Νόμος 386 ΦΕΚ Α΄108/21.7.1976
Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών και απαγορεύσεως εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων εις περιοχήν του Πεντελικού όρους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 2
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 3
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 4
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 5
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 6
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 7

1. Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

2. Η περιοχή Αθηνών – Πειραιώς, περί ης η προηγουμένη παράγραφος περιλαμβάνεται μεταξύ της ακτής του Σαρωνικού Κόλπου και τεθλασμένης γραμμής διερχομένης διά των κορυφογραμμών των ορέων Υμμητού, Πεντέλης, Πάρνηθος και Αιγάλεω και καθοριζομένης επακριβώς υπό σημείων προσδιοριζομένων δι` αζιμουθιακών συντεταγμένων, ως ακολούθως:
1) χ=-15785, ψ=+ 5045
2) χ=-13541, ψ=+21679
3) χ=-11183, ψ=-27304
4) χ=- 4850, ψ=- 2600 5) χ=- 2905, ψ=-21210
6) χ=- 3292, ψ=-20795 7) χ=- 6415, ψ=-19820 8) χ=- 6535, ψ=-19560
9) χ=- 6830, ψ=-19360
10) χ=- 7080, ψ=-19380 11) χ=- 7493, ψ=-18812
12) χ=- 9365, ψ=-17605 13) χ=-10191, ψ=-15924 14) χ=-12877, ψ=- 8564 15) χ=-18467, ψ=- 8435
16) χ=+18007, ψ=-21969 17) χ=+16232, ψ=-24558 18) χ=+13958, ψ=-25492 19) χ=+13295, ψ=+27331
20) χ=+12691, ψ=+25037
21) χ=+ 7500, ψ=+25000,
αναφερομένων των σημείων 1, 2 εις Κ.Φ.Χ. L=37 45` M=+0 15` των σημείων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 εις Κ.Φ.Χ. L=38 15` M=+0 15`, των σημείων 16, 17, 18 εις Κ.Φ.Χ. L=38 15` M=-0 15`, των σημείων 19,20, 21 εις Κ.Φ.Χ. L=37 45`, M=- 0 15`.

3. Σημ.: όπως  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

4. Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 8
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 9
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 10
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 11
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 12
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 13
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 14

1. Μετά εξάμηνον από της ισχύος του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται η εκμετάλλευσις λατομείων μαρμάρων, κειμένων εις την Νοτιοδυτικήν πλευράν του Πεντελικού όρους την ορατήν εκ της πόλεως των Αθηνών, ως αύτη καθορίζεται υπο της επομένης παραγράφου, ληγούσης αυτοδικαίως της ισχύος και των χορηγειθεισών, κατ` εφαρμογήν του Ν.Δ. 433/1970 “περί εκμεταλλεύσεως λατομείων μαρμάρων” και του τροποποιήσαντος τούτο Ν.Δ. 1006/1971, αδειών εκμεταλλεύσεως των λατομείων τούτων.

2. Η Νοτιοδυτική πλευρά του Πεντελικού όρους περί ης η προηγουμένη παράγραφος, εκτείνεται νοτιοδυτικώς τεθλασμένης γραμμής καθοριζομένης υπό σημείων προσδιοριζομένων δι` αζιμουθιακών συντεταγμένων αναφερομένων εις τον Κέντρον φύλλου χάρτου L=38 15`, M=+0 15`, ως κάτωθι:

1) χ=-11183, ψ=-27304
2) χ=- 4850, ψ=-26000
3) χ=- 2905, ψ=-21210
4) χ=- 3292, ψ=-20975
5) χ=- 6415, ψ=-19820
6) χ=- 6535, ψ=-19560
7) χ=- 6830, ψ=-19360
8) χ=- 7080, ψ=-19380
9) χ=- 7493, ψ=-18812
10) χ=- 9365, ψ=-17605 11) χ=-10191, ψ=-15924

3.Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

4. Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

5. Σημ.: όπως ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 15
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 16
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Άρθρον 17
Σημ.: όπως Καταργήθηκε με το άρθρο 36 περ. α) του Ν. 1428/1984, ΦΕΚ Α 43.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 20 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ