Νόμος 392 ΦΕΚ Α΄199/31.7.1976
Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Οι χώροι οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) είναι υπαίθριοι εις τους οποίους παρέχεται η δυνατότης διαμονής, σιτίσεως και αναψυχής τουριστικών διαθετόντων ή μη ίδια μέσα μεταφοράς και διανυκτερεύσεως, ήτοι:σκηνάς και τροχόσπιτα, η δε ίδρυσις και λειτουργία αυτών υπόκεινται είς τον έλεγχον του ΕΟΤ.

2. Απαγορεύεται ή ιδρύσις και λειτουργία χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως άνευ:
α) Αδείας καταλληλότητος των δια την ίδρυσιν αυτών χώρων και
β) αδείας λειτουργίας, χορηγουμένων δια πράξεων του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων. Ωσαύτως απαγορεύεται η λειτουργία χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως κατά την διάρκειαν της προσωρινής αφαιρέσεως τς αδείας λειτουργίας ή μετά την ανάκλησιν αυτής, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 8. Υπό τους όρους των προηγουμένων εδαφίων απαγορεύεται και η διαφήμισις του όρου κάμπινγκ εν τη ημεδαπή και τη αλλοδαπή ως και η τοποθέτησις σχετικών ενδεικτίών πινακίδων.

Άρθρον 2

1. Οι χώροι οργανωμένης κατασκηνώσεως πρέπει να ευρίσκωνται εις τόπους φυσικού κάλλους μακράν θορυβωδών εγκαταστάσεων νοσογόνων εστιών και εγκαταστάσεων προκαλουσώνρύπανσιν του περιβάλλοντος ως και νεκροταφείων και εις σημεία ευχερούς προσπελάσεως εκ κυρίων οδικών αρτηριών η εκ της θαλάσσης.

2. Οι χώροι οργανωμένης καταστηνώσεως πρέπει να είναι περιφραγμένοι και να διαθέτουν αυτοφυές ή καλλιεργούμενονπράσινον, την αναγκαίανυποδομήν, ήτοι εσωτερικάς οδούς, δίκτυα υδρεύσεως, αποχετεύσεως, φωτισμού κλπ ως και τας απαραιτήτους κτιριακάς εγκαταστάσεις.

3. Οι χώροι οργανωμένης κατασκηνώσεως κατατάσσονται εις τάξεις αναλόγως της θέσεως, της εκτάσεως, της υποδομής και των κτιριακών εγκαταστάσεων αυτών, ως και της στάθμης των παρεχομένωνυπ`αυτών υπηρεσιών. Η κατά το άρθρον 1 άδεια λειτουργίας χορηγείται δι`ωρισμένηντάξιν.

Άρθρον 3

1. Αι άδειαικαταλληλότητος και λειτουργίας χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως χορηγούνται εις φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Απαγορεύεται η εκμετάλλευσις, διεύθυνσις ή διαχείρισις χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως υπό προσώπων καταδικασθέντων αμετακλήτως εις φυλάκισιν πέραν των τριών μηνών, δι`αδικήματα προβλεπόμενα υπο της παρ. 2 του άρθρου 9 του Α.Π. 431/1937 “περί διατάξεων αφορωσών εις τον έλεγχον των ξενοδοχείων και την προστασίαν των πελατών αυτών” ή πασχόντων εκ μεταδοτικού νοσήματος ή παθήσεως καθιστώσης αυτά ακατάλληλα δια την άσκησιν των καθηκόντων των.

Άρθρον 4

1. Επιτρέπεται εις τας επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεως χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως όπως ορίζουν ελευθέρως τας τιμάς χρήσεως των υπηρεσιών, επιφυλασσομένων των εκάστοτε ισχυουσών αγορανομικών διατάξεων. Το σχετικόν τιμολόγιον υποβάλλεται προς προώθησιν εις τον ΕΟΤ μέχρι της 1ης Αυγούστου εκάστου έτους και ισχύει αμετάβλητον δι`ολόκληρον την επομένην τουριστικήν περίοδον.

2.Εις την είσοδον των χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως τοποθετείται πινακίς αναγράφουσι το τιμολόγιον και τα διεθνώς καθιερωμένα σήματα παροχής ανέσεων και υπηρεσιών.

Άρθρον 5

1. Τη αιτήσει των ενδιαφερομένων δύναται να απονέμηται δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ τιμητική διάκρισις, ενός, δύο ή τριών αστέρων εις χώρους ωργανωμένης κατασκηνώσεως αναλόγως της συγκροτήσεως αυτών των προσφερομένων ανέσεων και της εν γένει λειτουργικής στάθμης αυτών.

2. Αι κατά τ` ανωτέρω απονεμόμεναι διακρίσεις δύναται ν`ανακαλούνταιδι`ομοίας πράξεως, εάν οι πραγματικαί καταστάσεις, επί των οποίων εστηρίχθή η απονομή των εκλείψουν ή μεταβληθούν.

Άρθρον 6

1. Η εκμεταλλευομένη χώρον οργανωμένης κατασκηνώσεως επιχείρησις υποχρεούται προ της ενάρξεως της εκμεταλλεύσεως να υποβάλη εις τον ΕΟΤ προς έγκρισιν τον διακριτιικόντίτλον του χώρου. Η έγκρισις του τίτλου παρέχει δικαιώματα αποκλειστικής χρήσεως αυτού.

2. Παρά τω ΕΟΤ τηρείται μητρώον των χορηγουμένων αδειών καταλληλότητος και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως και των εγκριθέντων διακριτικών τίτλων αυτών.

Άρθρον 7

1. Δι`αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ καθορίζονται:
α) Αι λεπτομέρειαι των προϋποθέσεων και η διαδικασία της χορηγήσεφς των κατά ο άρθρον 1 αδειών καταλληλότητος και λειτουργίας και αι τάξεις των χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως και αι αναγκαίαι δι` εκάστην τάξιν εγκαταστάσεις υποδομής και κτιριακαί εγκαταστάσεις ως και αι παρεχόμεναιυπηρεσίαι.
β) Οι όροι λειτουργίας των χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως και αι μεταξύ εκμεταλλευόντων αυτούς επιχειρήσεις και των πελατών αυτών σχέσεις.
γ) Τα κατά το άρθρον 3 παρ. 2 νοσήματα
δ) Τα της μορφής του κατά το άρθρον 4 παρ. 1 υποβαλλομένου προς θεώρησιν τιμολογίου.
ε) Αι διαστάσεις και το περιεχόμενον των κατά το άρθρον 4 παρ. 2 πινακίδων.
στ) Τα της διαδικασίας εγκρίσεως του διακριτικού τίτλου των χώρων ωργανωμένων κατασκηνώσεων.
ζ) Αι προϋποθέσεις και η διαδικασία απονομής τιμητικών διακρίσεων κατά το Άρθρον 5, ως και τα της ανακλήσεως αυτών.
η) Πάσα λεπτομέρειαι δια την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου.

Άρθρον 8

1. Στους έχοντες άδεια λειτουργίας χώρων οργανωμένων κατασκηνώσεων επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου:
Πρόστιμο ύψους μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δρχ. η προσωρινή αφαίρεση της άδειας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και εφόσον έχουν επιβληθεί τρεις τουλάχιστον ποινές προστίμου μέσα σε διάστημα δεκαοκτώ συνεχών μηνών ή οριστική αφαίρεση της άδειας, εφόσον έχει επιβληθεί προσωρινή αφαίρεση εντός τριετίας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με την παρ.6 του άρθρου 4 του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ Α 118)

2. Αι ανωτέρω διοικητικαί κυρώσεις επιβάλλονται εις τα αυτά ως άνω πρόσωπα εν περιπτώσει παραβάσεως των ισχυουσών εκάστοτε υγειονομικών και αγορανομικών διατάξεων και των διατάξεων περί αθεμίτου ανταγωνισμού ανεξαρτήτως των προβλεπομένων ποινικών ή αστικών κυρώσεων.

3. Αι διοικητικαί κυρώσεις επιβάλλονται δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ κατόπιν κλήσεως του παραβάτου όπως υποβάληέγγραφοναπολογίαν εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών.

4. Κατά των επιβαλουσών τας διοικητικάς κυρώσεις πράξεων του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, υποβαλομένη εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της πράξεως.

Άρθρον 9

1. Φυσικά πρόσωπα ή διευθυνταί ή διαχειρισταί ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων παραβαίνοντες τας διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 και 3 παρ. 2 του παρόντος τιμωρούνται με φυλάκισιν μέχρις 6 μηνών και χρηματικήνποινήν μέχρις 20.000

2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος, αι Αστυνομικαί αρχαί, κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του ΕΟΤ, προβαίνουν εις την διακοπήν της λειτουργίας χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως απομακρύνουσαι αναγκαστικώς τους εν αυτοίς διαμένοντας και το προσωπικόν και απαγορεύουσαι την εις τους χώρους τούτους είσοδον. Τα εν λόγω μέτρα λαμβάνονται μετά πάροδον απράκτου τασσομένης ευλόγου προθεσμίας προς διακοπήν της παρανόμου λειτουργίας.

3. Εγκαταστάσεις χώρων ωργανώμενης κατασκηνώσεως ιδρυθέντων ή λειτουργουσών άνευ των κατά το άρθρον 1 αδειών κατεδαφίζονται υπό της Αστυνομικής Αρχής κατόπιν εγγράφου παραγγελίας του ΕΟΤ,εάν οι ιδιοκτήται ή οι εκμεταλλευόμενοι αυτάς δεν προβώσι μετά προηγηθείσανέγγραφονπρόσκλησιν και εντός της δια ταύτης τασσομένης προθεσμίας εις τας οριζομένας κατεδαφίσεις και την ανάληψιν των υλικών. Αι γενόμεναι δαπάναι κατεδαφίσεως ή μεταφοράς υλικών βαρύνουν τ`ανωτέρω πρόσωπα καταβαλλόμεναι δε υπό του ΕΟΤ,ε εις βάρος και δια λογαριασμόν των υποχρέων, βεβαιούται εν συνεχεία και εισπράττονται παρ`αυτών μέσω των Δημοσίων Ταμείων κατά τας περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων διατάξεις.

Άρθρον 10

1. Επι των χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως δεν εφαρμόζονται αι διατάξεις του Νόμου 3185/1955 “περί κέντρων διακοπών και παραθερισμού αλλοδαπών εν Ελλάδι” και της υπ`αριθ. Γιγ/6800/22.6.1966 Υγειονομικής Διατάξεως “περί κατασκηνώσεως και λαίκώνθερέτρων”.Από της ισχύος του παρόντος Νόμου η υπο της ανωτέρω Υγειονομικής Διατάξεως προβλεπομένηαδεια χορηγείται μόνον δια ομαδικούς παραθερισμούς συλλόγων και λοιπών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος και δια παιδικάςμαθητικάς και προσκοπικάς κατασκηνώσεις.

2. Απαγορεύτεται η εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αιγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών, και εν γένει κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η φιλοξενία πέραν του ενός τροχόσπιτου από καταστηματάρχες ή ιδιώτες. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές, εφόσον δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλη διάταξη, διατασσόμενης συγχρόντως υπό του δικαστηρίου της βίαιης αποβολής τους.
Διαδικασία τηρείται η οριζόμενη από τα άρθρα 417 επ. του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για την ανάκριση και εκδίκαση των επ` αυτοφόρω πλημμελημάτων.
Σημ.: όπως η παρ.2 όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο μόνο του Ν. 779/1978 (ΦΕΚ Α 89), αντικαταστάθηκε πάλι με την παρ.12 του άρθρου 4 του Ν.2160/1993 (ΦΕΚ Α 118)

Άρθρον 11

1. Παν πρόσωπονεκμεταλλευομένον κατά την ισχύν του παρόντος Νόμου χώρους ωργανωμένης κατασκηνώσεως λειτουργούντας βάσει προσωρινών αδειών υποχρεούται όπως εντος εξ μηνών υποβάλει εις τον ΕΟΤ αίτησιν δια την χορήγησιν αδείας λειτουργίας του χώρου.

2. Μετά παρέλευσιν απράκτου της ανωτέρω προθεσμίας ή εν περιπτώσει μη χορηγήσεως της εμποσθέσμως αιτηθείσης αδείας λειτουργίας, απαγορεύεται ή λειτουργία του χώρου ωργανωμένης κατασκηνώσεωες εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος.

3. Επιτρέπεται η δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ χορήγησις νέας προσωρινής αδείας λειτουργίας χώρου ωργανωμένης κατασκηνώσεως, ευρισκομένου, εν λειτουργία κατά την ισχύν του παρόντος Νόμου και μη πληρούντος τας προϋποθέσεις δια την χορήγησιν αδείας καταλληλότητος και αδείας λειτουργίας κατά το άρθρον 1 παρ. 2 εφ`όσον υπεβλήθη εμπροθέσμως η κατά την παρ. 1 αίτησις και κατά την κρίσιν του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ, ο χώρος ωργανωμένης κατασκηνώσεως διαθέτει επαρκή υποδομήν. Οικίσμοι μονίμου κατασκευής υφιστάμενοι εντός τοιούτων χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως διατηρούνται ως έχουν, απαγορευομένης της επεκτάσεως αυτών εις όγκον και της κατασκευής νέων.

4. Η βάσει της κατά την ανωτέρω παρ. 3 προσωρινής αδείας λειτουργία χώρων παραταθή πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 1981. Επι των βάσει τοιαύτης προσωρινής αδείας λειτουργούντων χώρων ωργανωμένης κατασκηνώσεως έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Άρθρον 12
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 26 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ