Νόμος 405 ΦΕΚ Α΄207/10.8.1976
Περί ιδρύσεως Εφορειών Αρχαιοτήτων και ρυθμίσεως ετέρων θεμάτων αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Ιδρύεται Εφορεία Εναλίων Αρχαίων με έδραν τας ΑΘήνας και αρμοδιότητα εκτεινομένην εφ` ολοκλήρου της Επικρατείας. Αύτη αποτελεί περιφερειακήν υπηρεσίαν και υπάγεται εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών, έχει δε τας κάτωθι αρμοδιότητας:

α) Την εντόπισιν και έρευναν των διαπιστωθέντων ναυαγίων αρχαίων πλοίων, οικισμών ή αρχαίων κτισμάτων ευρισκομένων εντός των θαλασσών,λιμνών και ποταμών, την μέριμναν δια την διασφάλισιν αυτών και τηνανέλκυσιν ναυαγίων.

β) Την συντήρησιν των εναλίων αρχαίων.

γ) Την οργάνωσιν μουσείων εναλίων αρχαίων.

δ) Την εποπτείαν του έργου Ινστιτούτων Εναλίων Δραστηριοτήτων,Ωκεανογραφικών Ιδρυμάτων και αποστολών.

Άρθρον 2

1. Ιδρύεται Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αθηνών, με έδραν τας Αθήνας και κατά τόπον αρμοδιότητα εκτεινομένην επί της περιοχής του Δήμου Αθηναίων, της περιοχής της Ελευσίνος και της Μεγαρίδος, πλήν της
περιοχής της υπο του άρθρου 13 της υπ` αριθ. 9405/1973 κοινής υπουργικής αποφάσεως προβλεπομένης Εφορείας Ακροπόλεως, ής οι αρχαιολογικοί χώροι Ολυμπιείου και Κεραμεικού προσαρτώνται εις την δια της παρούσης παραγράφου ιδρυομένην Εφορείαν.

2. Η Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αθηνών αποτελεί Περιφερειακήν Υπηρεσιακή και υπάγεται εις την Γενικήν Διεύθυνσιν Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως.

3. Η κατά τόπον αρμοδιότης της Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αττικής, εχούσης έδραν τας Αθήνας, περιορίζεται επι του Νομού Αττικής, πλην της περιοχής του Δήμου ΑΘηναίων, της Ελευσίνος και της Μεγαρίδος.

Άρθρον 3
Αι προβλεπόμεναι υπο του άρθρου 14 παρ. 3 του Β.Δ. 617/1967 αρμοδιότητες του Τμήματος Συντονισμού της Διευθύνσεως Ξένων Σχολών,Ανωτάτων Ιδρυμάτων και Πολιτιστικών Σχέσεων καταργούνται.

Άρθρον 4
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ