Νόμος 388 ΦΕΚ Α΄194/27.7.1976
Περί εξισωτικών και αντισταθμιστικών δασμών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Δασμός εξισωτικός (αντιντάμπιγκ)

1. Δασμός εξισωτικός (αντιντάμπιγκ) επιβάλλεται επί παντός προιόντος αλλοδαπής προελεύσεως, αποτελούντος αντικείμενον εισαγωγής εις αντικανονικήν χαμηλήν τιμήν, κατά τα εν άρθρω 2 του παρόντος νόμου ειδικώς οριζόμενα (τιμήν ντάμπιγκ), συνεπεία της οποίας η εισαγωγή εις την χώραν προκαλεί, ή απειλεί να προκαλέση σημαντικήν ζημίαν εις την υφισταμένην εθνικήν παραγωγήν ή να επιβραδύνη σημαντικώς την δημιουργίαν ή την ανάπτυξιν ταύτης.

2. Οπου εις τας διατάξεις του παρόντος νόμου, ο όρος “ζημία” χρησιμοποιείται άνευ ετέρας ενδείξεως ούτος καλύπτει τας εν τη προηγουμένη παραγράφω τρείς περιπτώσεις ζημίας.

Άρθρον 2
Αντικείμενον εισαγωγής εις αντικανονικήν χαμηλήν τιμήν.

1. Προιόν τι θεωρείται ως αποτελούν αντικείμενον εισαγωγής εις αντικανονικήν χαμηλήν τιμήν (ντάμπιγκ), εφ` όσον η τίμη εξαγωγής του εις Ελλάδα είναι συγκριτικώς κατωτέρα της υπό ομαλάς εμπορικάς συνθήκας επιτυγχανομένης τοιαύτης κατά τον αυτόν χρόνον, δι` όμοιον προιόν, προοριζόμενον διά κατανάλωσιν εντός της χώρας καταγωγής, εξ ης τούτο εξήχθη. Ως ομοίον προιόν ταυτόσημον καθ` όλας τας ενδείξεις προς το υπό εξέτασιν, η εν ελλείψει τοιούτου προιόντος έτερον προιόν, όπερ έχει χαρακτηριστικά στενώς προσομοιάζοντα προς τα του υπό εξέτασιν προιόντος τοιαύτα.

2. Εις περίπτωσιν, καθ` ην η εισαγωγή προϊόντος τινός δεν πραγματοποιείται απ` ευθείας εκ της χώρας καταγωγής, αλλά μέσω ετέρας χώρας, συγκρίνονται, υπό την επιφύλαξιν της διατάξεως της επομένης παραγράφου, προς διαπίστωσιν υπάρξεως ντάμπιγκ,η τιμή εις ην εξάγεται τούτο εις Ελλάδα προς την τιμήν ομοίου προϊόντος εις την αγοράν της εξαγούσης χώρας.

3. Κατ` εξαίρεσιν, οσάκις το προϊόν διαμετακομίζεται μέσω της εξαγούσης χώρας ή δεν παράγεται τοιούτον προϊόν εις την εξάγουσαν χώραν ή δεν υφίσταται τιμή επιδεκτική συγκρίσεως διά τούτο εις την χώραν ταύτην, δύναται η σύγκρισις να ενεργήται με την τιμήν του ομοίου προϊόντος εις την χώραν της καταγωγής.

4. Οσάκις ουδεμία πώλησις ομοίου προϊόντος επραγματοποιήθη, υπό ομαλάς εμπορικάς συνθήκας, εις την εσωτερικήν αγοράν της εξαγούσης χώρας ή οσάκις, λόγω των ειδικών συνθηκών της αγοράς της χώρας ταύτης, αι τοιαύται πωλήσεις δεν επιτρέπουν κανονικήν σύγκρισιν, προϊόν τι θεωρείται ως αποτελούν αντικείμενον ντάμπιγκ, όταν η τιμή εξαγωγής τούτου εις Ελλάδα είναι κατωτέρα:
α) της επιδεκτικής συγκρίσεως τιμής ομοίου προϊόντος εξαγομένου εις τρίτην χώραν. Η τιμή αύτη δύναται να είναι η υψηλοτέρα κατά την εξαγωγήν, εφ` όσον είναι αντιπροσωπευτική ή
β) του κόστους παραγωγής εις την χώραν καταγωγής, επηυξημένου διά ποσού, αντιπροσωπεύοντος τα έξοδα πωλήσεως, τα έξοδα διαχειρίσεως, τα λοιπά έξοδα ως και το κέρδος. Η διά το κέρδος πρασαύξησις δεν δύναται να υπερβαίνη το συνήθως πραγματοποιούμενον κέρδος επί πωλήσεως προϊόντων της ιδίας γενική κατηγορίας εις την εσωτερικήν αγοράν της χώρας καταγωγής.

5. Οσάκις ουδεμία τιμή εξαγωγής υφίσταται ή οσάκις η υφισταμένη τοιαύτη δεν είναι επιδεκτική συγκρίσεως, λόγω υπάρξεως συνεταιριστικής σχέσεως ή συμψηφιστικού τινος διακανονισμού μεταξύ εξαγωγέως και εισαγωγέως ή τρίτου μέρους, η τιμή εξαγωγής, διά την εφαρμογήν των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων, δύναται να καθορίζηται επί τη βάσει της τιμής εις ην το εισαγόμενον προϊόν μεταπωλείται διά πρώτην φοράν εις ανεξάρτητον αγοραστήν, ή, εάν τούτο δεν μεταπωλείται εις ην κατάστασιν εισήχθη, επί τη βάσει οιασδήποτε ετέρας λογικής βάσεως.

6. Η κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου σύγκρισις των τιμών, διενεργείται επί συναλλαγών του αυτού εμπορικού επιπέδου, κατά το στάδιον της εξόδου του προϊόντος εκ του εργοστασίου και εν σχέσει προς τας πλέον προσφάτους πωλήσεις. Κατά της σύγκρισιν ταύτην, λαμβάνονται υπ` όψιν αι εις εκάστην περίπτωσιν υφιστάμεναι διαφοραί εις τας συνθήκας και τους όρους πωλήσεως, αι εις την φορολογίαν διαφοραί, ως και έτεραι τοιαύται επηρεάζουσαι την συγκριτικότητα των τιμών. Επί των περιπτώσεων της προηγουμένης παραγρ. 5, λαμβάνονται υπ` όψιν, τα πραγματοποιηθέντα μεταξύ εισαγωγής και μεταπωλήσεως έξοδα, ως και τα προκύπτοντα κέρδη.

7. Δεν θεωρείται ότι αποτελεί αντικείμενον ντάμπιγκ προιόν τι οσάκις τούτο απαλλάσεται εκ των δασμών και λοιπών φόρων, οίτινες επιβαρύνουν όμοια προιόντα, προοριζόμενα προς κατανάλωσιν εντός της χώρας καταγωγής ή εξαγωγής τούτου.

8. Εις περίπτωσιν εισαγωγών εκ χώρας, της οποίας το εμπόριον αποτελεί εξ ολοκλήρου ή σχεδόν εξ ολοκλήρου αντικείμενον μονοπωλίου και όπου αι εγχώριαι τιμαί καθορίζονται υπό του Κράτους, δύναται κατά την κρίσιν της Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, να μη γίνεται ακριβής σύγκρισις μεταξύ της τιμής κατά την εξαγωγήν προς την χώραν προιόντος τινός και των εγχωρίων τιμών της εξαγούσης χώρας εφ`όσον θεωρείται υπό της επιτροπής, ότι ο προσδιορισμός της επιδεκτικής συγκρίσεως τιμής εις την εν λόγω χώραν παρουσιάζει ειδικάς δυσχερείας. Εις τας περιπτώσεις ταύτας, διά τον καθορισμόν της επιδεκτικής συγκρίσεως τιμής, εφαρμόζονται αι διατάξεις των παραγράφων 4 περιπτώσις α` ή 5 του παρόντος άρθρου αναλόγως.

9. Η κατά τας διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων προσδιοριζομένη διαφορά τιμής, αποτελεί το περιθώριον του νταμπιγκ.

Άρθρον 3
Καθορισμός ζημίας

1. Θεωρείται ότι υφίσταται ζημία, εν τη εννοία του παρόντος νόμου αι αποτελούσαι το αντικείμενον ντάμπιγκ εισαγωγοί συνιστούν καταφανώς την βασικήν αιτίαν ταύτης.

2. Διά την διαπίστωσιν της ζημίας, σταθμίζονται αι εκ του ντάμπιγκ απορρέουσαι συνέπειαι έναντι του συνόλου των λοιπών παραγόντων, οίτινες μόνοι ή εν συνδυασμώ δύναται να επηρεάζουν δυσμενώς την παραγωγήν, ως ο όγκος και αι τιμαί των μη εχουσών υποστή ντάμπιγκ εισαγωγών του οποίου παρόντος ο ανταγωνισμός μεταξύ των εγχωρίων παραγωγών ο περιορισμός της ζητήσεως, οφειλόμενος εις υποκατάστασιν του προιόντος δι` ετέρων προιόντων ή εις την αλλαγήν προτιμήσεως των καταναλωτών.

3. Η διαπίστωσις επαπειλουμένης ζημίας βασίζεται επί πραγματικών γεγονότων και ουχί εφ` άπλων ισχυρισμών, υποθέσεων ή πιθανότητων. Η μεταβολή των συνθηκών, αίτινες θέλουν δημιουργήσει κατάστασιν, εις ην το ντάμπιγκ θα προκαλέση ζημίαν, δέον να προβλέπηται ως βέβαια και επικειμένη.

4. Διά την εκτίμησιν της ζημίας, λαμβάνονται υπ` όψιν πάντες οι παράγοντες, οιτινες επηρεάζουν την κατάστασιν της διά του ντάμπιγκ θεγομένης εγχωρίου παραγωγής, οίον η ανάπτυξις και αι προοπτικαί της παραγωγής ταύτης ως προς τον κύκλον εργασιών, η συμμετοχή εις την αγοράν, τα κέρδη, αι τιμαί, συμπεριλαμβανομένου του μέτρου καθ` ο η κατά την παράδοσιν τιμή του τελωνισθέντος προιόντος είναι κατώτερα του ομοίου προιόντος, όπερ επικρατεί κατά τας συνηθείς εμπορικάς συναλλαγάς εις την εσωτερικήν αγοράν, αι πραγματοποιειθείσαι εξαγωγαί, η απασχόλησις, ο όγκος των αποτελουσών το αντικείμενον του ντάμπιγκ εισαγωγών και ο όγκος των λοιπών εσαγωγών και ο όγκος των λοιπών εισαγωγών, ή πλήρης χρήσις της δυναμικότητος, η παραγωγικότης και τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα επί του εμπορίου. Εις ης και πλείονες ακόμη των ως άνω παραγόντων δεν αποτελούν υπποχρεωτικώς βάσιν αποφασιστικής κρίσεως.

5. Αι επιπτώσεις των αποτελουσών το αντικείμενον του ντάμπιγκ εισαγωγικών εκτιμώνται εν σχέσει προς την εθνικήν παραγωγήν ομοίου προιόντος, οσάκις τα υπάρχοντα στοιχεία επιτρέπουν την κεχωρισμένην πιστοποίησιν της παραγωγής επί τη βάσει των κριτηρίων της παραγωγικής διαδικασίας των πραγματοποιουμένων εσόδων των παραγωγών και των κερδών. Οσάκις η εθνική παραγωγή ομοίου προιόντος δεν έχη κεχωρισμένα χαρακτηριστικά, κατά την έννοιαν των κριτηρίων τούτων, αι επιπτώσεις των υποστάντων ντάμπιγκ εισαγωγών εκτιμώνται διά της εξετάσεως της παραγωγής της πλησιεστέρας ομάδος προιόντων ή σειράς προιόντων ήτις περιλαμβάνει το όμοιον προϊόν, δι` ο δύναται να ληφθούν οι αναγκαίοι πληροφορίαι.

Άρθρον 4
Εννοια εθνικής παραγωγής

1. Ως εθνική παραγωγή, κατά την έννοιαν του παρόντος νόμου νοείται το σύνολον των εγχωρίων παραγωγών ομοίων προιόντων ή εκείνων των οποίων η παραγωγή ομού καλύπτει το μεγαλύτερον μέρος της συνολικής εγχωρίου παραγωγής των προιόντων τούτων. Εφ` όσον παραγωγοί τινες είναι και εισαγωγείς του προιόντος του αποτελούντος αντίκειμενον ντάμπιγκ, ως έθνικη παραγωγή θεωρείται το σύνολον των υπολοίπων παραγωγών.

2. Κατ` εξαίρεσιν, δύναται η εχγώριος αγορά να διαχωρισθή εις δύο ή και πλείονας ανταγωνιστικάς αγοράς και οι παραγωγοί εις το εσωτερικόν εκάστης τούτων να θεωρούνται ως αντιπροσωπεύοντες μίαν παραγωγήν, εν τη εννοία της προηγουμένης παραγράφου, οσάκις λόγω των εξόδων μεταφοράς, άπαντες οι παραγωγοί εντός της τοιαύτης αγοράς πωλούν το σύνολον ή σχεδόν το σύνολον της παραγωγής του προιόντος εις αυτήν την αγοράν και ουδεμία ή σχεδόν ουδεμία ποσότης του προιόντος τούτου, πωλείται εις ετέραν περιοχήν της χώρας, η οσάκις υφίστανται ειδικοί όροι αγοράς, οίτινες συνεπάγονται διά τους παραγωγούς μιας τοιαύτης αγοράς ίσον βαθμόν απομονόσεως εκ της υπολοίπου παραγωγής υπό τον όρον ότι δύναται να υπάρξη ζημία εις τοιαύτας περιπτώσεις μόνον εάν πλήτη το σύνολον ή σχεδόν το σύνολον της παραγωγής του προιόντος επι της ούτως οριζομένης αγοράς.

3. Αι διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 3 εφαρμόζονται και επί των περιπτώσεων των ρυθμιζομένων διά του παρόντος άρθρου.

Άρθρον 5
Γνωμοδοτική Επιτροπή – Κίνησις διαδικασίας επιβολής δασμών εξισωτικών

1. Προς διαπίστωσιν της συνδρομής των προυποθέσεων διά την κατά το παρόντα νόμον επιβολήν δασμού αντιντάμπιγκ συνιστάται παρά τω Υπουργείω Οικονομικών Γνωμοδοτική Επιτροπή, αποτελουμένη:
α) εκ δύο (2) ανωτέρων υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών επί βαθμώ τουλάχιστον 3ω του αρχαιοτέρου εξ αυτών εκτελούντος χρέη Προέδρου,
β) εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου εξ εκάστου των Υπουργείων Εμπορίου και Βιομηχανίας οριζομένου, μετά του αναπληρωτού του, υπό του αρμοδίου Υπουργού,
γ) εξ ενός κοινού εκπροσώπου των Εμπορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς, υποδεικνυομένου, μετά του αναπληρωτού του, υπό της Διοικήσεως των συλλόγων τούτων,
δ) εξ ενός εκπροσώπου του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, υποδεικνυομένου, μετά του αναπληρωτού του, υπό της διοικήσεως τούτου και
ε) εξ ενός κοινού εκπροσώπου των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Περαιώς, υποδεικνυομένου μετά του αναπληρωτού του υπό των Επιμελητηρίων τούτων. Της Επιτροπής μετέχει ως εισηγητής, άνευ ψήφου, υπάλληλος της Δασμολογικής Διευθύνσεως του Υπουργείου Οικονομικών επί βαθμώ τουλάχιστον 5ω. Χρέη Γραμματέως της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της αυτής Διευθύνσεως.

2. Τα της συγκροτήσεως της λειτουργίας και της αποζημιώσεως των μελών, του Εισηγητού και του Γραμματέως της Επιτροπής, καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών.

3. Δι` ομοίας αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών ορίζονται τα της κινήσεως της διαδικασίας προς επιβολήν εξισωτικών δασμών (αντιντάμπιγκ) τα υπό των ενδιαφερομένων μερών υποβλητέα εκάστοτε, προς απόδειξιν ή ανταπόδειξιν του ντάμπιγκ στοιχεία και η τηρητέα υπό της Επιτροπής κατά το στάδιον της ερεύνης αποδεικτική διαδικασία.

4. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί περί της υπάρξεως ντάμπιγκ και του περιθωρίου τούτου, περί της προκαλουμένης ή επαπειλουμένης ζημίας και της εκτάσεως ταύτης και περί των ληπτέων προς εξουδετέρωσιν του ντάμπιγκ μέτρων. Αι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής υποβάλλονται εις τον Υπουργόν των Οικονομικών, όστις εν περιπτώσει αποδοχής των, εν όλω ή εν μέρει εκδίδει την σχετικήν απόφασιν.

Άρθρον 6
Ανάληψις υποχρεώσεως αναπροσαρμογής των τιμών

1. Η κινηθείσα διαδικασία επιβολής δασμών εξισωτικών (αντιτάμπιγκ) λήγει άνευ επιβολής τοιούτου δασμού ή της λήψεως προσωρινών μέτρων, εφ` όσον εκ της διεξαχθείσης ερεύνης διαπιστωθή υπό της Επιτροπής ότι ουδέν των μέτρων τούτων είναι απαραίτητον διά την προστασίαν της εθνικής παραγωγής.

2. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δύναται να εφαρμόζωνται, κατά την κρίσιν της Επιτροπής και οσάκις οι εξαγωγείς προιόντος τινός εις την χώραν αναλαμβάνουν οικειοθελώς την υποχρέωσιν να αναθεωρήσουν τας τιμάς των κατά τρόπον εξαλείφοντα το περιθώριον του ντάμπιγκ ή να παύσουν να εξάγουν το αποτελούν το αντίκειμενον του ντάμπιγκ προιόν εις την Ελλάδα.

3. Οσάκις οι εξαγωγείς ούτοι αναλαμβάνουν τας κατά τας κατά την προηγουμένην παράγραφον δεσμεύσεις και η Επιτροπή αποδέχεται ταύτας, η έρευνα, ως προς την προκαλουμένην ζημίαν, ολοκληρούται εάν τούτο αποφασισθή υπό της Επιτροπής ή αιτηθή υπό των εξαγωγέων. Εφ` όσον εκ της περατωθείσης ερεύνης διαπιστωθή υπό της Επιτροπής, ή η ύπαρξις ζημίας η αναληφθείσα υπό των εξαγωγέων υποχρέωσις παύει να υφίσταται εκτός εάν οι εξαγωγείς προσφέρωνται εις την διατήρησιν ταύτης.

4. Η μη προσφορά των εξαγωγέων εις την ανάληψιν των εν τη παραγράφω 2 του παρόντος άρθρου δεσμεύσεων ή η άρνησις αυτών, καλουμένων προς τούτο υπό της Επιτροπής, όπως ενεργήσουν ούτω,κατόπιν υποδείξεως υπό της Επιτροπής δεν επιδρά δυνσμενώς επί της ερευνωμένης υποθέσεως ντάμπιγκ. Εν τούτοις, ει την περίπτωσιν ταύτην, δύναται ελευθέρως να καθορίζηται υπό της Επιτροπής όπως ενεργήσουν ούτω, κατόπιν σχετικής υποδείξεως της Επιτροπής δεν επιδρά δυσμενώς επί της ερευνωμένης υποθέσεως ντάμπιγκ. Εν τούτοις εις την περίπτωσιν ταύτην, δύναται ελευθέρως να καθορίζηται υπό της Επιτροπής, ότι απειλή περί προκλήσεως ζημίας είναι πιθανώτερον να πραγματοποιηθή εφ` όσον αι αποτελούσαι το αντίκειμενον ντάμπιγκ εισαγωγαί συνεχίζονται.

Άρθρον 7
Προσωρινά μέτρα

1. Οσάκις εκ της προκαταρκτικής εξετάσεως των στοιχείων διαφαίνεται η άσκησις ντάμπιγκ και υφίστανται επαρκείς ενδείξεις περί προσκλήσεως ζημίας, το δε συμφέρον της εθνικής παραγωγής απαιτεί άμεσον ενέργειαν, δύναται τη αιτήσει των θιγομένων εγχωρίων παραγωγών ή και αυτεπαγγέλτως υπό του Υπουργού των Οικονομικών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής, να λαμβάνωνται προσωρινά μέτρα αντιτάμπιγκ πριν ή περαιωθή η οριζομένη υπό της εκδοθησομένης κατά την παραγρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 5, υπουργικής αποφάσεως, έρευνα.

2. Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω προσωρινά μέτρα, συνιστάται είτε εις την επιβολήν επί των αποτελούντων το αντικείμενον ντάμπιγκ προιόντων ενός δασμού εισπραττομένου επί παρακαταθήκη ίσον προς το ποσόν του προσωρινώς εκτιμουμένου υπό της Επιτροπής περιθωρίου του ντάμπιγκ, είτε εις την λήψιν χρηματικής ή τραπεζικής εγγυήσεως ίσης προς το ποσόν του περιθωρίου του ντάμπιγκ.

3. Τα εν τη προηγουμένη παραγράφω προσωρινά μέτρα αντιντάμπιγκ, δεν δύναται να εφαρμόζωνται διά περίοδον μεγαλυτέραν των τριών μηνών ή οσάκις δεν έχη ολοκληρωθή εισέτι η σχετική έρευνα και αιτούνται τούτο οι εισαγωγείς ή οι εξαγωγείς, των εξ μηνών.

4. Αι διατάξεις των παραγράφων 1 – 12 του επομένου άρθρου 8 εφαρμόζονται αναλόγως και επί των κατά το παρόν λαμβανομένων προσωρινών μέτρων.

5. Το παρακατατεθέν ποσόν του προσωρινού εξισωτικού δασμού (αντιντάμπιιγκ) τακτοποιείται δια της εισαγωγής του ως δημοσίου εσόδου ή της επιστροφής του εις τον καταβάλλοντα εισαγωγέα εν όλω ή εν μέρει αναλόγως προς το περιεχόμενον της μετά την οκόκληρωσιν της ερεύνης εκδιδομένης οριστικής αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, περί επιβολής ή μη εξισωτικού δασμού (αντιτάμπιγκ). Η εισαγωγή του προσωρινού δασμού ως δημοσίου εσόδου, δύναται να ορίζηται υπό της ως άνω αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, μόνον εφ` όσον διαπιστούται εις την σχετικήν γνωμοδότησιν της Επιτροπής η πρόκλησις σημαντικής ζημίας εις την υφισταμένην εθνικήν παραγωγήν.

6. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και διά την τακτοποίησιν της ληφθείσης εγγυήσεως οσάκις τα προσωρινά μέτρα συνίστανται εις παροχήν τραπεζιτικής ή χρηματικής εγγυήσεως.

Άρθρον 8
Επιβολή εξισωτικών δασμών (αντιντάμπιγκ)

1. Ο Εξισωτικός δασμός (αντιντάμπιγκ) επιβάλλεται δι` αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, εκδιδομένης μετά προηγουμένην γνωμοδότησιν της εν άρθρω 5 του παρόντος προβλεπομένης Γνωμοδοτικής Επιτροπής, περί της συνδρομής των εν άρθρω 1 του ιδίου τασσομένων προυποθέσεων.

2. Ο εξισωτικός δασμός (αντιντάμπιγκ) δύναται να είναι ίσος προς το εν παραγρ. 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου καθοριζόμενον περιθώριον του ντάμπιγκ ή και μικρότερος τούτου, εφ` όσον κατά την κρίσιν της ως άνω Επιτροπής, ο χαμηλότερος ούτος δασμός είναι επαρκής διά την εξάλειψιν της προκαλουμένης ή επαπειλουμένης ζημίας της εθνικής παραγωγής.

3. Οταν προιόν τι εισάγεται εν Ελλάδι εκ πλειόνων της μιάς χωρών, ο εξισωτικός δασμός (αντιτάμπιγκ), επιβάλλεται άνευ διακρίσεως και κατά το το προσήκον ύψος εις εκάστην περίπτωσιν, επί εισαγωγής εξ όλων των χωρών του προιόντος τούτου, διά το οποίον διαπιστούται ότι αποτελεί αντικείμενον ντάμπιγκ, προκαλεί δε αύτη η επαπειλεί ζημίαν της εθνικής παραγωγής.

4. Η περιγραφή του προιόντος εφ`ου επιβάλλεται εξισωτικός δασμός (αντιντάμπιγκ) περιλαμβάνει τας κάτωθι ενδείξεις:
α) δασμολογικήν περιγραφήν,
β) εμπορικόν όνομα,
γ) χώραν καταγωγής ή εξαγωγής,
δ) προμηθευτήν .

5. Εάν πλειόνες προμηθευταί εκ της ιδίας χώρας προσφέρουν το αποτελούν το αντικείμενον ντάμπιγκ προιόν και δεν δύναται πρακτικώς να κατονομασθούν πάντες, το προιόν ορίζεται διά των, υπό τα στοιχεία α,β, και γ της προηγουμένης παραγράφου, ενδείξεων.

6. Εάν πλείονες προμηθευταί εκ πλειόνων χωρών προσφέρουν το αποτελούν το αντικείμενον ντάμπιγκ προιόν και δεν δύναται πρακτικώς να κατονομασθούν πάντες οι προμηθευταί, το προιόν ορίζεται διά των υπό τα στοιχεία και β` της ανωτέρω παραγρ. 4 ενδείξεων και της αναφοράς όλων των προμηθευτριών χωρών.

7. Ο εισπραχθείς εξισωτικός δασμός (αντιντάμπιγκ). επιστρέφεται εν όλω εν μέρει εις τον καταβάλλοντα τούτον εισαγωγέα, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου εφ` όσον ήθελε διαπιστωθή υπ` αυτής εκ των προσαχθέντων υπό του εισαγωγέως στοχείων, ότι τα τεθέντα υπ`αυτού εις ανάλωσιν προιόντα δεν υπέστησαν ντάμπιγκ ή ότι το περιθώριον του ντάμπιγκ είναι χαμηλότερον του οριζομένου τοιούτου εις την εν παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασιν του Υπουργού των Οικονομικών.

8. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον επιστροφή των εξισωτικών δασμών (αντιτάμπιγκ) πραγματοποιείται δι` αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών, εκδιδομένης εντός μηνός από της υποβολής αυτώ της σχετικής γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής. Η υποβολή υπό του εισαγωγεώς εις την Γνωμοδοτικήν Επιτροπήν των οικείων αποδεικτικών στοιχείων πραγματοποιείται εντός μηνός το βραδύτερον από του τελωνισμού του εμπορεύματος, η δε επιτροπή αποφαίνεται εντός δέκα πέντε ημερών από της λήψεως των στοιχείων τούτων.

9. Ο εξισωτικός δασμός (αντιντάμπιγκ) διατηρείται εν ισχύι μέχρις εξουδετερώσεως του προκαλούντος την ζημίαν ντάμπιγκ.

10. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή επανεξετάζει την ανάγκην της συνεχίσεως της επιβολής του εξισωτικού δασμού (αντιτάμπιγκ) είτε αυτεπαγγέλτως είτε τη αιτήσει των ενδιαφερομένων μερών εφ`όσον εκ των υφισταμένων παρ` αυτή στοιχείων ή των προσαγομένων τοιούτων υπό των ενδιαφερομένων προκύπτει ανάγκη αναλόγου αναθεωρήσεως.

11. Ο εξισωτικός δασμός (αντιντάμπιγκ) επιβάλεται από της ημερομηνίας της δημοσιεύεως διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της σχετικής αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών.

12. Η επιβολή εξισωτικού δασμού (αντιντάμπιγκ) εν ουδεμία περιπτώσει δύναται να αποτελέση λόγον αυξήσεως των τιμών προιόντων εγχωρίως παραγομένων, ομοίων προς τα υποβληθέντα εις τον δασμόν τούτον αλλοδαπά προιόντα. Πάσα τοιαύτη αύξησις βεβαιούμενη διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Εμπορίου και Βιομηχανίας, συνεπάγεται την άρσιν του επιβληθέντος εξισωτικού δασμού (αντιντάμπιγκ).

Άρθρον 9
Αντισταθμιστικός δασμός

1. Αντισταθμιστικός δασμός δύναται να επιβάλλεται επί παντός προιόντος αλλοδαπής προελεύσεως διά τον οποίον διαπιστούται ότι παρέχεται καθ` οιονδήποτε τρόπον αμέσως ή εμμέσως επιχορήγησις ή πριμοδότησις εις την παραγωγήν την κατασκευήν ή την εξαγωγήν του προιόντος τούτου εν τη χώρα κατασκευής ή εξαγωγής, συμπεριλαμβανομένης και πάσης ετέρας ειδικής επιχορηγήσεως εις την μεταφοράν του, εκ της οποίας προκαλείται ή επαπειλείται είτε σοβαρά ζημία εις την υφισταμένην εθνικήν παραγωγήν, είτε επιβράδυνσις εις την δημιουργίαν ή ανάπτυξιν ταύτης. Ο αντισταμθιστικός δασμός, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν της κατά τα ως άνω επιχορηγήσεως ή πριμοδοτήσεως.

2. Αι διατάξεις των άρθρων 3-8 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και διά την επιβολήν αντισταθμιστικού δασμού.

Άρθρον 10
Χαρακτήρ του Νόμου
Αι διατάξεις του παρόντος Νόμου αποτελούν πλαίσιον, κατά τους ορισμούς του άρθρου 78 παραγρ. 5 του Συντάγματος.

Άρθρον 11
Καταργούμεναι διατάξεις
Ο Νόμος 4056/1960 “περί επιβολής δασμών αντιτάμπιγκ και αντισταθμιστικών τοιούτων”, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά του Ν.Δ. 4418/64 καταργείται.

Άρθρον 12
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεως του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 20 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ