να προβλέπονται περιορισμοί, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της αμεροληψίας, σε ότι αφορά στους παρεχόμενους τύπους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προς εκπλήρωση, όπου απαιτείται, προβλέψεων των κανονισμών ραδιοεπικοινωνιών της ITU.

β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να λαμβάνονται μέτρα που να απαιτούν την παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ειδική ζώνη διαθέσιμη για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να αιτιολογούνται για την εκπλήρωση στόχου γενικού συμφέροντος, όπως ενδεικτικά:

βα) η ασφάλεια της ζωής.

ββ) η προαγωγή της κοινωνικής, περιφερειακής ή εδαφικής συνοχής.

βγ) η αποφυγή της αναποτελεσματικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων και

βδ) η προαγωγή της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας και της πολυφωνίας των μέσων επικοινωνίας, π.χ. με την παροχή υπηρεσιών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., δύνανται να λαμβάνονται μέτρα που απαγορεύουν την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συγκεκριμένη ζώνη μόνον όταν αυτά αιτιολογούνται επαρκώς από την ανάγκη προστασίας υπηρεσιών για την ασφάλεια της ζωής. Κατ` εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα μέτρα αυτά δύνανται να επεκτείνονται, ώστε να εφαρμόζονται σε υπηρεσίες για την εκπλήρωση άλλων στόχων δημόσιου συμφέροντος.

δ) Τα μέτρα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου επανεξετάζονται τακτικά, τουλάχιστον ανά δύο έτη, οπότε δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της επανεξέτασης αυτής.

10. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και την Ε.Ε.Τ.Τ., αναθεωρεί, σε ετήσια βάση ή όποτε κριθεί αναγκαίο, τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων και προβαίνει σε οποιεσδήποτε αναγκαίες και κατάλληλες προσαρμογές σε αυτόν.

11. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δημοσιεύει σε κατάλληλη ιστοθέση του τον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ) και ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ραδιοεπικοινωνιών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει στον ιστοχώρο της πληροφορίες για τα δικαιώματα, τους όρους, τις διαδικασίες, τις επιβαρύνσεις και τα τέλη που αφορούν στη χρήση του ραδιοφάσματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ. επικαιροποιούν τις σχετικές πληροφορίες και λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη κατάλληλων βάσεων δεδομένων, προκειμένου οι εν λόγω πληροφορίες να είναι προσιτές στο κοινό, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οικεία μέτρα εναρμόνισης της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

12. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται σχέδια διαυλοποίησης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων και απονομής ραδιοσυχνοτήτων για τις ζώνες που διαχειρίζεται αυτή. σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου.

13. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση συχνοτήτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του παρόντος και εκείνων περί των σχετικών αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 21
Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων

1. Η χρήση ραδιοσυχνοτήτων επιτρέπεται στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών. Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνότητας χορηγούνται όπου κρίνεται αναγκαίο ώστε:

α) να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές.

β) να εξασφαλίζεται η τεχνική ποιότητα των υπηρεσιών

γ) να διαφυλάσσεται η αποτελεσματική χρήση του φάσματος, ή

δ) να πληρούνται οι λοιποί στόχοι γενικού συμφέροντος, όπως ορίζονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται κανονισμός ο οποίος περιλαμβάνει τους όρους χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων.

2. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων μπορούν να υπόκεινται μόνο σε όρους που αφορούν θέματα που απαριθμούνται στο Παράρτημα VII, Μέρος Β` και δεν επαναλαμβάνουν τους όρους της Γενικής Αδειας. Οι όροι αυτοί είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος.

3. Οι διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων είναι διαφανείς, αντικειμενικές, αμερόληπτες, αναλογικές και ανοικτές. Εξαίρεση από την υποχρέωση εφαρμογής των ως άνω διαδικασιών μπορεί να γίνεται αιτιολογημένα στις περιπτώσεις όπου η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών είναι απαραίτητη για την επίτευξη στόχου δημοσίου συμφέροντος.

4. Κατά τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης η Ε.Ε.Τ.Τ.:

α) Προσδιορίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα εν λόγω δικαιώματα δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από τον κάτοχο τους σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 25 του παρόντος νόμου.

β) Σε περίπτωση χορήγησης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το εν λόγω διάστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη σχετική υπηρεσία σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο στόχο, λαμβάνοντας υπόψη την περίοδο που είναι αναγκαία για την απόσβεση της επένδυσης.

γ) Οταν η χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων αφορά χρονική περίοδο δέκα ετών ή μεγαλύτερη και το εν λόγω δικαίωμα δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να χρονομισθωθεί μεταξύ επιχειρήσεων όπως προβλέπει το άρθρο 25 του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση του εν λόγω δικαιώματος ισχύουν και τηρούνται καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος του δικαιώματος, ιδίως έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του κατόχου του δικαιώματος. Εάν τα κριτήρια αυτά δεν ισχύουν πλέον, υπό την αίρεση προηγούμενης ειδοποίησης και μετά από εύλογη προθεσμία, το εν λόγω δικαίωμα μετατρέπεται σε γενική άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ή καθίσταται ελεύθερα μεταβιβάσιμο ή δύναται να χρονομισθωθεί μεταξύ επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 25 του παρόντος.

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 περίπτωση δ` και 20 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου, καθώς και τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού από οποιαδήποτε μεταβίβαση ή συγκέντρωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Για τους σκοπούς αυτούς, μπορεί να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα όπως να επιβάλλει την πώληση ή την εκμίσθωση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

6. Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων, ως και της απονομής ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι κανόνες για την αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Στα δίκτυα αυτά υπάγονται και οι σταθερές και κινητές ζεύξεις μεταφοράς προγράμματος. Τα δικαιώματα χρήσης μεμονωμένων ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων χορηγούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Γενικής Αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος νόμου, και υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 18, του άρθρου 23 και της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος.

7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το αργότερο εντός έξι εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Οι εν λόγω προθεσμίες ισχύουν με την επιφύλαξη των ισχυουσών διεθνών συμφωνιών που αφορούν στη χρήση ραδιοσυχνοτήτων και στο συντονισμό των δορυφόρων.

8. Αν έχει εναρμονισθεί η χρήση ραδιοσυχνοτήτων, έχουν συμφωνηθεί όροι και διαδικασίες πρόσβασης και έχουν επιλεγεί οι δικαιούχοι στους οποίους χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σύμφωνα με διεθνείς συμφωνίες και κοινοτικούς κανόνες, το δικαίωμα χρήσης των εν λόγω ραδιοσυχνοτήτων χορηγείται σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτών. Υπό την προϋπόθεση ότι όλοι οι όροι της εθνικής νομοθεσίας που συνοδεύουν το δικαίωμα χρήσης των συγκεκριμένων ραδιοσυχνοτήτων έχουν τηρηθεί, στην περίπτωση κοινής διαδικασίας επιλογής, δεν επιβάλλονται περαιτέρω όροι, πρόσθετα κριτήρια ή διαδικασίες που μπορούν να περιορίσουν, να τροποποιήσουν ή να καθυστερήσουν την εφαρμογή της από κοινού χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων αυτών.

9. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοινώνει στη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συστήματος Επιτήρησης, πληροφορίες σχετικές με την επιτήρηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι σταθμοί που συγκροτούν το σύστημα επιτήρησης φάσματος της ΕΕΕΤ, η διασύνδεση των σταθμών αυτών, οι ακολουθούμενες διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του συστήματος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προγραμματίζει, αναπτύσσει και λειτουργεί δίκτυο σταθερών και κινητών σταθμών επιτήρησης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι σταθμοί επιτήρησης και οι φορείς που θα ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Επιτήρησης Ραδιοφάσματος.

10. Αν η εκπομπή ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή ραδιοεξοπλισμού προκαλεί παρεμβολή σε ραδιοσυχνότητες που διατίθενται για την εκπομπή ή τη λήψη μηνυμάτων ανάγκης ή κινδύνου, με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλεται με κάθε πρόσφορο τρόπο η άμεση διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού αυτού.

11. Αν διαπιστώνεται παρεμβολή σε δίκτυα ραδιοεπικοινωνίας, ενσύρματα δίκτυα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή ραδιοεξοπλισμό, ο κάτοχος ή χρήστης του εξοπλισμού υποχρεούται να άρει αμέσως την παρεμβολή και κατ` αυτού επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην περίπτωση υποβολής έγγραφης καταγγελίας για επιβλαβείς παρεμβολές, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της, να προβεί σε έλεγχο. Μετά τον εντοπισμό της πηγής πρόκλησης των ως άνω παρεμβολών η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να διατάσσει την άρση αυτών, ενημερώνοντας σχετικώς τον καταγγέλλοντα.

Οι καταγγελίες αξιολογούνται και ελέγχονται κατά προτεραιότητα με βάση τη σοβαρότητα τους.

12. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται, για λόγους εποπτείας φάσματος, να προβαίνει προσωρινά σε σειρά δοκιμαστικών εκπομπών σε ραδιοσυχνότητες οι οποίες δεν έχουν χορηγηθεί, ή αν έχουν χορηγηθεί, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του νόμιμου χρήστη.

13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Ειδικών Οδηγιών και λαμβανομένων υπόψη των σχετικών εθνικών συνθηκών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει κανόνες για την αποφυγή της αποθεματοποίησης ραδιοφάσματος, οι οποίοι θεσπίζονται και εφαρμόζονται κατά αναλογικό, αμερόληπτο και διαφανή τρόπο. Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί κατά τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων να ορίζει αυστηρές προθεσμίες για την πραγματική εκμετάλλευση των δικαιωμάτων χρήσης από τον κάτοχο τους και να επιβάλλει κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών κυρώσεων ή και της ανάκλησης των δικαιωμάτων χρήσης, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις προθεσμίες. Το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης του δύναται να ανακληθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. και να είναι πλέον διαθέσιμο για χορήγηση.

14. Το απόρρητο μηνυμάτων που μεταδίδονται με ραδιοηλεκτρικό εξοπλισμό σε ανοικτή γλώσσα δεν παραβιάζεται σε περίπτωση που οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την απάλειψη παρεμβολών. Η επιτήρηση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων από τα εξουσιοδοτημένα όργανα επίσης δεν θεωρείται ως παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών,

15. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει εάν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια υφισταμένων δικαιωμάτων με τρόπο διαφορετικό απ` ό,τι προβλέπεται στους όρους των εν λόγω δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων:

α) αποδίδεται η δέουσα σημασία στην ανάγκη μεγιστοποίησης του οφέλους για τους χρήστες και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης ανταγωνισμού.

β) παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών και των καταναλωτών η ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με οποιονδήποτε περιορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 17 και

γ) δημοσιεύεται οποιαδήποτε αιτιολογημένη απόφαση της που ανανεώνει τα δικαιώματα χρήσης, δηλώνοντας τους σχετικούς λόγους.

16. Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με τις διαδικασίες του παρόντος άρθρου και του άρθρου 23 του παρόντος νόμου.

17. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., εκχωρείται φάσμα επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής για την ελληνική επικράτεια στην Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε. ως πάροχο δικτύου για τη μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού της προγράμματος προς εκπλήρωση σκοπών δημοσίου συμφέροντος. Για την εκχώρηση αυτή η Ε.Ρ.Τ. – Α.Ε. απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών του άρθρου 75 του παρόντος.

18. Οι ζώνες ραδιοσυχνοτήτων 3670 MHz – 3700 MHz και 3770 MHz – 3800 MHz δεσμεύονται από το Ελληνικό Δημόσιο για είκοσι πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με σκοπό την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των δημόσιων αγροτικών δικτύων.

19. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 χορηγείται αυτοδικαίως από την αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων, κατόπιν γνώμης της ΕΕΤΤ στον εκάστοτε επιλεγμένο διαχειριστή των δημόσιων αγροτικών δικτύων και για όσο διάστημα αυτός ασκεί τα καθήκοντα διαχείρισης που του έχουν ανατεθεί και αφορά αποκλειστκά και μόνο τις υποεξυπηρετούμενες περιοχές.

Για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 δεν απαιτείται άλλη διοικητική πράξη, πλην της οριστικής και τελεσίδικης ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων διαχείρισης από την αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων.

20. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 που έχει χορηγηθεί σε διαχειριστή των δημόσιων αγροτικών δικτύων, ανακαλείται αυτόματα με τη για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της εκάστοτε ισχύουσας σύμβασης διαχείρισης.

21. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής έργου αγροτικών δικτύων μπορεί να γίνει ανάκληση του αρχικά χορηγηθέντος δικαιώματος χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 και κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης, αν διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριμένες συχνότητες δεν αξιοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία των δημόσιων αγροτικών δικτύων και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή, αν διαπιστωθεί παράβαση της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ιδίως δε, σε περίπτωση πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών σε άλλους νόμιμους χρήστες. Προς τούτο, η αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων μπορεί να ζητά και να λαμβάνει την τεχνική υποστήριξη της Ε.Ε.Τ.Τ..

22. Στην περίπτωση ανάκλησης του σχετικού δικαιώματος χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης και εφόσον κριθεί ότι η αξιοποίηση των συγκεκριμένων συχνοτήτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των δημόσιων αγροτικών δικτύων, το Ελληνικό Δημόσιο και η αναθέτουσα αρχή έργου αγροτικών δικτύων μπορούν να αποδεσμεύσουν οριστικά τις ζώνες συχνοτήτων της παραγράφου 18 πριν την παρέλευση του διαστήματος της εικοσιπενταετίας της ίδιας παραγράφου.

23. Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν ή να μισθωθούν από τους διαχειριστές δημόσιου αγροτικού δικτύου σε τρίτους.

24. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη υποδομής ασύρματης πρόσβασης στον τελικό χρήστη, περιοριστικά στις υποεξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, που καλύπτονται από τα δημόσια αγροτικά δίκτυα και ορίζονται σε αυτό. Το δικαίωμα αυτό δεν προορίζεται για την ανάπτυξη δικτύων κορμού. Δεν επιτρέπεται η χρήση του δικαιώματος χρήσης των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 που χορηγείται από την αναθέτουσα αρχή έργου δημόσιων αγροτικών δικτύων στον διαχειριστή δημόσιων αγροτικών δικτύων για την παροχή υπηρεσιών εκτός των υποεξυπηρετούμενων περιοχών.

25. Αν η διαχείριση των δημόσιων αγροτικών δικτύων ανατίθεται σε περισσότερους του ενός διαχειριστές δημόσιων αγροτικών δικτύων, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντα τους σε διακριτές γεωγραφικές περιοχές, το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 χορηγείται σε κάθε διαχειριστή αποκλειστικά για τη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του. Κάθε διαχειριστής οφείλει να εξαντλεί κάθε τεχνικό μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών στα δίκτυα άλλων νόμιμων χρηστών του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

26. Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι η αρμόδια αρχή για την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής έργου δημόσιων αγροτικών δικτύων στον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών όρων για την εφαρμογή του γεωγραφικού περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 που απονέμονται στους διαχειριστές, σύμφωνα με τις παραγράφους 24 και 25 του παρόντος άρθρου.

27. Ο διαχειριστής δημόσιου αγροτικού δικτύου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στην υπ αριθμ. 2008/411/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Μαίου 2008, όπως εκάστοτε ισχύει. Περαιτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις της μπορεί να ορίζει επιπλέον τεχνικούς και λειτουργικούς περιορισμούς στη χρήση της εν λόγω ζώνης ραδιοσυχνοτήτων, με σκοπό την αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών από ή σε άλλους νόμιμους χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

28. Σε περιπτώσεις παράβασης των όρων χρήσης ραδιοφάσματος που έχουν οριστεί για τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 και ιδιαίτερα όταν προκαλούνται επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλους νόμιμους χρήστες του φάσματος, ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

29. Για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων της παραγράφου 18 δεν απαιτείται η καταβολή τιμήματος (τελών εκχώρησης και χρήσης ραδιοσυχνοτήτων), καθότι η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες των δημόσιων αγροτικών δικτύων.
Άρθρο 22
Χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών

1. Οι αποφάσεις με τις οποίες χορηγούνται τα δικαιώματα χρήσης αριθμών μπορούν να υπόκεινται μόνο σε όρους που αφορούν θέματα που απαριθμούνται στο Παράρτημα VII, Μέρος Γ` και δεν επαναλαμβάνουν τους όρους της Γενικής Αδειας. Οι όροι αυτοί είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

2. Το δικαίωμα χρήσης αριθμών που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον δικαιούχο για δύο χρόνια από την ημερομηνία χορήγησης του μπορεί να χορηγηθεί εκ νέου από την Ε.Ε.Τ.Τ..

3. Με Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών, οι κανόνες για την αποδοτική χρήση των εν λόγω πόρων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης αριθμών είναι διαφανείς, αντικειμενικές, αμερόληπτες, αναλογικές και ανοικτές. Τα δικαιώματα χρήσης αριθμών χορηγούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και της Γενικής Αδειας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος νόμου και υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 18 και της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης αριθμών με βάση το Ε.Σ.Α., το αργότερο εντός τριών εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση αριθμών οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ως εξαιρετικής οικονομικής αξίας και εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίσει, μετά από διαβούλευση, τη χορήγηση τους με διαγωνιστικές διαδικασίες, χορηγούνται το αργότερο εντός έξι (6) εβδομάδων από την έναρξη της διαδικασίας.

5. Η επιχείρηση στην οποία χορηγείται σειρά αριθμών δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διακρίσεις σε βάρος άλλων επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όσον αφορά στην ακολουθία αριθμών που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στις υπηρεσίες τους.

6. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους υποστηρίζουν την εναρμόνιση των συγκεκριμένων αριθμών ή πεδίων αριθμοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση, όπου αυτή προάγει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ταυτοχρόνως την ανάπτυξη πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.
Άρθρο 23
Διαδικασία περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

1. Ο αριθμός των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν περιορίζεται, εκτός εάν τούτο είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων. Σε περίπτωση που εξετάζεται αν πρέπει να περιορίζεται ο αριθμός των προς χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, καθώς και αν πρέπει να παραταθεί η διάρκεια υφιστάμενων δικαιωμάτων κατ` άλλον τρόπο απ` ό,τι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα, πρέπει, μεταξύ άλλων, να αποδίδεται σημασία στην ανάγκη μεγιστοποίησης του οφέλους για τους χρήστες και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης του ανταγωνισμού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, με την οποία εξετάζεται η αναγκαιότητα περιορισμού του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και η διαδικασία χορήγησης τους ή η αναγκαιότητα παράτασης της διάρκειας υφιστάμενων δικαιωμάτων κατ` άλλον τρόπο απ` ό,τι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα.

Κατά τη δημόσια διαβούλευση παρέχεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών, καθώς και των καταναλωτών, η ευκαιρία να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ως άνω διαδικασία.

3. Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δύναται να προβαίνει σε περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή σε παράταση της διάρκειας υφιστάμενων δικαιωμάτων κατ` άλλον τρόπο απ` ό,τι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για τη χορήγηση τους.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τα δικαιώματα χρήσης και τη διενέργεια της διαδικασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε, έχει έννομο συμφέρον, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον έχει προηγηθεί δημόσια διαβούλευση, δύναται να επανεξετάζει τον περιορισμό του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, αυξάνοντας ή μειώνοντας το σχετικό αριθμό, καθώς και την παράταση της διάρκειας υφιστάμενων δικαιωμάτων κατ` άλλον τρόπο απ` ό,τι σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στα εν λόγω δικαιώματα.

Αν διαπιστώνεται ότι είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιεί ανάλογα την απόφαση του περί περιορισμού του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η οποία ορίζει το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για την παροχή τους.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

5. Αν με τις ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περιορίζεται η παροχή των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να προβεί στην επιλογή των προσώπων στα οποία χορηγούνται τα σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, βάσει αντικειμενικών, διαφανών, αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής, τα οποία θα διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 και των απαιτήσεων του άρθρου 20 του παρόντος.
Άρθρο 24
Προσαρμογή υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

1. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ., από την θέση σε ισχύ του παρόντος, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους για τη κατάρτιση του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΕΚΚΖΣ), την έκδοση Γενικών Αδειών και τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εφαρμόζουν τις αρχές των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 20 του παρόντος.

2. Για περίοδο πέντε ετών, που αρχίζει στις 25 Μαίου 2011, οι κάτοχοι δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων τα οποία είχαν χορηγηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή και εξακολουθούν να ισχύουν για περίοδο πέντε τουλάχιστον ετών μετά την ημερομηνία αυτή, μπορούν να υποβάλουν αίτηση προς την Ε.Ε.Τ.Τ. για την επανεκτίμηση των περιορισμών των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 20 του παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ., πριν εκδώσει την απόφαση της, γνωστοποιεί στον κάτοχο των δικαιωμάτων την επανεκτίμηση της σχετικά με τους περιορισμούς και του παρέχει εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να αποσύρει την αίτηση του.

Εάν ο κάτοχος των δικαιωμάτων αποσύρει την αίτηση του. το δικαίωμα παραμένει αμετάβλητο έως τη λήξη της ισχύος του ή έως το τέλος της ανωτέρω πενταετούς περιόδου, αναλόγως με το ποια ημερομηνία προηγείται.

3. Μετά την πενταετή περίοδο, που αρχίζει την 25η Μαίου 2011, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι για τα δικαιώματα χρήσης, που έχουν χορηγηθεί μέχρι την 25η Μαίου 2011, εφαρμόζονται οι αρχές των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 20 του παρόντος:

α) το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναθεωρεί τον ΕΚΚΖΣ και κάθε άλλη σχετική απόφαση.

β) η Ε.Ε.Τ.Τ. επανεκτιμά όλους τους περιορισμούς των δικαιωμάτων χρήσης και κάθε άλλη σχετική απόφαση.

4. Τα μέτρα που θεσπίζονται κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου δεν συνιστούν χορήγηση νέων δικαιωμάτων χρήσης και δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 25
Μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

1. Η μεταβίβαση, η εκμίσθωση, η αλλαγή του δικαιούχου ή η αλλαγή ελέγχου του δικαιούχου δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εν όλω ή εν μέρει γίνεται με έγκριση της Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν κοινής αίτησης της επιχείρησης στην οποία έχουν χορηγηθεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του μελλοντικού δικαιούχου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μεταβίβαση είναι η σωρευτική συνδρομή των κατωτέρω:

α) να μην αλλάζει η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων, εφόσον πρόκειται για ραδιοσυχνότητες των οποίων η χρήση έχει εναρμονισθεί μέσω της εφαρμογής της απόφασης 676/2002/ΕΚ ή άλλων κοινοτικών μέτρων

β) ο νέος δικαιούχος να τηρεί τους όρους χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι είχαν επιβληθεί στον προηγούμενο δικαιούχο.

γ) εφόσον πρόκειται για ραδιοσυχνότητες οι οποίες υπόκεινται σε διεθνείς διαδικασίες συντονισμού, ο νέος δικαιούχος να συνεχίσει να παρέχει την υποστήριξη του στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών.

2. Κατά την έγκριση της μεταβίβασης η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι:

α) δεν παραβιάζονται οι διατάξεις περί προστασίας του ανταγωνισμού.

β) ο νέος δικαιούχος πληροί όσες από τις προϋποθέσεις -υπό τις οποίες καταρχήν χορηγήθηκαν τα εν λόγω δικαιώματα – κρίνονται αναγκαίες, λαμβάνοντας υπόψη, ενδεικτικά, την εξέλιξη της τεχνολογίας, το χρόνο χορήγησης των δικαιωμάτων, την ανάπτυξη των δικτύων και το επίπεδο του ανταγωνισμού.

3. Η έγκριση αυτή κοινοποιείται εγγράφως στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ..

4. Σε περίπτωση μεταβίβασης ραδιοσυχνοτήτων, μπορεί να μεταβιβάζονται και τα κεραιοσυστήματα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις υπό μεταβίβαση ραδιοσυχνότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εφόσον έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση του εκμισθωτή του χώρου εγκατάστασης των κεραιοσυστημάτων. Οι πάροχοι, σε περίπτωση μεταβίβασης ή χρονομίσθωσης κεραιοσυστημάτων έχουν την υποχρέωση ενημέρωσης της Ε.Ε.Τ.Τ..

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και οι διαδικασίες μεταβίβασης ή εκμίσθωσης τμήματος δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τα όποια εκτελεστικά μέτρα έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον προσδιορισμό ζωνών στις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταβιβάζουν ή να εκμισθώνουν μεταξύ τους δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.

6. Οι όροι που συνδέονται με τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εξακολουθούν να ισχύουν μετά τη μεταβίβαση ή χρονομίσθωση, εκτός εάν ορίσει άλλως η Ε.Ε.Τ.Τ..

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αν τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων της επιχείρησης αποκτήθηκαν χωρίς καταβολή τιμήματος προς την αρμόδια δημόσια αρχή.
Άρθρο 26
Τροποποίηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

1. Τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης, όρων και διαδικασιών που αφορούν σε Γενικές Αδειες ή δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επιτρέπεται μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, με αναλογικό δε τρόπο και αφού η Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιήσει την τροποποίηση εγγράφως ή διενεργήσει δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των καταναλωτών, με την εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι ήσσονος σημασίας και έχουν συμφωνηθεί με τον κάτοχο της γενικής άδειας.

2. Τροποποίηση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών επιτρέπεται μόνο σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και με αναλογικό τρόπο, μετά από ακρόαση των ενδιαφερόμενων μερών από την Ε.Ε.Τ.Τ., συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν για μεταβιβάσιμα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι ήσσονος σημασίας και έχουν συμφωνηθεί με τον κάτοχο των δικαιωμάτων ή της γενικής άδειας.

3. Στα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχεται προθεσμία τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων από τη γνωστοποίηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων, προκειμένου να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν υπάρχει ανάγκη έκτακτης και άμεσης παρέμβασης για την τροποποίηση του ισχύοντος καθεστώτος, η προθεσμία για τη διατύπωση των απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών ορίζεται σε δύο εβδομάδες. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη.

4. Τα δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών ή δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν περιορίζονται ούτε καταργούνται πριν από τη λήξη της χρονικής περιόδου για την οποία έχουν χορηγηθεί. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να περιορίζει ή να ανακαλεί τα δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών ή τα σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με αιτιολογημένη απόφαση της, σύμφωνα με το Παράρτημα VII, εφόσον έχει προηγηθεί αλλαγή στην κατανομή ή στη χρήση των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων.

Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να γίνεται αλλαγή στην κατανομή ή στη χρήση των ζωνών ραδιοσυχνοτήτων στις οποίες έχουν χορηγηθεί δικαιώματα από την Ε.Ε.Τ.Τ., στην έκταση που είναι εύλογο και αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των αρχών του άρθρου 3 και των παραγράφων 3, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 20, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατόπιν διενέργειας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος. Στην ίδια απόφαση ορίζεται εύλογη αποζημίωση που θα πρέπει να καταβληθεί στους κατόχους των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις εν λόγω ζώνες από την Ε.Ε.Τ.Τ., στις περιπτώσεις που ενδεχομένως προκύπτει ζημία από την εν λόγω απόφαση.
Άρθρο 27
Ειδικά ραδιοδίκτυα

1. Η εγκατάσταση και λειτουργία ειδικών ραδιοδικτύων τελεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας και υπάγεται αποκλειστικά και μόνο στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αλλά δεν απαιτείται υποβολή Δήλωσης Καταχώρισης στην Ε.Ε.Τ.Τ..

2. Προκειμένου περί εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων στους ελεγχόμενους από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) χώρους αερολιμένων, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Δικαιώματα διελεύσεως
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη του άρθρου

1. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες ή είναι κοινόχρηστοι. Τα ίδια δικαιώματα έχουν, αλλά μόνο σχετικά με τους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, και οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που δεν παρέχουν δημόσια δίκτυα. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την παραχώρηση των δικαιωμάτων αυτών τηρούν τις αρχές και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενεργούν βάσει απλών, αποτελεσματικών, διαφανών και προσιτών στο κοινό διαδικασιών που εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας και της διαφάνειας κατά τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τα δικαιώματα αυτά.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Οι Δημόσιες Αρχές κατά την παραχώρηση ενοχικών ή περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. ή τη διάθεση της ελεύθερης χρήσης ή την παράδοση ή την παραχώρηση της κατοχής δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων Ο.Τ.Α. ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, μεριμνούν ώστε κατά την περίοδο παραχώρησης να μην περιορίζεται η δυνατότητα των παρόχων δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να ζητούν δικαιώματα διέλευσης, ιδιαίτερα αν δεν υπάρχουν εναλλακτικές βιώσιμες δυνατότητες για τους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Αν δημόσια αρχή παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο Ο.Τ.Α. σε πάροχο δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων Ο.Τ.Α. ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, υποχρεούται κατά την περίοδο παραχώρησης να μεριμνά ώστε να μην επέρχεται περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών από αυτήν την αιτία.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Αν δημόσια αρχή παραχωρεί ή έχει παραχωρήσει ενοχικό ή περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα σε δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο Ο.Τ.Α., ή έχει διαθέσει την ελεύθερη χρήση ή παραδώσει ή παραχωρήσει την κατοχή δημοσίων ή κοινόχρηστων ακινήτων ή ακινήτων Ο.Τ.Α. ή και των σχετικών δικαιωμάτων πρόσβασης προς και από δημόσια ή κοινόχρηστα ακίνητα ή ακίνητα Ο.Τ.Α. σε ιδιωτικό φορέα, στο πλαίσιο της ανάθεσης σε αυτόν έργου με σύμβαση παραχώρησης, οι πάροχοι δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητούν, κατά την περίοδο παραχώρησης, δικαιώματα διέλευσης από τον φορέα στον οποίο έχει παραχωρηθεί το εν λόγω δικαίωμα ή έχει διατεθεί η ελεύθερη χρήση ή έχει παραδοθεί ή παραχωρηθεί η κατοχή ή και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης (εφεξής «παραχωρησιούχος») για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπό ή υπέρ χώρων που βρίσκονται στο συγκεκριμένο δημόσιο ή κοινόχρηστο ακίνητο ή ακίνητο Ο.Τ.Α. και ο παραχωρησιούχος, υποχρεούται να ικανοποιεί το αίτημα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

6. Όλοι οι αρμόδιοι για τη χορήγηση ή έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης φορείς υποχρεούνται: α) να ενημερώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τα γεωγραφικά όρια ευθύνης τους, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και οργανωτικές μονάδες τους για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών, β) να μεριμνούν για την εκπαίδευση των αρμόδιων υπαλλήλων τους σχετικά με το αντικείμενο που τους ανατίθεται. Με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή για την καταγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Μετά τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος οι ανωτέρω πληροφορίες δημοσιεύονται σε ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος οι αρμόδιοι για τη χορήγηση ή έγκριση δικαιωμάτων διέλευσης φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΕΕΤΤ όταν επέρχονται αλλαγές σχετικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και οργανωτικές μονάδες τους για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων και για την εποπτεία της καλής εκτέλεσης των εργασιών. Η ΕΕΤΤ υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία αυτά στον ιστοχώρο της.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

7. Ο αρμόδιος φορέας, ενώπιον του οποίου έχει υποβληθεί αίτημα σχετικό με την έγκριση ή τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, εξετάζει το αίτημα ακολουθώντας τις διαδικασίες, τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζονται στο Παράρτημα Χ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών, εφαρμογής, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, ως και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ανωτέρω απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζονται οι προθεσμίες του Παραρτήματος Χ υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος χορήγησης των δικαιωμάτων διέλευσης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

8. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας, του Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Από την ημερομηνία αυτή τα αιτήματα έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Στο Πληροφοριακό Σύστημα αποκτούν πρόσβαση οι αρμόδιοι φορείς που εγκρίνουν ή χορηγούν δικαιώματα διέλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη σχετική ενημέρωσή ειδοποίησή τους από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Με τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, ακόμη και στην περίπτωση της άπρακτης παρέλευσης αυτής, άρχεται η έναρξη ισχύος των αποκλειστικών προθεσμιών των διαδικασιών που ορίζονται στο Παράρτημα Χ.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

9. Άρνηση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης επιτρέπεται μόνο κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Χ. Κατά αποφάσεων των αρμόδιων φορέων σχετικών με τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και περιορισμών ή όρων αυτών χωρεί προσφυγή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, που δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με κανονισμό που εκδίδεται από την ΕΕΤΤ καθορίζονται τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης για όλη την Ελλάδα, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 17. Ο καθορισμός των τελών διέπεται από αντικειμενικότητα, διαφάνεια, αμεροληψία και αναλογικότητα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Το ύψος των τελών πρέπει να μην καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη διενέργεια της επένδυσης.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη δυνατότητα διέλευσης και εγκατάστασης σε αρχαιολογικούς χώρους, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δικαιούνται, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και έναντι εύλογης αποζημίωσης, να συνιστούν με τον κύριο προσωπική δουλεία σε βάρος ακινήτων ιδιωτών, οικοδομημένων και μη, κοινόχρηστων χώρων κτιρίων, στο έδαφος ή και το υπέδαφός τους, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την τοποθέτηση ή και διέλευση ή και συντήρηση ή και επισκευή των δικτύων και εγκαταστάσεών τους, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την ασφαλή εγκατάσταση δικτύων και λοιπών υποδομών. Οι διατάξεις των άρθρων 1003 επ. του Αστικού Κώδικα εφαρμόζονται για την περίπτωση διευκόλυνσης της κατασκευής, εγκατάστασης ή επισκευής των δικτύων, των έργων υποδομής και των συναφών εργασιών από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

11. Η αρχική χορήγηση δικαιώματος διέλευσης, η οποία παρέχεται στο δικαιούμενο φορέα, περιλαμβάνει και τη δυνατότητα εργασιών συντήρησης ή και αποκατάστασης βλαβών, με υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης του αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4, 5 και 7 του άρθρου 8 του Παραρτήματος Χ.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

12. Αν δημόσιες αρχές, αρμόδιες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης, διατηρούν παράλληλα και την κυριότητα ή τον έλεγχο επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται δημόσια δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να προβαίνουν σε ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό μεταξύ της αρμοδιότητας που σχετίζεται με τη χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης και εκείνης που σχετίζεται με την κυριότητα ή τον έλεγχο των ανωτέρω επιχειρήσεων.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

13. Εκτός από την υποχρέωση καταβολής τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν έχει υποχρέωση καταβολής άλλου, σχετικού με τα ανωτέρω, τέλους. Για την εγκατάσταση, εκμετάλλευση, συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση δικτύου επικοινωνιών και κάθε είδους συναφών ευκολιών, όπως, ιδίως, κοινόχρηστων τηλεφώνων, στύλων, υπαίθριων μονάδων δικτύου, οικίσκων, φρεατίων, καμπινών, αγωγών, καλωδιώσεων, κυτίων σύνδεση, σωληνώσεων, οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν έχουν υποχρέωση καταβολής στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιουδήποτε άλλου τέλους, φόρου, εισφοράς και εν γένει αποζημίωσης, πέραν των τελών διέλευσης που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Ειδικά, όσον αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

14. Ο πάροχος δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται, κατά τη διάρκεια των εργασιών προς εγκατάσταση ή συντήρηση του δικτύου, να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην προκαλούνται βλάβες και ζημίες σε πρόσωπα, εγκαταστάσεις ή περιουσίες του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., του φορέα έγκρισης ή χορήγησης δικαιώματος διέλευσης, παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τρίτων, αλλιώς υποχρεούται σε αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χαρακτηρίζονται ως έργα χαμηλής όχλησης έργα εγκατάστασης ή και συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ιδίως έργα εγκατάστασης δικτύων ή και επέκτασης μικρής κλίμακας, έργα μετατόπισης υφιστάμενων δικτύων, έργα συντήρησης ή και επισκευής δικτύων και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται απλοποιημένες διαδικασίες για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης και εγκατάστασης για τα έργα αυτά, ο τρόπος καταβολής των τελών, οι δικαιούχοι είσπραξης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 29
Συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση ευκολιών

1. Οταν επιχείρηση παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχει το δικαίωμα, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να εγκαθιστά ευκολίες επί, υπέρ ή υπό δημόσιου, ιδιωτικού ή κοινόχρηστου ακινήτου, ή δύναται να επωφελείται διαδικασίας για την απαλλοτρίωση ή τη χρήση ακινήτου, η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι σε θέση να επιβάλει την από κοινού χρήση των ευκολιών ή του ακινήτου αυτού, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κτιρίων ή εισόδων σε κτήρια, καλωδιώσεων κτιρίων, ιστών, κεραιών, πύργων και άλλων φερουσών κατασκευών, αγωγών, σωληνώσεων φρεατίων και κυτίων σύνδεσης, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 την από κοινού χρήση ευκολιών ή ακινήτων (περιλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης) ή τη λήψη μέτρων διευκόλυνσης του συντονισμού δημόσιων έργων, λόγω ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας ή της δημόσιας ασφάλειας ή της επίτευξης πολεοδομικών ή χωροταξικών στόχων και μόνον έπειτα από δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

Οι ρυθμίσεις αυτές για την από κοινού χρήση ή το συντονισμό μπορούν να περιλαμβάνουν κανόνες για την κατανομή των δαπανών της από κοινού χρήσης ευκολιών ή ακινήτου, ακόμα και σε περίπτωση ήδη υφιστάμενης εγκατάστασης.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδει Κανονισμό για τη συνεγκατάσταση, αφού προηγηθεί σχετική δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος. Με τον Κανονισμό αυτό, όπου η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι η αλληλεπικαλυψη των υποδομών θα ήταν οικονομικώς αναποτελεσματική ή πρακτικώς ανέφικτη, δύναται να επιβάλλει στους κατόχους των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 δικαιωμάτων και / ή στους ιδιοκτήτες των καλωδιώσεων υποχρεώσεις ως προς την από κοινού χρήση των καλωδιώσεων εντός των κτιρίων ή μέχρι το πρώτο σημείο συγκέντρωσης ή διανομής όταν αυτό βρίσκεται εκτός κτιρίου.

Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν κανόνες για την κατανομή των δαπανών της από κοινού χρήσης ευκολιών ή ακινήτου, κατάλληλα προσαρμοσμένων, όπου απαιτείται ανάλογα με τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

Επίσης, με τον Κανονισμό καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη συνεγκατάσταση, προσδιορίζεται η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεγκατάσταση από τους ενδιαφερόμενους παρόχους, η οποία θα ενεργοποιείται αυτομάτως με την υποβολή αιτήσεων στην Ε.Ε.Τ.Τ. και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

4. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, κατόπιν αιτήματος της Ε.Ε.Τ.Τ., να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε η Ε.Ε.Τ.Τ. να είναι σε θέση να καταρτίσει λεπτομερή κατάλογο της φύσεως, της διαθεσιμότητας και της γεωγραφικής θέσης των ευκολιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και να τον καταστήσει διαθέσιμο στους ενδιαφερομένους.

5. Επιπροσθέτως, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την επίλυση της διαφοράς σε σχέση με τα θέματα συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών κατόπιν προσφυγής από οποιοδήποτε μέρος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 34 του παρόντος.

6. Τα μέτρα που λαμβάνονται από την Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι αντικειμενικά, διαφανή, αμερόληπτα και αναλογικά και όπου απαιτείται εφαρμόζονται σε συνεργασία με τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης α` βαθμού.

7. Ειδικά για τις περιπτώσεις συνεγκατάστασης κεραιοσυστημάτων για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος οι επιχειρήσεις δικαιούνται να αιτούνται συνεγκατάσταση και υποχρεούνται να παρέχουν συνεγκατάσταση κατόπιν αιτήματος άλλων επιχειρήσεων με εύλογους όρους, στο μέτρο όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
Άρθρο 30
Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46).

2. Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.), είτε δια των οργάνων της ή με συνεργεία που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν, υποχρεούται να ελέγχει την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία:

α) αυτεπαγγέλτως και κατά τρόπο δειγματοληπτικό, ετησίως σε ποσοστό 20% τουλάχιστον των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών που λειτουργούν εντός σχεδίου πόλεως,

β) κατόπιν αίτησης εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Τ. ή οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, που έχει έννομο συμφέρον, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Α.Ε. υποχρεούται να γνωστοποιεί αμέσως τα αποτελέσματα του ελέγχου στον αιτούντα και στον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας των μετρήσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Ε.Ε.Α.Ε. και συνοδεύεται από την καταβολή σχετικού παραβόλου, το ύψος του οποίου ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του ποσού της παραγράφου 5. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται άμεσα στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Α.Ε. και συγκεντρωτικά ανά έτος.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 (Β΄ 1105) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Με κοινή απόφαση των υπουργών αυτών μπορεί να τροποποιείται η άνω απόφαση.

5. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης οι κάτοχοι αδειοδοτημένων κεραιών προκαταβάλλουν στην Ε.Ε.Α.Ε. ετήσιο τέλος ύψους διακοσίων είκοσι (220) ευρώ για την εγκατάσταση και λειτουργία κάθε κατασκευής κεραίας ως προς την τήρηση των ορίων ακτινοβολίας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε., καθορίζονται όλα τα σχετικά με την επιβολή και είσπραξη του τέλους θέματα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κάθε φορά αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού, δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω τέλους, ανάλογα με τις ανάγκες, ώστε να καλύπτονται τα έξοδα της διενέργειας των ελέγχων της παραγράφου 2, καθώς και τα έξοδα της λειτουργίας, ανάπτυξης και επέκτασης του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων του άρθρου 22 του ν. 4053/2012. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί το μέρος των εσόδων που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή και διατίθενται από την Ε.Ε.Α.Ε. στους δήμους ή άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την κάλυψη πάσης φύσεως εξόδων τους σχετικών με τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται η ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών.

7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα για την εγκατάσταση κεραιών:

α) Σε πυλώνες ισχυρών ρευμάτων.

β) Σε πυλώνες φωτισμού.

γ) Κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών.

δ) Εντός εγκαταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν σε εγκαταστάσεις σταθμών και κατασκευών κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κεραιών και σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση αδειοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 (Α΄46) και στον παρόντα νόμο, όπως εκάστοτε ισχύουν, παραμένουν σε ισχύ.

9. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας, για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την Ε.Ε.Α.Ε. μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού.

Σύνταξη και υποβολή τεχνικής μελέτης δεν απαιτείται για τους σταθμούς των οποίων η συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών δεν ξεπερνά τα 100 W (164 Weirp) για τις ζώνες συχνοτήτων πάνω από 30 MHz και το 1KW για τις ζώνες συχνοτήτων κάτω από 30 MHz, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

9.α. Αν η Ε.Ε.Α.Ε. διαπιστώσει οποτεδήποτε ότι τα δηλωθέντα στην υποβληθείσα μελέτη (που προβλέπεται στο άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 53571/3839/2000, Β` 1105) ή/και τα συνημμένα σε αυτή σχέδια παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με την πραγματικότητα, οι οποίες επηρεάζουν ουσιωδώς τους υπολογισμούς της μελέτης ή τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, χωρίς, ωστόσο, να υπερβαίνουν τα όρια ασφαλούς έκθεσης αυτού, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ΣΗΛΥΑ την Ε.Ε.Τ.Τ. και τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει άμεσα εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ΣΗΛΥΑ τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας να προβεί στην κατάθεση διορθωμένης μελέτης ραδιοεκπομπών εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ειδοποίησή του και γνωστοποίησή της στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η διορθωμένη μελέτη ραδιοεκπομπών κατατίθεται απευθείας στην Ε.Ε.Α.Ε. και εξετάζεται κατά προτεραιότητα από αυτήν, η οποία εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της είτε εκδίδει γνωμάτευση είτε ενημερώνει τον πάροχο για την κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία των είκοσι (20) ημερών, από την κατάθεση της διορθωμένης μελέτης ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας προβαίνει σε άμεση διακοπή λειτουργίας του τμήματος του υπαίτιου σταθμού και γνωστοποίησή της στην Ε.Ε.Τ.Τ.
Όπως προστέθηκε με την παρ.10 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

10. Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2 4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται οι παραμεθόριες ζώνες της χώρας, των οποίων η πλήρης κάλυψη από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας κρίνεται ως εθνικά αναγκαία. Για τις ζώνες αυτές, η έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας της παραγράφου 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α΄46) χορηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

12. Πολεοδομικές παραβάσεις σε ακίνητα, επί των οποίων ήδη υφίσταται κατασκευή κεραίας, δεν θίγουν τη νομιμότητα της άδειας της κατασκευής κεραίας, εφόσον οι παραβάσεις δεν αφορούν την κεραία ή τον οικίσκο αυτής ή την ασφάλεια του κτιρίου, και υπό την προϋπόθεση, ότι το κτίριο ή το δώμα, επί του οποίου τοποθετείται η κεραία, δεν στερείται πολεοδομικής άδειας ή ότι αυτό δεν έχει ενταχθεί στην διαδικασία «Ρύθμισης αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου» με την καταβολή ειδικού προστίμου διατήρησης, εφόσον στην τελευταία αυτή περίπτωση η κατασκευή κεραίας δεν εδράζεται επί του αυθαιρέτου τμήματος του κτιρίου.

13. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων κεραιών και συναφών κατασκευών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, αλλά έγκριση, που χορηγείται από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο 2Η του άρθρου 1 του ν. 2801/2000 (Α` 46). Μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης:

α) Για τις κατασκευές κεραιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31 του ν. 4053/2012, αδειοδοτημένες και αδειοδοτούμενες με βάση το προγενέστερο της έναρξης ισχύος του ν. 4053/2012 νομοθετικό πλαίσιο, η χορήγηση της έγκρισης έπεται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (Α`129), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την Ε.Ε.Τ.Τ. αρχιτεκτονικών σχεδίων.

β) Για τις αδειοδοτούμενες με βάση την παράγραφο 17 κατασκευές κεραιών η χορήγηση της έγκρισης δεν αποτελεί προϋπόθεση χορήγησης πιστοποιητικού πληρότητας από την Ε.Ε.Τ.Τ. ούτε προϋπόθεση της εγκατάστασης και λειτουργίας της κατασκευής κεραίας, εφόσον γι’ αυτή έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πληρότητας. Η χορήγηση της έγκρισης προηγείται της χορήγησης άδειας κατασκευής κεραίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24Α του ν. 2075/1992 (Α` 129), χωρίς να απαιτείται θεώρηση ή έγκριση από την Ε.Ε.Τ.Τ. αρχιτεκτονικών σχεδίων.

Η υποβολή και η διεκπεραίωση των αιτήσεων για τη χορήγηση πολεοδομικής έγκρισης γίνεται μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

14. Για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 20KW και συνοδευτικών αυτών έργων (οικίσκοι κ.λπ.) που προορίζονται να υποστηρίξουν κατασκευές κεραιών δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την τοποθέτηση των εν λόγω συστημάτων ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η αδειοδότηση και η τοποθέτηση των εν λόγω εγκαταστάσεων δεν σχετίζονται με τις διατάξεις που αφορούν τις κατασκευές κεραιών και τη διαδικασία της έκδοσης άδειας κατασκευής κεραίας ή πιστοποιητικού πληρότητας που εκδίδει η Ε.Ε.Τ.Τ..

15. Στις δημιουργούμενες ως άνω εγκαταστάσεις λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης του κοινού που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού για θέματα της Ε.Ε.Α.Ε.. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, και μέχρι της καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποιήσεως ή ανακλήσεώς της, εφαρμόζεται η υπ’ αριθ. 53571/3839/ 6.9.2000 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».

16. Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται τα δικαιολογητικά για την έγκριση της τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών που έχουν αδειοδοτηθεί ή αδειοδοτούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. βάσει του προγενέστερου του ν. 4053/2012 νομοθετικού πλαισίου, υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών να αποφανθούν αιτιολογημένα επί της νομιμότητας και καταλληλότητας αυτών.

Αν το διάστημα αυτό παρέλθει χωρίς απάντηση της Πολεοδομικής Υπηρεσίας, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί η πολεοδομική έγκριση και η κεραία δύναται να ηλεκτροδοτηθεί μετά από υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την ηλεκτρική εταιρεία στην οποία δηλώνονται και τα τετραγωνικά που μισθώνει η εταιρεία τηλεπικοινωνιών επί του ακινήτου που θα συνοδεύεται απότον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης του φακέλου στην Πολεοδομική Υπηρεσία.

Σε περίπτωση άρνησης χορήγησης πολεοδομικής έγκρισης ή ανάκλησης της έγκρισης ή άρνησης αποδοχής δικαιολογητικών ή άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας για την έκδοση πολεοδομικής έγκρισης σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αδειοδότησης, καθώς και για τις κατασκευές κεραιών που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ο κύριος των εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών δικαιούται εντός τριάντα (30) ημερών αφότου έλαβε γνώση των ως άνω πράξεων να προσφύγει στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος κρίνει οριστικά επί της ουσιαστικής και τυπικής νομιμότητας των πράξεων της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας και εκδίδει ή απορρίπτει οριστικά την αιτούμενη έγκριση εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου επί της προσφυγής από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του π.δ. 267/1998 (Α` 195) και του ν. 4178/2013 (Α` 174) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας της E.E.T.T.

Κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης χωρεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου τριμελούς Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με την περίπτωση 1θ του άρθρου 1 του ν. 702/1977 (Α` 268), η οποία εκδικάζεται εντός ενός μηνός από την ημέρα κατάθεσής της και εκδίδεται απόφαση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την εκδίκασή της. Αναβολή της συζητήσεως είναι δυνατή μόνο μία φορά και για σπουδαίο λόγο, ο δε επαναπροσδιορισμός της δίκης δεν δύναται να απέχει περισσότερο από ένα μήνα από την αρχική δικάσιμο, εκτός κι αν υφίσταται περίπτωση συνεκδίκασης περισσότερων αιτήσεων ακύρωσης. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου, που εκδίδονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, προσβάλλονται με έφεση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η έφεση εκδικάζεται εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσής της.

Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης τριών (3) μηνών από την υποβολή της προσφυγής προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο κύριος των εγκαταστάσεων κατασκευών κεραιών δύναται να προσφύγει στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) το οποίο αποφασίζει επί της προσφυγής και δύναται με απόφασή του να παραπέμψει το φάκελο στην Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.), προκειμένου όπως αυτή εκδώσει την αιτούμενη έγκριση. Μέχρι να ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αυθαιρέτων του π.δ. 267/1998 (Α` 195) και του ν. 4178/2013 (Α` 174) και η κατασκευή δεν κατεδαφίζεται ούτε ανακαλείται η άδεια κατασκευής κεραίας της Ε.Ε.Τ.Τ. Κατά της απόφασης της ΔΟΚΚ χωρεί αίτηση ακύρωσης ως ανωτέρω.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.12 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

17. Για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών ακολουθούνται τα εξής:

Α. Πριν την εγκατάσταση κατασκευής κεραίας ή τροποποίηση υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ολοκληρωμένο φάκελο, μέσω Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ). Ο ολοκληρωμένος φάκελος χαρακτηρίζεται ως πλήρης, εφόσον περιλαμβάνει τις κάτωθι αιτήσεις/μελέτες:

α) Αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας.

β) Αίτηση για χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης των συχνοτήτων εκπομπής και λήψης όπως αναφορά σχετικών Αποφάσεων χορήγησης δικαιωμάτων της Ε.Ε.Τ.Τ. ή αναφορά σε διατάξεις εξαίρεσης από την εν λόγω υποχρέωση, στις οποίες υπάγεται ο αιτών. γ) Μελέτη Ραδιοεκπομπών για την έκδοση Θετικής Γνωμάτευσης της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).

δ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση αίτηση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

ε) Μελέτη για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις. στ) Αιτήσεις που πιθανόν απαιτούνται κατά περίπτωση, κατά δήλωση του αιτούντα.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πληρότητα του φακέλου. Κατά την υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου στο ΣΗΛΥΑ, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται στην καταβολή διοικητικού τέλους, το ύψος του οποίου ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Στο ως άνω διοικητικό τέλος ενσωματώνονται όλα τα τυχόν τέλη που καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες υπηρεσίες που εξετάζουν τις μελέτες/αιτήσεις. Οι υπογράφοντες τις μελέτες/αιτήσεις ευθύνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Οι υπογράφοντες τις μελέτες τεχνικοί πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται θέματα διαδικασιών και εφαρμογής του ΣΗΛΥΑ, ως και κάθε σχετικό θέμα. Μέχρι την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης οι αιτήσεις/μελέτες εξετάζονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες παράλληλα, ανεξάρτητα και χωρίς να προαπαιτείται η έγκριση ή η σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων αρμοδίων υπηρεσιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, καθώς και κάθε θέμα αρμοδιότητάς της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικό με την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών στα πλαίσια του παρόντος.

Οι κατασκευές κεραιών, που εμπίπτουν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α` 44), για τις οποίες υπάρχει ανάγκη αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής, είναι δυνατόν να υπάγονται αποκλειστικά στη διαδικασία που προβλέπεται στη παρούσα ενότητα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Οι αναβαθμίσεις δεν αφορούν αλλαγές στον ιστό της κατασκευής κεραίας, ούτε αύξηση του συνολικού ύψους αυτής.

(β) Έχει εκδοθεί θετική γνωμάτευση από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας επί σχετικής μελέτης, η οποία έχει υποβληθεί από τον κάτοχο της κατασκευής κεραίας, στην οποία αναφέρεται το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας.

Οι ως άνω κατασκευές κεραιών συνεχίζουν να θεωρούνται νομίμως λειτουργούσες εφόσον οι σχετικές αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός της προθεσμίας του άρθρου 31 του ν. 4053/2012 (Α` 44), όπως εκάστοτε ισχύει και μέχρι τη χορήγηση άδειας ή πιστοποιητικού πληρότητας ή την απόρριψη της αίτησης από την Ε.Ε.Τ.Τ. και δεν είναι δυνατή η απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων που υποβάλλεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης εφόσον ο μοναδικός λόγος μη έγκρισης ή απόρριψης είναι η ύπαρξη υφιστάμενης κατασκευής κεραίας.

Δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας κατασκευής κεραίας ή του πιστοποιητικού πληρότητας, ούτε έκδοση νέας άδειας κατασκευής κεραίας, αλλά η υποβολή Τυποποιημένης Δήλωσης στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) σε περίπτωση αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προς το κοινό με την τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκαλείται οποιαδήποτε επιπλέον τροποποίηση στο δομικό μέρος της υφιστάμενης κατασκευής κεραίας, συμπεριλαμβανομένου του ύψους της κατασκευής και του οικίσκου.

Η Τυποποιημένη Δήλωση, που υποβάλλεται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ), πρέπει να συνοδεύεται από:

(α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά το σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται με βάση την υπ’ αριθμ. 53571/3839/2000 (Β` 1105) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει,

(β) επικαιροποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή κατά περίπτωση επικαιροποίηση της Δήλωσης Υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το ν. 4014/2011.

Μετά τη χορήγηση:

(α) θετικής γνωμάτευσης της Ε.Ε.Α.Ε. και (β) απόφασης επί της επικαιροποιημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή παρέλευσης τουλάχιστον ενός (1) μηνός από την υποβολή της Τυποποιημένης Δήλωσης, εφόσον η κατασκευή κεραίας εντάσσεται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις,

ο κάτοχος της κατασκευής κεραίας μπορεί να προβεί στην τροποποίηση των υφιστάμενων κεραιοσυστημάτων ή των χαρακτηριστικών εκπομπής.

Β. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσω διαδικτυακής πρόσβασης στο ΣΗΛΥΑ, μέσα σε τέσσερις μήνες από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α΄, οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα της αρμοδιότητάς τους και να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ: α) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή β) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν/διορθωθούν ή γ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων/μελετών.

Γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ηλεκτρονική υποβολή του ολοκληρωμένου φακέλου του ανωτέρω στοιχείου Α΄:

α) Εκδίδει Άδεια Κατασκευής Κεραίας, εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α΄.

β) Εκδίδει Πιστοποιητικό Πληρότητας του υποβληθέντος φακέλου και προβαίνει στη δημοσιοποίηση στον οικείο δικτυακό τόπο του περιεχομένου του ολοκληρωμένου φακέλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω στοιχείο Α΄, κατόπιν ελέγχου πληρότητας και με την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης της ΕΕΑΕ και της ΥΠΑ, καθώς και χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Το εν λόγω Πιστοποιητικό καταργείται όταν εκδοθεί η κατά το παρόν στοιχείο Γ, σημείο Α΄, Άδεια Κατασκευής Κεραίας.

γ) Απορρίπτει την αίτηση σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή ενώπιον διοικητικής αρχής του κατόχου της κατασκευής κεραίας.

Δ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με τη βοήθεια γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος (GIS) δημοσιοποιεί τις κατασκευές κεραιών για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας καθώς και όλες τις σχετικές εγκρίσεις με τα σχετικά συμπεράσματα των μελετών.

Ε. Ο κάτοχος, μετά την έκδοση της Άδειας Κατασκευής Κεραίας ή του Πιστοποιητικού Πληρότητας, δύναται να προβεί στην εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας και οφείλει παράλληλα:

α) Να κοινοποιεί την Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή το Πιστοποιητικό Πληρότητας στον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού της θέσης εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας.

β) Να έχει αναρτημένη κοντά στη βάση της κεραίας ευανάγνωστη πινακίδα ανεξίτηλης γραφής, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο μοναδικός Αριθμός είτε της Άδειας είτε του Πιστοποιητικού Πληρότητας. Η σύνδεση της κατασκευής κεραίας με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας επιτρέπεται εφόσον η συγκεκριμένη κατασκευή κεραίας διαθέτει Άδεια Κατασκευής Κεραίας ή Πιστοποιητικό Πληρότητας.

ΣΤ. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. το Πιστοποιητικό Πληρότητας ανακαλείται σε περίπτωση που υπάρχει τουλάχιστον μία οριστική αιτιολογημένη απόρριψη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και δεν εκκρεμεί κατά της απορριπτικής απόφασης προσφυγή του κατόχου της κατασκευής κεραίας ενώπιον διοικητικής αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον κάτοχο της κεραίας, ο οποίος οφείλει να προβεί σε άμεση αποξήλωση της συγκεκριμένης κατασκευής κεραίας.

Ζ. Μέχρι τη λειτουργία του ΣΗΛΥΑ, όσον αφορά τις υποβαλλόμενες μετά τη δημοσίευση του παρόντος αιτήσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος ως εξής:

α) ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλει την αντίστοιχη αίτηση/μελέτη σε κάθε αρμόδια υπηρεσία και να κοινοποιήσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. τα αποδεικτικά παραλαβής των σχετικών αιτήσεων/μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες, μέσα σε τέσσερις μήνες από την αποδεδειγμένη παραλαβή των σχετικών αιτήσεων/μελετών, οφείλουν να ελέγξουν τα θέματα αρμοδιότητάς τους και να ενημερώσουν εγγράφως την Ε.Ε.Τ.Τ. και τον ενδιαφερόμενο: αα) για την έκδοση των εγκρίσεών τους ή ββ) για την ύπαρξη τυπικών ελλείψεων ή λαθών στις κατατεθειμένες αιτήσεις/μελέτες, προκειμένου αυτές να συμπληρωθούν/διορθωθούν ή γγ) για την αιτιολογημένη απόρριψη των κατατεθειμένων αιτήσεων/μελετών.

γ) Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας αίτησης/μελέτης, προβαίνει στις ενέργειες που αναφέρονται στο ανωτέρω στοιχείο Γ΄.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.16 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

18. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων. Υφιστάμενες κατασκευές κεραιών επί των ανωτέρω κτιρίων απομακρύνονται εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

19. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κυρώνονται τεχνικοί κανονισμοί που βασίζονται σε ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα ή, εν ελλείψει αυτών, σε εθνικά και αφορούν:

α. Τυποποιημένες κατασκευές κεραιών.

β. Την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα μεταξύ των κατασκευών κεραιών και άλλων γειτονικών ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.

γ. Άλλες συναφείς με τις παραπάνω δραστηριότητες, εγκαταστάσεις ή υλικά.

20. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ανατίθεται σε Οργανισμούς Τυποποίησης το έργο της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου μπορεί να βαρύνει το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ. της παραγράφου 6 του άρθρου 75.

21. Στην περίπτωση Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2801/ 2000 (Α΄46), αντί της άδειας του οικείου Νομάρχη, απαιτείται η άδεια του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας.
Όπως καταργήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 58 ΝΟΜΟΣ 4146/2013 και ισχύει από 18/4/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

22. Πάρκα κεραιών λειτουργούν μόνο με προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας των Πάρκων, οι διαχειριστές των Πάρκων Κεραιών εφόσον η παρουσία τους κρίνεται σκόπιμη, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι διαχειριστές, η διαδικασία εγκατάστασης κεραιών, οι δικαιούχοι εγκατάστασης και το χρονοδιάγραμμα μετακίνησης στο Πάρκο Κεραιών υφιστάμενων κεραιών.

23. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι κατηγορίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές λειτουργίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ο έλεγχος και οι κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε σχετικό θέμα, για τις κατασκευές κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης, των οποίων η συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς (eirp) δεν υπερβαίνει τα 164W ή, ειδικά για τις μικροκυματικές ζεύξεις και τους δορυφορικούς σταθμούς τύπου VSAT, η ισχύς εισόδου στην κεραία δεν υπερβαίνει το 1W και 2W αντίστοιχα. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 (Α΄46) και του παρόντος νόμου, όπως ισχύουν. Οι λοιπές εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 2Α του ν. 2801/2000 (Α΄46) και στον παρόντα νόμο, όπως εκάστοτε ισχύουν, παραμένουν επίσης σε ισχύ.
Άρθρο 31
Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων

1. Οι γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων και οι συσχετισμένες με αυτές συχνότητες που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα αποτελούν σπάνιους πόρους και δημόσιο αγαθό με σημαντική κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική αξία, η διαχείριση των οποίων συνιστά κυριαρχικό δικαίωμα του Κράτους.

2. Εκχώρηση δικαιωμάτων του Κράτους στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές ραδιοσυχνότητες των διαστημικών σταθμών που έχουν αποδοθεί στη χώρα βάσει σχεδίου της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών, γίνεται μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας που καθορίζεται κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το είδος, οι όροι του διαγωνισμού και τα οφέλη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Ο διαγωνισμός διενεργείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων βάσει αντικειμενικών, διαφανών αμερόληπτων και αναλογικών κριτηρίων επιλογής. Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον ή ο διαγωνισμός κηρυχθεί άγονος, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εντός έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού δύναται να εκκινήσει διαδικασία διαπραγμάτευσης προκειμένου να εκχωρήσει απευθείας τα ως άνω δικαιώματα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να χορηγείται άδεια χρήσης επιπρόσθετων ραδιοσυχνοτήτων, που σχετίζονται με συγκεκριμένη τροχιακή θέση, σε ήδη αδειοδοτημένο από το Ελληνικό Δημόσιο φορέα λειτουργίας και εκμετάλλευσης δορυφορικού δικτύου, χωρίς να απαιτείται διενέργεια της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι διαδικασίες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη χρήση των υπόψη ραδιοσυχνοτήτων, ενώ με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα σχετικά ανταποδοτικά ανταλλάγματα υπέρ του Δημοσίου και ο τρόπος καταβολής τους.

3. Οποιοδήποτε δικαίωμα στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές ραδιοσυχνότητες το οποίο έχει εκχωρηθεί με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα ως άνω ισχύουν και σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας στην οποία έχει εκχωρηθεί το οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τροποποιείται οποιοδήποτε εκχωρημένο δικαίωμα στις δορυφορικές τροχιές και τις συσχετισμένες με αυτές ραδιοσυχνότητες, προκειμένου να είναι συμβατό με μεταγενέστερα σχέδια διεθνούς συντονισμού.

5. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και έγγραφη συμφωνία του (σύμβαση) με τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων είναι δυνατή η ανακοίνωση και η υποστήριξη στη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών του φακέλου του δορυφορικού συστήματος το οποίο ο ενδιαφερόμενος προτίθεται να λειτουργήσει σε τροχιακές θέσεις και συσχετισμένες ζώνες συχνοτήτων για τις οποίες δεν έχει εκπονηθεί σχέδιο από την Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών. Στην ανωτέρω συμφωνία καθορίζεται το ύψος των τελών τα οποία αποδίδονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., οι υποχρεώσεις των μερών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η ως άνω συμφωνία τροποποιείται προκειμένου να είναι συμβατή με σχέδια διεθνούς συντονισμού μεταγενέστερα της συμφωνίας.

6. Η παροχή δορυφορικών υπηρεσιών επιτρέπεται μέσω δορυφορικών συστημάτων, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Διεθνούς Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνιών της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

7. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις και τις ιδιαιτερότητες στη δορυφορική αγορά, δύναται κατά περίπτωση να αποφασίσει για την εκχώρηση, παραχώρηση, μίσθωση, τροποποίηση, ανανέωση ή εκμετάλλευση των δικαιωμάτων του Κράτους στις γεωστατικές ή μη τροχιακές θέσεις δορυφόρων με τις συσχετισμένες με αυτές συχνότητες, επιλέγοντας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες της εθνικής διαστημικής στρατηγικής, είτε τη διαγωνιστική διαδικασία είτε τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγματεύσεων.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.7 Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

8. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής,Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μνημόνια, δηλώσεις, συμβάσεις, συμφωνίες, παραρτήματα, προσαρτήματα και κάθε είδους έγγραφα, συνοδευτικά στοιχειά ή ηλεκτρονικά δεδομένα που εμπίπτουν στο πεδίο του διαστήματος δύνανται για λόγους δημόσιας ασφάλειας να χαρακτηρίζονται ως διαβαθμισμένα (όπως εμπιστευτικά, απόρρητα, μη ανακοινώσιμα και μη δημοσιεύσιμα). Τα εν λόγω έγγραφα, στοιχεία ή δεδομένα δεν ανακοινώνονται και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή στο διαδίκτυο, ενώ είναι προσιτά υπό προϋποθέσεις και ανά περίπτωση μόνο στους άμεσα ενδιαφερόμενους.
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 48 ΝΟΜΟΣ 4487/2017 και ισχύει από 9/8/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

9. Από δημοσίευσης του παρόντος οι κάθε είδους εισφορές ή συνδρομές της χώρας στα υποχρεωτικά και τα προαιρετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency ESA) καταβάλλονται και διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κάθε δε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καταργείται. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζεται η διαδικασία διαχείρισης, υποβολής, αξιολόγησης, έγκρισης ή απόρριψης προτάσεων συμμετοχής στα προγράμματα της ESA, η επεξεργασία θεμάτων ως προς τη συμμετοχή στα έργα και στις δραστηριότητες της ESA, η κατανομή των εθνικών πόρων, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναλαμβάνει κάθε συναφές ζήτημα για το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον καθορισμό των ενεργειών και δράσεων που συναρτώνται με τη συμμετοχή στα ανωτέρω προγράμματα, ως και κάθε σχετική με τα ως άνω διαδικασία ή δραστηριότητα. Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης εγγράφεται κατ’ έτος πίστωση για την καταβολή των εισφορών ή συνδρομών της Ελλάδας και για την κάλυψη των αναγκαίων δαπανών από τη συμμετοχή της χώρας στις δραστηριότητες της ESA.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 28 ΝΟΜΟΣ 4508/2017 και ισχύει από 22/12/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 32
Δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης

1. Νομικά πρόσωπα που εκμεταλλεύονται δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται δίκτυα καλωδιακής τηλεόρασης εφόσον:

α) ελέγχονται από το Δημόσιο ή διαθέτουν ειδικά δικαιώματα και

β) κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε σημαντικό τμήμα της αγοράς παροχής δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών και

γ) εκμεταλλεύονται ένα δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης, που εγκατέστησαν βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

2. Τα νομικά πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου δύνανται να εκμεταλλεύονται δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης, ιδρύοντας προς τούτο άλλα νομικά πρόσωπα ή συμμετέχοντας σε άλλα νομικά πρόσωπα.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ελέγχει κατά πόσο υφίσταται αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην παροχή υποδομής και υπηρεσιών και ενημερώνει αναλόγως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις πληροφορίες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνεται η λεπτομερής περιγραφή της διάρθρωσης της αγοράς.

Οι σχετικές πληροφορίες τίθενται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου κατόπιν σχετικής αίτησης, αφού ληφθεί υπόψη το έννομο συμφέρον των επιχειρήσεων να προστατεύουν τα επαγγελματικά τους απόρρητα.
Άρθρο 33
Λογιστικός διαχωρισμός

1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή δημόσιες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και έχουν ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα παροχής υπηρεσιών σε άλλες αγορές πλην των αγορών δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε., οφείλουν:

α) να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς, στο πλαίσιο εφαρμογής των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων περί φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων και οργανισμών και των αρχών της λογιστικής, για τις δραστηριότητες που συνδέονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ως διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Στους λογαριασμούς αναφέρονται τα στοιχεία κόστους και εσόδων, η βάση υπολογισμού τους και η χρησιμοποιούμενη λεπτομερής μέθοδος απονομής τους, συμπεριλαμβανομένης της αναλυτικής κατάστασης των παγίων στοιχείων του ενεργητικού και των διαρθρωτικών δαπανών που συνδέονται με τις δραστηριότητες παροχής δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ή

β) να διαχωρίζουν διαρθρωτικά τις δραστηριότητες τους που σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από δραστηριότητες τους που δεν έχουν σχέση με τα ανωτέρω. Οι απαιτήσεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται μόνο σε επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την παροχή δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπερβαίνει τα πενήντα εκατομμύρια ευρώ.

2. Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της προηγούμενης παραγράφου καταρτίζουν και υποβάλλουν τις οικονομικές εκθέσεις τους σε ανεξάρτητο ελεγκτή και τις δημοσιεύουν κατά την επόμενη παράγραφο, εκτός εάν υπόκεινται στο εταιρικό δίκαιο ή εμπίπτουν στα κριτήρια μικρομεσαίων επιχειρήσεων των κοινοτικών λογιστικών κανόνων. Ο έλεγχος αυτός διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και του παρόντος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται το περιεχόμενο των οικονομικών εκθέσεων, ο τρόπος δημοσιότητας τους και ο λογιστικός έλεγχος στον οποίο υπόκεινται οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα ή υπηρεσίες επικοινωνιών, εφόσον δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις των νόμων περί εταιρειών ή δεν εμπίπτουν στα κριτήρια των κοινοτικών λογιστικών κανόνων περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Άρθρο 34
Επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. σχετικά με τον έλεγχο και τη ρύθμιση και την εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων καθώς και των διατάξεων του παρόντος νόμου περί διαιτησίας, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλύει διαφορές που αναφύονται μεταξύ επιχειρήσεων που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια, ή μεταξύ των επιχειρήσεων αυτών και άλλων επιχειρήσεων που επωφελούνται από τις υποχρεώσεις πρόσβασης ή / και διασύνδεσης, σχετικά με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα νόμο ή και τις Αποφάσεις και τους Κανονισμούς της Ε.Ε.Τ.Τ..

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν εγγράφου αιτήματος ενός εκ των μερών και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, εκδίδει, το ταχύτερο δυνατόν και, πάντως, εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, δεσμευτική για τα μέρη απόφαση για την επίλυση της.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς, αν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, οι οποίοι κατά την κρίση της Ε.Ε.Τ.Τ. θα μπορούσαν να συμβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη επίλυση της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την απόφαση της αυτή, εκθέτοντας συγχρόνως και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της. Αν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του αιτήματος στην Ε.Ε.Τ.Τ. και το αιτούν μέρος, κατά το διάστημα αυτό, δεν έχει προσφύγει σχετικώς σε δικαστήριο, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μερών και εκδίδει δεσμευτική απόφαση εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών.

4. Ολα τα μέρη τα οποία εμπλέκονται άμεσα στη διαφορά οφείλουν να συνεργάζονται με την Ε.Ε.Τ.Τ. προς το σκοπό της ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης της.

5. Η σχετική απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., συνοδευόμενη από έκθεση των λόγων επί των οποίων βασίζεται, κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους από την Ε.Ε.Τ.Τ. και. τηρουμένου του επιχειρηματικού απορρήτου, δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

6. Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζεται στον Κανονισμό Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ..

7. Η διαδικασία που αναφέρεται στο παρόν άρθρο δεν στερεί από το ενδιαφερόμενο μέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία ότι άλλος πάροχος παραβιάζει διατάξεις του παρόντος ή του ν. 3959/2011 (Α` 93) ή να ζητά τη λήψη εκτάκτων προσωρινών μέτρων ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Τ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 77 ή και να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Άρθρο 35
Επίλυση διασυνοριακής διαφοράς

1. Στην περίπτωση διασυνοριακής διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ή άλλης ειδικής νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταξύ επιχείρησης παροχής δικτύων ή / και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχει την έδρα της στην Ελληνική Επικράτεια και επιχείρησης που είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφαρμόζεται η διαδικασία των επόμενων παραγράφων 2, 3 και 4.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον επιληφθεί της διαφοράς κατόπιν σχετικού αιτήματος ενός τουλάχιστον των μερών, συντονίζει τις προσπάθειες της με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και δύναται να ζητήσει τη γνώμη του BEREC προκειμένου να επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές του άρθρου 3.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. στο πλαίσιο επίλυσης διασυνοριακής διαφοράς δύναται να ζητήσει από το BEREC να εκδώσει γνώμη ως προς τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. αναμένει τη γνώμη του BEREC προτού προβεί σε ενέργειες για την επίλυση της διαφοράς, με την επιφύλαξη της δυνατότητας των εμπλεκόμενων Ρυθμιστικών Αρχών να λάβουν επείγοντα μέτρα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επιβάλλει υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της επίλυσης διαφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη που έχει εκδώσει ο BEREC.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται από κοινού με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αρνείται την επίλυση διαφοράς, ενημερώνοντας άμεσα τα εμπλεκόμενα μέρη, αν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στην έγκαιρη επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση αυτή, αν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών και δεν εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου, η Ε.Ε.Τ.Τ. σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήματος ενός των μερών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη γνώμη που έχει εκδώσει ο BEREC.

5. Η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 δεν στερεί από κανένα εμπλεκόμενο μέρος τη δυνατότητα να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
Άρθρο 36
Διαιτησία

1. Συνιστάται στην Ε.Ε.Τ.Τ. θεσμός μόνιμης διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται μεταξύ επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή χρηστών και άπτονται της εφαρμογής της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό.

2. Στη μόνιμη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. υπάγονται ιδίως οι παρακάτω διαφορές, που ανακύπτουν:

α) Από την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως πρόσβαση, διασύνδεση, πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, συνεγκατάσταση.

β) Από την εγκατάσταση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως κατά την πρόσβαση ή / και διέλευση σε ή και μέσω δημοσίων πραγμάτων ή και κοινόχρηστων χώρων ή / και ιδιοκτησίας τρίτων.

γ) Από την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκευών κεραιών και τερματικού εξοπλισμού.

δ) Από την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στο μέτρο που το αντικείμενο της διαφοράς υπόκειται στην εξουσία διάθεσης των ενδιαφερομένων.

3. Στη μόνιμη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να προσφύγει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις προσώπων με ή χωρίς νομική προσωπικότητα.

4. Για να υπαχθούν οι διαφορές που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. απαιτείται είτε προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των ενδιαφερομένων είτε αίτηση υπαγωγής του ενός μέρους και ρητή έγγραφη αποδοχή από το άλλο.

5. Σε περίπτωση έγγραφης συμφωνίας, στο έγγραφο προσδιορίζεται η διαφορά ή οι διαφορές που τα μέρη επιθυμούν να υπαγάγουν στη διαιτησία. Στο έγγραφο αυτό οι συμβαλλόμενοι μπορούν να καθορίζουν ορισμένες συμβάσεις ή έννομες σχέσεις και να συμφωνούν ότι όσες διαφορές προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους υπάγονται στη διαιτησία αυτή, καθώς και ειδικότερες συμφωνίες τους για θέματα διαδικασίας, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Οι διαιτητές εφαρμόζουν το ελληνικό ουσιαστικό δίκαιο και, αν πρόκειται για διεθνείς διαφορές ιδιωτικού δικαίου, το εφαρμοστέο δίκαιο κρίνεται κατά τις διατάξεις του ισχύοντος στην Ελλάδα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

7. Η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει επιτροπή που είναι αρμόδια για το διορισμό των διαιτητών ή επιδιαιτητών την αντικατάσταση τους σε περίπτωση θανάτου, αρνήσεως, κωλύματος ή ανάκλησης τους, τον προσδιορισμό των εξόδων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα της διαιτησίας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Η Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και δύο τακτικά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και λήγει αυτοδίκαια σε περίπτωση λήξης της θητείας τους ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ..

8. Οπου, στο παρόν άρθρο, γίνεται λόγος για τριμελή Επιτροπή, νοείται η προβλεπόμενη από την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού.

9. Καθήκοντα γραμματέα σε κάθε διαιτησία αναλαμβάνει υπάλληλος της Ε.Ε.Τ.Τ., που ορίζεται από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. ή τον αναπληρωτή του, ύστερα από αίτημα της τριμελούς Επιτροπής.

10. Ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της διαιτησίας και όλα τα διαδικαστικά έγγραφα, τηρεί το βιβλίο του πρωτοκόλλου, το βιβλίο δημοσίευσης των εκδιδόμενων διαιτητικών αποφάσεων, το συνολικό αρχείο και τα πρωτότυπα των αποφάσεων της τριμελούς Επιτροπής και του Προέδρου της Ολομέλειας της Ε.Ε.Τ.Τ. και γενικά κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση του έργου της Γραμματείας της μόνιμης διαιτησίας, φροντίζοντας ιδιαίτερα για την κίνηση της διαδικασίας διαιτησίας και την τήρηση των προθεσμιών.

11. Ο γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των εγγράφων που παραδίδονται από τους συμβαλλόμενους για τη διεξαγωγή της διαιτησίας και το σχηματισμό του φακέλου της υπόθεσης.

12. Τα έγγραφα της Γραμματείας και των διαιτητών επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή υπάλληλο της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος συντάσσει και υπογράφει τη σχετική έκθεση επίδοσης.

13. Η Ολομέλεια της Ε.Ε.Τ.Τ., εντός εξήντα ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συντάσσει κατάλογο διαιτητών ιδίως από μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), ο οποίος τοιχοκολλάται στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Τ., του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Τ.Ε.Ε. και δημοσιεύεται σε μία καθημερινή εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και στο διαδίκτυο. Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται κάθε χρόνο εντός τους μηνός Δεκεμβρίου με την ίδια δημοσιότητα. Οι διαιτητές επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική κατάρτιση και την εξειδικευμένη εμπειρία τους σε θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών ή των κανόνων του ανταγωνισμού. Από τον κατάλογο αποκλείονται εκείνοι που ορίστηκαν διαιτητές ή επιδιαιτητές μέσα στην προηγούμενη τριετία ή δεν περάτωσαν τη διαιτησία που τους είχε ανατεθεί προηγούμενα. Αποκλείονται ομοίως και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για πέντε χρόνια μετά την, με οποιονδήποτε τρόπο, λήξη αυτής.

14. Οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή από τον κατάλογο της προηγούμενης παραγράφου. Επίσης επιλέγουν τους αναπληρωτές τους, σε αριθμό μεγαλύτερο του αναγκαίου, ώστε να είναι δυνατή η άμεση αναπλήρωση με βάση την επιθυμία του ενδιαφερομένου σε περιπτώσεις κωλύματος.

15. Στην περίπτωση προηγούμενης συμφωνίας για την υπαγωγή ορισμένης διαφοράς σε διαιτησία, μπορούν να ορισθούν από τους συμβαλλόμενους οι διαιτητές, ένας από τον κάθε συμβαλλόμενο και ο επιδιαιτητής. Αν οι συμβαλλόμενοι δεν επιλέξουν τον επιδιαιτητή, οι διαιτητές ορίζουν τον επιδιαιτητή μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο διαιτητών. Αν δεν οριστεί από τους διαιτητές επιδιαιτητής, αυτός ορίζεται από την τριμελή Επιτροπή και μέχρι τη σύσταση της ή, σε αδυναμία λειτουργίας της, από τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ. ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

16. Αν με τη συμφωνία δεν ορίζονται οι διαιτητές, ο επιδιαιτητής και οι αναπληρωτές τους ή σε περίπτωση μη ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας για την υπαγωγή ορισμένης διαφοράς στη διαιτησία, ο επισπεύδων, με αίτηση του στην Ε.Ε.Τ.Τ., που υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 23, ορίζει έναν διαιτητή και προτείνει το πρόσωπο του επιδιαιτητή. Αντίγραφο της αίτησης αυτής κοινοποιεί στον προτεινόμενο διαιτητή και επιδιαιτητή προς αποδοχή του διορισμού τους, καθώς και στον ή στους συμβαλλόμενους, με την πρόσκληση να ορίσουν τον ή τους διαιτητές τους και να συμφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή μέσα σε οκτώ ημέρες από την κοινοποίηση της κλήσης. Η προθεσμία αυτή είναι 30ήμερη αν ο καλούμενος κατοικεί οπουδήποτε στο εξωτερικό.

17. Αν δεν ορισθεί εμπρόθεσμα διαιτητής από το καλούμενο μέρος ή οι συμβαλλόμενοι ή οι διαιτητές δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπο του επιδιαιτητή ή σε οποιαδήποτε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη δεν προτείνουν διαιτητές και επιδιαιτητή, η τριμελής επιτροπή ή. μέχρι τη σύσταση της ή σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζει αυτούς, καθώς και τους αναπληρωτές τους από τον κατάλογο της παραγράφου 13.

18. Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη προτείνουν περισσότερα πρόσωπα για διαιτητές ή επιδιαιτητές, από όσα προβλέπει η συμφωνία της διαιτησίας ή απαιτείται, η σειρά με την οποία καταχωρούνται στις σχετικές δηλώσεις ή αιτήσεις δεσμεύει την τριμελή Επιτροπή ή τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Τ.Τ..

19. Εκείνος που ορίζεται διαιτητής ή επιδιαιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί το διορισμό.

20. Εκείνος που τον αποδέχθηκε μπορεί να απαλλαγεί από την εκπλήρωση των καθηκόντων του για σοβαρούς λόγους, ύστερα από άδεια του Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ..

21. Οι διαιτητές και ο επιδιαιτητής μπορούν να προτείνουν την εξαίρεση τους ή να εξαιρεθούν από τους συμβαλλόμενους, σύμφωνα με το άρθρο 883 παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

22. Σε περίπτωση που ο διορισμένος διαιτητής κωλύεται ή εξαιρεθεί ή αρνηθεί ή καταστεί ανίκανος ή αποβιώσει, το μέρος που τον διόρισε, εφόσον δεν υπάρχει αναπληρωτής, πρέπει να ορίσει άλλον διαιτητή και τον αναπληρωτή του μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που θα κληθεί με σχετικό έγγραφο για αυτό από τη Γραμματεία της παραγράφου 9.

Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η τριμελής Επιτροπή ή, μέχρι τη σύσταση της ή σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζει το νέο διαιτητή από το σχετικό κατάλογο μέσα σε πέντε ημέρες από την αίτηση του ενδιαφερομένου.

23. Για την έναρξη της διαδικασίας της μόνιμης διαιτησίας είναι απαραίτητο να κατατεθεί αίτηση από ένα τουλάχιστον από τα ενδιαφερόμενα μέρη στην Ε.Ε.Τ.Τ., στην οποία περιέχονται τα κάτωθι στοιχεία:

α) Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επάγγελμα, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση κατοικίας για καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αν συμβαλλόμενος είναι εταιρία, πρέπει να ορίζεται με ακρίβεια η μορφή, η επωνυμία, η έδρα και η διεύθυνση και, αν είναι αλλοδαπή εταιρεία, να γίνεται ορισμός αντιπροσώπου και αντικλήτου της στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών.

β) Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και διεύθυνση κατοικίας του αντικλήτου.

γ) Ιστορικό της διαφοράς που υποβάλλεται σε διαιτησία και συνοπτική έκθεση των απόψεων και ισχυρισμών των συμβαλλομένων.

δ) Το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, των αναπληρωτών τους, καθώς και του επιδιαιτητή, εφόσον έχουν οριστεί.

24. Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται αντίγραφο της συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη διαιτησία της Ε.Ε.Τ.Τ. ή, σε περίπτωση μη ύπαρξης προηγούμενης συμφωνίας, αντίγραφο της πρόσκλησης του επισπεύδοντος προς το άλλο μέρος της διαφοράς και της έγγραφης συναίνεσης αυτού για την υπαγωγή της διαφοράς στη διαιτησία.

25. Η παραπάνω αίτηση, όταν κατατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., συνοδεύεται από έκθεση που υπογράφεται από τους αιτούντες ή τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους και τον γραμματέα της μόνιμης διαιτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ.. Η ημερομηνία της έκθεσης αυτής καθορίζει την έναρξη της διαδικασίας της διαιτησίας.

26. Η Γραμματεία αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης στην τριμελή Επιτροπή, η οποία ορίζει διαιτητές και επιδιαιτητή, αν δεν έχουν οριστεί από τους συμβαλλόμενους και καθορίζει τις δαπάνες που πρέπει να προκαταβληθούν.

27. Η τριμελής επιτροπή αφού λάβει υπόψη της το φάκελο της διαιτησίας, όπως αυτός διαμορφώνεται κατά την υπαγωγή της διαφοράς στην Ε.Ε.Τ.Τ., ορίζει τα έξοδα φακέλου της διαιτησίας, σύμφωνα με την παράγραφο 45. Η επιτροπή αυτή ορίζει επίσης προσωρινά τις αμοιβές των διαιτητών, του επιδιαιτητή, καθώς και τα έξοδα της διαιτησίας και επιμερίζει σε καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη τα άνω ποσά, που πρέπει να καταβληθούν πριν από τον ορισμό δικασίμου.

28. Η Γραμματεία κοινοποιεί στους συμβαλλόμενους τα ονόματα των διαιτητών και του επιδιαιτητή και τα σχετικά έγγραφα και γνωστοποιεί το ποσό που υποχρεώνονται να καταβάλουν στο ταμείο της Ε.Ε.Τ.Τ..

29. Αν ο ένας συμβαλλόμενος δυστροπεί ή αρνείται να καταβάλει το ποσό που του αναλογεί, η τριμελής Επιτροπή έχει την εξουσία να αποφασίσει αν θα προχωρήσει τη διαιτησία χωρίς την καταβολή αυτού του ποσού ή αν πρέπει να καταβάλει το άλλο μέρος ολόκληρο το ποσό αυτό ή τμήμα του.

30. Για την είσπραξη της παραπάνω δαπάνης εκδίδεται τριπλότυπη απόδειξη της Ε.Ε.Τ.Τ.. Από τα τριπλότυπα, το ένα παραδίδεται στον συμβαλλόμενο που κατέβαλε και το άλλο επισυνάπτεται στη δικογραφία.

31. Ο προσδιορισμός της ημέρας για συζήτηση της υπόθεσης γίνεται μετά την προκαταβολή της παραπάνω δαπάνης και κοινοποιείται με φροντίδα της Γραμματείας της μόνιμης διαιτησίας της Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν από τη δικάσιμο στα συμβαλλόμενα μέρη, τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά τριάντα ημέρες αν οι διάδικοι είναι κάτοικοι ή έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό.

32. Η διεξαγωγή της συζήτησης και η αποδεικτική διαδικασία καθορίζεται από τους διαιτητές και τον επιδιαιτητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν εφαρμόζεται όρος της συμφωνίας αυτής που αντίκειται στην ημεδαπή δημόσια τάξη ή αποκλείει την υπαγωγή της διαφοράς στην κρίση των τακτικών δικαστηρίων.

33. Ο επιδιαιτητής προεδρεύει στις συνεδριάσεις των διαιτητών και διευθύνει τη συζήτηση.

34. Οι συμβαλλόμενοι παρίστανται κατά τη συζήτηση της υπόθεσης τους είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε με αντιπρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο. Εχουν το δικαίωμα να εκπροσωπηθούν από έναν ή περισσότερους δικηγόρους και να ζητήσουν τη βοήθεια τεχνικών συμβούλων που έχουν ειδικές γνώσεις για το αντικείμενο της διαιτησίας.

35. Ο διορισμός των αντιπροσώπων και των πληρεξούσιων δικηγόρων γίνεται με έγγραφο ιδιωτικό που φέρει ημερομηνία και υπογραφή του εντολέα, βεβαιωμένη από δημόσια αρχή, ή με απλή δήλωση κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαιτητών, που καταχωρείται στα πρακτικά.

36. Οι συμβαλλόμενοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Στην πρώτη δικάσιμο καλούνται να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους γραπτά ή προφορικά και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά τους στοιχεία, καθώς και κατάλογο μαρτύρων στη Γραμματεία, στο χρόνο που ορίζουν οι διαιτητές.

37. Η απουσία ενός ή όλων των συμβαλλομένων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εφόσον νόμιμα κλήθηκαν, δεν επηρεάζει τη συνέχεια της διαιτητικής διαδικασίας. Δύνανται όμως οι διαιτητές να αναβάλουν τη συζήτηση για άλλη δικάσιμο σε σύντομο χρόνο και να διατάξουν την κλήση εκείνων που δεν εμφανίστηκαν.

38. Τα μέσα και τα θέματα για απόδειξη ορίζουν ελεύθερα οι διαιτητές. Μπορούν συνεπώς να εξετάζουν τους συμβαλλόμενους, μάρτυρες με όρκο ή χωρίς όρκο, να κάνουν αυτοψίες, να διατάσσουν πραγματογνωμοσύνη διορίζοντας τους πραγματογνώμονες και γενικά να ζητούν και να λαμβάνουν υπόψη τους οποιαδήποτε πρόσφορη απόδειξη, χωρίς να δεσμεύονται από αποδεικτικούς κανόνες. Εάν επιτευχθεί συμβιβασμός, συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού, που περιέχει τους όρους αυτούς και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, τους διαιτητές, τον επιδιαιτητή και τον γραμματέα.

39. Η διαιτητική απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός προθεσμίας τριών μηνών από την τελευταία συνεδρίαση.

40. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία δύναται να παραταθεί:

α) Με συμφωνία των μερών.

β) Με απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου, εφόσον υπάρχει βάσιμος λόγος και πάντως όχι πέραν των συνολικά έξι μηνών μετά την τελευταία συνεδρίαση.

41. Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, εκτός αν η συμφωνία υπαγωγής σε διαιτησία ορίζει διαφορετικά. Αν δεν σχηματιστεί πλειοψηφία υπερισχύει η γνώμη του επιδιαιτητή. Στην απόφαση αυτή διατυπώνεται και η γνώμη της μειοψηφίας χωριστά για κάθε θέμα.

42. Η διαιτητική απόφαση συντάσσεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα παραμένει στο αρχείο της Ε.Ε.Τ.Τ. σε ειδικό βιβλίο και το άλλο διαβιβάζεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών μετά την υπογραφή του από τους διαιτητές, τον επιδιαιτητή και τον γραμματέα. Αν κάποιο από τα πρόσωπα αυτά αρνείται να υπογράψει, η απόφαση που υπογράφεται από τους υπόλοιπους πρέπει να βεβαιώνει τόσο την άρνηση υπογραφής όσο και το γεγονός της συμμετοχής του στη διαιτητική διαδικασία και τη διάσκεψη.

43. Η απόφαση περιέχει συνοπτικά το ιστορικό της διαφοράς, τη συμφωνία περί διαιτησίας, το ονοματεπώνυμο των διαιτητών, του επιδιαιτητή, των συμβαλλομένων και των πληρεξουσίων τους, τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης, έκθεση των πραγματικών στοιχείων και των νομικών ισχυρισμών όλων των συμβαλλομένων αιτιολογημένο πλήρως σκεπτικό και σαφές διατακτικό.

44. Οι αμοιβές των διαιτητών, του επιδιαιτητή, καθώς και τα έξοδα διαιτησίας καθορίζονται στο σύνολο τους, σύμφωνα με την παράγραφο 46 του παρόντος άρθρου, από τους διαιτητές στην οριστική απόφαση τους, στην οποία προσδιορίζεται η αμοιβή του καθενός από τα μέλη της διαιτησίας.

45. Το ύψος των εξόδων του φακέλου της διαιτησίας καθορίζεται ανάλογα με την αξία του αντικειμένου της διαφοράς με βάση τον επόμενο πίνακα:

α) μέχρι 1.467 ευρώ, 146,7 ευρώ,

β) από 1.468 – 5.869 ευρώ, 440 ευρώ,

γ) από 5.870 – 14.673 ευρώ, 880 ευρώ,

δ) από 14.674 – 29.347 ευρώ, 1.320 ευρώ,

ε) από 29.348 – 146.735 ευρώ, 1.760 ευρώ,

στ) από 146.736 – 293.470 ευρώ, 4.402 ευρώ,

ζ) από 293.471 ευρώ και άνω, 5.869 ευρώ. Η αμοιβή των διαιτητών και τα έξοδα τους σε περίπτωση αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, μετακίνησης μαρτύρων, υπολογίζονται πλέον του ως άνω παραβόλου.

46. Το ύψος της συνολικής αμοιβής των διαιτητών και του επιδιαιτητή υπολογίζεται σε ποσοστό επί της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, με βάση τον επόμενο πίνακα: α) μέχρι 1.467 ευρώ 6% – 8% β) από 1.468 – 5.869 ευρώ 5% – 7% γ) από 5.870 – 14.673 ευρώ 4% – 6% δ) από 14.674 – 29.347 ευρώ 3% – 5% ε) από 29.348 – 146.735 ευρώ 2% – 4% στ) από 146.736 ευρώ και άνω 1% – 3% Στον τελικό καθορισμό της αμοιβής εκτιμάται το αντικείμενο και η φύση της διαφοράς, ο χρόνος που χρειάσθηκε για τη μελέτη του φακέλου και η διάρκεια της διαιτητικής δίκης.

47. Τα έξοδα διαιτησίας περιλαμβάνουν οτιδήποτε έχει δαπανηθεί για τη διεξαγωγή της, όπως τη διεξαγωγή αυτοψίας, πραγματογνωμοσύνης, τα έξοδα μετακίνησης μαρτύρων, καθώς και την αμοιβή της Γραμματείας.

48. Οι συμμετέχοντες στη διαιτησία δύνανται να αποφασίσουν τη διακοπή και ματαίωση της διαιτητικής δίκης. Στην περίπτωση αυτή, ο συμβαλλόμενος που έχει την πρωτοβουλία της διακοπής είτε και όλοι οι συμβαλλόμενοι μπορούν, με έγγραφη δήλωση τους προς τους διαιτητές που έχουν αναλάβει την επίλυση της διαφοράς, να ζητήσουν τον καθορισμό μειωμένης αμοιβής διαιτητών και εξόδων, ανάλογα με την εργασία που είχε γίνει μέχρι την ημέρα της ματαίωσης της διαιτησίας. Αν παραλείψουν την έγγραφη δήλωση, υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρη την αμοιβή σύμφωνα με τις παραγράφους 45 και 46 του παρόντος άρθρου.

49. Ο συμβαλλόμενος που χάνει τη διαιτητική δίκη καταδικάζεται να καταβάλει τις αμοιβές των διαιτητών και τα έξοδα. Οι διαιτητές μπορούν να αποφασίζουν τον επιμερισμό και καταλογισμό της δαπάνης (αμοιβής και εξόδων) στα συμβαλλόμενα μέρη, ανάλογα με το βαθμό υπαιτιότητας του καθενός.

50. Οι αμοιβές των διαιτητών και τα έξοδα της διαιτησίας καταβάλλονται από τους υπόχρεους σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ., στους οποίους παραδίδεται έγγραφη απόδειξη πληρωμής. Οι διαιτητές εισπράττουν την αμοιβή τους από την αρμόδια υπηρεσία της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδει τα αντίστοιχα εντάλματα πληρωμής, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Γραμματείας της Επιτροπής. Η διάταξη του άρθρου 161 του ν.δ. 3026/1954 (Α` 235) εφαρμόζεται και στις αμοιβές των δικηγόρων από διαιτησίες.

51. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διαιτησία εφαρμόζονται συμπληρωματικά σε κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται ειδικά ή διαφορετικά από το παρόν άρθρο.
Άρθρο 37
Ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών

1. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό λαμβάνουν πρόσφορα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών. Τα μέτρα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες τεχνικές δυνατότητες, πρέπει να εξασφαλίζουν επίπεδο ασφάλειας ανάλογο προς τον υφιστάμενο κίνδυνο. Οι επιχειρήσεις αυτές λαμβάνουν ιδίως μέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά ασφαλείας που επηρεάζουν τους χρήστες και τα διασυνδεμένα δίκτυα.

2. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της ακεραιότητας των δικτύων τους έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής των υπηρεσιών που διανέμονται μέσω των δικτύων αυτών.

3. Τα μέτρα των παραγράφων 1 και 2 καθορίζονται από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) με κανονιστικές πράξεις.

4. Οι επιχειρήσεις που παρέχουν πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό κοινοποιούν στην Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας που είχε σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία δικτύων ή υπηρεσιών, η οποία με τη σειρά της κοινοποιεί κάθε παραβίαση της ασφάλειας ή απώλεια της ακεραιότητας στην Α.Δ.Α.Ε., κατ` εφαρμογή της παραγράφου 8.

5. Κατά περίπτωση, η Α.Δ.Α.Ε. ενημερώνει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στα άλλα κράτη – μέλη, καθώς και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA). Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ενημερώσει το κοινό ή να απαιτήσει την ενημέρωση αυτή από τις επιχειρήσεις, εφόσον κρίνει ότι η αποκάλυψη της παραβίασης είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει κατ` έτος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ENISA συνοπτική έκθεση σχετικά με τις κοινοποιήσεις που έχει παραλάβει και τη δράση που έχει αναλάβει σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

6. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να εκδίδει δεσμευτικές υποδείξεις, στο πλαίσιο εφαρμογής των κανονιστικών πράξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και υπηρεσιών και στην εξασφάλιση της ακεραιότητας των δικτύων τους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις προθεσμίες εφαρμογής, προς τις επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό.

7. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από τις επιχειρήσεις που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό να παρέχουν πληροφορίες απαραίτητες για την εκτίμηση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των υπηρεσιών και δικτύων τους, περιλαμβανομένων τεκμηριωμένων πολιτικών ασφαλείας, κατ` εφαρμογήν των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος.

8. Ο έλεγχος ασφάλειας διενεργείται από την Α.Δ.Α.Ε., η οποία θέτει τα σχετικά πορίσματα της στη διάθεση της Ε.Ε.Τ.Τ.. Το κόστος του ελέγχου επιβαρύνει την ελεγχόμενη επιχείρηση.

9. Η Α.Δ.Α.Ε., κατά την άσκηση του ελέγχου της, έχει την εξουσία και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το ν. 3115/2003 (Α 47), το ν. 703/1977 (Α 278) και το ν. 3674/2008 (Α` 136), όπως ισχύουν.
Άρθρο 38
Παροχή πληροφοριών

1. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας υποχρεούνται να παρέχουν όλες τις πληροφορίες στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν αιτήματος της, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση τους προς τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ιδίως για τον έλεγχο προς τους όρους της Γενικής Αδειας, τους όρους των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών και δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών ή τις ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος νόμου. Οι πληροφορίες αφορούν:

α) στον έλεγχο συμμόρφωσης με τους όρους 1 και 2 του Μέρους Α`, τους όρους 2 και 6 του Μέρους Β` και τους όρους 2 και 7 του Μέρους Γ` του Παραρτήματος VII και τις ειδικές υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος.

β) στον έλεγχο της συμμόρφωσης με τους όρους του Παραρτήματος VII, σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει αυτεπάγγελτα έρευνα ή κατόπιν καταγγελίας.

γ) στις διαδικασίες και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης.

δ) στη δημοσίευση συγκριτικών επισκοπήσεων της ποιότητας και της τιμής των υπηρεσιών προς όφελος των καταναλωτών

ε) στην παροχή στοιχείων για στατιστικούς σκοπούς,

στ) στην ανάλυση της αγοράς για τους σκοπούς των άρθρων περί πρόσβασης και καθολικής υπηρεσίας του παρόντος, καθώς και για την παροχή στοιχείων προσδιορισμού των επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά.

ζ) στη διασφάλιση της αποδοτικής χρήσης και αποτελεσματικής διαχείρισης των ραδιοσυχνοτήτων.

η) στην αξιολόγηση των μελλοντικών εξελίξεων στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες χονδρικής που διατίθενται σε ανταγωνιστές.

2. Σε καμία περίπτωση οι ως άνω πληροφορίες, εκτός από την περίπτωση γ` της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, δεν μπορούν να απαιτούνται εκ των προτέρων ούτε να αποτελούν όρο για την είσοδο επιχείρησης στην αγορά.

3. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Άδειας υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές εξελίξεις στα δίκτυα ή τις υπηρεσίες τους που θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις υπηρεσίες χονδρικής που διαθέτουν σε ανταγωνιστές τους. Οι επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στις αγορές χονδρικής υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν σχετικού αιτήματος της, λογιστικά στοιχεία για τις αγορές λιανικής που συνδέονται με τις εν λόγω αγορές χονδρικής.

4. Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο τις ζητεί, καθώς και να ενημερώνει σχετικά τις επιχειρήσεις.

5. Πέραν των υποχρεώσεων που τυχόν απορρέουν από διατάξεις άλλων νόμων, οι επιχειρήσεις παρέχουν τις ως άνω πληροφορίες σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το βαθμό λεπτομέρειας που καθορίζει η Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία πρέπει να αιτιολογεί το αίτημα της για παροχή πληροφοριών, που πρέπει να είναι αντικειμενικό, ορισμένο και ανάλογο με την εκτέλεση συγκεκριμένου καθήκοντος της. Αν δεν ορίζεται προθεσμία, οι πληροφορίες παρέχονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος της.

Σε κάθε περίπτωση, η τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των πέντε εργάσιμων ημερών.
Άρθρο 39
Δημοσίευση πληροφοριών

1. Ολες οι συναφείς πληροφορίες για δικαιώματα, όρους, διαδικασίες, επιβαρύνσεις, τέλη και αποφάσεις που αφορούν σε Γενικές Αδειες και δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και αριθμών, δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, προσδιορισμό ειδικών αγορών προϊόντων – υπηρεσιών και γεωγραφικών αγορών, καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας που συμβάλλει στη δημιουργία ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς, δημοσιεύονται στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ. και ενημερώνονται με κατάλληλο τρόπο, ώστε οι εν λόγω πληροφορίες να είναι ευχερώς προσιτές σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό απόρρητο.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει, όπου απαιτούνται, τους όρους πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για την παροχή της εν λόγω πρόσβασης.

3. Οταν οι προαναφερόμενες πληροφορίες, ιδίως δε οι πληροφορίες που αφορούν στις διαδικασίες και τους όρους για δικαιώματα εγκατάστασης ευκολιών, τηρούνται από άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές, η Ε.Ε.Τ.Τ. καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό κόστος, για την εκπόνηση εύχρηστης σύνοψης όλων αυτών των πληροφοριών, καθώς και πληροφοριών σχετικά με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές της διοίκησης, προκειμένου να διευκολύνεται η υποβολή αιτήσεων δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών.

4. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντίγραφο των αποφάσεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 40
Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

1. Για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή / και λειτουργιών δικτύων, εφαρμόζονται τα υποχρεωτικά πρότυπα ή οι προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και έχουν αντίστοιχα δημοσιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή / και προδιαγραφών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή / και λειτουργιών δικτύων, στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της διαλειτουργι-κότητας των υπηρεσιών και για τη βελτίωση της δυνατότητας επιλογής του χρήστη, εφαρμόζονται τα μη δεσμευτικά πρότυπα ή οι προδιαγραφές που θεσπίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και έχουν δημοσιευθεί σε κατάλογο προτύπων ή / και προδιαγραφών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3. Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή / και προδιαγραφών εφαρμόζονται τα εθνικά πρότυπα ή / και προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν. Η κύρωση ή η θέση σε εφαρμογή αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ελλείψει όλων των ανωτέρω προτύπων ή / και προδιαγραφών εφαρμόζονται κατά σειράν πρότυπα ή / και προδιαγραφές που θεσπίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (ενδεικτικά ETSI, CENELEC, CEN), την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Διοικήσεων Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) είτε διεθνή πρότυπα ή συστάσεις που εγκρίνονται από τη Διεθνή Ενωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC)..

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή της Ε.Ε.Τ.Τ., κατά το λόγο της αρμοδιότητας καθενός από αυτούς, μπορεί να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ή σε άλλους Οργανισμούς Τυποποίησης κάθε έργο που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της ανωτέρω τυποποίησης. Το κόστος του έργου βαρύνει το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ..

5. Για τον έλεγχο του πάσης φύσεως ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθεται ή πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, όσον αφορά στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, διενεργούνται από τις οικείες Περιφέρειες αυτεπάγγελτοι έλεγχοι ή έλεγχοι μετά από έγγραφες καταγγελίες που υποβάλλονται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στις Περιφέρειες ή στην Ε.Ε.Τ.Τ..

6. Οι αυτεπάγγελτοι έλεγχοι διενεργούνται από τριμελή συνεργεία ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται με Απόφαση Περιφερειάρχη, από τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης τριμελούς συνεργείου ελέγχου από κάποια Περιφέρεια, μπορεί να διατίθεται, ύστερα από αίτηση του οικείου Περιφερειάρχη, ένας εκπρόσωπος από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή την Ε.Ε.Τ.Τ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας των αυτεπάγγελτων ελέγχων, ο προγραμματισμός, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Αν απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος, τότε αυτός πραγματοποιείται σε διαπιστευμένα εργαστήρια ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, των οποίων το πεδίο διαπίστευσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της υπ` αριθ. 5268/5137/13.9.2007 κ.υ.α. (Β` 1853) όπως ισχύει, και τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα δείγματα προς έλεγχο δεσμεύονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της υπ` αριθ. Οικ. 72145/2315/7.1.2009 κ.υ.α. (Β` 21) όπως ισχύει. Η δαπάνη για τη διενέργεια των αυτεπάγγελτων ελέγχων, καθώς και των εργαστηριακών ελέγχων βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας.

7. Τα συνεργεία για τους αυτεπάγγελτους ελέγχους δύνανται, προς διαπίστωση των παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, να ελέγχουν τα πάσης φύσεως βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων, να ενεργούν έρευνες στα γραφεία, αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις των τελευταίων, να λαμβάνουν ένορκες ή ανωμοτί κατά την κρίση τους καταθέσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρείται αναγκαίο για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Επιπλέον έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε κατάσχεση παντός είδους σχετικού εξοπλισμού και κάθε άλλου αντικειμένου το οποίο θεωρείται αναγκαίο ή χρήσιμο για την επιβεβαίωση ύπαρξης παράβασης διατάξεων του παρόντος άρθρου, τηρουμένων των διατάξεων περί αυτοφώρου των άρθρων 242 επόμενα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

8. Οι έλεγχοι μετά από έγγραφες καταγγελίες διενεργούνται από τις Περιφέρειες με ίδια μέσα ή μπορούν να ανατίθενται, με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, σε διαπιστευμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή / και ανεξάρτητους ειδικούς πραγματογνώμονες με ειδικές τεχνικές ή / και νομικές γνώσεις, οι οποίοι επιλέγονται από τον πίνακα πραγματογνωμόνων της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Με την ίδια Απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστημα, μέσα στο οποίο πρέπει να υποβληθεί το τελικό πόρισμα ελέγχου. Η δαπάνη για τη διενέργεια των ελέγχων μετά από καταγγελίες βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας.

9. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζεται η διαδικασία κατάρτισης πίνακα πραγματογνωμόνων, που ανανεώνεται ανά διετία, από τον οποίο οι Περιφέρειες, με εντολή ανάθεσης του οικείου Περιφερειάρχη, προβαίνουν σε κατά περίπτωση επιλογή πραγματογνώμονα και ανάθεση συγκεκριμένου έργου σε αυτόν. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την άσκηση των καθηκόντων των πραγματογνωμόνων Προκειμένου περί νομικών προσώπων, οι πραγματογνώμονες πρέπει να είναι διαπιστευμένοι για το πεδίο δραστηριότητας τους.

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές των συνεργείων ελέγχου για τη διενέργεια των αυτεπάγγελτων ελέγχων και οι αμοιβές των Πραγματογνωμόνων που διενεργούν ελέγχους μετά από καταγγελίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τον τρόπο καταβολής αυτών.

11. Για τη διενέργεια ελέγχου μετά από καταγγελία απαιτείται η καταβολή παραβόλου από τον καταγγέλλοντα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζεται το ύψος του παραβόλου για την υποβολή έγγραφης καταγγελίας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Το παράβολο αυτό αποτελεί έσοδο της οικείας Περιφέρειας. Σε περίπτωση που η καταγγελία κριθεί μη βάσιμη ή το πρόβλημα αποδειχθεί ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταγγέλλοντα, τότε το κόστος για τη διενέργεια του ελέγχου βαρύνει τον καταγγέλλοντα.

12. Με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτείται σε κάθε Περιφέρεια Επιτροπή Ακροάσεων για την εξέταση των γραπτών ή προφορικών απόψεων του καταγγέλλοντα ή του καταγγελλόμενου επί της έγγραφης καταγγελίας. Για την επιβολή κυρώσεων, προσωρινών μέτρων ή / και προστίμων, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις από τα συνεργεία ελέγχου είτε στους αυτεπάγγελτους ελέγχους είτε στους ελέγχους μετά από έγγραφες καταγγελίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 15, 16 και 17 της κ.υ.α. 50268/5137/2007 (Β` 1853) για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Αρμόδιος για την επιβολή των κυρώσεων είναι ο Περιφερειάρχης της οικείας Περιφέρειας. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατ` εφαρμογή του άρθρου αυτού εισπράττονται υπέρ του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών.

13. Για την επιμόρφωση των υπαλλήλων που συγκροτούν τα συνεργεία ελέγχου των Περιφερειών διεξάγονται σεμινάρια σε εξειδικευμένα θέματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, τα οποία οργανώνονται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι θεματικές ενότητες των σεμιναρίων, η εξεταστέα ύλη, το σύστημα εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Το κόστος διοργάνωσης των σεμιναρίων αυτών βαρύνει το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ..

14. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), θεσπίζεται κανονισμός του αεροναυτικού ραδιοεξοπλισμού, που αναφέρεται στις παραγράφους 5 και 6 του Παραρτήματος Ι` του π.δ. 44/2002 (Α` 44), η εφαρμογή του οποίου ανατίθεται στην Ε.Ε.Τ.Τ.. Στον κανονισμό αεροναυτικού ραδιοεξοπλισμού ορίζονται οι σχετικοί όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες εισαγωγής και διάθεσης του εξοπλισμού αυτού και ρυθμίζεται η εξέταση της καταλληλότητας του εξοπλισμού, η πιστοποίηση, ο έλεγχος, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μη διατίθεται στην ελληνική αγορά τηλεοπτικός εξοπλισμός ευρείας κατανάλωσης που δεν πληροί τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος IX.

16. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την ισχύ των διατάξεων του π.δ. 44/2002 (Α` 44), με το οποίο έχει ενσωματωθεί η Οδηγία 1999/5/ΕΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Άρθρο 41
Επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά

1. Μία επιχείρηση θεωρείται ότι κατέχει σημαντική ισχύ σε μία αγορά εφόσον, ατομικά ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, βρίσκεται σε θέση ισοδύναμη προς δεσπόζουσα, δηλαδή βρίσκεται σε θέση οικονομικής ισχύος που της επιτρέπει να συμπεριφέρεται, σε σημαντικό βαθμό, ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και τους καταναλωτές.

Εάν μια επιχείρηση έχει σημαντική ισχύ σε μια συγκεκριμένη αγορά (πρώτη αγορά), είναι δυνατόν να οριστεί ως έχουσα σημαντική ισχύ και σε μια στενά συνδεδεμένη με αυτήν αγορά (δεύτερη αγορά), εάν οι δεσμοί μεταξύ των δύο αγορών είναι τέτοιοι ώστε να είναι δυνατή η εκμετάλλευση της ισχύος στην πρώτη αγορά στο πλαίσιο της δεύτερης αγοράς, με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης ισχύος της επιχείρησης.

Κατά συνέπεια, είναι δυνατόν να ληφθούν στη δεύτερη αγορά επανορθωτικά μέτρα, με στόχο την αποτροπή της εκμετάλλευσης αυτής, σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 52 του παρόντος και, εάν τα εν λόγω μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, είναι δυνατόν να επιβληθούν επανορθωτικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος.

2. Οταν η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει κατά πόσο δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις κατέχουν συλλογική δεσπόζουσα θέση σε μία σχετική αγορά, ενεργεί σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις εκάστοτε κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση της αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος σε αυτή, εφαρμόζει δε τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι.

3. Η διαδικασία ανάλυσης της αγοράς περιλαμβάνει τον ορισμό των σχετικών αγορών, τη διενέργεια ανάλυσης του επιπέδου του ανταγωνισμού, τον ορισμό επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ και τον προσδιορισμό των κατά περίπτωση κατάλληλων και αναλογικών ειδικών κανονιστικών υποχρεώσεων. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης των σχετικών αγορών, καθώς και κάθε φορά που το κρίνει αναγκαίο, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τον παρόντα νόμο, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

4. Οι κάθετα ολοκληρωμένοι όμιλοι δημόσιων επιχειρήσεων, στους οποίους εντάσσονται επιχειρήσεις που παρέχουν δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις υπέρ των δικών τους δραστηριοτήτων, εφόσον κατέχουν δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά.
Άρθρο 42
Διαδικασία ορισμού αγορών

1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην ελληνική αγορά, τις σχετικές γεωγραφικές αγορές εντός της Ελληνικής Επικράτειας, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ισχύουσες σχετικές Συστάσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού.

2. Αν η Ε.Ε.Τ.Τ. προτίθεται να καθορίσει διαφορετικές σχετικές αγορές από εκείνες που ταυτοποιούνται στη Σύσταση Σχετικών Αγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακολουθεί τη διαδικασία των άρθρων 16, 17 και 45.

3. Οι αγορές που ορίζονται για το σκοπό επιβολής υποχρεώσεων βάσει του παρόντος νόμου δεν περιορίζουν τον ορισμό σχετικών αγορών βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού.
Άρθρο 43
Διαδικασία ανάλυσης αγοράς

1. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των σχετικών αγορών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 42, η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται να διεξαγάγει ανάλυση της αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει, με βάση την ανάλυση της αγοράς, κατά πόσο μία σχετική αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική, προκειμένου να αποφασίσει αν θα επιβάλει, διατηρήσει, τροποποιήσει ή άρει υποχρεώσεις σε επιχειρήσεις, δυνάμει της παρούσας παραγράφου, του άρθρου 44 ή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 47.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον διαπιστώσει, με βάση την ανάλυση της αγοράς ότι: α. Η σχετική αγορά δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική, εντοπίζει την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις οι οποίες μεμονωμένα ή από κοινού με άλλες έχουν σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά και επιβάλλει τις ενδεδειγμένες ειδικές υποχρεώσεις ή διατηρεί ή τροποποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις, εφόσον αυτές υφίστανται ήδη. β. Η σχετική αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική, δεν επιβάλλει ούτε διατηρεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις και, σε περίπτωση που έχει επιβάλει υποχρεώσεις σε παρόχους με σημαντική ισχύ στη σχετική αγορά, οφείλει να άρει αυτές. Τα μέρη που επηρεάζονται από την άρση των υποχρεώσεων ειδοποιούνται εντός δέκα πέντε ημερών από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ συνεργάζεται με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των εμπλεκόμενων χωρών της Ε.Ε. για την από κοινού ανάλυση των διακρατικών αγορών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφασίζει σε συνεννόηση με τις ως άνω Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές, για την επιβολή, διατήρηση ή άρση των υποχρεώσεων στις εν λόγω αγορές σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. Για τη λήψη μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. ακολουθεί τη διαδικασία των άρθρων 16, 17 και 45. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί ανάλυση της σχετικής αγοράς και κοινοποιεί το αντίστοιχο σχέδιο μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 45:

α) εντός τριών ετών από τη θέσπιση του προηγούμενου μέτρου για την αγορά αυτή. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι τρία επιπλέον έτη, μετά από αιτιολογημένη πρόταση της Ε.Ε.Τ.Τ. προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον η τελευταία δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός μηνός από την κοινοποιούμενη πρόταση.

β) εντός δύο ετών από την έγκριση αναθεωρημένης Σύστασης Σχετικών Αγορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για αγορές που δεν έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να αιτηθεί τη συνδρομή του BEREC όταν δεν έχει ολοκληρώσει την ανάλυση της σχετικής αγοράς εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην ανωτέρω παράγραφο. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με τη συνδρομή του BEREC, κοινοποιεί εντός έξι μηνών το σχέδιο μέτρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 45.

5. Κατά τη διαδικασία ανάλυσης αγορών η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις αναμενόμενες ή προβλεπόμενες μελλοντικές τεχνολογικές ή οικονομικές εξελίξεις για τη χρονική περίοδο έως την επόμενη εξέταση της σχετικής αγοράς.
Άρθρο 44
Ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει κατάλληλες υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 41 του παρόντος νόμου, έχουν σημαντική ισχύ σε μία συγκεκριμένη αγορά διάθεσης υπηρεσιών στο ευρύ κοινό (λιανική αγορά) υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η οποία ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 42 του παρόντος, εφόσον η αγορά αυτή δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική σύμφωνα με το άρθρο 43 και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 50, 51 και 52 του παρόντος νόμου δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

2. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου βασίζονται στη φύση του εντοπιζόμενου προβλήματος και πρέπει να είναι δικαιολογημένες και ανάλογες του επιδιωκόμενου σκοπού τους. Οι επιβαλλόμενες υποχρεώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν ιδίως την υποχρέωση των επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ στην αγορά να μη χρεώνουν υπερβολικές τιμές, να μην παρεμποδίζουν την είσοδο νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων στην αγορά, να μην προκαλούν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό με τον καθορισμό ιδιαίτερα χαμηλών τιμών για την προσέλκυση πελατών, να μην παρέχουν, με αθέμιτο τρόπο, προνόμια σε συγκεκριμένους τελικούς χρήστες ούτε να δεσμοποιούν, χωρίς εύλογη αιτία, τις υπηρεσίες.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει στις επιχειρήσεις αυτές κατάλληλα μέτρα περιορισμού των τιμών λιανικής, μέτρα για τον έλεγχο των επί μέρους τιμολογίων ή μέτρα για προσανατολισμό των τιμολογίων στο κόστος ή των τιμών σε συγκρίσιμες αγορές, προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των τελικών χρηστών και παράλληλα να προωθηθεί ο πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει ότι, όταν μία επιχείρηση υπόκειται σε ρύθμιση τιμολογίου ή σε άλλους σχετικούς ελέγχους λιανικής, εφαρμόζει τα αναγκαία και ενδεδειγμένα συστήματα λογιστικής καταγραφής κόστους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να ορίζει τη μορφή και τη λογιστική μεθοδολογία (μεθοδολογία κοστολόγησης) που πρέπει να χρησιμοποιούνται.

Η τήρηση ενδεδειγμένου συστήματος λογιστικής καταγραφής του κόστους ελέγχεται από άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκείνην και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εξασφαλίζει την κατ` έτος δημοσίευση δήλωσης συμμόρφωσης.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 61 παράγραφος 2 και του άρθρου 62 του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τους μηχανισμούς ελέγχου λιανικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο σε επί μέρους αγορές στις οποίες θεωρεί ότι επικρατεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός.
Άρθρο 45
Διαδικασία λήψης μέτρων

1. Εάν δεν προβλέπεται άλλως σε συστάσεις ή / και κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην περίπτωση κατά την οποία η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν της διενέργειας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος νόμου, προτίθεται να αποφασίσει επί θέματος το οποίο:

α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 42 ή 43 ή 47 του παρόντος νόμου και

β) είναι πιθανόν να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ κρατών – μελών, κοινοποιεί και καθιστά το σχέδιο μέτρου προσβάσιμο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο BEREC και στις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του παρόντος. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων κρατών – μελών μόνον εφόσον υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός.

2. Η λήψη της απόφασης αναβάλλεται για δύο ακόμη μήνες, χωρίς η προθεσμία αυτή να μπορεί να παραταθεί περαιτέρω, σε περίπτωση που το σχέδιο μέτρου το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποσκοπεί:

α) στο να καθορίσει μια σχετική αγορά που διαφέρει από εκείνες που ορίζονται στη Σύσταση Σχετικών Αγορών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή

β) στο να καθορίσει αν μία επιχείρηση κατέχει μόνη της ή από κοινού με άλλες σημαντική ισχύ στην αγορά, βάσει των παραγράφων 1 ή 2 του άρθρου 43 του παρόντος και το εν λόγω σχέδιο μέτρου θα επηρέαζε το εμπόριο μεταξύ των κρατών – μελών ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. ότι το σχέδιο μέτρου θα δημιουργούσε φραγμούς στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ή έχει σοβαρές αμφιβολίες για τη συμβατότητα του προς το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως όσον αφορά στους στόχους του άρθρου 3 του παρόντος.

3. Στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της δίμηνης προθεσμίας της παραγράφου 2, εκδώσει απόφαση με την οποία ζητά από την Ε.Ε.Τ.Τ. να αποσύρει το σχέδιο μέτρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. τροποποιεί ή αποσύρει το σχέδιο μέτρου εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην περίπτωση που το σχέδιο μέτρου τροποποιείται, η Ε.Ε.Τ.Τ. διενεργεί δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 17 του παρόντος και κοινοποιεί εκ νέου το τροποποιημένο σχέδιο μέτρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Κατά τη λήψη απόφασης για τη θέσπιση του σχεδίου μέτρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη της τα σχόλια των άλλων Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, του BEREC και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κοινοποιεί την απόφαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC όλα τα εγκεκριμένα τελικά μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 στοιχεία α` και β` του παρόντος άρθρου.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες συντρέχει επείγουσα ανάγκη ανάληψης δράσης προκειμένου να διασφαλισθεί ο ανταγωνισμός και να προστατευθούν τα συμφέροντα των χρηστών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση της, παρεκκλίνοντας από τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2, να λάβει αμέσως αναλογικά και προσωρινά μέτρα τα οποία κοινοποιεί άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον BEREC και στις άλλες Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές.

Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα προσωρινά μέτρα γίνονται οριστικά ή παρατείνεται η διάρκεια ισχύος τους.

7. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εντός της προθεσμίας του ενός μηνός που προβλέπεται στην παράγραφο 1. γνωστοποιήσει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στον BEREC τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι το σχέδιο μέτρου με το οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις από την Ε.Ε.Τ.Τ., είτε δημιουργεί φραγμούς στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά είτε αμφισβητεί σοβαρά τη συμβατότητα του με το κοινοτικό δίκαιο, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν εγκρίνει το σχέδιο μέτρου για τρεις ακόμη μήνες μετά τη σχετική γνωστοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Εάν δεν υπάρξει σχετική γνωστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εγκρίνει το σχέδιο μέτρου, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του BEREC ή όποιας άλλης Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής.

8. Κατά την τρίμηνη περίοδο η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 7, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον BEREC για την εξεύρεση του καταλληλότερου και αποτελεσματικότερου μέτρου σύμφωνα με τους στόχους του άρθρου 3 του παρόντος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των φορέων της αγοράς, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης συνεπούς ρυθμιστικής πρακτικής.

9. Εάν στην αιτιολογημένη γνώμη του BEREC, η οποία εκδίδεται εντός έξι εβδομάδων από την έναρξη της αναφερόμενης στην παράγραφο 7 τρίμηνης περιόδου, ο BEREC συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται στενά με τον BEREC για την εξεύρεση του καταλληλότερου και αποτελεσματικότερου μέτρου. Πριν την εκπνοή της αναφερόμενης στην παράγραφο 7 τρίμηνης περιόδου, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται:

α) να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη της την αναφερόμενη στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου κοινοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και τη γνώμη και τις συστάσεις του BEREC ή

β) να διατηρήσει το σχέδιο μέτρου.

10. Σε περίπτωση:

α) που ο BEREC δεν συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή δεν γνωμοδοτεί ή σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. τροποποιεί ή διατηρεί το σχέδιο μέτρου της σύμφωνα με την παράγραφο 9 και

β) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός μηνός από την εκπνοή της αναφερόμενης στην παράγραφο 7 τρίμηνης περιόδου:

βα) εκδώσει Σύσταση απαιτώντας από την Ε.Ε.Τ.Τ. να τροποποιήσει ή να αποσύρει το σχέδιο μέτρου της, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένες προτάσεις και εκθέτοντας τους λόγους για τους οποίους αιτιολογείται η σύσταση της, ιδίως στην περίπτωση που ο BEREC δεν συμμερίζεται τις σοβαρές αμφιβολίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή

ββ) λάβει Απόφαση με την οποία αίρει τις σύμφωνα με την παράγραφο 7 επιφυλάξεις της. η Ε.Ε.Τ.Τ., εντός ενός μηνός από την έκδοση της Σύστασης σύμφωνα με το σημείο βΑ` ή λήψης Απόφασης σύμφωνα με το σημείο βΒ`, κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC το εγκριθέν τελικό μέτρο. Η εν λόγω περίοδος δύναται να παραταθεί, προκειμένου να δοθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. η δυνατότητα να διενεργήσει δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

11. Σε περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. αποφασίσει να μην τροποποιήσει ή να μην αποσύρει το σχέδιο μέτρου βάσει της εκδοθείσας, σύμφωνα με την περίπτωση βΑ` της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

12. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να αποσύρει το προτεινόμενο σχέδιο μέτρου σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Άρθρο 46
Δικαιώματα και υποχρεώσεις επιχειρήσεων

1. Επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που παρέχουν δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορούν να διαπραγματεύονται στην Ελλάδα, μεταξύ τους, χωρίς περιορισμούς, τεχνικές και εμπορικές συμφωνίες για πρόσβαση ή / και διασύνδεση. Επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και παρέχει δίκτυα ή / και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με τη νομοθεσία του συγκεκριμένου κράτους – μέλους, δεν απαιτείται να υπαχθεί σε καθεστώς Γενικής Αδειας, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ως προϋπόθεση για να ζητήσει πρόσβαση ή διασύνδεση στην Ελλάδα, εκτός αν δραστηριοποιείται παρέχοντας υπηρεσίες ή δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελλάδα.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 του παρόντος και των όρων του Παραρτήματος VII, καταργούνται ενδεχόμενα διοικητικά ή νομοθετικά μέτρα που υποχρεώνουν τους παρόχους, όταν χορηγούν πρόσβαση ή διασύνδεση, να παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες με διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις ή / και να επιβάλλουν υποχρεώσεις που δεν έχουν σχέση με τις υπηρεσίες πρόσβασης και διασύνδεσης.

3. Οι πάροχοι δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν το δικαίωμα και, όταν ζητείται από άλλες επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικής Αδειας, την υποχρέωση να διαπραγματεύονται τη μεταξύ τους διασύνδεση για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμων στο κοινό. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται στους παρόχους για την παροχή πρόσβασης και διασύνδεσης σε άλλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 49.

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 38, οι πληροφορίες που περιέρχονται σε μία επιχείρηση από μία άλλη επιχείρηση πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης συμφωνιών πρόσβασης ή διασύνδεσης, καθώς και μετά την ολοκλήρωση αυτής, είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν. Η εμπιστευτικότητα των ως άνω πληροφοριών τηρείται και έναντι άλλων τμημάτων της ίδιας επιχείρησης, θυγατρικών εταιρειών και συνεργατών της. στους οποίους η απόκτηση των πληροφοριών θα μπορούσε να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

5. Τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που εγκαθίστανται για τη μετάδοση ψηφιακών τηλεοπτικών υπηρεσιών, οφείλουν να είναι σε θέση να μεταδίδουν υπηρεσίες και προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης. Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων που λαμβάνουν και αναμεταδίδουν υπηρεσίες ή προγράμματα τηλεόρασης ευρείας οθόνης έχουν την υποχρέωση να διατηρούν αυτό το σχήμα οθόνης.
Άρθρο 47
Επιβολή, τροποποίηση ή άρση υποχρεώσεων,όσον αφορά στην πρόσβαση και στη διασύνδεση

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με σκοπό την επίτευξη των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος, εξασφαλίζει την πρόσβαση και τη διασύνδεση, καθώς και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, λαμβάνοντας μέτρα που προάγουν την οικονομική απόδοση, το βιώσιμο ανταγωνισμό, τις αποδοτικές επενδύσεις και την καινοτομία και μεγιστοποιούν το όφελος για τους τελικούς χρήστες. Με την επιφύλαξη των μέτρων που μπορούν να ληφθούν για τις επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει:

α) σε επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η δυνατότητα τελικής διασύνδεσης, υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, της υποχρέωσης διασύνδεσης των δικτύων τους όταν αυτό δεν συμβαίνει ήδη.

β) σε επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις και στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο, την υποχρέωση να καθιστούν τις υπηρεσίες τους διαλειτουργικές.

γ) σε επιχειρήσεις την υποχρέωση να παρέχουν πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG), υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

2. Οι υποχρεώσεις και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 βασίζονται σε αντικειμενικά, διαφανή, αναλογικά και αμερόληπτα κριτήρια και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 16, 17 και 45 του παρόντος. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται Κανονισμός, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

3. Οσον αφορά στην πρόσβαση και στη διασύνδεση, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως, εφόσον απαιτείται προκειμένου να διασφαλίσει την τήρηση των γενικών αρχών του άρθρου 3 του παρόντος, ακολουθώντας κατά περίπτωση τις διαδικασίες των άρθρων 16, 17, 34, 35 και 45 του παρόντος.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος, μπορεί να επιβάλει, κατά περίπτωση, σε φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι αναλογικές και δικαιολογημένες και επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος.

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος σε φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι δεν έχουν σημαντική ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά, με την επιφύλαξη των διατάξεων:

α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, των άρθρων 29, 33, 49, 68, της παραγράφου 3 περίπτωση γ` και της παραγράφου 5 του άρθρου 70 και του άρθρου 72 του παρόντος νόμου.

β) περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

γ) για τη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις που επιβάλλονται κατά την εκχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με διαδικασία ανταγωνιστικής ή συγκριτικής επιλογής, σύμφωνα με τον όρο 7 του Β` Μέρους του Παραρτήματος VII του παρόντος.

δ) για τη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συνθήκες και συμφωνίες. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιβολή, τροποποίηση ή άρση των υποχρεώσεων σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 16 και 45 του παρόντος. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ., σε εξαιρετικές περιστάσεις, προτίθεται να επιβάλει σε επιχειρήσεις με σημαντική ισχύ στην αγορά υποχρεώσεις πρόσβασης ή διασύνδεσης διαφορετικές από τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος, υποβάλλει σχετικό αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία αποφασίζει για την έγκριση τους.

Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η λήψη σχετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ε.Ε.Τ.Τ. απέχει από την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων.
Άρθρο 48
Διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης

1. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών αλληλεπιδραστικής ψηφιακής τηλεόρασης, οι οποίες παρέχονται από τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης και διανέμονται σε άλλο ή άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ανεξαρτήτως τρόπου εκπομπής, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ανοικτή Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής (API), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του παρόντος.

2. Οι φορείς παροχής κάθε προηγμένου ψηφιακού τηλεοπτικού εξοπλισμού που έχει αναπτυχθεί για τη λήψη αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης που παρέχονται από τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες αλληλεπιδραστικής τηλεόρασης υποχρεούνται να τηρούν ανοικτή Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής (API), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του παρόντος.

3. Οι πάροχοι υπηρεσιών και εξοπλισμού ψηφιακής τηλεόρασης υποχρεούνται να συνεργάζονται στην παροχή διαλειτουργικών τηλεοπτικών υπηρεσιών για τελικούς χρήστες με αναπηρίες.

4. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του παρόντος, οι κάτοχοι δικαιωμάτων Διεπαφής Προγράμματος Εφαρμογής (API) οφείλουν να διαθέτουν, έναντι κατάλληλης αποζημίωσης, υπό δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους, όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που επιτρέπουν στους φορείς παροχής αμφίδρομων υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης την παροχή των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από τη Διεπαφή Προγράμματος Εφαρμογής (API) κατά τρόπο πλήρως λειτουργικό.
Άρθρο 49
Συστήματα υπό όρους πρόσβασης και λοιπές ευκολίες

1. Η υπό όρους πρόσβαση σε ψηφιακές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που μεταδίδονται σε θεατές και ακροατές στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο μετάδοσης, συνάδει με τις αρχές του Παραρτήματος VIII. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εποπτεύει και ελέγχει εάν οι όροι πρόσβασης συνάδουν με τις αρχές του ως άνω Παραρτήματος VIII.

2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επανεξετάζει τους τεθέντες όρους, διεξάγοντας ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 43 του παρόντος, για να αποφασίσει εάν θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα ανακληθούν οι ισχύοντες όροι. Οταν, σύμφωνα με την ανάλυση της αγοράς, η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι, ένας ή περισσότεροι φορείς εκμετάλλευσης δεν διαθέτουν σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά, δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει τους όρους σε ό,τι αφορά στους εν λόγω φορείς εκμετάλλευσης, με τη διαδικασία των άρθρων 16,17 και 45 του παρόντος, μόνον εφόσον:

α) η δυνατότητα πρόσβασης των τελικών χρηστών στις συγκεκριμένες ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, τους διαύλους και υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 73 του παρόντος, δεν επηρεάζεται δυσμενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση και

β) οι προοπτικές αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις αγορές των λιανικών ψηφιακών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και των συστημάτων υπό όρους πρόσβασης και άλλων συναφών ευκολιών δεν επηρεάζονται δυσμενώς από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση. Τα μέρη που επηρεάζονται από την εν λόγω τροποποίηση ή ανάκληση όρων ενημερώνονται σχετικά σε εύλογο διάστημα πριν από την πραγματοποίηση της τροποποίησης ή της ανάκλησης των όρων.

3. Οι ισχύοντες όροι δεν περιορίζουν τη δυνατότητα της Ε.Ε.Τ.Τ. να επιβάλλει υποχρεώσεις σε σχέση με τον τρόπο παρουσίασης οδηγών ηλεκτρονικών προγραμμάτων και παρόμοιων ευκολιών παρουσίασης καταχωρίσεων και πλοήγησης.
Άρθρο 50
Υποχρεώσεις διαφάνειας, αμεροληψίας και λογιστικού διαχωρισμού

1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης όσον αφορά στην πρόσβαση ή / και τη διασύνδεση, υποχρεώσεις: α) Διαφάνειας:

αα) Βάσει των οποίων απαιτείται από τους φορείς η δημοσίευση συγκεκριμένων πληροφοριών, όπως λογιστικές πληροφορίες, τεχνικές προδιαγραφές, χαρακτηριστικά δικτύου, τιμές, καθώς και όροι και προϋποθέσεις παροχής και χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των όποιων όρων περιορισμού της πρόσβασης ή/και της χρήσης υπηρεσιών και εφαρμογών, εφόσον οι εν λόγω όροι είναι σύμφωνοι με το κοινοτικό δίκαιο. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να καθορίσει αναλυτικά τις πληροφορίες που πρέπει να διατίθενται, τις απαιτούμενες λεπτομέρειες και τον τρόπο δημοσίευσης τους.

αβ) Βάσει των οποίων μπορεί να απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς υπηρεσίας πρόσβασης ή διασύνδεσης, ιδίως σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει τις υποχρεώσεις του εδαφίουβ. Το Υπόδειγμα Προσφοράς Αναφοράς πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτικό, να περιγράφει τις σχετικές προσφορές διαχωρισμένες ανά στοιχείο ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, καθώς και τους συναφείς όρους πρόσβασης ή διασύνδεσης συμπεριλαμβανομένων των τιμών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να μην πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία. Τα Υποδείγματα Προσφοράς Αναφοράς υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία μπορεί μεταξύ άλλων να ελέγχει τη συμμόρφωση τους με τους όρους του παρόντος και να τα τροποποιεί για την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων, που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος.

αγ) Βάσει των οποίων μπορεί να απαιτείται η δημοσίευση Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς, το οποίο περιέχει τουλάχιστον τα στοιχεία του Παραρτήματος II, εφόσον ο φορέας εκμετάλλευσης υπέχει υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε δίκτυο υποδομής για την παροχή χονδρικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 51 του παρόντος.

β) Αμεροληψίας, προκειμένου να διασφαλιστεί, ότι ο φορέας εκμετάλλευσης παρέχει:

βα) αφ` ενός μεν πρόσβαση ή / και διασύνδεση εφαρμόζοντας ισοδύναμους όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες.

ββ) αφ` ετέρου δε υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους με τους ίδιους όρους και την ίδια ποιότητα με εκείνες που παρέχει για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών του ή των συνεργατών του.

γ) Λογιστικού διαχωρισμού. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από μια καθετοποιημένη επιχείρηση να καθιστά διακριτές και διαφανείς τις τιμές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές της τιμολογήσεις προκειμένου να ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση της υποχρέωσης αμεροληψίας και να αποτρέπεται ενδεχόμενη άδικη διεπιδότηση. Για το σκοπό αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της μπορεί να καθορίζει τα τηρούμενα στοιχεία, χωρίς να θίγονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων και οργανισμών και τη λογιστική μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για καθορισμένες δραστηριότητες.

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζεται αναλυτικά το περιεχόμενο, ο απαιτούμενος βαθμός λεπτομέρειας, ο τρόπος δημοσίευσης κάθε Υποδείγματος Προσφοράς Αναφοράς υπηρεσίας διασύνδεσης ή / και πρόσβασης για συγκεκριμένη μορφή πρόσβασης συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας υποβολής, ελέγχου και έγκρισης του από την Ε.Ε.Τ.Τ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

3. Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 16 και 38 του παρόντος, να ζητά την υποβολή λογιστικών βιβλίων κατόπιν αιτήματος, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων για έσοδα από τρίτους, καθώς και να προβαίνει σε έλεγχο αυτών και σε δημοσίευση τους, τηρουμένων των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.
Άρθρο 51
Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου

1. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλεται σε φορείς εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 47 του παρόντος, η υποχρέωση ικανοποίησης ευλόγων αιτημάτων πρόσβασης ή χρήσης ειδικών στοιχείων του δικτύου και συναφών ευκολιών. Τούτο, μεταξύ άλλων, συντρέχει και σε περιπτώσεις που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει ότι η άρνηση πρόσβασης ή η επιβολή καταχρηστικών όρων και προϋποθέσεων αντίκεινται στο συμφέρον των τελικών χρηστών ή δυσχεραίνουν τη δημιουργία βιώσιμης ανταγωνιστικής αγοράς υπηρεσιών σε επίπεδο λιανικής. Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλει στους φορείς εκμετάλλευσης, υπό ισότιμους, εύλογους και έγκαιρου χαρακτήρα όρους, τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε καθορισμένα στοιχεία ή / και ευκολίες του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε μη ενεργά στοιχεία δικτύου ή/και της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, ώστε, ανάμεσα σε άλλα, να είναι εφικτή η επιλογή ή η προεπιλογή φορέα ή/και η μεταπώληση της συνδρομητικής γραμμής,

β) την καλόπιστη διαπραγμάτευση με επιχειρήσεις που ζητούν πρόσβαση.

γ) τη μη ανάκληση ήδη χορηγηθείσας πρόσβασης σε ευκολίες.

δ) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής για μεταπώληση από τρίτους.

ε) τη χορήγηση ανοικτής πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών εικονικού δικτύου.

στ) την παροχή συνεγκατάστασης ή άλλων μορφών από κοινού χρήσης συναφών ευκολιών.

ζ) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας διατερματικων υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ευκολιών για υπηρεσίες ευφυών δικτύων ή περιαγωγής σε κινητά δίκτυα.

η) την παροχή πρόσβασης σε συστήματα λειτουργικής υποστήριξης ή παρόμοια συστήματα λογισμικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού στην παροχή των υπηρεσιών.

θ) τη διασύνδεση δικτύων ή ευκολιών δικτύου.

ι) την παροχή πρόσβασης σε συναφείς υπηρεσίες, όπως ταυτοποίησης, εντοπισμού θέσης και παρουσίας.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την εξέταση επιβολής των υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου κατ` αναλογία των στόχων του άρθρου 3 του παρόντος, λαμβάνει υπόψη της τους εξής παράγοντες:

α) την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της χρήσης ή της εγκατάστασης ανταγωνιστικών ευκολιών ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τον τύπο της διασύνδεσης ή/και της πρόσβασης στις οποίες αφορά, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας άλλων προϊόντων ανάντη πρόσβασης όπως η πρόσβαση σε αγωγούς.

β) τη δυνατότητα παροχής της προτεινόμενης πρόσβασης σε συνάρτηση με τη διαθέσιμη χωρητικότητα.

γ) την αρχική επένδυση του κατόχου της ευκολίας, λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες δημόσιες επενδύσεις, καθώς και τους συναφείς επενδυτικούς κινδύνους.

δ) την ανάγκη διασφάλισης του ανταγωνισμού μακροπρόθεσμα και ειδικότερα του ανταγωνισμού που στηρίζεται σε οικονομικά αποδοτικές υποδομές.

ε) κατά περίπτωση, τα συναφή δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

στ) την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών.

3. Στο πλαίσιο της επιβολής υποχρεώσεων για παροχή πρόσβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να καθορίζει τις τεχνικές ή λειτουργικές προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν ο πάροχος ή/και οι δικαιούχοι αυτής της πρόσβασης εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου.

Οι υποχρεώσεις για την τήρηση συγκεκριμένων τεχνικών προτύπων ή προδιαγραφών είναι σύμφωνες με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του παρόντος.
Άρθρο 52
Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης

1. Σε περίπτωση που από την ανάλυση της αγοράς προκύπτει ότι υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού με συνέπεια ένας φορέας εκμετάλλευσης να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές ή να συμπιέζει τις τιμές σε βάρος των τελικών χρηστών η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, με απόφαση της, να επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την ανάκτηση κόστους και ελέγχου τιμών, συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων κοστοστρέφειας, καθώς και υποχρεώσεων σχετικών με τα συστήματα κοστολόγησης για την παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης ή/και πρόσβασης. Προκειμένου να ενθαρρύνει τις επενδύσεις του φορέα εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων και σε δίκτυα επόμενης γενιάς, η Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη λήψη απόφασης λαμβάνει υπόψη την επένδυση του εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης και επιτρέπει στο φορέα αυτόν έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης επί ενός επαρκούς επενδεδυμένου κεφαλαίου, συνεκτιμώντας τους κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο επενδυτικό πλάνο δικτύου.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. εξασφαλίζει, ότι κάθε επιβαλλόμενος μηχανισμός ανάκτησης κόστους ή μέθοδος τιμολόγησης προάγει την οικονομική απόδοση, το βιώσιμο ανταγωνισμό, και μεγιστοποιεί το όφελος για τους καταναλωτές. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί επίσης να λαμβάνει υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές.

3. Σε περίπτωση υποχρέωσης καθορισμού κοστοστρε-φών τιμών, ο φορέας εκμετάλλευσης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται με βάση το κόστος, συμπεριλαμβανομένου ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης.

4. Για τον υπολογισμό του κόστους αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρησιμοποιεί διαφορετικά κοστολογικά πρότυπα από εκείνα που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης να αιτιολογεί πλήρως τις τιμές του, και κατά περίπτωση να απαιτεί την προσαρμογή τους.

Σε περίπτωση έλλειψης λεπτομερών δεδομένων για τον καθορισμό του κόστους, η Ε.Ε.Τ.Τ. εφαρμόζει τη μέθοδο σύγκρισης τιμών (benchmarking), λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

5. Η μη υποβολή στοιχείων ή η μη προσήκουσα αιτιολόγηση των τιμών από τον υπόχρεο ή η υπαίτια μη έγκαιρη υιοθέτηση από αυτόν τυχόν επιβαλλόμενων από την Ε.Ε.Τ.Τ. τιμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση εφαρμογής των συγκεκριμένων τιμών σε χρόνο, που αρχικά έχει υποδείξει η Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

6. Τα βασικά στοιχεία των εγκεκριμένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κοστολογικών συστημάτων, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις βασικές κατηγορίες κόστους και τους κανόνες για την κατανομή του, δημοσιεύονται στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ. και του εκάστοτε υπόχρεου παρόχου.

7. Ο έλεγχος συμμόρφωσης με το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. σύστημα κοστολόγησης ανατίθεται από αυτήν σε άλλον εξειδικευμένο φορέα, ιδιωτικό ή δημόσιο, ανεξάρτητο και από εκείνη και από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης.

8. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει ετησίως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση του υπόχρεου φορέα εκμετάλλευσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 53
Λειτουργικός διαχωρισμός

1. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος απέτυχαν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό ανταγωνισμό και ότι υφίστανται σημαντικά προβλήματα ανταγωνισμού ή/και αποτυχίες της αγοράς όσον αφορά στη χονδρική παροχή ορισμένων αγορών προϊόντων πρόσβασης, μπορεί, ως εξαιρετικό μέτρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του παρόντος, να επιβάλει την υποχρέωση σε καθετοποιημένες επιχειρήσεις να μεταθέσουν τις δραστηριότητες χονδρικής παροχής συναφών προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα.

Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρησιακών μονάδων της μητρικής εταιρείας, στα ίδια χρονικά περιθώρια, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου τιμής και υπηρεσίας, και μέσω των ίδιων συστημάτων και διαδικασιών.

2. Όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. πρόκειται να επιβάλει την υποχρέωση λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει:

α) τεκμηρίωση η οποία να αιτιολογεί το συμπέρασμα της, σύμφωνα με την παράγραφο 1.

β) τεκμηρίωση από την οποία να προκύπτει ότι οι προοπτικές για αποτελεσματικό και βιώσιμο ανταγωνισμό υποδομών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος είναι ελάχιστες ή ανύπαρκτες.

γ) ανάλυση της εκτιμώμενης επίπτωσης στην Ε.Ε.Τ.Τ., στην επιχείρηση και ιδίως στο προσωπικό της ανεξάρτητης επιχειρησιακής μονάδας, στο σύνολο του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στα κίνητρα για επενδύσεις στον τομέα αυτόν, δεδομένης της ανάγκης για διασφάλιση κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, σε άλλους ενδιαφερομένους, και ιδιαιτέρως της αναμενόμενης επίπτωσης στον ανταγωνισμό, καθώς και των ενδεχόμενων συνεπειών για τους καταναλωτές.

δ) ανάλυση των λόγων για τους οποίους η υποχρέωση αυτή αποτελεί το αποτελεσματικότερο ρυθμιστικό μέσο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ανταγωνισμού και των αποτυχιών της αγοράς.

3. Το σχέδιο μέτρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο του διαχωρισμού, προσδιορίζοντας ειδικά το νομικό καθεστώς της ανεξάρτητης επιχειρηματικής μονάδας.

β) προσδιορισμό των στοιχείων ενεργητικού της ανεξάρτητης επιχειρηματικής μονάδας, καθώς και τα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα προμηθεύει.

γ) τις αναγκαίες οργανωτικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του προσωπικού που απασχολείται στην εν λόγω επιχειρηματική μονάδα, καθώς και τη σχετική διάρθρωση των κινήτρων.

δ) τους κανόνες για την εξασφάλιση συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις.

ε) τους κανόνες για την εξασφάλιση της διαφάνειας των επιχειρησιακών διαδικασιών, ιδίως προς τους άλλους ενδιαφερόμενους.

στ) το πρόγραμμα παρακολούθησης της συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης.

4. Επειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του προτεινόμενου σχεδίου μέτρου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει συντονισμένη ανάλυση όλων των αγορών που σχετίζονται με το δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 43 του παρόντος. Σύμφωνα με την ανάλυση της, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος.

5. Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 50, 51 και 52 του παρόντος, σε οποιαδήποτε αγορά στην οποία έχει καθορισθεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος ή σε κάθε άλλη υποχρέωση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του παρόντος.
Άρθρο 54
Εθελούσιος διαχωρισμός από καθετοποιημένη επιχείρηση

1. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ορισθεί ως κατέχουσες σημαντική ισχύ σε μία ή περισσότερες σχετικές αγορές σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος και οι οποίες προτίθενται να μεταβιβάσουν στοιχεία του τοπικού τους δικτύου πρόσβασης ή σημαντικό μέρος αυτού σε διακριτή νομική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία ή να ιδρύσουν ανεξάρτητη επιχειρηματική μονάδα προκειμένου να παρέχουν σε επιχειρήσεις λιανικής, συμπεριλαμβανομένων και της δικής τους λιανικής μονάδας, ισοδύναμα προϊόντα πρόσβασης, ενημερώνουν την Ε.Ε.Τ.Τ. εκ των προτέρων και εγκαίρως προκειμένου η Ε.Ε.Τ.Τ. να είναι σε θέση να αξιολογήσει την επίπτωση της εν λόγω μεταβίβασης.

Οι επιχειρήσεις ενημερώνουν επίσης την Ε.Ε.Τ.Τ. για την όποια τυχόν αλλαγή του σκοπού της μεταβίβασης, καθώς και για την έκβαση της διαδικασίας διαχωρισμού.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. αξιολογεί τις επιπτώσεις της επιδιωκόμενης μεταβίβασης σε υφιστάμενες υποχρεώσεις, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Για το σκοπό αυτόν, η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει συντονισμένη ανάλυση όλων των αγορών που σχετίζονται με το δίκτυο πρόσβασης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43. Με βάση την ανάλυση της, η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 45 του παρόντος.

3. Η νομικά ή/και λειτουργικά ανεξάρτητη επιχειρησιακή μονάδα μπορεί να υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις των άρθρων 50, 51 και 52 του παρόντος, σε οποιαδήποτε αγορά στην οποία έχει ορισθεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος, ή οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Άρθρο 55
Περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας

1. Η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες υπηρεσίες:

α) Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 57 του παρόντος.

β) Υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών σύμφωνα με το άρθρο 58 του παρόντος.

γ) Κοινόχρηστα τηλέφωνα και άλλα σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία, σύμφωνα με το άρθρο 59 του παρόντος.

δ) Ειδικές ρυθμίσεις για τελικούς χρήστες με αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 60 του παρόντος.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να εξειδικεύεται το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας και να καθορίζονται πρόσθετες υπηρεσίες. Με όμοια απόφαση καθορίζεται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, και η τεχνολογία της Καθολικής Υπηρεσίας κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών με τιμές ή άλλους όρους και προϋποθέσεις που αποκλίνουν από τους συνήθεις εμπορικούς όρους.
Άρθρο 56
Καθορισμός των επιχειρήσεων που παρέχουν Καθολική Υπηρεσία

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων, οι οποίες υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένες επιχειρή σεις), προκειμένου να εξασφαλίζεται το περιεχόμενο της Καθολικής Υπηρεσίας, όπως ορίζεται στα άρθρα 55, 57, 58, 59, 60 και ανάλογα με την περίπτωση το άρθρο 61 παράγραφος 2 του παρόντος, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία επιλογής των επιχειρήσεων, που θα καθοριστούν σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της αμεροληψίας, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι καμία επιχείρηση δεν αποκλείεται εκ των προτέρων από τον καθορισμό, ότι η Καθολική Υπηρεσία παρέχεται με τρόπο οικονομικά αποδοτικό και ότι μπορεί να ορίζονται διαφορετικές επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών της Καθολικής Υπηρεσίας ή για την κάλυψη διαφορετικών περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας, τηρουμένων των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.

2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένες επιχειρήσεις) σύμφωνα με τα άρθρα 57, 58, 59 και 60, και το άρθρο 61 παράγραφος 2 του παρόντος, όπου απαιτείται. Οι επιχειρήσεις αυτές, ανάλογα με την περίπτωση, υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή δέσμες τιμολογίων σύμφωνα με την κοινή απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του παρόντος.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επωνυμίες των καθορισμένων επιχειρήσεων καθώς και, σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας τους. τη νέα επωνυμία των επιχειρήσεων αυτών.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας που επιβάλλει στις επιχειρήσεις οι οποίες ορίστηκαν ως έχουσες υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας, καθώς και κάθε μεταβολή που επηρεάζει αυτές τις υποχρεώσεις ή τις επιχειρήσεις που θίγονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.

4. Η διαδικασία καθορισμού επιχείρησης ή επιχειρήσεων οι οποίες υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίζεται το καθαρό κόστος της υποχρέωσης παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 64 του παρόντος.

5. Σε περίπτωση που μία καθορισμένη σύμφωνα με την παράγραφο 2 επιχείρηση προτίθεται να διαθέσει σημαντικό μέρος ή το σύνολο των στοιχείων του δικτύου της τοπικής πρόσβασης σε διακριτή νομική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία, ενημερώνει την Ε.Ε.Τ.Τ. τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη μεταβίβαση, ούτως ώστε η Ε.Ε.Τ.Τ. να μπορέσει να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης μεταβίβασης στην παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις, καθώς και στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 57.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει, να τροποποιεί ή να καταγγέλλει ειδικές υποχρεώσεις σύμφωνα με τα εδάφια 3 και 4 της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του παρόντος.

6. Ο έλεγχος συμμόρφωσης των καθορισμένων επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας, οι οποίες τους επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος Κεφαλαίου, ασκείται από την Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας.
Άρθρο 57
Παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών

1. Η παροχή πρόσβασης σε σταθερές θέσεις και η παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες περιλαμβάνει:

α) Σύνδεση σε σταθερές θέσεις με το δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών που παρέχεται από μία τουλάχιστον επιχείρηση στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον το σχετικό αίτημα είναι εύλογο. Η παρεχόμενη σύνδεση επιτρέπει την υποστήριξη φωνητικών επικοινωνιών, τηλεομοιοτυπικών επικοινωνιών και επικοινωνιών δεδομένων με ρυθμούς μεταφοράς δεδομένων που επιτρέπουν τη λειτουργική πρόσβαση στο διαδίκτυο, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η πλειοψηφία των συνδρομητών, καθώς και το κατά πόσον η σύνδεση είναι τεχνικώς εφικτή.

β) Τηλεφωνική υπηρεσία, που παρέχεται από μία τουλάχιστον επιχείρηση, μέσω της σύνδεσης με το δίκτυο που προβλέπεται στην ως άνω περίπτωση α` της παραγράφου 1, η οποία υπηρεσία επιτρέπει τη δημιουργία και τη λήψη εθνικών και διεθνών κλήσεων, εφόσον το σχετικό αίτημα είναι εύλογο. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται και εξειδικεύεται η έννοια, τα κριτήρια και το περιεχόμενο του εύλογου σε σχέση με τις διατάξεις των ως άνω περιπτώσεων α` και β`.

2. Προς εφαρμογή των ανωτέρω, ο Πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να δημοσιεύει και να επικαιροποιεί άμεσα στο δικτυακό του τόπο αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με το υφιστάμενο δίκτυο του. Τα ανωτέρω στοιχεία κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. σε μορφή που η ίδια έχει προκαθορίσει.
Άρθρο 58
Υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου και κατάλογοι

1. Στους τελικούς χρήστες διατίθεται στο πλαίσιο παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας:

α. ένας τουλάχιστον πλήρης κατάλογος, που καλύπτει όλους τους καταχωρημένους συνδρομητές τηλεφώνου και τους αριθμούς, σταθερούς, κινητούς και προσωπικούς, σε εγκεκριμένη από την Ε.Ε.Τ.Τ. μορφή, έντυπη ή ηλεκτρονική, ο οποίος ενημερώνεται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά ετησίως και

β. τουλάχιστον μία αντίστοιχη ολοκληρωμένη τηλεφωνική υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου. Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη στους τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των χρηστών κοινόχρηστων τηλεφώνων.

2. Οι κατάλογοι που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο περιλαμβάνουν, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όλους τους συνδρομητές των διαθέσιμων στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις που στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου προβαίνουν σε επεξεργασία πληροφοριών που τους διατίθενται από άλλες επιχειρήσεις τηρούν την αρχή της αμεροληψίας.

3. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η μορφή των καταλόγων συνδρομητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

4. Η δραστηριότητα του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας στον τομέα παροχής υπηρεσιών καταλόγου και της έκδοσης καταλόγων γίνεται κατά τρόπο που δεν περιορίζει τον ανταγωνισμό.
Άρθρο 59
Κοινόχρηστα τηλέφωνα και λοιπά σημεία πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, με απόφαση της, να επιβάλλει υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις με στόχο τη διασφάλιση της παροχής κοινόχρηστων τηλεφώνων ή λοιπών σημείων πρόσβασης στην κοινόχρηστη φωνητική τηλεφωνία, ιδίως σε κοινόχρηστους χώρους, χώρους αποβίβασης και επιβίβασης επιβατών, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λπ., για την ικανοποίηση εύλογων αναγκών των τελικών χρηστών, όσον αφορά τη γεωγραφική κάλυψη, τον αριθμό των τηλεφώνων ή λοιπών σημείων πρόσβασης, την ευκολία πρόσβασης από χρήστες με αναπηρίες και την ποιότητα των υπηρεσιών.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να μην επιβάλλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1, στο σύνολο ή σε μέρος της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον, μετά από διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος κρίνει ότι οι εν λόγω ευκολίες ή παρεμφερείς υπηρεσίες είναι ευρέως διαθέσιμες.

3. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης με χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και άλλων εθνικών αριθμών έκτακτης ανάγκης, όπως αυτοί ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης. πραγματοποιούνται μέσω των κοινοχρήστων τηλεφώνων ατελώς στο σύνολο τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής.
Άρθρο 60
Ειδικά μέτρα για τελικούς χρήστες με αναπηρία

1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., όπου απαιτείται, λαμβάνονται μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση για τους τελικούς χρήστες με αναπηρία παρέχεται με οικονομικά προσιτό τρόπο στις υπηρεσίες που προσδιορίζονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 57 και στο άρθρο 58 του παρόντος και σε επίπεδο ισοδύναμο με εκείνο της πρόσβασης που παρέχεται σε άλλους τελικούς χρήστες.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., δύναται να λαμβάνονται ειδικά μέτρα, προκειμένου οι τελικοί χρήστες με αναπηρίες να μπορούν να επιλέγουν μεταξύ επιχειρήσεων και παρόχους υπηρεσιών που είναι διαθέσιμοι στην πλειονότητα των τελικών χρηστών, ανεξαρτήτως του αν προσφέρουν Καθολική Υπηρεσία.

3. Οι εισηγήσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνουν υπόψη τη συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές που δημοσιεύονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 40 και του άρθρου 48 του παρόντος.
Άρθρο 61
Εξασφάλιση προσιτών τιμολογίων

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρακολουθεί, ιδίως σε σχέση με το δείκτη τιμών καταναλωτή και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, την εξέλιξη και το επίπεδο λιανικών τιμολογίων των υπηρεσιών, οι οποίες σύμφωνα με τα άρθρα 55, 57, 58, 59 και 60 του παρόντος περιλαμβάνονται στην Καθολική Υπηρεσία και είτε παρέχονται από καθορισμένες επιχειρήσεις είτε διατίθενται στην αγορά, εάν δεν έχουν καθοριστεί επιχειρήσεις για τις υπηρεσίες αυτές.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να επιβάλλεται στις καθορισμένες επιχειρήσεις η υποχρέωση να παρέχουν τιμολογιακές επιλογές ή τιμολογιακά πακέτα για τους καταναλωτές, τα οποία διαφοροποιούνται από τα διαθέσιμα υπό τους συνήθεις εμπορικούς όρους, προκειμένου ιδίως να εξασφαλίζεται ότι τα άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες δεν αποκλείονται από την πρόσβαση στο δίκτυο που αναφέρεται στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του παρόντος ή τη χρήση των υπηρεσιών που προσδιορίζονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 1 του άρθρου 57 και στα άρθρα 58, 59 και 60 του παρόντος όπως προκύπτουν από τις υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας και παρέχονται από καθορισμένες επιχειρήσεις, καθώς και να εφαρμόζουν ενιαία τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής στάθμισης τιμών ή άλλων παρόμοιων μεθόδων προσδιορισμού τιμής, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, υπό το πρίσμα των εθνικών συνθηκών, ή να τηρούν ανώτατα όρια τιμών.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να προβλέπονται πρόσθετα μέτρα στήριξης των καταναλωτών με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις καθορισμένες επιχειρήσεις με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διασφαλίζει ότι, αν μια καθορισμένη επιχείρηση υπέχει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι όροι παροχής χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια και εφαρμόζονται σύμφωνα με την αρχή της αμεροληψίας. Οι όροι παροχής δημοσιεύονται με ευθύνη της καθορισμένης επιχείρησης σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες υψηλής κυκλοφορίας, μία τοπική και μία πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και στον ιστοχωρο της και κοινοποιούνται στην Ε.Ε.Τ.Τ. είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτήσει την τροποποίηση ή την ανάκληση του συστήματος που εφαρμόζει μία επιχείρηση, εφόσον παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 62
Ελεγχος δαπανών

Η Ε.Ε.Τ.Τ. ελέγχει ότι οι καθορισμένες επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις, δυνάμει των άρθρων 55, 57. 58, 59, 60 και 61 παράγραφος 2 του παρόντος:

α) κατά την παροχή ευκολιών και υπηρεσιών πέραν αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 55, 57, 58, 59, 60 και 61 παράγραφος 2 του παρόντος δεν επιβάλλουν όρους και προϋποθέσεις που συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των συνδρομητών, για ευκολίες ή υπηρεσίες που δεν είναι απαραίτητες ούτε υποχρεωτικές για την αιτούμενη υπηρεσία και

β) παρέχουν τις ειδικές ευκολίες και υπηρεσίες που περιγράφονται στο Παράρτημα III, Μέρος Α`, προκειμένου οι συνδρομητές να μπορούν να παρακολουθούν και να ελέγχουν τις δαπάνες τους και να αποφεύγουν τυχόν αδικαιολόγητη αποσύνδεση της υπηρεσίας. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να μην επιβάλλει τις απαιτήσεις αυτές σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια ή σε τμήμα της, εάν κρίνει ότι οι ευκολίες είναι ευρέως διαθέσιμες.
Άρθρο 63
Ποιότητα υπηρεσιών των καθορισμένων επιχειρήσεων

1. Οι καθορισμένες επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις, δυνάμει των άρθρων 55, 57, 58, 59, 60 και 61 παράγραφος 2 του παρόντος, δημοσιεύουν στον ιστοχωρο τους και σε μία τουλάχιστον εφημερίδα πανελλήνιας, υψηλής κυκλοφορίας, επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους στην παροχή Καθολικής Υπηρεσίας, βάσει των παραμέτρων, των ορισμών και των μεθόδων μέτρησης της ποιότητας της υπηρεσίας που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V.

Οι δημοσιευόμενες πληροφορίες διαβιβάζονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση τους. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προσδιορίσει επιπλέον το περιεχόμενο, τη μορφή, καθώς και τον τρόπο δημοσίευσης τους, ώστε να εξασφαλίζεται, ότι οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε πλήρεις, συγκρίσιμες και εύχρηστες πληροφορίες.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον το κρίνει αναγκαίο, μπορεί:

α) στην περίπτωση που έχουν καθοριστεί οι σχετικές παράμετροι, να ορίζει, μεταξύ άλλων, πρόσθετα πρότυπα ποιότητας της υπηρεσίας για την αξιολόγηση της απόδοσης των επιχειρήσεων όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών σε τελικούς χρήστες και καταναλωτές με αναπηρίες. Πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω δημοσιεύονται και διατίθενται στην Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

β) να θέτει στόχους επιδόσεων για τις επιχειρήσεις που υπέχουν υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας, κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος.

γ) να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την τήρηση των στόχων αυτών. Ιδίως μπορεί να διατάζει ανεξάρτητους ελέγχους ή παρόμοιες εξετάσεις των στοιχείων επιδόσεων, το κόστος των οποίων καλύπτεται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η συγκρισιμότητα των δεδομένων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις με υποχρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας.

3. Η κατ` επανάληψη αδυναμία μιας επιχείρησης να τηρήσει τους στόχους επιδόσεων μπορεί να προκαλέσει την επιβολή από την Ε.Ε.Τ.Τ. των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 77 του παρόντος.
Άρθρο 64
Κόστος και χρηματοδότηση των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας

1. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης της Καθολικής Υπηρεσίας και ο μηχανισμός αποζημίωσης καθορισμένης επιχείρησης για το καθαρό κόστος της Καθολικής Υπηρεσίας, υπό διαφανείς συνθήκες, από τους παρόχους δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται ο μηχανισμός επιμερισμού, τον οποίο διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέας ανεξάρτητος από τους δικαιούχους που εποπτεύεται από την Ε.Ε.Τ.Τ., οι αρχές που διέπουν τον ως άνω μηχανισμό, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το καθαρό κόστος. Από την υποχρέωση συνεισφοράς μπορούν να εξαιρούνται επιχειρήσεις ο κύκλος εργασιών των οποίων δεν υπερβαίνει ένα εύλογο όριο, το οποίο καθορίζεται στην ίδια απόφαση.

2. Η εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. εκδίδεται κατόπιν αιτήματος καθορισμένης επιχείρησης και εφόσον, βάσει του υπολογισμού του καθαρού κόστους, αποφανθεί η Ε.Ε.Τ.Τ. ότι η εν λόγω επιχείρηση υφίσταται αθέμιτη επιβάρυνση. Μόνο το καθαρό κόστος των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τα άρθρα 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 και 62 του παρόντος μπορεί να χρηματοδοτείται. Συγκεκριμένα, η Ε.Ε.Τ.Τ.:

α) υπολογίζει το καθαρό κόστος της υποχρέωσης Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη το αγοραίο όφελος που αποκομίζει μια καθορισμένη επιχείρηση, σύμφωνα με το Παράρτημα VI, Μέρος Α`, ή

β) χρησιμοποιεί το καθαρό κόστος παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, το οποίο υπολογίζεται με διαδικασία καθορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 56 του παρόντος.

3. Ο μηχανισμός επιμερισμού τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της ελάχιστης δυνατής στρέβλωσης της αγοράς, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας, σύμφωνα με τις αρχές του Παραρτήματος VI, Μέρος Β` του παρόντος.

4. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. προσδιορίζεται χωριστά για κάθε επιχείρηση η επιβάρυνση που σχετίζεται με τον επιμερισμό του κόστους των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας. Η εν λόγω επιβάρυνση δεν επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που δεν παρέχουν υπηρεσίες στην Ελληνική Επικράτεια.

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου, δημοσιεύει στον ιστοχώρο της ετήσια έκθεση, στην οποία αναφέρεται το υπολογιζόμενο κόστος των υποχρεώσεων Καθολικής Υπηρεσίας και προσδιορίζονται οι συνεισφορές όλων των ενδιαφερόμενων (υπόχρεων) επιχειρήσεων και το τυχόν αγοραίο όφελος που αποκομίζουν ενδεχομένως οι επιχειρήσεις που έχουν καθοριστεί για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας.

6. Οι λογαριασμοί ή άλλες πληροφορίες, στις οποίες βασίζεται ο υπολογισμός της παραγράφου 2, περίπτωση α`, ελέγχονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή φορέα ανεξάρτητο από τα ενδιαφερόμενα μέρη, που ορίζεται από την Ε.Ε.Τ.Τ.. Τα αποτελέσματα του υπολογισμού κόστους και τα πορίσματα του ελέγχου δημοσιεύονται σε μία ημερήσια εφημερίδα και στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άρθρο 65
Περιεχόμενο των συμβάσεων που συνάπτουν οι τελικοί χρήστες

1. Όταν οι καταναλωτές και άλλοι τελικοί χρήστες είναι συνδρομητές υπηρεσιών παροχής σύνδεσης σε δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών ή / και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφόσον το ζητήσουν, δικαιούνται να συνάπτουν σύμβαση με επιχείρηση ή επιχειρήσεις που παρέχουν τη σύνδεση ή/και τις υπηρεσίες αυτές. Με την επιφύλαξη του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ συνδρομητή ή τελικού χρήστη και επιχείρησης παροχής σύνδεσης ή / και πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο ή μεταξύ καταναλωτή ή τελικού χρήστη και άλλων παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαμβάνει, με σαφή, συνολική και ευκόλως προσβάσιμη μορφή, τουλάχιστον τα εξής:

α) Τα στοιχεία και τη διεύθυνση της επιχείρησης.

β) Τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα: το αν παρέχεται πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και σε πληροφορίες για τον εντοπισμό του καλούντος, καθώς και τυχόν περιορισμούς αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 70 του παρόντος,πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλους όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές ή/και τη χρήση τους, όπου, βάσει του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων,τα ελάχιστα προσφερόμενα επίπεδα ποιότητας υπηρεσιών, ιδίως το χρονικό διάστημα της αρχικής σύνδεσης και, κατά περίπτωση, άλλες παράμετροι της ποιότητας της υπηρεσίας, όπως ορίζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ.,πληροφορίες σχετικά με τυχόν μεθόδους που εφαρμόζει η επιχείρηση για τη μέτρηση και τη διαμόρφωση της κίνησης στο σημείο ζεύξης, προκειμένου να αποφεύγεται η φόρτωση του σημείου ζεύξης μέχρι το όριο χωρητικότητάς του ή η υπερφόρτωσή του, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι μέθοδοι αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας,οι μορφές των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των πελατών, καθώς και οι δυνατοί τρόποι επικοινωνίας με τις υπηρεσίες αυτές,τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται από τον πάροχο όσον αφορά στη χρήση του παρεχόμενου τερματικού εξοπλισμού.

γ) Τις επιλογές του συνδρομητή σχετικά με το εάν τα προσωπικά του δεδομένα θα περιληφθούν σε κατάλογο συνδρομητών και το είδος αυτών των δεδομένων.

δ) Τις λεπτομέρειες των τιμών και των τιμολογίων, τα μέσα με τα οποία δύναται να αποκτώνται επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα τα ισχύοντα τιμολόγια και τα τέλη συντήρησης, οι προσφερόμενες μέθοδοι πληρωμής και κάθε διαφορά κόστους που οφείλεται στη μέθοδο πληρωμής.

ε) Τη διάρκεια της σύμβασης και τους όρους για την ανανέωση και τον τερματισμό παροχής των υπηρεσιών, καθώς και της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και:

κάθε ελάχιστου ορίου χρήσης ή διάρκειας που απαιτείται για να επωφεληθεί ο συνδρομητής από προσφορές,

κάθε επιβάρυνσης για τη φορητότητα αριθμών και άλλων σχετικών αναγνωριστικών,

κάθε επιβάρυνσης κατά τον τερματισμό της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης του κόστους του τερματικού εξοπλισμού.

στ) Κάθε ρύθμιση για αποζημίωση και επιστροφή σε περίπτωση αθέτησης της σύμβασης όσον αφορά το επίπεδο ποιότητας της υπηρεσίας.

ζ) Το μηχανισμό εκκίνησης των διαδικασιών εξώδικης επίλυσης διαφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 4.

η) Τα μέτρα που ενδέχεται να λάβει η επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει περιστατικά που αφορούν στην ασφάλεια, την ακεραιότητα, τυχόν απειλές και άλλες αδυναμίες των συστημάτων.

θ) Τη χρήση της ελληνικής γλώσσας για οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.17 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Οι συνδρομητές έχουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τις συμβάσεις του χωρίς κυρώσεις, όταν τους κοινοποιούνται τροποποιήσεις των συμβατικών όρων που προτείνουν οι επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν τουλάχιστον μέσω του λογαριασμού τους συνδρομητές σχετικά με τις τροποποιήσεις και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης, τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων μείωσης τιμολογίων. Με Απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται η μορφή και ο τρόπος ενημέρωσης των τελικών χρηστών ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και έγκαιρη ενημέρωσή τους.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφασή της να επιβάλλει στις επιχειρήσεις την υποχρέωση οι συμβάσεις που συνάπτουν με τους συνδρομητές τους να περιλαμβάνουν κάθε είδους πληροφορία παρεχόμενη από τις σχετικές δημόσιες αρχές που αφορά στη χρήση των δικτύων και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τη συμμετοχή σε παράνομες δραστηριότητες ή τη διανομή υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, καθώς και τα μέσα προστασίας έναντι των κινδύνων για την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 4 και αφορούν την παρεχόμενη υπηρεσία.

4. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, σε συνεργασία με την Ε.Ε.Τ.Τ. όπου κρίνεται αναγκαίο, αντιμετωπίζει τις ανεπίλυτες διαφορές μεταξύ αφ ενός των καταναλωτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και άλλων τελικών χρηστών και αφ ετέρου των επιχειρήσεων παροχής δικτύων ή/ και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες αφορούν τους συμβατικούς όρους ή/ και την εκτέλεση συμβάσεων παροχής των εν λόγω δικτύων ή/και υπηρεσιών όπως προκύπτουν από τον παρόντα νόμο. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κατόπιν εισήγησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθορίζονται διαφανείς, απλές και μη δαπανηρές εξώδικες διαδικασίες, ώστε να εξασφαλιστεί η αμερόληπτη, δίκαιη και ταχεία επίλυση των ως άνω διαφορών, θεσπίζοντας διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή αποζημίωσης σε περίπτωση επαρκώς αιτιολογημένων αιτημάτων, βάσει και του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου προστασίας του Καταναλωτή. Στο διάστημα μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, οι ανεπίλυτες διαφορές που ανακύπτουν αντιμετωπίζονται από το Συνήγορο του Καταναλωτή. Οι καταναλωτές και οι άλλοι τελικοί χρήστες διατηρούν κάθε άλλη δυνατότητα νομικής προστασίας -δικαστικής ή μηπου τους παρέχεται από την έννομη τάξη. Οι παρούσες διατάξεις δε θίγουν τη λειτουργία των γραφείων παραπόνων και την παροχή υπηρεσιών ανοικτής γραμμής που διευκολύνουν την πρόσβαση των καταναλωτών και των άλλων τελικών χρηστών.
Άρθρο 66
Διαφάνεια και δημοσίευση πληροφοριών

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, απαιτεί από τις επιχειρήσεις δημόσιας παροχής δικτύου ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δημοσιεύουν διαφανείς, συγκρίσιμες, κατάλληλες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τα τιμολόγια, τυχόν τέλη λόγω τερματισμού μιας σύμβασης, πληροφορίες σχετικά με τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις όσον αφορά στην πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται στους τελικούς χρήστες και καταναλωτές, καθώς και τη χρήση των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα IV του παρόντος. Οι εν λόγω πληροφορίες δημοσιεύονται με σαφή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με την ανωτέρω απόφαση της δύναται να προσδιορίζει επιπρόσθετες απαιτήσεις σε σχέση με τον τρόπο δημοσίευσης των πληροφοριών αυτών.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνοντας κατάλληλα μέτρα, διασφαλίζει ότι διατίθενται ευκολίες με τις οποίες οι τελικοί χρήστες και οι καταναλωτές προβαίνουν σε ανεξάρτητη αξιολόγηση του κόστους εναλλακτικών πακέτων χρήσης υπηρεσιών μέσω, ιδίως διαδραστικών εφαρμογών ή άλλων σχετικών τεχνικών. Στην περίπτωση όπου η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώνει ότι αυτές οι ευκολίες δεν είναι διαθέσιμες στο κοινό δωρεάν ή σε εύλογη τιμή, μεριμνά ώστε είτε η ίδια είτε μέσω τρίτων φορέων είτε διαπιστευμένοι από την ίδια φορείς, να τις διαθέτουν στο κοινό.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφαση της να χορηγεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατόπιν αιτήσεως, σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τελών και ιδίως η διαδικασία για την υποβολή της σχετικής αίτησης, καθώς και τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του ανωτέρω πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της, κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, καθορίζει τις πληροφορίες, τη μορφή και τη συχνότητα στην οποία πρέπει να παρέχονται από τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προκειμένου να υπάρχουν οι αναγκαίες πληροφορίες για τη διάθεση των ως άνω ευκολιών στο κοινό. Τρίτα μέρη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ατελώς τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν από τις επιχειρήσεις παροχής δικτύων ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με σκοπό την πώληση ή τη διάθεση των ως άνω διαδραστικών εφαρμογών ή άλλων σχετικών τεχνικών.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, δύναται να απαιτεί από τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και δημόσια διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μεταξύ άλλων:

α) να παρέχουν στους συνδρομητές πληροφορίες για τα ισχύοντα τιμολόγια σχετικά με οποιοδήποτε αριθμό ή οποιαδήποτε υπηρεσία που υπόκειται σε ιδιαίτερους όρους τιμολόγησης. Όσον αφορά στις επί μέρους κατηγορίες υπηρεσιών, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί οι πληροφορίες αυτές να παρέχονται πριν από τη σύνδεση με τον καλούμενο αριθμό.

β) να ενημερώνουν τους συνδρομητές σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ή τις πληροφορίες εντοπισμού του καλούντος στην υπηρεσία για την οποία έχουν συνδρομή.

γ) να ενημερώνουν τους συνδρομητές για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους που περιορίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές ή/και τη χρήση τους, όπου. βάσει του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, επιτρέπεται η ύπαρξη τέτοιων όρων

δ) να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν μεθόδους που εφαρμόζει ο πάροχος για τη μέτρηση και τη διαμόρφωση της κίνησης, προκειμένου να αποφεύγεται η φόρτωση της ζεύξης μέχρι το όριο χωρητικότητας της ή η υπερφόρτωση της, καθώς και σχετικά με τον τρόπο που οι μέθοδοι αυτές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα της υπηρεσίας.

ε) να ενημερώνουν τους συνδρομητές σχετικά με το δικαίωμα τους να αποφασίζουν εάν επιθυμούν ή όχι να περιληφθούν τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δημόσιο κατάλογο συνδρομητών, καθώς και τη μορφή των στοιχείων αυτών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και

στ) να ενημερώνουν σε τακτά διαστήματα τους συνδρομητές με αναπηρία σχετικά με τις λεπτομέρειες των διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς. Πριν από την επιβολή οποιασδήποτε υποχρέωσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να προωθήσει μέτρα αυτορύθμισης ή συρρύθμισης, εφόσον αυτά κρίνονται κατάλληλα.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της δύναται να απαιτήσει από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου να διανέμουν πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος σε υφιστάμενους και νέους συνδρομητές, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούν συνήθως οι επιχειρήσεις για την επικοινωνία τους με συνδρομητές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτές οι πληροφορίες παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές σε τυποποιημένη μορφή και καλύπτουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα:

α) τις πιο κοινές χρήσεις των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τη συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες ή τη διανομή υλικού επιβλαβούς περιεχομένου, ιδίως σε τομείς που θα μπορούσαν να καταστρατηγήσουν τις αρχές του σεβασμού των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, περιλαμβανομένων και των παραβιάσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και των νομικών τους επιπτώσεων και

β) τα μέσα προστασίας του συνδρομητή κατά κινδύνων που απειλούν την προσωπική ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά δεδομένα κατά τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

5. Οι επιχειρήσεις παροχής δημόσιων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλουν να διασφαλίζουν ότι το δίκτυό τους υποστηρίζει την «ΥπηρεσίαΕκπομπής Κυψέλης» (CellBroadcastService), σύμφωνα με το πρότυπο TS23.041 της 3rdGenerationPartnershipProject (3GPP), όπως ισχύει, μέσω της οποίας είναι δυνατή η ενημέρωση πολιτών που βρίσκονται εντός ορισμένης γεωγραφικής περιοχής, με την αποστολή άμεσων μηνυμάτων σε κινητά τερματικά χρηστών. Το ως άνω σύστημα θα διασυνδέεται με την Υπηρεσία Κλήσεων Έκτακτης Ανάγκης 112 (ΥΚΕΑ 112) της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, από την οποία θα εξέρχονται τα εν λόγω μηνύματα ενημέρωσης πολιτών για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων, ενώ η παράδοσή τους, θα γίνεται χωρίς χρέωση των τελικών συνδρομητών. Η χρήση της Υπηρεσίας Εκπομπής Κυψέλης για ενημέρωση των πολιτών με πληροφορίες που παρέχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές στους παρόχους δημοσίων κινητών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών πραγματοποιείται ατελώς στο σύνολό της, χωρίς καμία χρέωση ή επιβάρυνση για αυτές, αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή επικίνδυνων φαινομένων ή συμβάντων. Η χρήση της ως άνω υπηρεσίας πραγματοποιείται ατελώς για την ΥΚΕΑ 112 σέ κάθε περίπτωση.
Όπως προστέθηκε με το Άρθρο 48 ΝΟΜΟΣ 4487/2017 και ισχύει από 9/8/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 67
Ποιότητα και διαθεσιμότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της, μετά από δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος, απαιτεί από τις επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών να δημοσιεύουν συγκρίσιμες, επαρκείς και ενημερωμένες πληροφορίες, σχετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες και σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να εξασφαλίζεται ισοδύναμη πρόσβαση σε τελικούς χρήστες με αναπηρία.

Η απόφαση αυτή καθορίζει τις προς μέτρηση παραμέτρους ποιότητας της υπηρεσίας και το περιεχόμενο, τη μορφή, τον τρόπο και το χρόνο δημοσίευσης των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών μηχανισμών πιστοποίησης ποιότητας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η πρόσβαση των τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των τελικών χρηστών με αναπηρία, σε πλήρεις, συγκρίσιμες, αξιόπιστες και εύχρηστες πληροφορίες. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι, οι ορισμοί και οι μέθοδοι μέτρησης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V του παρόντος.

Οι πληροφορίες υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν δημοσιευθούν, κατόπιν εγγράφου αιτήματος της.

2. Προκειμένου να αποτραπεί η υποβάθμιση της υπηρεσίας και η παρακώλυση ή η επιβράδυνση της δικτυακής κίνησης, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφαση της να θεσπίζει ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της υπηρεσίας για την επιχείρηση ή τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιων δικτύων επικοινωνιών Η Ε.Ε.Τ.Τ. παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έγκαιρα πριν από τον καθορισμό τέτοιων απαιτήσεων, περίληψη των λόγων που επιβάλλουν την ανάληψη δράσης, των σχεδιαζόμενων απαιτήσεων και του προτεινόμενου τρόπου δράσης. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται επίσης στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).

Η Ε.Ε.Τ.Τ. όταν λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη θέσπιση απαιτήσεων, λαμβάνει ιδίως υπόψη τις παρατηρήσεις ή τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3. Προκειμένου οι επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες μέσω δημόσιων δικτύων επικοινωνιών να εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα αυτών σε περιπτώσεις καταστροφικής βλάβης δικτύου ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας, υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζουν αδιάλειπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Προς υλοποίηση των ανωτέρω, η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει τη δυνατότητα να ζητά από τις επιχειρήσεις την παροχή σχετικών πληροφοριών και δύναται κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης να εισηγηθεί την υιοθέτηση κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι ελάχιστες υποχρεώσεις, προς τις οποίες οφείλουν να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις. Αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο των επιχειρήσεων σχετικά με την τήρηση των ανωτέρω ελάχιστων υποχρεώσεων είναι η Ε.Ε.Τ.Τ..

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφαση της να καθορίζει με εύλογο και αναλογικό τρόπο τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρία:

α) μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών ισοδύναμες με τις παρεχόμενες στην πλειονότητα των τελικών χρηστών και

β) έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των επιχειρήσεων και των υπηρεσιών που απολαμβάνει η πλειονότητα των τελικών χρηστών.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν γνώμης της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορεί να λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνεται η διαθεσιμότητα εξοπλισμού κατάλληλου για τελικούς χρήστες με αναπηρίες.
Άρθρο 68
Διευκόλυνση αλλαγής παρόχου

1. Όλοι οι συνδρομητές με αριθμούς που είναι καταχωρημένοι στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να διατηρούν τον ή τους αριθμούς τους, ανεξαρτήτως της επιχείρησης που παρέχει την υπηρεσία (φορητότητα αριθμού), σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ, Μέρος Γ του παρόντος.

2. Η τιμολόγηση μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης ή/και παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά στην παροχή φορητότητας είναι κοστοστρεφής και οι τυχόν επιβαρύνσεις των συνδρομητών δεν πρέπει να λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή του παρόχου υπηρεσιών από τους συνδρομητές.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν επιβάλλει τιμολόγια λιανικής για τη μεταφορά αριθμού κατά τρόπο που να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, όπως θεσπίζοντας ειδικά ή ενιαία τιμολόγια λιανικής.

4. Η μεταφορά αριθμών και η επακόλουθη ενεργοποίησή τους πραγματοποιείται εντός της συντομότερης δυνατής προθεσμίας. Εν πάση περιπτώσει, η ενεργοποίηση του αριθμού για τους συνδρομητές που έχουν συνάψει συμφωνία για τη μεταφορά αριθμού σε νέα επιχείρηση, γίνεται μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα.

Η ΕΕΤΤ μπορεί να καθορίζει τη συνολική διαδικασία μεταφοράς αριθμών, έχοντας υπόψη τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τις συμβάσεις, τη δυνατότητα τεχνικής υλοποίησης, καθώς και την αναγκαιότητα διασφάλισης της συνέχειας της υπηρεσίας προς τον συνδρομητή. Σε κάθε περίπτωση, η απώλεια υπηρεσίας κατά τη διαδικασία δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μία εργάσιμη ημέρα. Η ΕΕΤΤ λαμβάνει επίσης, αν χρειαστεί, μέτρα με τα οποία να εξασφαλίζεται ότι οι συνδρομητές προστατεύονται καθ΄ όλη τη διαδικασία αλλαγής φορέα και δεν μεταφέρονται σε άλλο φορέα παρά τη θέλησή τους.

Η ΕΕΤΤ δύναται, με την επιφύλαξη επιβολής των κατ΄ άρθρο 77 του παρόντος διοικητικών κυρώσεων, να υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών να αποζημιώνουν τους συνδρομητές σε περίπτωση καθυστέρησης μεταφοράς ή καταχρηστικής μεταφοράς από τους ίδιους τους παρόχους ή για λογαριασμό τους. Ο τρόπος επιβολής της υποχρέωσης, υπολογισμού της αποζημίωσης, η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση της ΕΕΤΤ.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 Άρθρο 58 ΝΟΜΟΣ 4146/2013 και ισχύει από 18/4/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Οι συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν επιβάλλουν αρχική περίοδο δέσμευσης η οποία υπερβαίνει τους 24 μήνες, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις με μέγιστη διάρκεια 12 μήνες.

6. Με την επιφύλαξη της όποιας ελάχιστης διάρκειας σύμβασης, η ΕΕΤΤ εξασφαλίζει ότι οι όροι και οι διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης δεν λειτουργούν αποτρεπτικά για την αλλαγή των παρόχων υπηρεσιών. Οι πάροχοι δεν δύνανται να θέτουν οποιοδήποτε κώλυμα, όπως οι συμβατικοί όροι, οι διαδικασίες, τα τέλη, κατά την υλοποίηση αιτημάτων φορητότητας.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 Άρθρο 58 ΝΟΜΟΣ 4146/2013 και ισχύει από 18/4/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 69
Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου

1. Κάθε συνδρομητής δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών έχει δικαίωμα καταχώρισης των στοιχείων του στο διαθέσιμο στο κοινό κατάλογο, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 58 του παρόντος.

2. Κάθε επιχείρηση η οποία χορηγεί αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στο πλαίσιο της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου ή/και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο και το κόστος διάθεσης των απαιτούμενων στοιχείων, υπό δίκαιους, αμερόληπτους και κοστοστρεφείς όρους.

3. Κάθε τελικός χρήστης, στον οποίο παρέχεται διαθέσιμη στο κοινό τηλεφωνική υπηρεσία, έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της δύναται να επιβάλλει αντικειμενικές, ισότιμες και διαφανείς υποχρεώσεις και όρους στις επιχειρήσεις που ελέγχουν την πρόσβαση στους τελικούς χρήστες για την παροχή υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 47 του παρόντος.

5. Προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση των τελικών χρηστών κράτους – μέλους άλλου, πλην της Ελλάδος, στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου η οποία παρέχεται στην Ελληνική Επικράτεια ή / και η πρόσβαση τελικών χρηστών στην Ελληνική Επικράτεια στην υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου που παρέχεται σε άλλα κράτη – μέλη, μέσω τηλεφωνικής κλήσης ή με αποστολή σύντομων μηνυμάτων (SMS), καταργείται κάθε υφιστάμενος σχετικός περιορισμός.

Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με απόφαση της να καθορίσει κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της πρόσβασης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 72 του παρόντος.

6. Όλες οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
Άρθρο 70
Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης – Ευρωπαϊκοί τηλεφωνικοί κωδικοί πρόσβασης

1. Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης με χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112». καθώς και άλλων εθνικών αριθμών έκτακτης ανάγκης, όπως αυτοί ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης. πραγματοποιούνται για εξερχόμενες εθνικές κλήσεις μέσω οποιασδήποτε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων τηλεφώνων, ατελώς στο σύνολο τους και χωρίς υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση και λειτουργία της Υπηρεσίας Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Εκτακτης Ανάγκης 112 (ΥΚΕΑ 112) είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Η υλοποίηση της ΥΚΕΑ 112 θα πραγματοποιείται με την τηλεπικοινωνιακή διασύνδεση των καλούντων τον αριθμό «112» με τους κατά περίπτωση και κατά τόπους αρμόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης (ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ, Λ.Σ.) ανάλογα με το είδος του συμβάντος που αναφέρει ο καλών καθώς και με την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS «1056» και την Ευρωπαϊκή Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή για Αγνοούμενα Παιδιά «116000», όταν πρόκειται για περιστατικό παιδιού σε κίνδυνο ή παιδιού που έχει εξαφανισθεί. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών καθορίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση και λειτουργία της ΥΚΕΑ 112 και κάθε άλλο συναφές με την ΥΚΕΑ 112 θέμα.

Η δαπάνη λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112 θα βαρύνει τις πιστώσεις του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού εξόδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

2. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η πρόσβαση τελικών χρηστών με αναπηρία σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ακόμα και όταν πρόκειται για επισκέπτες από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι ισότιμη με την πρόσβαση των άλλων τελικών χρηστών. Τα μέτρα που καθορίζονται για το σκοπό αυτόν βασίζονται κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό στα ευρωπαϊκά πρότυπα ή προδιαγραφές.

3. Οι επιχειρήσεις εγκαθιστούν όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό στο δίκτυο τους αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος προκειμένου να:

α) διεκπεραιώνουν τις κλήσεις προς τον αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» όπως καθίσταται κατά περίπτωση αναγκαίο και μέσω εθνικής περιαγωγής ή ακόμα και χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση της Κάρτας Ταυτοποίησης Χρήστη (SIM card).

β) Διαθέτουν ατελώς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος στις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αμέσως όταν η κλήση ληφθεί από τις εν λόγω αρχές για όλες τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».

γ) Διεκπεραιώνουν όλες τις κλήσεις προς και από τον Ευρωπαϊκό Χώρο Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης (ΕΧΤΑ), με τιμές παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν για τις κλήσεις προς και από τα άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται κριτήρια με τα οποία η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται να διαπιστώνει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των παρεχόμενων πληροφοριών θέσης.

4. Οι κλήσεις προς τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» απαντώνται δεόντως και διεκπεραιώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τουλάχιστον τόσο γρήγορα και αποτελεσματικά όσο και οι κλήσεις προς τον εθνικό αριθμό ή τους εθνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι αρμόδια για την ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των προσώπων που ταξιδεύουν μεταξύ των κρατών- μελών, για την ύπαρξη και χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», καθώς και για τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος, σύμφωνα και με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται, όπου αυτό απαιτείται, ειδικότερα θέματα σχετικά με την ενημέρωση των πολιτών για την ύπαρξη και χρήση του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης «112».

5. Ο κωδικός «00» είναι ο τυποποιημένος διεθνής κωδικός πρόσβασης.
Άρθρο 71
Εναρμονισμένοι αριθμοί για εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, περιλαμβανομένης της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής για αγνοούμενα παιδιά

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. προωθεί ειδικούς αριθμούς στο πεδίο αριθμοδότησης που αρχίζει με «116» και προσδιορίζεται στην απόφαση 2007/116/ΕΚτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 15ης φεβρουαρίου 2007, σχετικά με τη δέσμευση της εθνικής περιοχής αριθμοδότησης που αρχίζει με «116» για εναρμονισμένους αριθμούς που αφορούν εναρμονισμένες υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της καθορίζει μέτρα που εξασφαλίζουν ότι οι τελικοί χρήστες με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στο πεδίο αριθμοδότησης «116» στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα προς τα σχετικά πρότυπα ή προδιαγραφές.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς ενημερώνει τους πολίτες για την ύπαρξη και τη χρήση υπηρεσιών που παρέχονται στο πεδίο αριθμοδότησης «116», ιδίως μέσω πρωτοβουλιών που στοχεύουν ειδικά τα άτομα που ταξιδεύουν σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ., σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, εκτός των μέτρων που αφορούν όλους τους αριθμούς στο πεδίο αριθμοδότησης «116» και λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσία που διαχειρίζεται γραμμή εκτάκτου ανάγκης για την αναφορά περιστατικών που αφορούν αγνοούμενα παιδιά.

Η εν λόγω γραμμή εκτάκτου ανάγκης διατίθεται στον αριθμό «116000» και η λειτουργία της αναφορικά με την πρόσβαση κατά τη διεθνή περιαγωγή προσαρμόζεται στα τυχόν τεχνικά πρότυπα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 72
Πρόσβαση σε αριθμούς και υπηρεσίες

1. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όπου είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, και πλην της περίπτωσης κατά την οποία καλούμενος συνδρομητής έχει επιλέξει για εμπορικούς λόγους να περιορίσει την πρόσβαση από καλούντες που βρίσκονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, οι τελικοί χρήστες μπορούν:

α) να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν υπηρεσίες μέσω μη γεωγραφικών αριθμών εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης και

β) να έχουν πρόσβαση σε όλους τους αριθμούς που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οι αριθμοί που υπάρχουν στα εθνικά σχέδια αριθμοδότησης των κρατών – μελών, οι αριθμοί του Ευρωπαϊκού Χώρου Τηλεφωνικής Αριθμοδότησης (ΕΧΤΑ) και οι Παγκόσμιοι Διεθνείς Αριθμοί Ατελών Κλήσεων, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας και των συσκευών που χρησιμοποιεί ο πάροχος της υπηρεσίας.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή/και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρεμποδίζουν κατά περίπτωση την πρόσβαση σε αριθμούς ή υπηρεσίες, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους απάτης ή κατάχρησης και να απαιτεί σε τέτοιες περιπτώσεις οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρακρατούν τα σχετικά έσοδα διασύνδεσης ή έσοδα από άλλες υπηρεσίες.
Άρθρο 73
Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για μεταφορά σήματος και Παροχή Πρόσθετων Ευκολιών

1. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και εκείνος στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν, με κοινή απόφαση τους, να επιβάλλουν σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών στο κοινό εύλογες, αναλογικές και διαφανείς υποχρεώσεις μεταφοράς σήματος για τη μετάδοση εκπομπών συγκεκριμένων ραδιοτη λεοπτικών καναλιών και συμπληρωματικών υπηρεσιών, ιδίως υπηρεσιών για την εξασφάλιση της δέουσας πρόσβασης τελικών χρηστών με αναπηρία. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται μόνο σε περιπτώσεις που:

α) τούτο απαιτείται για την επίτευξη σαφώς καθορισμένων στόχων δημόσιου συμφέροντος και αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και

β) τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται από σημαντικό αριθμό τελικών χρηστών ως το κύριο μέσο λήψης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών. Εάν προβλέπεται αποζημίωση για τις ως άνω υποχρεώσεις, αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και εκείνου στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με βάση τις αρχές της διαφάνειας και της αναλογικότητας.

2. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επανεξετάζονται και ενδεχομένως αναθεωρούνται το αργότερο κατ` έτος από τη θέση τους σε ισχύ.

3. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να απαιτεί από επιχειρήσεις που παρέχουν διαθέσιμες στο κοινό τηλεφωνικές υπηρεσίες ή/και πρόσβαση σε δημόσια δίκτυα επικοινωνιών, να διαθέτουν στους τελικούς χρήστες όλες ή μερικές από τις ευκολίες του Μέρους Α` και Β` του Παραρτήματος III του παρόντος, εφόσον αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό.

4. Στην περίπτωση που η Ε.Ε.Τ.Τ. κρίνει, αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις ανωτέρω ευκολίες δύναται να μην επιβάλει τις υποχρεώσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου στο σύνολο ή μέρος της Ελληνικής Επικράτειας.

5. Ο εξοπλισμός ψηφιακής τηλεοπτικής λήψης ευρείας κατανάλωσης που προορίζεται για πώληση ή μίσθωση ή άλλου είδους διάθεση πρέπει να είναι συμβατός με τα οριζόμενα στο παράρτημα IX.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 74
Τέλη

1. Με αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλονται, κατά περίπτωση, στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τα ακόλουθα τέλη, που περιέρχονται σε αυτήν:

α) τέλη στο πλαίσιο των Γενικών Αδειών, ιδίως από τη διαχείριση, τον έλεγχο τους και την επιβολή του συστήματος Γενικών Αδειών

β) τέλη στο πλαίσιο της χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης, ιδίως για τη διαχείριση και τον έλεγχο των αιτήσεων των παροχών

γ) τέλη στο πλαίσιο των ειδικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις δυνάμει των άρθρων 44. 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος.

δ) τέλη στο πλαίσιο της εκχώρησης ονομάτων χώρου.

ε) τέλη στο πλαίσιο του ελέγχου και της εποπτείας του φάσματος.

2. Τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο τέλη:

α) των σημείων α`, β`, γ` και ε` της παραγράφου 1 καλύπτουν, συνολικά, μόνον τις διοικητικές δαπάνες της Ε.Ε.Τ.Τ., που προκύπτουν από τη διαχείριση, τον έλεγχο και την επιβολή του συστήματος Γενικών Αδειών και των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών ως και των ειδικών υποχρεώσεων οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν δαπάνες για διεθνή συνεργασία και ιδίως για την ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά στον Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) εναρμόνιση και τυποποίηση, ανάλυση αγοράς, παρακολούθηση της συμμόρφωσης και άλλους ελέγχους της αγοράς, καθώς και κανονιστικές πράξεις που περιλαμβάνουν την εκπόνηση και την επιβολή παράγωγου δικαίου και διοικητικών αποφάσεων, όπως αποφάσεων για την πρόσβαση και τη διασύνδεση, τις δαπάνες του άρθρου 13 του παρόντος, με σκοπό την εξασφάλιση επαρκών χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων για την εκτέλεση των καθηκόντων της όπως ορίζονται στο παρόντα νόμο και

β) επιβάλλονται στους παρόχους κατά αντικειμενικό, διαφανή και αναλογικό τρόπο, προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πρόσθετες διοικητικές δαπάνες και οι συναφείς δαπάνες.

3. Για τον προσδιορισμό του ύψους των τελών, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να εφαρμόσει είτε μία κλείδα κατανομής βάσει του κύκλου εργασιών των παροχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είτε ένα σύστημα κατ` αποκοπήν επιβάρυνσης αυτών. Οι μέθοδοι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε η καθεμία μόνη της είτε σε συνδυασμό.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους σε μία τουλάχιστον εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, καθώς και στο διαδίκτυο, ανασκόπηση των τελών τα οποία ορίζονται στο παρόν άρθρο και το συνολικό ποσό των τελών που έχουν καταβληθεί σε αυτήν.

5. Στο τέλος εκάστου ημερολογιακού έτους η Ε.Ε.Τ.Τ. εξετάζει το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων τελών καθώς και το συνολικό ποσό των δαπανών αυτής, για τη διασφάλιση της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας της σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος.

Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ αυτών, η Ε.Ε.Τ.Τ. προβαίνει σε σχετικές αναπροσαρμογές για τα τέλη του επερχόμενου έτους, συνυπολογίζοντας ποσό που επιτρέπει σε κάθε περίπτωση τη διατήρηση αποθεματικού της Ε.Ε.Τ.Τ., ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) των προϋπολογιζόμενων δαπανών.
Άρθρο 75
Τέλη για δικαιώματα χρήσης

1. Εκτός των προβλεπόμενων στο προηγούμενο άρθρο διοικητικών τελών, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει και επιβάλλει στους παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών τέλη για δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και δικαιώματα χρήσης αριθμών, τα οποία αντανακλούν την ανάγκη διασφάλισης της βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών. Επίσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζει και επιβάλει τέλη για δικαιώματα χρήσης ονομάτων χώρου τα οποία στοχεύουν στη διασφάλιση βέλτιστης χρήσης των πόρων αυτών.

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. επιβάλλει τα τέλη της παραγράφου 1 κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή, αμερόληπτο και αναλογικά προς τον επιδιωκόμενο σκοπό και λαμβάνει υπόψη τους στόχους του άρθρου 3 του παρόντος.

3. Τα τέλη που καταβάλλονται για την παροχή δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων υπό συνθήκες περιορισμού του αριθμού τους καταβάλλονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία, αφού αφαιρέσει από αυτά ποσό ίσο με το συνολικό κόστος της προετοιμασίας και διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας στο οποίο υπεβλήθη η Ε.Ε.Τ.Τ., συμπεριλαμβανομένου και του κόστους της διαδικασίας που οδήγησε στον περιορισμό του αριθμού των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και του κόστους του ενδεχόμενου αναγκαίου αναδασμού συχνοτήτων, τα αποδίδει στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με αποφάσεις της ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού, τον τρόπο και την προθεσμία καταβολής των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 74 του παρόντος και στο παρόν άρθρο, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

5. Στην Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόμου, αποδίδεται και περιέρχεται επίσης κάθε άλλο ποσό το οποίο εισπράττεται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή ή άλλον τρίτο ως χρηματική ποινή, πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με τις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο τέλη, όπως και κάθε άλλο εισπραττόμενο ποσό, καταβάλλονται απευθείας ως έσοδο στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς αυτής.

6. Αν από την ανωτέρω οικονομική διαχείριση της Ε.Ε.Τ.Τ. κάθε έτους, μετά την αφαίρεση από την Ε.Ε.Τ.Τ. ποσών: (α) ίσων με τις κάθε φορά επίδικες διαφορές κατά της Ε.Ε.Τ.Τ. και (β) πάσης φύσεως προβλέψεων, ιδίως επισφαλών ή/και ανεπίδεκτων εισπράξεως απαιτήσεων από υπόχρεους καταβολής τελών, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα μείον έξοδα), ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως δημόσιο έσοδο και διατίθεται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος νόμου. Η απόδοση γίνεται εντός του επομένου μηνός από την έγκριση του ισολογισμού από την Ε.Ε.Τ.Τ. και την υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τους ορκωτούς λογιστές. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 80%, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. Ειδικά κατά το έτος 2014, το αποδιδόμενο ποσοστό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αφορά τις διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013. Το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. και μπορεί να διατίθεται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ.) ύστερα από απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δαπάνες που προάγουν τους σκοπούς της Γ.Γ.Τ.Τ., όπως ενδεικτικά: η προμήθεια εξοπλισμού πάσης φύσεως για τη λειτουργία της Γ.Γ.Τ.Τ., οι υπηρεσιακές μετακινήσεις – αποστολές της πολιτικής ηγεσίας, των συνεργατών αυτής, καθώς και των υπαλλήλων της Γ.Γ.Τ.Τ. στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά τη λειτουργία αυτής, οι γενικές και ειδικές δράσεις αρμοδιότητας αυτής, η επιστημονική, μελετητική και συμβουλευτική υποστήριξη αυτής, οι αμοιβές επιτροπών και ομάδων εργασίας για την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητάς της, η συμμετοχή, οργάνωση και χρηματοδότηση συνόδων ή συνεδρίων ή σεμιναρίων, τα οποία διοργανώνονται από τη Γ.Γ.Τ.Τ. ή άλλους φορείς, για θέματα που έχουν σχέση με το πεδίο δραστηριότητάς της, καθώς και η χρηματοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από ειδικούς επιστήμονες, ομάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση με ζητήματα της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων η κάθε είδους ερευνητική, εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή ενίσχυση για την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η χρηματοδότηση υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού, καθώς και η επιχορήγηση προωθητικών δράσεων για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την ευρυζωνική σύνδεση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού και ειδικών γεωγραφικών περιοχών, καθώς και φορέων του εν γένει δημόσιου τομέα για την εκπλήρωση των δημόσιων σκοπών τους στο πλαίσιο των τηλεπικοινωνιακών τους αναγκών, την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην πληροφόρηση και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην Επικράτεια, καθώς και η χρηματοδότηση έργων, ειδικών εργασιών ή μελετών από ειδικούς επιστήμονες, ομάδες εργασίας ή άλλους φορείς, εφόσον έχουν σχέση με ζητήματα και δράσεις της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 25 ΝΟΜΟΣ 4508/2017 και ισχύει από 22/12/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

7. Από 1.1.2015, κατά το μεθεπόμενο οικονομικό έτος εκάστης διαχειριστικής χρήσεως, το τυχόν αδιάθετο ποσό του αποθεματικού, που μπορεί, κατά τα ανωτέρω, να διατίθεται για ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και το οποίο έχει παραμείνει στην Ε.Ε.Τ.Τ., αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικώνκαι Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.18 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., αποδίδεται εφάπαξ στον Κρατικό Προϋπολογισμό εντός του 2014 το σύνολο του αδιάθετου αποθεματικού των ετών 1995 έως και 2012, που δεν έχει διατεθεί για δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και παραμένει στην Ε.Ε.Τ.Τ. εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.18 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

9. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται ετησίως σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταχωρούνται δε στον ιστοχώρο της Ε.Ε.Τ.Τ.
Όπως προστέθηκε με την παρ.19 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

10. Με Κανονισμό, που εκδίδεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζεται ο τρόπος οικονομικής διαχείρισης αυτής.
Όπως προστέθηκε με την παρ.19 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 76
Ποινικές κυρώσεις

1. Η παράβαση των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών, η χρήση ραδιοσυχνοτήτων ή αριθμών χωρίς να έχει προηγηθεί εκχώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και η παράνομη εμπορία ή χρήση τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή ύψους από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ.

2. Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων κατάσχονται και, με την έκδοση αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου, δημεύονται.
Άρθρο 77
Διοικητικές κυρώσεις

1. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ. διαπιστώσει ότι πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της Γενικής Άδειας, των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή / και αριθμών, των ειδικών υποχρεώσεων, που προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παράγραφοι 1, 2, 4, 5 και 49 του παρόντος, των υποχρεώσεών του ως καθορισμένη επιχείρηση, της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, του Κανονισμού Διεθνούς Περιαγωγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή δεν παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του παρόντος, κοινοποιεί σε αυτόν την εν λόγω διαπίστωση και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης ή/και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.20 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να απαιτήσει την παύση της παράβασης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, είτε αμέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, και να λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης και να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

α) Σύσταση.

β) Πρόστιμο έως 3.000.000 ευρώ το οποίο εισπράττε­ ται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει περιοδικές ποινές με αναδρομικό αποτέλεσμα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να προβλέψει την καταβολή του ποσού του προστίμου σε δόσεις.

γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών λειτουργίας υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, καθώς και των δικαιωμάτων χρήσης, ειδικών υποχρεώσεων σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης, ακόμη και εάν η παράβαση έχει μετέπειτα παύσει να υφίσταται.

δ) Διαταγή να διακοπεί ή να καθυστερήσει η παροχή υ­πηρεσίας ή ομάδας υπηρεσιών η οποία, εάν συνεχιζόταν, θα κατέληγε σε σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, ενώ εκκρεμεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις πρόσβασης που έχουν επιβληθεί μετά από ανάλυση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος.

ε) Σε όποιον επιβάλλεται μία από τις παραπάνω κυρώσεις υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων εποπτείας και ελέγχου φάσματος, όπως αυτά ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.21 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στην παράγραφο 1, σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο, τους καταχωρητές ονομάτων χώρου ή τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης, η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

α) Σύσταση.

β) Πρόστιμο έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τα ονόματα χώρου στο διαδίκτυο και έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τους καταχωρητές ονομάτων χώρου και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

γ) Αναστολή ή ανάκληση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Ε.Τ.Τ., σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 48 ΝΟΜΟΣ 4487/2017 και ισχύει από 9/8/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3.α. Πέραν των διοικητικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 44/2002 (Α` 44), σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεων που διέπουν τη διάθεση στην αγορά, την ελεύθερη κυκλοφορία και τη θέση σε λειτουργία του ραδιοεξοπλισμού και του τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, η Ε.Ε.Τ.Τ. με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:

α) Σύσταση, η οποία μπορεί να επιβάλεται και στους διανομείς ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, για παραβάσεις των διατάξεων του π.δ. 44/2002 (Α`44).

β) Για όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων του π.δ. 44/2002 (Α`44) για τις οποίες δεν προβλέπεται κύρωση στο άρθρο 16 αυτού, πρόστιμο έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στους κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αυτών και εισαγωγείς/ υπεύθυνους για τη διάθεση στην κοινοτική αγορά ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού. Πρόστιμο έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στους διανομείς ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού για παραβάσεις διατάξεων του π.δ. 44/2002 (Α` 44).
Όπως προστέθηκε με την παρ.23 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιείται στην ενδια­φερόμενη επιχείρηση εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη λήψη της. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ε.Ε.Τ.Τ. δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο.

5. Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κυρώσεως του προστίμου, εάν ο υπόχρεος για την καταβολή του το καταβάλει εντός τριάντα (30) ημερών, από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος ποσού. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τις κυρώσεις που επιβάλλονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. δυνάμει του π.δ. 44/2002.

6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση όρων της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα σε άλλες επιχειρήσεις ή χρήστες δικτύων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή άλλους χρήστες ραδιοφάσματος, μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης, η οποία λαμβάνεται μετά από ακρόαση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Η απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. περί των προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Η διαδικασία λήψεως Προσωρινών Μέτρων καθορίζεται με τον Κανονισμό Ακροάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται εν συνεχεία δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, ή με την οριστική της απόφαση, η Ε.Ε.Τ.Τ. ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης.Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών μέτρων ορίζεται στην απόφαση λήψης αυτών άλλως, και εάν δεν ορίζεται σε αυτήν, ισχύουν μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ. επί της κυρίας ακρόασης για την κατ’ ουσίαν εξέταση της υπόθεσης και σε κάθε περίπτωση η διάρκεια αυτών δεν δύναται να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.24 Άρθρο 60 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

7. Τα ανωτέρω πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. και αποδίδονται σε αυτήν.
Άρθρο 78
Ενδικα βοηθήματα

Σημ.Εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 44/2002 (Α` 44):

Σημ.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 77 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 60 παρ.20 Ν.4313/2014,ΦΕΚ Α 261/17.12.2014.

1. Κατά των κανονιστικών αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά των αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά των λοιπών ατομικών διοικητικών αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

2. Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης ή της προσφυγής, κατά περίπτωση, και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., εκτός εάν, μετά από αίτηση του αιτούντος ή του προσφεύγοντος, το δικαστήριο, με αιτιολογημένη απόφαση του, αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ., ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, απαιτείται η κατάθεση στην Ε.Ε.Τ.Τ. ποσού ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 500.000 ευρώ.

4. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί, κατά περίπτωση, αίτηση αναίρεσης ή έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. διατηρεί στοιχεία αναφορικά με τα θέματα των ανωτέρω προσφυγών, τη διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής, καθώς και τον αριθμό των αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται από την Ε.Ε.Τ.Τ. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον BEREC κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Άρθρο 79
Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24 του παρόντος, η Ε.Ε.Τ.Τ. προσαρμόζει τις γενικές άδειες και τα μεμονωμένα δικαιώματα χρήσης που υφίστανται ήδη στις 31 Δεκεμβρίου 2009 σύμφωνα με τα άρθρα 18, 21, 22 και 23 και το παράρτημα VII του παρόντος, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Εφόσον η εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου επιφέρει περιορισμό των δικαιωμάτων ή επέκταση των υποχρεώσεων βάσει ήδη υφιστάμενων αδειών και μεμονωμένων δικαιωμάτων χρήσης, η Ε.Ε.Τ.Τ. με απόφαση της μπορεί να παρατείνει την ισχύ αυτών των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2012 το αργότερο, υπό τον όρο ότι, με τον τρόπο αυτό, δεν θίγονται τα δικαιώματα άλλων επιχειρήσεων βάσει του κοινοτικού δικαίου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις παρατάσεις αυτές δηλώνοντας τους σχετικούς λόγους.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. ή το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ευρίσκονται σε εξέλιξη ολοκληρώνονται σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη.

3. Ο καθορισμός και η ανάλυση σχετικών αγορών, καθώς και οι εν εξελίξει διαβουλεύσεις ή/και κοινοποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση, οι οποίες άρχισαν πριν τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

4. Μέχρι τη ρύθμιση θεμάτων για τα κρατικά δίκτυα που δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο, την αρμοδιότητα χορήγησης των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων έχει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

5. Η υπ` αριθ. 457/14.12.2001 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τη χορήγηση Ειδικής Αδειας στην εταιρεία «Hellas Sat A.E.» και διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΣ SAT» και «HELLAS SAT» παραμένει σε ισχύ.

6. Προγενέστερες Αποφάσεις ή Πράξεις της Ε.Ε.Τ.Τ. και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παραμένουν εν ισχύ στο μέτρο που δεν αντιβαίνουν με τις διατάξεις του παρόντος.

7. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. πριν τη θέση σε ισχύος του παρόντος και εκκρεμούν, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

8. Σε περίπτωση που λόγω της αλλαγής αρίθμησης προγενέστερα νομοθετήματα αναφέρονται σε άρθρα που δεν έχουν σχέση με την προσδοκώμενη ρύθμιση, ισχύει η νέα αρίθμηση.

9. Μέχρι την 31.12.2011 διατηρείται σε ισχύ το αποθεματικό της Ε.Ε.Τ.Τ., που είχε ήδη σχηματισθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 3431/2006, το οποίο διαμορφώνεται από την οικονομική χρήση έτους 2012 σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω στα άρθρα 74 και 75 του παρόντος.

10. Το τακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που μεταφέρθηκε στην Ε.Ε.Τ.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3717/2008 (Α` 239), και δυνάμει των κοινών υπουργικών αποφάσεων 40977/1388/5.8.2010, 42227/1434/2.9.2010 και 53855/1703/26.10.2010, και έχει καταλάβει προσωποπαγείς θέσεις και υπηρετεί στην Ε.Ε.Τ.Τ. κατά την ψήφιση του παρόντος καταλαμβάνει αυτοδικαίως και σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα, τις θέσεις που συστήνονται στο σημείο Β`, παράγραφος 5 του άρθρου 13 του παρόντος καταργουμένων αντιστοίχως των προσωποπαγών θέσεων.

11. Το υπηρετούν, κατά την ψήφιση του παρόντος, προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις που ήδη καταλαμβάνει, και όπως συστήνονται στο άρθρο 13 του παρόντος, σύμφωνα με τα τυπικά του προσόντα και το καθεστώς που προσελήφθη.

12. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 για τη μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή εκπομπή ισχύουν μέχρι την ημερομηνία παύσης μετάδοσης τηλεοπτικού σήματος με αναλογικό τρόπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012.

13. Γενόμενες πληρωμές από τις 17.8.2010 ως και τις 31.12.2015 δυνάμει της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 276/055/14.2.2003 «Κανονισμός Κάλυψης Δαπανών Μετακίνησης και Ημερήσια Αποζημίωση των Μελών και του Προσωπικού της ΕΕΤΤ εντός και εκτός Επικράτειας» (Β΄ 256), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 472/175/21.3.2008 (Β΄ 600), λογίζονται νόμιμες και δεν αναζητούνται.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 4463/2017 και ισχύει από 30/3/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 80
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

1 . Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου τροποποιούνται οι κάτωθι διατάξεις ως εξής:

α) Το άρθρο 1 παρ. 5 του ν, 2801/2000 (Α’ 46), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Α) Η εγκατάσταση σταθμού εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και κατασκευής κεραίας χωρίς άδεια ή έγκριση, εφόσον αυτή απαιτείται, η χρήση σταθμού εκπομπής ραδιοσήματος χωρίς άδεια ή η παραχώρηση ηλεκτρικού ρεύματος σε εγκαταστάσεις άλλου, ο οποίος κατέχει ή λειτουργεί σταθμό εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος με ή χωρίς άδεια, η παραχώρηση της κατασκευής σε άλλον για την εγκατάσταση κεραίας χωρίς άδεια, εφόσον απαιτείται, καθώς και η παρεμπόδιση ή παρενόχληση των αρμόδιων οργάνων να πραγματοποιήσουν έλεγχο των σταθμών εκπομπής ή/και λήψης ραδιοσήματος και των εγκαταστάσεων αυτών ή η παροχή με δόλο εσφαλμένων πληροφοριών για την άσκηση του ελέγχου, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από επτά χιλιάδες πεντακόσια (7.500) ευρώ έως τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ευρώ. Σε περίπτωση καταδίκης διατάσσεται η αφαίρεση της τυχόν υφιστάμενης άδειας και η δήμευση του εξοπλισμού του σταθμού και των συναφών εγκαταστάσεών του.

Β) Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η τυχόν υφιστάμενη άδεια από το όργανο που την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις και δημεύεται με αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Τα αδικήματα των περιπτώσεων Α · και Β · θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Γ) Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από τεχνική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας, στους κατόχους κατασκευών κεραιών στην ξηρά:

α) που δεν διαθέτουν άδεια ούτε πιστοποιητικό πληρό­τητας ή

β) που διαθέτουν άδεια ή πιστοποιητικό πληρότητας φακέλου τα οποία έχουν εκδοθεί επί τη βάσει ψευδών, ανακριβών ή παραποιημένων στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση ιδίως η ψευδής αναγραφή ή η παραποίηση στοιχείων ή η υποτροπή. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδα του Δημοσίου, συνυπολογίζονται στο ποσοστό εκ του αποθεματικού που καταβάλει η Ε.Ε.Τ.Τ. στο Δημόσιο και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Δ) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα α­πό έκθεση των αρμόδιων οργάνων της Περιφέρειας, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο υπέρ της οικείας Περιφέρειας ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, στους κατόχους κατασκευών κεραιών που δεν φροντίζουν για την κατεδάφιση των κατασκευών μετά την, για οποιονδήποτε λόγο, διακοπή λειτουργίας των κεραιών ή δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, που προκύπτουν από τις διατάξεις περί σήμανσης των κατασκευών κεραιών.

Ε) Μετά από κοινοποίηση των ως άνω αποφάσεων επιβολής ποινών στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, ή με πρωτοβουλία αυτής, διατάσσεται η κατεδάφιση παράνομων ή μη λειτουργουσών κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 267/1998 (Α’ 195).

ΣΤ) Η επιβολή των ως άνω διοικητικών προστίμων δεν υποκαθιστά τυχόν άλλες ποινές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τυχόν άσκηση των προβλεπόμενων διοικητικών ή ένδικων μέσων δεν αναστέλλει την είσπραξη του προστίμου. Εφόσον τα πρόστιμα εξοφλούνται εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης επιβολής τους, και μόνον τότε, μειώνονται αυτομάτως κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Μετά την παρέλευση του μηνός η είσπραξη των προστίμων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε .. »

β) Στο άρθρο 186 «Αρμοδιότητες Περιφερειών», του ν, 3852/2010 (Α’ 87), τομέας Ε. Μεταφορών – Επικοινωνιών προστίθεται νέα παράγραφος 40, ως εξής: «40. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 50268/5137 /2007 (Β · 1853) και 15492/1178/05/2007 (Β · 523) και ο καθορισμός των οργάνων τήρησης αυτών.»

γ) Στο τέλος του εδαφίου δ · της παρ. 1 του άρθρου 1 του β.δ. 220/1971 (Α · 63) προστίθεται η εξής φράση: ” ή από τη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), να του έχουν χορηγηθεί τα πιστοποιητικά παρακολούθησης των προγραμμάτων «Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιακών – Α’ κύκλου» και «Προχωρημένης Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιακών» και να ανήκει στον κλάδο Τηλεπικοινωνιακών (ΠΕ3 ή ΤΕ3) της ΥΠΑ.»

δ) Η παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. 220/1971 (Α’ 63) α­ντικαθίσταται ως εξής: «1. Η εξέταση των υποψηφίων για την απόκτηση Γενι­κού Πτυχίου Χειριστού Ασυρμάτου (Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεγραφητού ή Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνητού) διενεργείται από πενταμελή Επιτροπή αποτελούμενη από δύο υπαλλήλους του Δημοσίου, δύο εκπροσώπους του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠ) και έναν εμπειρογνώμονα. Όλα τα μέλη που μετέχουν στην Επιτροπή πρέπει να κατέχουν τίτλο σπουδών ΑΕΙ συναφή με το αντικείμενο της εξέτασης. Η λειτουργία της Επιτροπής παρακολουθείται και υποστηρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσό- ντων.»

ε) Οι παράγραφοι 20 και 21 του τομέα Ε Μεταφορών­Επικοινωνιών, του άρθρου 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών του ν, 3852/201 Ο (Α · 87) τροποποιούνται ως ακολούθως: «20. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβά­τες των κανονισμών λειτουργίας ερασιτεχνικών και ραδιοσταθμών CB. 21. Η χορήγηση αδειών κατασκευής, κατοχής, εγκατά­στασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου, καθώς και η ανάκληση αδειών λειτουργίας αυ- τών.» στ) Το άρθρο 13 του ν. 3592/2007 (Α’ 161) αντικαθί­σταται ως εξής:

«Άρθρο 13

Επίγεια ψηφιακή τηλεόρασηκαι ραδιόφωνο

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν αποκλειστικά επίγεια ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο. Η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρεσιών μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας με χρήση ραδιοσυχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος, αποτελεί παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τον πάροχο περιεχομένου. Ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχομένου απαιτείται να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη του καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

2. Στον πάροχο δικτύου χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής από την Ε.Ε.Τ.Τ .. Για τον πάροχο δικτύου, η κατά τα ως άνω παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών λαμβάνει χώρα υπό το καθεστώς Γενικής Αδείας και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο πάροχος δικτύου παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας στους παρόχους περιεχομένου.

3. Για τον πάροχο περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής απαιτείται, πριν την έναρξη εκπομπής, η χορήγηση άδειας κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ. το οποίο εκδίδει και τη σχετική προκήρυξη.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ., καθορίζονται τα κριτήρια αδειοδότησης, οι συντελεστές βαρύτητας αυτών, το πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση αδειών. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7, 8α, 8β και 8γ, 9,1 Ο, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20 του άρθρου 6 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και δημόσια διαβούλευση, καθορίζεται ο αριθμός των αδειών παρόχου περιεχομένου ανά κατηγορία λήψης (ελεύθερης ή συνδρομητικής), εμβέλειας (εθνική ή περιφερειακή) και χαρακτήρα του προγράμματος (ενημερωτικός ή μη ενημερωτικός). Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατό να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών. Με την προκήρυξη καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι, κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειοδότησης, για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία καταβάλλουν στο Ε.Σ.Ρ. παράβολο συμμετοχής, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Ε.Σ.Ρ. στη σχετική προκήρυξη. Το Ε.Σ.Ρ., μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας, καταρτίζει πίνακα στον οποίο, με βάση τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν, κατατάσσονται κατά σειρά οι υποψήφιοι, ανάλογα με την κατηγορία για την οποία αιτήθηκαν τη χορήγηση άδειας. Οι άδειες παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης χορηγούνται από το Ε.Σ.Ρ. στους συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους. Ως προς τους όρους και το περιεχόμενο της άδειας ε­φαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 του άρθρου 11 του παρόντος.

6. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, καθώς και οι διατάξεις των παραγράφων 4,6,7,8,9α έως 9δ, 1 Ο, 11, 12, 13, 14, 16, 17 και 18 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναλόγως και για τη χορήγηση αδειών σε παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.

7. Όσοι έχουν λάβει, κατά τα ως άνω, άδεια παρόχου περιεχομένου, υποχρεούνται να συμβάλλονται εντός έτους από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της άδειας με νόμιμα αδειοδοτημένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. πάροχο δικτύου, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

8. Η παροχή περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ραδιοτηλεοπτικής ευρυεκπομπής λαμβάνει χώρα, κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας.

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται οι Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Ειδικότερα, με τους Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να καθορίζονται οι συχνότητες, οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές εκπομπής που πρέπει να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι ως άνω Χάρτες Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.

Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος. Εάν η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., υποχρεούνται να αποδεχθούν τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψουν εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα που θα καθοριστούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τις νέες προδιαγραφές.

Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα αντίστοιχα με αυτά της προηγούμενης παραγράφου για τη μετάδοση επίγειας ψηφιακής ραδιοφωνικής ευρυεκπομπής.»

ζ) Το εδάφιο β · της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3592/2007 (Α · 161) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. β) η παροχή τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών υπηρε­σιών, μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας, με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού ψηφιακού σήματος.»

η) Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3592/2007 (Α’ 161) α­ντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η παροχή τηλεοπτικών υπηρεσιών της περίπτωσης β · της παρ. 2 ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του τιαρόντος.»

θ) Η περίπτωση α · της παρ. 3 του άρθρου 14 τουν. 3592/2007 (Α · 161) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. α) Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., πέραν των υφιστάμενων ψηφια­κών προγραμμάτων της, υποχρεούται, μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της, να εκπέμπει ψηφιακά το πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων. Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναθέτει σε φορείς του δημόσιου τομέα την παραγωγή προγράμματος που θα εκπέμπεται ψηφιακά, το κόστος του οποίου αναλαμβάνουν οι φορείς αυτοί. Μέσω των ψηφιακών συχνοτήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. μπορεί να αναμεταδίδονται διεθνή ξενόγλωσσα προγράμματα.»

ι) Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α’ 161) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η μετάδοση και πολυπλεξία του προγράμματος των τηλεοπτικών σταθμών εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας με ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να αναλαμβάνεται από φορέα που θα συσταθεί από τους τηλεοπτικούς σταθμούς που μεταδίδονται ψηφιακά ή από φορέα με τους οποίους αυτοί θα συμβληθούν, εξαιρουμένης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε .. »

ια) Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3592/2007 (Α. 161)αντικαθίσταται ως εξής:

“1 . Η παροχή ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω ευρυζωνικών δικτύων προϋποθέτει τον πάροχο δικτύου και τον πάροχο περιεχομένου, οι οποίοι μπορεί να είναι το ίδιο ή και διαφορετικά νομικά πρόσωπα.»

ιβ) Η παρ. 18 του άρθρου 11 του ν. 3592/2007 (Α · 161) αντικαθίσταται ως εξής: “18. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο­ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται και χωροθετούνται συγκεκριμένα ακίνητα για τη λειτουργία των πάρκων κεραιών. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται ο τρόπος οργάνωσης των πάρκων κεραιών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την υποχρεωτική τοποθέτηση των κατασκευών κεραιών εντός αυτών, καθώς και το χρονοδιάγραμμα μετακίνησης των ήδη υφιστάμενων κεραιών, οι όροι και οι διαδικασίες ανάδειξης των διαχειριστών των πάρκων κεραιών, εφόσον η παρουσία τους κρίνεται σκόπιμη, οι υποχρεώσεις των διαχειριστών και των κατόχων των εγκατεστημένων εντός των πάρκων κεραιών κατασκευών κεραιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λετιτομέρεια.»

ιγ) Η περίπτωση β · της παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α’ 161) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι αναλογικές συχνότητες για τη μετάδοση συνδρο­μητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών με αναλογική μορφή οι οποίες απελευθερώνονται κατά τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α · της παραγράφου 7 του άρθρου 14 διατίθενται προς χρήση με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η ισχύς της παρούσας παύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012.»

ιδ) Το εδάφιο 2.1.3 της παρ. 2.1 του άρθρου 2 του π.δ.151 /2004 (Α · 107) μεταφέρεται στο τέλος της παραγράφου 2.4 του ίδιου άρθρου και λαμβάνει την αρίθμηση 2.4.5 με αντίστοιχη μεταβολή στο σχεδιάγραμμα του οργανισμού του άρθρου 2 του π.δ. 151/2004 (Α’ 107).

ιε) Στο τέλος του άρθρου 6 του π.δ. 151/2004 (Α’ 107) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως: “7. Προβαίνει ως αρμόδια μονάδα σε άμεση αναζήτη­ση των απαραίτητων πληροφοριών για τον εντοπισμό της θέσης καλούντος στο 112 σύμφωνα με την Πράξη της Α.Δ.Α.Ε. «για την επεξεργασία κλήσεων έκτακτης ανάγκης για την παροχή πληροφοριών στους αρμόδιους για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης φορείς», όπως κάθε φορά ισχύει και τη γνωστοποίηση – ανάθεση των απαραίτητων στοιχείων στον αρμόδιο επιχειρησιακά φορέα έκτακτης ανάγκης.»

ιστ) Στο άρθρο 9 του π.δ. 151/2004 (Α’ 107) προστίθε­ται ως πρώτο εδάφιο το ακόλουθο: «Το Τμήμα Διαχείρισης του Ενιαίου Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112» υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης.» Στο ίδιο άρθρο προστίθεται δεύτερη και τρίτη παράγραφος ως ακολούθως: «Επίσης είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των θε­ μάτων λειτουργίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112», που αφορούν την εφαρμογή του πλαισίου υλοποίησης και λειτουργίας του « 112» σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τη συνεργασία με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, την εισήγηση θεσμικών ρυθμίσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της ΥΚΕΑ 112, την ενημέρωση του κοινού για το «112» και για τη δυνατότητα εντοπισμού της θέσης του καλούντος, τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Ε.Ε. και εθνικούς φορείς κρατών – μελών της ΕΕ για θέματα που αφορούν το « 112», την παροχή στοιχείων για τη λειτουργία της υπηρεσίας του « 112» σε εθνικούς και διεθνείς φορείς και την παρακολούθηση κάθε άλλου συναφούς με το «112» θέματος.» «Για τη στελέχωση του Τμήματος Διαχείρισης του Ενιαίου Αριθμού Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης «112» εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος α · και ν. του άρθρου 26 παράγραφος 2, του άρθρου 27 και του άρθρου 28 παράγραφος 3.»

ιζ) Στο τέλος του άρθρου 20 του π.δ. 151 /2004 (Α ·107) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η Διεύθυνση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης είναι επίσης αρμόδια για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης 112.»
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 55 ΝΟΜΟΣ 4472/2017 και ισχύει από 19/5/2017
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) Ον. 3431/2006 (Α’ 13), όπως έχει τροποποιηθεί καιίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με εξαίρεση την παράγραφο 2 του άρθρου 70, το άρθρο 73 και τις διατάξεις που αφορούν τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

β) Η υπ’ αριθ. 44465/27. 12.2001 (Β · 7/2002) υπουργική απόφαση,

γ) Το π.δ. 123/1998 (Α · 103) σχετικά με την κατάργη­ση των περιορισμών στη χρήση καλωδιακών τηλεοπτικών δικτύων για την παροχή απελευθερωμένων υπηρεσιών, σε προσαρμογή προς την Οδηγία 90/388/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 95/51/ΕΚ.

δ) Το π.δ. 124/1998 (Α · 103) περί κινητών και προσωπι­κών επικοινωνιών σε προσαρμογή προς την Οδηγία 90/388/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 96/2/ΕΚ.

ε) Το π.δ. 212/1997 (Α · 166) περί εναρμονίσεως της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ.

στ) Τα προεδρικά διατάγματα 165/1999 (Α’ 159), 181/1999 (Α · 170) και 40/1996 (Α · 27), όπως ισχύουν, καθώς και τοπ.δ. 157/1999 (Α’ 153).

ζ) Το π.δ. 388/2002 (Α. 335).

η) Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, προεδρι­κού διατάγματος, υπουργικής απόφασης ή απόφασης της Ε.Ε.Τ.Τ., που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.

θ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, γενικού ή ειδικού νόμου ή διατάγματος ή απόφασης, σχετική με τη διαδικασία έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων, που είναι αντίθετη με τον παρόντα νόμο. Ειδικότερα καταργούνται:

αα) Από το ν.δ, 1244/1972 (Α’ 181 ), όπως ισχύει, τα άρ­θρα 9 και 10.

ββ) Από το π.δ. 271/1976 (Α’ 102), όπως τροποποιήθη­κε με το π.δ. 347/1986, το άρθρο 1 παρ. 9 εδάφια θ ‘ και ιε αυτού.

γγ) Η υπ’ αριθ. 15917/1982 υπουργική απόφαση (Β’ 896). δδ) Από το π.δ. 482/1987 (Α · 220) τα άρθρα 1 παρά­γραφος 2, 2 παράγραφοι 1 και 5. εε) Από το π.δ. 587/1988 (Α’ 282) το άρθρο 5 παράγρα­φοι 1, 5, 6, 7 και 8. ι) Οι περιπτώσεις 27 της παραγράφου Α.1.1.γ και 22 της παραγράφου Β.Μ.β.ε του Δεύτερου Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος του π.δ. 43/2002 (Α · 43).

ια) Το άρθρο 16 του ν. 3592/2008 (Α’ 161).

ιβ) Η παράγραφος 11 του τομέα Ζ Υγείας, του άρθρου 186 Αρμοδιότητες Περιφερειών του ν. 3852/201 Ο (Α · 87).

ιγ) Το εδάφιο «Από 20 Ιουλίου 2009 στα Μικτά Συνερ­γεία Ελέγχου και στις Νομαρχιακές Επιτροπές Ακροάσεων του άρθρου 15 της παρούσας περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα πρόσωπο ανά όργανο, που διαθέτει «Πιστοποιητικό Επόπτη Αγοράς» για Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ)» της παραγράφου 3 του άρθρου 14 της κ.υ.α. 50268/5137/2007 (Β’ 1853). ιδ) Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν, 3592/2007 (Α’ 161).
Άρθρο 81
Τελικές διατάξεις

1. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις (όπως προδιαγραφές) που πρέπει να πληροί η μελέτη, η υλοποίηση, η λειτουργία και η επίβλεψη, Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής, οι κυρώσεις και λοιπές συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων, η πιστοποίηση της εκπλήρωσης των ως άνω απαιτήσεων και ο έλεγχος τους, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.

2. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, καθορίζονται για τους τομείς Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Συστημάτων Πληροφορικής οι αντίστοιχες άδειες άσκησης επαγγέλματος για τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του παρόντος, οι απαιτήσεις (τίτλοι σπουδών και ισοτιμίες, προϋπηρεσίες, δικαιολογητικά), οι διαδικασίες χορήγησης των σχετικών αδειών άσκησης επαγγέλματος, όπου δεν υπάρχουν σχετικές ρυθμίσεις, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

3. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις (όπως οι προδιαγραφές) που πρέπει να πληροί η μελέτη, η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία και η επίβλεψη ηλεκτρονικών – ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Β` ειδικότητας), οι κυρώσεις και λοιπές συνέπειες που συνεπάγεται η παράβαση των εν λόγω απαιτήσεων, η πιστοποίηση της εκπλήρωσης των ως άνω απαιτήσεων και ο έλεγχος τους. καθώς και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.

4. Όπου στις διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ μνημονεύεται ο όρος «τηλεπικοινωνίες» και τα παράγωγα αυτού, νοούνται οι «ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

5. Το προβλεπόμενο στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2644/1998 (Α` 233) αίτημα για την ανανέωση της άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω καλωδιακών δικτύων ή δορυφόρου μπορεί να υποβληθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, εντός των τριών (3) τελευταίων ετών πριν από τη λήξη της διάρκειας της.

6. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 παρ. 7 του ν. 2644/ 1998 (Α` 233) ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα το οποίο οφείλει να καταβάλλει η κάτοχος άδειας συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων, καθορίζεται στο μισό τοις εκατό (0,5%) επί των αντίστοιχων ακαθάριστων εσόδων της, αυξανόμενο κάθε δύο έτη κατά το ίδιο ποσοστό (0,5% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 1% για το τρίτο και τέταρτο έτος κ.λπ.) και μέχρι του ποσοστού του 3% επί των ανωτέρω εσόδων κατ` ανώτατο όριο.

7. Όπου στις διατάξεις του ν. 3592/2007 γίνεται αναφορά στις ρυθμίσεις του ν. 3431/2006 νοείται στις αντίστοιχες του παρόντος νόμου.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 82
Γενικοί κανόνες – Ορισμοί

Για τους σκοπούς του μέρους αυτού:

1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα είναι τα επιβατηγά αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως εννέα (9) θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και μεταφέρουν επιβάτες αναλόγως προς την κατηγορία τους. Διακρίνονται σε:

α) Ε.Δ.Χ. πέντε (5) θέσεων ή πολυμορφικά (ενός όγκου), με μετρητή (ΤΑΞΙ). Τα πολυμορφικά (ενός όγκου) ΤΑΞΙ εφόσον μπορούν να μεταφέρουν αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να έχουν στα εξαρτήματα ράμπα και υποχρεωτικά ιμάντες στήριξης και ασφάλειας του αμαξιδίου, καθώς και οποιοδήποτε τεχνικό μέσο διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο όχημα ταξί και επιτρέπεται να διενεργούν μεταφορά ατόμων με αναπηρία.

β) Ε.Δ.Χ. από έξι (6) έως εννέα (9) θέσεων Ειδικής Μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) χωρίς μετρητή. Τα Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες πρέπει να είναι ειδικά διασκευασμένα για το σκοπό αυτόν (ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ) και να εισπράττουν κόμιστρο όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

γ) Ε.Δ.Χ. από πέντε (5) έως επτά (7) θέσεων Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) χωρίς μετρητή..

2. Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου είναι κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία και συνεταιρισμός συσταθέντα κατά το άρθρο 87 του παρόντος νόμου, που έχουν στην κυριότητά τους ή που έχουν αγοράσει με τον όρο παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, ολόκληρο ή ιδανικό μερίδιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

3. Οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου: Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και οδήγηση αυτού, καθώς και για την παροχή εξυπηρέτησης, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά και από τους κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

4. Διαδρομή: Η ακολουθητέα πορεία του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου προς τον τόπο προορισμού που επιλέγει ο επιβάτης. Η κάθε διαδρομή εκτελείται με καταβολή του προβλεπόμενου κομίστρου.

5. Μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το οποίο εκτελεί διαδρομή ύστερα από προηγηθείσα μίσθωση η οποία γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικού ραδιοδικτύου ΤΑΞΙ ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η μίσθωση γίνεται με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, ή του συμφωνηθέντος εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΕΤ αυτοκίνητο.

6α. Έναρξη- Τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:

αα. Έναρξη διαδρομής: Το σημείο επιβίβασης του επιβάτη.

ββ. Τέλος διαδρομής: Το σημείο αποβίβασης του επιβάτη.

β. Έναρξη- Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.

αα. Έναρξη λειτουργίας ταξιμέτρου: Στις περιπτώσεις μίσθωσης και προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας – διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ αυτοκινήτου το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία με την επιβίβαση – παραλαβή του επιβάτη, ενώ στις περιπτώσεις προμίσθωσης όπου ο επιβάτης βρίσκεται εκτός των ορίων της έδρας – διοικητικής μονάδας ή της περιμετρικής, όπου υφίσταται, του Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία στο σημείο εξόδου από τα όρια της έδρας – διοικητικής μονάδας ή εκκίνησης του οχήματος.

ββ. Τέλος λειτουργίας ταξιμέτρου: Στο τέλος της διαδρομής του Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου.

7. Έναρξη Τέλος διαδρομής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔ-ΜΙΣΘ: Η έναρξη της διαδρομής του μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΕΙΔΜΙΣΘ, καθώς και το τέλος αυτής, προκειμένου να συμφωνηθεί το κόμιστρο διαδρομής, προσδιορίζονται ως εξής:

Α. Έναρξη διαδρομής: Σημείο εκκίνησης είναι το σημείο παραλαβής του επιβάτη.

Β. Τέλος διαδρομής: Η αποβίβαση του επιβάτη.

8. Προμίσθωση: Η εκ των προτέρων μίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σημείο επιβίβασης που βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής. Η προμίσθωση για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ είναι υποχρεωτική.

9. Περιμετρική ζώνη: Τα όρια της περιοχής μέσα στην οποία για την παρεχόμενη εξυπηρέτηση από Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ εφαρμόζεται το τιμολόγιο 1 (μονή ταρίφα) και έξω από αυτήν το τιμολόγιο 2 (διπλή ταρίφα). Τα όρια αυτά είναι τα σημεία αλλαγής του τιμολογίου 1 σε τιμολόγιο 2.

10. Ταξίμετρο: Η συσκευή που υπολογίζει αυτόματα και καταγράφει κάθε χρονική στιγμή το πληρωτέο, για μεταφορά με Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, χρηματικό ποσό.

11. Έτος αδειοδοτήσεως: το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου διενεργείται διαδικασία αδειοδοτήσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 14 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη του άρθρου
Άρθρο 83
Εννοια έδρας

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, η έδρα αποτελεί τη διοικητική μονάδα ή την ενιαία διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου:

α) Ως έδρες – διοικητικές μονάδες νοούνται τα τοπικά διαμερίσματα που καθορίστηκαν με το ν. 2539/1997 (Α` 244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3463/ 2006 (Α14).

β) Ως έδρες – ενιαίες διοικητικές μονάδες νοούνται:

αα) η Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/ 2010 (Α` 87),

ββ) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά και Χαλκηδόνος, όπως συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3852/2010 (Α` 87),

3.Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προηγούμενες μεταβολές των εδρών επιτρέπεται να καθορίζονται οι έδρες οι οποίες μπορούν να προκύπτουν από συνένωση υφιστάμενων όμορων εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας ή της διατηρήσεως των εδρών ως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Σχετικό: Με τις παρ.16 και 17 άρθρου 106 Ν.4199/2013,ΦΕΚ Α 216/11.10.2013, ορίζεται ότι:

“16. Επιτρέπεται η λειτουργία ενός (1) Ραδιοταξί σε κάθε έδρα – διοικητική μονάδα του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 (Α`82) εφόσον στο Ραδιοταξί έχει ενταχθεί το 50% του συνολικού αριθμού των Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ αυτοκινήτων της έδρας – διοικητικής μονάδας.

17. Δεύτερο Ραδιοταξί δύναται να λειτουργεί εφόσον σε αυτό έχει ενταχθεί τουλάχιστον το 30% του συνολικού αριθμού των Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, για τις έδρες – διοικητικές μονάδες της περίπτωσης α` της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 ή τουλάχιστον 150 Ε.Δ.Χ./ΤΑΞΙ αυτοκίνητα, για τις έδρες – ενιαίες διοικητικές μονάδες της περίπτωσης β` της παραγράφου 2 του ίδιου ανωτέρω άρθρου του ν. 4070/2012”.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 14 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 84
Καθορισμός έδρας – Αλλαγή έδρας

1. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, τα οποία είχαν έδρα δήμο ή κοινότητα, που καταργήθηκε και συνενώθηκε σε νέο δήμο ή κοινότητα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (Α’ 244) και δεν είχαν αλλάξει, μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν.3109/2003 (Α’ 38), έδρα κατ’ εφαρμογή του ν, 2801/2000 (Α · 46), διατηρούν ως έδρα το δημοτικό διαμέρισμα, που υπήχθη στο διευρυμένο Δήμο και στο οποίο είχαν την έδρα τους προ της ισχύος του ν. 2801/2000 (Α’ 46).

2. Σε περίπτωση που το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ προκύπτει από μετατροπή Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ, τότε έχει ως έδρα την έδρα που είχε το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ.

3. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινή­του, πλην των κάτωθι περιπτώσεων:

α, Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιτρέπεται η αλλαγή έδρας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου όταν η νέα έδρα βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή ενότητα και εφόσον η νέα έδρα είναι διοικητική μονάδα στην οποία δεν εδρεύει Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο της ιδίας κατηγορίας.

β. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη όταν πρόκειται για αμοιβαία αλλαγή των εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ εντός της ιδίας Περιφέρειας αλλά σε διαφορετικές Περιφερειακές ενότητες αυτής ή εντός της ίδιας Περιφερειακής ενότητας και με κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών, εφόσον πρόκειται για έδρες που ανήκουν σε διαφορετική Περιφέρεια η καθεμία, υπό τον όρο ότι οι Περιφέρειες αυτές και οι Περιφερειακές ενότητες στις οποίες ανήκουν οι διοικητικές μονάδες των εδρών τους είναι όμορες.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 14 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Με κοινή απόφαση των οικείων Περιφερειαρχών, ε­πιτρέπεται σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΤΑΞΙ για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες ανά έτος, να σταθμεύει σε έδρα άλλη από αυτήν που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, υπό τον όρο ότι η άλλη έδρα ανήκει σε διαφορετική Περιφέρεια από αυτήν στην οποία ανήκει η έδρα του.
Όπως καταργήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, επιτρέπε­ται η μεταστάθμευση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από μία έδρα σε άλλη έδρα της ιδίας Περιφέρειας και για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουνίου μέχρι 30ής Σεπτεμβρίου, για εξυπηρέτηση εποχιακών συγκοινωνιακών αναγκών.
Όπως καταργήθηκε με την παρ.2 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 85
Αριθμός και έκδοση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα

1. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα καθορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ και τις άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ. Στην ίδια απόφαση αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός αδειών Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα, καθώς και η διαφορά αυτών σε σχέση με τον οριζόμενο αριθμό.

2. Ο μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα ευρίσκεται από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Α = {( Π+Πν)/1000}*Σί όπου:

Α είναι ο προκύπτων αριθμός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά έδρα. Π είναι ο Μόνιμος Πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πν είναι το σύνολο διανυκτερεύσεων στην έδρα κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από τον υπολογισμό, το οποίο είναι διαθέσιμο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, δια τον αριθμό 1095 =(365 Χ 3).

Στις διανυκτερεύσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται όσες οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, όπως εισροές μεταναστών, σεισμοί κ.λπ.

Σί είναι ο βασικός συντελεστής και ισούται με 3 για την υποπερίπτωση αα · της περιπτώσεως β · της παραγράφου 2 του άρθρου 83, με 1,8 για την υποπερίπτωση ββ · της περιπτώσεως β · της παραγράφου 2 του άρθρου 83 και με 1,50 για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83.

Ο βασικός συντελεστής Σί μπορεί να προσαυξάνεται από τον Περιφερειάρχη με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου από ένα δέκατο (Ο, 1 Ο) έως και πέντε δέκατα (0,50). Η προσαύξηση του βασικού συντελεστή αιτιολογείται ειδικά λαμβανομένων ιδίως υπ’ όψη της δομής του συγκοινωνιακού ιστού εκάστης διοικητικής μονάδας, τις ανάγκες μεταφοράς του επιβατικού κοινού σε συνδυασμό με τον βαθμό καλύψεώς τους από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, της δυνατότητας μεταφοράς με ιδιωτικά μέσα, της αποφυγής υπέρμετρης συγκοινωνιακής επιβαρύνσεως, της γενικότερης υφιστάμενης και πιθανολογούμενης μέχρι την έκδοση της επομένης αποφάσεως περιβαλλοντικής επιβαρύνσεως εκάστης έδρας από την κυκλοφορία αυτοκινήτων, του κατά το δυνατόν περιορισμού των όποιων αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κυκλοφορία των Ε.Δ.Χ., του αριθμού των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων στην περιοχή της έδρας, του δείκτη αυξήσεως των κυκλοφορούντων οχημάτων ανά έτος, του μέσου ετήσιου όρου του δείκτη ιδιοκτησίας επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην έδρα ή στην Περιφερειακή ενότητα στην οποία ανήκει η έδρα, του ποσοστού των κυκλοφορούντων αυτοκινήτων που είναι τεχνολογίας EUROV και νεώτερης. Όταν από τον υπολογισμό του τύπου προκύπτουν δεκαδικά ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ο βασικός συντελεστής Σί δύναται να επανακαθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται τουλάχιστον ύστερα από δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου ή από την προηγούμενη έκδοση όμοιας απόφασης, χωρίς ποτέ να επιτρέπεται να είναι μικρότερος από 1,50.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.3 Άρθρο 14 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2α. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο 2, στα νησιά με πληθυσμό κάτω από 335 κατοίκους, επιτρέπεται να χορηγούνται δύο άδειες Επιβατηγών Αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης. Τα Επιβατηγά Αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης, στα οποία χορηγείται άδεια σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο εντός αυτού του νησιού.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.4 Άρθρο 14 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από προηγούμενη γνώμη επιτροπής που αποτελείται από τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους, έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Τροχαίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων της ίδιας αυτής Περιφέρειας και έναν (1) εκπρόσωπό του ή των σωματείων επιτηδευματιών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας αυτής, έναν (1) εκπρόσωπο του σωματείου εργαζομένων οδηγών ΤΑΞΙ της Περιφέρειας αυτής και έναν (1) εκπρόσωπο από τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Περιφέρειας αυτής. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει και αποφαίνεται εγκύρως εφόσον παρίστανται και υπογράφουν τη σχετική γνώμη της τρία (3) από τα μέλη της.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Για την επίτευξη βέλτιστης ρυθμίσεως με την από­ φαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με αίτημα της οικείας Περιφέρειας και Δικτύων μπορεί να συγκροτεί Επιστημονική Ομάδα Εργασίας που αποτελείται από καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέλη ινστιτούτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και αναγνωρισμένων εν γένει επιστημονικών φορέων, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας ή τις Γενικές Διευθύνσεις Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αντιστοίχως, με σκοπό την εκπόνηση σχετικής μελέτης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται τουλάχιστον ένα έτος μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, ανατίθεται στην επιτροπή αυτή η εκπόνηση εκθέσεως για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του.

5. Σε περίπτωση που από την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προκύπτουν για κάποια έδρα λιγότερες άδειες Ε.Δ.Χ. από αυτές που υφίστανται κατά το χρόνο πριν τον υπολογισμό, οι επιπλέον άδειες δεν αφαιρούνται ούτε ανακαλούνται, αλλά δεν συνεχίζεται η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών κατά τα άρθρα 106 και επόμενα του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή όμως επιτρέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, να μετατραπούν, με αίτηση των ιδιοκτητών, άδειες Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους υπολείπεται του αναλογούντος στην διοικητική μονάδα αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΤΑΞΙ αντίστοιχα.

6. Η άδεια αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ εκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, αφού καταβληθεί παράβολο που δεν θα υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας αδειοδότησης και το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Δεν επιτρέπεται η απόκτηση από ένα πρόσωπο πέραν του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των επιτρεπόμενων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε μία έδρα του άρθρου 83 παράγραφος 2 περίπτωση (α) και του τρία τοις εκατό (3%) σε μία ενιαία διοικητική μονάδα – έδρα του άρθρου 83 παράγραφος 2 περίπτωση (β) του παρόντος νόμου. Όταν προκύπτουν δεκαδικά ψηφία, γίνεται στρογγυλοποίηση στην επόμενη ακέραια μονάδα. Εάν ο αριθμός των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε μια έδρα είναι μικρότερος ή ίσος με είκοσι (20), δεν επιτρέπεται η απόκτηση από ένα πρόσωποπέραν των δύο (2) αδειών ή αθροίσματος ιδανικών μεριδίων που υπερβαίνει τον ανωτέρω αριθμό.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 86
Μητρώο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

1. Σε κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας τηρείται μητρώο αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Το μητρώο περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

α. είδος αδείας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ), αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αριθμό πλαισίου του,

β. έδρα αυτοκινήτου, γ. στοιχεία ιδιοκτήτη αυτοκινήτου (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας, αριθμός φορολογικού μητρώου και, για τα φυσικά πρόσωπα, επάγγελμα), δ. εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτου, μοντέλο οχή­ματος και έτος κατασκευής, ε. κατηγορία αυτοκινήτου ως προς την αντιρρυπαντική τεχνολογία του.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώνει την αρμό­δια υπηρεσία που τηρεί το μητρώο αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε κάθε περίπτωση αλλαγής των προαναφερόμενων στοιχείων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορίζονται και άλλα στοιχεία πλέον των οριζομένων στην παράγραφο 1 , που περιλαμβάνονται στο μητρώο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Άρθρο 87
Σύσταση εταιρειών – συνεταιρισμών

1. Επιτρέπεται η σύσταση εταιρειών με νομική προσωπικότητα και συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 (Α · 196) για την εκμετάλλευση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η σύσταση γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ανάλογα με τον εταιρικό τύπο.

2. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός που συστήνεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού οφείλει να διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης του συνόλου των οχημάτων που διαθέτει και εγκαταστάσεις για την φύλαξη και συντήρησή τους, σε περίπτωση που κατέχει στο όνομά της/του περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

3. Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου μπορεί με έγγραφη σύμβαση που θεωρείται, επί ποινή ακυρότητας, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και με αποζημίωση που υπολογίζεται ανά χιλιόμετρο ή με το χρόνο παραχώρησης, να παραχωρεί την εκμετάλλευση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε εταιρεία ή συνεταιρισμό που έχει αντίστοιχο σκοπό ή σε φυσικό πρόσωπο που διαθέτει ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

4. Επιτρέπεται η σύσταση και η λειτουργία ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευσή τους. Η χορήγηση άδειας σύστασης ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών γίνεται από τον περιφερειάρχη της έδρας της εταιρείας ή του συνεταιρισμού.
Όπως προστέθηκε με την παρ.5 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, απαιτείται η συμμετοχή όλων των συνιδιοκτητών στην ανάληψη του κεφαλαίου με αντίστοιχη καταβολή μετρητών.

Η μεταβίβαση των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας γίνεται προς τους μετόχους αυτής, καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις περί των προσώπων προϋποθέσεις μεταβίβασης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 102 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και με την αποδοχή όλων των υποχρεώσεων του μετόχου ή εταίρου.
Όπως προστέθηκε με την παρ.5 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

6. α. Οι παραπάνω ανώνυμες εταιρείες διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του νόμου αυτού.

β. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας σχηματίζεται με την καταβολή μετρητών και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρείες.

γ. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι ονομαστικές.
Όπως προστέθηκε με την παρ.5 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

7. Η σύσταση και η λειτουργία των συνεταιρισμών διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1667/1986 (Α΄ 196), όπως ισχύει. Στους συνεταιρισμούς συμμετέχουν, αποκλειστικά, ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η λειτουργία των συνεταιρισμών ρυθμίζεται από το νόμο και το καταστατικό σύστασης αυτών.
Όπως προστέθηκε με την παρ.5 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

8. Προκειμένου να συσταθούν εταιρείες ή συνεταιρισμοί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές μαζί με το εταιρικό έγγραφο, αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες μετέχουν στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και υπεύθυνη κατά το νόμο δήλωση ότι δεν συμμετέχουν σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή συνεταιρισμό με παρεμφερή σκοπό.
Όπως προστέθηκε με την παρ.5 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

9. Οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας ή οι εταίροι των συνεταιρισμών παραχωρούν κατά χρήση στην ανώνυμη εταιρεία ή το συνεταιρισμό τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητά τους. Οι όροι χρήσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, η αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας ή του συνεταιρισμού ή από το καταστατικό αυτών.
Όπως προστέθηκε με την παρ.5 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

10. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας και του συνεταιρισμού και αντίστοιχα η κατανομή των ψήφων είναι ανάλογη του ποσοστού κάθε μετόχου επί του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής το Ε.Δ.Χ. ορίζεται ως μία μονάδα, η οποία διαθέτει δύο ψήφους. Κάθε ψήφος αντιστοιχεί σε ποσοστό 50%. Εφόσον περισσότεροι συνιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου συγκεντρώνουν μαζί ποσοστό 50%, εκπροσωπούνται κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου υποχρεωτικά από έναν εξ αυτών.
Όπως προστέθηκε με την παρ.5 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 88
Προμίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ

1. Επιτρέπεται η προμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εντός των διοικητικών ορίων της έδρας τους.

2. Η προμίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ επιτρέπεται μόνο αν η ανάθεση αυτή γίνεται όταν το Ε.Δ.Χ. βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του και ο προορισμός του επιβάτη βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με αποδεικτικό της προμίσθωσης, όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της προμίσθωσης, η διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής, μεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών, που σχετίζονται με την προμίσθωση.

3. Όταν πρόκειται για παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια, τελωνεία συνόρων, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, το αποδεικτικό της μίσθωσης περιέχει απαραιτήτως τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης).

4. Η προμίσθωση Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ αυτοκινήτου γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικών ραδιοδικτύων ταξί ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης. Στην περίπτωση αυτή το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία κατά τα οριζόμενα της περίπτωσης β` της παραγράφου 6 του άρθρου 82.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.5 Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 89
Χαρακτηριστικά αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ -Οργανα και Εξαρτήματα – Εξωτερικές ενδείξεις -Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ – Διαφήμιση

1. Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ απαιτείται αυτά:

α. Να διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις (4) κύριες πόρτες.

β. Να διαθέτουν πέντε (5) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης.

γ. Να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού.

δ. Να έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα τουλά­χιστον 1 .550 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1 .450 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω, μπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.

ε. Να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα μεταφοράς απο­σκευών σε ειδικό για το σκοπό αυτόν χώρο.

2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ φέρουν τα παρακάτω:

α. Ταξίμετρο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 90,σε εμφανές μέρος του οχήματος.

β. Οδηγό δρόμων, πλατειών και χάρτη της περιοχής λειτουργίας.

γ. Πινακίδα αναρτημένη σε εμφανές μέρος του οχήμα­τος με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού, τα τιμολόγια που ισχύουν, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και την ειδική άδεια του οδηγού Ε.Δ.Χ ..

δ. Κανονισμό λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ.

3.α. Απαγορεύεται η ύπαρξη σχάρας, μπαγκαζιέρας ο­ ροφής, κοτσαδόρων και οποιουδήποτε άλλου εξαρτήματος ή συσκευής, εσωτερικά και εξωτερικά του αυτοκινήτου, που δεν προβλέπονται από τους κανονισμούς λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται:

1. Οι συσκευές αναπαραγωγής ήχου ή/και εικόνας.

11. Οι συσκευές ραδιοεπικοινωνίας εφόσον έχει δοθεί αρμοδίως άδεια λειτουργίας τους.

111. Συσκευές για τις οποίες χορηγείται έγκριση με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά τις κείμενες διατάξεις.

β. Οι διατάξεις του Κ.Ο.Κ., των Κανονισμών λειτουργίας Ε.Δ.Χ. και των προεδρικών διαταγμάτων 243/1987 και 244/1987, όπως εκάστοτε ισχύουν, έχουν εφαρμογή για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται ανωτέρω.

4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήμισης, τα σημεία, εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
1

5.α. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα τις ενιαί­ ες διοικητικές μονάδες των υποπεριπτώσεων αα · και ββ · της περιπτώσεως β · της παραγράφου 2 του άρθρου 83, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαπέντε ( 15) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω.

β. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ έχουν έδρα εκτός των ενιαίων διοικητικών μονάδων της ανωτέρω περιπτώσεως α της παρούσας παραγράφου, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι (20) ετών. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που έχουν έδρα διοικητικές μονάδες με πληθυσμό λιγότερο από 3.000 κατοίκους, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών.

γ. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που τα­ ξινομήθηκαν ως καινουργή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους και για όσα ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυπολογιζομένου.

δ.Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούρια κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 90
Ταξίμετρο – Συνεργεία επισκευής και τοποθέτησης

1. α. Το ταξίμετρο υποχρεωτικά ενσωματώνεται ή συνδέεται με ειδικό μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων και καταγραφής εσόδων σε φορολογική μνήμη του ν. 1809/1989 (Α` 222) (φορολογικό ταξίμετρο), οπότε για την έγκριση του απαιτείται άδεια καταλληλότητας από την ειδική διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 (Α` 222). β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας φορολογικού ταξιμέτρου, το περιεχόμενο των εκδιδομένων αποδείξεων, το είδος των ενδείξεων των ταξιμέτρων, όπως και οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας που θα εφαρμοστεί το μέτρο αυτό.

2. Τα ταξίμετρα είναι τοποθετημένα εσωτερικό και στο εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου και σε τέτοιο σημείο ώστε να διακρίνονται καθαρά από οδηγό και επιβάτες.

3. Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ, των οποίων το ταξίμετρο δεν λειτουργεί, δεν επιτρέπεται ούτε να σταθμεύουν σε σταθμούς ούτε να παρέχουν εξυπηρέτηση. Όταν ο οδηγός διαπιστώσει ότι υπάρχει βλάβη στο ταξίμετρο, καλύπτει την πινακίδα οροφής και αποσύρει το αυτοκίνητο για επιδιόρθωση της βλάβης.

4. Η επισκευή και συντήρηση των ταξιμέτρων και η αναπροσαρμογή του τιμολογίου σε αυτά επιτρέπεται μόνο από εξουσιοδοτημένα συνεργεία που έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1575/1985 (Α` 207). Σε κάθε περίπτωση στο ταξίμετρο πραγματοποιείται σφράγιση και χορηγείται υποχρεωτικά από τα συνεργεία σχετική βεβαίωση, η οποία βρίσκεται πάντα στο αυτοκίνητο ΤΑΞΙ.

5. Τα ταξίμετρα ελέγχονται για την καλή λειτουργία τους από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Άρθρο 91
Ειδικοί κανόνες λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτωνω ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ

1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ειδικής μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) και ειδικών μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) είναι κατηγορίας αυτοκινήτων που εκτελούν διαδρομές ύστερα από προηγούμενη ειδική μίσθωση αυτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι ελευθέρως συμφωνημένου μισθώματος. Η ειδική μίσθωση του αυτοκινήτου μαζί με τον οδηγό συνάπτεται αποκλειστικώς είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας νομίμως καταγεγραμμένης από τον πάροχο των υπηρεσιών αυτών.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Απαγορεύεται η μίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔ-ΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ χωρίς προηγούμενη καταγεγραμμένη συνεννόηση με τον πελάτη. Απαγορεύεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ, όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή σε χώρους στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες). Η παραβίαση της διάταξης αυτής επισύρει την πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας του οδηγού του αυτοκινήτου. Η υπόθεση εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 103 του παρόντος νόμου.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μόνον εφόσον είναι εφοδιασμένοι με το αποδεικτικό στοιχείο της μίσθωσης, όπου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του μισθωτή, η ημερομηνία και η ώρα της μίσθωσης, το συμφωνημένο κόμιστρο, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής και αποβίβασης των επιβατών.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Το αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ μπορεί να καθορίζεται είτε με προσχώρηση των επιβατών σε αναλυτικό και δεσμευτικό για τον πάροχο των υπηρεσιών τιμοκατάλογο μηνιαίας τουλάχιστον ισχύος είτε ελευθέρως μετά από διαπραγμάτευση με τον πελάτη. Ο ως άνω τιμοκατάλογος είναι δεσμευτικός για τον πάροχο, αναρτάται στο διαδίκτυο σε ειδική ιστοσελίδα που αναγκαίως διατηρεί ο πάροχος για το σκοπό αυτόν και ισχύει για ένα (1) τουλάχιστον μήνα από την ανάρτησή του.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Κάθε πάροχος υπηρεσιών με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ υποχρεούται να τηρεί αρχείο των τελευταίων εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών με όλες τις τηλεφωνικές και τηλεπικοινωνιακές μέσω διαδικτύου κλήσεις που έχει λάβει για μίσθωση, καθώς και τις συμβάσεις που έχει εκτελέσει κατά το ίδιο διάστημα.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της μίσθωσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.7 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

7. Τα Ε.Δ.Χ. – ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμΕΑ αυτοκίνητα επιτρέπεται να μεταφέρουν αποκλειστικά ΑμΕΑ, καθώς και τους συνοδούς αυτών.
Όπως προστέθηκε με την παρ.7 Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 92
Χαρακτηριστικά Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ -Οργανα και Εξαρτήματα – Εξωτερικές ενδείξεις -Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ – Διαφήμιση

1. Για την κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ απαιτείται αυτά:

α. Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) πόρτες για την είσοδο και έξοδο των επιβατών και του οδηγού.

β. Να διαθέτουν από έξι (6) μέχρι εννέα (9) θέσεις, της θέσης του οδηγού περιλαμβανομένης, μπορούν δε να είναι οποιουδήποτε τύπου και παντός εδάφους.

γ. Να διαθέτουν σύστημα κλιματισμού.

δ. Να έχουν ενιαίο χρωματισμό σε ολόκληρη την επικράτεια, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.6 Άρθρο 14 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ φέρουν πινακίδα αναρτημένη σε εμφανές μέρος του οχήματος με τα στοιχεία του αυτοκινήτου, του οδηγού και την ειδική άδεια του οδηγού Ε.Δ.Χ ..

4. Επιτρέπεται η τοποθέτηση εμπορικών διαφημίσεων στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο, το είδος και ο τρόπος της διαφήμισης, τα σημεία, εξωτερικά ή εσωτερικά, όπου επιτρέπεται η αναγραφή των διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

5.α. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ έχουν έδρα τις ε­νιαίες διοικητικές μονάδες των υποπεριπτώσεων αα · και ββ · της περιπτώσεως β · της παραγράφου 2 του άρθρου 83, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δώδεκα ( 12) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής μέχρι 1.950 κυβικά εκατοστά και με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών, αν έχουν κυβισμό μηχανής 1.950 κυβικά εκατοστά και άνω.

β. Όσα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ έχουν έδρα εκτός των ενιαίων διοικητικών μονάδων της ανωτέρω περιπτώσεως α · της παρούσας παραγράφου, αποσύρονται από την κυκλοφορία με τη συμπλήρωση δεκαεπτά (17) ετών.

γ. Τα όρια απόσυρσης υπολογίζονται για αυτά που τα­ξινομήθηκαν ως καινουργή από το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους και για όσα ταξινομήθηκαν ως μεταχειρισμένα από το έτος κατασκευής τους, αυτού μη συνυπολογιζομένου.

δ. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι είτε καινούργια, κατηγορίας EURO 5 ή EURO V, ή νεότερης τεχνολογίας είτε μεταχειρισμένα της τελευταίας πενταετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.8 Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 92α
Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΕΙΔΜΕΤ)

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΕΤ αυτοκινήτων, η διαδικασία και το ποσοστό μετατροπής των κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ανά Περιφέρεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και το μεταφορικό τους έργο, τα προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με καινουργή ή μεταχειρισμένα της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου, επιβατηγά οχήματα άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών. Η μετατροπή των κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων στην κατηγορία ΕΙΔΜΕΤ είναι αμετάκλητη για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
Όπως προστέθηκε με την παρ.9 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη του άρθρου
Άρθρο 93
Προδιαγραφές ασφαλείας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διατίθεται μία συχνότητα κινδύνου για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές τοποθέτησης συστημάτων ασφαλείας για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (σύστημα G.P.S., διαχωριστικά και
άλλα) και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 94
Οδηγοί αυτοκινήτων δημόσιου τομέα

Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κλάδου ή ειδικότητας οδηγών στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 1232/1982 και στο ερμηνευτικό άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α` 65), υποψηφίων που είναι ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. ή εκμεταλλεύονται στο όνομα τους αυτοκίνητο Ε.Δ.Χ., ολόκληρο ή κατά ιδανικό μερίδιο.
Άρθρο 95
Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

1. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. χορηγείται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της οικείας Περιφέρειας. Η ειδική αυτή άδεια δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να οδηγεί Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο που στην άδεια κυκλοφορίας του αναγράφεται ως έδρα διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της ίδιας αυτής Περιφερειακής Ενότητας.

2. Για να χορηγηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται ο υποψήφιος: α. να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (Α’ 65), όπως ισχύει κάθε φορά,

β. να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο,

γ. να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα α­δικήματα του άρθρου 100 της περίπτωσης α · του παρόντος,

δ, να έχει σε ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,

ε. εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος, να ομιλεί με ε­πάρκεια την Ελληνική γλώσσα,

στ. εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος, να είναι απόφοι­τος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού,

ζ. να είναι υγιής με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται με υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου,

η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄,

θ. να υποβάλει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού πενήντα (50) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο (2) χρόνια με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.10 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. α. Με την αίτηση για την χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόμενος, για την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, υποβάλλει ως αναγκαία δικαιολογητικά τα εξής: για τις περιπτώσεις των εδαφίων α · και β · υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για την περίπτωση του εδαφίουγ · υποβάλλει πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, για την περίπτωση του εδαφίουδ · υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, για την περίπτωση του εδαφίου ε · υποβάλλει πιστοποιητικό Ελληνομάθειας τουλάχιστον ειδικού επαγγελματικού σκοπού (Επίπεδο Α2), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για την περίπτωση του εδαφίου στ · υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών ή αντίστοιχο πιστοποιητικό, για την περίπτωση του εδαφίου ζ · υποβάλλει ιατρικό πιστοποιητικό, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζονται με την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και για την περίπτωση του εδαφίου η· υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειάς του οδηγήσεως. Επιπλέον αυτών υποβάλλει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητος εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος ή διαβατηρίου σε ισχύ εφόσον είναι αλλοδαπός και δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους και τύπου ταυτότητας. β. Με την αίτηση για την ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση α. της παραγράφου αυτής, πλην των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων ε · , στ · και η · της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. Για τη χορήγηση της ειδικής άδειας οδήγησης της προηγούμενης παραγράφου οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η διαδικασία, καθώς και το περιεχόμενο των εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα σχετικό με τα ζητήματα που ρυθμίζονται με το παρόν άρθρο, όπως και το είδος των δικαιολογητικών και το είδος των ιατρικών εξετάσεων και αντιστοίχων πιστοποιητικών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

5. Αν διαπιστωθεί από τα όργανα του άρθρου 104 ότι η ειδική άδεια οδήγησης οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου έχει λήξει, επιβάλλεται στον οδηγό, με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ. Αν διαπιστωθεί από τα προαναφερόμενα όργανα ότι απασχολείται ως οδηγός Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομα του ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων και ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων στις προηγούμενες περιπτώσεις μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου.
Άρθρο 96
Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

1. Σε κάθε υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Περιφέρειας τηρείται Μητρώο Οδηγών Ε.Δ.Χ., στο οποίο καταγράφονται οι παραβάσεις του νόμου αυτού και των Κανονισμών Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που διαπράττονται από τους κατόχους ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., καθώς και οι επιβαλλόμενες σε αυτούς διοικητικές κυρώσεις και οι κάθε είδους επερχόμενες μεταβολές.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το περιεχόμενο των καταχωρίσεων του Μητρώου Οδηγών, ο τρόπος, η διαδικασία και τα αρμόδια για την καταχώριση των παραβάσεων διοικητικά όργανα.
Άρθρο 97
Υποχρέωση παραμονής

Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα παραμένουν υποχρεωτικά στην έδρα που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 84 του παρόντος.
Άρθρο 98
Υποχρεώσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη του άρθρου

1. Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων απαγορεύεται:

α. η επιλογή επιβατών και προορισμών για τους οδηγούς ΤΑΞΙ,

β. η διακοπή της μίσθωσης ήδη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου,

γ. Η είσπραξη κομίστρου διάφορου του νομίμου για τους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συμφωνημένου για τους οδηγούς οχημάτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ,

δ. η άρνηση της μίσθωσης μη μισθωμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ,

ε. η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό, στ. η απρεπής συμπεριφορά προς τους επιβάτες,

ζ. το κάπνισμα εντός του οχήματος.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103, διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

α. για πρώτη φορά, τετρακόσια (400) ευρώ,

β. για δεύτερη φορά, επτακόσια (700) ευρώ,

γ. για τρίτη και κάθε επόμενη φορά, χίλια διακόσια (1.200) ευρώ.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Αν ο οδηγός είναι και κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατά ποσοστό 1 00% και παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται σε αυτόν, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103, διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

α. για πρώτη φορά, εξακόσια (600) ευρώ,

β. για δεύτερη φορά, χίλια (1.000) ευρώ,

γ. για τρίτη και κάθε επόμενη φορά, χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα μπορεί να ανα­προσαρμόζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων υπέρ του Δημοσίου.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 99
Κανονισμός λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ), οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, κατόχων και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι κανόνες ευπρεπούς εμφάνισης και τα προσόντα των οδηγών, η κατάσταση των οχημάτων, οι συσκευές και τα εξαρτήματα που μπορούν αυτά να φέρουν εσωτερικά και εξωτερικά. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διάθεσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ) για την εκτέλεση μεταφορικού έργου, οι ενδείξεις και οι πινακίδες, τα σήματα των εδρών, θέματα χρήσης των ταξιμέτρων και η τοποθέτηση αυτών επί του οχήματος, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να καταργούνται προϊσχύουσες αντίθετες διατάξεις.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.12 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη του άρθρου
Άρθρο 100
Ανακλήσεις αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

Η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανακαλείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη:

(α) Όταν ο ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης είναι νομικό πρόσωπο, οι συνέπειες επέρχονται σε βάρος του νομικού προσώπου εάν καταδικαστεί αμετάκλητα: (ί) ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας, ο Διευθυντής ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμού ή ο Διαχειριστής ΕΠΕ και δεν αντικατασταθούν εντός (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης, (ίί) ο Διαχειριστής της εταιρείας σε κάθε άλλη περίπτωση.

(β) Όταν το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 97 απουσιάζει συστηματικά -εστω και αν διακόπτεται σποραδικά η απουσία- από την έδρα του. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του συγκεκριμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, σε περίπτωση υποτροπής για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και σε περίπτωση νέας υποτροπής οριστικά.

(γ) Όταν ο οδηγός που είναι κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκι­νήτου κατά ποσοστό 100% παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 98 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλούνται η άδεια κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και αφαιρούνται οι κρατικές του πινακίδες από έναν (1) έως έξι (6) μήνες και σε περίπτωση κάθε νέας υποτροπής από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος.

(δ) Όταν διαπιστωθεί ότι το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία πέραν του ενός έτους από την κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες του συγκεκριμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση παραμονής του ανωτέρω Ε.Δ.Χ. οχήματος σε ακινησία με κατατιθέμενη την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για επιπλέον έξι (6) μήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήματος ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων, τότε, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται εκ νέου η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες των συγκεκριμένων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση παραμονής του ανωτέρω Ε.Δ.Χ. οχήματος σε ακινησία με κατατιθέμενη την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για επιπλέον έξι (6) μήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εξάμηνης ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων τότε, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται οριστικά η άδεια κυκλοφορίας.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη του άρθρου
Άρθρο 101
Ανάκληση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου

Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη:

α. Για χρονικό διάστημα από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες, αν ο οδηγός τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για παραβάσεις των Κανονισμών Λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, όπως ισχύουν, με τρία (3) πειθαρχικά παραπτώματα, εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών.

β. Για χρονικό διάστημα από τρεις (3) έως (6) μήνες, αν ο οδηγός εντός του ιδίου ως άνω χρονικού διαστήματος της παραγράφου α` ή των επομένων δύο (2) ετών τιμωρηθεί για δύο (2) επιπλέον της παραγράφου α` πειθαρχικά παραπτώματα.

γ. Για χρονικό διάστημα από (6) μήνες έως ένα (1) έτος, αν ο οδηγός στο ίδιο χρονικό διάστημα της παραγράφου β` τιμωρηθεί με επιπλέον ένα (1) των παραπάνω πειθαρχικό παράπτωμα ή σε περίπτωση που ο οδηγός έχει ήδη προηγουμένως τιμωρηθεί για δέκα (10) πειθαρχικά παραπτώματα. Ακόμη ανακαλείται οριστικά σε περίπτωση οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατά το χρονικό διάστημα που του έχει ανακληθεί προσωρινά η ειδική άδεια οδήγησης, όπως και σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης του οδηγού για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α` του άρθρου 100.
Άρθρο 102
Μεταβίβαση αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

1. Οι άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων μεταβιβάζονται με δωρεά εν ζωή ή αιτία θανάτου, με κληρονομιά ή από επαχθή αιτία. Η μεταβίβαση από δωρεά εν ζωή ή από επαχθή αιτία γίνεται εγγράφως, με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας.

2. Για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου κατόπιν μεταβίβασης, ο αγοραστής υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Εάν είναι φυσικό πρόσωπο.

(αα) Αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α` του άρθρου 100 του παρόντος νόμου.

(ββ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. (γγ) Σε περίπτωση που το πρόσωπο κατέχει στο όνομά του περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.

(β) Εάν είναι νομικό πρόσωπο. (αα) ΦΕΚ δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρείας ή αν αυτό δεν δημοσιεύεται κυρωμένο αντίγραφο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. (ββ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. (γγ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου των μελών του Διοι­κητικού Συμβουλίου σε περίπτωση Α.Ε. και συνεταιρισμού ή των διαχειριστών στους λοιπούς τύπους εταιρειών, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α · του άρθρου 100 του παρόντος νόμου. (δδ) Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο κατέχει στο όνομα του περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στέγαση γραφείων, τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Ο τρόπος φορολογήσεως των μεταβιβάσεων Ε.Δ.Χ.αυτοκινήτων θα ρυθμιστεί με νόμο. Μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση του ζητήματος αυτού, οι μεταβιβάσεις των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων φορολογούνται με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις.

4. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, πλην των περιπτώσεων γονικής παροχής ή κληρονομικής διαδοχής, των νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της διαδικασίας των άρθρων 85 και 106 του παρόντος νόμου για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων του οικείου Περιφερειάρχη της παραγράφου 9 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου.
Όπως προστέθηκε με την παρ.10 Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 103
Πειθαρχικό Συμβούλιο – Λοιπά όργανα
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη του άρθρου

1. Συνιστάται ανά διετία εντός του πρώτου διμήνου του πρώτου έτους στην έδρα κάθε Περιφέρειας Πειθαρχικό Συμβούλιο με διετή θητεία, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της τήρησης και την επιβολή κυρώσεων σχετικά με την παράβαση διατάξεων, που προβλέπουν πειθαρχικά παραπτώματα των οδηγών, ιδιοκτητών και εκμεταλλευτών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι παραβάσεις εκδικάζονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Κάθε Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από: α. Δύο (2) εκπρόσωπους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται από τον Περιφερειάρχη,

β. έναν (1) δικηγόρο με έμμισθη εντολή με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υπηρετεί στην οικεία Περιφέρεια,

γ. έναν (1) εκπρόσωπο της αστυνομικής αρχής της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται αρμοδίως και έχουν την ιδιότητα του αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας και προέρχονται κατά προτίμηση από υπηρεσίες τροχαίας κίνησης της Περιφέρειας,

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και έναν (1) εκπρόσωπο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της οικείας

Περιφέρειας, με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται όπως προβλέπεται στο παρόν. Ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών μετέχει για εκδίκαση παραβάσεων ιδιοκτητών και ο εκπρόσωπος των οδηγών για εκδίκαση παραβάσεων οδηγών που δεν έχουν την ιδιότητα του ιδιοκτήτη Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών και των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων υποδεικνύουν από κοινού, κατά περίπτωση, όλες οι οικείες επαγγελματικές οργανώσεις των ενδιαφερομένων, εντός δέκα (10) ημερών, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Περιφερειάρχη. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, ο Περιφερειάρχης απευθύνει νέα πρόσκληση στις επαγγελματικές οργανώσεις να υποδείξουν εκπροσώπους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Αν και στη δεύτερη περίπτωση δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι, ο Περιφερειάρχης αυτεπάγγελτα ορίζει εκπρόσωπο αντίστοιχα από την οικεία επαγγελματική οργάνωση με τα περισσότερα εγγεγραμμένα μέλη, σύμφωνα με το πρακτικό εκλογής του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών στην περίπτωση της παραγράφου 11 δύνανται να οριστούν ως μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων υπάλληλοι της Περιφέρειας ή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών όταν οι επαγγελματικές οργανώσεις ή/και η οικεία αστυνομική αρχή δεν ανταποκρίνονται στην πρόσκληση για ορισμό εκπροσώπων τους.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει αμιγές σωματείο οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αλλά υπάρχει μικτό σωματείο οδηγών που αποτελείται από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, λεωφορείων, τουριστικών λεωφορείων και φορτηγών στο Πειθαρχικό Συμβούλιο συμμετέχει, για τις παραβάσεις οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, εκπρόσωπος από το μικτό σωματείο και συγκεκριμένα από τον κλάδο των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Αν σε Περιφέρεια δεν υπάρχει ούτε μικτό σωματείο οδηγών, εκπρόσωπος των οδηγών ορίζεται από τον Περιφερειάρχη ένας από τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων της Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

4. Χρέη Προέδρου για το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκτελεί ένας από τους εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, που ορίζεται με την πράξη συγκρότησης.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

5. Ο χώρος και οι ημερομηνίες συνεδριάσεων των συμβουλίων καθορίζονται από τον Περιφερειάρχη, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

6. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα ο Πρόεδρος και ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ή οι αναπληρωτές τους. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται παραπομπή σε επόμενη συνεδρίαση.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

7. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο υποστηρίζεται από γραμματεία, η οποία:

α. τηρεί ειδικά σχετικό πρωτόκολλο, β. δέχεται τις εκθέσεις παραβάσεων των κανονισμών λειτουργίας αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ., τις γραπτές απόψεις ή εξηγήσεις όσων έχουν διαπράξει παράβαση, τις ενστάσεις, καθώς και τις έγγραφες καταγγελίες πολιτών τις οποίες παραδίδει στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου,

γ. διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία που απαιτείται,

δ. εισηγείται ημερομηνίες συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου,

ε. τηρεί και ενημερώνει μητρώο παραβάσεων.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

8. Τα σχετικά ζητήματα με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για την εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου αυτού ρυθμίζονται από τον πρόεδρό τους. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο χρησιμοποιεί πρόσφορα αποδεικτικά μέσα, που εκτιμώνται ελεύθερα, για να εκδώσει τις αποφάσεις του.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

9. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη διαβίβαση σε αυτό από τα αρμόδια όργανα εκθέσεων παραβάσεων οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ή αναφορών ή καταγγελιών επιβατών.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

10. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο κάθε τρίμηνο υποβάλλει στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναλυτική κατάσταση με τις υποθέσεις που έχουν διεκπεραιωθεί ή εκκρεμούν σε αυτό.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

11. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια μπορεί να συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών αν παρέλθει άπρακτο χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για τη συγκρότησή τους από τον Περιφερειάρχη.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.1 Άρθρο 5 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 104
Οργανα ελέγχου

Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο τήρησης του νόμου αυτού και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους εκάστοτε Κανονισμούς λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως, ορίζονται τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2800/2000 (Α` 41), του ν. 2801/2000 (Α` 46) και ν. 3446/2006 (Α` 49), η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα για τους χώρους ευθύνης του και το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Τα ανωτέρω όργανα μπορούν, ανεξαρτήτως των άλλων κυρώσεων που προβλέπονται στον παρόντα ή άλλους νόμους, να αφαιρούν επιτόπου από τον οδηγό, που διέπραξε τις παραβάσεις της παρ. 1 του άρθρου 98 του νόμου αυτού, την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων του νόμου αυτού και των Κανονισμών Λειτουργίας τα αρμόδια όργανα διαβιβάζουν την έκθεση διαπίστωσης στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Όπως καταργήθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 4 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη του άρθρου
Άρθρο 105
Τιμολόγιο Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ

1. Το τιμολόγιο των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ περιλαμβάνει τα εξής:

α) Το δικαίωμα εκκίνησης – σημαία (ευρώ ανά μίσθωση).

β) Το κόμιστρο διαδρομής (ευρώ ανά χιλιόμετρο των τιμολογίων 1 και 2).

γ) Την αποζημίωση αναμονής.

δ) Το κόμιστρο ελάχιστης διαδρομής.

ε) Ειδικές επιβαρύνσεις (για μεταφερόμενα αντικείμενα, ειδικό τέλος νυκτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθμούς, δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα, ειδικές εξυπηρετήσεις).

2. Το τιμολόγιο, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται ανώτατο όριο προαιρετικής προσαύξησης του κομίστρου σε κάθε περίπτωση προμίσθωσης.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 Άρθρο 106 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Τα διόδια, καθώς και ο ναύλος οχηματαγωγών πλοίων (FERRY ΒΟΑΤ) βαρύνουν τον επιβάτη.

4. α. Οι ιδιοκτήτες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, με οδηγό, με το Δημόσιο ή με Ν.Π.Δ.Δ. ή με Ν.Π.Ι.Δ., με κόμιστρο που διαμορφώνεται με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, με την επιφύλαξη της περιπτώσεως γ · .

β. Αντίγραφο του συμφωνητικού της μίσθωσης, θεωρημένο επί ποινή ακυρότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υπάρχει στο αυτοκίνητο με μέριμνα του εκμισθωτή, άλλως επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ. Κατά τις ώρες και ημέρες της μίσθωσης, που περιγράφονται ρητά στο εν λόγω συμφωνητικό, δεν απαιτείται η λειτουργία του ταξιμέτρου κατά την εκτέλεση των προβλεπόμενων στο συμφωνητικό διαδρομών.

γ. Όταν η σύμβαση συνάπτεται με το Δημόσιο, τότε ε­φαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί συμβάσεων και προμηθειών του Δημοσίου
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.7 Άρθρο 14 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Άρθρο 106
Διαδικασία χορηγήσεως και δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων

1. Άδειες για νέα θέση σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ εκδίδονται από τους Περιφερειάρχες, στην τοπική αρμοδιότητα των οποίων υπάγεται η αντίστοιχη έδρα.

2. Η διαδικασία εκδόσεως νέων αδειών διενεργείται σε όλες τις περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας ανά δύο (2) χρόνια, ήτοι κάθε δεύτερο έτος από την προηγούμενη διαδικασία υπό την προϋπόθεση προηγούμενης έκδοσης από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη της αποφάσεως του άρθρου 85 του παρόντος.
Όπως τροποποιήθηκε με την Παρ.8 Άρθρο 14 ΝΟΜΟΣ 4530/2018 και ισχύει από 30/3/2018
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

3. Εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους αδειοδοτή­σεως, δημοσιεύεται πρόσκληση κάθε οικείου Περιφερειάρχη, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή για μετατροπή υφισταμένων αδειών σε άλλο τύπο να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην αντίστοιχη Περιφέρεια (διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου). Στην πρόσκληση αυτή διευκρινίζεται ότι το εάν θα εκδοθούν άδειες, για ποιες έδρες και τι είδους άδειες θα είναι αυτές, θα προσδιοριστεί με απόφαση του Περιφερειάρχη που θα εκδοθεί μετά το πέρας της διαδικασίας εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Η πρόσκληση τυγχάνει της ευρύτερης δυνατής δημοσιότητας εντός της Περιφέρειας και δη: (α) τοιχοκολλάται στο κατάστημα της Περιφέρειας, στα καταστήματα και τα ΚΕΠ όλων των Δήμων της Περιφέρειας, (β) ανακοινώνεται σε τοπικά μαζικά μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, τηλεόραση), (γ) δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες και μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα που κυκλοφορούν στην περιφέρεια, (δ) αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, της Περιφέρειας και των Δήμων και μέσω του προγράμματος «Διαύγεια» και (ε) αποστέλλεται στα επαγγελματικά σωματεία και οργανώσεις αυτοκινητιστών. Μέρος των νέων αδειών που τυχόν προκύπτουν, χορη­γείται σε πολυτέκνους και τριτέκνους με ανήλικα τέκνα, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%. Σε περίπτωση υπάρξεως περισσοτέρων ενδιαφερομένων από τις αντίστοιχες άδειες, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα αναγκαία δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων αδειών που χορηγούνται στα πρόσωπα αυτά.

4. Η διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και καταθέσεως αιτήσεων κατά την προηγούμενη παράγραφο διαρκεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα και ώρα του μηνός Μαρτίου του έτους αδειοδοτήσεως.

5. Η αίτηση που υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της αντίστοιχης Περιφέρειας για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα και συνοδεύεται από όλα τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 11 Ο του παρόντος νόμου δικαιολογητικά. Κατά την κατάθεση των αιτήσεων λαμβάνεται αριθμός πρωτοκόλλου. Μετά τον έλεγχο από την αρμόδια υπηρεσία της πληρότητας των νομίμων δικαιολογητικών και της πληρώσεως, με βάση αυτά, των προϋποθέσεων του παρόντος νόμου για την κτήση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, οι αιτούντες, με το όνομα ή την επωνυμία τους αιτούντος προσώπου, καταχωρούνται ηλεκτρονικά σε κατάσταση ανά έδρα, είδος Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ), αύξοντα αριθμό καταθέσεως αιτήσεως, αναφερομένου για κάθε αιτούντα του αντιστοίχου αριθμού αιτουμένων αδειών. Οι καταστάσεις αυτές αναρτώνται στο διαδίκτυο και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Μετά από την ανάρτηση των καταστάσεων στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ουδεμία τροποποίησή τους επιτρέπεται. Ο έλεγχος των αιτήσεων, η κατάρτιση των καταστάσεων και η ανάρτησή τους στο διαδίκτυο ολοκληρώνονται μέχρι την 15η Μαϊου του έτους αδειοδοτήσεως.

6. Μετά την ανάρτηση των καταστάσεων της προηγούμενης παραγράφου στο διαδίκτυο και μέχρι την 31 η Μαϊου του έτους αδειοδοτήσεως, κάθε Περιφερειάρχης εκδίδει την προβλεπόμενη στο άρθρο 85 παρ. 1 του παρόντος νόμου απόφασή του.

7. Για την χορήγηση των αδειών στους νομίμως αιτη­σαμένους, εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτηθέντων ανά έδρα αδειών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 85 παρ. 1 του οικείου Περιφερειάρχη ότι μπορούν να χορηγηθούν για κάθε έδρα και για κάθε είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), ακολουθείται η εξής διαδικασία:

α) Εφόσον ο συνολικός αριθμός των αιτησαμένων φυ­σικών ή νομικών προσώπων άδεια για κάθε ένα είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ), οι οποίοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των αντιστοίχων νέων αδειών που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτησάντων, στην οποία συμμετέχει κάθε αιτησάμενος με μία (1) συμμετοχή. Άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες.

β) Εφόσον ο αριθμός των νέων αδειών για κάθε είδος Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) που ορίζεται ότι μπορούν να εκδοθούν στην αντίστοιχη έδρα επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί τουλάχιστον μία άδεια σε όλους τους νομίμως αιτησαμένους, αλλά δεν επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους αιτήθηκαν νομίμως παραπάνω από μία άδεια, τότε χορηγείται σε όλους από μία άδεια και για τις εναπομένουσες διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτησαμένων πλείονες της μίας άδειες. Στην κλήρωση αυτή συμμετέχει καθένας από τους αιτησαμένους πλείονες της μίας άδειες με τόσες συμμετοχές, όσες οι άδειες που αιτήθηκε μειωμένες κατά μία. Άδειες χορηγούνται στους κληρωθέντες.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.11 Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

8. Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου διενεργούνται, για όλες τις έδρες Ε.Δ.Χ., από την Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων μέχρι την 20ή Ιουνίου του έτους αδειοδότησης. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τις διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την απο­στολή στον Περιφερειάρχη των καταλόγων κληρωθέντων, ο Περιφερειάρχης εντός δέκα (10) ημερών εκδίδει απόφασή του για κάθε δικαιούχο με την οποία εγκρίνεται στο όνομα αυτού η παραχώρηση για να θέσει σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο. Ταυτόχρονα ο Περιφερειάρχης επιστρέφει σε όλους τους αιτησαμένους τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.

10. Οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου δύνανται εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης αυτών να ταξινομήσουν και να θέσουν σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα. Αν παρέλθει το ανωτέρω χρονικό διάστημα, χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
Όπως προστέθηκε με την παρ.12 Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 107
Προϋποθέσεις συμμετοχής φυσικών προσώπων

1. Για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να έχουν την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

(β) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α` του παρόντος νόμου.

(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.

(δ) Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμεταλλεύσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν

(ε) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Άρθρο 108
Προϋποθέσεις συμμετοχής νομικών προσώπων

Για να μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

(β) Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α` του παρόντος νόμου. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι.

(γ) Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.

(δ) Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας εκμεταλλεύσεως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν

(ε) Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομα τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
Άρθρο 109
Αίτηση – Δικαιολογητικά

1. Οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου υποχρεούνται να καταθέσουν στην οικεία Περιφέρεια: (α) αίτηση με τα στοιχεία της παρ. 5 του άρθρου 106 του παρόντος νόμου, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του και (β) φάκελο δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 107 και 108, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί, πλην των δικαιολογητικών (i) και (ii) της ενότητας Β` της παρούσας παραγράφου, μετά την πρώτη ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των οικείων Περιφερειαρχών του άρθρου 106:

(Α) Για τα φυσικά πρόσωπα (ί) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου. (ίί) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περ. (α) του παρόντος νόμου. (ίίί) Φορολογική ενημερότητα. (ίν) Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα α­σφάλισης. (ν) Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 11Ο του παρόντος νόμου, ποσού 5.000 ευρώ για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. (νί) Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι. (Β) Για τα νομικά πρόσωπα (ί) ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή, εάν αυτό δεν δη­μοσιεύεται, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.

(ίί) ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού Συμβουλίου και του διορισμού Διευθύνοντος Συμβούλου ή νομίμου εκπροσώπου, εάν πρόκειται για Α.Ε .. (ίίί) Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκα­θάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτώχευση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα παραπάνω.

(ίν) Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α · τα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β · του άρθρου 108 του παρόντος νόμου.

(ν) Φορολογική ενημερότητα. (νί) Ασφαλιστική ενημερότητα. (νίί) Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 11Ο του παρόντος νόμου, ποσού 5.000 ευρώ για κάθε μία αιτούμενη άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. (νίίί) Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΟΥ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκειά τους για τη στάθμευση του συνόλου των Ε.Δ.Χ. οχημάτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να είναι ενιαίοι.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.13 Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 110
Εγγυητική Επιστολή

1. Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφανείας στο πρόσωπό τους, τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του παρόντος οφείλουν μαζί με την αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ) για καθεμία άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

2. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι συντεταγμένες στην Ελληνική ή να συνοδεύονται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση.

3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να περι- λαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: (α) την ημερομηνία έκδοσης, (β) τον εκδότη, (γ) τον αριθμό της εγγύησης, (δ) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, (ε) τα στοιχεία του ενδιαφερομένου υπέρ του οποίου εκδίδεται.

4. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει και τους ακόλουθους όρους:

(α) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως διζήσεως, (β) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της υ­πηρεσίας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση, (γ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου, (δ) να είναι διάρκειας ενός (1) έτους.
Άρθρο 111
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι ειδικές άδειες οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων των οποίων η ισχύς έχει λήξει ή θα λήξει, ανανεώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του παρόντος νόμου.

2. Υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στο πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, εξακολουθούν να εκδικάζονται από αυτό μέχρι τη συγκρότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 103.

3. Με δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερί­δα της Κυβερνήσεως, εφαρμόζεται για πρώτη φορά η διαδικασία των άρθρων 106 έως και 11 Ο, σε συνδυασμό με το άρθρο 85. Για την περίπτωση αυτή και μόνον, οι προθεσμίες και διορίες που προβλέπονται στο άρθρο 106 για τη διαδικασία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για απόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, καταθέσεως αιτήσεων και εκδόσεως των σχετικών αδειών εφαρμόζονται αντίστοιχα. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι αποφάσεις των Περιφερειαρχών που θα εκδοθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 για τις ακόλουθες έδρες, θα περιλαμβάνουν την προκήρυξη θέσης σε κυκλοφορία τουλάχιστον των εξής νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα: α) για την έδρα – ενιαία διοικητική μονάδα της υποπε­ριπτώσεως αα · της περιπτώσεως β · της παρ. 2 του άρθρου 83, προκήρυξη τουλάχιστον εκατό (100) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, εκ των οποίων τα τριάντα (30) θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), β) για την έδρα – ενιαία διοικητική μονάδα της υποπε­ριπτώσεως ββ · της περιπτώσεως β · της παρ. 2 του άρθρου 83, προκήρυξη τουλάχιστον τριάντα (30) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, εκ των οποίων τα εννέα (9) θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), γ) για τις έδρες – διοικητικές μονάδες των πόλεων της Πάτρας, Ηρακλείου και Λάρισας, προκήρυξη τουλάχιστον δέκα (10) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ σε κάθε μία, εκ των οποίων τα τρία (3) θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ). Οι ως άνω άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, εφ’ ό­σον δεν ζητηθούν από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε αντικατάσταση αυτών των αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγούνται σε όποιον έχει κάνει σχετική αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου.

4. Κατά την διαδικασία της προηγουμένης παραγρά­φου, οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ, υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφισταμένης άδειάς τους Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.

5. Οι κάτωθι κατηγορίες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων χαρακτηρίζονται Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ και λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές για την κατηγορία αυτή διατάξεις, πλην των διατάξεων περί έδρας για τις περιπτώσεις α και β: α. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α · 28) και της υπ. αριθμ. ΟΙΚ.Β.ΟΙΚ.21336/462/9.7.1997 (Β. 46) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

β. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσεως (α) της παρ. 1 Ο του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 (Α · 38), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ο του ν. 3446/2006 (Α · 49).

6. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (λιμουζίνες) τα οποία έχουν χαρακτηριστεί τουριστικά σύμφωνα με την αριθμ. 500321 /1996 (Β · 391) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελλήνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) εξακολουθούν να λειτουργούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

7. Ειδικά για τις έδρες- διοικητικές μονάδες των Περιφερειών όπου έως τη δημοσίευση του παρόντος έχει εφαρμοστεί για πρώτη φορά η διαδικασία αδειοδότησης των άρθρων 85 και 106 του ν. 4070/2012, οι δικαιούχοι νέων αδειών κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στο όνομα των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης παραχώρησης θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, δύνανται να τα ταξινομήσουν έως τις 30.4.2015. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, χωρίς να ταξινομηθεί και να τεθεί σε κυκλοφορία το αυτοκίνητο, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
Όπως προστέθηκε με την παρ.15 Άρθρο 31 ΝΟΜΟΣ 4313/2014 και ισχύει από 17/12/2014
Δες την εξέλιξη της παραγράφου
Άρθρο 112
Καταργούμενες διατάξεις

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

1. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 82 έως και 111 του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά όσα θέματα ρυθμίζονται στις διατάξεις αυτές.

2. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και η περίπτωση (α) της παραγράφου 10 του άρθρου 6 και τα άρθρα 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22 και 23 του ν. 3109/2003 (Α` 38).

3. Το άρθρο 2, η παρ. 5 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 4 και το άρθρο 5 του ν. 1437/1984 (Α` 59).

4. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 10 του π.δ. 458/1984 (Α` 165).

5. Οι παράγραφοι 9 και 11 του άρθρου 24 του ν. 3710/ 2008 (Α` 216).
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 113

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α` 57) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται:

α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών.

β) Τα της άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και της λειτουργίας σχολών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

γ) Τα της εκπαίδευσης των εξεταστών και των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων με την καθιέρωση υποχρεωτικών μαθημάτων πριν από την εξέταση, καθώς και τα της επιμόρφωσης των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών.

δ) Τα των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού.»

2. Η παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 (Α` 40), αντικαθίστανται ως εξής:

«10. Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης από εκπαιδευτές οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικές ώρες ημερησίως. Για τον υπολογισμό του παραπάνω ανώτατου ημερήσιου αριθμού ωρών εκπαίδευσης, υπολογίζονται και οι ώρες απασχόλησης του εκπαιδευτή σε τυχόν δεύτερη εργασία, καθώς και οι ώρες πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών. Η παράβαση της παρούσας διάταξης επισύρει διοικητικές κυρώσεις, που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α` 57) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.»

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του π.δ. 208/2002 (Α` 194), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του π.δ. 337/2003 (Α` 291), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Οι εξετάσεις των υποψηφίων εκπαιδευτών περιλαμβάνουν δύο φάσεις, τη θεωρητική και την πρακτική και διενεργούνται στην Αθήνα, στη θεσσαλονίκη και στο Ηράκλειο Κρήτης από εξεταστικές επιτροπές που συγκροτούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικά για την πρακτική εξέταση οι ανωτέρω επιτροπές αποτελούνται από 3 μέλη των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών, κατόχους αδειών οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β. Το ένα τουλάχιστον των μελών είναι υπάλληλος και εξεταστής υποψηφίων οδηγών, των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ή αντίστοιχου κλάδου των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης αντίστοιχα, που ορίζεται από τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά από πρόταση των οικείων Περιφερειαρχών για διπλάσιο αριθμό υπαλλήλων. Τα άλλα μέλη των επιτροπών προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων ή τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.»

4. Τα άρθρα 14, 15, 16, 17 και 18 του Κεφαλαίου Δ` (Κυρώσεις) του π.δ. 208/2002 (Α` 194) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

«Αρθρο 14

Πειθαρχικά Συμβούλια

1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας συγκροτείται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Δύναται εφόσον κριθεί απαραίτητο με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη να συγκροτηθεί ένα κοινό Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για όλη την Περιφέρεια και στην έδρα της οικείας Περιφέρειας. Εργο των Πειθαρχικών Συμβουλίων είναι η εκδίκαση των παραβάσεων και η επιβολή των σχετικών κυρώσεων όπως αυτές προβλέπονται στο παρόν διάταγμα. Οι παραβάσεις αυτές εκδικάζονται από τα Πειθαρχικά Συμβούλια της Περιφερειακής Ενότητας, όπου έχει έδρα η Σχολή ή το ΚΕ.Ο.Ε.Υ.Ο..

2. Μέλη του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται:

α) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος εκδόσεως αδειών οδήγησης, ή αν δεν υφίσταται τέτοιο Τμήμα Προϊστάμενος άλλου Τμήματος της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ή αν δεν υφίσταται και τέτοιο Προϊστάμενος Τμήματος άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρος.

β) Ο αρχαιότερος υπάλληλος του Τμήματος εκδόσεως αδειών οδήγησης ή αν δεν υφίσταται τέτοιο τμήμα ο αρχαιότερος υπάλληλος άλλου τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται και τέτοιο ο αρχαιότερος υπάλληλος άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ. με τον αναπληρωτή του.

γ) Κοινός εκπρόσωπος των πρωτοβάθμιων σωματείων εκπαιδευτών της Περιφερειακής Ενότητας, με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση διαφωνίας τα πρωτοβάθμια σωματεία ορίζουν τουλάχιστον δύο εκπροσώπους τους και από αυτούς επιλέγονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του, με κλήρωση. Σε περίπτωση που σε συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα δεν υπάρχουν πρωτοβάθμια σωματεία, ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του επιλέγονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη από κατάλογο τριών τουλάχιστον μελών που συντάσσεται για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα από τα Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστικά Όργανα των Εκπαιδευτών

3. Μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται:

α) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ως πρόεδρος.

β) Ενας Προϊστάμενος Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας με τον αναπληρωτή του.

γ) Ενας εκπρόσωπος των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργάνων των Εκπαιδευτών με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη από κατάλογο πέντε τουλάχιστον μελών τα οποία προτείνονται από τα όργανα αυτά για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργάνων τα πέντε μέλη ορίζονται κατ` αναλογία της δύναμης τους.

4. Σε περίπτωση συγκρότησης κοινού Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μέλη ορίζονται:

α) Ενας από τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας, ως πρόεδρος.

β) Ενας Προϊστάμενος Τμήματος των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών ή αν δεν υφίσταται άλλης Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.

γ) Ενας εκπρόσωπος των Δευτεροβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργάνων των Εκπαιδευτών με τον αναπληρωτή του που επιλέγονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη από κατάλογο πέντε τουλάχιστον μελών τα οποία προτείνονται από τα όργανα αυτά για τη συγκεκριμένη Περιφερειακή Ενότητα. Σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω συνδικαλιστικών οργάνων τα πέντε μέλη ορίζονται κατ` αναλογία της δύναμης τους.

5. Αν τα σωματεία, πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια, δεν ορίσουν εκπροσώπους εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση, τότε το τρίτο μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, το ορίζει ο Περιφερειάρχης εκ των εκπαιδευτών που έχουν έδρα στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.

6. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια Α` και Β` βαθμού συνεδριάζουν με πρωτοβουλία του προέδρου και υποστηρίζονται από γραμματέα, ο οποίος:

α) τηρεί ειδικό πρωτόκολλο και μητρώο παραβάσεων

β) δέχεται τις έγγραφες καταγγελίες για τη διάπραξη των παραβάσεων, τις απόψεις, εξηγήσεις και απολογίες όσων έχουν καταγγελθεί ή έχουν διαπράξει παράβαση και τις προωθεί στους προέδρους των Συμβουλίων

γ) διεκπεραιώνει τη σχετική αλληλογραφία.

δ) εισηγείται στους προέδρους για τις ημερομηνίες συνεδριάσεων των Πειθαρχικών Συμβουλίων

ε) παρίσταται στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων, χωρίς δικαίωμα διατύπωσης γνώμης, και μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών.

7. Στην απόφαση συγκρότησης του Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου το υπό στοιχείο (β) τακτικό μέλος του Πρωτοβάθμιου ή Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αντίστοιχα. Οι γραμματείς των Πειθαρχικών Συμβουλίων ορίζονται αντίστοιχα με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους. Μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων δεν μπορούν να οριστούν ταυτόχρονα και ως μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) των Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων.

Αρθρο 15

Κυρώσεις εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών

Καθιερώνεται σύστημα κυρώσεων για παραβάσεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, ως ακολούθως:

1. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται προσωρινά, όταν αφαιρείται για οποιοδήποτε λόγο η άδεια οδήγησης που κατέχει και για όσο χρόνο διαρκεί η αφαίρεση αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής δύναται να παρέχει μόνο θεωρητικά μαθήματα και υποχρεούται να καταθέσει εντός ενός (1) μηνός, στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών την άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε ένα (1) μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

2. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν για τον εκπαιδευτή εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα αδικήματα της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος Εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, λαθρεμπορίας, παράβασης της νομοθεσίας για ναρκωτικά, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, εγκλήματος κατά της γενετήσιας ελευθερίας, εγκλήματος οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, λιποταξίας ή ανυποταξίας σε περίοδο πολέμου, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα με ποινές πάνω από δέκα (10) μήνες φυλάκισης αθροιστικά ή σε ποινές πάνω από ενενήντα (90) ημέρες φυλάκισης ή κράτησης αθροιστικά για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή της νομοθεσίας για τα αυτοκίνητα γενικά. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός ενός (1) μηνός, στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, την άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε ένα (1) μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

3. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν για τον εκπαιδευτή εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παθητικής ή ενεργητικής δωροδοκίας. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός ενός (1) μηνός, στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών την ανωτέρω άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε ένα (1) μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

4. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται προσωρινά, αν παύσει να πληρούται οποιαδήποτε από τις λοιπές προϋποθέσεις χορήγησης της, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός ενός (1) μηνός, στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών την άδεια αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε ένα (1) μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση. 5. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για ένα (1) μήνα, όταν ο εκπαιδευτής παρακρατεί και δεν παραδίνει στον κάτοχο του το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης (ΔΕΕ) υποψήφιου οδηγού που αποδεδειγμένα το ζήτησε. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για δύο (2) μήνες.

6. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται έως ένα (1) μήνα, όταν ο εκπαιδευτής διακόπτει την πρακτική εξέταση του υποψηφίου εκπαιδευτή ή οδηγού στην οποία παρίσταται και αρνείται να συνεχίσει την παράσταση, με υπαιτιότητα του. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας για πάνω από τρεις (3) μήνες έως έξι (6) μήνες.

7. Το δικαίωμα συμμετοχής του εκπαιδευτή στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών αναστέλλεται για ένα (1) μήνα, όταν ο εκπαιδευτής παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο μεταξύ εξεταστή και εξεταζόμενου, κατά τη διάρκεια της εξέτασης του υποψηφίου, αντιδρώντας ανοίκεια και αδικαιολόγητα στις εντολές του εξεταστή. Σε περίπτωση υποτροπής, αναστέλλεται το δικαίωμα συμμετοχής του εκπαιδευτή στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών για δύο (2) μήνες.

8. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται πάνω από ένα (1) μήνα και έως τρεις (3) μήνες, όταν ο εκπαιδευτής παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης, με σκοπό την υποβοήθηση του υποψηφίου οδηγού, εκτός εάν τούτο είναι αναγκαίο για την αποτροπή τροχαίου ατυχήματος. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας για πάνω από έξι (6) μήνες και έως δύο (2) χρόνια. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται στις περιπτώσεις όπου εκπαιδευτής, ο οποίος παρίσταται σε εξετάσεις υποψηφίων εκπαιδευτών, παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια της πρακτικής εξέτασης, με σκοπό την υποβοήθηση του υποψηφίου εκπαιδευτή, ή αποχωρεί αδικαιολόγητα από το χώρο των εξετάσεων ή συμπεριφέρεται ανοίκεια και με απρέπεια με αποτέλεσμα να διακόπτεται η διαδικασία των εξετάσεων υποψηφίων εκπαιδευτών

9. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για ένα (1) μήνα, όταν ο εκπαιδευτής συμπεριφέρεται με απρέπεια προς εξεταστή ή εξεταζόμενο ή άλλο εκπαιδευτή ή δεν παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την διενέργεια ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών του ΥΜΕ ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της ανωτέρω άδειας για τρεις (3) μήνες.

10. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για ένα (1) έτος, όταν ο εκπαιδευτής, στο όνομα του οποίου λειτουργεί Σχολή Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτές πρόσωπα στερούμενα των προβλεπόμενων τυπικών προσόντων ή πρόσωπα τα οποία δεν εργάζονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση στη Σχολή Οδηγών ή το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για δύο (2) έτη.

11. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για πάνω από έξι (6) μήνες έως και δύο (2) χρόνια, όταν ο εκπαιδευτής εκπαιδεύει υποψήφιους οδηγούς σε Σχολή Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. χωρίς άδεια λειτουργίας. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.

12. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για τρεις (3) μήνες, όταν ο εκπαιδευτής εκπαιδεύει υποψήφιους οδηγούς, χωρίς να εργάζεται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε Σχολή Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.. Σε περίπτωση υποτροπής, επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για ένα (1) έτος.

13. Επιβάλλεται η κύρωση της οριστικής αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, όταν ο εκπαιδευτής υποβάλει ψευδή υπεύθυνη δήλωση περί διενέργειας μαθημάτων θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης.

14. Επιβάλλεται η κύρωση της έγγραφης επίπληξης, όταν ο εκπαιδευτής παρέχει πρακτική εκπαίδευση με όχημα το οποίο δε φέρει την υποχρεωτική, από τις ισχύουσες διατάξεις, σήμανση. Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για ένα (1) μήνα, για τρίτη φορά, αφαιρείται η ανωτέρω άδεια για έξι (6) μήνες και για τέταρτη φορά ή περισσότερες φορές, αφαιρείται η άδεια αυτή για δύο (2) έτη. Στις περιπτώσεις υποτροπής για τρίτη και τέταρτη ή περισσότερες φορές στην παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται και αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., η οποία ανήκει ή στην οποία εργάζεται ή συνεργάζεται ο εκπαιδευτής, για τρεις (3) μήνες και δύο (2) έτη αντίστοιχα.

15. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται για τρεις (3) μήνες, όταν ο εκπαιδευτής παραβιάσει τον ανώτατο ημερήσιο αριθμό ωρών εκπαίδευσης, που ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007, όπως ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, αφαιρείται η ανωτέρω άδεια για έξι (6) μήνες και για τρίτη ή περισσότερες φορές, αφαιρείται η άδεια αυτή για δώδεκα (12) μήνες. Για τον υπολογισμό του παραπάνω ανώτατου ημερήσιου αριθμού ωρών εκπαίδευσης, υπολογίζονται και οι ώρες απασχόλησης του εκπαιδευτή σε τυχόν δεύτερη εργασία, καθώς και οι ώρες πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

16. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αφαιρείται οριστικά, όταν ο εκπαιδευτής καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της δωροδοκίας ή απόπειρας δωροδοκίας εξεταστών με σκοπό τη λήψη άδειας οδήγησης από τον υποψήφιο οδηγό. Η ίδια ποινή επιβάλλεται όταν ο εκπαιδευτής καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα που αφορούν στην παρέμβαση, με οποιοδήποτε τρόπο, στη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης με το μηχανογραφικό σύστημα (Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.) με σκοπό την υποβοήθηση υποψήφιου οδηγού στη λήψη άδειας οδήγησης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να καταθέσει εντός ενός (1) μηνός, στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, την ανωτέρω άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην αφαίρεση της άδειας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται σε ένα (1) μήνα από τότε που με οποιοδήποτε τρόπο, έλαβε γνώση.

17. Η αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, για οποιοδήποτε λόγο, εκτελείται από τον οικείο Περιφερειάρχη, στην περιοχή της Περιφέρειας του οποίου έχει την έδρα της η σχολή οδηγών της οποίας υπάλληλος της, ή ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης είναι ο συγκεκριμένος εκπαιδευτής, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή μετά από έφεση και απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Ολες οι παραπάνω αποφάσεις, και μέχρι της δημιουργίας ενιαίου μηχανογραφικού αρχείου εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

18. Προκειμένου για την εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 7 του παρόντος άρθρου, οι οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφαιρούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και χορηγούν βεβαίωση στους ενδιαφερόμενους, με την οποία επιτρέπεται μόνο η πραγματοποίηση θεωρητικών μαθημάτων για όσο χρόνο ισχύει η κύρωση που έχει επιβληθεί.

19. Σε περίπτωση όπου η άσκηση επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών γίνεται με αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α` 32), αντί της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών, εκδίδεται αντίστοιχα πράξη απαγόρευσης της άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών προσωρινά ή οριστικά.

Αρθρο 16

Κυρώσεις Σχολών Οδηγών και Κέντρων θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

1. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. αφαιρείται όταν παύσει να πληρούται έστω και μια από τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση της. Η άδεια επαναχορηγείται, μόνο εφόσον θεραπευθεί η έλλειψη αυτή και εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησης της.

2. Η άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. αφαιρείται για έξι (6) μήνες, όταν η Σχολή Οδηγών ή το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. χρησιμοποιεί ως εκπαιδευτές άτομα, που δεν έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα ή δεν κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ή η άδεια τους έχει αφαιρεθεί για οποιοδήποτε λόγο. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. αφαιρείται για δύο (2) έτη.

3. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. ανακαλείται οριστικά, όταν το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο αυτή έχει χορηγηθεί, παύει για οποιοδήποτε λόγο να εκμεταλλεύεται τη Σχολή Οδηγών ή το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο..

4. Η άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο αφαιρείται για ένα (1) μήνα, όταν η Σχολή Οδηγών ή το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. δεν τηρεί τις προβλεπόμενες, από τις κείμενες διατάξεις, λεπτομέρειες λειτουργίας τους. Σε περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, η άδεια λειτουργίας αφαιρείται για τρεις (3) μήνες, για τρίτη φορά, η άδεια λειτουργίας αφαιρείται για έξι (6) μήνες και για τέταρτη ή περισσότερες φορές, η άδεια λειτουργίας αφαιρείται για δύο (2) έτη.

5. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο ανακαλείται οριστικά, όταν χορηγηθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση περί διενέργειας μαθημάτων θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης.

6. Η αφαίρεση ή ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. για οποιοδήποτε λόγο, εκτελείται από τον οικείο Περιφερειάρχη, του οποίου έχει την έδρα της η Σχολή Οδηγών το ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά από έφεση και απόφαση του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

7. Σε περίπτωση όπου η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. γίνεται με αναγγελία έναρξης ή ανανέωσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α`32), αντί της προσωρινής ή οριστικής αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., εκδίδεται αντίστοιχα πράξη απαγόρευσης της λειτουργίας της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο προσωρινά ή οριστικά.

Αρθρο 17

Κλήση σε απολογία

Οι διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 15 και 16 επιβάλλονται αφού ο εκπαιδευτής ή ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. κληθεί, να εκθέσει γραπτά τις απόψεις του μέσα σε διάστημα 15 ημερών. Αν περάσει η προθεσμία των 15 ημερών και ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει τις απόψεις του, η υπόθεση εκδικάζεται και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Ο παραβάτης μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της επιβληθείσης ποινής έχει δικαίωμα να υποβάλλει γραπτή έφεση στο γραμματέα του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο αφού μελετήσει τα σχετικά στοιχεία απορρίπτει ή δέχεται την έφεση με αιτιολογημένη απόφαση. Ομοίως μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την ποινή που επέβαλε το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων υποβάλλονται στον οικείο Περιφερειάρχη, ο οποίος τις εκτελεί.

Αρθρο 18

Ποινικές κυρώσεις

Τα φυσικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων λειτουργεί Σχολή Οδηγών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και στην περίπτωση νομικών προσώπων ο νόμιμος εκπρόσωπος τους, που χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτές πρόσωπα στερούμενα των προβλεπόμενων τυπικών προσόντων, εκτός από τις διοικητικές κυρώσεις τιμωρούνται με φυλάκιση από ένα (1) μέχρι έξι (6) μήνες. Η κοινοποίηση της σχετικής παράβασης στον αρμόδιο Εισαγγελέα, γίνεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών

5. Η υπ` αριθμ. 4905/636/2008 (Β` 2187) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καταργείται.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλες οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ.208/2002 (Α` 194) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, κρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

7. Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 355/1994 (Α` 189) προστίθεται παράγραφος 8 ως ακολούθως:

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη δύναται να ανατίθεται στη Διεύθυνση Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας η εκτύπωση των πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), που εκδίδονται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας των παραπάνω πιστοποιητικών και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη προμήθεια των, τη διαδικασία εκτύπωσης τους, τη διαβίβαση τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και άλλο σχετικό με την εκτύπωση τους ζήτημα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 114

1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3897/201Ο που έχει προστεθεί στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970 ( Α’ 91), τροποποιείται ως εξής: «Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων – λιπαντηρίων και χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και αυτών που υπάγονται στο ν. 2963/2001( Α · 268) καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Επιχειρήσεών τους που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων παραμένουν και λειτουργούν ως έχουν, επί πέντε (5) έτη από την ισχύ του παρόντος, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό ιιυρασφαλείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εφεξής ιδρυομένων εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων των παραπάνω αναφερόμενων εταιρειών, καθώς και η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων στις διατάξεις αυτής.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 (Α’ 216), όπως προστέθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ν. Επιτρέπεται η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων ασχολουμένων με τη τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτημάτων υγραερίου αυτοκινήτων, βάσει των σχετικών διατάξεων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34), όπως αυτό ισχύει, καθώς και η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υγραερίου αυτοκινήτων βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 1575/1985 (Α’ 207), όπως αυτός ισχύει, επί τρία (3) έτη από της δημοσιεύσεως του προβλεπομένου στο εδάφιο α της παρούσας παραγράφου προεδρικού διατάγματος τηρουμένων των διαδικασιών των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 23).»

3. Πρατήρια υγρών καυσίμων ή μικτά ή αμιγώς υγραε­ρίου (LPG) και εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύει, που έλαβαν εγκρίσεις κυκλοφοριακών συνδέσεων ή τυχόν καταλληλότητες θέσεως ή άδειες ίδρυσης, στο χρονικό διάστημα μεταξύ της ενάρξεως ισχύος του β.δ. 465/1970 και της έκδοσης του π.δ. 143/1989 (Α’ 69), αυτές οι χορηγηθείσες παντοειδείς εγκρίσεις εξακολουθούν ισχύουσες, υπό τους όρους και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων χορηγήθηκαν. Στις περιπτώσεις αυτές επαναφέρονται σε ισχύ, οι με βάση τις εγκρίσεις αυτές, τυχόν χορηγηθείσες άδειες ίδρυσης πρατηρίων και εγκαταστάσεων του άρθρου 24 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύει, οι οποίες προωθούνται μέχρι του τελικού σταδίου της άδειας λειτουργίας τους, με τις ισχύουσες διατάξεις, ή αντιστοίχως, οι χορηγηθείσες, προ της έκδοσης του π.δ. 143/1989 (Α · 69), άδειες λειτουργίας των πρατηρίων και εγκαταστάσεων αυτών επαναφέρονται σε ισχύ.

4. Στο άρθρο 11 του ν. 3897/201Ο προστίθεται νέα πα­ράγραφος 11 ως εξής: «11. Με τη έναρξη ισχύος του παρόντος και σε περι­πτώσεις όπου από τις χρήσεις γης δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων, αλλά ως προς τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων είτε δεν προβλέπεται η απομάκρυνσή τους είτε επιτρέπεται να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται, επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων παροχής υγραερίου (LPG) και γενικότερα συμπιεσμένων αερίων καυσίμων (CNG) για τη κίνηση τροχοφόρων οχημάτων»

5. Στο άρθρο 10 του ν. 3710/2008 (Α · 216) προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής:

«9. α. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ · ε­ξής επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) αποκλειστικά και μόνο στον ακάλυπτο χώρο, δημόσιας χρήσης, νομίμων λειτουργούντων στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους με αντλίες υγρών καυσίμων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσθήκη εγκαταστάσεων υ­γραερίου (LPG) αποτελεί διαδικασία εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων η οποία υλοποιείται κατόπιν εγκρίσεως σχεδιαγραμμάτων και χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, υπό τους όρους του π.δ. 595/1984 (Α · 218) και του π.δ. 455/1976 (Α’ 169), διατηρώντας τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσής τους. Επίσης, υποχρεωτική προϋπόθεση για τη προσθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) στους ανωτέρω λειτουργούντες Σταθμούς Αυτοκινήτων είναι ότι, οι επιτρεπόμενες ισχύουσες χρήσεις εντός αυτών πρέπει αποκλειστικά να είναι της στάθμευσης αυτοκινήτων και η άσκηση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των σταθμευόντων και διακινούμενων οχημάτων και τη παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τους διακινούμενους επιβάτες αυτών.

β. Η παραπάνω προσθήκη δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις αμιγώς υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτου μεγέθους και σε λειτουργούντες στεγασμένους Σταθμούς Αυτοκινήτων που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισμάτων, όπου οι επιτρεπόμενες χρήσεις των υπερκείμενων ορόφων είναι αυτές που αναφέρονται στη παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α’ 46), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208).»

γ. Επιπλέον, υποχρεωτικές προϋποθέσεις για τη προ­σθήκη εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) στους στεγασμένους σταθμούς που αναφέρονται στο εδάφιο α · της παρούσας παραγράφου είναι οι εξής: 1) η υποχρεωτική τοποθέτηση κατάλληλου συστήματος ή συσκευής ανίχνευσης διαρροής υγραερίου σε κάθε επίπεδο των τυχόν υπόγειων χώρων τους, καθώς επίσης και 2) η υποβολή προς έγκριση στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών, κατά τη διαδικασία έγκρισης σχεδιαγραμμάτων, μελέτης, που θα συνταχθεί από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό, για την εγκατάσταση κατάλληλου συστήματος εξαερισμού, το οποίο θα δύναται να λειτουργεί τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα μέσω της ενεργοποίησης του συστήματος ανίχνευσης διαρροής υγραερίου, καθώς και φωτισμού σε κάθε επίπεδο των τυχόν υπόγειων χώρων του σταθμού, ο οποίος πρέπει να είναι τοποθετημένος όσο το δυνατόν πιο ψηλά και εντός αεροστεγών θαλάμων. Τα υπόψη μέτρα πυροπροστασίας λαμβάνονται ως πρόσθετα, πέραν αυτών που προβλέπονται από τις διατάξεις των π.δ. 455/1976 και π.δ. 595/1984, όπως ισχύουν, για τη περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων πυρασφάλειας στους χώρους που αυτά αναφέροντο και τη, κατά το δυνατόν, αποφυγή των όποιων κινδύνων ανάφλεξης δύναται να προκύψουν από την οποιαδήποτε διαρροή υγραερίου (LPG) στις εγκαταστάσεις αυτές.

δ. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία νέων δημόσιας χρήσης στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων μεγάλων μεγέθους, εξοπλισμένων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, με την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων των υπόψη νέων σταθμών θα τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981, όπως έχουν τροποποιηθεί με το π.δ. 118/2006 και τον ν. 3897/2010 και ισχύουν καθώς επίσης και του π.δ. 455/1976, όπως ισχύει, και επιπλέον αυτές των εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) των σταθμών αυτών θα τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις των εδαφίων α · , β · και γ · της παρούσας παραγράφου, καθώς επίσης και αυτές των π.δ. 455/1976 και π.δ. 595/1984, όπως ισχύουν.»

6. Στο άρθρο 10 του ν. 3710/2008 (Α · 216) προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:

“10. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφ · εξής θεσπίζεται η υποχρεωτική τήρηση και λήψη των ενεργειών και πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων μέτρων πυρασφάλειας, που αναφέρονται στο εδάφιο γ’ της παραγράφου 9 του παρόντος, για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας νέων εφ ‘ εξής μικτών ή αμιγώς υγραερίου πρατηρίων, ή λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίμων που αιτηθούν τη μετατροπή τους σε μικτά πρατήρια και διαθέτουν τυχόν υπόγειους χώρους.»

7. (α) Ο όρος «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» περιλαμβάνει τα αμιγή ή μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) ή/και φυσικού αερίου, υγροποιημένου (LNG) και συμπιεσμένου/πεπιεσμένου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Τα πρατήρια αυτά μπορεί να διαθέτουν σε διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα, πλέον των παραπάνω καυσίμων, αυτούσια βιοκαύσιμο (όπως βιοαιθανόλη και βιοντήζελ), ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο, καθώς και λοιπούς εναλλακτικούς τύπους καυσίμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.

(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση χώρους στάσης και στάθμευσης εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες), στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 78/1988, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, καθώς επίσης και σε τερματικούς σταθμούς ή σε σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών. Οι τεχνικές προδιαγραφές των σημείων επαναφόρτισης πληρούν κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.

(γ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα, για κάθε κατηγορία εναλλακτικών καυσίμων,εκτός ηλεκτρικής ενέργειας, του άρθρου 2 της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας». Οι τεχνικές προδιαγραφές των σημείων ανεφοδιασμού πληρούν κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.
Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 10 ΝΟΜΟΣ 4439/2016 και ισχύει από 30/11/2016
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

8. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του Π.Δ. 118/2006 (Α΄119) εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εγκατάστασης δεξαμενών υγρών καυσίμων, αλλά και στις περιπτώσεις προσθήκης ή μετατόπισης αντλιών και διανομέων υγραερίου, καθώς και στις περιπτώσεις εγκατάστασης, μετατόπισης, αντικατάστασης στην ίδια θέση ή προσθήκης δεξαμενών υγραερίου κίνησης σε λειτουργούντα πρατήρια αμιγώς αερίου ή μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων και σε σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, τα οποία χωροθετούνται τόσο σε εντός όσο και σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές με τήρηση της διαδικασίας της παρ. 4 του άρθρου 26 του Π.Δ. 595/1984 (Α΄ 218).
Όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 Άρθρο 115 ΝΟΜΟΣ 4199/2013 και ισχύει από 11/10/2013
Δες την εξέλιξη της παραγράφου

9. Η παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο τεχνικός έλεγχος οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. διενεργείται από ελεγκτικό προσωπικό, που επιμορφώνεται υποχρεωτικά στα αντικείμενα της εργασίας του, λαμβάνοντας αντίστοιχη πιστοποίηση από αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα:

α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται για το ελεγκτικό προσωπικό των Δημοσίων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. που διενεργεί τους τεχνικούς ελέγχους των οχημάτων, πλην αυτών της επόμενης περίπτωσης β ·, τα θέματα επιμόρφωσης και πιστοποίησής τους. Ειδικότερα καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς επιμόρφωσης, οι υποχρεώσεις τους, το πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα εφαρμόζουν, η διαδικασία των εξετάσεων των υποψηφίων, ο τύπος, τα στοιχεία και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ελεγκτή Κ.Τ.Ε.Ο., η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Φορείς επιμόρφωσης ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΕΚ) και τα πιστοποιημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης. Εξεταστικός φορέας και φορέας πιστοποίησης ορίζεται η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Δια Βί­ου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα θέματα αρχικής-περιοδικής επιμόρφωσης-κατάρτισης και πιστοποίησης του ελεγκτικού προσωπικού Δημοσίων και Ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο., που διενεργεί τον έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη διεθνή συμφωνία ADR και ευπαθών τροφίμων σύμφωνα με την συμφωνία ΑΤΡ, όπως: οι όροι και οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και οι φορείς επιμόρφωσης, ο εξεταστικός φορέας, οι υποχρεώσεις των φορέων αυτών, το πρόγραμμα αρχικής και περιοδικής επιμόρφωσης-κατάρτισης, ο τύπος, τα στοιχεία και η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού ελεγκτή Κ.Τ.Ε.Ο. οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και/ή μεταφοράς ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ), η πιστοποίησή τους, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια. Φορείς επιμόρφωσης ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ.) που πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και Εξεταστικός Φορέας ορίζεται Α.Ε.Ι. που πληροί τις προϋποθέσεις της ιδίας κοινής απόφασης. Φορέας πιστοποίησης ορίζεται η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. γ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται, οι λοιπές υποχρεώσεις των ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργούμενων από αυτά τεχνικών ελέγχων στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η σχετική διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»
Άρθρο 115

Η προσωρινή άδεια λειτουργίας των λειτουργουσών επιχειρήσεων επιδιορθώσεως μικροφθορών επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του άρθρου 4 του π.δ. 163/2009 (Α` 201) παρατείνεται μέχρι 31.12.2012.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 116

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3887/2010 (Α` 174) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή και στις περιπτώσεις μετατροπής ή συγχώνευσης μεταφορικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν πριν από την ισχύ του παρόντος, εφόσον ολοκληρώσουν την διαδικασία μετατροπής μέσα σε πέντε (5) χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 σε μεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος , εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:».

3. Το άρθρο 10 του ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα κάθε κατηγορίας που κυκλοφόρησαν πριν την έναρξη εφαρμογής του ν. 3887/2010, επιτρέπεται να μεταβιβάζονται δια πράξεως εν ζωή ή με κληρονομικό δικαίωμα με την άδεια τους σε όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 1071/2009, με την καταβολή φόρου που ανέρχεται σε 2% επί της αξίας του οχήματος. Ο φόρος καταβάλλεται πριν από την υπογραφή της πράξης μεταβίβασης της αδείας. Ως αξία του οχήματος για τον προσδιορισμό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση του, λογίζεται η πραγματική αξία πώλησης αυτού , η οποία αναγράφεται στο προβλεπόμενο στοιχείο του Κ.Β.Σ..

2. Ο φόρος της παραγράφου 1 δεν καταβάλλεται σε περίπτωση μεταβιβάσεων Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων που γίνονται λόγω συγχωνεύσεων ή μετατροπής μεταφορικών επιχειρήσεων.»

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 13 του ν. 3887/2010 (Α` 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την αποκατάσταση ζημίας που επήλθε στον φορτωτή από ευθύνη του μεταφορέα, κάθε μεταφορική επιχείρηση υποχρεούται να έχει ασφαλιστική κάλυψη μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Σε περίπτωση που το μεταφερόμενο φορτίο είναι μεγαλύτερης αξίας, ο φορτωτής υποχρεούται να το δηλώσει στον μεταφορέα και να καταβάλει την διαφορά ασφαλίστρων.

5. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 (Α` 174) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4038/2012 (Α` 14) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν καταβάλλεται εφάπαξ εισφορά υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. και η άυλη υπεραξία των αδειών Φ.Δ.Χ. κατά την αποτίμηση του εισφερόμενου κεφαλαίου στις συνιστώμενες εταιρίες είναι μηδενική. Τα ποσά της παραγράφου αυτής εξακολουθούν να ισχύουν για την εφαρμογή του άρθρου 18 του ν. 3888/2010.
Άρθρο 117

Το άρθρο 12 του ν. 3534/2007 (Α 40) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 3897/2010 (Α 208) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Κυρώσεις

1. Στους οδηγούς, τις μεταφορικές επιχειρήσεις και τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία που παραβιάζουν τις διατάξεις του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή κατά περίπτωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR), όπως έχει κυρωθεί και ισχύει κάθε φορά στην Ελλάδα, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α. Στον οδηγό, διοικητικό πρόστιμο από πενήντα (50) ευρώ μέχρι χίλια (1.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής σε πολύ σοβαρή παράβαση εντός έτους αφαιρείται η άδεια οδήγησης για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες μέχρι ένα (1) μήνα.

β. Στη μεταφορική επιχείρηση, διοικητικό πρόστιμο από διακόσια (200) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. Με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος μπορεί να ορίζεται για ορισμένες ή όλες τις πολύ σοβαρές παραβάσεις ως πρόσθετη διοικητική κύρωση η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του οχήματος για χρονικό διάστημα πινακίδων από δέκα (10) ημέρες έως δύο (2) μήνες.

γ. Στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο, διοικητικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας για χρονικό διάστημα από έναν (1) μέχρι τρεις (3) μήνες.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατατάσσονται οι παραβάσεις του Κανονισμού 3821/1985 του Συμβουλίου, του Κανονισμού 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας της Γενεύης του 1970 για την Εργασία των Πληρωμάτων των Οχημάτων που εκτελούν Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (AETR) από τους οδηγούς και τις μεταφορικές επιχειρήσεις σε κατηγορίες ανάλογα με τη σοβαρότητα τους και καθορίζονται οι διοικητικές κυρώσεις εντός των ορίων της παραγράφου 1 και ανάλογα με τη σοβαρότητα κάθε παράβασης.

3. Για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων από τα όργανα ελέγχου του ν. 3446/2006 (Α` 49) εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3446/2006 όπως ισχύει κάθε φορά και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότηση του».
Άρθρο 118

Η παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 3996/2011 (Α` 170) καταργείται και οι παράγραφοι 2 έως και 5 αναριθμούνται αντιστοίχως σε παραγράφους 1 έως και 4.
Άρθρο 119

1. Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Κ.Τ.Ε.Λ. που βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου μετατράπηκαν σε ανώνυμες εταιρείες με την μορφή της περίπτωσης β` της παραγράφου αυτής, μπορούν με τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, να μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες με την μορφή της περίπτωσης α` της ίδιας παραγράφου.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Κ.Τ.Ε.Λ. στα οποία είναι εντεταγμένα μέχρι δώδεκα λεωφορεία, δύνανται να διατηρήσουν τη νομική μορφή που έχουν κατά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος ή μπορούν και μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, να μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος.»

3. Το άρθρο 25 του π.δ. 246/2006 (Α` 261) «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των ΚΤΕΛ Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, μετά του αναπληρωτή του, ορίζεται από την αντιπροσωπευτικότερη ομοσπονδία των εργαζομένων στα ΚΤΕΛ. Ο ορισμός του εκπροσώπου των εργαζομένων γίνεται μέχρι την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους και η θητεία του είναι διετής αρχίζει δε την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του δευτέρου έτους από το έτος ορισμού του.»

4. Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α` 268), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3333/2005 (Α` 91) ενώ η παράγραφος 1 του ιδίου άρθρου 11, αντικαθίσταται ως εξής: «Η μεταφορά προσώπων διενεργείται με αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης. Τα λεωφορεία αυτά, όταν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, είτε καινουργή είτε μεταχειρισμένα, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι δέκα πέντε (15) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, αυτά αποσύρονται υποχρεωτικά από την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλογικά και στα λεωφορεία που ταξινομήθηκαν με βάση την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.»

5. Στο τέλος της περιπτώσεως β` της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2963/2001 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε. επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων.

6. Στην περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3891/2010 (Α` 188) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Οι όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης, οργάνωσης και εκμετάλλευσης του ως άνω μεταφορικού έργου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

7. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 711/1977 «Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» (Α` 284), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2446/1996 (Α` 276) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το υφιστάμενο ειδικό τουριστικό λεωφορείο μπορεί να αντικατασταθεί από: 1. καινούργιο 2. μεταχειρισμένο προέλευσης εσωτερικού ή μεταχειρισμένο προέλευσης χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος κυκλοφορίας τους δεν έχει υπερβεί το κατά την παρ. 1 του άρθρου 7 του νόμου αυτού, επιτρεπόμενο όριο και εφόσον κριθεί κατάλληλο ως προς την ασφαλή κυκλοφορία του από τις αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και κατάλληλο ως προς την εμφάνιση, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τις παρεχόμενες ανέσεις από τον Ε.Ο.Τ. Η ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας του μεταχειρισμένου λεωφορείου προέλευσης εξωτερικού, πιστοποιείται από την προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας αυτού.

8. Στο άρθρο 13 του ν. 711/1977 (Α` 284), όπως τελευταία αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α` της παραγράφου 10 του ν. 4002/2011 (Α` 180), προστίθεται παράγραφος 2, αριθμούμενης της προηγούμενης παραγράφου ως παραγράφου 1, ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι δυνατή η καθιέρωση της υποχρέωσης των νομίμως κυκλοφορούντων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης να φέρουν ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το περιεχόμενο και ο τύπος αυτού, η διαδικασία χορήγησης, οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο φορέας χορήγησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

9. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α` 268), όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. 3717/2008 (Α` 239) προστίθεται πέμπτο και έκτο εδάφιο ως εξής: «Για τις προβλεπόμενες του άρθρου 12 παράγραφος 2 εδάφιο δ` του ν. 2963/2001 (Α` 208) επενδύσεις διατίθεται συμπληρωματικό ποσό έως 45.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για την κάλυψη των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι 31.7.2009, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3717/2008 (Α` 239) και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 379/28.12.2006).

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν συμπληρωματικά έγγραφα που καλύπτουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1998/2006. Η εκταμίευση θα γίνει τμηματικά με βάση την ισχύουσα κάθε φορά Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.»

10. Οι υποπαράγραφοι γ` και δ` της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α` 284), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 2446/1996 (Α` 276), αντικαθίστανται ως εξής:

«γ. Τα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

δ. Τα αποσυρόμενα της κυκλοφορίας ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης διαγράφονται από το ειδικό μητρώο του Ε.Ο.Τ., του άρθρου 13 του παρόντος, α-παγορευομένης περαιτέρω της κυκλοφορίας τους ως τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.
Άρθρο 120

Στη διάταξη της παραγράφου 7, υποπαράγραφος β` του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α` 152), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 (Α` 226) και συμπληρώθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 268) προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο στστ` ως εξής:

«στστ) των κλάδων:

ί) Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕ.

ii)Τεχνικών Υπαλλήλων – Σχεδιαστών,

iii) Τεχνιτών Μηχανοστασίων – Εργοστασίων,

ίν) Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών,

ν) Χειριστών Μηχανημάτων Γραμμής & Εργων και νί) Τεχνιτών Γραμμής, του προσωπικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΣΕ)».

Η διάταξη αυτή ισχύει για τους εργαζόμενους στην ανωτέρω εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 1 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 268), παρείχαν την εργασία τους στο αντικείμενο του κλάδου στον οποίο ανήκουν, που διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.».
Άρθρο 121

1. Η δεύτερη πρόταση της περίπτωσης δ` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου και ΤΡΑΜ στην Περιφέρεια Αττικής ο σχεδιασμός των σχετικών έργων εκπονείται από τον ΟΑΣΑ και η μελέτη και εκτέλεση γίνεται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.. Επίσης η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. από την δημοσίευση του παρόντος νόμου υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στις αρμοδιότητες και τα δικαιώματα του Κυρίου του Εργου και της αναθέτουσας Αρχής, σε όλες τις διαδικασίες για την σύναψη οποιασδήποτε μορφής και είδους σύμβασης κατόπιν διαγωνισμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη και προκηρύχθηκε από τις εταιρείες ΤΡΑΜ Α.Ε. και ΗΣΑΠ Α.Ε., οι οποίες αφορούν την υλοποίηση της ανάπτυξης και επέκτασης των αντίστοιχων δικτύων Οι συμβάσεις μελετών ή έργων ή προμηθειών των εταιρειών ΤΡΑΜ Α.Ε. και ΗΣΑΠ Α.Ε., που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα ολοκληρωθούν θα παραληφθούν, και θα εκκαθαριστούν από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. στην οποία απορροφήθηκαν οι ανωτέρω ανώνυμες εταιρείες.

2. Η περίπτωση η` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο σχεδιασμός σταθμών μετεπιβίβασης μεταξύ των δημόσιων συγκοινωνιακών μέσων, καθώς και μεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων και δημόσιων μέσων μεταφοράς, ενώ τα αντίστοιχα έργα μελετώνται και εκτελούνται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

3. Στο τέλος της περίπτωσης ιε` της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και μετά τις λέξεις «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», προστίθεται η φράση: «και οι οποίες μελέτες και προμήθειες των οχημάτων σταθερής τροχιάς διενεργούνται από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

4. Η περίπτωση δ` της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται ως εξής: «δ. συντήρηση, επισκευή, χρησιμοποίηση και αξιοποίηση του τροχαίου και λοιπού υλικού τους σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και».

5. Η περίπτωση στ` της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται ως εξής: «στ. Αναφορικά με τα έργα που εκτελεί η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για λογαριασμό του ΟΑΣΑ, η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα συμπράττει σε όλα τα στάδια παραλαβής με συμμετοχή εκπροσωπών της στις αντίστοιχες επιτροπές.»
Άρθρο 122

Η παρ. 20 άρθρου 14Α του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3913/2011, τροποποιείται ως ακολούθως:

«Για χρονικό διάστημα σαράντα οκτώ (48) μηνών από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Εφετείου περί θέσεως της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση, αναστέλλεται προσωρινά κάθε μέτρο, εκκρεμές ή όχι, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της επιχείρησης, καθώς και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της.»
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
Άρθρο 123

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (Α` 17) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ` εξαίρεση, για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα οποία εντάσσονται στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε), η απαλλοτρίωση των αναγκαίων ακινήτων κηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά περίπτωση, αποστέλλει στο Υπουργείο Οικονομικών και στο αρμόδιο έκτου σκοπού της απαλλοτρίωσης Υπουργείο αντίγραφο της απαλλοτριωτικής πράξης και δύο αντίτυπα του οικείου κτηματολογικού διαγράμματος και πίνακα. Τα ίδια στοιχεία αποστέλλονται επίσης στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας για τη διερεύνηση δικαιωμάτων του Δημοσίου σε ακίνητα που φέρονται ως ιδιωτικά ή διεκδικούνται από ιδιώτες και εμπίπτουν στο καθεστώς προστασίας του ν. 3208/ 2003 (Α` 303). Προς τούτο συντάσσεται σχετική έκθεση εντός τριών (3) μηνών από τη διαβίβαση των παραπάνω κτηματολογικών στοιχείων και κοινοποιείται αυτή υποχρεωτικά στην Αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία και στον βαρυνόμενο με την δαπάνη της απαλλοτρίωσης.»

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής: «Το τίμημα της εξαγοράς καθορίζεται, κατ` ανώτατο όριο, ή από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 15, ή από Ανεξάρτητο Πιστοποιημένο Εκτιμητή.»
Άρθρο 124

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 το ν. 2882/2001 (Α` 17) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες αιτιολογούνται επαρκώς από τον φορέα εκτέλεσης του έργου, η απαλλοτρίωση μπορεί να κηρύσσεται με απλό διάγραμμα οριζόντιο γραφιάς, κλίμακας ανάλογης προς την πυκνότητα των ακινήτων, επί του οποίου δέον να εμφαίνεται, ευκρινώς και με σχετική ακρίβεια, το όριο της απαλλοτρίωσης και να έχει υπολογισθεί το συνολικό εμβαδό της απαλλοτριούμενης έκτασης. Στην περίπτωση αυτή, το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας ιδιοκτησιών πρέπει να συντάσσονται και εγκρίνονται από την αρμόδια Υπηρεσία που πρότεινε την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, εντός εννέα (9) μηνών από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, άλλως η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδίκαια.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το κτηματολογικό διάγραμμα και ο πίνακας συντάσσονται υποχρεωτικά με βάση τις τελευταίες αποτυπώσεις των ιδιοκτησιών από δημόσια αρχή, εφόσον υφίστανται και εκτός των άλλων αποτυπώνουν και τα τμήματα των ιδιοκτησιών που μένουν εκτός απαλλοτρίωσης, σε ικανή επιφάνεια, ώστε να διευκολύνεται ο καθορισμός της μείωσης της αξίας ή η ωφέλεια αυτών από την απαλλοτρίωση και τις επιπτώσεις του έργου.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης απαιτείται επίσης, σε κάθε περίπτωση, ανακοίνωση της Υπηρεσίας ή του Φορέα που ζητεί την απαλλοτρίωση, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός αυτής και προσδιορίζεται η απαλλοτριωτέα έκταση ως προς τα όρια της επί οριζοντιογραφικού διαγράμματος σε ανάλογη κλίμακα με την πυκνότητα των ιδιοκτησιών, ευθύς ως οριστικοποιηθεί το εύρος της ζώνης κατάληψης του έργου. Με την ανακοίνωση, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε προσφορά ή υπόδειξη καταλλήλων για τον σκοπό της απαλλοτρίωσης ακινήτων».

4. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2882/2001 (Α` 17) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το εύρος της απαλλοτριούμενης έκτασης προσδιορίζεται από τις οριογραμμές της απαλλοτρίωσης και περιλαμβάνει όλα τα ιδιωτικά ακίνητα που βρίσκονται εντός αυτής, είτε έχουν εξ αρχής καταγραφεί ως ιδιωτικά και αποζημιούμενα στον οικείο κτηματολογικό πίνακα και το διάγραμμα της κήρυξης είτε διαπιστωθεί η ιδιότητα τους ως ιδιωτικών, μεταγενέστερα της κήρυξης και καταγραφούν ως αποζημιούμενα σε διορθωτικό κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα, μέχρι την κατάληψη αυτών και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων (4) ετών από την κήρυξη της απαλλοτρίωσης ύστερα από υποβολή αιτήματος παντός ενδιαφερομένου.»
Άρθρο 125

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α` 17), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2985/2002 (Α` 18), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτεί το αρμόδιο για την κήρυξη της απαλλοτριώσεως όργανο, να προβαίνει στην κήρυξη απαλλοτριώσεων για την εκτέλεση του έργου, στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου αυτού.»

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α` 17), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2985/2002 (Α` 18), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η απόφαση του Εφετείου με την οποία παρέχεται η άδεια προσωρινής κατάληψης και καθορίζεται η εύλογη αποζημίωση δεν υπόκειται σε ένδικο μέσο και δεν παράγει δεδικασμένο ως προς τον καθορισμό του ύψους της πλήρους αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20.»

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α` 17), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2985/2002 (Α` 18), προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια, ως εξής:

«Με την απόφαση του Εφετείου διατάσσεται ταυτόχρονα η αποβολή του κατόχου από το ακίνητο, με τον όρο της κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατά την προηγούμενη παράγραφο 3, του ευλόγου τμήματος της αποζημίωσης. Η απόφαση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α` 17), που προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 1 του ν. 2985/2002 (Α` 18), αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο βαρυνόμενος με τη δαπάνη της απαλλοτρίωσης, πριν από την κατάληψη του ακινήτου με τις παραπάνω προϋποθέσεις, προβαίνει υποχρεωτικά στην έκδοση υπέρ του δικαιούχου, ειδικού ομολόγου διαρκείας όχι μεγαλύτερης των δεκαοκτώ (18) μηνών, για το υπόλοιπο της αποζημίωσης αυτής ή στην ισόποση παρακατάθεση αυτής υπέρ του δικαιούχου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εκδίδεται το ειδικό ομόλογο.»
Άρθρο 126

1. Η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών, τον καταθέτη της αποζημίωσης σχετικά με την έκδοση εντάλματος πληρωμής και την είσπραξη αποζημίωσης από αναγκαστική απαλλοτρίωση.»

2. Στο άρθρο 8 του ν. 2882/2001 (Α` 17) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Μετά την παρέλευση δεκαετίας από τη συντέλεσης της απαλλοτρίωσης το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στον καταθέτη τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του συσταθέντος γραμματίου παρακαταθήκης, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία συντρέχουν οι λόγοι διακοπής της παραγραφής και είναι ενήμερο το Τ.Π.Δ. ή ο υπόχρεος προς καταβολή της αποζημίωσης. Προς τούτο ο καταθέτης γνωστοποιεί στο Τ.Π.Δ. είτε τον οικείο λογαριασμό του, είτε ζητεί τη σύσταση νέου γραμματίου παρακαταθήκης για την αποπληρωμή άλλων απαλλοτριώσεων αρμοδιότητας του υπό όρους και προϋποθέσεις που κανονίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Εφόσον η αξίωση του ιδιοκτήτη δεν έχει παραγραφεί, κατά το άρθρο 10, αυτός στρέφεται κατά του υπόχρεου προς πληρωμή. Από την κοινοποίηση σχετικής εκτελεστής απόφασης, ο δικαιούχος της απαλλοτρίωσης δικαιούται τόκων υπερημερίας, μέχρι την εξόφληση.»

3. Στο άρθρο 9 του ν. 2882/2001 (Α` 17) προστίθεται, μετά την παράγραφο 4, νέα παράγραφος 5, ως εξής:

«Όταν η εκτέλεση δημοσίων έργων επισπεύδεται από το δημόσιο, η αποβολή των εγκατεστημένων στα ακίνητα διατάσσεται οριστικά και τελεσίδικα με την απόφαση καθορισμού της προσωρινής αποζημίωσης, υπό τον όρο της προηγούμενης συντέλεσης της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται σχετικό αίτημα από το δημόσιο, με την αίτηση καθορισμού της αποζημιώσεως ή και με τις προτάσεις του που κατατίθενται στην περίπτωση αυτή δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη δικάσιμο.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η αξίωση για την είσπραξη της αποζημίωσης που προσδιορίσθηκε προσωρινά ή οριστικά παραγράφεται μετά την παρέλευση οκταετίας από την αποδεδειγμένη κατάληψη του απαλλοτριωθέντος ακινήτου και σε κάθε περίπτωση μετά την παρέλευση δεκαετίας από τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Εάν η οριστική αποζημίωση καθορισθεί μετά τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και την κατάληψη του ακινήτου, η αξίωση για την είσπραξη της τυχόν διαφοράς μεταξύ οριστικής και προσωρινής αποζημίωσης παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης που καθορίζει την οριστική τιμή.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«Εάν η απόφαση κήρυξης της απαλλοτρίωσης ακυρωθεί δικαστικώς ή ανακληθεί διοικητικώς ως παράνομη ή έχουν καταληφθεί τα απαλλοτριούμενα ακίνητα με τη διαδικασία της επίταξης, επιτρέπεται η κήρυξη απαλλοτρίωσης του ίδιου ακινήτου και για τον ίδιο σκοπό, με τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαδικασία, χωρίς την υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 127

1. Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α` 17) όπως αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 3986/2011 (Α` 152) αντικαθίστανται ως εξής:

«Η κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ολική ή μερική ανάκληση της απαλλοτρίωσης, γίνεται με απόφαση της Αρχής η οποία την έχει κηρύξει και με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 1, ύστερα από καταβολή, στο δημόσιο ή άλλο πρόσωπο που βαρύνεται με την δαπάνη της απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης ίσης με την αξία του ακινήτου κατά τον χρόνο προσδιορισμού αυτής, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 4. Ο καθορισμός της καταβλητέας αποζημίωσης γίνεται:

α) με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εάν η απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί υπέρ του Δημοσίου και

β) με απόφαση του υπέρ ου η απαλλοτρίωση σε κάθε άλλη περίπτωση.

Ο καθορισμός του ποσού της αποζημίωσης του ακινήτου, γνωμοδοτεί η Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ή Ανεξάρτητος Πιστοποιημένος Εκτιμητής κατά την κρίση του αρμόδιου φορέα, εντός δύο μηνών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Ως κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο καθορισμού της, παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, καθώς και οι δυνατότητες προσόδου του ακινήτου. Η εκτιμώμενη αξία του ακινήτου δεν μπορεί να είναι μικρότερη της αντικειμενικής του αξίας.

Σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος της επιστρεπτέας αποζημίωσης, ο οριστικός καθορισμός της γίνεται κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφερομένου στα αρμόδια δικαστήρια κατά τα άρθρα 18 έως 25 του παρόντος, η οποία ασκείται εντός εξήντα (60) ημερών, από της κοινοποιήσεως της απόφασης καθορισμού της. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος δικαστής προσδιορίζει δικάσιμο προς συζήτηση της αίτησης σε χρόνο όχι βραχύτερο από τριάντα (30) ημέρες και όχι μακρότερο από εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της και συγχρόνως διατάσσει να επιδοθεί η αίτηση με την πράξη προσδιορισμού δικασίμου, με επιμέλεια του αιτούντος και τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την δικάσιμο, σε κάθε ενδιαφερόμενο. Κατά τα λοιπά ισχύουν, αναλογικώς εφαρμοζόμενα, οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 19.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η ανάκληση της απαλλοτρίωσης θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί με την εφάπαξ παρακατάθεση ποσού ίσου με το 30% της αξίας του ακινήτου που έχει καθορισθεί αρμοδίως, κατά την προηγούμενη παράγραφο, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με δικαιούχο το φορέα υπέρ του οποίου έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση. Το ως άνω ποσοστό παρακατατίθεται εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού της αξίας του ακινήτου από την αρμόδια για την ανάκληση της απαλλοτρίωσης αρχή. Το υπόλοιπο της επιστρεπτέας αποζημίωσης παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις.

Τα ως άνω ποσά αποδίδονται εκ μέρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο δικαιούχο μετά την κατάθεση του συνόλου της επιστρεπτέας αποζημίωσης. Αν οι δόσεις δεν παρακατατεθούν εντός του προβλεπόμενου χρόνου, η αρμόδια αρχή του εδαφίου β` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου δύναται να κηρύξει, με απόφαση της, ματαιωθείσα την ανάκληση της απαλλοτρίωσης και επιστρεπτέα τα ποσά που κατέβαλε ο αιτών την άρση, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Νέα αίτηση για άρση της απαλλοτρίωσης δεν δύναται να κατατεθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση της απόφασης με την οποία κηρύσσεται ματαιωθείσα η ανάκληση.»
Άρθρο 128

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2882/ 2001 (Α` 17), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ομοίως, δεν λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριωμένου, μετά την θεσμοθέτηση ζώνης αστικής ανάπλασης ή μετά τη θεσμοθέτηση ζωνών για μελλοντική πολεοδόμηση.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εάν απαλλοτριωθεί τμήμα ακινήτου με αποτέλεσμα η αξία του τμήματος που απομένει στον ιδιοκτήτη να μειωθεί σημαντικά σε σχέση με την κύρια ή αποδεδειγμένως υφιστάμενη δευτερεύουσα κατά προορισμό χρήση, μπορεί να προσδιορίζεται με την απόφαση καθορισμού της αποζημίωσης και ιδιαίτερη αποζημίωση για το τμήμα που απομένει στον ιδιοκτήτη και η οποία καταβάλλεται μαζί με την αποζημίωση για το απαλλοτριούμε-νο. Για τον προσδιορισμό της ιδιαίτερης αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη από το δικαστήριο, ιδίως, η κατάσταση του ακινήτου πριν και μετά την απαλλοτρίωση, η σημαντική επιδείνωση των γεωμετρικών στοιχείων και της οικονομικής και εμπορικής εκμεταλλεύσεως αυτού, όπως επίσης ότι η ζημία του απομένοντος θα επέλθει μετά βεβαιότητας μετά την απότμηση του απαλλοτριούμε-νου τμήματος.»
Άρθρο 129

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2882/ 2001 (Α` 17), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η σύνθεση της Επιτροπής μπορεί να διευρύνεται μέχρι πέντε (5) μέλη, υπαλλήλους που κατέχουν ειδικές γνώσεις πολεοδομίας, τοπογραφίας, καθώς και οικοδομικών κατασκευών, γεωπονίας ή δασολογίας ή ηλεκτρολογίας ή μηχανολογίας και μεταλλειολογίας, μέλη των επίσημων επαγγελματικών οργανώσεων της ειδικότητας τους, στις περιπτώσεις που στα απαλλοτριούμενα περιλαμβάνονται κτήρια, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, φυτείες και φυτώρια, δασικές εκτάσεις, ουσιώδεις ηλεκτρομηχανολογικές παραγωγικές εγκαταστάσεις και μεταλλεία αντίστοιχα κατά την κρίση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας. Οι ανωτέρω εντός δέκα (10) ημερών προτείνονται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας τους. ύστερα από σχετικό αίτημα του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας.»

2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 2882/ 2001 (Α` 17), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να καθορίζονται πρότυπα για την σύνταξη των εκθέσεων της παραγράφου αυτής, κατ` είδος απαλλοτριουμένου ακινήτου και επικειμένου, με τα οποία θα προσδιορίζονται ορισμένοι από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της αξίας τους, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την σύνταξη της έκθεσης του άρθρου αυτού.»

3. Η παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 (Α` 17) όπως έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3193/2003 (Α` 266) και της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 2985/2002 (Α` 18) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Σε περιπτώσεις απαλλοτριώσεων μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ή ο υπόχρεος προς αποζημίωση δύνανται να ζητήσει τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης των απαλλοτριούμενων από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο Εκτιμητή, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας καθορισμού της αποζημίωσης. Η εν λόγω Εκθεση εκτίμησης, μπορεί να αντικαθιστά την Εκθεση προεκτίμησης της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, ή να χρησιμοποιείται παράλληλα για την απόδειξη της αξίας των απαλλοτριωθέντων. Η έκθεση του ανεξάρτητου Εκτιμητή καλύπτει το σύνολο της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους, την μείωση της αξίας των απομενόντων τμημάτων μετά την απαλλοτρίωση και την ύπαρξη ή μη ωφέλειας των παρόδιων ιδιοκτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 653/ 1977 (Α` 214).»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία ή το φορέα που συνέταξε ή ενέκρινε το κτηματολογικό διάγραμμα και τον πίνακα και εξετάζεται χωρίς καθυστέρηση. Αν η αίτηση διόρθωσης γίνει δεκτή, η υπηρεσία υποβάλλει προς έγκριση, στην αρμόδια ως έκτου σκοπού της απαλλοτρίωσης υπηρεσία, διορθωτικό κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα. Μετά την έγκριση της διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων, η σχετική απόφαση αναρτάται στο δικτυακό τόπο του αρμόδιου Υπουργείου ή Φορέα. Εφόσον η Υπηρεσία που είναι αρμόδια, ως εκ του σκοπού της απαλλοτρίωσης, είναι διαφορετική από την Αρχή που κήρυξε την απαλλοτρίωση, κοινοποιείται στην τελευταία η απόφαση έγκρισης της διόρθωσης με δυο αντίγραφα του διορθωτικού Κτηματολογικού Διαγράμματος και Πίνακα προς ενημέρωση του φακέλου της απαλλοτρίωσης.»

5. Η παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Κάθε αμφισβήτηση για την ακρίβεια ή την πληρότητα των στοιχείων του κτηματολογικού διαγράμματος και του πίνακα, λύεται κατά τη δίκη για την αναγνώριση των δικαιούχων, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, υπό την προϋπόθεση να έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα, τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες πριν από την αρχική ή την μετ` αναβολή δικάσιμο, στην αρχή που τα συνέταξε, προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων κατά τις προηγούμενες παραγράφους.»
Άρθρο 130

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2882/2001 (Α` 17), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. ε` του άρθρου 31 του ν. 3130/2003 (Α` 76), αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δικαστική δαπάνη, μαζί με τη νόμιμη, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3919/2011 (Α`32), αμοιβή των πληρεξουσίων δικηγόρων, βαρύνει τον υπόχρεο προς αποζημίωση, επιδικάζεται από το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτόν και παρακατατίθεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) υπέρ του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής: «Όταν υπόχρεος προς αποζημίωση είναι φορέας που υπάγεται στη Γενική Κυβέρνηση κατά την έννοια του άρθρου 1 Β του ν. 2362/1995 (Α` 247) η επιδικαζόμενη από τα Δικαστήρια αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου των δικαιούχων αποζημίωσης στις περιπτώσεις που υπολογίζεται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης, καθορίζεται υποχρεωτικά έως το ήμισυ των νόμιμων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων.»

3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2882/ 2001 (Α` 17) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η αίτηση για την ιδιαίτερη αποζημίωση υποβάλλεται στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία ή στην αρμόδια για την εκτέλεση του έργου υπηρεσία, εφόσον η προεκτίμηση διενεργείται ή διενεργήθηκε από ανεξάρτητο Εκτιμητή, εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκδίκαση του αιτήματος από το αρμόδιο για τον καθορισμό της προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης δικαστήριο. Με την αίτηση, συνυποβάλλονται υποχρεωτικά

α) απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, επί του οποίου εμφαίνεται το απομένον εδαφικό τμήμα του ακινήτου μετά την απαλλοτρίωση και επισημειωματική δήλωση, ύστερα από έλεγχο των τίτλων του ακινήτου, την οποία υπογράφει διπλωματούχος μηχανικός, ο οποίος βεβαιώνει περί της πολεοδομικής κατάστασης του ακινήτου, των ισχυόντων όρων δόμησης, της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας του ακινήτου, πριν και μετά την απαλλοτρίωση, με ρητή αναφορά περί της τυχόν ισχύουσας παρέκκλισης,

β) πλήρεις τίτλοι ιδιοκτησίας και σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας κάθε δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ακριβές εμβαδό και η θέση του ακινήτου. Αν δεν συνυποβληθούν τα παραπάνω στοιχεία, η αρμόδια Υπηρεσία εκδίδει σχετική βεβαίωση και το δικαστήριο ελέγχει, στην περίπτωση αυτή, κατά τη συζήτηση του αιτήματος επιδίκασης ιδιαίτερης αποζημίωσης, τα στοιχεία που επικαλείται ο καθ` ου η απαλλοτρίωση, για την απόδειξη της μείωσης της αξίας των απομενόντων τμημάτων, όπως, ιδίως, του εμβαδού και των λοιπών προσδιοριστικών στοιχείων τους και του όγκου των κτισμάτων.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001 (Α` 17) αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διάδικοι δύνανται να καταθέσουν υπόμνημα, στο οποίο να αναπτύσσουν τους ισχυρισμούς που πρόβαλλαν, μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη συζήτηση και να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς του αντιδίκου τους μέσα στις δύο επόμενες εργάσι