Νόμος 401 ΦΕΚ Α΄202/2.8.1976
Περί αναδιαβαθμίσεως Εφημερίων πτυχιούχων Θεολογίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Εφημέριοι υπαγόμενοι εις τας διατάξεις του Α. Ν. 536/1945 “περί ρυθμίσεως των αποδοχών του Ορθοδόξου Κλήρου της Ελλάδος του τρόπου πληρωμής αυτών και περί καλύψεως της σχετικής δαπάνης”, οίτινες απέκτησαν ή θα αποκτήσουν πτυχίον Θεολογικής Σχολής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ή άλλης ανεγνωρισμένης ισοτίμου Ορθοδόξου Θεολογικής Σχολής ή ΠτυχίονΑνωτάτης Σχολής, αναδιαβαθμίζονται εν τη εν η ανήκουσιν Α` μισθολογική κατηγορία δι` αποφάσεως του αρμοδίου Μητροπολιτικού Συμβουλίου, εις ανάλογον προς τον χρόνον της συνολικής των υπηρεσίας μισθόν, όστις δεν δύναται να είναι μείζων του 3ου βαθμού.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε από την παρ.3 του άρθρ.64 του N.590/1977 (A 146).

2. Εφημέριοι εμπίπτοντες εις τας διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου και κεκτημένοι υπέρ 30ετή υπηρεσίαν, αναδιαβαθμίζονται μέχρι του μισθού του 3ου βαθμού, από της χρονολογίας καθ` ην έλαβον τον μισθόν τούτον εφημέριοι οίτινες την 1.7.1968 ανήκον εις την Α` μισθολογικήνκατηγορίαν και είχον τον αυτόν χρόνονεφημεριακής υπηρεσίας.

3. Εφημέριοι περί ων η παρ. 1 του παρόντος, εφ` όσον ήθελον αποκτήσει πτυχίον των εν αυτή αναφερομένων Θεολογικών Σχολών μετά την ισχύν του παρόντος, αναδιαβαθμίζονται εντός της Α` μισθολογικής κατηγορίας, κατά οριζόμενα εις τας προηγουμένας παραγράφους.

4. Εκ της εφαρμογής των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων ουδέν δικαίωμα αναδρομικών αποδοχών γεννάται.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 30 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ