Νόμος 407 ΦΕΚ Α΄209/11.8.1976
Περί τροποποιήσεως της διοικητικής περιφερείας και των ορίων των Νομών Αχαίας και Ηλείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Η διοικητική περιφέρεια και τα όρια των Νομών Αχαϊας και Ηλείας τροποποιούνται ως ακολούθως: Η Κοινότης Αστρά αποσπωμένη εκ της Επαρχίας Καλαβρύτων του Νομού Αχαϊας υπάγεται διοικητικώς εις την Επαρχίαν Ηλείας του ομωνύμου Νομού.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 6 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ