Νόμος 403 ΦΕΚ Α΄204/5.8.1976
Περί Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Φορεύς ασφαλίσεως.

1. Το κατά το άρθρον 50 του Νόμου 6298/34 “περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων” εν συνδυασμώ προς το άρθρον 59 παρ. 1 του Αναγκαστικού Νόμου της 11 Νοεμβρίου 1935 “περί Οργανισμού του Υφυπουργείου Εργασίας” και τον υπ` αριθ. 46/1936 Α.Ν. “περί Υπουργείου Εργασίας”, ως ούτος ηρμηνεύθη δια του Α.Ν. 694/37 “πρεί αυθεντικής ερμηνείας κλπ.” συσταθέν δια της υπ` αριθ. 21891/3.12.1936 (ΦΕΛ 238/Β`/1936) αποφάσεως του Υφυπουργού της Εργασίας και νομίμως λειτουργούν δια της υπ` αριθ. 52521/27.9.1939 (ΦΕΚ 256/Β/1939) αποφάσεως του ιδίου Υφυπουργού “περί εγκρίσεως Καταστατικού Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων” ως αύτη μεταγενεστέρωςετροποποιήθη και συνεπληρώθη, κυρωθεισών απασών των αποφάσεων τούτων υπο των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4096/60 “περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων”, Ταμείον Ασφαλίσεως Εμπόρων (ΤΑΕ), αποκαλούμενον εν τοις επομένοις χάριν συντομίας “Ταμείον”, εδρεύει εν Αθήναις και αποτελεί ΝομικόνΠρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, υπαγόμενονυπο την εποπτεία και τον έλεγχον του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

2. Σκοπός του Ταμείου είναι η ασφάλισις των εν τοις επομένοιςάρθροις 2 και 4 αναφερομένων προσώπων εις περίπτωσιν ασθενείας, μητρότητος, αναπηρίας και γήρατος ως και των μελών της οικογενείας αυτών εν περιπτώσει ασθενείας τούτων ή θανάτου του προστάτου αυτών ασφαλισμένου.

3. Η δια του παρόντος θεσμπιζομένηασφάλισις περιλαμβάνει την ασφάλισιν ασθένειας και μητρότητος δια παροχών εις χρήμα και εις είδος, ως και έξοδα κηδείας.
β. Τον Κλάδον Συντάξεως, ο οποίος περιλαμβάνει την ασφάλισιν κατά των κινδύνων της αναπηρίας, του γήρατος και του θανάτου.

Άρθρον 2
Πρόσωπα υπαγόμενα εις την ασφάλισιν

1. Εις το Ταμείον ασφαλίζονται υποχρεωτικώς άπαντα τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών, αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητος τα ασκούντα εμπορίαν και τα οποία κατά νόμον υπάγονται εις Εμπορικόν, Βιομηχανικόν, Επαγγελματικόν ή ΒιοτεχνικόνΕπιμελητήριον ή και τα περιφερειακά τοιαύτα, ανεξαρτήτως της επιμελητηριακής των κατατάξεως.

2. Εις την ασφάλισιν του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικώς, ανεαρτήτως της ιδιότητος αυτών ως μη εμπόρων κατά τον Εμπορικόν Νόμον και τα κάτωθι πρόσωπα υπο την προϋπόθεσιν ότι δεν ασκούν άλλο κύριον επάγγελμα δι` ον να είναι ασφαλισμένα υποχρεωτικώς εις έτερον Οργανισμόν κυρίας ασφαλίσεως:
α) Τα ετερόρρυθμα μέλη εμπορικών Εταιρειών αίτινες έχουν ως αντικείμενον επιχειρήσεως την κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου εμπορίαν.
β) Τα μέλη των Διοικήσεων των Ανωνύμων Εταιρειών αίτινες έχουν ως αντικείμενον επιχειρήσεως την κατά την παράγρ. 1 του παρόντος άρθορυεμπορίαν, τα μετέχοντα εις το κεφάλαιον αυτών κατά ποσοστόν τουλάχιστον τριαεπι τοις εκατόν (3%). Η τυχόν απόληψις τακτικών αποδοχών εκ της Ανωνύμου Εταιρείας δεν αποτελεί λόγον μη υποχρεωτικής εις το Ταμείον Ασφαλίσεως.
γ) Τα μέλη των Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης αίτινες έχουν ως αντικείμενον επιχειρήσεως την κατά την παράγρααφον 1 του παρόντος άρθρου εμπορίαν, ανεξαρτήτως της εν αυταίς ιδιότητος των ή του ποσοστού συμμετοχής των εις αυτάς.
δ) Οι επιχειρηματίαι ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων οι μη έχοντες την ιδιότητα του ιατρού.

3. Πρόσωπα εγγεγραμένα ή εγγραφόμενα εις εν εκ των Ταμείων Τ.Α.Ε. ή Τ.Ε.Β.Ε. άτινασυνεπλήρωσαν ή συμπληρούν εικοσαετή παρ` αυτώ ασφάλισιν παραμένουν εις την ασφάλισιν αυτού μέχρι της καθ` οιονδήποτε τρόπον συνταξιοδοτήσεως των έστω και αν, λόγω αλλαγής επαγγέλματος, δικαιολογήται η υπαγωγή των, υπο των αρμοδίων ασφαλιστικών οργάνων, εις την ασφάλισιν του ετέρου Ταμείου, εκτός εάν καταβάλουν την διαφοράν εισφορών την προκύπτουσαν εκ του, κατά τον χρόνον της καταβολής, ισχύοντος ασφαλίστρου των δύο Ταμείων των ασφαλιστικών κατηγοριών εις ας διήνυσαν την ασφάλισιν των εις το πρώτον και των ιδίων κατηγοριιών του δευτέρου Ταμείου. Η εξόφλησις της διαφοράς ταύτης γίνεται εις 36 ατόκους μηνιαίας δόσεις της πρώτης καταβλητέας απο της 1ης του τρίτου απο της υπαγωγής εις την ασφάλισιν του νέου φορέως μηνός. Εις τας περιπτώσεις ταύτας δεν αίρεται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 4202/61. Η ανωτέρω διάταξις εφαρμόζεται αναλόγως και επι προσώπων εγγεγραμμένων, κανονικώς ή αυτεπαγγέλτως, εις αμφότερα τα Ταμεία Τ.Α.Ε. και Τ.Ε.Β.Ε. Εκκρεμείς περιπτώσεις εφ` ων δεν έχουσινεκδοθή αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων διαχωρισμού μέχρι της ισχύος του παρόντος, κρίνονται κατά τας ανωτέρω διατάξεις.

4. Απο της ισχύος του παρόντος πάσα δήλωσις φυσικού ή νομικού προσώπου προς ΟικονομικήνΕφορίαν δια την έναρξιν ασκήσεως εμπορίας, δέον να συνοδεύηται απαραιτήτως υπο βεβαιώσεως του Τ.Α.Ε. ή Τ.Ε.Β.Ε. ότι ο δηλών υπέβαλεν εις ένα τούτων απογραφικήνδήλωσιν ασφαλίσεως.

5. Χρόνος ασφαλίσεως διανυθείςυποησφαλισμένων εις ετέρους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως, συνυπολογιζόμενος δυνάμει του Ν.Δ. 4202/61 ως χρόνος πραγματικής ασφαλίσεως, λογίζεται ως διανυθείς παρά τω Τ.Α.Ε. εις την ασφαλιστικήνκατηγορίαν εις της οποίας την ειφοράν αντιστοιχεί η προσεγγίζει περισσότερον η εμπροθέσμως καταβληθείσα εις τον έτερον Οργανισμόνεισφοράν. Αι εις οιονδήποτε στάδιον εκκρεμείς εκ της αιτίας ταύτης υποθέσεις εφ` όσον δεν υφίσταται αμετάκλητος Δικαστική απόφασις κρίνονται βάσει της παρούσης διατάξεως.

Άρθρον 3
Πρόσωπα εξαιρούμενα της ασφαλίσεως

1. Εκ των εν τη παραγρ. 1 του προηγουμένου άρθρου προσώπων εξαιρούνται της υποχρεωτικής εις το Ταμείον ασφαλίσεως:
α) Οι υποχρεωτικώς υπαγόμενοι εις την ασφάλισιν άλλων Ασφαλιστικών Οργανισμών κυρίας ασφαλίσεως έμποροι, ως οι εις τα Ταμείς: Συντάξεων Αυτοκινητιστών, Υγειονομικων, Ναυτικών Πρακτόρων, Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, Κινηματογραφιστών, Εκτελωνιστών, Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Χρηματιστών και Αντικρυστών, Ηθοποιών.
β) Οι ασκούντες αποκλειστικώς βιομηχανίαν έστω και αν διατηρούν πρατήριον λιανικής πωλήσεως των προϊόντων της βιομηχανίας των.
γ) Οι ασκούντες επιχειρήσεις μεταφοράς συγκροτημάτων, ιδιοκτήτων ή μεμεισθωμένων δασών, μεταλλείων, ορυχείων εν γένει και λατομείων και οι εκμεταλλευταί αλυκών, ιχθυοτροφείων, ενυδρείων και πηγών ιαματικών ή μη.
ε) Οι εκδόται εφημερίδων και περιοδικών.
στ) Οι παραγωγοί (πλασιέ) εμπορικών επιχειρήσεων, ως και οι αυτοτελώς αλλ` ουχί ιδίωονόματι απασχολούμενοι παραγωγοί (πλασιέ) ή ασφαλιομεσίται οι μη κεκτημένοι επαγγελματικήνεγκατάστασιν.
ζ) Οι αφανείς εταίροι εμπορικών επιχειρήσεων.

2. Εξαιρούνται τη εγγράφω αιτήσει των της υποχρεωτικής παρά τω Ταμείω ασφαλίσεως, οι ασκούντες εμπορίαν εν Ελλάδι αλλοδαπαί εφ` όσον διαμένουσι μονίμως εν τη αλλοδαπή. Αι μέχρι της χρονολογίας υποβολής της αιτήσεως εξαιρέσεως καταβληθείσαιεισφοραί προς το Ταμείον δεν επιστρέφονται. Αι οφειλόμεναι προς το Ταμείονεισφοραίυπο των ως άνω προσώπων, αι αναγόμεναι εις τον, μέχρι της χρονολογίας υποβολής της περί εξαιρέσεως αιτήσεως των χρόνον, είναι απαιτηταί εφ` όσον έχουσιν εγγραφή εις το Μητρώον των ησφαλισμένων, εκτός αν η εγγραφή των εγένετο αυτεπαγγέλτως και η ασφάλισις των δεν ωλοκληρώθη δια της συμπληρώσεως απογραφικού δελτίου ή δια της ενάρξεως καταβολής εισφορών. Εν ουδεμία πάντως περιπτώσει επιτρέπεται η επιστροφήκαταβληθεισών εισφορών.

Άρθρον 4
Προαιρετική ασφάλισις

1. Δικαιούνται να συνεχίσουν την παρά τω Ταμείωασφάλισιν των προαιρετικώς εις αμφοτέρους τους Κλάδους ασφαλίσεως.
α) Ησφαλισμένοι διακόπτοντες εφεξής την άσκησιν του επαγγέλματος των ή έχοντες διακόψει την άσκησιν του επαγγέλματος των ή έχοντες διακόψει τούτο μετά την 1.1.1971 δια τον απο της διακοπής και μετέπειτα χρόνον, εφ` όσον κατά τον χρόνον της διακοπής έχουν ή είχον συμπληρώσει το 50ον έτος ηλικίας των και δεκαπενταετή εν ασφαλίσει υπηρεσίαν παρά τω Ταμείω.
β) Ησφαλισμένοιστερηθέντες οποτεδήποτε ή στερούμενοι εφεξής της εμπορικής ιδιότητος συνεπεία πτωχεύσεως, δια τον απο της πτωχεύσεως και μέχρι της δικαστικής αποκαταστάσεως των χρόνον, εφ` όσον είχον ή έχουν κατά την ημέραν της πτωχεύσεως δεκαετή τουλάχιστον χρόνον πραγματικής εν ασφαλίσει υπηρεσίας παρά τω Ταμείω.

2. Εξαιρετικώς δύναται να υπάγονται εις την προεραιτικήνασφάλισιν του Ταμείου τέκνα ησφαλισμένωνσυμπληρώσαντα το 18ον έτος της ηλικίας των, άτινα απασχολούνται αποκλειστικώς εις την επιχείρησιν του πατρός των ή της μητρός των άνευ εταιρικής σχέσεως και χωρίς να φορολογούνται ως έμποροι υπο της Οικονομικής Εφορίας, θεωρούμενα ως αφανείς ετάιροι εν τη επιχειρήσει του πατρός των, έστω και αν λαμβάνουν τακτικάςαποδοχάς εκ ταύτης.

3. Η συνέχισις της ασφαλίσεως προεραιτικώς των εν παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου προσώπων χωρεί κατόπιν αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου, τη αιτήσει του ενδιαφερομένου υποβαλλομένη εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους, του χρόνου ταύτης αρχομένου δια μεν τους διακόψαντας το εμπορικόν επάγγελμα ή πτωχεύσαντας μέχρι της ισχύος του παρόντος, απο της ισχύος αυτού, δια δε τους εφεξής διακόπτοντας τούτο ή πτωχεύσανταςαπο της χρονολογίας της διακοπής ή πτωχεύσεως. Η ασφάλισις των εν παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου προσώπων άρχεταιαπο του επομένου μηνός της υποβολής εις το Ταμείον της περί προαιρετικής ασφαλίσεως αιτήσεως των.

4. Προαιρετική ή συνέχισις ταύτης δεν χωρεί :
α) Εαν αιτών τυγχάνη υποχρεωτικώς ασφαλιστέος ή προαιρετικώς ησφαλισμένος, εις έτερον ΑσφαλιστικόνΟργανισμόνκυράιας Ασφαλίσεως ή κατέστη συνταξιούχος τοιούτου Οργανισμού ή του Δημοσίου.
β) Εαν εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός (1) έτους απο του χρόνου λήξεως της δια την υποβολήν της αιτήσεως προθεσμίας, δεν εξοφλήση ολοσχερώς τα οφειλόμενα τυχόν εξ εισφορών προς το Ταμείον ποσά τα προερχόμενα εκ του μέχρι της διακοπής ή πτωχεύσεως χρόνου ασφαλίσεως. Μετά την εκπνοήν της ανωτέρω προθεσμίας άνευ ολοσχερούς εξοφλήσεως, η υποβληθείσα αίτησις απορρίπτεται και το δικαίωμα συνεχίσεως της προαιρετικής ασφαλίσεως απόλλυται.

5. Η προαιρετική ασφάλισις διακόπτεται:
α) Τη αιτήσει των υπαχθέντων εις αυτήν και απο του επομένου της υποβολής της αιτήσεως μηνός. Η καταβολή των μέχρι της ως άνω χρονολογίας οφειλομένων εισφορών είναι υποχρεωτική.
β) Εαν ο προαιρετικώς ησφαλισμένοςαποκτήσημιαν των εν περιπτ. α` της προηγουμένης παραγράφου ιδιοτήτων. Συνέχισις τυχόν της προαιρετικής ασφαλίσεως εις τας περιπτώσεις ταύτας, ουδέν δικαίωμα γεννά έναντι του Ταμείου πλην του της επιστροφής των δια τον αντίστοιχονχρόνον, καταβληθεισών εισφορών του Κλάδου Συντάξεως ατόκως.

6. Τα προαιρετικώς συνεχίζονται την ασφάλισιν ή ασφαλιζόμενα εις το Ταμείον πρόσωπα υποχρεούνται εις την τακτικήνκαταβολήν των νομίμων εισφορών των, αφ` ης διέκοψαν την ασφαλιστέαναπασχόλησιν των ή αφ` ης υπήχθησαν εις την ασφάλισιν προκειμένου, περί τέκνων ησφαλισμένων. Αι απο της διακοπής του επαγγέλματος ή απο της πτωχεύσεως μέχρι της κοινοποιήσεως της, δια την προαιρετικήνσυνέχισιν της ασφαλίσεως, αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου, απαιτηταίασφαλιστικαίεισφοραί, δύνανται να εξοφληθώσιν εφ` άπαξ εντός ενός έτους απο της κοινοποιήσεως της εγκριτικής αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου, άνευ προσθέτων τελών, άλλως ταύτα επιβάλλονται αναδρομικώς.

7. Η καθυστέρησις καταβολής εισφοράς τινος παρά του προαιρετικώς ησφαλισμένου πέραν του ενός (1) έτους αφ` ής κατέστη απαιτητή, συνεπάγεται απώλειαν του δικαιώματος περαιτέρω συνεχίσεως της προαιρετικής ασφαλίσεως.

8. Καταβολή εισφορών γενομένη μετά την διακοπήν της προαιρετικής ασφαλίσεως, επελθούσης της αιτήσει του ησφαλισμένου ή αυτοδικαίως ή μετά την απώλειαν του δικαιώματος, ουδέν δικαίωμα γεννά έναντι του Ταμείου, πλήν του της επιστροφής των εισφορών εις τον καταβαλόντα, ατόκως.
9. Η προαιρετική ασφάλισιςδιέπεταιυπο των διατάξεων της νομοθεσίας του Ταμείου των ισχυουσών και δια την υποχρεωτικήνασφάλισιν, εφ` όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω παρόντι ή εν τω εκδοθησομένωΚαταστατικώ.

Άρθρον 5
Ασφάλισις ασθενείας συνταξιούχων

1. Τα παρά τω Ταμείω ασφαλιζόμενα πρόσωπα δια τον Κλάδον Ασθενείας και Μητρότητος μετά την συνταξιοδότησιν των συνεχίζουν την ασφάλισίν των εις τον Κλάδον Ασθενείας και Μητρότητος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά τας εκάστοτε ισχυούσας οικείας διατάξεις αυτού. Των αυτών δικαιωμάτων απολαύουν και τα μέλη οικογενείας αποβιούντωνησφαλισμένων του Ταμείου, απο της συνταξιοδοτήσεως των και καθ` όλον τον χρόνον καθ` ον συνταξιοδοτούνται παρά του Ταμείου.

2. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται και επι των μέχρι της ισχύος του παρόντος πάσης φύσεως συνταξιούχων του Ταμείου.

3. Δια Π. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου και οι συνταξιούχοι αυτού. Δια των διατάξεων του ιδίου Διατάγματος ρυθμίζονται τα των βαρυνουσών τους συνταξιούχους και το Ταμείον ασφαλιστικών εισφορών, ως και πάντα τα εκ της τοιαύτης υπαγωγής προκύπτοντα θέματα.

Άρθρον 6
Υπηρεσίαι-Προσωπικόν του Ταμείου

1. Αι υπηρεσίαι του Ταμείου διΆρθρούνται καθ` ά θέλει, ορίσει ο οργανισμός του Ταμείου τηρουμένης της αρχής της Διοικητικής Αποκεντρώσεως.

2. Η υπηρεσία του Ταμείου διεξάγεται δια μονίμων και επισυμβάσει υπαλλήλων κατά τα ειδικώτερονυπο του οργανισμού ορισθησόμενα. Επισυμβάσει υπάλληλος προσλαμβάνονται επισχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου μόνον εις Οργανικάς θέσεις ειδικού επιστημονικού ως και τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού.

Άρθρον 7
Διαχείρισις και έλεγχος

1. Ο τρόπος της οικονομικής διαχειρίσεως του Ταμείου, ως και ο έλεγχος της διαχειρίσεως εκάστης χρήσεως και το εν γένει λογιστικόν αυτού σύστημα θέλουσιν ορισθή δια του Καταστατικού του Ταμείου.

2. Οι παρά τω Ταμείω δύο Κλάδοι Ασφαλίσεως είναι οικονομικώς αυτοτελείς.

3. Τα εξ εισφορών έσοδα του Ταμείου κατανέμονται μεταξύ των δύο Κλάδων ως το Καταστατικόν θέλει ορίσει, εκκαθαρίζονται δε εις το τέλος εκάστης χρήσεως.

4. Αι πάσης φύσεως πρόσοδοι εκ των κεφαλαίων και της περιουσίας του Ταμείου περιέχονται εις τον Κλάδον εις όν ταύτα ανήκουν. Κληρονομίαι, κληροδοσίαι, δωρεαί προς το Ταμείον, υπο τον όρον χρησιμοποιήσεως των δι` ωρισμένονσκοπόν, περιέχονται εις τον ή τους Κλάδους δι` ων εξυπηρετείται ο τεθείς όρος. Πάντα τα λοιπά έσοδα τα περιερχόμενα εις το Ταμείον άνευ όρου ως προς την διάθεσιν αυτών κατανέμοντια μεταξύ των δύο Κλάδων κατά την υπο του Καταστατικού ορισθησομένηναναλογίαν.

5. Αι δι` “έξοδα κηδεία” παροχαί βαρύνουν τον Κλάδον Ασθενείας και Μητρότητος του Ταμείου.

6. Τα κεφάλαια και οι πόροι εν γένει εκάστου των Κλάδων Ασφαλίσεως χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δια την χορήγησιν των ασφαλιστικών παροχών και υποχρεώσεων εκάστου Κλάδου.

7. Μεταφορά ποσών ή πιστώσεων εκ του ενός Κλάδου Ασφαλίσεως εις τον έτερον απαγορεύονται, εκτός εάν δι` αυτών επιδιώκεται η διόρθωσις γενομένων σφαλμάτων. Εξαιρετικώς επιτρέπεται η μεταφορά δι` αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίυ περισσευμάτων εκ του ενός Κλάδου εις τον έτερον και μετά τρείς μήνας απο του κλεισίματος του Ισολογισμού, εάν διαπιστωθή, δι` ητιολογημένης αποφάσεως αυτού, ότι μέρος των περισσευμάτων δεν είναι αναγκαίον δια την εις το διηνεκές λειτουργίαν του Κλάδου, ή ότι παρίσταται ανάγκη αμέσου ενισχύσεως τινός εξ αυτών. Εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, δια της αυτής αποφάσεως του Διοικ. Συμβουλίου, καθορίζεται και η επιτροφή ή μη του μεταφερομένου ποσού.

8. Αι δαπάναι διοικήσεως του Ταμείου αι οποίαιαφορώσιν ένα Κλάδον Ασφαλίσεως βαρύνουν και καταβάλλονται υπο μόνου αυτού του Κλάδου. Δαπάναι Διοικήσεως αφορώσαι αμφοτέρους τους Κλάδους Ασφαλίσεως και μη δυνάμεναι ως εκ της φύσεως των να διαχωρισθώσιν, ως μισθοδοσίαι διοικητικού προσωπικού, αποζημιώσεις Συλλογ. Οργάνων Διοικήσεως, Ταχυδρομικά, Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά έξοδα κλπ. καταβάλλονται υπο του Κλάδου Συντάξεως και επιμερίζονται εις το τέλος της χρήσεως μεταξύ των δυο Κλάδων ποσοστιαίως δι` αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

9. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ταμείου δύνανται να επενδύωνται κατά τας διατάξεις του Καταστατικού, τηρουμένων και των εκάστοτε ισχυουσών γενικών διατάξεων περί επενδύσεως των κεφαλαίων των Ν.Π.Δ.Δ., εις ακίνητα, εις χρεώγραφα του Κράτους ή αξίας εγγυημένας παρ` αυτού, εις μετοχάς μεγάλων Τραπεζών ή Εταιρειών κοινής ωφελαίας.

Άρθρον 8
Εσοδα ασφαλίσεως

1. Πόροι του Ταμείου είναι:
α) Η υπο του Καταστατικού καθοριζομένη εκάστοτε μηνιαία εισφορά των ησφαλισμένων δι` αμφοτέρους τους Κλάδους Ασφαλίσεως ή δι` έκαστον τούτων κεχωρισμένως.
β) Η εκάστοτε καθοριζομένη εφ` άπαξ εισφορά των ησφαλισμένων δι` έξοδα απογραφής.
γ) Το υπο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων προβλεπόμενονποσοστόν εκ του επι των τελών χαρτοσήμου προσθέτου τέλους.
δ) Οι τόκοι των κεφαλαίων του Ταμείου ως και αι εν γένει πρόσοδοι εκ της περιουσίας αυτού.
ε) πάν έσοδον πραγματοποιούμενον παρ` αυτού εξ δωρεάς, κληρονομίας, κληροδοσίας ή άλλης νομίμου αιτιας.

2. Μέρος της υποστοιχείον β` της προηγουμένης παραγράφου εισφοράς αποδίδεται εις το ενεργήσαν την απογραφήνόργανον του Ταμείου, καθ` ά θέλει ορισθή δια του Καταστατικού.

3. Δια τον προσδιορισμόν του ύψους των υποστοιχείον α` της παραγρ. 1 του παρόντος μηνιαίων εισφορών, οι ησφαλισμένοι κατατάσσονται εις ασφαλιστικάς κατηγορίας κατά τα υπο του Καταστατικού του Ταμείου ορισθησόμενα.

Άρθρον 9
Τρόπος εισπράξεως εισφορών. Αναγκαστική είσπραξις.

1. Αι υπο στοιχεία α` και β` της παρ. 1 του προηγουμένου άθρρουεισφοραί εισπράττονται δι` ειδικών ενσήμων άτινααπολαύουσι της νομική προστασίας της θεσπιζομένης δια τα υπο του Κράτους εκδιδόμενα χαρτόσημα. Δια του Καταστατικού του Ταμείου Δύνανται να ορίζηται και έτερος τρόπος εισπράξεως των ανωτέρω εισφορών δι` άπαντας τους ασφαλισμένους ή δια τινας κατηγορίας τούτων ή δια τινάς περιοχάς της Χώρας.

2. Το υπο του εδαφίου γ` της παραγρ. 1 του προηγουμένου άρθρου έσοδον, βεβαιούται και εισπράττεται κατάτας εκάστοτε περί του προσθέτου τέλους χαρτοσήμου ισχυούσας διατάξεις.

3. Αι εισφοραί του εδαφίου α` της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος, δέον να καταβάλλωνταιυπο των ησφαλισμένων δι` έκαστον μήνα το βραδύτερον μέχρι τέλους του επομένου μηνός, άλλως απο της 10ης του μεθεπομένου θεωρούνται καθυστερούμεναι.

4. Εισφοραί μη καταβληθείσαι εντός του μηνός καθ` ον είναι απαιτηταί εξοφλούνται επι τη βάσει του κατά τον χρόνον της καταβολής καθωρισμένου ποσού εισφοράς και επιβαρύνονται δια προσθέτου τέλους 1% δι` έκαστον 10ήμερον καθυστερήσεως, υπολογιζόμενοναπο της πρώτης ημέρας εκάστου 10ημέρου, του τέλους τούτου μη δυναμένου πάντως να υπερβή τα 50 % του ποσού της κυρίας καθυστερουμένων εισφορών οφειλής.

5. Εις πάσαν περίπτωσιν αναδρομικής εγγραφής ή επανεγγραφής ή ακυρώσεως ή τροποποιήσεως λανθασμένης διαγραφής ή οπωσδήποτε αναγνωρίσεως παρωχημένου χρόνου εμπορικής απασχολήσεως, ο υπολογισμός και η καταβολή των αναδρομικώς οφειλομένων εισφορών ενεργείται, βάσει του κατά τον χρόνον της καταβολής ισχύοντος ποσού εισφοράς μεθ` όλων των επ` αυτού προσθέτων επιβαρύνσεων μη δυναμένων να υπερβώσι τα 50 % και ουχί βάσει του ποσού ασφαλίστρου του χρόνου ον αύται αφορούν.

6. Δύνανται τη αιτήσει των να απαλλαγούν της υποχρεώσεως καταβολής εισφορών υπέρ του ΚλάδουΣυντάξεως του Ταμείου, ησφαλισμένοισυμπληρώσαντες το 75ον έτος της ηλικίας των και τον απαιτούμενον συντάξιμον χρόνον προς θεμελίωσιν συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, απο της πρώτη του επομένου της υποβολής της αιτήσεως μηνός του χρόνου καθ` όν δεν κατεβληθείσαι επιστρέφονται αυτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει του ησφαλισμένου εντόκως προς 4 % ετησίως.

7.Εισφοραί αχρεωστήτως καταβληθείσαι επιστρέφονται αυτεπαγγέλτως ή τη αιτήσει του ησφαλισμένου εντόκως πρός 4% ετησίως.

8.Εισφοραί ησφαλισμένων καταβαλλόμεναι παρ` αυτών άνευ πραγματικής ασκήσεως του εμπορικού επαγγέλματος, δια την απόκτησιν δικαιωμάτων παρά τω Ταμείω, επιστρέφονται ατόκως εις τον καταβαλόντα, ουδενός ετέρου δικαιώματος, θεμελιουμένου έναντι του Ταμείου εκ του χρόνου τούτου.

9 Καθυστερούμεναι κατά την παράγρ. 3 του παρόντος άρθρου ασφαλιστικαίεισφοραί μετά των πάσης φύσεως προσθέτων τελών και ειδικών προσαυξήσεων, εισπράττονται βάσει των διατάξεων της εκάστοτε ισχυούσης δια την αναγκαστικήνείσπραξιν των δημοσίων εσόδων νομοθεσίας. Τίτλον δια την τοιαύτην αναγκαστικήνείσπραξιν αποτελεί απόφασις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, καθορίζουσα το εισπρακτέον ποσόν εκ των καθυστερουμένων εισφορών, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως και την χρονικήνπερίοδον εις ην αύται ανάγονται.

10. Δια την καταβολήν των εισφορών των ησφαλισμένων ευθύνονται οι ίδιοι οι ησφαλσιμένοι, υπέχοντες τας, υπο της εκάστοτε ισχυούσης νομοθεσίας, περί καθυστερήσεως ασφαλιστικών εισφορών, ποινικάςευθύνας.
11. Δια του Καταστατικού του Ταμείου καθορισθήσονται λεπτομερώς τα του τρόπου εισπράξεως των εισφορών του Ταμείου, ως και τας της αναγκαστικής εισπράξεως αυτών.

Άρθρον 10
Εξουσιοδοτήσεις

1. Δια του Καταστατικού του Ταμείου εγκρινομένου δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, καθορισθήσονται τα της Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων, οι πόροι αυτού πλην κοινωνικών τοιούτων, ο τρόπος εισπράξεως τούτων, αι κυρώσεις εν περιπτώσει καθυστερήσεως αυτών πλην ποινικών, ο κύκλος των ασφαλιζομένων προσώπων, η έναρξις, η διαδικασία και δικαιοδοσία υπαγωγής εις την ασφάλισιν, η διακοπή ή μεταβολή αυτής, η συνέχισις της προαιρετικής ασφαλίσεως ή η υπαγωγή προσώπων εις ταύτην, αι υπο του Ταμείου χορηγούμεναι περιοδικαί και εφ` άπαξ παροχαί, αι παροχαί εις χρήμα και εις είδος, η έκτασις, το ύψος, το είδος και ο χρόνος ενάρξεως χορηγήσεως τούτων εις τα δικαιούμενα αυτάς πρόσωπα, αι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορηγήσεως των παροχών, τα αρμόδια δια την χορήγησιν αυτών όργανα του Ταμείου, ο χρόνος της παραγραφής των παροχών, αι εκπτώσεις, διακοπαί, στερήσεις και αναστολαί τούτων, το ανεκχώρητον και ακατάσχετον ή μη αυτών, ως και πάσα άλλην αναγκαία λεπτομέρεια δια την εκπλήρωσιν των σκοπών του Ταμείου και δια την βελτίωσιν της λειτουργίας αυτού. “Επίσης με το καταστατικό του Ταμείου μπορεί να ρυθμίζεται κάθε φορά, ο κύκλος των αμέσως ασφαλιζόμενων προσώπων, η αναγνώριση παρωχημένου ή πλασματικού χρόνου ασφάλισης και η προθεσμία μέσα στην οποία θα μπορούν οι άμεσα ασφαλισμένοι ή οι δικαιοδόχοι τους να ζητήσουν την αναγνώριση ως και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών από αυτή την αιτία, η επιστροφή των ατομικών εισφορών του κλάδου Συντάξεως στους ασφαλισμένους ή στα μέλη οικογενείας τους σε περίπτωση που δεν θα πάρουν σύνταξη από το Ταμείο ή από άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις αρχές της διαδοχικής ασφάλισης καθώς και η χορήγηση προσωπικών δανείων στους τακτικούς υπαλλήλους του Τ.Α Ε.”. Επίσης δια του Καταστατικού δύνανται να τεθώσινειδικαί διατάξεις περί της ενάρξεως, λήξεως, αναστολής, παραγραφής και διακοπής των παροχών, εν περιπτώσει καθυστερήσεως των εισφορών προς το Ταμείον. Μέχρις εκδόσεως του ως άνω Καταστατικού, ισχύουν αι διατάξεις των ήδη ισχυόντων Καταστατικού και Κανονισμών του Ταμείου.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1275/1982, ΦΕΚ Α 100.

2. Δια οργανισμού εγκρινομένου δια Π. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά γνώμην του Διοικ. Συμβουλίου του Ταμείου, θέλουσινορισθή τα της συνθέσεως των υπηρεσιών του Ταμείου, της συστάσεως θέσεων προσωπικού και τα της καταστάσεως του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού αυτού.

3. Το κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούν μόνιμοντακτικόνπροσωπικόν καταλαμβάνει ομοιοβάθμους θέσεις εκ των δια του οργανισμού συσταθησομένων τοιούτων της εις ήν ανήκουν κατηγορίας. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υπηρετούντες παρά τω Ταμείωεπι θητεία ή συμβάσει υπάλληλοι εσωτερικής υπηρεσίας, παρατεινομένης ταύτης δυνάμει του παρόντος επιεξάμηνοναπο της ισχύος του, εντάσσονται βάσει των τυπικών και ουσιαστικών των προσόντων ως και του χρόνου της παρά τω Ταμείω υπηρεσίας των, κατόπιν αποφάσεως του Υπηρεσιακού Συμβουλίου εις υφισταμένας κενάςοργανικάς θέσεις της Α`, Β` και Γ` Κατηγορίας, της σειράς αρχαιότητος αυτών ρυθμιζομένης βάσει της εν τω Ταμείω υπηρεσίας των.

4. Μέχρις εκδόσεως του ως άνω οργανισμού, ισχύουν αι κείμεναι διατάξεις.

5. Ιατροί υπηρετούντες παρά τω Ταμείω υπέρ την 9ετίαν υφ` οιανδήποτε Νομικήνσχέσιν ως Ιατροί Ελεγκταί μονιμοποιούνται εις υπαρχούσαςκενάςΟργανικάς θέσεις Ιατρών, αναγνωριζομένου δια την διαβάθμισιν των του χρόνου υπηρεσίας των παρά τω Ταμείω. 6. Η θητεία των περί ων η περίπτωσιςιγ` του άρθρου 6 του Ν.286/1976 υπαλλήλων παρατείνεται επι εν εισέτι εξάμηνον.

Άρθρον 11

1. Ο υπολογισμός των εισφορών των υπαγομένων εις τας διατάξεις του Ν. 38/1975 “περί ρυθμίσεως εξοφλήσεως οφειλών κλπ.” ενεργείται βάσει των κατά την 30.4.1975 ισχυουσών διατάξεων.

2. Απο της ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) Το Ν.Δ. 4096/1960 “περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων”.
β) Το Β.Δ. 660/1961 “περί τροποποιήσεως της παρ. 3 του άρθρου 77 του Καταστατικού του Τ.Α.Ε.”.
γ) Το Β.Δ. 1015/1966 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της διεπούσης το Τ.Α.Ε. Νομοθεσίας”.
δ) Το άρθρον 4 του Π.Δ. 262/1975 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της διεπούσης το Ταμείον Ασφαλίσεως Εμπόρων Νομοθεσίας”.
ε) Πάσα διάταξις Νόμου αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος.

Άρθρον 12
Εις τους ησφαλισμένους περιοχής Δωδεκανήσου παρέχεται νέα εξάμηνος προθεσμία απο της ισχύος του παρόντος δια την υποβολήν αιτήσεων περί αναγνωρίσεως χρόνου εμπορικής προϋπηρεσίας των κατά τας διατάξεις του Β. Δ/τος 533/1968.

Άρθρον 13
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της πρώτης του επομένου της δημοσιεύσεως του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός άν άλλως ορίζηται εν αυτώ.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ