Νόμος 402 ΦΕΚ Α΄202/2.8.1976
Περί χορηγήσεως επιδόματος επικινδύνου εργασίας και δυσμενών όρων διαβιώσεως εις το προσωπικόν της Μονάδος Αεροπορικής Εξυπηρετήσεως Δημοσίων Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΥ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Εις το Στρατιωτικόν προσωπικόν, το ανήκον εις την Μονάδα Αεροπορικης Εξυπηρετήσεως Δημοσίων Υπηρεσιών το ασχολούμενον, δια της χρησιμοποιήσεως φυτοφαρμάκων ή ετέρων επικινδύνων χημικών παρασκευασμάτων, εις την δι` αεροψεκασμών καταπολέμησιν του δάκου ή ετέρων επιβλαβών εντόμων ή ασθενειών, ως και εις το ασχολούμενον ή παραμένον εις διαρκή ετοιμότητα και άσκησιν δια την από αέρος κατάσβεσινπυρκαϊών, παρέχεται από 1ης Μαϊου 1976 ειδικόν επίδομα επικινδύνου εργασίας και δυσμενών όρων διαβιώσεως εκ των κάτωθι ποσοστών επί του εκάστοτε ισχύοντος βασικού μισθού Σμηναγού μηνιαίως:
α. Εξήκοντα τοις εκατόν (60%) δια τους Ιπταμένους Αξ/κούς.
β. Τεσσαράκοντα τοις εκατόν (40%) δια τους Αξ/κούς λοιπών ειδικοτήτων και τους Ανθυπασπιστάς.
γ. Τριάκοντα τοις εκατόν (30%) δια τους Δοκίμους Εφέδρους Αξ/κούς (ΔΕΑ) και τους Υπαξιωματικούς.
δ. Είκοσι τοις εκατόν (20%) δια τους Στρατευσίμους και Εθελοντάς Οπλίτας.

Άρθρον 2

1. Το εν άρθρω 1 επίδομα καταβάλλεται δια το χρονικόν διάστημα καθ` ο οι δικαιούχοι απασχολούνται πράγματι εις τας εν τω άρθρω τούτω αναφερομένας εργασίας, ανεξαρτήτως παντός ετέρου γενικού ή ειδικού επιδόματος.

2. Δια το χρονικόν διάστημα απασχολήσεως έλασσον του μηνός καταβάλλεται ανάλογον τμήμα του μηνιαίου επιδόματος.

Άρθρον 3
Το εν άρθρω 1 επίδομα καταβάλλεται και εις το Στρατιωτικόν προσωπικόν το ανακαλούμενον εις την ενεργόν Υπηρεσίαν εκ της εφεδρείας προς ενίσχυσιν του έργου της ΜΑΕΔΥ, είτε τούτο μισθοδοτείται δι` αποδοχών ενεργείας είτε εξακολουθεί να λαμβάνη την τυχόν ανωτέραν στρατιωτικήν σύνταξίν του.

Άρθρον 4
Το δια του παρόντος Νόμου χορηγούμενον ειδικόν επίδομα καταβάλλεται εις το Προσωπικόν της ΜΑΕΔΥ υπό του Αρχηγείου Αεροπορίας και βαρύνει, εάν μεν πρόκειται περί υπηρεσίας παρεχομένης υπό της ΜΑΕΔΥ επ` ωφελεία του Δημοσίου, τον Προϋπολογισμόν εξόδων του οικείου ειδικού φορέως, εάν δε πρόκειται περί τοιαύτης παρεχομένης επ` ωφελεία Νομικού ή Φυσικού τινός προσώπου, το πρόσωπον τούτο.

Άρθρον 5
Το Ν.Δ. 474/1970 “περί χορηγήσεως επιδόματος επικινδύνου εργασίας και δυσμενών όρων διαβιώσεως εις το προσωπικόν της Μονάδος Αεροπορικής Εξυπηρετήσεως Δημοσίων Υπηρεσιών (ΜΑΕΔΥ) καταργείται από 1ης Μαϊου 1976.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ