Νόμος 404 ΦΕΚ Α΄207/10.8.1976
Περί αποζημιώσεως των εκ της υπηρεσίας αποχωρούντων καλλιτεχνών και τεχνικών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

“1. Καλλιτέχναι και τεχνικοί απασχολούμενοι εις την ΕθνικήνΛυρικήνΣκηνήν, το ΕθνικόνΘέατρον, το ΚρατικόνΘέατρον Βορείου Ελλάδος και το `ΑρμαΘέσπιδος, επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου ωρισμένου χρόνου ή επί συμβάσει έργου, αποχωρούντες μετά την λήξιν της συμβάσεώς των δι` οιονδήποτε λόγον ή και προ της λήξεως της συμβάσεως εφ`όσον κατέστησαν ανίκανοι προς εργασίαν, ως και οι επί συμβάσει αορίστου χρόνου τεχνικοί των Κρατικών Θεάτρων εφ όσον απολύονται δι` οιονδήποτε λόγον ή αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως ή κατέστησαν ανίκανοι προς εργασίαν δικαιούνται αποζημιώσεως ως ακολούθως : Οι συμπληρώσαντες τουλάχιστον τριετή υπηρεσίαν, έστω και διακεκομμένην, έχοντες, όμως, συνεχή υπηρεσίαν κατά την τελευταία προ της λύσεως της συμβάσεως διετίαν, δικαιούνται αποζημιώσεως ίσης προς τας αποδοχάς δύο μηνών. Δια την υπέρ την τριετίαν υπηρεσία προστίθεται εις την ανωτέρω αποζημίωσιν ποσόν ίσον προς τας αποδοχάς ενός μηνός δι έκαστον επί πλέον έτος υπηρςσίας, ουδέποτε όμως η όλη αποζημίωσις δύναται να υπερβή τας αποδοχάς είκοσι τεσσάρων εν συνόλω μηνών. Της κατά την παρούσανπαράγραφον αποζημιώσεως δεν δικαιούνται οι αμετακλήτως καταδικασθέντες επί παραβάσει των άρθρων 216, 235, 236, 252, 375 και 386 του Ποινικού Κώδικος. Εις περιπτώσεις διακεκομμένης υπηρεσίας δια τον υπολογισμόν της ως άνω αποζημιώσεως λαμβάνεται υπόψιν το σύνολον των ετών υπηρεσίας της παρασχεθείσης εις άπαντα τα Κρατικά Θέατρα, αφαιρουμένης πάντοτε της τυχόν παρασχεθείσης τοιαύτης, λόγω παλαιοτέρας αποχωρήσεως, εκ του αυτού ή ετέρου Κρατικού Θεάτρου.

Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.966/1979 (ΦΕΚ Α 210)

2. Οι αποχωρούντες και αποζημιούμενοι κατά τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν δύνανται να επαναδιορισθούν εις τα ως άνω Κρατικά Θέατρα επί πενταετίαν.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.966/1979 (ΦΕΚ Α 210)

3. Εν περιπτώσει θανάτου του δικαιούχου της ως άνω αποζημιώσεως διαρκούσης της εργασιακής σχέσεως ο επιβιώσας σύζυγος και τα τέκνα αυτού δικαιούνται ταύτης κατανεμομένης μεταξύ των κατ` ίσον λόγον.

Άρθρον 2
Το άρθρον 13 του Ν.Δ. 4013/1959 και η δι` αυτού κυρωθείσα υπ` αριθ. 80/1959 Πράξις Υπουργικού Συμβουλίου καταργούνται.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος άρχεταιαπο 1ης Ιανουαρίου 1976.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ