ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 28/12/2000 με το Άρθρο 12 ΝΟΜΟΣ 2873/2000

Νόμος 395 ΦΕΚ Α΄199/31.7.1976
Περί απαγορεύσεως εξόδου εκ της Χώρας ένεκα χρεών προς το δημόσιον.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1.Επιτρέπεται η απαγόρευσις της εξόδου εκ της Χώρας Ελλήνων υπηκόοων εφ` όσον ούτοι τυγχάνουν οφειλέται του Δημοσίου εκ πάσης αιτίας και η οφειλή των υπερβαίνει το ποσόν των εκατόν χιλιάδων “(…)” δραχμών, ανεξαρτήτως του ληξιπροθέσμου ή μη ταύτης, προκειμένου δε περί οφειλής εκ λαθρεμπορίας ή τελωνειακής παραβάσεως εφ`όσον αύτη υπερβαίνει το ποσόν των δέκα χιλιάδων “(…)” δραχμών.
Η ιδία απαγόρευσις επιτρέπεται εις περίπτωσιν κατά την οποίαν επίκεινται βεβαίωσις χρέους προς το Δημόσιον, υπερβαίνοντος, κατά ην εν τω προηγουμένω εδαφίω διάκρισιν τα ως άνω ποσά.

#####
2. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, καθορίζονται αι αναγκαίαιλεπτομέρειαι εφαρμογής του παρόντος.

3. Τα εν παραγράφω 1 του παρόντος ποσά, δύναται να μεταβάλλωνται εκάστοτε δι`αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 26 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ