Νόμος 385 ΦΕΚ Α΄183/20.7.1976
Περί προσθέτων Λιμενοφυλάκων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Διορισμός προσθέτων Λιμενοφυλάκων

1. Δια τας ανάγκας ασφαλείας ή φρουρήσεως ή ευταξίας των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και χώρων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των πάσης φύσεως επιχειρήσεων αναπτυσσουσών τας δραστηριότητας αυτών εις χώρους αστυνομευομένους υπό του Λιμενικού Σώματος, παρέχεται εις τον Αρχηγόν του Λιμενικού Σώματος το δικαίωμα όπως, κατ` αίτησιν του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, διορίζη προσθέτους Λιμενοφύλακας.

2. Ο διορισμός αυτών γίνεται επί τη προτάσει των Κεντρικών Λιμεναρχείων, Λιμεναρχείων και Υπολιμεναρχείων εις την περιοχήν των οποίων πρόκειται να ασκήση τα καθήκοντά του ο μέλλων να διορισθή.

Άρθρον 2
Προσόντα διορισμού

1. Ως πρόσθετοι Λιμενοφύλακες, δύναται να διορίζωνται μόνον οι προϋπηρετήσαντες εις το Λιμενικόν Σώμα ως Λιμενοφύλακες, Κελευταί, Επικελευσταί, Αρχικελευσταί ή Ανθυπασπισταί Λιμενικού Σώματος.

2. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως προσθέτων Λιμενοφυλάκων των απολυθέντων του Λιμενικού Σώματος εκ πειθαρχικών λόγων, εξαιρουμένης της περιπτώσεως του άνευ αδείας τελεσθέντος γάμου. Δεν επιτρέπεται ωσαύτως, ο διορισμός των καταδικασθέντων επί τινι των εγκλημάτων ένεκα των οποίων κωλύεται η κατάταξις ιδιώτου ως Λιμενοφύλακος.

Άρθρον 3
Δικαιώματα προσθέτων

1. Οι πρόσθετοι Λιμενοφύλακες λαμβάνουν τον βασικόν μηνιαίον μισθόν των εν ενεργεία ομοιοβάθμων των της αντιστοίχου μισθολογικής κλίμακος μετά των επιδομάτων πολυετούς υπηρεσίας, ευδοκίμου παραμονής, στολής και τροφοδοσίας, κατά τα εν τη επομένη παραγράφω οριζόμενα.

2. Δια τον κανονισμόν του βασικού μισθού και των επ` αυτού υπολογιζομένων επιδομάτων προσμετρείται εις τον χρόνον του προσθέτου Λιμενοφύλακος και ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας εις το Λιμενικόν Σώμα εξ ου προέρχεται, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν έτυχε συντάξεως.

3. Δικαιούνται ωσαύτως μιας χειμερινής και μιας θερινής στολής ανά διετίαν, ως και μιας χλαίνης ανά τριετίαν, ων τα έξοδα προμηθείας και ραφής βαρύνουν τον εργοδότην.

Άρθρον 4
Οπλισμός – Στολή

1. Οι πρόσθετοι Λιμενοφύλακες, κατά τον χρόνον της εργασίας των, ως και κατά την μετάβασιν εις τον τόπον αυτής και την εξ αυτού επάνοδόν των, δικαιούνται όπως φέρουν στολήν. Πιστόλιον ή περίστροφον φέρουν μόνον εις τον τόπον της εργασίας των, του περί οπλοφορίας νόμου και βαρύνει τον εργοδότην.

2. Το υπηρεσιακόν πιστόλιον ή περίστροφον φυλάσσεται υπό του εργοδότου και παραδίδεται εις τον πρόσθετον Λιμενοφύλακα μόνον δια τον χρόνον της εργασίας του, επαναπαραδιδόμενον μετά το πέρας αυτής εις τον εργοδότην προς φύλαξιν.

3. Η στολή των προσθέτων Λιμενοφυλάικων, δύναται δι` αποφάσεως του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και προτάσει του Αρχηγού Λ.Σ. να καθορίζεται διάφορος της στολής των εν ενεργεία συναδέλφων των.

Άρθρον 5
Ορκωμοσία – Διοικητική υπαγωγή

1. Οι πρόσθετοι Λιμενοφύλακες, προ της αναλήψεως της υπηρεσίας των, ορκίζοντας ενώπιον του προϊσταμένου Αξιωματικού της κατά τόπον αρμοδίας Λιμενικής Αρχής τον δια τους Λιμενοφύλακας προβλεπόμενον όρκον.

2. Οι πρόσθετοι κατά τον χρόνον ασκήσεως των καθηκόντων των περιβάλλονται δια της παρεχομένης εις τους μονίμους Λιμενοφύλακας εξουσίας, εις ότι αφορά την διαχείρισιν της εξουσίας ταύτης, υπάγονται ούτοι υπό την εποπτείαν της τοπικής Λιμενικής Αρχής.

Άρθρον 6
Σχέσεις προσθέτων – Εργοδότου
Οι πρόσθετοι Λιμενοφύλακες θεωρούνται, από του διορισμού των, έναντι του εργοδότου των ως διατελούντες εις σχέσιν εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Το Δημόσιον εν ουδεμία περιπτώσει υποχρεούται εις αποζημίωσιν επί αξιώσεων του προσθέτου Λιμενοφύλακος ή τρίτων δια πράξεις ή παραλείψεις τούτου εν τη εκτελέσει της εργασίας του.

Άρθρον 7
Οριον ηλικίας – Απόλυσις προσθέτων

1. Τηρουμένων των διατάξεων του Νόμου 3198/1955, “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων” ή των αναλόγων διατάξεων και επί τη καταβολή της προβλεπομένης υπό τούτων αποζημιώσεως, η σύμβασις εργασίας προσθέτων Λιμενοφυλάκων, καταγγέλεται υποχρεωτικώς υπό του εργοδότου των άμα τη συμπληρώσει του 60ού έτους της ηλικίας των. Κατ` εξαίρεσιν, όσοι εκ τούτων δεν δικαιούνται συντάξεως υπό του ΙΚΑ ή υπό άλλου Οργανισμού ή Δημοσίας Επιχειρήσεως, δύνανται να παραμείνουν τη αιτήσει των και εφ` όσον οι εργοδόται των συναινούν εις τούτο, μέχρι συμπληρώσεως του απαιτουμένου δια την συνταξιοδότησίν των χρόνου, εν πάση όμως περιπτώσει ουχί πέραν του 65ου έτους της ηλικίας των, άμα τη συμπληρώσει του οποίου καταγγέλεται επί τη καταβολή της προβλεπομένης αποζημιώσεως, υποχρεωτικώς υπό του εργοδότου των η σύμβασις εργασίας.

2. Οι πρόσθετοι Λιμενοφύλακες απολύονται υποχρεωτικώς υπό του Αρχηγού Λ.Σ., εφ` όσον ζητήσει τούτο ο ενδιαφερόμενος ή ο εργοδότης, καταβαλλομένης εις τον απολυόμενον, εν περιπτώσει καθ` ην την απόλυσιν ήθελε ζητήσει ο εργοδότης της υπό της εργατικής νομοθεσίας οριζομένης δια τους ιδιωτικούς υπαλλήλους αποζημιώσεως.

3. Την απόλυσιν δικαιούται να ζητήση και η επιτόκιος Λιμενική Αρχή δι` ητιολογημένης προτάσεως αυτής, μόνον εάν ήθελε διαπιστωθή κατάχρησις ή υπέρβασίς τις εν τη υπό του προσθέτου Λιμενοφύλακος διαχειρίσει της κατ` άρθρον 5 παρ. 2 διαπιστευθείσης αυτώ εξουσίας. Εν τη περιπτώσει ταύτη ουδεμία αποζημίωσις καταβάλλεται εις τον απολυόμενον.

Άρθρον 8
Τελική διάταξις
Δια Προεδρικών Διαταγμάτων, εκδιδομένων τη προτάσει του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, δύναται να καθορίζωνται λεπτομέρειαι αφορώσαι εις την εφαρμογήν του παρόντος.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 13 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ