ΠΡΟΣΟΧΗ!! Έχει καταργηθεί από την 30/09/2010 με το Άρθρο 15 ΝΟΜΟΣ 3887/2010

Νόμος 383 ΦΕΚ Α΄ 182/20.7.1976
Περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως και άλλων τινών διατάξεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

΄Αρθρον 1
Ορισμοί

1. Δια την εφαρμογήν του παρόντος νοούνται:
α) ως οδικαί εμπορευματικαί μεταφοραί, αι δια πάσης κατηγορίας φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενεργούμεναι μεταφοραί εμπορευμάτων και κινητών εν γένει πραγμάτων επί τη καταβολή κομίστρου. Αύται διακρίνονται εις:
αα) διεθνείς, διενεργουμένας δι` αυτοκινήτων εκ της ημεδαπής προς την αλλοδαπήν και αντιστρόφως,
ββ) εθνικάς, διενεργουμένας δι` αυτοκινήτων εντός ολοκλήρου της χώρας,
γγ) νομαρχιακάς, διενεργουμένας εντός του εις ον η έδρα του αυτοκινήτου νομού,
δδ) μικροφορτίων, διενεργουμένας εντός ολοκλήρου της χώρας δια φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου μέχρις εξ (6) τόννων ή μικτού βάρους μέχρι δέκα (10) τόννων.
εε) ειδικάς, διενεργουμένας προς την αλλοδαπήν και αντιστρόφως ή εντός ολοκλήρου της χώρας ή τμήματος ταύτης δι` αυτοκινήτων κατεσκευασμένων ή διεσκευασμένων καταλλήλως δι` εξειδικευμένας μεταφοράς ή χρήσεις, ήτοι ψυγείων, βυτιοφόρων εν γένει, γερανοφόρων, ισοθέρμων, σιλό εν γένει, μεταφοράς σφαγίων, κινητών συνεργείων ως και έτεροι τύποι οχημάτων μη γνωστοί σήμερον.
Εφεξής, αυτοκίνητα ειδικών μεταφορών, ως ανωτέρω ορίζονται, τιθέμενα εις κυκλοφορίαν βάσει των διατάξεων του παρόντος, απαγορεύεται να μετατρέπωνται εις ετέραν κατηγορίαν φορτηγού αυτοκινήτου δι` εκτέλεσιν άλλων ειδικών ή μη μεταφορών, επιφυλασσομένης της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 4 του παρόντος.
β) ως μεταφορικαί επιχειρήσεις:
αα) αι κεκτημέναι νομικήν προσωπικότητα εμπορικαί εταιρείαι εις ας εισφέρεται η κυριότης ή μόνον η χρήσις φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως,
ββ) η υπό του παρόντος προβλεπομένη, Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρεία (ΜΕ),
γγ) αι ατομικαί επιχειρήσεις ως και οι εν κοινωνία δικαιώματος συνιδιοκτήται φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ασκούντες ενιαίαν επιχείρησιν μεταφοράς.
Το συνολικό μικτό βάρος των φορτηγών αυτοκινήτων αυτοδύναμων ή συρμών των παραπάνω μεταφορικών επιχειρήσεων, κατά το χρόνο συστάσεως και λειτουργίας τους, πρέπει να είναι τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) τόννοι ή ο αριθμός των εισφερομένων κατά χρήση ή κατά κυριότητα φορτηγών δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) αυτοκινήτων είναι τουλάχιστον δέκα (10).
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α 123).
γ) ως επαγγελματίας αυτοκινητιστής ο εκμεταλλευόμενος φορτηγόν αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητος ή κατ` ιδανικόν μερίδιον εξ αδιαιρέτου – και παρακρατηθείσης έτι της κυριότητος υπό του πωλητού μέχρις εξοφλήσεως του τιμήματος – είτε ως μεμονωμένος αυτοκινητιστής, είτε συμμετέχων εις μεταφορικήν επιχείρησιν και ησφαλισμένος εις το Ταμείον Συντάξεων Αυτοκινητιστών (ΤΣΑ),
δ. ως επαγγελματίας οδηγός, ο ασκών το επάγγελμα του οδηγού αυτοκινήτων και εγγεγραμμένος και ησφαλισμένος εις τον εις ον υπάγεται, κατά νόμον, ασφαλιστικόν φορέα κυρίας ασφαλίσεως.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 803/1978 (ΦΕΚ Α 123).

2. Οι συμμετέχοντες εις τας ως άνω μεταφορικάς επιχειρήσεις επαγγελματίαι αυτοκινητισταί διατηρούν την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού και κατά την διάρκειαν της εις τας επιχειρήσεις ταύτας συμμετοχής των.

΄Αρθρον 2
Μεταφορείς

1. Αι διεθνείς οδικαί εμπορευματικαί μεταφοραί διενεργούνται υπό των κατά τας διατάξεις του παρόντος συνιστωμένων μεταφορικών επιχειρήσεων, ως και υπό των ήδη συνεστημένων και λειτουργουσών τοιούτων κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις.

2. Επί χρονικόν διάστημα ενός έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, επιτρέπεται η διενέργεια διεθνών μεταφορών υπό μεμονωμένων αυτοκινητιστών, ως και υπό Μεταφορικών Επιχειρήσεων, λειτουργουσών συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2367/1953 “περί τίτλων κυριότητος, ταξινομήσεως αδειών κυκλοφορίας και φορολογίας αυτοκινήτων” και του Ν.Δ. 4278/1962 “περί της κτήσεως του δικαιώματος κυριότητος και της μεταβιβάσεως αυτού επί αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως”. Μετά την πάροδον της ανωτέρω προθεσμίας, το δικαίωμα διενεργείας διεθνών μεταφορών απόλλυται δια τα ως άνω πρόσωπα, εφ` όσον ταύτα δεν θα προσαρμοσθούν προς τας διατάξεις του παρόντος. Η διενέργεια μεταφορών υπ` αυτών, θα διέπεται εφ` εξής υπό των οικείων διατάξεων του παρόντος των αναφερομένων εις τας λοιπάς μεταφοράς.
Κατ` εξαίρεσιν των ανωτέρω επιτρέπεται από της 20ης Ιουλίου 1977 μέχρι της 31ης Οκτωβρίου 1977 η διενέργεια διεθνών μεταφορών διά παντός είδους ψυγείων αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, μη εντεταγμένων εις μεταφορικάς επιχειρήσεις περί ων η παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Δι` αποφάσεως του Υπουργού Συγκοινωνιών, δημοσιευομένης διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθή επί εξ (6) εισέτι μήνας.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρου 8 του Ν. 722/1977, ΦΕΚ Α 299.

3. Αι εθνικαί οδικαί εμπορευματικαί μεταφοραί διενεργούνται υπό των κατά τας διατάξεις του παρόντος συνιστωμένων μεταφορικών επιχειρήσεως, ως και υπό των συνεστημένων και λειτουργουσών τοιούτων κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις.

4. Μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1978 επιτρέπεται η διενέργεια εθνικών μεταφορών και δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, ανηκόντων εις τα περί ων η παρ. 2 του παρόντος άρθρου πρόσωπα”. Μετά την πάροδον της ανωτέρω προθεσμίας, το δικαίωμα διενεργείας εθνικών μεταφορών παρά των ανωτέρω απόλλυται,εφ`όσον ούτοι δεν προσαρμοσθούν προς τας οικείας δια- τάξεις του παρόντος και η διενέργεια μεταφορών υπ` αυτών θα διέπηται εφεξής υπό των διατάξεων του παρόντος των αναφερομένων εις τας νομαρχιακάς μικροφορτίων και ειδικάς μεταφοράς.
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 803/1978 (ΦΕΚ Α 123).

5. Αι νομαρχιακαί μεταφοραί, ως και αι τοιαύται μικροφορτίων, διενεργούνται υπό των κατά τας διατάξεις του παρόντος συνιστωμένων επιχειρήσεων εθνικών μεταφορών, υπό των συνεστημένων και λειτουργουσών τοιούτων, κατά τας προϊσχυσάντας διατάξεις ως και υπό μεμονωμένων αυτοκινητιστών.

6. Αι ειδικαί μεταφοραί διενεργούνται:
α) προς την αλλοδαπήν και αντιστρόφως, υπό των κατά τας διατάξεις του παρόντος συνιστωμένων επιχειρήσεων διεθνών μεταφορών, ως και υπό των συνεστημένων και λειτουργουσών τοιούτων κατά τας προϊσχυσάσας διατάξεις,
β) εντός ολοκλήρου της χώρας ή τμήματος ταύτης, υπό των κατά τας διατάξεις του παρόντος συνιστωμένων επιχειρήσεων εθνικών μεταφορών, υπό των συνεστημένων και λειτουργουσών τοιούτων, κατά τας προϊσχυούσας διατάξεις, ως και υπό μεμονωμένων αυτοκινητιστών.

7. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδιδομένης μετά γνώμην της κατ` άρθρον 8 του παρόντος Επιτροπής, δύναται να επιτρέπηται, υπό όρους και περιορισμούς καθοριζομένους δια της αποφάσεως ταύτης, η διενέργεια και διεθνών μεταφορών υπό επιχειρήσεων εθνικών μεταφορών, οσάκις αι ειδικαί συνθήκαι και δη του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας, επιβάλλουν τούτο.

8. Αι ως άνω μεταφορικαί επιχειρήσεις συνιστώνται αποκλειστικώς υπό Ελληνικής ιθαγενείας επαγγελματιών αυτοκινητιστών, ως και υπό ημεδαπών νομικών προσώπων συνεστημένων υπό επαγγελματιών αυτοκινητιστών ωσαύτως Ελληνικής ιθαγενείας. Αι μετοχαί των εκ τούτων ανωνύμων εταιρειών είναι ονομαστικαί. Προσωπικαί εταιρείαι ή συνεταιρισμοί, λειτουργούντες κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4278/1962, και μεταφορικαί επιχειρήσεις, λειτουργούσαι κατά τον αυτόν χρόνον, συμφώνως προς την διάταξιν του άρθρου 13 του Ν. 2367/1953, ως νομικά πρόσωπα οιασδήποτε επιχειρήσεις, περί ων αι προηγούμενοι παράγραφοι, ή να μετάσχουν εις ιδρυομένας τοιαύτας επιχειρήσεις.

9. Επιφυλασσομένων των ισχυουσών εκάστοτε σχετικών διατάξεων, τα καταστατικά των ως άνω μεταφορικών επιχειρήσεων, ως και πάσα τροποποίησις αυτών, υπόκεινται εις προηγουμένην έγκρισιν του οικείου νομάρχου, προς διαπίστωσιν της συνδρομής των υπό του παρόντος τιθεμένων προϋποθέσεων. Εγκρισις του οικείου νομάρχου απαιτείται και δια την έναρξιν λειτουργίας μεταφορικής επιχειρήσεως ως ατομικής τοιαύτης.

΄Αρθρον 3
Ιδιότυπος Μεταφορική Εταιρεία

1. Επιτρέπεται η σύστασις Ιδιοτύπου Μεταφορικής Εταιρείας (Ι.Μ.Ε), διεπομένης υπό της περί των Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) νομοθεσίας, υπό τας ακολούθους παρεκκλίσεις:
α) το εταιρικόν κεφάλαιον αποτελείται εξ εταιρικών μεριδίων. Εκαστον μερίδιον έχει αξίαν τουλάχιστον χιλίων (1.000) δραχμών ανά τόννον μικτού βάρους συμμετέχοντος φορτηγού αυτοκινήτου. Το κεφάλαιον τούτο καταβάλλεται τοις μετρητοίς κατά την σύστασιν της εταιρείας. Εκαστον εταιρικόν μερίδιον αντιπροσωπεύει μίαν (1) εταιρικήν ψήφον,
β) δια την λήψιν αποφάσεων υπό της γενικής συνελεύσεως, απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων,
γ) έκαστος εταίρος υποχρεούται να συνεισφέρη εις την εταιρείαν και τας ακολούθους παρεπομένας παροχάς, θεωρουμένας ως ουσιώδεις δια την συμμετοχήν αυτού:
αα) την άσκησιν του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως του, δι` ούτινος συμμετέχει, φορτηγού αυτοκινήτου, αδιαλείπτως καθ` άπασαν την διάρκειαν της εταιρικής σχέσεως, δυνάμενος να παρακρατή πάντα τα λοιπά επί τούτου δικαιώματα και ιδία την κυριότητα και νομήν,
ββ) την διάθεσιν, κατ` αποκλειστικότητα, εις την εταιρείαν και δια το έργον αυτής του φορτηγού αυτοκινήτου εις κατάστασιν πλήρους και αδιαλείπτου ετοιμότητος καθ` άπασαν την διάρκειαν της εταιρικής σχέσεως.

2. Η μη εκπλήρωσίς τινος των ως άνω υποχρεώσεων παρά τινος εταίρου, συνεπάγεται, πέραν των δια του καταστατικού προβλεπομένων κυρώσεων, και την αποβολήν αυτού εκ της Εταιρείας κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

΄Αρθρον 4
Αδειαι κυκλοφορίας

1. Τα εκτελούντα οδικάς εμπορευματικάς μεταφοράς αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, δέον όπως είναι εφωδιασμένα δι` αδειών κυκλοφορίας, ων ο τύπος και η διαδικασία εκδόσεως καθορίζονται, δι` αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

2. Η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας νέων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως επιτρέπεται, συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου εις:
α) τας συνιστωμένας κατά τους όρους του παρόντος μεταφορικάς επιχειρήσεις, ως και τας συνεστημένας και λειτουργούσας τοιαύτας, συμφώνως προς τας προϊσχυσάσας διατάξεις.
Εις τας επιχειρήσεις ταύτας επιτρέπεται ωσαύτως, η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας δια ρυμουκλά, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα ανεξάρτητα οχήματα,
β) τους επαγγελματίας αυτοκινητιστάς,
γ) τους επαγγελματίας οδηγούς.

3. Δι` αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδιδομένων καθ` έκαστον έτος, αρχής γενομένης μετά παρέλευσιν εξ (6) μηνών από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος και μετά γνώμην της κατά το άρθρον 8 Επιτροπής ορίζονται:
α) το ανώτατον, κατά κατηγορίαν οδικών εμπορευματικών μεταφορών και είδος αυτοκινήτων, συνολικόν μικτόν βάρος φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως, όπερ αναγκαίοι δια την εκτέλεσιν των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, μετ` εκτίμησιν των εκάστοτε μεταφορικών αναγκών της χώρας,
β) η, δια της χορηγήσεως νέων αδειών, κάλυψις της τυχόν διαφοράς, μεταξύ του υφισταμένου και του κατά προηγουμένην περίπτωσιν καθοριζομένου ανωτάτου ορίου, συνολικού μικτού βάρους φορτηγών οχημάτων,
γ) τα της χορηγήσεως των νέων αδειών εις τας μεταφορικάς επιχειρήσεις, περί ων η παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς, και εις επαγγλεματίας οδηγούς, βάσει κριτηρίων και προϋποθέσεων καθοριζομένων εν τη ιδία αποφάσει και δη κατά ποσοστόν ογδοήκοντα επί τοις εκατόν (80%) εις τας μεταφορικάς επιχειρήσεις και είκοσιν επί τοις εκατόν (20%) εις τους λοιπούς.
Ως κριτήρια δια την χορήγησιν των ως άνω νέων αδειών λαμβάνονται υπ` όψιν, κατά περίπτωσιν, και ο αριθμός των εντεταγμένων εις τας επιχειρήσεις φορτηγών αυτοκινήτων, εν συνδυασμώ προς την δραστηριότητα αυτών, το ποσοστόν επί του κατεχομένου αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως υπό των επαγγελματιών αυτοκινητιστών και ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των επαγγελματιών οδηγών.

4. Κατ` εξαίρεσιν των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η χορήγησις αδειών κυκλοφορίας νεών φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως:
α) κατά τας διατάξεις:
αα) των ν.δ. 4377/1964 “περί ειδικών μέτρων προστασίας των εξ Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων και ομογενών”, 4378/1964 “περί ειδικών μέτρων προστασίας των εκ Τουρκίας Ελλήνων υπηκόων” και 4581/1966 “περί ειδικών μέτρων προστασίας των εκ Ρουμανίας Ελλήνων υπηκόων και ομογενών”,
ββ) του ν.δ. 4577/1966 “περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας “περί Κοινωνικής Ασφαλίσεως και περί ετέρων τινών διατάξεων” (άρθρον 2 παρ. 1) και
γγ) του β.δ/τος 164/1973 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων του ν.δ. 531/1970 περί αντικαταστάσεως ζωηλάτων οχημάτων πόλεων δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως κ.λ.π.,
Σημ.: όπως τροποποιήθηκε η περ. β` της παρ. 4 του άρθρου 4 καταργήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 803/1978 (ΦΕΚ Α 123)
γ) βυτιοφόρων εκκενώσεως βόθρων και τοιούτων μεταφοράς ύδατος, υπό όρους και προϋποθέσεις καθοριζομένας δι` αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδιδομένης μετά γνώμην της κατά το άρθρον 8 του παρόντος Επιτροπής και δημοσιευομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών.
Η δυνατότητα κυκλοφορίας των πιο πόνω φορτηγών αυτοκινήτων περιορίζεται εντός του νησιού, με δυνατότητα μεταφορός εμπορευμάτων προς και από τα λιμάνια που συνδέονται ακτοπλοϊκώς.
Σημ.: όπως η περ. δ΄προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.13 Ν. 2801/2000,ΦΕΚ Α 2000/3.3.2000

5. Αι παντός είδους μεταφορικαί επιχειρήσεις, ως και οι μεμονωμένοι αυτοκινητισταί, οι διενεργούντες τας εν άρθρω 1 του παρόντος εμπορευματικάς μεταφοράς, υποχρεούνται όπως υποβάλλουν από 1 Ιουλίου 1976 και ανά εξάμηνον, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από της λήξεως εκάστου εξαμήνου, εις το Υπουργείον Μεταφορών και Επικοινωνιών κατάστασιν εμφαίνουσαν τα εκάστοτε στοιχεία εκμεταλλεύσεως αυτών, ήτοι τον αριθμόν των αυτοκινήτων, το μικτόν βάρος και ωφέλιμον φορτίον αυτών, το πραγματοποιηθέν μεταφορικόν έργον και τα διανυθέντα χιλιόμετρα, ως και παν έτερον σχετικόν στοιχείον καθορισθησόμενον δι` αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζονται και αι λεπτομέρειαι εφαρμογής της παρούσης διατάξεως.

6. Οι εις ούς παραχωρείται δικαίωμα αδείας κυκλοφορίας νέων φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως, κατά τα εν τη περιπτώσει γ` της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται όπως ασκήσουν τούτο, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας εξ (6) μηνών από της δημοσιεύσεως δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της σχετικής αποφάσεως. Παρερχομένης της προθεσμίας ταύτης απράκτου, η διάθεσις των ως άνω αδειών πραγματοποιείται κατά προτίμησιν εις επαγγελματίας αυτοκινητιστάς και επαγγελματίας οδηγούς, κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

7. Υφιστάμενοι περιορισμοί ως προς το μικτόν βάρος, την έδραν, την περιοχήν κυκλοφορίας και το είδος μεταφερομένων πραγμάτων επί κυκλοφορούντων κατά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, εξακολουθούν ισχύοντες.
Επιφυλασσομένης της διατάξεως της υποπεριπτ. γγ` περίπτωσις α` παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος, δι` αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκδιδομένης μετά γνώμην της κατά το άρθρον 8 του παρόντος Επιτροπής, δύναται να τροποποιώνται ή αίρωνται οι ανωτέρω περιορισμοί, ως και να επιβάλλωνται τοιούτοι επί των πάσης κατηγορίας κυκλοφορούντων φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως.

΄Αρθρον 5
Απαλλαγαί – Ατέλειαι – Δανειοδότησις

1. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος σύστασις υπό επαγγελματιών αυτοκινητιστών μεταφορικών επιχειρήσεων, η παράτασις της λειτουργίας των, ως και η αύξησις του μετοχικού κεφαλαίου αυτών, απαλλάσσονται παντός φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Της απαλλαγής ταύτης, απολαύει και η Εισφορά περιουσιακών στοιχείων. Τα δικαιώματα συμβολαιογράφων, όπου απαιτούνται συμβολαιογραφικαί πράξεις, ως και δικαιώματα υποθηκοφυλάκων, μειούνται εις το ήμισυ. Εις τας ανωτέρω απαλλαγάς δεν περιλαμβάνεται το τέλος χαρτοσήμου, εκτός εάν η απαλλαγή από του τέλους τούτου παρέχεται εξ ετέρων διατάξεων.

2. Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον απαλλαγαί εφαρμόζονται και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής μεταφορικών επιχειρήσεων, οιασδήποτε μορφής, εις ανώνυμον εταιρείαν ή επί ιδρύσεως υπ` αυτών ανωνύμου εταιρείας, ως και επί συγχωνεύεως η μετατροπής επιχειρήσεων, οιασδήποτε μορφής, εφ` όσον εν αυτοίς δεν περιλαμβάνεται ανώνυμος εταιρεία, εις εταιρείαν, περιωρισμένης ευθύνης ή εις ιδιότυπον μεταφορικήν εταιρείαν ή επί ιδρύσεως υπ` αυτών εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης ή ιδιοτύπου μεταφορικής εταιρείας, υπό την προϋπόθεσιν ότι αι ανωτέρω συγχωνεύσεις μετατροπαί και ιδρύσεις θα τελειωθούν εντός πενταετίας από της ισχύος του παρόντος.

3. Αι ως άνω επιχειρήσεις δύνανται να δανειοδοτούνται υπό των πιστωτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό όρους καθοριζομένους δι` αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής.

4. Εις απάσας τας συνιστωμένας κατά τας διατάξεις του παρόντος επιχειρήσεις, ως και εις τας συνεστημένας τοιαύτας κατά τας διατάξεις του Ν.Δ. 1060/1971, παρέχεται απαλλαγή εκ της καταβολής των προβλεπομένων δασμών, του φόρου κύκλου εργασιών, ως και του ειδικού φόρου του άρθρου 17 του Ν.Δ. 3092/1954 “περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατάξεων των περί Τελωνειακού Δασμολογίου Νόμων και περί άλλων τινών διατάξεων”, επί της εισαγωγής των φορτηγών οχημάτων, καθ` ο μέρος ταύτα δεν παράγονται επαρκώς και καταλλήλως υπό της εγχωρίου Βιομηχανίας, πάντοτε δε μετ` ητιολογημένην απόφασιν του Υπουργού Βιομηχανίας, δι` εκάστην περίπτωσιν.

5. Εν περιπτώσει διαλύσεως, καθ` οιονδήποτε τρόπον, των ως άνω επιχειρήσεων προ της παρόδου πενταετίας από της συστάσεως αυτών, αύται υποχρεούνται εις την καταβολήν παντός φόρου, δασμού ή τέλους υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, των οποίων απηλλάγησαν, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Ωσαύτως, εν περιπτώσει καθ` ην η προελθούσα εκ συγχωνεύσεως ή μετατροπής εταιρεία ήθελε διαλυθή, καθ` οιονδήποτε τρόπον, προ της παρόδου πενταετίας από της συγχωνεύσεως ή μετατροπής αντιστοίχως, υποχρεούται εις την καταβολήν παντός φόρου, δασμού ή τέλους υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, ούτινος η απαλλαγή ή αναβολή καταβολής προβλέπεται υπό των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Εις ότι αφορά την κατά την συγχώνευσιν ή μετατροπήν προκύπτουσαν υπεραξίαν εκ των εισφερομένων παγίων περιουσιακών στοιχείων, έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του Ν.Δ. 1297/1972 “περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων”.

6. Αναγνωρίζεται, εις μεταφορικάς επιχειρήσεις διεθνών οδικών εμπορευτικών μεταφορών, από της συστάσεώς των δικαίωμα εκπτώσεως ποσοστού τρία επί τοις εκατόν (3%) επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, άνευ υποχρεώσεως τηρήσεως δικαιολογητικών, προκειμένου να υπολογισθή το εις φόρον εισοδήματος υποκείμενον εισόδημα των επιχειρήσεων τούτων.

΄Αρθρον 6
Κόμιστρον

1. Τα κόμιστρα των δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενεργουμένων εντός της χώρας εμπορευματικών μεταφορών καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Εμπορίου και Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά γνώμην της κατά τον άρθρον 8 Επιτροπής, της πρώτης εξ αυτών εκδιδομένης εντός 6μήνου από της ισχύος του παρόντος.

2. Δια τον καθορισμόν των κομίστρων εκτιμώνται το κατά μέσον όρον πραγματοποιούμενον έργον κατά κατηγορίαν και είδος αυτοκινήτων, αι δαπάναι συντηρήσεως και κινήσεως, πάσα ετέρα αναγκαία δαπάνη εκμεταλλεύσεως, το επιχειρηματικόν κέρδος, ως και έτεροι επηρεάζοντες το Κόμιστρον παράγοντες.

3. Τα κόμιστρα καθορίζονται ως αμφιοριακά (μέγιστον και ελάχιστον), προσδιορίζονται δε κατά περίπτωσιν εν σχέσει προς το είδος των μεταφορικών μέσων, το είδος των μεταφερομένων αγαθών, της περιοχής εξυπηρετήσεως, της εποχής του έτους και των τυχόν ειδικών συνθηκών μεταφοράς.
Τα τιμολόγια διαμορφούνται ελευθέρως υπό των μεταφορέων εντός των ορίων των εγκεκριμένων αμφιοριακών κομίστρων. Η παρέκκλισις εκ των ανωτάτων ορίων τιμωρείται κατά τας διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικος, η δε εκ των κατωτάτων τοιαύτη, κατά τας διατάξεις περί αθεμίτου ανταγωνισμού.

4. Δι` ομοίας αποφάσεως, μετά γνώμην της κατά το άρθρον 8 Επιτροπής, δύνανται να καθορίζωνται τα κόμιστρα δια την διενέργειαν διεθνών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, λαμβάνονται δε υπ` όψιν, πέραν των εν τοις παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζομένων, και αι επιπτώσεις εκ της εφαρμογής διεθνών συμβάσεων αφορωσών εις τας εμπορευματικάς οδικάς μεταφοράς. Τα κόμιστρα ταύτα αναφέρονται εις την συγκεκριμένην χώραν, δι` ην προορίζονται ή εξ ης προέρχονται τα μεταφερόμενα αγαθά, εφαρμοζομένης αναλόγως και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

5. Κατ` εξαίρεσιν των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, εις περιπτώσεις μεταφοράς κρατικών εφοδίων εις ορεινά αποθηκευτικά κέντρα το Κόμιστρον δύναται να καθορίζεται δι` αποφάσεως του οικείου Νομάρχου.

΄Αρθρον 7
Τρίτροχα.

1. Σημ.: όπως η παρ.1 καταργήθηκε με το αρ.9 του ν.1073/80 (ΦΕΚ Α 214)

2. Καθ` έκαστον έτος από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος, δι` αποφάσεως των οικείων Νομαρχών καθορίζεται ο κατά Νόμον απαιτούμενος, επί τη βάσει των εκάστοτε μεταφορικών αναγκών, αριθμός τριτρόχων οχημάτων Δημ. Χρήσεως.

3. Αι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία χορηγήσεως νέων αδειών και τοιούτων δι` αντικατάστασιν τριτρόχων φορτηγών οχημάτων (μοτοσυκλετών) δημοσίας χρήσεως, καθορίζονται δι` αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

΄Αρθρον 8
Γνωμοδοτική Επιτροπή

1. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών, Εμπορίου, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, συνιστάται παρά τω Υπουργείω Μεταφορών και Επικοινωνιών Επιτροπή Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών απαρτιζομένη:
α) εκ του Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, ως Προέδρου,
β) εξ ενός ειδικού επιστήμονος επί θεμάτων οδικών μεταφορών, οριζομένου υπό του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
γ) εξ ενός υπαλλήλου επί 2ω ή 3ω βαθμώ εξ εκάστου των Υπουργείων Συντονισμού και Προγραμματισμού, Οικονομικών, Εμπορίου, Γεωργίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, οριζομένων υπό των αντιστοίχων Υπουργών,
δ) εξ ενός ανωτέρου υπαλλήλου του ΟΣΕ, οριζομένου υπό του Διοικητού του ΟΣΕ,
ε) εξ ενός εκπροσώπου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών,
στ. Εκ τεσσάρων (4) επαγγελματιών αυτοκινητιστών, υποδεικνυομένων, ανά ενός, υπό των τεσσάρων πλέον αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων των φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως τας οποίας θα καθορίζη ο Υπουργός Συγκοινωνιών. Εις ην περίπτωσιν αι ως άνω οργανώσεις, καλούμεναι εντός τακτής προθεσμίας, όπως υποδείξουν τους εν λόγω αντιπροσώπους των, δεν πράξουν τούτο, τους εκπροσώπους τούτους ορίζει ο Υπουργός Συγκοινωνιών άνευ προτάσεως των ως άνω οργανώσεων.
Σημ.: όπως οι εντός περιπτώσεις στ` και ζ` αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 35 του Ν.588/1977 (ΦΕΚ Α 148)

2. Η Επιτροπή δύναται να καλή, προς πληρεστέραν διερεύνησιν των θεμάτων, εμπειρογνώμονας ως και εκπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων, πέραν των κατά τ` ανωτέρω οριζομένων.

3. Εργον, της ως άνω Επιτροπής είναι η γνωμοδότησις, επί των περιπτώσεων, καθ` ας απαιτείται αύτη εκ διατάξεων του παρόντος νόμου, προσέτι δε επί προκυπτόντων κατά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου θεμάτων, ως και επί παντός συναφούς θέματος παραπεμπομένου αυτή υπό των ως άνω Υπουργών.

4. Η αποζημίωσις του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέως της ανωτέρω Επιτροπής ορίζεται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, βαρύνει δε τον προϋπολογισμόν του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.

΄Αρθρον 9
Μεταβίβασις

1. Φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, επιτρέπεται να μεταβιβάζωνται δια πράξεως εν ζωή κατά κυριότητα, μετά της αδείας κυκλοφορίας αυτών προς απάσας τας μεταφορικάς επιχειρήσεις εθνικών και διεθνών μεταβορών, ως και προς επααγγελματίας αυτοκινητιστάς και επαγγελματίας οδηγούς, τη καταβολή φόρου υπολογιζομένου εις ποσοστά επί της κατά τον χρόνον της μεταβιβάσεως αυτών αξίας της αδείας των της καθοριζομένης κατά τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1146/1972 ως ακολούθως:
α) επί φορτηγών αυτοκινήτων τιθεμένων εις κυκλοφορίαν το πρώτον κατ` εφαρμογήν των αντιστοίχων διατάξεων του παρόντος ως και τεθέντων εις κυκλοφορίαν το πρώτον κατ` εφαρμογήν των διατάξεων του Ν.Δ. 1060/1971, ολοκλήρου της ως άνω αξίας της αδείας αυτών, εφ` όσον η μεταβίβασις λαμβάνει χώραν εντός τετραετίας από της κυκλοφορίας και τεσσαράκοντα πέντε τοις εκατόν (45%), εφ` όσον η μεταβίβασις λαμβάνει χώραν μετά την παρέλευσιν της ως άνω τετραετίας,
β) επί των λοιπών φορτηγών αυτοκινήτων εφ` ων υφίσταται απαγόρευσις μεταβιβάσεως αυτών τεσσαράκοντα τοις εκατόν (40%).
Δια τον υπολογισμόν της τετραετίας, ως αφετηρία λαμβάνεται η χρονολογία εκδόσεως της πρώτης αδείας της εκδοθείσης δυνάμει του δικαιώματος της κρατικής παραχωρήσεως των εν τω μεταξύ τυχόν γενομένων αντικαταστάσεων του αυτοκινήτου,
γ) επί των λοιπών φορτηγών αυτοκινήτων καταβάλλεται το ποσοστόν το καθοριζόμενον κατά τας περί αυτών ισχυούσας διατάξεις.

2. Πάσα μεταβίβασις φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως προς επιχειρήσεις εθνικών και διεθνών μεταφορών χωρεί ελευθέρως μεν κατά το πρώτον από της ισχύος του παρόντος εν και ήμισυ έτος, μετά δε τούτο κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, προς διασφάλισιν του κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος καθοριζομένου και εκάστοτε ισχύοντος ανωτάτου ορίου συνολικού μικτού βάρους φορτηγών οχημάτων δημοσίας χρήσεως διεθνών και εθνικών μεταφορών.

3. Το κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου ποσοστόν επί της αξίας της αδείας κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων ως δημοσίας χρήσεως, εις τας περιπτώσεις α` και β` της ιδίας παραγράφου, καταβάλλεται προ της συντάξεως της πράξεως μεταβιβάσεως και μόνον επί της πρώτης μεταβιβάσεως της αδείας. Δια πάσαν κτωμένην ωφέλειαν ή κέρδος εκ της περαιτέρω μεταβιβάσεως των φορτηγών αυτοκινήτων των ως άνω κατηγοριών μετά των αδειών κυκλοφορίας αυτών ως δημοσίας χρήσεως έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της κειμένης φορολογικής νομοθεσίας.

4. Δια Π.Δ/τος, προτεινομένου υπό του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζεται η διαδικασία βεβαιώσεως και αποδόσεως του ως άνω παρά των παρ. 1 και 3 προβλεπομένου φορολογικού εσόδου.

5. Η συγχώνευσις μεταξύ μεταφορικών επιχειρήσεων επιτρέπεται εις τας ακολούθους περιπτώσεις:
α) μεταξύ επιχειρήσεων εθνικών μεταφορών,
β) μεταξύ επιχειρήσεων διεθνών μεταφορών.
Επι των μεταβιβάσεων αυτοκινήτων των χωρουσών συνεπεία των ως άνω συγχωνεύσεων, ως και επί των μεταβιβάσεων των επερχομένων συνεπεία μετατροπής του νομικού προσώπου μεταφορικών επιχειρήσεων, ουδέν ποσοστόν επί της αξίας της αδείας κατά τον χρόνον των μεταβιβάσεων καταβάλλεται.

6. Η εν ζωή μεταβίβασις των μετοχών, μεριδίων και μερίδων των υφ`, οιανδήποτε μορφήν λειτουργουσών μεταφορών, επιτρέπεται προς τα μέλη αυτών και προς φυσικά πρόσωπα έχοντα την ιδιότητα του επαγγελματίου αυτοκινητιστού ή του επαγγελματίου οδηγού, επιφυλασσομένων εν πάση περιπτώσει των εν γένει διατάξεων περί μεταβιβάσεως αυτοκινήτων.

΄Αρθρον 10
Διάλυσις μεταφορικών επιχειρήσεων

1. Εν περιπτώσει διαλύσεως δι` οιανδήποτε αιτίαν επιχειρήσεων διεθνών ή εθνικών μεταφορών, η μεταβίβασις των ανηκόντων κατά κυριότητα εις ταύτην φορτηγών αυτοκινήτων δημοσία χρήσεως μετά της αδείας αυτών επιτρέπεται κατά τα εν άρθρω 9 του παρόντος οριζόμενα.

2. Δια τα εκ των ως άνω αυτοκινήτων μεταβιβαζόμενα μετά της αδείας αυτών εις τους μετόχους ή εταίρους της διαλυομένης μεταφορικής επιχειρήσεως επαγγελματίας αυτοκινητιστάς δεν οφείλεται το κατά περίπτωσιν προβλεπόμενον εν άρθρω 9 του παρόντος ποσοστόν επί της υπεραξίας τούτων μέχρι καλύψεως του μεριδίου εις φορτηγά αυτοκίνητα ως δημοσίας χρήσεως, όπερ ούτοι είχον εισφέρει εις ταύτην κατά την διάρκειαν της λειτουργίας της. Δια το πέραν του μεριδίου τούτου κτηθέν φορτηγόν αυτοκίνητον δημοσίας χρήσεως ή ποσοστόν αυτού οφείλεται κατ` αναλογίαν το κατά περίπτωσιν προβλεπόμενον ποσοστόν επί της υπεραξίας αυτών.

΄Αρθρον 11
Αντικατάστασις

1. Φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας ανήκοντα εις μεμονωμένους αυτοκινητιστάς, επιτρέπεται ν` αντικαθίστανται δι` ετέρων, μικτού βάρους μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου επί τη καταβολή της κατά το άρθρον 12 Εισφοράς χορηγουμένης της αντιστοίχου νέας αδείας κυκλοφορίας.

2. Φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως, πάσης κατηγορίας, εντεταγμένα εις τας κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 4 του παρόντος επιχειρήσεις, επιτρέπεται ν` αντικαθίστανται δι` ετέρων και μέχρι του ανωτάτου επιτρεπομένου μικτού βάρους ανά όχημα, άνευ καταβολής της κατά το άρθρον 12 Εισφοράς. Η αυτή απαλλαγή ισχύει και προκειμένου περί προσαρτήσεως ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουκλουμένων οχημάτων εις φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως των ως άνω επιχειρήσεων, ως και χαρακτηρισμού ως ανεξαρτήτων κυκλοφοριακών μονάδων, εκάστου των συγκροτούντων συρμούς οχημάτων. Εις αμφοτέρας τας ως άνω περιπτώσεις χορηγείται η αντίστοιχος νέα άδεια κυκλοφορίας.

3. Εις τας περιπτώσεις διαλύσεως μεταφορικής επιχειρήσεως, αποχωρήσεως του κατόχου του νέου αυτοκινήτου εκ ταύτης ή μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου προ της παρελεύσεως πενταετίας από της αντικαταστάσεως, αναζητείται η κατά το επόμενον άρθρον Εισφορά, ης η επιχείρησις κατά τ` ανωτέρω απηλλάγη, πλην της περιπτώσεως της αντικαταστάσεως ψυγείων αυτοκινήτων μετά μονίμου ψυκτικού μηχανήματος.

΄Αρθρον 12
Εισφορά

1. Επί πάσης χορηγήσεως νέων αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, οιασδήποτε κατηγορίας, προς εκτέλεσιν εμπορευματικών μεταφορών, πλην της περιπτώσεως χορηγήσεως τούτων εις μεταφορικάς επιχειρήσεις, καταβάλλεται εφ` άπαξ υπέρ του Δημοσίου Εισφορά, υπολογιζομένη κατά χιλιόγραμμον μικτού βάρους του αυτοκινήτου ως κάτωθι:
α) δια μικτόν βάρος μέχρι δέκα χιλιάδων (10.000) χιλιογράμμων, δέκα (10) δραχμαί ανά χιλιόγραμμον.
β) δια μικτόν βάρος από δέκα χιλιάδας ένα (10.001) μέχρι και είκοσι χιλιάδων (20.000) χιλιογράμμων, επτά (7) δραχμαί ανά χιλιόγραμμον και
γ) δια μικτόν βάρος άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) χιλιογράμμων, πέντε (5) δραχμαί ανά χιλιόγραμμον.
Η κατά τ` ανωτέρω Εισφορά αναπροσαρμόζεται ανά διετίαν δια Π.Δ/τος εκδιδομένου τη προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Κατ` εξαίρεσιν των ανωτέρω, δια την χορήγησιν αδειών κυκλοφορίας ψυγείων αυτοκινήτων μετά μονίμου ψυκτικού μηχανήματος, καταβάλλεται εφ` άπαξ υπέρ του Δημοσίου Εισφορά εκ δραχμών τριάκοντα χιλιάδων (30.000).

2. Η οφειλομένη κατά τας παρ. 1 και 3 του άρθρου 11 Εισφορά δια το επί πλέον, συνεπεία της αντικαταστάσεως, προκύπτον μικτόν βάρος του οχήματος, προσδιορίζεται κατά το αντίστοιχον κλιμάκιον της προηγουμένης παραγράφου, όπερ προκύπτει δια του συνυπολογισμού και του προς της αντικαταστάσεως υφισταμένου μικτού βάρους του οχήματος. Το αυτό ισχύει και προκειμένου περί της αυξήσεως του μικτού βάρους των φορτηγών αυτοκινήτων συνεπεία της προσαρτήσεως ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων.

3. Αι λεπτομέρειαι αι αναγκαίαι δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου ως και της παραγράφου 3 του άρθρου 11, καθορίζονται δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

4. Η υπό του παρόντος άρθρου οριζομένη Εισφορά βεβαιούται ως δημόσιον έσοδον παρά του αρμοδίου δια την φορολογίαν των αυτοκινήτων οικονομικού εφόρου, βάσει των απογραφικών δελτίων των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και καταβάλλεται εις το οικείον Δημόσιον Ταμείον το μεν εν έκτον (1/6) ταύτης κατά την χορήγησιν της αδείας κυκλοφορίας του φορτηγού αυτοκινήτου, το δε υπόλοιπον εις πέντε (5) ισοπόσους μηνιαίας δόσεις, εξ ων η πρώτη εντός του πρώτου δεκαημέρου του μεθοπομένου μηνός από της εκδόσεως της αδείας. Η μη εμπρόθεσμος καταβολή μιας των ως άνω δόσεων, συνεπάγεται την απώλειαν του δικαιώματος καταβολής της Εισφοράς εις δόσεις και την απαίτησιν καταβολής εφ` άπαξ ολοκλήρου του οφειλομένου υπολοίπου της Εισφοράς. Εν τη περιπτώσει ταύτη αφαιρούνται υπό της Αστυνομικής Αρχής, κατόπιν αποφάσεως του αρμοδίου οικονομικού εφόρου, η άδεια κυκλοφορίας και αι κρατικαί πινακίδες του αυτοκινήτου μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως του οφειλομένου ποσού της Εισφοράς.

΄Αρθρον 13
Ρύθμισις λεπτομερειών
Αι λεπτομέρειαι αι αφορώσαι εις την σύστασιν και λειτουργίαν των κατά τας διατάξεις του παρόντος μεταφορικών επιχειρήσεων, εις τους όρους, τα κριτήρια, τας προϋποθέσεις και την διαδικασίαν χορηγήσεως εις ταύτας νέων ή λόγω αντικαταστάσεως αδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων και ανεξαρτήτων ρυμουλκών και ρυμουλκουμένων ή ημιρυμουλκουμένων οχημάτων και μεταβιβάσεως φορτηγών αυτοκινήτων, τα του χαρακτηρισμού φορτηγού τινο αυτοκινήτου ως τοιούτου ειδικής μεταφοράς ως καθωρίσθη δια της υποπεριπτ. εε`, περίπτ. α`, παρ. 1 του άρθρου 1, ως και πάσα ετέρα λεπτομέρεια αναγκαία δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νόμου, καθορίζονται δι` αποφάσεων του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

΄Αρθρον 14
Ποινικαί κυρώσεις
Οι κατά νόμον υπεύθυνοι, οι υπάλληλοι και οι οδηγοί αυτοκινήτων μεταφορικών επιχειρήσεων ή οι ιδιοκτήται και οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως μη ανηκόντων εις τοιαύτας επιχειρήσεις παραβαίνοντες τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 έως 7 και του άρθρου 4 παρ. 5 του παρόντος νόμου διώκονται αυτεπαγγέλτως και εφ` όσον δεν τιμωρούνται βαρύτερον δι` άλλης διατάξεως, τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρις εξ (6) μηνών.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 13 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ