Νόμος 397 ΦΕΚ Α΄ 200/31.7.1976
Περί στεγαστικής αποκαταστάσεως των πληγέντων εκ σεισμών κατά την χρονικήνπερίοδον των ετών 1972-1976.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Αρμοδιότης

1. Η μέριμνα δια την ταχείανστεγαστικήναποκατάστασιν των εκ των σεισμών πληγέντων κατοίκων διαφόρων περιοχών της χώρας κατά την χρονικήνπερίοδον 1972-1976,ανήκει εις τα Υπουργεία Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων. Αύτη συνίσταται εις την λήψιν πάντων των ενδεικνυομένων μέτρων δια την ανέγερσιν νέων αντισεισμικών οικοδομών ή την αντισεισμικήνεπισκευήνβλαβεισών τοιούτων, επί σκοπώ εξασφαλίσεως καταλλήλου και υγιεινής στέγης εις τους στερηθέντας τοιαύτης.

2. Το αντικείμενον των αρμοδιοτήτων εκάστου των ως άνω Υπουργείων εχει ως ακολούθως: Α. Το υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών καθίσταται αρμόδιον:
α. Δια την αναγνώρισιν των δικαιούχων στεγάσεως.
β. Δια την χορήγησιν της στεγαστικής συνδρομής και την χρέωσιν της αξίας ταύτης.
γ. Δια την παρακολούθησιν της καταβολής των δανειακών δόσεων.
δ. Δια την επιβολήν κυρώσεων κατά παραβατών.
ε. Δια την διαχείρησιν των δια την εφαρμογή των προγραμμάτων στεγάσεως διατιθεμένων κεφαλαίων.
Β. Το Υπουργείον Δημοσίων Εργων καθίσταται αρμόδιον:
α. Δια την ρυθμιστικήνμελέτην των πληγεισών περιοχών και τας πολεοδομικάςμελέτας των Οικισμών, όπου αύται απαιτούνται.
β. Δια την εκπόνησιν μελετών έργων υδρεύσεως, αποχετεύσεως και εν γένει έργων υποδομής και πολεοδομικών διαμορφώσεων.
γ. Δια την εκπόνησιν αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών, ως και δια την τεχνικήνεποπτείαν επισκευής και ανεγέρσεως των οικιών δι`αυτοστεγάσεως.
δ. Δια την σύνταξιν των όρων συγγραφής υποχρεώσεων καιτηνμέριμναν διενεργείας των διαγωνισμών αναδείξεως αναδόχων εκτελέσεως των οικιστικών έργων, έργων υποδομής και προμηθείας υλικών.
ε. Δια την επίβλεψιν της εκτελέσεως και την τεχνικήνπαραλαβήν των έργων τούτων.

3. Δια τον συντονισμόν της δράσεως των Υπηρεσιών των ανωτέρω Υπουργείων συγκροτείται, δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων Συντονιστική Επιτροπή Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων (Συντονιστική Επιτροπή) αποτελουμένη εκ του Γενικού Διευθυντού Κοινωνικής Προνοίας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ως Προέδρου και εξ ένός υπαλλήλου επιβαθμώ τουλάχιστον 3ω των ως άνω Υπουργείων και των Υπουργείων Συντονισμού και Προγραμματισμού και Οικονομικών. Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζονται αι αρμοδιότητες της Επιτροπής, ως και οι Εισηγηταί και ο Γραμματεύς ταύτης.

4. Το πρόγραμμα της στεγαστικής αποκαταστάσεως των πληγέντων εγκρίνεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων,εκδιδομένης μετά γνώμην της Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρον 2
Στεγαστική Συνδρομή.

1. Εις τους αναγνωριζομένους, ως δικαιούχους στεγάσεως δια των βάσει του παρόντος εφαρμοζομένων προγραμμάτων, παρέχεται στεγαστική συνδρομή συνισταμένη εις την χορήγησιν στεγαστικού δανείου δια την αγοράνετοίμης οικίας ή επαγγελματικής στέγης ή την ανέγερσιν νέων ή την επισκευήν των βλαβεισών τοιούτων. Εις ας περιπτώσεις το υφιστάμενονοικόπεδον κρίνεται δι`οιονδήοπτελόγονακατάλληλον, δύναται να παραχωρήταικρατικόν τοιούτον ή να χορηγήταιεπι πλέον ποσόν δια την μερίμνη του δικαιούχου αγοράν οικοπέδου. Το στεγαστικόνδάνειον δύναται να συμπληρούται δια δωρεάν αρωγής.

2. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων, εκδιδομένης μετά γνώμην της Συντονιστικής Επιτροπής, καθορίζονται το ύψος του στεγαστικού δανείου, αποτελουμένου εξ ατόκου και εντόκου μέρους, το επιτόκιον του εντόκου μέσου, το ύψος της δωρεάς αρωγής, το είδος των οικοδομικών υλικων, ως και ο τρόπος και ο χρόνος εξοφλήσεως. Ομοίως η δωρεάν αρωγή ή και το δάνειον δύναται εν όλω ή εν μέρει ν`αντικαθίσταται δια της χορηγήσεως οικοδομικών υλικών.

3. Η ανέγερσις των νέων οικοδομών ως και η επισκευή βεβλαμένων τοιούτων θα ενεργήται κυρίως δια του συστήματος αυτοστεγάσεωςυπ`ευθύνη των δικαιούχων και τη επιβλέψει των Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού. Ο χαρακτηρισμός του είδους των ζημιών, η δυνατότης επισκευής ή μη της οικοδομής, ως και το ύψος της απαιτηθησομένης δαπάνης επισκευής εκάστης οικοδομής, βεβαιούται παρά της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δημοσίων Εργων.

4. Εφ`όσον παρίσταται ανάγκη ανεγέρσεως νέων οικισμών ή σημαντικού αριθμού οικιών εντός ή κατ` επέκτασιν υφισταμένων οικισμών, δύναται , έάν συντρέχουν τεχνικοί ή άλλοι ειδικοί λόγοι, να ορίζηται εν τη προγραμματική αποφάσει και έτερον σύστημα στεγάσεως εφαρμοζομένων των Κρατικών Υπηρεσιών.

Άρθρον 3
Δικαιούχοι συνδρομής

1. Δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής κατά τον παρόντα Νόμον είναι, οι κατά τον χρόνον της επισυμβάσης θεομηνίας μονίμως διαμένοντες εν τω πληγέντιοικισμώιδιοκτήταικαταστραφέντων ή βλαβέντων ακινήτων χρησιμοποιουμένων δια κατοικίαν ή άσκησιν επαγγέλματος. Κατά την αντιμετώπησιν των ανωτέρω περιπτώσεων στεγαστικής αποκαταστάσεως, έχει εφαρμογήν ή διάταξις της παρ. 6 του άρθρου 10 του παρόντος.

2. Προκειμένου περί πλειόνωνκαταστραφεισών εκ της θεομηνίας οικοδομών του αυτού ιδιοκτήτου μονίμως διαμένοντος εν τω πληγέντιοικισμώ, η συνδρομή παρέχετοδι`ανέγερσιν μιας μόνον οικοδομής. Ο περιορισμός ούτος δεν ισχύει προκειμένου περί επισκευών.

3. Επιτρέπεται η χορήγησις στεγαστικής συνδρομής εις ανγωνριζομένους κατά τον παρόντα νόμον δικαιούχους δια την συμπλήρωσσινληφθείσης τοιαύτης προς ανέγερσιν κατοικίας παρ`ετέρου φορέως χρηματοδοτουμένου προς τούτο παρά του Δημοσίου. Εν τη περιπτώσει ταύτη το σύνολον της χορηγουμένης στεγαστικής συνδρομής παρ`αμφοτέρων των φορέων, δεν δύναται να υπερβαίνη την δικαιουμένην τοιαύτην δυνάμει του παρόντος.

Άρθρον 4
Χορήγησις συνδρομής.

1. Η συνδρομή χορηγείται δια την εντός του οικισμού ή εκτός αυτού εις την παλαιάνθέσιν συγκεκριμένην ανέγερσιν ή επισκευήν οικοδομής. Τα μεγέθη, οι τύποι και αι λοιπαί τεχνικαί προδιαγραφαί των ανεγειρομένων οικοδομών, καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων, εκδιδομένης μετά γνώμην της Συντονιστικής Επιτροπής. Επιτρέπεται, δι`ητιολογημένης αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμην του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοιν.Υπηρεσιών να εγκρίνηται η χρησιμοποιήσις της στεγαστικής συνδρομής δι`ανέγερσιν οικίας εις ετέρους οικισμούς του αυτού Νομού, εξαιρουμένων των αστικών κέντρων. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων εκδιδομένης μετά γνώμην της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται ν`αποκλείωνται της ανωτέρω ευχερείας και έτεροι οικισμοί του Νομού.

2. Οσάκις κρίνεται τεχνικώς απρόσφορος η ανέγερσις δύο ή πλειόνων συνεχομένων πληγεισών οικοδομών, η συνδρομή χορεγείται μόνον και εφ` οσον οι δικαιούχοι ιδιοκτήται τούτων συγκατατεθούν εις την συνένωσιν των ιδιοκτησών των, επι σκοπώ ανεγέρσεως δια των χορηγηθησομένων αυτοίς συνδρομών ενιαίας οικοδομής. Αι κρινόμεναι προς συνένωσινιδιοκτησίαι ορίζονται εκάστοτε δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών, δύναται επι τη κοινή αιτήσει των ενδιαφερομένων δικαιούχων να επιτραπή η συνένωσις συνδρομών επι σκοπώ ανεγέρσεως ενιαίας οικοδομής επί οικοπέδου της επιλογής των και εφ` όσον δεν αλλοιούται η πολεοδομική μορφή του οικισμού. Εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις αι σχέσεις των συνιδιοκτητών θα διέπωνται υπό των περί ιδιοκτησίας κατ` ορόφους διατάξεων. Δια των αυτών ως ανωτέρω αποφάσεων καθορίζονται οι επιβαλλόμενοι τεχνικοί όροι, η τήρησις των οποίων καθίσταται υποχρεωτική δια τους δικαιούχους της συνδρομής.

Άρθρον 5
Εννοια οικογενείας.

1. Ως οικογένεια δια την εφαρμογήν του παρόντος νοείται, το σύνολον των κατά τον χρόνον της θεομηνίας υπό την αυτήν στέγην μονίμως διαβιούντων εν οικιακή κοινωνία προσώπων, των συνδεομένων μετά του φερομένου ως αρχηγού οικογενείας δια γάμου ή συγγενικού βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του 4ου βαθμού ή εξ υιοθεσίας.

2. Μεμονωμένα άτομα δικαιούνται της κατά τας διατάξεις του παρόντος συνδρομής, εφ`όσον κατά τον χρόνον της θεομηνίας διετήρουναποδεδειγμένωςιδαιτέραν και αυτοτελή οικιακήνεγκατάστασιν.

3. Εν περιπτώσει θανάτου του κατά τον χρόνον της θεομηνία ιδιοικτήτου προ της ενάρξεως λήψεως της στεγαστικής συνδρομής, ταύτην δικαιούνται οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι τούτου οι συγκεντρούντες και τας λοιπάς προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Εφ` όσον ο θάνατος επήλθε μετά την έναρξιν λήψεως της στεγαστικής συνδρομής, η καταβολή ταύτης συνεχίζεται εις τους κληρονόμους ή κληροδόχους αυτού επι τη υποβολή υπό τούτων σχετικής αιτήσεως, έστω και έάν ούτοι δεν τυγχάνουν δικαιούχοι κατά τας διατάξεις του παρόντος. Εν περιπτώσει επικαρπίας ή οικήσεως, δικαιούχος της συνδρομής είναι ο υψηλός κύριος και εν αρνήσει ή αμελεία τούτου, ο επικαρπωτής ή ο δικαιούχος της οικήσεως χρεώσει και δια λογαριασμόν του ψιλού κυρίου.

Άρθρον 6
Συγκυριότης.

1. Επισυγκυριότητος η στεγαστική συνδρομή χορηγείται από κοινού εις τους εκ των συνδιοκτητώνπληρούντας και τας λοιπάς προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου. Εφ`όσον οι συνιδιοκτήται ούτοι απετέλουν κατά τον χρόνον της θεομηνίας ιδίας οικογενείας, αναγνωρίζονται κεχωρισμένος δικαιούχοι λήψεως αυτοτελούς στεγαστικής συνδρομής.

2. Οι δικαιούχοι από κοινού συνδρομής, δύναται επι τη αιτήσει των ν`αναγνωρισθούν δικαιούχοι του αναλογούντος εις έκαστον τούτων τμήματος της συνδρομής εφ`όσον επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το ποσόν τούτο δια την ανέγερσιν υφ` εκάστου αυτοτελούς νέας οικοδομής επι καταλλήλου ιδιοκτήτου οικοπέδου ή την αγοράνετοίμης κατοικίας, υπό τας προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος και επι παραχωρήσει υποθήκης δια το χορηγούμενον ποσόν επι του οικοπέδου και της οικοδομής.

Άρθρον 7
Χρησιμοποίησις συνδρομής επισκευής δι` ανέγερσιν νέας κατοικίας.
Η παρεχομένηδι`επισκευήν οικοδομής συνδρομή, τη αιτήσει του δικαιούχου, δύναται κατόπιν εγκρίσεως του νομάρχου μετά γνώμην του Νομαρχικού Συμβουλίου Κοινωνικών υπηρεσιών, να χρησιμοποιήται δια την ανέγερσιν νέας οικοδομής επί καταλλήλου δια την ανέγερσιν νέας οικοδομής επι καταλλήλου οικοπέδου αυτού, εμβαδου τουλάχιστον ίσου προς το εμβαδόν το προβλεπόμενον υπό των προδιαγραφών. Εν τη περιπτώσει ταύτη η συνδρομή χορηγείται εις τον δικαιούχον, εφ`όσον ούτος δι` ιδίων μέσεων ανεγείρει την νέανοικοδομήν μέχρι του σημείου ώστε δια της συνδρομής να δύναται ν`αποπερατώση ταύτην.

Άρθρον 8
Αναγνώρησις δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι της κατά τον παρόντα νόμον στεγαστικής συνδρομής αναγνωρίζονται, κατόπιν αιτήσεως των συνοδευομένης υπό των νομίμων δικαιολογητικών και μετά προηγουμένηνδιενέργειαν των αναγκαίων ελέγχων και εξακριβώσεων , δι`αποφάσεων του οικείου Νομάρχου.

2. Κατά των αποφάσεων τούτων, δύναται ν`ασκηθήένστασιςυπο των ενδιαφερομένων ενώπιον του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

3. Δι`αποφάσεως του υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκδιδομένης μετά γνώμην της συντονιστικής Επιτροπής, καθορίζονται τα υποβλητέα δικαιολογητικά ως και αι προθεσμίαι, δια την υποβολήν αιτήσεων, δικαιολογητικών και ενστάσεων και πάσα ετέρα σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρον 9
Τρόπος και χρόνος χορηγήσεως της συνδρομής

1. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων εργων, εκδιδομένων μετά γνώμην της Συντονιστικής Επιτροπής, καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος της διαθέσεως και καταβολής ταύτης αναλόγως της προόδου των οικοδομικών εργασιών δι`εκάστηνανεγειρομένην ή επισκευαζομένηνοικοδομήν, τα του ελέγχου τα διοικητικά μέτρα κατά των παραβατών, τα της κατεδαφίσεως των πληγεισών οικοδομών, ως και πάσαι αι λοιπαίαναγκαίαιλεπτομέρειαι.

2. Δι`ομοίων αποφάσεων δύναται να καθορίζωνταιπροθεσμίαι δια την υπογραφήν των δανειακών συμβάσεων, την απόληψιν των δόσεων της συνδρομής και την έναρξιν και αποπεράτωσιν των οικοδομικών εργασιών.

3. Δικαιούχοι ανοικοδομούντες ή επισκευάζοντεςδι`ιδίων μέσων την πληγείσανοικοδομήν των, συμφώνως προς τους όρους τους τιθεμένουςυπο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νομού, δεν στερούνται του δικαιώματος απολήψεως της ης δικαιούνται κατά τον παράντανόμον στεγαστικής συνδρομής κατά την σειράν προτεραιότητος. Δια την τοιαύτην ανοικοδόμησιν ή επισκευήν παρέχονται εις τους δικαιούχους τούτους αι φορολογικαίαπαλλαγαί και αι λοιπαίατέλειαι αι θεσπιζόμεναι δια του παρόντος.

Άρθρον 10
Χρέωσις συνδρομής – Υποθήκη

1. Τα παραχωρούμενα ακίνητα χρεούνται εις την τρέχουσαν αξίαν αυτών. Δια τον προσδιορισμόν της αξίας των παραχωρουμένων οικημάτων υπολογίζονται η αξία του οικοπέδου ή του αναλογούντος τμήματος τούτου, το κόστος κατασκευής του οικήματος και αι δαπάναι συνδέσεως μετά των δικτύων υδρεύσεως, ηλεκτροφωτισμού και αποχετεύσεως. Το ποσόν τούτο δύναται να μειούται γενικώς κατά οικισμόν ή ομάδα οικισμών μέχρι 50% δι`εκάστοτε αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εκδιδομένης μετά γνώμην της Συντονιστικής Επιτροπής.

2. Προς εξασφάλισιν των απαιτήσεων του Δημοσίου δια την χρεουμένηνστεγαστικήνσυνδρομήν, εγγράφεται υπερ αυτού υποθήκη επί του κατά τας διατάξεις του παρόντος παραχωρουμένου ή δια δανείου ανεγειρομένου ή επισκευαζομένου ακινήτου.

3. Τίτλον προς εγγραφήν υποθήκης αποτελεί η πράξις μεταβιβάσεως της κατοικίας ή του οικοπέδου ή το συμβόλαιον συνάψεως του δανείου. Προς απόδειξιν της κυριότητος, υπό δικαιούχου λήψεως δανείου κατά τον παρόντα νόμον, επί του εις υποθήκην διδομένου ακινήτου του προς ασφάλειαν του δανείου τούτου, εάν αντικειμενικώς καθίσταται αδύνατον να προσαγάγη πλήρεις τίτλους ιδιοκτησίας ή πιστοποιητικά νομιμοποιήσεως του ως κληρονόμου, δια την περίπτωσινκαθ`ην επικαλείται τίτλον κτήσεως κληρονομίαν αρκεί η προσαγωγή παρ` αυτού ενόρκου βεβαιώσεως συντασσομένης ατελώς ενώπιον του Ειρηνοδίκου, τριών μαρτύρων, κατοίκων του οικισμού εν ω κείται το εις υποθήκηνπαραχωρούμενον ακίνητος, και αυτού του δικαιούχου, περί του ότι ο αιτών το δάνειον είναι κύριος και νομεύς του ακινήτου, όπερ δέον αν περιγράφηται εν τη βεβαιώσει ταύτη κατ`είδος, αριθμόν δωματίων, έκτασιν, όρια και θέσιν όσον οιον τε ακριβώς. Εάν το προσφερόμενον εις υποθήκηνακίνητον κείται εις οικισμόν ένθα δεν εδρεύει Ειρηνοδικείον, δύναται ο κριθείς δικαιούχος δανείου, αντί της κατά τ` ανωτέρω ενόρκου βεβαιώσεως να προσαγάγησχετικήνβεβαίωσιν του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητος, συντασσομένην ατελώς, υπογεγραμμένην και υπο του Εφημερίου της Ενορίας, εις την περιφέρειαν της οποίας κείται το εις υποθήκηνπαραχωρούμενονακίνητον, ως και υπεύθυνονδήλωσιν αυτού του ιδίου περί των ανωτέρω. Υποθήκη εγγραφομένη προς ασφάλειαν δανείου χορηγουμένου δυνάμει του παρόντος, επί ακινήτου του οφειλέτου, όστις προς απόδειξιν της κυριότητος παντό τρίτου, ο δε ενυπόθηκος οφειλέτης εκ τοιούτου, δανείου, θεωρείται, έναντι του τυχόν εναγνωρισθησομένου δικαστικώς τρίτου κυρίου του ενυποθήκου ακινήτου,, ως κακής πίστεως νομεύς, στερούμενος του δικαιώματος της αφαιρέσεως ενσωματωμένων υλικών ή της αποζημιώσεως δι`οιανδήποτεδαπάνας αυτού. Εις την περίπτωσιν ταύτην το χορηγηθένδάνειον μετά των τόκων αυτού οφείλεται παρά του αναγνωρισθέντος δικαστικώς κυρίου τιουενυποθήκου ακινήτου εις ον ανήκει το ενυπόθηκον μετά των δια του δανείου γενομένων κτισμάτων, τεκμαιρομένου τούτου αμαχήτως ως καταστάντοςπλουσιωτέρου κατά το ποσόν εις ο ανέρχεται το δάνειον μετά των τόκων αυτού. Ο τυχόν αναγνωρισθείς δικαστικώς τρίτος κύριος του ενυποθήκου υπόκεινται εις την εμπράγματοναγωγήν του δανειστού.

4. Η σχετική δανειακή σύμβασις καταρτίζεται, δι`ιδιωτικού εγγράφου. Δια την κατάρτισιν ταύτης και την αναδοχήν απασών των εκ της λήψεως της συνδρομής υποχρεώσεων, επι οικοπέδων μεν προικώων δεν απαιτείται η τήρησις των διατυπώσεων του άρθρου 1417 Α.Κ. επι οικοπέδων δε, ανηκόντων εις πρόσωπα τελούντα υπό, πατρικήνεξουσίαν, επίσης των διατυπώσεων των άρθρων 1512,1647,1700 και 1672 Α.Κ. `Επι επικαρπίας κατά την παράγραφον 3 του άρθρου 5 του παρόντος, η πληρωμή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων βαρύνει αποκλειστικώς τον ψλόνκύριον, πλην ο επικαρπωτής μετέχει εις την πληρωμήν των δόσεων, αίτινες καθίστανται διαρκούσης της επικαρπίας, ληξιπρόθεσμοι, συμμέτρως καταηνκαθορισμένην εν άρθρω 15 του Ν.Δ. 118/1973 “περί Κώδικής φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, προικών και κερδών εκ λαχείων”,σχέσιν αξίας της επικαρπίας προς την της πλήρους κυριότητος.

5. Υφισταμένης υποθήκης πάσα απαλλοτρίωσις το ακινήτου είναι άκυρος, επιτρεπομένας μόνον της μεταβιβάσεως λόγω προικόςυπερκατιόντων ή αδελφών.

6. Εάν το εφ`ου πρόκειται να ενσωματωθή η στεγαστική σνδρομήακίνητον ανήκει ουχι εις τον αρχηγόν της αναγνωρισθείσης δικαιούχου οικογενείας αλλά εις μέλος ταύτης, δια την χορήγησιν της συνδρομής απαιτείται η προσυπογραφή του δανειστικού συμβολαίου και υπό του έχοντος την κυριότητα μέλους.

Άρθρον 11
Υποχρεώσεις δικαιούχων – Κυρώσεις παραβατών.

1. Οι λαμβάνοντες την συνδρομήν δικαιούχοι, υποχρεούνται, όπως χρησιμοποιήσουν ταύτην αποκλειστικώς εντός της τασσομένης προθεσμίας δια την υπ`ευθύνην των ανέγερσιν ή επισκευήν της δι`ην χορηγείται αύτη οικοδομής.

2. Τα του ελέγχου δια την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου ρυθμίζονται δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων, εκδιδομένων μετά γνώμην της Συντονιστικής Επιτροπής.

3. Οι παραβάται των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος κηρύσσονται έκπτωτοι του περαιτέρω προς συνδρομήν δικαιώματος δι`αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, το δε καταβληθέν ποσόν εις χρήμα μετά της αξίας των τυχόν χορηγηθέντων οικοδομικών υλικών, βεβαιούται εις το Δημόσιον Ταμείον και εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον.

Άρθρον 12
Απόκτησις εκτάσεων.

1. Δια την εκτέλεσιν των βάσει του παρόντος νόμου εγκρινομένων προγραμμάτων, χαρακτηριζομένων δυνάμει τιου νόμου τούτου ως αφορώντων εις σκοπόν δημοσίας ωφελείας, επιτρέπεται η κατά τας κειμένας διατάξεις αναγκαστική απαλλοτρίωσις των αναγκαιουσών εκτάσεων υπερ του Δημοσίου και δαπάναις τούτου ή η υπ`αυτού αγορά τούτων, κατόπιν γνώμης της Συντονιστικής Επιτροπής. Το δια την αγοράνκαταβλητέον τίμημα ορίζεται βάσει εκτιμητικής εκθέσεως, καταρτιζομένηςυπο επιτροπής αποτελουμένης εξ ενός Πρωτοδίκου, ως Προέδρου του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου και των Προϊστάμενων των Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Νομού, ή των αναπληρωτών τούτων, συγκροτουμένηςδι`αποφάσεως του Νομάρχου, αποφαινομένης άμα καιτηςκαταλληλότητος της προς αγοράν εκτάσεως. Επερχομένης συμφωνίας επι του ορισθέντος τιμήματος της προς αγοράν εκτάσεως, αύτη εγκρίνεται δια πράξεως των Υπουργών Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων εργων, το δε Δημόσιον εκπροσωπείται κατά την σύναψιν της συμβάσεως αγοράς υπο του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου.

2. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών, και Δημοσίων Εργων εκδιδομένων μετά γνώμης της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται προς εξυπηρέτησιν του σκοπού του παρόντος Νομού να διατίθενται ακίνητα ανήκοντα εις το Δημόσιον κατά παρέκκλησιν από πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως ουσιαστικού ή διαδικαστικού περιεχομένου,διεπούσης, την διάθεσιν των ακινήτων τούτων. Δι`ομοίων αποφάσεων επιτρέπεται να καθορίζωνται και τυχόν όροικαι προϋποθέσεις δια την τοιαύτην διάθεσιν.

3. Ωσαύτως Δήμοι, Κοινότητες και γενικώς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, δύναται κατά παρέκκλησιν των καταστατικών των διατάξεων, να παραχωρούν εις το Υπουργείον Κοινωνικών Υπηρεσιών δωρεάν εκτάστεις των.

4. Ιδιοκτήται οικημάτων κειμένων εντός των απαλλοτριουμένων εκτάσεων, εφ`όσονδιέμενον εις ταύτα κατά τον χρόνον της απαλλοτριώσεως και στερούνται ετέρας ιδιοκτήτου κατοικίας εν τω οικισμώ, δύναται να εντάσσωνται εις τα βάσει των διατάξεων του παρόντος εφαρμοζομένα προγράμματα, δι`ητιολογημένης αποφάσες του νομάρχου, εκδιδομένης μετά γνώμης του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Άρθρον 13
Εργα Υποδομής
Αι δαπάναι εκτελέσεως στοιχειωδών έργων υδρεύσεως, αποχετεύσεως, ηλεκτροφωτισμού και υποδομής εν γένει, ως και διαμορφώσεως οδών, πλατειών και λοιπών απολύτως αναγκαίων έργων γενικής εξυπηρετήσεως εις νεοδημιουργουμένους ή υφιστάμενους θεομηνιοπλήκτους οικισμούς, βαρύνουν τας πιστώσεις των δια του παρόντος εφαρμοζομένων προγραμμάτων.

Άρθρον 14
Πιστώσεις

1. Αι δια την αντιμετώπισιν των εν γένει δαπανών του προγράμματος βάσει του παρόντος απαιτούμενοι πιστώσεις, διατίθενται εκ του Προϋπολογισμού Δημ. Επενδύσεως, εκ του τακτικού Προϋπολογισμού ή και εξ άλλων πόρων, εγγράφονται δε εις τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. Ωσαύτως δύναται να προέρχωνται εκ χρηματοδοτήσεων της Τραπέζης της Ελλάδος εκ των παρα`αυτήκατατεθιμένων διαθεσίμων κεφαλαίων.

2. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκδιδομένων μετά γνώμην της Συντονιστικής Επιτροπής, ανατίθεται η διαχείρησις των πόρων προγράμματος, εξαιρέσει των χρηματοδοτήσεων της Τραπέζης της Ελλάδος, και πληρωμή τούτων εις Τράπεζαν ή Οργανισμόν ή ΔημοσίανΥπηρεσίανμέσεω του υπό του άρθρου 11 του υπΆριθ. 775/1964 Β.Δ. “περί κωδικοποιήσεως διατάξεων περί Λαίκής Κατοικίας” προβλεπομένου λογαριασμού. Αι δαπάναι αι βαρύνουσαι τας πιστώσεις εφαρμογής του προγράμματος τούτου, εις οιονδήποτε οικονομικόν έτος και αν ανάγωνται, αποτελούν έξοδα του οικονομικού έτους καθ` ο εκδίδονται τα σχετικά εντάλματα. Δια την εκτέλεσιν προγραμμάτων αυτοστεγάσεως, χρηματοδοτουμένων εξ ειδικών χρηματοδοτήσεων της Τραπέζης της Ελλάδος, εφαρμόζονται αι διατάξεις του άρθρου 8 του ΝΔ. 1138/1972 “περί αναπροσαρμογής και βελτιώσεως στεγαστικών προγραμμάτων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσίων και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας”.

Άρθρον 15
Εκτέλεσις έργων και προμηθειών
Προς εκπλήρωσιν του βάσει των διατάξεων του παρόντος, επιδιωκομένου σκοπού κατά την εκτέλεσιν των απαιτουμένων έργων, προμηθειών, μεταφορών υλικών και άλλων εφοδίων, μισθώσεως ακινήτων, μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, ως και δια την ανάθεσιν εκπονήσεως σχετικών μελετών, δεν έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις των, περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών, εκμισθώσεως και μισθώσεως εν γένει σχετικών νόμων, ουδ` εφαρμόζονται οιονδήποτε περιορισμοί ή διατυπώσεις προβλεπόμεναιυπο της κειμένης νομοθεσίας. Ο τρόπος εκτελέσεως τούτων καθορίζεται δια κοινων αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων, εκδιδομένων μετά γνώμην της Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρον 16
Φορολογικαί απαλλαγαί και ατέλειαι.

1. Αι υπο των κατά τον παρόντα νόμον δικαιούχων στεγάσεως συναπτόμενοι συμβάσεις μεταβιβάσεως ακινήτων, η μετεγγραφή αυτών, η παροχή ενυποθήκων δανείων, η εξόφλησις των δόσεων τούτων, των εξ αυτών απορρεόντων τόκων, η εγγραφή και εξάλειψις της προς ασφάλισιν αυτών υποθήκη, ως και η έκδοσις των οικονομικών αδειών, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους, τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος κρατήσεως ή εισφοράς εν γένει υπερ του Δημοσίου ή τρίτου.
Αι ανωτέρω απαλλαγαί δεν δύναται να υπερβαίνουν τα υπό των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3783/1957 “περί στέγης των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων” ως ισχύει νυν, προβλεπόμεναι ανώτατα όρια.

2. Τα δια τας ως άνω συμβάσεις και συμβόλαια δικαιώματα των συμβολαιογράφων και των αμίσθων υποθηκοφυλάκων περιορίζονται εις το εν τρίτον των εκάστοτε ισχυόντων.
Αι αμοιβαί των δικηγόρων δια τας παρεχομέναςυπ`αυτών πάσης φύσεως υπηρεσίας εν σχέσει με την συνομολόγησιν δανείων χορηγουμένων κατά τας διατάξεις του παρόντος καθορίζονται δι`αποφάσεως του Υπουργού της Δικαιοσύνης.
Απασαι αι διοικητικαί και δικαστικαίενέργειαι και διαδικασίαι, αι προβλεπόμεναι δια την παροχήν κρατικής στεγαστικής συνδρομής βάσει των δια του παρόντος εφαμροζομένων προγραμμάτων στεγάσεως ενεργούνται ατελώς.

Άρθρον 17
Προσωπικόν.

1. Επιτρέπεται, δια την εκπλήρωσιν του δια των διατάξεων του παρόντος επιδιωκομένου σκοπού, η πρόσληψις δια χρονικόν διάστημα κατ` ανώτατονόριον τριών (3) ετών εκτάκτου επισυμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου τεχνικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, ως και κοινωνικών λειτουργών. Δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων, εκδιδομένων μετά γνώμην της Συντονιστικής Επιτροπής, καθορίζονται ο αριθμός και αι ειδικότητες του προσληφθέντου προσωπικού , η διάρκεαν της συμβάσεως ως και η αμοιβή αυτών. Δι`ομοίων αποφάσεων ενεργείται η πρόσληψις του προσωπικού.

2. Ωσαύτως δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών, και Δημοσίων Εργων μετά γνώμην της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να ορίζωνται δια τους οργανικώς ή εν αποσπάσει υπηρετούντας τακτικούς ή εκτάκτους υπαλλήλους των αρμοδίων με την εφαρμογήν του προγράμματος στεγάσεως Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων, πρόσθετον επίδομα ή αμοιβή καθ`υπερωρίαν εργασίας, ως και αι αποζημιώσεις των μελών εισηγητών και γραμματέων των δια του παρόντος συνιστωμένων επιτροπών. Δια των δι`εκτέλεσιν υπηρεσίας του προσωπικού του ασχολούμενου με την εφαρμογήν τον έλεγχον και την εποπτείαν των δια του παρόντος εφαρμοζομένων προγραμμάτων, κατά παρέκκλησιν των ισχυουσών σχετικών διατάξεων περί ορίου ημερών κινήσεων μηνιαίως εκτός έδρας, ως και η δαπάνη εκ της χρησιμοποιήσεως ιδιοκτήτων μεταφορικών μέσων.

Άρθρον 18
Σύστασις προσωρινών Ειδικών Υπηρεσιών.

1. Δια Π.Διαταγμάτων, εκδιδομένων τη προτάσει των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και δημοσίων Εργων δύναται να συνιστώνται προσωριναί Ειδικαί Υπηρεσίαι Αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων κατά περιοχήν Νομού ή κατά περιοχάς πλειόνων Νοιμών και να ορίζηται:
α) Η διάρθωσις ο εξοπλισμός εν γένει λειτουργία τούτων και
β) η εν γένει αρμοδιότης των Υπηρεσιών, ως και τα καθήκοντα και δικαιώματα των προϊσταμένων αυτών.

2. Εις τα Νομαρχιακά Συμβούλια Κοινωνικών Υπηρεσιών των Νομών, εις ους συνιστώνται αι κατα την προηγουμένην παράγραφον Ειδικαί Υπηρεσίαι, μετέχουν ως Εισηγηταί οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών τούτων.

Άρθρον 19
Μεταβίβασις αρμοδιοτήτων.

1 Αι υπό του παρόντος προβλεπόμεναι αρμοδιότητες των Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών και δημοσίων Εργων δύναται δι` αποφάσεως να μεταβιβάζωνται εις τους Νομάρχας ή εις όργανα των αρμοδίων Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών.

2. Αι βάσει του παρόντος εκδιδόμεναι αποφάσεις, πληντων αναφερομένων εις την κήρυξιν απαλλοτριώσεων, δεν χρήζουν δημοσιεύεσεως δια της Εφημέριδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 20
Ρύθμισις ανακυπτόντων θεμάτων.

1.Αι αναγκαιούσαι λεπτομέρειαι δια την εφαρμογήν των δια του παρόντος εκτελουμένων προγραμμάτων, ρυθμίζονται δι`αποφάσεως του αρμοδίου καθ` ύλην Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσίων και Δημοσίων Εργων εκδιδομένης μετά γνώμην της Συντοντιστικής Επιτροπής.

2. Επι θεμάτων μη ρυθμιζομένων υπό των διατάξεων του παρόντος, εφαρμόζονται συμπληρωματικώς αι διατάξεις του Β.Δ. 775/64 “περί λαϊκής κατοικίας”, του Β.Δ. 460/65 “περί αποκαταστάσεως σεισμοπλήκτων Μαρτίου-Απριλίου 1965, ως και οι τοιαύται του Ν.Δ. 1138/72.

3.Δια την ανέγερσιν κοινοχρήστων αποθηκών υπό Κρατικών Υπηρεσιών, Δήμων και Κοινοτήτων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή υπό Συνεταιρισμών και Τραπεζών εις περιοχάς σεισμοπλήκτων οικισμών του παρόντος νόμου, απαιτείται δια την ανέγερσιν τούτων οικόπεδον εκτάσεως τουλάχιστον εκ δύο στρεμμάτων.

Άρθρον 21
Επέκτασις διατάξεων.
Δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υπουργών Οικονομικών, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Εργων, επιτρέπεται όπως αι διατάξεις του παρόντος τίθεται εις εφαρμογήν και επι οικισμών πληγέντων ή πληττομένων εκ θεομηνιών, κατ Άλλας χρονικάς περιόδους.

Άρθρον 22
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 26 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ