Νόμος 381 ΦΕΚ Α΄178/14.7.1976
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 161/1975 “περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας”.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμε

Άρθρον 1
Αι διατάξεις του Ν. 161/1975 τροποποιούνται και συμπληρούνται ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 καταργείται.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“5. Το Γραφείον Διοικητικών Υποθέσεων περιλαμβάνει:
α) Τμήμα Προσωπικού και Γραμματείας
β) Τμήμα Διοικητικής Μερίμνης
γ) Τμήμα Μεταφορικών Μέσων”.
3. Αι παράγραφοι 1, 2 και 6 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“1. Ο Γενικός Γραμματεύς της Προεδρίας προϊσταται των εν άρθρω 2 παραγράφω 1 αναφερομένων Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας, εποπτεύει δε και επί των εξαρτωμένων εκ ταύτης Υπηρεσιών.
2. Εις το Ιδιαίτερον Γραφείον ανήκει η άμεσος εξυπηρέτησις του Προέδρου της Δημοκρατίας εις άπαντα τα προσωπικά αυτού θέματα, η ρύθμισις των θεμάτων των αναφερομένων εις τας προσωπικάς επαφάς και δημοσίας εφανίσεις και μετακινήσεις του Προέδρου, η παρακολούθησις του ημεδαπού και αλλοδαπού τύπου και των λοιπών μέσων ενημερώσεως ως και ο χειρισμός της προσωπικής και επισήμου αλληλογραφίας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εάν η αλληλογραφία αύτη αφορά εις Αρχηγούς Ξένων κρατών, εις το ενταύθα Διπλωματικόν Σώμα, εις επισήμους Ξένους, εις Διεθνείς Οργανώσεις, εις ομογενείς του εξωτερικού ως και εις Ελληνικά Ιδρύματα ή Οργανώσεις του εξωτερικού, ο χειρισμός ταύτης ανήκει εις το Διπλωματικόν Γραφείον.
Εις το αυτό γραφείον ανήκει και ο προγραμματισμός και η οργάνωσις πάσης φύσεως εκδηλώσεων, ως εορτών, δεξιώσεων και γευμάτων και η εν συνεργασία μετά των λοιπών Γραφείων της Προεδρίας, αντιμετώπισις των ανακυπτόντων συναφών θεμάτων. Εάν αι ανωτέρω εκδηλώσεις αφορούν εις επισκέψεις Αρχηγών Ξένων Κρατών, εις το ενταύθα Διπλωματικόν Σώμα, εις επισήμους ξένους, εις Διεθνείς Οργανώσεις, εις ομογενείς του εξωτερικού, ως και Ελληνικά Ιδρύματα ή Οργανώσεις του εξωτερικού, ο προγραμματισμός και η οργάνωσις των ανωτέρω εκδηλώσεων ως και η εν συνεργασία μετά των λοιπών αρμοδίων Γραφείων της Προεδρίας αντιμετώπισις των συναφών θεμάτων ανήκει εις το Διπλωματικόν Γραφείον.
6. Εις το Γραφείον Διοικητικών Υποθέσεων ανήκουν τα εν γένει θέματα του προσωπικού, τηρήσεως πρωτοκόλλου, διεκπεραιώσεως και αρχείου της διοικητικής μερίμνης και εποπτείας των κτιρίων και εγκαταστάσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, συντηρήσεως υλικού, επίπλων και σκευών, συντηρήσεως και διαθέσεως οχημάτων και ο χειρισμός πάντων των συναφών τεχνικών θεμάτων, ως και η μέριμνα της προετοιμασίας και η εκτέλεσις των προγραμματισθέντων επισήμων γευμάτων και δεξιώσεων και πάσης φύσεως συναφών εκδηλώσεων. Αι σχετικαί λεπτομέρειαι καθορίζονται κατά περίπτωσιν εν συνεργασία μετά του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου ή του Διπλωματικού Γραφείου, αναλόγως της αρμοδιότητος εκάστου τούτων ως αύτη εις την παράγραφον 2 εδάφιον β` του παρόντος άρθρου ορίζεται”.
4. Αι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“1. Η ασφάλεια του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μετ` αυτού συνοικούντων μελών της οικογενείας του, της κατοικίας αυτού, ως και των εγκαταστάσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ανήκει εις την Διεύθυνσιν Ασφαλείας Υψηλών Προσώπων, υπαγομένην λειτουργικώς καθ` ο μέρος αφορά εις τα ανωτέρω εις τον Γενικόν Γραμματέα της Προεδρίας.
3. Η εκκαθάρισις και εντολή πληρωμής των δαπανών της Προεδρίας της Δημοκρατίας ενεργείται υπό ιδίας παρ` αυτή Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων. Ο έλεγχος των δαπανών τούτων ενεργείται υπό Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου οριζομένου υπό της Ολομελείας αυτού”.
5. Η παρ. 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Ο Γενικός Γραμματεύς της Προεδρίας της Δημοκρατίας είναι μετακλητός δημόσιος λειτουργός επί βαθμώ α` της κατηγορίας των ειδικών θέσεων και έχει το προβάδισμα έναντι παντός ομοιοβάθμου του. Ο Γενικός Γραμματεύς διορίζεται και παύεται δια Προεδρικού Διατάγματος εκδιδομένου υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας άνευ προσυπογραφής τινος. Τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέως της Προεδρίας της Δημοκρατίας δύναται να ανατίθενται δι` ομοίου Διατάγματος και εις ανώτατον δημόσιον λειτουργόν ή υπάλληλον”.
6. Αι υπό στοιχ. δ` και ε` περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“δ) Εξ υπηρετούντων κατ` απόσπασιν εκ της κυρίας αυτών θέσεως δημοσίων υπαλλήλων παντός κλάδου και πάσης κατηγορίας ή δικαστικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, αποσπωμένων άνευ περιορισμού τινος ως προς την διάρκειαν της παρά τη Προεδρία αποσπάσεώς των.
ε) Εξ υπαλληλικού και εργατοτεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού προσλαμβανομένου επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή αποσπωμένου εξ ετέρων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ένθα υπηρετεί ήδη επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, της σχέσεως ταύτης συνεχιζομένης υπό τους αυτούς όρους της συναφθείσης συμβάσεως εργασίας”.
7. Αι υπό στοιχ. β`, στ` και ζ` περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“β) Μία (1) θέσις πληρουμένη δι` αναθέσεως καθηκόντων εις ανώτατον δικαστικόν λειτουργόν ή καθηγητήν της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
στ) Τεσσαράκοντα πέντε (45) θέσεις πληρούμεναι δια διορισμού μετακλητών υπαλλήλων ή δι` αποσπάσεως προσωπικού εκ του προβλεπομένου εν άρθρω 6 παραγράφω 1 στοιχείον δ` του παρόντος.
Αι θέσεις αύται διΆρθρούνται ειδικώτερον ως ακολούθως:
Μία (1) θέσις επί 1ω βαθμώ.
Δύο (2) θέσεις επί 2ω ή 3ω βαθμώ Α` Κατηγορίας.
Επτά (7) θέσεις επί 4ω ή 5ω βαθμώ Α` ή Β` Κατηγορίας.
Τριάκοντα τρείς (33) θέσεις επί 10ω έως 6ω βαθμώ Α` ή Β` Κατηγορίας.
Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων Γ` Κατηγορίας επί 12ω έως 7ω βαθμώ.
ζ) Ενενήκοντα τέσσαρες (94) θέσεις υπαλληλικού και εργατοτεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατανεμόμεναι εις ειδικότητας κατά τα κατωτέρω εν άρθρω 10 οριζόμενα”.
8. Εν τέλει της παραγράφου 2 του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιον έχον ως ακολούθως:
“Το Νομικόν Γραφείον απαρτίζεται:
1) εκ του Προϊσταμένου αυτού,
2) εκ του Νομικού Συμβούλου ή Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
3) εκ νομικών συνεργατών και
4) εκ διοικητικού προσωπικού, κατανεμομένου δι` αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως της Προεδρίας της Δημοκρατίας”.
9. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“5. Αι αποσπάσεις προς πλήρωσιν των, εν άρθρω 7 παραγράφω 1 στοιχ. γ` εδ. 2 δύο θέσεων και των θέσεων του στοιχ. στ` του αυτού άρθρου ως και αι αποσπάσεις υπαλληλικού και εργατοτεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, υπηρετούντος επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι υποχρεωτικαί δια τε τους αποσπωμένους και δια τας Υπηρεσίας εξ ων αποσπώνται ούτοι ενεργούνται δε δι` αποφάσεως εκδιδομένης υπό του οικείου Υπουργού ή τοι Διοικητού ή Γενικού Διευθυντού του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, άνευ περιορισμού τινος εξ άλλης γενικής ή ειδικής διατάξεως, κατόπιν εγγράφου του Γενικού Γραμματέως της Προεδρίας, απευθυνομένου μετά προηγουμένην ειδικήν έγγραφον έγκρισιν του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η υπηρεσία των παρά τη Προεδρία της Δημοκρατίας αποσπωμένων δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δημοσίων επιχειρήσεων λογίζεται δια πάσαν περίπτωσιν ως υπηρεσία εν τη οργανική θέσει, ην ούτοι κατέχουν.
Η απόσπασις των δικαστικών υπαλλήλων ενεργείται κατόπιν εγγράφου του Γενικού Γραμματέως, απευθυνομένου εις τον Υπουργόν της Δικαιοσύνης μετά προηγουμένην ειδικήν έγγραφον έγκρισιν του Προέδρου της Δημοκρατίας και κατά την διαδικασίαν την προβλεπομένην υπό των κειμένων περί αυτών διατάξεων.
Η λήξις της αποσπάσεως των ανωτέρω ενεργείται κατά την αυτήν ως άνω διαδικασίαν”.
10. Η παράγραφος 7 του άρθρου 8 καταργείται.
11. Εν τέλει της παραγράφου 2 του άρθρου 9 προστίθεται εδάφιον, έχον ως ακολούθως:
“Ο Προϊστάμενος του Νομικού Γραφείου αναπληρούται υπό του παρά τω Γραφείω αυτού Νομικού Συμβούλου ή Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μόνον ως προς τα καθήκοντα διευθύνσεως του Γραφείου τούτου”.
12. Αι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
“1. Το επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου υπαλληλικόν προσωπικόν περιλαμβάνει νομικούς συνεργάτας, δημοσιογράφους, μεταφραστάς, υπαλλήλους γενικών καθηκόντων, οδηγούς και μηχανικούς ή υπομηχανικούς, μηχανολόγους – ηλεκτρολόγους.
Αι θέσεις του υπαλληλικού τούτου προσωπικού ορίζονται εν συνόλω εις τριάκοντα μίαν (31).
2. Το επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου εργατοτεχνικόν και βοηθητικόν προσωπικόν περιλαμβάνει τας ειδικότητας κηπουρού, μαγείρου, οικιακού βοηθού, καθαριστρίας, ξυλουργού, ηλεκτροτεχνίτου, υδραυλικού, αρχιτεχνίτου – τεχνίτου οχημάτων, πλύντου οχημάτων. Αι θέσεις του προσωπικού τούτου ορίζονται συνολικώς εις εξήκοντα τρείς (63)”.
13. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“5. Εις άπαν το παρά τη Προεδρία της Δημοκρατίας και των εξ αυτής εξαρτωμένων Υπηρεσιών υπηρετούν πάσης κατηγορίας πολιτικόν προσωπικόν το μη περιλαμβανόμενον εις το εν παραγράφω 2 αναφερόμενον, ως και εις το προσωπικόν της κατά το άρθρον 4 παρ. 3 του παρόντος Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων, καταβάλλεται κατά μήνα ειδικόν επίδομα εξόδων παραστάσεως εκ δραχμών δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500). Το επίδομα τούτο ορίζεται, εις δραχμάς 3.000 δια τους προϊσταμένους των τμημάτων της Προεδρίας. Εις τον Πάρεδρον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εις ον ανατίθεται ο έλεγχος των δαπανών της Προεδρίας, καταβάλλεται, επίσης, ειδικόν επίδομα εξόδων παραστάσεως εκ δραχμών 3.000 κατά μήνα. Δια τας κρατήσεις του επιδόματος του άρθρου τούτου έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 4464/65 “περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του Υπαλληλικού Κώδικος κ.λ.π.”.
14. Το άρθρον 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως: “Τα εις το πολιτικόν και στρατιωτικόν προσωπικόν παρεχόμενα οδοιπορικά έξοδα δια τας εκτός έδρας μετακινήσεις καταβάλλονται επί τη βάσει των πραγματικών εκτός έδρας ημερών παραμονής άνευ περιορισμού αριθμού ημερών και συμφώνως προς τας γενικώς ισχυούσας επί του θέματος διατάξεις της οικείας δι` εκάστην κατηγορίαν προσωπικού νομοθεσίας”.
15. Εις το άρθρον 14 προστίθεται παράγραφος 2α έχουσα ως ακολούθως:
“2α. Το εις την Προεδρίαν της Δημοκρατίας υπηρετούν προσωπικόν επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, πλην των οδηγών και καθαριστών περί ων αι παράγραφοι 2 και 3 του επομένου άρθρου, υποχρεούται όπως παρέχη, τας υπηρεσίας του και υπερωριακώς ως και κατά τας εξαιρεσίμους ημέρας, εφ` όσον τούτο επιβάλλεται προς πλήρη ικανοποίησιν των αναγκών της Προεδρίας.
Αι ώραι υπερωριακής απασχολήσεως δεν δύνανται να υπερβαίνουν τας ενενήκοντα (90) μηνιαίως, το δε καταβαλλόμενον εις αυτούς ειδικόν μηνιαίον επίδομα υπολογίζεται βάσει των κειμένων περί αυτών διατάξεων”.
16. Η παράγραφος 4 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“4. Εις άπαν το κατά τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικόν ως και εις το προσωπικόν των παρά τη Προεδρία της Δημοκρατίας Γραφείων ΟΤΕ και ΕΛΤΑ χορηγείται πέραν των κατά τα ανωτέρω αποδοχών αυτών επιμίσθιον οριζόμενον εις δραχμάς δύο χιλιάδας (2.000).
Τούτο δύναται, εις ειδικάς περιπτώσεις ασκήσεως καθηκόντων ηυξημένης ευθύνης ή σπουδαιότητος, να ορίζηται μέχρι του τριπλασίου δια πράξεως του Γενικού Γραμματέως της Προεδρίας. Δια τας κρατήσεις του επιδόματος του άρθρου τούτου έχουν ανάλογον εφαρμογήν αι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 4464/1965”.
17. Εις το άρθρον 15 προστίθεται παράγραφος 5 έχουσα ως ακολούθως:
“5. Εις άπαν το παρά τη Προεδρία της Δημοκρατίας υπηρετούν εργατοτεχνικόν και βοηθητικόν προσωπικόν, ως και εις τους οδηγούς αυτοκινήτων χορηγείται ετησίως μία στολή υπηρεσίας και εν ζεύγος υποδημάτων δια την ενάσκησιν των καθηκόντων των”.
18. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“4. Συμβάσεις προμηθειών ή εκτελέσεως έργων συνάπτονται υπό του Γενικού Γραμματέως της Προεδρίας της Δημοκρατίας ή του προς τούτο εξουσιοδοτημένου, απ` ευθείας και άνευ διαγωνισμού, εφ` όσον ηΦ ολική δαπάνη δεν υπερβαίνει τας εκατόν χιλιάδας (100.000) δραχμάς. Εάν η ολική δαπάνη υπερβαίνη τας εκατόν χιλιάδας (100.000) και μέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών, αντί δημοσίου διαγωνισμού ενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός παρ` Επιτροπής οριζομένης υπό του ως άνω Γενικού Γραμματέως. Κατά τα λοιπά ισχύουν αι οικείαι διατάξεις του Κώδικος περί Δημοσίου Λογιστικού. Δεξιώσεις οιδόμεναι παρά της Προεδρίας της Δημοκρατίας δύνανται ανεξαρτήτως ποσού να ανατίθενται δι` απ` ευθείας συμφωνίας εις προμηθευτάς, κατόπιν αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως δεόντως ητιολογημένης, κατά παρέκκλισιν των περί Δημοσίου Λογιστικού κειμένων διατάξεων και παντός ετέρου Νόμου”.
19. Εις το άρθρον 17 προστίθεται παράγραφος 6 έχουσα ως ακολούθως:
“6. Η δαπάνη τροφοδοσίας του συνοδευτικού προσωπικού των φιλοξενουμένων υπό της Προεδρίας υψηλών προσώπων ως και του βοηθητικού προσωπικού της Προεδρίας του απασχολουμένου εις την εξυπηρέτησιν των ξένων κατά τας ημέρας φιλοξενίας βαρύνει τον προϋπολογισμόν της Προεδρίας της Δημοκρατίας”.
20. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
“1. Επί έργων προϋπολογισμού ανωτέρου των υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 17 αναφερομένων ποσών εκτελουμένων δια τας ανάγκας της Προεδρίας της Δημοκρατίας ισχύουν αι γενικαί περί εκτελέσεως έργων του Δημοσίου διατάξεις. Οπου των διατάξεων τούτων ορίζεται δια την διαδικασίαν εκτελέσεως των έργων αρμοδιότης του οικείου Υπουργού, αρμόδιος καθίσταται ο Γενικός Γραμματεύς της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αρμόδιον δε τεχνικόν συμβούλιον ορίζεται το παρά τω Υπουργείω Δημοσίων Εργων Τεχνικόν Συμβούλιον”.

Άρθρον 2
Δια Προεδρικού Διατάγματος, εκδιδομένου τη προτάσει του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, δύνανται να κωδικοποιηθούν εις ενιαίον κείμενον αι διατάξεις του Ν. 161/1975 “περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας των Υπηρεσιών της Προεδρίας της Δημοκρατίας”, ως τροποποιούνται και συμπληρούνται υπό του παρόντος, επιτρεπομένης της μεταβολής της σειράς των άρθρων, παραγράφων και εδαφίων αυτών.

Άρθρον 3
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ΄ Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 7 Ιουλίου 1976

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ