Νόμος 382 ΦΕΚ Α΄184/20.7.1976
Περί κυρώσεως της από 3 Οκτωβρίου 1975 Συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως, αφορώσης είς χορήγησιν δανείου υπο της Τραπέζης ταύτης δια την εφαρμογήν του Τρίτου Αρδευτικού Σχεδίου, είς Ανατολικόν Βέρμιον.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 13 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ