Νόμος 394 ΦΕΚ Α΄199/31.7.1976
Περί συνταξιοδοτήσεως του εις την Ανώνυμον Εταιρείαν “Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόρασις” μεταφερθέντος προσωπικού του καταργηθέντος ΝΠΔΔ “Εθνικόν Ιδρυμα Ραδιοφωνίας – Τηλεοράσεως”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Το εις σύνταξιν δικαίωμα του τακτικού προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. “Εθνικόν Ιδρυμα Ραδιοφωνίας – Τηλεοράσεως” , όπερ μετεφέρθη δυνάμει του Ν. 230/1975 περί ιδρύσεως της υπό την επωνυμίαν “Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόρασις” Ανωνύμου Εταιρείας, εις την δι`αυτού, ιδρυθείσαν Ανώνυμον Εταιρείαν “Ελληνική Ραδιοφωνία-Τηλεοράσεως” εξακολουθεί διεπόμενονυπο των διατάξεων του Νόμου 3163/1955 “περί συνταξιοδοτήσεως του Προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων” ως αύται εκάστοτε ισχύουν, της εν συνεχείας παρεχομένης υπηρεσίας του προσωπικού τούτου εξομοιουμένης όσον αφορά το εις σύνταξιν εις βάρος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων δικαίωμα αυτού προς την παρά τω Ε.Ι.Ρ.Τ. υπηρεσίαν., Η υπό των ανωτέρω διατάξεων προβλεπομένη εισφορά προς το Ι.Κ.Α. συνεχίζεται, της αφορώσης το Ε.Ι.Ρ.Τ. τοιαύτης καταβαλλομένης παρά της Ε.Ρ.Τ.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της ισχύος του Νόμου 230/1975.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 26 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ