Νόμος 391 ΦΕΚ Α΄ 204/5.8.1976
Περί των αποδοχών των προσθέτων Χωροφυλάκων-Αστυφυλάκων και άλλων τινών συναφών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1

1. Οι πρόσθετοι Χωροφύλακες-Αστυφύλακες λαμβάνουν τον βασικόνμηνιαίονμισθόν των ενεργεία ομοιοβάθμων των της αντιστοίχου μισθολογικής κλίμακος μετά των επιδομάτων πολυετούς υπηρεσίας, ευδοκίμου παραμονής, στολής και τροφοδοσίας, κατά τα εν τη επομένη παραγράφω οριζόμενα. Ομοίως δικαιούνται υφάσματος δια μιανχειμερινήν και δια μίαν θερινήνστολήναναδιετίαν, ως και δια μίαν χλαίνηνανατετραετίαν, τα έξοδα προμηθείας του οποίου βαρύνουν τον εργοδότην.

2. Δια τον κανονισμόν μισθού και των επ` αυτού υπολογιζομένων επιδομάτων προσμετρείται εις τον χρόνον του προσθέτου Χωροφύλακος-Αστυφύλακος και ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας εις το Σώμα εξ ου προέρχονται υπο την προϋπόθεσιν ότι δεν έτυχον συντάξεως. Αι αποδοχαί των μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος προσληφθέντων προσθέτων Χωροφυλάκων – Αστυφυλάκων, εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να είναι κατώτεραι των ήδη καταβαλλομένων.

Άρθρον 2
Απο της ισχύος του παρόντος καταργούνται αι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 755/1970 “περί προσθέτων Χωροφυλάκων-Αστυφυλάκων”.

Άρθρον 3
Αι υφιστάμεναι οργανικαί θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών του Σώματος της Αστυνομίας Πόλεων αυξάνονται κατά 13 Αστυκτηνιάτρους ως ακολούθως: Αστυνομικαί Διευθυνταί Α` τάξεως 1 Αστυνομικοί Διευθυνταί Β` τάξεως 2 Αστυνόμοι Α` ή Β` τάξεως 10.

Άρθρον 4

1. Εις Νήσους αποτελούσας μίαν μόνον Επαρχίαν επιτρέπεται όπως οι εκ τούτων καταγόμενοι οπλίται της Χωροφυλακής υπηρετούν εις Διοίκησιν Αξιωματικοί ης η περιφέρεια δεν συμπίπτει με τον τόπον γεννήσεως ή ασκήσεως πολιτικών δικαιωμάτων αυτών ή των συζύγων των.

2. Το δεύτερον εδάφιον της παραγράφου 7 του άρθρου 57 του Ν.Δ. 139/1969 “περί ιεραρχίας, προαγωγών, αποστρατείας και μεταθέσεων των μονίμων Αξιωματικών των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων, Λιμενικού και Πυροσβεστικού” καταργείται.

Άρθρον 5
Σημ.: όπως το άρθρο 5 καταργήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 422/1976 (Α`222).

Άρθρον 6
Η ισχύς του παρόντος άρχεται 15 ημέρας από της δημοσιεύσεως του δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 23 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ