ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 31/08/1978 με το Άρθρον 36 ΝΟΜΟΣ 813/1978

Νόμος 406 ΦΕΚ Α΄207/10.8.1976
Περί αναστολής λήξεως εμπορικών μισθώσεων και τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 1230/1972 “περί εμπορικών μισθώσεων” και του Ν.Δ. 52/1975 “περί τροποποιήσεως και αναστολής της ισχύος διατάξεων του Ν.Δ. 1230/1972 “περί εμπορικών μισθώσεων”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

Άρθρον 2

Άρθρον 3

Άρθρον 4

Άρθρον 5

Άρθρον 6

Άρθρον 7

Άρθρον 8

Άρθρον 9

Άρθρον 10

Άρθρον 11

Άρθρον 12

Άρθρον 13

Άρθρον 14

Άρθρον 15

Άρθρον 16

Άρθρον 17

Άρθρον 18

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 6 Αυγούστου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ