Νόμος 384 ΦΕΚ Α΄183/20.7.1976
Περί ρυθμίσεως οικονομικών τινων θεμάτων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Εις τον προϋπολογισμόν εξόδων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας εγγράφονται κατ` έτος πιστώσεις δια την πραγματοποίησιν των κάτωθι δαπανών:
1. Ναυτικών εορτών, τελετών, δεξιώσεων, συμμετοχής εις εκθέσεις, συνέδρια ή άλλας εκδηλώσεις εις την ημεδαπήν ή αλλοδαπήν, οργανώσεως αγώνων, ενισχύσεως ναυταθλητισμού, αθλοθετήσεως επάθλων, προμηθείας στεφάνων και λοιπών δαπανών αφορωσών εις τας Δημοσίας Σχέσεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρθρον 2
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 13 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ